ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Lera Boroditsky: How language shapes the way we think

Лера Бородицки: Как езикът влияе върху начина, по който мислим

Filmed:
9,816,653 views

Има 7000 езика в света и всички те имат отличителни звуци, речникови единици и граматически структури. Но дали определят начина, по който мислим? Лера Бородицки, специалист в когнитивните науки, споделя няколко примера от работата си с различни езици: от Аборигенска общност в Австралия, която използва кардинални посоки вместо "ляво" и "дясно", до различни думи за синьо на руски език. Тези открития предполагат, че отговорът е "да". Професор Бородицки казва, "Красотата на езиковото разнообразие е, че ни разкрива колко изобретателен и гъвкав е човешкият ум. Човешкият ум е измислил не една когнитивна вселена, а 7000."
- Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, I'll be speakingговорещ to you
usingизползвайки languageезик ...
0
940
2575
Днес ще ви говоря, използвайки език...
00:16
because I can.
1
4090
1520
защото мога.
00:17
This is one these magicalмагически abilitiesспособности
that we humansхората have.
2
5634
3153
Това е една от магическите способности
на нас хората.
00:21
We can transmitпредават really complicatedсложен
thoughtsмисли to one anotherоще.
3
9114
3952
Чрез него, можем да обменяме изключително
сложни мисли от един на друг.
00:25
So what I'm doing right now is,
I'm makingприготвяне soundsзвуци with my mouthуста
4
13479
3595
В момента издавам звуци чрез устата си
докато издишвам,
00:29
as I'm exhalingиздишване.
5
17098
1215
променям тона си, използвам съскания,
и бързо издишване,
00:30
I'm makingприготвяне tonesтонове and hissesсъска and puffsкълба,
6
18337
2348
00:32
and those are creatingсъздаване на
airвъздух vibrationsвибрации in the airвъздух.
7
20709
3010
произвеждайки вибрации във въздуха.
00:35
Those airвъздух vibrationsвибрации are travelingпътуване to you,
8
23743
2446
Тези въздушни вибрации достигат до вас,
00:38
they're hittingудря your eardrumseardrums,
9
26213
1785
и удрят тъпанчетата на ушите ви,
00:40
and then your brainмозък takes
those vibrationsвибрации from your eardrumseardrums
10
28022
4580
след което вашият мозък взима тези вибрации
00:44
and transformsтрансформации them into thoughtsмисли.
11
32626
2753
и ги преобразува в мисли.
Надявам се.
00:48
I hopeнадявам се.
12
36031
1151
(Смях)
00:49
(LaughterСмях)
13
37206
1003
Надявам се, че това се случва.
00:50
I hopeнадявам се that's happeningслучва.
14
38233
1157
Така, благодарение на тази ни способност,
ние хората умеем да разпространяваме
00:51
So because of this abilityспособност,
we humansхората are ableспособен to transmitпредават our ideasидеи
15
39414
4576
идеите си извън пределите
на мястото и времето, нали?
00:56
acrossпрез vastобширен reachesдостигне of spaceпространство and time.
16
44014
2692
00:58
We're ableспособен to transmitпредават
knowledgeзнание acrossпрез mindsумове.
17
46730
4536
Способни сме да разпространяваме
знания в съзнанията на другите.
01:03
I can put a bizarreстранни newнов ideaидея
in your mindум right now.
18
51290
3161
Мога да поставя странна идея
в съзнанието ви в този момент.
01:06
I could say,
19
54475
1155
Бих могла да кажа:
01:08
"ImagineПредставете си a jellyfishмедузи waltzingWaltzing in a libraryбиблиотека
20
56367
3208
„Представете си медуза, която танцува
валс в библиотеката,
01:11
while thinkingмислене about quantumквант mechanicsмеханика."
21
59599
2176
докато разсъждава върху квантова механика.“
01:13
(LaughterСмях)
22
61799
1398
(Смях)
Ако всичко до момента е вървяло
сравнително добре в живота ви,
01:15
Now, if everything has goneси отиде
relativelyотносително well in your life so farдалече,
23
63221
3028
вероятно не сте имали такава мисъл.
01:18
you probablyвероятно haven'tима не had
that thought before.
24
66273
2112
(Смях)
01:20
(LaughterСмях)
25
68409
1002
Но току-що ви накарах да мислите за това,
01:21
But now I've just madeизработен you think it,
26
69435
1732
благодарение на езика.
01:23
throughпрез languageезик.
27
71191
1155
Разбира се, не съществува само един език;
01:24
Now of courseкурс, there isn't just
one languageезик in the worldсвят,
28
72654
2724
в света има около 7,000 говорими езици
01:27
there are about 7,000 languagesезици
spokenизречен around the worldсвят.
29
75402
2645
И всички те се различават един от друг.
01:30
And all the languagesезици differразличават
from one anotherоще in all kindsвидове of waysначини.
30
78071
3160
Някои езици имат отличителни звуци,
01:33
Some languagesезици have differentразличен soundsзвуци,
31
81255
3091
01:36
they have differentразличен vocabulariesречници,
32
84370
1719
различни речникови единици,
01:38
and they alsoсъщо have differentразличен structuresструктури --
33
86113
2039
както и различни структури –
изключително важни са структурните
различия.
01:40
very importantlyважно, differentразличен structuresструктури.
34
88176
1887
Възниква въпросът:
01:42
That begsмоли the questionвъпрос:
35
90896
1192
Дали езикът, който говорим
влияе върху начина, по който мислим?
01:44
Does the languageезик we speakговоря
shapeформа the way we think?
36
92112
2612
Това е древен въпрос.
01:46
Now, this is an ancientдревен questionвъпрос.
37
94748
1572
Хората са
спекулирали с това от векове.
01:48
People have been speculatingспекулира
about this questionвъпрос foreverзавинаги.
38
96344
3171
Римският император, Карл Велики, е казал:
01:51
CharlemagneКарл Велики, HolyСветия RomanРимски emperorимператор, said,
39
99539
2317
01:53
"To have a secondвтори languageезик
is to have a secondвтори soulдуша" --
40
101880
3036
„Да имаш втори език е да имаш втора душа“
Силно твърдение, че езикът изгражда
реалността.
01:56
strongсилен statementизявление
that languageезик craftsзанаяти realityреалност.
41
104940
2503
От друга страна, Шекспировата Жулиета
казва:
01:59
But on the other handръка,
ShakespeareШекспир has JulietЖулиета say,
42
107992
2990
02:03
"What's in a nameиме?
43
111006
1151
„Какво е едно име?"
02:04
A roseроза by any other nameиме
would smellмиризма as sweetсладка."
44
112181
2334
"Туй, което зовем ний „роза“,
ще ухае сладко под всяко друго име.“
02:07
Well, that suggestsподсказва that maybe
languageезик doesn't craftправя realityреалност.
45
115504
3053
Това предполага, че езикът може би
не изгражда реалността.
02:10
These argumentsаргументи have goneси отиде
back and forthнапред for thousandsхиляди of yearsгодини.
46
118926
4006
Такива аргументи съществуват от
хилядолетия.
02:15
But untilдо recentlyнаскоро,
there hasn'tне е been any dataданни
47
123400
2731
Но доскоро не е имало никакви данни,
02:18
to help us decideреши eitherедин way.
48
126155
1556
които да разрешат този проблем.
02:20
RecentlyНаскоро, in my labлаборатория
and other labsлаборатории around the worldсвят,
49
128230
2452
Напоследък, в моята лаборатория,
както и в други лаборатории по света
02:22
we'veние имаме startedзапочна doing researchизследване,
50
130706
1392
започнахме да правим изследвания,
02:24
and now we have actualдействителен scientificнаучен dataданни
to weighтежа in on this questionвъпрос.
51
132122
4437
и сега имаме реални научни данни,
които отговарят на този въпрос.
02:28
So let me tell you about
some of my favoriteлюбим examplesпримери.
52
136918
2541
Позволете ми да ви дам няколко
от любимите ми примери.
02:31
I'll startначало with an exampleпример
from an AboriginalАбориген communityобщност in AustraliaАвстралия
53
139846
3414
Ще започна с пример от една
Аборигенска общност в Австралия,
02:35
that I had the chanceшанс to work with.
54
143284
1728
с която имах възможността да работя.
02:37
These are the KuukKuuk ThaayorreThaayorre people.
55
145036
1743

Това са хората Куук Таайор.
Те живеят в Пормапурау в най-западната
част на нос Йорк.
02:38
They liveживея in PormpuraawPormpuraaw
at the very westзападно edgeръб, край of CapeНос YorkЙорк.
56
146803
3794
02:43
What's coolготино about KuukKuuk ThaayorreThaayorre is,
57
151351
2236
Това, което е страхотно за Куук Таайор,
02:45
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre, they don't use
wordsдуми like "left" and "right,"
58
153611
3058
е че на Куук Таайорски език няма
думи като „ляво“ и „дясно“,
02:48
and insteadвместо, everything
is in cardinalкардинал directionsинструкции:
59
156693
2684
а вместо това, всичко е
в кардинални посоки:
02:51
northсевер, southюжно, eastизток and westзападно.
60
159401
1424
север, юг, изток и запад.
02:53
And when I say everything,
I really mean everything.
61
161425
2535
И когато казвам всичко,
наистина имам предвид всичко.
02:55
You would say something like,
62
163984
1551
Бихте казали нещо като:
02:57
"Oh, there's an antмравка
on your southwestюгозапад legкрак."
63
165559
2512
„О, има мравка на югозападния ти крак.“
Или: „Преместете чашата си
малко на север-североизток“.
03:01
Or, "MoveПремести your cupчаша
to the north-northeastСевер североизток a little bitмалко."
64
169178
2656
Всъщност начинът, по който казваш
„Здравей" на Куук Таайорски изразява
03:04
In factфакт, the way that you say "helloЗдравейте"
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre is you say,
65
172404
3480
03:07
"WhichКоито way are you going?"
66
175908
1266
„В коя посока отиваш?“
03:09
And the answerотговор should be,
67
177198
1332
А отговорът трябва да бъде:
„На север-североизток в далечината.
03:11
"North-northeastСевер североизток in the farдалече distanceразстояние.
68
179014
1772
А ти?
03:12
How about you?"
69
180810
1321
(Смях)
Така, представете си как докато
се разхождате през деня трябва
03:14
So imagineПредставете си as you're walkingходене
around your day,
70
182155
3132
03:17
everyвсеки personчовек you greetпоздравявам,
71
185311
1549
да уведомявате всеки, когото поздравите
за вашата посока.
03:18
you have to reportдоклад your headingзаглавие directionпосока.
72
186884
2071
(Смях)
03:20
(LaughterСмях)
73
188979
1179
Това би ви накарало да се ориентирате
доста бързо, нали?
03:22
But that would actuallyвсъщност get you
orientedориентирани prettyкрасива fastбърз, right?
74
190182
3331
Защото е невъзможно да поздравите някого,
03:25
Because you literallyбуквално
couldn'tне можех get pastминало "helloЗдравейте,"
75
193537
2960
ако не знаете посоката.
(Смях)
03:28
if you didn't know
whichкойто way you were going.
76
196521
2075
Всъщност, хората които говорят езици
като този се ориентират наистина добре.
03:31
In factфакт, people who speakговоря languagesезици
like this stayстоя orientedориентирани really well.
77
199969
3492
Те са много по-ориентирани отколкото
смятахме, че хората изобщо са способни.
03:35
They stayстоя orientedориентирани better
than we used to think humansхората could.
78
203485
2925
Някога мислехме, че хората са по-зле
с посоките от други същества поради
03:38
We used to think that humansхората
were worseпо-лошо than other creaturesсъздания
79
206840
2852
някакво биологично извинение:
03:41
because of some biologicalбиологичен excuseизвинение:
80
209716
1716
„О, ние нямаме магнити в човката
или в люспите си.“
03:43
"Oh, we don't have magnetsмагнити
in our beaksчовки or in our scalesвезни."
81
211456
3325
03:46
No; if your languageезик and your cultureкултура
trainsвлакове you to do it,
82
214805
2942
Не, ако вашият език и култура ви обучават
да го правите,
всъщност можете да го правите.
03:49
actuallyвсъщност, you can do it.
83
217771
1249
Има хора по целия свят,
които се ориентират наистина добре.
03:51
There are humansхората around the worldсвят
who stayстоя orientedориентирани really well.
84
219044
3040
И за да ви накарам да се съгласите,
че това е различно от начина,
03:54
And just to get us in agreementсъгласие
85
222108
2128
03:56
about how differentразличен this is
from the way we do it,
86
224260
2595
по който ние го правим, искам
да си затворите очите за секунда
03:58
I want you all to closeблизо
your eyesочи for a secondвтори
87
226879
2764
и да посочат към югоизток.
04:02
and pointточка southeastюгоизточно.
88
230887
1353
(Смях)
04:04
(LaughterСмях)
89
232264
1710
Дръжте очите си затворени. Посочете.
04:05
Keep your eyesочи closedзатворен. PointТочка.
90
233998
1578
Добре, можете да отворите очите си.
04:10
OK, so you can openотворен your eyesочи.
91
238095
2017
Виждам някои от вас сочат на
там, там, там, там, там...
04:12
I see you guys pointingсочещи there,
there, there, there, there ...
92
240136
3779
(Смях)
Аз лично не зная коя е правилната посока –
04:16
I don't know whichкойто way it is myselfсебе си --
93
244529
1878
(Смях)
04:18
(LaughterСмях)
94
246431
1664
Не помогнахте особено.
(Смях)
04:20
You have not been a lot of help.
95
248119
1658
04:21
(LaughterСмях)
96
249801
1317
Нека просто кажем, че точността
в тази зала не е много висока.
04:23
So let's just say the accuracyточност
in this roomстая was not very highВисоко.
97
251142
2920
Това е значителна разлика в когнитивната
способност сред различните езици, нали?
04:26
This is a bigголям differenceразлика in cognitiveпознавателен
abilityспособност acrossпрез languagesезици, right?
98
254086
3360
Докато една група – изтъкната група
като вашата – не познава посоките,
04:29
Where one groupгрупа -- very
distinguishedизтъкнат groupгрупа like you guys --
99
257470
3395
04:32
doesn't know whichкойто way is whichкойто,
100
260889
1563
ако попитам пет-годишни деца от
другата група, те ще знаят.
04:34
but in anotherоще groupгрупа,
101
262476
1336
04:35
I could askпитам a five-year-oldпет-година-стар
and they would know.
102
263836
2290
(Смях)
04:38
(LaughterСмях)
103
266150
1084
Съществуват и наистина големи различия в
начина, по който хората мислят за времето.
04:39
There are alsoсъщо really bigголям differencesразлики
in how people think about time.
104
267258
3420
Така, тук имам снимки на дядо ми
от различни възрасти.
04:42
So here I have picturesснимки
of my grandfatherдядо at differentразличен agesвъзрасти.
105
270702
4017
04:46
And if I askпитам an EnglishАнглийски speakerговорител
to organizeорганизирам time,
106
274743
3227
И ако помоля някого, чийто майчин език е
английски, да организира времето
на английски, те ще го направят по
този начин: от ляво на дясно.
04:49
they mightбиха могли, може layполагам it out this way,
107
277994
1485
04:51
from left to right.
108
279503
1151
Това е свързано с посоката на писане.
04:52
This has to do with writingписане directionпосока.
109
280678
1831
04:54
If you were a speakerговорител of HebrewИврит or ArabicАрабски,
110
282533
2026
Ако говорите иврит или арабски,
можете да го направите в обратна посока,
от дясно на ляво.
04:56
you mightбиха могли, може do it going
in the oppositeпротивоположен directionпосока,
111
284583
2290
04:58
from right to left.
112
286897
1150
Но как Аборигенската група Куук Таайор,
за която тъкмо ви разказах, го прави?
05:01
But how would the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
113
289578
1585
05:03
this AboriginalАбориген groupгрупа I just
told you about, do it?
114
291187
2394
Те не използват думи като "ляво" и
"дясно".
05:05
They don't use wordsдуми
like "left" and "right."
115
293605
2118
Ще ви подскажа.
05:07
Let me give you hintнамек.
116
295747
1492
Когато накарахме хората да стоят с лице
към юг,
05:09
When we satсб people facingизправени пред southюжно,
117
297263
2551
05:11
they organizedорганизиран time from left to right.
118
299838
1858
те организираха времето от ляво на дясно.
Когато ги накарахме да стоят
с лице към север,
05:14
When we satсб them facingизправени пред northсевер,
119
302391
2183
организираха времето от дясно на ляво.
05:16
they organizedорганизиран time from right to left.
120
304598
1975
Когато ги накарахме да застанат към изток,
05:19
When we satсб them facingизправени пред eastизток,
121
307026
2055
времето се промени спрямо посоката
на тялото.
05:21
time cameдойде towardsкъм the bodyтяло.
122
309105
1740
05:23
What's the patternмодел?
123
311608
1311
Какъв е този модел?
От изток на запад, нали?
05:26
EastИзток to westзападно, right?
124
314056
1699
Така че за тях, времето изобщо не
се описва в зависимост от човешкото тяло,
05:27
So for them, time doesn't actuallyвсъщност
get lockedзаключен on the bodyтяло at all,
125
315779
3502
а е взаимосвързано с пространството.
05:31
it getsполучава lockedзаключен on the landscapeпейзаж.
126
319305
1540
Ако аз съм с лице към тази посока,
05:32
So for me, if I'm facingизправени пред this way,
127
320869
1718
времето отива в тази посока,
05:34
then time goesотива this way,
128
322611
1157
а ако стоя в тази посока,
05:35
and if I'm facingизправени пред this way,
then time goesотива this way.
129
323792
2473
времето отива в тази посока.
С лице към тази посока,
времето отива натам..
05:38
I'm facingизправени пред this way, time goesотива this way --
130
326289
2000
Изключително егоцентрично от моя
страна е посоката на времето да ме
05:40
very egocentricегоцентричен of me to have
the directionпосока of time chaseЧейс me around
131
328313
3967
гони всеки път когато физически
се обърна в различна посока.
05:44
everyвсеки time I turnзавой my bodyтяло.
132
332304
1640
(Смях)
За Куук Таайор, времето е тясно свързано
с територията.
05:46
For the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
time is lockedзаключен on the landscapeпейзаж.
133
334598
2647
Това е драматично различен начин
на мислене относно времето.
05:49
It's a dramaticallyдрастично differentразличен way
of thinkingмислене about time.
134
337269
2819
Ето още една много умна човешка хитрост.
05:52
Here'sТук е anotherоще really smartумен humanчовек trickтрик.
135
340112
1911
05:54
SupposeДа предположим I askпитам you
how manyмного penguinsпингвини are there.
136
342047
2213
Представете си, че ви питам
колко пингвина има там.
05:56
Well, I betзалагане I know how you'dти можеш solveрешавам
that problemпроблем if you solvedрешен it.
137
344958
3154
Обзалагам се, че знам как бихте
решили този проблем успешно,
06:00
You wentотидох, "One, two, threeтри,
fourчетирима, fiveпет, sixшест, sevenседем, eightосем."
138
348136
2827
Ще започнете с „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.“
Преброихте ги.
06:02
You countedпреброени them.
139
350987
1164
Кръстихте всеки един от тях с число, и
последното число, което преброихте
06:04
You namedна име eachвсеки one with a numberномер,
140
352175
1609
06:05
and the last numberномер you said
was the numberномер of penguinsпингвини.
141
353808
2636
се превърна в броят на пингвините.
Това е малък трик, на който сте научени
още от деца.
06:08
This is a little trickтрик
that you're taughtпреподава to use as kidsдеца.
142
356468
2862
06:11
You learnуча the numberномер listсписък
and you learnуча how to applyПриложи it.
143
359354
3051
Научавате списъка с числа
и знаете
как да ги използвате.
06:14
A little linguisticлингвистичен trickтрик.
144
362787
1446
Малък езиков трик.
06:16
Well, some languagesезици don't do this,
145
364804
1677
Е, някои езици не правят това, защото
в тях няма думи за точни числа.
06:18
because some languagesезици
don't have exactточен numberномер wordsдуми.
146
366505
3149
06:22
They're languagesезици that don't have
a wordдума like "sevenседем"
147
370039
2897
Има езици, в които не съществуват думи за
"седем", или "осем".
06:24
or a wordдума like "eightосем."
148
372960
1401
В действителност, хората, които говорят
тези езици не броят,
06:27
In factфакт, people who speakговоря
these languagesезици don't countброя,
149
375033
2658
и се затрудняват със следенето
на точните количества.
06:29
and they have troubleбеда
keepingсъхраняемост trackпът of exactточен quantitiesколичества.
150
377715
2997
Така, например, ако ви помоля
да съчетаете този брой пингвини
06:32
So, for exampleпример, if I askпитам you
to matchмач this numberномер of penguinsпингвини
151
380736
3929
със същия брой патици,
06:36
to the sameедин и същ numberномер of ducksпатици,
152
384689
2264
бихте го направили чрез броене.
06:38
you would be ableспособен to do that by countingброене.
153
386977
2144
06:41
But folksхора who don't have
that linguisticлингвистичен traitбелег can't do that.
154
389145
3855
Но хората, които нямат тази езикова
хитринка, не могат да правят това.
Езиците също така се различават по начина,
по който разделят цветовия спектър --
06:47
LanguagesЕзици alsoсъщо differразличават in how
they divideразделям up the colorцвят spectrumспектър --
155
395653
3154
визуалният свят.
06:50
the visualзрителен worldсвят.
156
398831
1150
Някои езици имат много думи за цветове,
други имат само няколко думи,
06:52
Some languagesезици have
lots of wordsдуми for colorsцветове,
157
400348
2152
06:54
some have only a coupleдвойка wordsдуми,
"lightсветлина" and "darkтъмен."
158
402524
2364
като „светло“ и „тъмно“ .
Езиците се различават и по начина, по
който поставят граници между цветовете.
06:56
And languagesезици differразличават in where they put
boundariesграници betweenмежду colorsцветове.
159
404912
3623
Така, например на английски език има една
дума за синьо, което включва
07:00
So, for exampleпример, in EnglishАнглийски,
there's a worldсвят for blueсин
160
408559
3215
07:03
that coversкапаци all of the colorsцветове
that you can see on the screenекран,
161
411798
3135
всичките цветове, които можете
да видите на екрана,
07:06
but in RussianРуски, there isn't a singleединичен wordдума.
162
414957
2006
но на руски няма една-единствена дума.
Вместо това руснаците трябва
да разграничават
07:08
InsteadВместо това, RussianРуски speakersвисокоговорители
have to differentiateдиференцират
163
416987
2206
светлосиньото, „голубой“ от тъмно
синьото, „синий“.
07:11
betweenмежду lightсветлина blueсин, "goluboygoluboy,"
164
419217
1471
07:12
and darkтъмен blueсин, "siniysiniy."
165
420712
1576
07:15
So RussiansРуснаци have this lifetimeживот
of experienceопит of, in languageезик,
166
423138
3983
Така руснаците имат житейският опит
да различават езиково тези два цвята.
07:19
distinguishingразграничаване these two colorsцветове.
167
427145
1869
07:21
When we testтест people'sнародната abilityспособност
to perceptuallyperceptually discriminateдискриминация these colorsцветове,
168
429038
3963
Когато изследваме способността на
хората да разграничат цветовете визуално,
това, което откриваме, е, че руските
представители са по-бързи
07:25
what we find is that
RussianРуски speakersвисокоговорители are fasterпо-бързо
169
433025
2521
в тази езикова граница.
07:27
acrossпрез this linguisticлингвистичен boundaryграница.
170
435570
1558
Те по-бързо виждат разликата между
светло и тъмно синьо.
07:29
They're fasterпо-бързо to be ableспособен
to tell the differenceразлика
171
437152
2282
07:31
betweenмежду a lightсветлина and darkтъмен blueсин.
172
439458
1458
07:33
And when you look at people'sнародната brainsмозъците
as they're looking at colorsцветове --
173
441299
3264
И ако видите мозъците на хората,
докато гледат цветовете –
да речем, че цветовете се преместват
бавно от светло до тъмно синьо –
07:36
say you have colorsцветове shiftingизместване slowlyбавно
from lightсветлина to darkтъмен blueсин --
174
444587
3335
07:40
the brainsмозъците of people who use
differentразличен wordsдуми for lightсветлина and darkтъмен blueсин
175
448798
4452
мозъците на хората, които използват
различни думи за светло и тъмно синьо,
дават изненадваща реакция, когато
цветовете преминават от светло към тъмно.
07:45
will give a surprisedизненадан reactionреакция
as the colorsцветове shiftизместване from lightсветлина to darkтъмен,
176
453274
3510
07:48
as if, "OohОо, something
has categoricallyкатегорично changedпроменен,"
177
456808
3182
Сякаш мислят, "О, някаква категория се
промени".
07:52
whereasдокато the brainsмозъците
of EnglishАнглийски speakersвисокоговорители, for exampleпример,
178
460014
2446
Докато мозъците на англоговорящите,
например,
които не правят това категорично
разграничение,
07:54
that don't make
this categoricalкатегоричен distinctionразграничение,
179
462484
2140
нямат такава реакция, защото
нищо не се променя категорично.
07:56
don't give that surpriseизненада,
180
464648
1196
07:57
because nothing is categoricallyкатегорично changingсмяна.
181
465868
2083
Езиците имат различни видове
структурни особености.
08:02
LanguagesЕзици have all kindsвидове
of structuralструктурен quirksстранности.
182
470054
2504
08:04
This is one of my favoritesПредпочитани.
183
472582
1337
Тази е една от любимите ми.
Много езици имат граматически пол.
08:05
Lots of languagesезици have grammaticalграматичен genderпол;
184
473943
2432
08:08
everyвсеки nounсъществително име getsполучава assignedвъзложени a genderпол,
oftenчесто masculineмъжки or feminineженски.
185
476399
4630
Всяко съществително има пол,
често мъжки или женски.
И тези полове се различават
сред различните езици.
08:13
And these gendersпола differразличават acrossпрез languagesезици.
186
481053
2057
Така например, на немски слънцето е в
женски род, но е в мъжки род на испански,
08:15
So, for exampleпример, the sunслънце is feminineженски
in GermanНемски but masculineмъжки in SpanishИспански,
187
483134
4541
а луната - обратното.
08:19
and the moonлуна, the reverseобратен.
188
487699
1348
Може ли това да доведе до последствия
върху начина, по който хората мислят?
08:21
Could this actuallyвсъщност have any
consequenceследствие for how people think?
189
489634
3462
08:25
Do GermanНемски speakersвисокоговорители think of the sunслънце
as somehowнякак си more female-likeжена като,
190
493120
3994
Дали немскоговорящите мислят, че слънцето
е някак по-женствено,
08:29
and the moonлуна somehowнякак си more male-likeмъж като?
191
497138
1906
а луната - някак си по-мъжествена?
Всъщност се оказва, че това е така.
08:31
ActuallyВсъщност, it turnsзавои out that's the caseслучай.
192
499767
1906
08:33
So if you askпитам GermanНемски and SpanishИспански speakersвисокоговорители
to, say, describeописвам a bridgeмост,
193
501697
5423
Така че, ако поискате немско и
испанскоговорящи хора да опишат мост
08:39
like the one here --
194
507144
1436
като този тук,
на немски език, „мост“ e граматически
женствен
08:40
"bridgeмост" happensслучва се to be grammaticallyграматически
feminineженски in GermanНемски,
195
508604
3349
и граматически мъжествен на испански.
08:43
grammaticallyграматически masculineмъжки in SpanishИспански --
196
511977
2156
08:46
GermanНемски speakersвисокоговорители are more likelyвероятно
to say bridgesмостове are "beautifulкрасив," "elegantелегантен"
197
514157
4318
Немските представители са по-склонни да
кажат, че мостовете са "красиви",
"елегантни", и да използват
стереотипно-женствени думи.
08:50
and stereotypicallyстереотипно feminineженски wordsдуми.
198
518499
2127
08:52
WhereasКато има предвид, SpanishИспански speakersвисокоговорители
will be more likelyвероятно to say
199
520650
2509
Докато испанските представители
вероятно ще кажат, че мостовете са
08:55
they're "strongсилен" or "long,"
200
523183
1546
"силни" или "дълги", и такива
мъжествени думи.
08:56
these masculineмъжки wordsдуми.
201
524753
1386
(Смях)
09:00
(LaughterСмях)
202
528849
1680
09:03
LanguagesЕзици alsoсъщо differразличават in how
they describeописвам eventsсъбития, right?
203
531396
4122
Езиците също се различават по начина,
по който описват събитията, нали?
Събитие като злополука например.
На английски език е нормално да се каже:
09:08
You take an eventсъбитие like this, an accidentзлополука.
204
536060
2346
09:10
In EnglishАнглийски, it's fine to say,
"He brokeсчупи the vaseваза."
205
538430
2788
„Той счупи вазата.“
09:13
In a languageезик like SpanishИспански,
206
541869
2544
А на език като испанския,
може би е по-вероятно да кажете:
09:16
you mightбиха могли, може be more likelyвероятно
to say, "The vaseваза brokeсчупи,"
207
544437
2847
„Вазата се счупи“, или
„Вазата се счупи сама“.
09:19
or, "The vaseваза brokeсчупи itselfсебе си."
208
547308
1561
Ако това е случайно, не бихте казали,
че някой го е направил.
09:21
If it's an accidentзлополука, you wouldn'tне би say
that someoneнякой did it.
209
549332
3222
09:24
In EnglishАнглийски, quiteсъвсем weirdlyсвръхестествен,
we can even say things like,
210
552578
3406
На английски, доста странно,
дори можем да кажем неща като:
09:28
"I brokeсчупи my armръка."
211
556008
1247
„Счупих си ръката.“
09:29
Now, in lots of languagesезици,
212
557953
1834
На много езици не бихте могли
да използвате тази конструкция,
09:31
you couldn'tне можех use that constructionстроителство
unlessосвен ако you are a lunaticлуд
213
559811
3171
освен ако не сте лунатик в търсене
на начин да счупите ръката си -
09:35
and you wentотидох out
looking to breakпочивка your armръка --
214
563006
2129
09:37
(LaughterСмях)
215
565159
1002
и успеете. Нали?
(Смях)
09:38
and you succeededуспели.
216
566185
1151
Ако това е злополука, бихте
използвали различна конструкция.
09:39
If it was an accidentзлополука,
you would use a differentразличен constructionстроителство.
217
567360
3264
Tака, това има последствия.
09:42
Now, this has consequencesпоследствия.
218
570648
1805
09:44
So, people who speakговоря differentразличен languagesезици
will payплащам attentionвнимание to differentразличен things,
219
572477
4188
Означава, че благодарение на езиците, които
хората говорят,
те ще обърнат внимание на
различни неща,
09:48
dependingв зависимост on what theirтехен languageезик
usuallyобикновено requiresизисква them to do.
220
576689
3406
в зависимост от това какво езикът им
обикновено изисква от тях да правят.
09:52
So we showшоу the sameедин и същ accidentзлополука
to EnglishАнглийски speakersвисокоговорители and SpanishИспански speakersвисокоговорители,
221
580119
4172
Показваме една и съща злополука на
англоговорящи и на испанскоговорящи:
английските представители ще си спомнят
кой го е направил, защото
09:56
EnglishАнглийски speakersвисокоговорители will rememberпомня who did it,
222
584315
3285
10:00
because EnglishАнглийски requiresизисква you
to say, "He did it; he brokeсчупи the vaseваза."
223
588525
3414
английският език изисква от вас да
кажете: „Той го направи и счупи вазата“.
10:03
WhereasКато има предвид, SpanishИспански speakersвисокоговорители mightбиха могли, може be
lessпо-малко likelyвероятно to rememberпомня who did it
224
591963
3203
Докато испанските представители е малко
вероятно да помнят кой го е направил
в случай на злополука,
но е по-вероятно да запомнят,
10:07
if it's an accidentзлополука,
225
595190
1151
10:08
but they're more likelyвероятно to rememberпомня
that it was an accidentзлополука.
226
596365
2829
че е било злополука.
Те са по-склонни да помнят намерението.
10:11
They're more likelyвероятно
to rememberпомня the intentionнамерение.
227
599218
2436
10:13
So, two people watch the sameедин и същ eventсъбитие,
228
601678
3083
Така че двама души гледайки
едно и също събитие,
наблюдават едно и също престъпление, но
в крайна сметка запомнят различни неща
10:16
witnessсвидетел the sameедин и същ crimeпрестъпление,
229
604785
2081
10:18
but endкрай up rememberingспомняне
differentразличен things about that eventсъбитие.
230
606890
3046
от това събитие.
10:22
This has implicationsпоследствия, of courseкурс,
for eyewitnessочевидец testimonyсвидетелство.
231
610564
3259
Това разбира се има значение за
свидетелските показания на очевидци.
Има и последици за обвинения и
наказания.
10:26
It alsoсъщо has implicationsпоследствия
for blameвина and punishmentнаказание.
232
614590
2362
Ако вземем за пример хора говорещи
английски,
10:28
So if you take EnglishАнглийски speakersвисокоговорители
233
616976
1807
10:30
and I just showшоу you
someoneнякой breakingскъсване a vaseваза,
234
618807
2164
ако ви покажа някого, който чупи ваза,
и ви кажа: „Той счупи вазата“,
вместо „Вазата се счупи“,
10:32
and I say, "He brokeсчупи the vaseваза,"
as opposedза разлика to "The vaseваза brokeсчупи,"
235
620995
3855
въпреки че можете сами да го видите,
въпреки че гледате видео материала,
10:37
even thoughвъпреки че you can witnessсвидетел it yourselfсебе си,
236
625504
1913
10:39
you can watch the videoвидео,
237
627441
1268
въпреки това, че виждате престъплението
срещу вазата,
10:40
you can watch the crimeпрестъпление againstсрещу the vaseваза,
238
628733
2162
по-вероятно е да накажете или обвините
някого повече, ако ви кажех: „Той я счупи“
10:44
you will punishнаказвам someoneнякой more,
239
632157
1767
10:45
you will blameвина someoneнякой more
if I just said, "He brokeсчупи it,"
240
633948
2853
10:48
as opposedза разлика to, "It brokeсчупи."
241
636825
1493
вместо "Тя се счупи".
Езикът води разсъжденията ни
относно събитията.
10:50
The languageезик guidesръководства
our reasoningобосновавам се about eventsсъбития.
242
638931
3323
Сега ви дадох няколко примера за това как
езикът може абсолютно да оформи мисълта,
10:55
Now, I've givenдаден you a fewмалцина examplesпримери
243
643996
2886
10:58
of how languageезик can profoundlyдълбоко
shapeформа the way we think,
244
646906
3727
и го прави по различни начини.
11:02
and it does so in a varietyразнообразие of waysначини.
245
650657
2175
11:04
So languageезик can have bigголям effectsвещи,
246
652856
1931
Езикът може да има силно влияние, както
в случая с пространството и времето,
11:06
like we saw with spaceпространство and time,
247
654811
1742
където хората могат да систематизират
пространството и времето
11:08
where people can layполагам out spaceпространство and time
248
656577
1906
11:10
in completelyнапълно differentразличен
coordinateкоординира framesрамки from eachвсеки other.
249
658507
3241
в съвсем различни координатни
рамки едно от друго.
Езикът може да окаже наистина силно
влияние - както в случая с числата.
11:14
LanguageЕзик can alsoсъщо have
really deepДълбок effectsвещи --
250
662781
2234
11:17
that's what we saw
with the caseслучай of numberномер.
251
665039
2184
11:19
HavingКато countброя wordsдуми in your languageезик,
252
667572
2043
Да имаш думи за броене,
да имаш думи за числа,
11:21
havingкато numberномер wordsдуми,
253
669639
1220
11:22
opensотваря up the wholeцяло worldсвят of mathematicsматематика.
254
670883
2561
отваря пред вас един цял
математически свят.
11:25
Of courseкурс, if you don't countброя,
you can't do algebraалгебра,
255
673468
2503
Разбира се, ако не можеш да броиш,
и не познаваш алгебра,
не можеш да направиш нито едно
от необходимите неща,
11:27
you can't do any of the things
256
675995
1564
11:29
that would be requiredдлъжен
to buildпострои a roomстая like this
257
677583
2743
за да построиш зала като тази
или да направиш това предаване, нали?
11:32
or make this broadcastизлъчване, right?
258
680350
2004
Този малък трик от числови думи ви предоставя
стъпало
11:34
This little trickтрик of numberномер wordsдуми
givesдава you a steppingзасилване stoneкамък
259
682836
2863
към едно цяло когнитивно царство.
11:37
into a wholeцяло cognitiveпознавателен realmцарство.
260
685723
1481
11:40
LanguageЕзик can alsoсъщо have
really earlyрано effectsвещи,
261
688420
2295
Езикът може също да има ранни ефекти,
както видяхме в случая с цветовете.
11:42
what we saw in the caseслучай of colorцвят.
262
690739
2870
Това са наистина прости, основни,
възприятийни решения.
11:46
These are really simpleпрост,
basicосновен, perceptualсетивната decisionsрешения.
263
694205
2494
11:48
We make thousandsхиляди of them all the time,
264
696723
2360
Ние правим хиляди от тях през цялото
време,
но все пак езикът се промъква
11:51
and yetоще, languageезик is gettingполучаване на in there
265
699107
1817
11:52
and fussingзаниманията even with these tinyмъничък little
perceptualсетивната decisionsрешения that we make.
266
700948
4331
и се намесва, дори и в тези малки
възприятийни решения.
11:58
LanguageЕзик can have really broadширок effectsвещи.
267
706787
1859
Езикът може да има наистина
обширни ефекти.
12:00
So the caseслучай of grammaticalграматичен genderпол
mayможе be a little sillyглупав,
268
708670
3228
Така че случаят на граматическия пол
може да звучи глупаво,
12:03
but at the sameедин и същ time,
grammaticalграматичен genderпол appliesприлага to all nounsСъществителни.
269
711922
3833
но в същото време граматичният пол
се отнася за всички съществителни имена.
Това означава, че езикът може да
повлияе върху мнението ви за нещо,
12:08
That meansсредства languageезик can shapeформа
how you're thinkingмислене
270
716061
2289
12:10
about anything that can be
namedна име by a nounсъществително име.
271
718374
2887
което може да бъде наречено със
съществително име.
12:14
That's a lot of stuffматерия.
272
722185
1329
Това включва много неща.
12:16
And finallyнакрая, I gaveдадох you an exampleпример
of how languageезик can shapeформа things
273
724449
3257
И накрая ви дадох пример с това как езикът
може да повлияе върху нещата,
12:19
that have personalперсонален weightтегло to us --
274
727730
1636
които са от важност за нас –
12:21
ideasидеи like blameвина and punishmentнаказание
or eyewitnessочевидец memoryпамет.
275
729390
2576
идеи като обвинение и наказание,
или паметта на очевидци.
12:23
These are importantважно things
in our dailyежедневно livesживота.
276
731990
2164
Тези неща са важна част
от нашето ежедневие.
12:28
Now, the beautyкрасота of linguisticлингвистичен diversityразнообразие
is that it revealsразкрива to us
277
736153
5001
Красотата на езиковото разнообразие е,
че ни разкрива
колко изобретателен и гъвкав
е човешкият ум.
12:33
just how ingeniousизобретателен and how flexibleгъвкав
the humanчовек mindум is.
278
741178
3947
12:37
HumanЧовешки mindsумове have inventedизобретен
not one cognitiveпознавателен universeвселена, but 7,000 --
279
745775
4531
Човешкият ум е измислилил не една
когнитивна вселена, а 7 000 -
12:42
there are 7,000 languagesезици
spokenизречен around the worldсвят.
280
750330
2358
по света се говори на 7 000 езика.
И можем да създадем много повече
- езиците, разбира се, са живи;
12:46
And we can createсъздавам manyмного more --
281
754010
1677
12:47
languagesезици, of courseкурс, are livingжив things,
282
755711
3083
неща, които подлежат на усъвършенстване и
промяна, в зависимост от нашите нужди.
12:50
things that we can honeусъвършенствате
and changeпромяна to suitкостюм our needsпотребности.
283
758818
3766
Трагичното е, че губим много от това
езиково разнообразие през цялото време.
12:55
The tragicтрагичен thing is that we're losingзагуба
so much of this linguisticлингвистичен diversityразнообразие
284
763786
3483
12:59
all the time.
285
767293
1151
Губим по един език на седмица
и според някои изчисления,
13:00
We're losingзагуба about one languageезик a weekседмица,
286
768468
1892
13:02
and by some estimatesоценка,
287
770384
1466
13:03
halfнаполовина of the world'sв света languagesезици
will be goneси отиде in the nextследващия hundredсто yearsгодини.
288
771874
3267
половината от езиците на света
ще изчезнат през следващите сто години.
13:07
And the even worseпо-лошо newsНовини is that right now,
289
775966
2822
По-лошите новини са, че точно сега
почти всичко, което знаем
13:10
almostпочти everything we know about
the humanчовек mindум and humanчовек brainмозък
290
778812
3708
за човешкия ум и мозък,
13:14
is basedбазиран on studiesпроучвания of usuallyобикновено AmericanАмерикански
English-speakingГовореща английски undergraduatesстуденти
291
782544
5028
обикновено се основава на изследванията
на американски англоговорящи студенти
с бакалавърска степен.
13:19
at universitiesуниверситетите.
292
787596
1324
13:22
That excludesизключва almostпочти all humansхората. Right?
293
790742
3533
Това изключва почти всички хора. Нали?
Така че това, знанието за човешкия ум,
13:26
So what we know about the humanчовек mindум
is actuallyвсъщност incrediblyневероятно narrowтесен and biasedдиагонален,
294
794299
4971
всъщност е невероятно ограничено и пристрастно,
и нашата наука
трябва да се справи по-добре.
13:31
and our scienceнаука has to do better.
295
799294
3236
Искам да ви оставя с тази последна мисъл.
13:37
I want to leaveоставям you
with this finalфинал thought.
296
805987
2259
13:40
I've told you about how speakersвисокоговорители
of differentразличен languagesезици think differentlyразлично,
297
808270
3513
Казах ви, че различните езикови
представители мислят по различен начин,
но разбира се, това не се отнася само за
мисленето на някакви хора, някъде.
13:43
but of courseкурс, that's not about
how people elsewhereдругаде think.
298
811807
3284
Това се отнася за вашия
начин на мислене.
13:47
It's about how you think.
299
815115
1419
Как езикът, който говорите, влияе върху
начинът, по който мислите.
13:48
It's how the languageезик that you speakговоря
shapesформи the way that you think.
300
816558
3606
13:53
And that givesдава you the opportunityвъзможност to askпитам,
301
821070
2576
И това ви дава възможността
да се запитате:
13:55
"Why do I think the way that I do?"
302
823670
2071
„Защо мисля по този начин?“
13:57
"How could I think differentlyразлично?"
303
825765
1596
„Как мога да мисля различно?“
13:59
And alsoсъщо,
304
827908
1365
И също така:
„Какви мисли искам да създам?“
14:01
"What thoughtsмисли do I wishпожелавам to createсъздавам?"
305
829297
1727
Много ви благодаря.
14:03
Thank you very much.
306
831842
1159
14:05
(ApplauseАплодисменти)
307
833025
2756
(Аплодисменти)
Translated by Tanya Petrova
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com