ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Lera Boroditsky: How language shapes the way we think

Lera Boroditsky: Jak jazyk mění způsob našeho myšlení

Filmed:
9,816,653 views

Na světě se mluví přibližně 7 000 jazyky – a každý z nich má odlišné zvuky, slova a struktury. Mají ale vliv na to, jak myslíme? Kognitivní vědkyně Lera Boroditsky se podělila o příklady jazyků – od australského kmene Aboridžinců, kteří místo „vlevo“ a „vpravo“ používají světové strany, po různé výrazy pro modrou barvu v ruštině –, které naznačují, že odpověď je jednoznačné „ano“. „Krása jazykové diverzity spočívá v tom, že nám ukazuje, jak geniální a přizpůsobivá je lidská mysl,“ říká Boroditsky. „Lidské mysli nevytvořily jen jeden kognitivní vesmír, ale 7 000 vesmírů.“
- Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, I'll be speakingmluvení to you
usingpoužitím languageJazyk ...
0
940
2575
Budu k vám dnes promlouvat řečí…
00:16
because I can.
1
4090
1520
… protože můžu.
00:17
This is one these magicalmagický abilitiesschopnosti
that we humanslidem have.
2
5634
3153
Je to jedna z těch kouzelných
schopností, které my lidé máme.
00:21
We can transmitvysílat really complicatedsložitý
thoughtsmyšlenky to one anotherdalší.
3
9114
3952
Můžeme jeden druhému
zprostředkovávat velice složité myšlenky.
00:25
So what I'm doing right now is,
I'm makingtvorba soundszvuky with my mouthpusa
4
13479
3595
Právě teď dělám to, že při vydechování
00:29
as I'm exhalingvýdechem.
5
17098
1215
tvořím zvuky.
00:30
I'm makingtvorba tonestóny and hissessyčí and puffsobláčky,
6
18337
2348
Vydávám tóny, syčení a šumy,
00:32
and those are creatingvytváření
airvzduch vibrationsvibrace in the airvzduch.
7
20709
3010
které ve vzduchu tvoří vibrace.
00:35
Those airvzduch vibrationsvibrace are travelingcestování to you,
8
23743
2446
Tyto vibrace pak putují k vám,
00:38
they're hittingbít your eardrumsbubínky,
9
26213
1785
zasáhnou vaše ušní bubínky
00:40
and then your brainmozek takes
those vibrationsvibrace from your eardrumsbubínky
10
28022
4580
a mozek si pak tyto vibrace
z ušních bubínků přebere
00:44
and transformstransformuje them into thoughtsmyšlenky.
11
32626
2753
a přetvoří je v myšlenky.
00:48
I hopenaděje.
12
36031
1151
Snad.
00:49
(LaughterSmích)
13
37206
1003
(smích)
00:50
I hopenaděje that's happeninghappening.
14
38233
1157
Snad se to stane.
00:51
So because of this abilityschopnost,
we humanslidem are ableschopný to transmitvysílat our ideasnápady
15
39414
4576
Díky této schopnosti můžeme
my lidé přenášet naše myšlenky
00:56
acrosspřes vastobrovský reachesdosahuje of spaceprostor and time.
16
44014
2692
skrze široký prostor a čas.
00:58
We're ableschopný to transmitvysílat
knowledgeznalost acrosspřes mindsmysli.
17
46730
4536
Jsme schopni přenášet
znalosti mezi myslemi.
01:03
I can put a bizarrebizarní newNový ideaidea
in your mindmysl right now.
18
51290
3161
Mohu vám právě teď v mysli
zakořenit bizarní představu.
01:06
I could say,
19
54475
1155
Mohla bych říct:
01:08
"ImaginePředstavte si a jellyfishMedúza waltzingtančit in a libraryknihovna
20
56367
3208
„Představte si medúzu,
jak v knihovně tančí valčík,
01:11
while thinkingmyslící about quantumkvantum mechanicsmechanika."
21
59599
2176
zatímco dumá nad kvantovou mechanikou.“
01:13
(LaughterSmích)
22
61799
1398
(smích)
01:15
Now, if everything has gonepryč
relativelypoměrně well in your life so fardaleko,
23
63221
3028
Pokud ve vašem životě dosud
všechno šlapalo tak, jak má,
01:18
you probablypravděpodobně haven'tnemáte had
that thought before.
24
66273
2112
tato myšlenka vás snad zatím nenapadla.
01:20
(LaughterSmích)
25
68409
1002
(smích)
Teď jsem vás ale přiměla o ní uvažovat
01:21
But now I've just madevyrobeno you think it,
26
69435
1732
01:23
throughpřes languageJazyk.
27
71191
1155
skrze jazyk.
01:24
Now of coursechod, there isn't just
one languageJazyk in the worldsvět,
28
72654
2724
Na světě samozřejmě
není jen jeden jazyk,
01:27
there are about 7,000 languagesjazyků
spokenmluvený around the worldsvět.
29
75402
2645
na světě se mluví
přibližně 7 000 jazyky.
01:30
And all the languagesjazyků differlišit
from one anotherdalší in all kindsdruhy of wayszpůsoby.
30
78071
3160
A všechny ty jazyky se od sebe
v něčem trochu liší.
01:33
Some languagesjazyků have differentodlišný soundszvuky,
31
81255
3091
Některé jazyky mají odlišné zvuky,
01:36
they have differentodlišný vocabulariesslovníky,
32
84370
1719
mají rozdílnou slovní zásobu,
01:38
and they alsotaké have differentodlišný structuresstruktury --
33
86113
2039
mohou být jinak strukturované –
01:40
very importantlydůležité, differentodlišný structuresstruktury.
34
88176
1887
především jsou jinak strukturované.
01:42
That begsprosí the questionotázka:
35
90896
1192
A to vyvolává otázku:
01:44
Does the languageJazyk we speakmluvit
shapetvar the way we think?
36
92112
2612
Ovlivňuje jazyk způsob, jakým myslíme?
01:46
Now, this is an ancientstarověký questionotázka.
37
94748
1572
Je to odvěká otázka.
01:48
People have been speculatingspekulace
about this questionotázka forevernavždy.
38
96344
3171
Lidé o této otázce přemýšleli i dříve.
01:51
CharlemagneKarel Veliký, HolySvatá RomanRoman emperorcísař, said,
39
99539
2317
Karel I. Veliký, římský císař, řekl:
01:53
"To have a seconddruhý languageJazyk
is to have a seconddruhý soulduše" --
40
101880
3036
„Mluvit druhým jazykem
je jako mít druhou duši.“
01:56
strongsilný statementprohlášení
that languageJazyk craftsřemesla realityrealita.
41
104940
2503
Odvážné tvrzení,
že jazyk utváří realitu.
01:59
But on the other handruka,
ShakespeareShakespeare has JulietJuliet say,
42
107992
2990
Na druhé straně Shakespeare
vložil Julii do úst větu:
02:03
"What's in a namenázev?
43
111006
1151
„Co je po jméně?
02:04
A roserůže by any other namenázev
would smellčich as sweetsladký."
44
112181
2334
Co růží zvou, i zváno jinak
vonělo by stejně.“
02:07
Well, that suggestsnavrhuje that maybe
languageJazyk doesn't craftřemeslo realityrealita.
45
115504
3053
Inu, naznačuje to, že jazyk
možná realitu neutváří.
02:10
These argumentsargumenty have gonepryč
back and forthdále for thousandstisíce of yearsroky.
46
118926
4006
Tyto spory se vedou
stále dokola po tisíce let.
02:15
But untilaž do recentlynedávno,
there hasn'tnení been any datadata
47
123400
2731
Ale až dosud jsme neměli žádná data,
02:18
to help us deciderozhodni se eitherbuď way.
48
126155
1556
která by nám to pomohla rozseknout.
02:20
RecentlyNedávno, in my lablaboratoř
and other labslaboratoře around the worldsvět,
49
128230
2452
Nyní má laboratoř
i laboratoře všude po světě
02:22
we'vejsme startedzačal doing researchvýzkum,
50
130706
1392
začaly dělat výzkum
02:24
and now we have actualaktuální scientificvědecký datadata
to weighvážit in on this questionotázka.
51
132122
4437
a konečně máme k dispozici
vědecká data, o která se můžeme opřít.
02:28
So let me tell you about
some of my favoriteoblíbený examplespříklady.
52
136918
2541
Podělím se s vámi o pár
mých oblíbených příkladů.
02:31
I'll startStart with an examplepříklad
from an AboriginalAboriginal communityspolečenství in AustraliaAustrálie
53
139846
3414
Začnu příkladem z komunity
Aboridžinců v Austrálii,
02:35
that I had the chancešance to work with.
54
143284
1728
se kterými jsem mohla pracovat.
02:37
These are the KuukKuuk ThaayorreThaayorre people.
55
145036
1743
Toto jsou lidé kmene Kuuk Thaayorre.
02:38
They livežít in PormpuraawPormpuraaw
at the very westzápad edgeokraj of CapeCape YorkYork.
56
146803
3794
Žijí ve vesnici Pormpuraaw na
nejzápadnějším konci Yorského poloostrova.
02:43
What's coolchladný about KuukKuuk ThaayorreThaayorre is,
57
151351
2236
Na jazyce Kuuk Thaayorre je ohromné to,
02:45
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre, they don't use
wordsslova like "left" and "right,"
58
153611
3058
že nepoužívají slova jako
„vlevo“ nebo „vpravo“,
02:48
and insteadmísto toho, everything
is in cardinalkardinál directionsPokyny:
59
156693
2684
ale všude řídí se světovými stranami:
02:51
northseverní, southjižní, eastvýchodní and westzápad.
60
159401
1424
sever, jih, východ a západ.
02:53
And when I say everything,
I really mean everything.
61
161425
2535
A když říkám všude,
myslím tím opravdu všude.
02:55
You would say something like,
62
163984
1551
V jejich jazyce byste říkali:
02:57
"Oh, there's an antmravenec
on your southwestjihozápadní legnoha."
63
165559
2512
„Jaj, po jihozápadní
noze ti leze mravenec.“
03:01
Or, "MovePřesun your cuppohár
to the north-northeastsevero a little bitbit."
64
169178
2656
Nebo: „Šoupni si hrnek
trochu na severoseverovýchod.“
03:04
In factskutečnost, the way that you say "helloAhoj"
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre is you say,
65
172404
3480
V jazyce Kuuk Thaayorre dokonce
i běžné „ahoj“ řeknete jako:
03:07
"WhichKterý way are you going?"
66
175908
1266
„Kterým směrem kráčíš?“
03:09
And the answerOdpovědět should be,
67
177198
1332
A odpověď by měla znít jako:
03:11
"North-northeastSevero in the fardaleko distancevzdálenost.
68
179014
1772
„Předaleko na severoseverovýchod.
03:12
How about you?"
69
180810
1321
Co ty?“
03:14
So imaginepředstav si as you're walkingchůze
around your day,
70
182155
3132
Takže si představte,
že kdykoli během dne někoho potkáte,
03:17
everykaždý personosoba you greetZdravím,
71
185311
1549
musíte mu při pozdravu
03:18
you have to reportzpráva your headingnadpis directionsměr.
72
186884
2071
nahlásit cíl své cesty.
03:20
(LaughterSmích)
73
188979
1179
(smích)
03:22
But that would actuallyvlastně get you
orientedorientovaný prettydosti fastrychle, right?
74
190182
3331
Zas byste se ale rychle zorientovali, že?
03:25
Because you literallydoslovně
couldn'tnemohl get pastminulost "helloAhoj,"
75
193537
2960
Nemohli byste ani pozdravit,
03:28
if you didn't know
whichkterý way you were going.
76
196521
2075
aniž byste věděli, kterým směrem jdete.
03:31
In factskutečnost, people who speakmluvit languagesjazyků
like this staypobyt orientedorientovaný really well.
77
199969
3492
A je to pravda. Lidé hovořící podobnými
jazyky se orientují velmi dobře.
03:35
They staypobyt orientedorientovaný better
than we used to think humanslidem could.
78
203485
2925
Orientují se lépe, než jsme
si mysleli, že jsou lidé schopni.
03:38
We used to think that humanslidem
were worsehorší than other creaturesstvoření
79
206840
2852
Mysleli jsme si, že jsou v tomto
lidé horší než jiní tvorové
03:41
because of some biologicalbiologický excuseomluva:
80
209716
1716
z nějakých biologických důvodů:
03:43
"Oh, we don't have magnetsmagnety
in our beakszobáky or in our scalesváhy."
81
211456
3325
„Vždyť přece nemáme zobáky
nebo šupiny s magnety.“
03:46
No; if your languageJazyk and your culturekultura
trainsvlaky you to do it,
82
214805
2942
Kdepak. Když vás v tom
vycvičí jazyk a kultura,
03:49
actuallyvlastně, you can do it.
83
217771
1249
zvládnete to taky.
03:51
There are humanslidem around the worldsvět
who staypobyt orientedorientovaný really well.
84
219044
3040
Existují lidé, kteří se na světě
orientují velmi dobře.
03:54
And just to get us in agreementdohoda
85
222108
2128
A abych vám ukázala,
03:56
about how differentodlišný this is
from the way we do it,
86
224260
2595
jak odlišně to funguje
na rozdíl od našeho způsobu,
03:58
I want you all to closezavřít
your eyesoči for a seconddruhý
87
226879
2764
chci, abyste teď na chvilku zavřeli oči
04:02
and pointbod southeastjihovýchodní.
88
230887
1353
a ukázali na jihovýchod.
04:04
(LaughterSmích)
89
232264
1710
(smích)
04:05
Keep your eyesoči closedZavřeno. PointBodu.
90
233998
1578
Oči stále zavřené. A ukazujte.
04:10
OK, so you can openotevřeno your eyesoči.
91
238095
2017
Dobře, teď je můžete otevřít.
04:12
I see you guys pointingpolohovací there,
there, there, there, there ...
92
240136
3779
Vidíte, jak lidé ukazují tam a tam a tam…
04:16
I don't know whichkterý way it is myselfmoje maličkost --
93
244529
1878
Sama nevím, jakým to je směrem –
04:18
(LaughterSmích)
94
246431
1664
(smích)
04:20
You have not been a lot of help.
95
248119
1658
A vy jste mi moc nepomohli.
04:21
(LaughterSmích)
96
249801
1317
(smích)
04:23
So let's just say the accuracypřesnost
in this roompokoj, místnost was not very highvysoký.
97
251142
2920
Řekněme, že míra přesnosti
v tomto sále není zrovna vysoká.
04:26
This is a bigvelký differencerozdíl in cognitivepoznávací
abilityschopnost acrosspřes languagesjazyků, right?
98
254086
3360
Je to napříč jazyky velký rozdíl
v kognitivních schopnostech, že?
04:29
Where one groupskupina -- very
distinguishedrozlišoval groupskupina like you guys --
99
257470
3395
Když v jedné skupině
– velmi sofistikovaných lidí jako vy –
04:32
doesn't know whichkterý way is whichkterý,
100
260889
1563
nikdo netuší, která bije,
04:34
but in anotherdalší groupskupina,
101
262476
1336
zatímco v jiné skupině
04:35
I could askdotázat se a five-year-oldpět rok starý
and they would know.
102
263836
2290
by to vědělo i pětileté dítě.
04:38
(LaughterSmích)
103
266150
1084
(smích)
04:39
There are alsotaké really bigvelký differencesrozdíly
in how people think about time.
104
267258
3420
Existují rovněž velké rozdíly
v tom, jak lidé uvažují o čase.
04:42
So here I have picturesobrázky
of my grandfatherdědeček at differentodlišný agesvěku.
105
270702
4017
Toto jsou fotky mého
dědečka v různém věku.
04:46
And if I askdotázat se an EnglishAngličtina speakermluvčí
to organizeorganizovat time,
106
274743
3227
Když požádáte anglického mluvčího,
aby je seřadil podle času,
04:49
they mightmohl laypoložit it out this way,
107
277994
1485
nejspíš je poskládá takto,
04:51
from left to right.
108
279503
1151
zleva doprava.
04:52
This has to do with writingpsaní directionsměr.
109
280678
1831
Má to co dělat se směrem psaní.
04:54
If you were a speakermluvčí of HebrewHebrejština or ArabicArabština,
110
282533
2026
Kdybyste mluvili hebrejsky či arabsky,
04:56
you mightmohl do it going
in the oppositenaproti directionsměr,
111
284583
2290
asi byste na to šli z opačné strany:
04:58
from right to left.
112
286897
1150
zprava doleva.
05:01
But how would the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
113
289578
1585
Jak by k tomu ale přistoupil
05:03
this AboriginalAboriginal groupskupina I just
told you about, do it?
114
291187
2394
kmen Kuuk Thaayorre,
o kterém jsem mluvila?
05:05
They don't use wordsslova
like "left" and "right."
115
293605
2118
Nepoužívají slova
jako „vlevo“ či „vpravo“.
05:07
Let me give you hintnáznak.
116
295747
1492
Napovím vám.
05:09
When we satsat people facingčelí southjižní,
117
297263
2551
Když jsme je posadili směrem na jih,
05:11
they organizedorganizovaný time from left to right.
118
299838
1858
seřadili čas zleva doprava.
05:14
When we satsat them facingčelí northseverní,
119
302391
2183
Když na sever,
05:16
they organizedorganizovaný time from right to left.
120
304598
1975
řadili jej zprava doleva.
05:19
When we satsat them facingčelí eastvýchodní,
121
307026
2055
Když čelili východu,
05:21
time camepřišel towardsvůči the bodytělo.
122
309105
1740
řadili čas směrem k sobě.
05:23
What's the patternvzor?
123
311608
1311
Vidíte ten vzorec?
05:26
EastVýchod to westzápad, right?
124
314056
1699
Od východu k západu, že?
05:27
So for them, time doesn't actuallyvlastně
get lockeduzamčen on the bodytělo at all,
125
315779
3502
Vnímání času se u nich neřídí tělem,
05:31
it getsdostane lockeduzamčen on the landscapekrajina.
126
319305
1540
ale orientuje se podle krajiny.
05:32
So for me, if I'm facingčelí this way,
127
320869
1718
Takže když se dívám sem,
05:34
then time goesjde this way,
128
322611
1157
čas jde takto,
05:35
and if I'm facingčelí this way,
then time goesjde this way.
129
323792
2473
a když se dívám semhle, čas vede tudy.
05:38
I'm facingčelí this way, time goesjde this way --
130
326289
2000
Když hledím sem, čas jde tudy –
05:40
very egocentricegocentrický of me to have
the directionsměr of time chaseChase me around
131
328313
3967
je to ode mě sobecké, takhle honit čas,
05:44
everykaždý time I turnotočit se my bodytělo.
132
332304
1640
kdykoli se otočím.
05:46
For the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
time is lockeduzamčen on the landscapekrajina.
133
334598
2647
Pro kmen Kuuk Thaayorre
je čas řízen krajinou.
05:49
It's a dramaticallydramaticky differentodlišný way
of thinkingmyslící about time.
134
337269
2819
O čase přemýšlí dočista odlišným způsobem.
05:52
Here'sTady je anotherdalší really smartchytrý humančlověk tricktrik.
135
340112
1911
Tady je další chytrý trik.
05:54
SupposePředpokládejme, že I askdotázat se you
how manymnoho penguinstučňáci are there.
136
342047
2213
Řekněme, že vás požádám,
abyste spočítali tyto tučňáky.
05:56
Well, I betsázka I know how you'dže ano solveřešit
that problemproblém if you solvedvyřešeno it.
137
344958
3154
Vsadím se, že vím, jak byste na to šli.
06:00
You wentšel, "One, two, threetři,
fourčtyři, fivePět, sixšest, sevensedm, eightosm."
138
348136
2827
Hezky „Jedna, dva, tři,
čtyři, pět, šest, sedm, osm.“
06:02
You countedpočítáno them.
139
350987
1164
Spočítali byste je.
06:04
You namedpojmenovaný eachkaždý one with a numberčíslo,
140
352175
1609
Každému byste přiřadili číslo
a poslední číslo, které byste řekli,
by byl počet tučňáků.
06:05
and the last numberčíslo you said
was the numberčíslo of penguinstučňáci.
141
353808
2636
06:08
This is a little tricktrik
that you're taughtvyučován to use as kidsděti.
142
356468
2862
Je to trik, který nás učili odmalička.
06:11
You learnUčit se the numberčíslo listseznam
and you learnUčit se how to applyaplikovat it.
143
359354
3051
Naučíte se seznam čísel
a naučíte se, jak ho používat.
06:14
A little linguisticlingvistické tricktrik.
144
362787
1446
Malý jazykový trik.
No a některé jazyky takto nefungují,
06:16
Well, some languagesjazyků don't do this,
145
364804
1677
06:18
because some languagesjazyků
don't have exactpřesný numberčíslo wordsslova.
146
366505
3149
protože pro čísla nemají správná slova.
06:22
They're languagesjazyků that don't have
a wordslovo like "sevensedm"
147
370039
2897
Existují jazyky, které nemají
třeba slovo „sedm“
06:24
or a wordslovo like "eightosm."
148
372960
1401
nebo slovo „osm“.
06:27
In factskutečnost, people who speakmluvit
these languagesjazyků don't countspočítat,
149
375033
2658
Lidé hovořící těmito jazyky
vlastně nepočítají,
06:29
and they have troubleproblémy
keepingudržování trackdráha of exactpřesný quantitiesmnožství.
150
377715
2997
mají problém evidovat přesné počty.
06:32
So, for examplepříklad, if I askdotázat se you
to matchzápas this numberčíslo of penguinstučňáci
151
380736
3929
Kdybych po vás chtěla,
abyste porovnali počet tučňáků
06:36
to the samestejný numberčíslo of duckskachny,
152
384689
2264
se stejným počtem kachen,
06:38
you would be ableschopný to do that by countingpočítací.
153
386977
2144
jednoduše byste to spočítali.
06:41
But folkslidé who don't have
that linguisticlingvistické traitrys can't do that.
154
389145
3855
Ale jedinci, kteří tento
jazykový trik neumí, to nedokážou.
06:47
LanguagesJazyky alsotaké differlišit in how
they dividerozdělit up the colorbarva spectrumspektrum --
155
395653
3154
Jazyky se rovněž liší
v rozdělení barevného spektra –
06:50
the visualvizuální worldsvět.
156
398831
1150
ve vizuálním světě.
06:52
Some languagesjazyků have
lots of wordsslova for colorsbarvy,
157
400348
2152
Některé jazyky mají pro barvy mnoho slov,
06:54
some have only a couplepár wordsslova,
"lightsvětlo" and "darktemný."
158
402524
2364
jiné jen pár,
jako třeba „světlý“ a „tmavý“.
06:56
And languagesjazyků differlišit in where they put
boundarieshranice betweenmezi colorsbarvy.
159
404912
3623
Jazyky se liší i v tom,
kam kladou hranice mezi barvami.
07:00
So, for examplepříklad, in EnglishAngličtina,
there's a worldsvět for bluemodrý
160
408559
3215
Například v angličtině slovo pro modrou
07:03
that coverskryty all of the colorsbarvy
that you can see on the screenobrazovka,
161
411798
3135
pokrývá všechny barvy,
které vidíte na obrazovce,
07:06
but in RussianRuština, there isn't a singlesingl wordslovo.
162
414957
2006
zatímco ruština jedno slovo nemá.
07:08
InsteadMísto toho, RussianRuština speakersreproduktory
have to differentiateodlišit
163
416987
2206
Ruští mluvčí musí rozlišovat
07:11
betweenmezi lightsvětlo bluemodrý, "goluboygoluboy,"
164
419217
1471
mezi světle modrou
– goluboj (голубой) –
07:12
and darktemný bluemodrý, "siniysiniy."
165
420712
1576
a tmavě modrou
– sinij (синий).
07:15
So RussiansRusové have this lifetimeživot
of experienceZkusenosti of, in languageJazyk,
166
423138
3983
Rusové tedy mají celoživotní praxi
07:19
distinguishingrozlišování these two colorsbarvy.
167
427145
1869
v jazykovém rozlišení těchto barev.
07:21
When we testtest people'slidí abilityschopnost
to perceptuallyvjemové discriminatediskriminaci these colorsbarvy,
168
429038
3963
Když otestujeme schopnost lidí
rozlišovat tyto barvy,
07:25
what we find is that
RussianRuština speakersreproduktory are fasterrychleji
169
433025
2521
zjistíme, že mluvčí ruštiny
jsou díky tomuto
07:27
acrosspřes this linguisticlingvistické boundaryhranice.
170
435570
1558
jazykovému omezení rychlejší.
07:29
They're fasterrychleji to be ableschopný
to tell the differencerozdíl
171
437152
2282
Jsou schopni rychleji rozlišit
07:31
betweenmezi a lightsvětlo and darktemný bluemodrý.
172
439458
1458
mezi světle a tmavě modrou.
07:33
And when you look at people'slidí brainsmozky
as they're looking at colorsbarvy --
173
441299
3264
Když pozorujete mozky lidí,
kteří se dívají na barvy,
07:36
say you have colorsbarvy shiftingposunutí slowlypomalu
from lightsvětlo to darktemný bluemodrý --
174
444587
3335
řekněme na modrou pomalu
přecházející ze světlé na tmavou,
07:40
the brainsmozky of people who use
differentodlišný wordsslova for lightsvětlo and darktemný bluemodrý
175
448798
4452
mozky lidí, kteří mají odlišná
slova pro světlou či tmavou,
07:45
will give a surprisedpřekvapený reactionreakce
as the colorsbarvy shiftposun from lightsvětlo to darktemný,
176
453274
3510
vykazují při přechodu
ze světlé na tmavou překvapivou reakci,
07:48
as if, "OohOoh, something
has categoricallykategoricky changedzměněna,"
177
456808
3182
něco jako: „Ach, tady
nastala zásadní změna,“
07:52
whereaszatímco the brainsmozky
of EnglishAngličtina speakersreproduktory, for examplepříklad,
178
460014
2446
zatímco mozky například
rodilých angličtinářů
07:54
that don't make
this categoricalkategorické distinctionrozdíl,
179
462484
2140
takové rozdíly nevykazují,
07:56
don't give that surprisepřekvapení,
180
464648
1196
nepřekvapuje je to,
07:57
because nothing is categoricallykategoricky changingměnící se.
181
465868
2083
nic se zásadně nemění.
08:02
LanguagesJazyky have all kindsdruhy
of structuralstrukturální quirksvýstřednosti.
182
470054
2504
Jazyky mají celou řadu
strukturálních zvláštností.
08:04
This is one of my favoritesOblíbené položky.
183
472582
1337
Tahle je má oblíbená.
08:05
Lots of languagesjazyků have grammaticalgramatický genderpohlaví;
184
473943
2432
Spousta jazyků má gramatický rod:
08:08
everykaždý nounpodstatné jméno getsdostane assignedpřiděleno a genderpohlaví,
oftenčasto masculinemužský or feminineženský.
185
476399
4630
každé podstatné jméno má rod,
nejčastěji mužský či ženský.
08:13
And these genderspohlaví differlišit acrosspřes languagesjazyků.
186
481053
2057
Tyto rody se mezi jazyky liší.
08:15
So, for examplepříklad, the sunslunce is feminineženský
in GermanNěmčina but masculinemužský in SpanishŠpanělština,
187
483134
4541
Například slunce je v němčině rodu
ženského, ale ve španělštině mužského.
08:19
and the moonměsíc, the reversezvrátit.
188
487699
1348
A u měsíce to je naopak.
08:21
Could this actuallyvlastně have any
consequencenásledek for how people think?
189
489634
3462
Mohlo by to mít vliv na to,
jak lidé přemýšlejí?
08:25
Do GermanNěmčina speakersreproduktory think of the sunslunce
as somehowNějak more female-likežena jako,
190
493120
3994
Považují Němci slunce za něco ženského
08:29
and the moonměsíc somehowNějak more male-likemuž jako?
191
497138
1906
a měsíc za něco mužštějšího?
08:31
ActuallyVe skutečnosti, it turnsotočí out that's the casepouzdro.
192
499767
1906
Ukazuje se, že ano.
08:33
So if you askdotázat se GermanNěmčina and SpanishŠpanělština speakersreproduktory
to, say, describepopsat a bridgemost,
193
501697
5423
Když Němce a Španěly požádáte,
aby popsali třeba most –
08:39
like the one here --
194
507144
1436
jako třeba tento –
08:40
"bridgemost" happensse děje to be grammaticallygramaticky
feminineženský in GermanNěmčina,
195
508604
3349
„most“ je v němčině ženského rodu,
08:43
grammaticallygramaticky masculinemužský in SpanishŠpanělština --
196
511977
2156
ve španělštině mužského –
08:46
GermanNěmčina speakersreproduktory are more likelypravděpodobně
to say bridgesmosty are "beautifulKrásná," "elegantelegantní"
197
514157
4318
němčináři mosty častěji popisují
jako „krásné“, „elegantní“,
08:50
and stereotypicallystereotypně feminineženský wordsslova.
198
518499
2127
stereotypně feminními slovy.
08:52
WhereasVzhledem k tomu, SpanishŠpanělština speakersreproduktory
will be more likelypravděpodobně to say
199
520650
2509
Španělštináři zase častěji
použijí slova jako
08:55
they're "strongsilný" or "long,"
200
523183
1546
„silný“, „dlouhý“,
08:56
these masculinemužský wordsslova.
201
524753
1386
tato maskulinní slova.
09:00
(LaughterSmích)
202
528849
1680
(smích)
09:03
LanguagesJazyky alsotaké differlišit in how
they describepopsat eventsUdálosti, right?
203
531396
4122
Jazyky se liší i v tom,
jak popisují situace, že?
09:08
You take an eventudálost like this, an accidentnehoda.
204
536060
2346
Situaci jako tuto považujeme za nehodu.
09:10
In EnglishAngličtina, it's fine to say,
"He brokerozbil the vaseváza."
205
538430
2788
V angličtině je v pořádku
říct: „Rozbil tu vázu.“
09:13
In a languageJazyk like SpanishŠpanělština,
206
541869
2544
Ve španělštině však častěji řeknete:
09:16
you mightmohl be more likelypravděpodobně
to say, "The vaseváza brokerozbil,"
207
544437
2847
„Ta váza se rozbila,“
09:19
or, "The vaseváza brokerozbil itselfsám."
208
547308
1561
„Ta váza se rozbila sama.“
09:21
If it's an accidentnehoda, you wouldn'tby ne say
that someoneněkdo did it.
209
549332
3222
Je to nehoda, neřekli byste,
že to udělal někdo.
09:24
In EnglishAngličtina, quitedocela weirdlypříšerně,
we can even say things like,
210
552578
3406
Anglicky můžeme, trochu
divně, říct dokonce něco jako:
09:28
"I brokerozbil my armpaže."
211
556008
1247
„Zlomil jsem si ruku.“
09:29
Now, in lots of languagesjazyků,
212
557953
1834
Ve spoustě jazyků
09:31
you couldn'tnemohl use that constructionkonstrukce
unlesspokud není you are a lunaticšílenec
213
559811
3171
byste tuto konstrukci nepoužili,
pokud nejste šílenec,
09:35
and you wentšel out
looking to breakPřestávka your armpaže --
214
563006
2129
který si chtěl sám zlomit ruku –
09:37
(LaughterSmích)
215
565159
1002
(smích)
09:38
and you succeededuspěl.
216
566185
1151
– a povedlo se mu to.
09:39
If it was an accidentnehoda,
you would use a differentodlišný constructionkonstrukce.
217
567360
3264
Pokud to byla nehoda,
použijete jinou konstrukci.
09:42
Now, this has consequencesdůsledky.
218
570648
1805
Má to své důsledky.
09:44
So, people who speakmluvit differentodlišný languagesjazyků
will payplatit attentionPozor to differentodlišný things,
219
572477
4188
Lidé mluvící různými jazyky
věnují pozornost různým věcem
09:48
dependingzávisí on what theirjejich languageJazyk
usuallyobvykle requiresvyžaduje them to do.
220
576689
3406
podle toho, co je přiměje
udělat jejich jazyk.
09:52
So we showshow the samestejný accidentnehoda
to EnglishAngličtina speakersreproduktory and SpanishŠpanělština speakersreproduktory,
221
580119
4172
Když stejnou nehodu ukážeme
angličtinářům a španělštinářům,
09:56
EnglishAngličtina speakersreproduktory will rememberpamatovat who did it,
222
584315
3285
angličtináři si budou
pamatovat, kdo to udělal,
10:00
because EnglishAngličtina requiresvyžaduje you
to say, "He did it; he brokerozbil the vaseváza."
223
588525
3414
protože anglicky řeknete:
„Udělal to on, to on rozbil tu vázu,“
10:03
WhereasVzhledem k tomu, SpanishŠpanělština speakersreproduktory mightmohl be
lessméně likelypravděpodobně to rememberpamatovat who did it
224
591963
3203
zatímco španělštináři si viníka
moc pamatovat nebudou,
10:07
if it's an accidentnehoda,
225
595190
1151
pokud to byla nehoda,
10:08
but they're more likelypravděpodobně to rememberpamatovat
that it was an accidentnehoda.
226
596365
2829
protože si spíš vybaví, že to byla nehoda.
10:11
They're more likelypravděpodobně
to rememberpamatovat the intentionzáměr.
227
599218
2436
S větší pravděpodobností si vybaví záměr.
10:13
So, two people watch the samestejný eventudálost,
228
601678
3083
Když dva lidé pozorují stejnou událost,
10:16
witnesssvědek the samestejný crimezločin,
229
604785
2081
stanou se svědky stejného zločinu,
10:18
but endkonec up rememberingzapamatování
differentodlišný things about that eventudálost.
230
606890
3046
budou si pamatovat odlišné věci.
10:22
This has implicationsDopady, of coursechod,
for eyewitnessočitý svědek testimonysvědectví.
231
610564
3259
Má to samozřejmě
důsledky pro očitá svědectví.
10:26
It alsotaké has implicationsDopady
for blameobviňovat and punishmenttrest.
232
614590
2362
Má to důsledky na vnímání viny a trestu.
10:28
So if you take EnglishAngličtina speakersreproduktory
233
616976
1807
Když jste angličtináři
10:30
and I just showshow you
someoneněkdo breakinglámání a vaseváza,
234
618807
2164
a ukážu vám, jak někdo rozbíjí vázu
10:32
and I say, "He brokerozbil the vaseváza,"
as opposedprotichůdný to "The vaseváza brokerozbil,"
235
620995
3855
a řeknu „On tu vázu rozbil“
místo „Ta váza se rozbila,“
10:37
even thoughačkoli you can witnesssvědek it yourselfvy sám,
236
625504
1913
tak ačkoli to vidíte sami,
můžete se podívat na video,
10:39
you can watch the videovideo,
237
627441
1268
10:40
you can watch the crimezločin againstproti the vaseváza,
238
628733
2162
být svědky zločinu proti váze,
10:44
you will punishpotrestat someoneněkdo more,
239
632157
1767
někoho potrestáte více,
budete mu přikládat větší vinu,
když řeknu: „On tu vázu rozbil“
10:45
you will blameobviňovat someoneněkdo more
if I just said, "He brokerozbil it,"
240
633948
2853
10:48
as opposedprotichůdný to, "It brokerozbil."
241
636825
1493
místo „Ta váza se rozbila“.
10:50
The languageJazyk guidesvodítka
our reasoninguvažování about eventsUdálosti.
242
638931
3323
Jazyky řídí naše smýšlení o událostech.
10:55
Now, I've givendané you a fewpár examplespříklady
243
643996
2886
Uvedla jsem tedy několik příkladů toho,
10:58
of how languageJazyk can profoundlyhluboce
shapetvar the way we think,
244
646906
3727
jak jazyk ovlivňuje způsob našeho myšlení,
11:02
and it does so in a varietyodrůda of wayszpůsoby.
245
650657
2175
a to hned několika způsoby.
11:04
So languageJazyk can have bigvelký effectsúčinky,
246
652856
1931
Jazyk může mít výrazný vliv
11:06
like we saw with spaceprostor and time,
247
654811
1742
třeba na vnímání prostoru a času,
11:08
where people can laypoložit out spaceprostor and time
248
656577
1906
kdy lidé mohou prostor a čas vnímat
11:10
in completelyzcela differentodlišný
coordinatesouřadnice framesrámů from eachkaždý other.
249
658507
3241
naprosto odlišnými logikami.
11:14
LanguageJazyk can alsotaké have
really deephluboký effectsúčinky --
250
662781
2234
Jazyk rovněž může mít
opravdu hluboké důsledky,
11:17
that's what we saw
with the casepouzdro of numberčíslo.
251
665039
2184
jak jsme viděli u příkladu s čísly.
11:19
HavingS countspočítat wordsslova in your languageJazyk,
252
667572
2043
Mít v jazyce slova pro počítání,
11:21
havingmít numberčíslo wordsslova,
253
669639
1220
názvy čísel,
11:22
opensse otevře up the wholeCelý worldsvět of mathematicsmatematika.
254
670883
2561
otevírá celý svět matematiky.
11:25
Of coursechod, if you don't countspočítat,
you can't do algebraalgebra,
255
673468
2503
Protože když neumíte počítat,
nenaučíte se algebru,
11:27
you can't do any of the things
256
675995
1564
nemůžete dělat hromadu věcí,
11:29
that would be requiredPovinný
to buildstavět a roompokoj, místnost like this
257
677583
2743
které jsou potřeba
třeba k navržení tohoto sálu
11:32
or make this broadcastvysílání, right?
258
680350
2004
nebo k tomuto vysílání.
11:34
This little tricktrik of numberčíslo wordsslova
givesdává you a steppingkrokování stonekámen
259
682836
2863
Malý trik s názvy čísel vám otevře bránu
11:37
into a wholeCelý cognitivepoznávací realmoblast.
260
685723
1481
do nového kognitivního světa.
11:40
LanguageJazyk can alsotaké have
really earlybrzy effectsúčinky,
261
688420
2295
Jazyk může mít rané efekty,
11:42
what we saw in the casepouzdro of colorbarva.
262
690739
2870
jaké jsme viděli u příkladu s barvami.
11:46
These are really simplejednoduchý,
basiczákladní, perceptualperceptuální decisionsrozhodnutí.
263
694205
2494
Jsou to jednoduchá, základní,
percepční rozhodnutí.
11:48
We make thousandstisíce of them all the time,
264
696723
2360
Děláme jich tisíce
11:51
and yetdosud, languageJazyk is gettingdostat in there
265
699107
1817
a stejně je ovlivňuje jazyk
11:52
and fussingFussing even with these tinydrobný little
perceptualperceptuální decisionsrozhodnutí that we make.
266
700948
4331
a zasahuje do těch maličkých
percepčních rozhodnutí, která děláme.
11:58
LanguageJazyk can have really broadširoký effectsúčinky.
267
706787
1859
Jazyk může mít dalekosáhlé důsledky.
12:00
So the casepouzdro of grammaticalgramatický genderpohlaví
maysmět be a little sillyhloupý,
268
708670
3228
Příklad s gramatickými rody
může být trošku hloupý,
12:03
but at the samestejný time,
grammaticalgramatický genderpohlaví appliesplatí to all nounspodstatná jména.
269
711922
3833
gramatický rod se ale týká
všech podstatných jmen.
12:08
That meansprostředek languageJazyk can shapetvar
how you're thinkingmyslící
270
716061
2289
Znamená to, že jazyk
může ovlivnit vaše smýšlení
12:10
about anything that can be
namedpojmenovaný by a nounpodstatné jméno.
271
718374
2887
o čemkoli, co můžete
pojmenovat podstatným jménem.
12:14
That's a lot of stuffvěci.
272
722185
1329
To je spousta věcí.
12:16
And finallyKonečně, I gavedal you an examplepříklad
of how languageJazyk can shapetvar things
273
724449
3257
A nakonec jazyk může ovlivnit věci,
12:19
that have personalosobní weighthmotnost to us --
274
727730
1636
které pro nás mají osobní význam –
12:21
ideasnápady like blameobviňovat and punishmenttrest
or eyewitnessočitý svědek memoryPaměť.
275
729390
2576
koncepty viny a trestu, očitá svědectví.
12:23
These are importantdůležité things
in our dailydenně livesživoty.
276
731990
2164
V našich životech to jsou důležité věci.
12:28
Now, the beautykrása of linguisticlingvistické diversityrozmanitost
is that it revealsodhaluje to us
277
736153
5001
Krása jazykové rozmanitosti
spočívá v tom, že nám odhaluje,
12:33
just how ingeniousgeniální and how flexibleflexibilní
the humančlověk mindmysl is.
278
741178
3947
jak geniální a přizpůsobivá
lidská mysl je.
12:37
HumanLidské mindsmysli have inventedvymyslel
not one cognitivepoznávací universevesmír, but 7,000 --
279
745775
4531
Lidské mysli nevyvinuly jen jeden
kognitivní vesmír, ale hned 7 000.
12:42
there are 7,000 languagesjazyků
spokenmluvený around the worldsvět.
280
750330
2358
Na světě se mluví 7 000 jazyky.
12:46
And we can createvytvořit manymnoho more --
281
754010
1677
A můžeme jich vytvořit víc –
12:47
languagesjazyků, of coursechod, are livingživobytí things,
282
755711
3083
jazyky jsou koneckonců živoucí věci,
12:50
things that we can honezdokonalovat
and changezměna to suitoblek our needspotřeby.
283
758818
3766
věci, které můžeme pilovat
a přizpůsobovat našim potřebám.
12:55
The tragictragický thing is that we're losingztrácí
so much of this linguisticlingvistické diversityrozmanitost
284
763786
3483
Smutné je, že zároveň
z jazykové diverzity mnoho ztrácíme.
12:59
all the time.
285
767293
1151
13:00
We're losingztrácí about one languageJazyk a weektýden,
286
768468
1892
Každý týden přijdeme o jeden jazyk
13:02
and by some estimatesodhadů,
287
770384
1466
a podle některých odhadů
13:03
halfpolovina of the world'sna světě languagesjazyků
will be gonepryč in the nextdalší hundredsto yearsroky.
288
771874
3267
v příští stovce let zmizí
polovina světových jazyků.
13:07
And the even worsehorší newszprávy is that right now,
289
775966
2822
A ještě horší zpráva je,
13:10
almosttéměř everything we know about
the humančlověk mindmysl and humančlověk brainmozek
290
778812
3708
že skoro všechno, co o lidské
mysli a lidském mozku víme,
13:14
is basedna základě on studiesstudie of usuallyobvykle AmericanAmerická
English-speakingAnglicky mluvící undergraduatesstudenty vysokých škol
291
782544
5028
pochází ze studií založených
na VŠ studentech hovořících
13:19
at universitiesvysoké školy.
292
787596
1324
americkou angličtinou.
13:22
That excludesvyloučí almosttéměř all humanslidem. Right?
293
790742
3533
Vylučuje to většinu lidstva, že?
13:26
So what we know about the humančlověk mindmysl
is actuallyvlastně incrediblyneuvěřitelně narrowúzký and biasedzaujatý,
294
794299
4971
To, co o lidské mysli víme,
je vlastně omezené a předpojaté
13:31
and our scienceVěda has to do better.
295
799294
3236
a my vědci to musíme napravit.
13:37
I want to leavezanechat, opustit you
with this finalfinále thought.
296
805987
2259
Chci, abyste si nakonec
odnesli tuto myšlenku.
13:40
I've told you about how speakersreproduktory
of differentodlišný languagesjazyků think differentlyjinak,
297
808270
3513
Mluvila jsem o tom, jak mluvčí
různých jazyků různě přemýšlejí,
13:43
but of coursechod, that's not about
how people elsewhereněkde jinde think.
298
811807
3284
ale samozřejmě nezáleží na tom,
jak myslí lidé jinde.
Záleží na tom, jak myslíte vy.
13:47
It's about how you think.
299
815115
1419
13:48
It's how the languageJazyk that you speakmluvit
shapestvary the way that you think.
300
816558
3606
Jak jazyk, kterým hovoříte,
ovlivňuje to, jak přemýšlíte.
13:53
And that givesdává you the opportunitypříležitost to askdotázat se,
301
821070
2576
Je to příležitost zeptat se:
13:55
"Why do I think the way that I do?"
302
823670
2071
„Proč přemýšlím tak, jak přemýšlím?“
13:57
"How could I think differentlyjinak?"
303
825765
1596
„Jak můžu přemýšlet jinak?“
13:59
And alsotaké,
304
827908
1365
A také:
14:01
"What thoughtsmyšlenky do I wishpřání to createvytvořit?"
305
829297
1727
„Jaké myšlenky chci vymyslet?“
14:03
Thank you very much.
306
831842
1159
Děkuji vám.
14:05
(ApplausePotlesk)
307
833025
2756
(potlesk)
Translated by Jan Kadlec
Reviewed by Jan Martinek

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com