ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Lera Boroditsky: How language shapes the way we think

Лера Бородитски (Lera Boroditsky): Како језик обликује начин на који размишљамо

Filmed:
9,816,653 views

Широм света се говори око 7 000 језика, а сви они имају различите гласове, речи и структуре. Али да ли они обликују начин на који размишљамо? Лера Бородитски, когнитивна научница, даје примере језика, од домородачке заједнице у Аустралији која користи стране света уместо речи „лево“ и „десно“, па све до многобројних речи за плаву боју на руском, што указује да је одговор јасно и гласно „да“. „Лепота језичке разноврсности лежи у томе да нам открива колико је генијалан и прилагодљив људки ум“, Лера Бородитски каже. „Људски умови нису изумели један когнитивни универзум, већ 7 000.“
- Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Говорићу вам користећи језик...
00:12
So, I'll be speakingговорећи to you
usingКористећи languageЈезик ...
0
940
2575
00:16
because I can.
1
4090
1520
јер могу.
Ово је једна од чаробних способности
коју ми, људи, поседујемо.
00:17
This is one these magicalмагичан abilitiessposobnosti
that we humansљуди have.
2
5634
3153
00:21
We can transmitпреноси really complicatedкомпликован
thoughtsмисли to one anotherдруги.
3
9114
3952
Можемо да пренесемо веома
компликоване мисли једни другима.
00:25
So what I'm doing right now is,
I'm makingстварање soundsзвуци with my mouthуста
4
13479
3595
Управо сада стварам звукове
својим устима док издишем ваздух.
00:29
as I'm exhalingNije Jackson.
5
17098
1215
Стварам тонове, звиждуке и издахе,
00:30
I'm makingстварање tonestonovi and hissesJesam, majko and puffspahuljice,
6
18337
2348
00:32
and those are creatingстварање
airваздух vibrationsvibracije in the airваздух.
7
20709
3010
а они производе вибрације у ваздуху.
00:35
Those airваздух vibrationsvibracije are travelingпутовање to you,
8
23743
2446
Те ваздушне вибрације путују до вас,
00:38
they're hittingударање your eardrumsbubne opne,
9
26213
1785
ударају ваше бубне опне,
00:40
and then your brainмозак takes
those vibrationsvibracije from your eardrumsbubne opne
10
28022
4580
а потом ваш мозак преузима
те вибрације са бубних опни
00:44
and transformsтрансформише them into thoughtsмисли.
11
32626
2753
и претвара их у мисли.
00:48
I hopeнадати се.
12
36031
1151
Надам се.
00:49
(LaughterSmeh)
13
37206
1003
(Смех)
00:50
I hopeнадати се that's happeningдогађај.
14
38233
1157
Надам се да се то догађа.
00:51
So because of this abilityспособност,
we humansљуди are ableу могуцности to transmitпреноси our ideasидеје
15
39414
4576
Због ове способности ми, људи,
можемо да преносимо своје идеје
00:56
acrossпреко vastогромно reachesдостигне of spaceпростор and time.
16
44014
2692
далеко кроз простор и време.
00:58
We're ableу могуцности to transmitпреноси
knowledgeзнање acrossпреко mindsумови.
17
46730
4536
Можемо да преносимо знање између мозгова.
01:03
I can put a bizarrebizarno newново ideaидеја
in your mindум right now.
18
51290
3161
Могу да вам убацим бизарну нову идеју
у главу управо сада.
Могу да кажем:
01:06
I could say,
19
54475
1155
01:08
"ImagineZamislite a jellyfishMeduza waltzingvalcer in a libraryбиблиотека
20
56367
3208
„Замислите медузу како плеше
валцер у библиотеци
01:11
while thinkingразмишљање about quantumквант mechanicsmehanika."
21
59599
2176
док размишља о квантној механици.“
01:13
(LaughterSmeh)
22
61799
1398
(Смех)
01:15
Now, if everything has goneотишла
relativelyрелативно well in your life so farдалеко,
23
63221
3028
Ако је све у вашем животу
до сада било релативно нормално,
вероватно раније нисте имали ту идеју.
01:18
you probablyвероватно haven'tније had
that thought before.
24
66273
2112
01:20
(LaughterSmeh)
25
68409
1002
(Смех)
01:21
But now I've just madeмаде you think it,
26
69435
1732
Али, сада сам вас приморала
да мислите о њој, користећи језик.
01:23
throughкроз languageЈезик.
27
71191
1155
01:24
Now of courseкурс, there isn't just
one languageЈезик in the worldсвет,
28
72654
2724
Наравно да не постоји
само један језик на свету -
око 7 000 језика се говори широм света.
01:27
there are about 7,000 languagesјезике
spokenговорио around the worldсвет.
29
75402
2645
Сви језици се међусобно
разликују на многе начине.
01:30
And all the languagesјезике differразликују се
from one anotherдруги in all kindsврсте of waysначини.
30
78071
3160
Неки језици имају другачије гласове,
01:33
Some languagesјезике have differentразличит soundsзвуци,
31
81255
3091
01:36
they have differentразличит vocabulariesvocabularies,
32
84370
1719
различите речи
01:38
and they alsoтакође have differentразличит structuresструктуре --
33
86113
2039
и, такође, различите структуре -
различите структуре су веома важне.
01:40
very importantlyважно, differentразличит structuresструктуре.
34
88176
1887
01:42
That begsMoli the questionпитање:
35
90896
1192
То намеће питање
да ли језик који говоримо
обликује начин на који мислимо.
01:44
Does the languageЈезик we speakговорити
shapeоблик the way we think?
36
92112
2612
01:46
Now, this is an ancientдревни questionпитање.
37
94748
1572
Видите, ово је прастаро питање.
Људи су се одувек бавили овим питањем.
01:48
People have been speculatingNagaрao
about this questionпитање foreverзаувек.
38
96344
3171
01:51
CharlemagneKarlo veliki, HolySveti RomanRoman emperorцара, said,
39
99539
2317
Шарлеман, свети римски
император, је рекао:
01:53
"To have a secondдруго languageЈезик
is to have a secondдруго soulдушу" --
40
101880
3036
„Говорити други језик
значи имати другу душу.“
01:56
strongјак statementизјава
that languageЈезик craftszanati realityреалност.
41
104940
2503
Снажна изјава да језик обликује стварност.
01:59
But on the other handруку,
ShakespeareShakespeare has JulietJulija say,
42
107992
2990
Међутим, са друге стране,
Шекспирова Јулија каже:
„Име није ништа. Оно што називамо ружом,
слатко би мирисало и са другим именом.“
02:03
"What's in a nameиме?
43
111006
1151
02:04
A roseружа by any other nameиме
would smellмирис as sweetслатко."
44
112181
2334
02:07
Well, that suggestsсугерише that maybe
languageЈезик doesn't craftзанат realityреалност.
45
115504
3053
Па, ово сугерише да језик можда
не обликује стварност.
02:10
These argumentsаргументс have goneотишла
back and forthнапред for thousandsхиљаде of yearsгодине.
46
118926
4006
Ове расправе се воде хиљадама година.
02:15
But untilсве док recentlyнедавно,
there hasn'tније been any dataподаци
47
123400
2731
Али, донедавно нису постајали подаци
да нам помогну да одлучимо шта је тачно.
02:18
to help us decideодлучити eitherили way.
48
126155
1556
02:20
RecentlyNedavno, in my labлаб
and other labsлабораторије around the worldсвет,
49
128230
2452
Недавно смо у мојој
и другим лабораторијама широм света
02:22
we'veми смо startedпочела doing researchистраживање,
50
130706
1392
почели да испитујемо
02:24
and now we have actualстварно scientificнаучно dataподаци
to weighтежи in on this questionпитање.
51
132122
4437
и сада заиста имамо научне податке
да пресудимо по овом питању.
02:28
So let me tell you about
some of my favoriteомиљени examplesпримери.
52
136918
2541
Допустите ми да вам дам
неке од својих омиљених примера.
02:31
I'll startпочетак with an exampleпример
from an AboriginalAborigini communityзаједница in AustraliaAustralija
53
139846
3414
Почећу са примером
из домородачке заједнице у Аустралији
02:35
that I had the chanceшанса to work with.
54
143284
1728
са којом сам имала прилику да радим.
02:37
These are the KuukKuuk ThaayorreThaayorre people.
55
145036
1743
Ово је народ Кук Тајор.
Живе у Помпурау
на крајњем западу Кејп Јорка.
02:38
They liveживи in PormpuraawPormpuraaw
at the very westзапад edgeИвица of CapeCape YorkYork.
56
146803
3794
02:43
What's coolхладан about KuukKuuk ThaayorreThaayorre is,
57
151351
2236
Занимљиво је да народ Кук Тајор
02:45
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre, they don't use
wordsречи like "left" and "right,"
58
153611
3058
у свом језику не користи
речи као што су „лево“ и „десно“,
а уместо тога, све се исказује
у основним странама света:
02:48
and insteadуместо тога, everything
is in cardinalKardinal directionsупутства:
59
156693
2684
02:51
northсевер, southјуг, eastисточно and westзапад.
60
159401
1424
север, југ, исток и запад.
02:53
And when I say everything,
I really mean everything.
61
161425
2535
Када кажем све, заиста мислим све.
02:55
You would say something like,
62
163984
1551
Рекли бисте нешто налик овоме:
02:57
"Oh, there's an antант
on your southwestјугозапад legnoga."
63
165559
2512
„Ох, мрав је на твојој југозападној нози.“
03:01
Or, "MovePotez your cupчаша
to the north-northeastsever-severoistiиno a little bitмало."
64
169178
2656
Или: „Помери своју шољу
мало на северо-североисток.“
03:04
In factчињеница, the way that you say "helloЗдраво"
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre is you say,
65
172404
3480
У ствари, начин на који се каже „здраво“
на језику Кук Тајора је:
„Куда идеш?“
03:07
"WhichŠto way are you going?"
66
175908
1266
Одговор треба да буде:
03:09
And the answerодговор should be,
67
177198
1332
03:11
"North-northeastSever-severoistiиno in the farдалеко distanceрастојање.
68
179014
1772
„Далеко на северо-североисток. А ти?“
03:12
How about you?"
69
180810
1321
03:14
So imagineзамислити as you're walkingХодање
around your day,
70
182155
3132
Замислите да, док шетате током дана,
03:17
everyсваки personособа you greetPozdravi,
71
185311
1549
свакој особи коју поздравите
морате да предате извештај
о томе у ког смеру идете.
03:18
you have to reportизвештај your headingнаслов directionправац.
72
186884
2071
03:20
(LaughterSmeh)
73
188979
1179
(Смех)
03:22
But that would actuallyзаправо get you
orientedorijentisano prettyприлично fastбрзо, right?
74
190182
3331
Међутим, то би вам помогло
да се веома брзо оријентишете, зар не?
03:25
Because you literallyбуквално
couldn'tније могао get pastпрошлост "helloЗдраво,"
75
193537
2960
Јер буквално не бисте могли
да стигнете даље од „здраво“
03:28
if you didn't know
whichкоја way you were going.
76
196521
2075
ако не знате у ком смеру идете.
03:31
In factчињеница, people who speakговорити languagesјезике
like this stayостани orientedorijentisano really well.
77
199969
3492
У ствари, људи који говоре језике
налик овом оријентишу се веома добро.
Оријентишу се боље
него што смо мислили да људи могу.
03:35
They stayостани orientedorijentisano better
than we used to think humansљуди could.
78
203485
2925
03:38
We used to think that humansљуди
were worseгоре than other creaturesстворења
79
206840
2852
Мислили смо да су људи гори
од осталих створења
због неког биолошког разлога:
03:41
because of some biologicalбиолошки excuseизговор:
80
209716
1716
03:43
"Oh, we don't have magnetsmagneti
in our beakskljunovi or in our scalesваге."
81
211456
3325
„Ох, немамо магнете
у кљуновима или крљуштима.“
03:46
No; if your languageЈезик and your cultureкултура
trainsвозови you to do it,
82
214805
2942
Не.
Ако вас ваш језик и култура науче,
можете то заиста да радите.
03:49
actuallyзаправо, you can do it.
83
217771
1249
03:51
There are humansљуди around the worldсвет
who stayостани orientedorijentisano really well.
84
219044
3040
Постоје људи широм света
који се веома добро оријентишу.
Да бисмо се сложили
03:54
And just to get us in agreementдоговор
85
222108
2128
03:56
about how differentразличит this is
from the way we do it,
86
224260
2595
колико је ово другачије
од начина на који ми то радимо,
03:58
I want you all to closeБлизу
your eyesочи for a secondдруго
87
226879
2764
желим да затворите очи на тренутак
04:02
and pointтачка southeastјугоисток.
88
230887
1353
и уперите прст у правцу југоистока.
04:04
(LaughterSmeh)
89
232264
1710
(Смех)
04:05
Keep your eyesочи closedзатворен. PointTačka.
90
233998
1578
Држите очи затворене. Уперите прст.
04:10
OK, so you can openотворен your eyesочи.
91
238095
2017
Добро, можете отворити очи.
04:12
I see you guys pointingPostavljanje pokazivača there,
there, there, there, there ...
92
240136
3779
Видим да упирете тамо,
тамо, тамо, тамо, тамо...
04:16
I don't know whichкоја way it is myselfЈа сам --
93
244529
1878
Ни ја не знам у ком је смеру.
04:18
(LaughterSmeh)
94
246431
1664
(Смех)
04:20
You have not been a lot of help.
95
248119
1658
Нисте ми пуно помогли.
04:21
(LaughterSmeh)
96
249801
1317
(Смех)
04:23
So let's just say the accuracyтачност
in this roomсоба was not very highвисоко.
97
251142
2920
Рецимо само да прецизност
у овој просторији није сјајна.
Ово је велика разлика
у когнитивној способности
04:26
This is a bigвелики differenceразлика in cognitiveкогнитивни
abilityспособност acrossпреко languagesјезике, right?
98
254086
3360
у различитим језицима.
04:29
Where one groupгрупа -- very
distinguishedразликовати groupгрупа like you guys --
99
257470
3395
Једна група, веома угледна
група као што сте ви,
04:32
doesn't know whichкоја way is whichкоја,
100
260889
1563
не зна где је која страна света,
04:34
but in anotherдруги groupгрупа,
101
262476
1336
али у другој групи
04:35
I could askпитати a five-year-oldpet godina
and they would know.
102
263836
2290
бих могла питати
петогодишњака и он би знао.
04:38
(LaughterSmeh)
103
266150
1084
(Смех)
04:39
There are alsoтакође really bigвелики differencesРазлике
in how people think about time.
104
267258
3420
Постоје и велике разлике
у томе како људи размишљају о времену.
Овде имам фотографије свог деке
у различитим раздобљима.
04:42
So here I have picturesслике
of my grandfatherдеда at differentразличит agesгодине.
105
270702
4017
04:46
And if I askпитати an Englishengleski speakerзвучник
to organizeорганизовати time,
106
274743
3227
Ако питам особу која говори енглески
да организује време,
04:49
they mightМожда layЛези it out this way,
107
277994
1485
можда ће их послагати овако -
са лева на десно.
04:51
from left to right.
108
279503
1151
Ово је у вези са смером у којем пишемо.
04:52
This has to do with writingписање directionправац.
109
280678
1831
Да говорите хебрејски или арапски,
04:54
If you were a speakerзвучник of Hebrewhebrejski or Arabicarapski,
110
282533
2026
можда бисте их послагали
у супротном смеру -
04:56
you mightМожда do it going
in the oppositeсупротно directionправац,
111
284583
2290
04:58
from right to left.
112
286897
1150
са десна на лево.
05:01
But how would the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
113
289578
1585
Међутим, како би народ Кук Тајор,
05:03
this AboriginalAborigini groupгрупа I just
told you about, do it?
114
291187
2394
домородачка група
о којој сам причала, то урадио?
Они не користе речи
као што су „лево“ и „десно“.
05:05
They don't use wordsречи
like "left" and "right."
115
293605
2118
05:07
Let me give you hintнаговештај.
116
295747
1492
Помоћи ћу вам.
05:09
When we satсат people facingокренути southјуг,
117
297263
2551
Када смо их поставили
да седе окренути ка југу,
05:11
they organizedорганизован time from left to right.
118
299838
1858
организовали су време са лева на десно.
05:14
When we satсат them facingокренути northсевер,
119
302391
2183
Када смо их поставили
да седе окренути ка северу,
05:16
they organizedорганизован time from right to left.
120
304598
1975
организовали су време са десна на лево.
05:19
When we satсат them facingокренути eastисточно,
121
307026
2055
Када смо их поставили
да седе окренути ка истоку,
05:21
time cameДошао towardsка the bodyтело.
122
309105
1740
време је послагано ка телу.
05:23
What's the patternобразац?
123
311608
1311
Који је шаблон?
05:26
EastIstok to westзапад, right?
124
314056
1699
Од истока ка западу, зар не?
05:27
So for them, time doesn't actuallyзаправо
get lockedзакључано on the bodyтело at all,
125
315779
3502
За њих се, у ствари, време
уопште не доводи у везу са телом,
05:31
it getsдобива lockedзакључано on the landscapeпејзаж.
126
319305
1540
већ са околином.
05:32
So for me, if I'm facingокренути this way,
127
320869
1718
За мене, ако сам окренута овако,
онда време пролази овуда,
05:34
then time goesиде this way,
128
322611
1157
а ако сам окренута овако,
онда време пролази овуда.
05:35
and if I'm facingокренути this way,
then time goesиде this way.
129
323792
2473
Окренута сам овако,
а време пролази овуда.
05:38
I'm facingокренути this way, time goesиде this way --
130
326289
2000
05:40
very egocentricegocentrični of me to have
the directionправац of time chaseChase me around
131
328313
3967
Веома сам егоцентична да натерам
смер времена да ме прати
05:44
everyсваки time I turnред my bodyтело.
132
332304
1640
сваки пут када се окренем.
За Кук Тајоре време је у вези са околином.
05:46
For the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
time is lockedзакључано on the landscapeпејзаж.
133
334598
2647
05:49
It's a dramaticallyдраматично differentразличит way
of thinkingразмишљање about time.
134
337269
2819
Ово је веома различит начин
да се размишља о времену.
05:52
Here'sEvo anotherдруги really smartпаметан humanљудско trickтрик.
135
340112
1911
Ево га још један веома мудар људски трик.
05:54
SupposePretpostavimo da I askпитати you
how manyмноги penguinspingvini are there.
136
342047
2213
Претпоставимо да вас питам
колико овде има пингвина.
05:56
Well, I betопклада I know how you'dти би solveреши
that problemпроблем if you solvedрешено it.
137
344958
3154
Кладим се да знам како сте решили
тај проблем ако сте га решили.
06:00
You wentотишао, "One, two, threeтри,
fourчетири, fiveпет, sixшест, sevenседам, eightосам."
138
348136
2827
Урадили сте: „Један, два, три,
четири, пет, шест, седам, осам.“
06:02
You countedбројање them.
139
350987
1164
Избројали сте их.
06:04
You namedназван eachсваки one with a numberброј,
140
352175
1609
Сваком сте доделили број,
а последњи број који сте рекли
означава колико их има.
06:05
and the last numberброј you said
was the numberброј of penguinspingvini.
141
353808
2636
06:08
This is a little trickтрик
that you're taughtнаучио to use as kidsклинци.
142
356468
2862
Ово је мали трик
који сте научили као деца.
06:11
You learnучи the numberброј listлиста
and you learnучи how to applyприменити it.
143
359354
3051
Научите листу бројева
и како да је користите.
06:14
A little linguisticлингвистички trickтрик.
144
362787
1446
Мали лингвистички трик.
06:16
Well, some languagesјезике don't do this,
145
364804
1677
Неки језици не раде то тако
јер неки језици немају
одређене речи за бројеве.
06:18
because some languagesјезике
don't have exactтачно numberброј wordsречи.
146
366505
3149
06:22
They're languagesјезике that don't have
a wordреч like "sevenседам"
147
370039
2897
Постоје језици који немају
реч као што је „седам“
06:24
or a wordреч like "eightосам."
148
372960
1401
или „осам“.
06:27
In factчињеница, people who speakговорити
these languagesјезике don't countбројање,
149
375033
2658
У ствари, људи који говоре
ове језике не броје
06:29
and they have troubleневоље
keepingчување trackтрацк of exactтачно quantitieskoličine.
150
377715
2997
и имају потешкоће
око одређивања тачног броја нечега.
06:32
So, for exampleпример, if I askпитати you
to matchутакмица this numberброј of penguinspingvini
151
380736
3929
Тако, на пример, ако вас замолим
да повежете овај број пингвина
06:36
to the sameисти numberброј of duckspatke,
152
384689
2264
са истим бројем патака,
06:38
you would be ableу могуцности to do that by countingбројање.
153
386977
2144
могли бисте то урадити
тако што ћете бројати.
06:41
But folksљуди who don't have
that linguisticлингвистички traitosobina can't do that.
154
389145
3855
Али људи који немају
тај лингвистички трик не могу то да ураде.
06:47
LanguagesJezici alsoтакође differразликују се in how
they divideподела up the colorбоја spectrumспектар --
155
395653
3154
Језици се разликују и по томе
како раздвајају спектар боја -
06:50
the visualвизуелно worldсвет.
156
398831
1150
визуелни свет.
06:52
Some languagesјезике have
lots of wordsречи for colorsбоје,
157
400348
2152
Неки језици имају пуно речи за боје,
06:54
some have only a coupleпар wordsречи,
"lightсветло" and "darkтамно."
158
402524
2364
неки имају само две речи:
„светло“ и „тамно“.
06:56
And languagesјезике differразликују се in where they put
boundariesгранице betweenизмеђу colorsбоје.
159
404912
3623
Језици се разликују и по томе
где стављају границе између боја.
07:00
So, for exampleпример, in Englishengleski,
there's a worldсвет for blueПлави
160
408559
3215
Тако, на пример, у енглеском
постоји реч за плаву боју
07:03
that coversпокрива all of the colorsбоје
that you can see on the screenекран,
161
411798
3135
за све боје које видите на екрану,
07:06
but in Russianruski, there isn't a singleједно wordреч.
162
414957
2006
али на руском не постоји одређена реч.
07:08
InsteadUmesto toga, Russianruski speakersзвучници
have to differentiateразликовати
163
416987
2206
Уместо тога, људи који говоре руски
морају да направе разлику
07:11
betweenизмеђу lightсветло blueПлави, "goluboygoluboy,"
164
419217
1471
између светлоплаве, „гулубој“,
и тамноплаве, „сини“.
07:12
and darkтамно blueПлави, "siniysiniy."
165
420712
1576
07:15
So RussiansRusi have this lifetimeживотни век
of experienceискуство of, in languageЈезик,
166
423138
3983
Стога Руси, у језику, имају
ово животно искуство
07:19
distinguishingprepoznatljive these two colorsбоје.
167
427145
1869
разликовања ове две боје.
07:21
When we testтест people'sљуди abilityспособност
to perceptuallyperceptually discriminatediskriminira these colorsбоје,
168
429038
3963
Када тестирамо способност људи
да направе разлику између ових боја,
07:25
what we find is that
Russianruski speakersзвучници are fasterбрже
169
433025
2521
схватамо да су људи који говоре руски бржи
када је ова језичка граница у питању.
07:27
acrossпреко this linguisticлингвистички boundaryграница.
170
435570
1558
07:29
They're fasterбрже to be ableу могуцности
to tell the differenceразлика
171
437152
2282
Могу брже да примете разлику
између светлоплаве и тамноплаве.
07:31
betweenизмеђу a lightсветло and darkтамно blueПлави.
172
439458
1458
07:33
And when you look at people'sљуди brainsмозга
as they're looking at colorsбоје --
173
441299
3264
Када посматрате
мозгове људи док гледају боје -
07:36
say you have colorsбоје shiftingпомерање slowlyполако
from lightсветло to darkтамно blueПлави --
174
444587
3335
рецимо да имате боје које постепено
прелазе из светлоплаве у тамноплаву -
07:40
the brainsмозга of people who use
differentразличит wordsречи for lightсветло and darkтамно blueПлави
175
448798
4452
мозгови људи који користе различите речи
за светлоплаву и тамноплаву
07:45
will give a surprisedизненађени reactionреакција
as the colorsбоје shiftсмена from lightсветло to darkтамно,
176
453274
3510
имаће реакцију изненађења
док се боје мењају од светлих ка тамним
07:48
as if, "OohOoh, something
has categoricallykategorički changedпромењено,"
177
456808
3182
налик овом: „Ох, дошло је
до промене у врсти“,
07:52
whereasдок the brainsмозга
of Englishengleski speakersзвучници, for exampleпример,
178
460014
2446
док мозгови људи
који говоре енглески, на пример,
који не праве ову разлику у врсти,
07:54
that don't make
this categoricalkategoričan distinctionразликовање,
179
462484
2140
неће показати то изненађење
јер није дошло до промене врсте.
07:56
don't give that surpriseизненађење,
180
464648
1196
07:57
because nothing is categoricallykategorički changingпромена.
181
465868
2083
08:02
LanguagesJezici have all kindsврсте
of structuralструктурално quirksbubice.
182
470054
2504
Језици имају свакојаке
зачкољице у структурама.
08:04
This is one of my favoritesOmiljene lokacije.
183
472582
1337
Ово је моја омиљена.
08:05
Lots of languagesјезике have grammaticalграматички genderпол;
184
473943
2432
Многи језици имају граматички род;
08:08
everyсваки nounimenica getsдобива assignedдодељен a genderпол,
oftenчесто masculineмужјак or feminineфеминине.
185
476399
4630
свакој именици се додели род,
често мушки или женски.
08:13
And these genderspola differразликују се acrossпреко languagesјезике.
186
481053
2057
Сви ови родови се разликују у језицима.
Тако је, на пример, „сунце“ женског рода
у немачком, али мушког рода у шпанском,
08:15
So, for exampleпример, the sunсунце is feminineфеминине
in Germannemački but masculineмужјак in Spanishšpanski,
187
483134
4541
08:19
and the moonмесец, the reverseобратно.
188
487699
1348
а са „месецом“ је супротно.
08:21
Could this actuallyзаправо have any
consequenceпоследица for how people think?
189
489634
3462
Да ли ово, у ствари, може да има последице
по то како људи размишљају?
08:25
Do Germannemački speakersзвучници think of the sunсунце
as somehowнекако more female-likeŽenka-kao,
190
493120
3994
Да ли људи који говоре немачки
гледају на сунце као нешто женственије,
08:29
and the moonмесец somehowнекако more male-likemužjak-kao?
191
497138
1906
а на месец као нешто мужевније?
08:31
ActuallyU stvari, it turnsокреће се out that's the caseслучај.
192
499767
1906
У ствари, испоставља се да је то тако.
08:33
So if you askпитати Germannemački and Spanishšpanski speakersзвучници
to, say, describeопишите a bridgeмост,
193
501697
5423
Ако замолите људе који говоре немачки
и шпански да, на пример, опишу мост
као што је овај овде -
08:39
like the one here --
194
507144
1436
08:40
"bridgeмост" happensсе дешава to be grammaticallygramatički
feminineфеминине in Germannemački,
195
508604
3349
„мост“ је женског
граматичког рода у немачком,
08:43
grammaticallygramatički masculineмужјак in Spanishšpanski --
196
511977
2156
мушког граматичког рода у шпанском -
08:46
Germannemački speakersзвучници are more likelyвероватно
to say bridgesмостови are "beautifulЛепа," "elegantелегантно"
197
514157
4318
вероватније је да ће људи
који говоре немачки рећи
да су мостови „лепи“, „елегантни“
08:50
and stereotypicallystereotypically feminineфеминине wordsречи.
198
518499
2127
и користити стереотипично женствене речи.
08:52
WhereasDok je Spanishšpanski speakersзвучници
will be more likelyвероватно to say
199
520650
2509
Вероватније је да ће људи
који говоре шпански рећи
08:55
they're "strongјак" or "long,"
200
523183
1546
да су „јаки“ или „дугачки“ -
08:56
these masculineмужјак wordsречи.
201
524753
1386
користећи ове мужевне речи.
09:00
(LaughterSmeh)
202
528849
1680
(Смех)
09:03
LanguagesJezici alsoтакође differразликују се in how
they describeопишите eventsдогађаји, right?
203
531396
4122
Језици се разликују и по томе
како описују догађаје, зар не?
09:08
You take an eventдогађај like this, an accidentнесрећа.
204
536060
2346
Узмемо догађај налик овом - незгоду.
09:10
In Englishengleski, it's fine to say,
"He brokeсломио the vaseваза."
205
538430
2788
На енглеском је у реду да се каже:
„Сломио је вазу.“
09:13
In a languageЈезик like Spanishšpanski,
206
541869
2544
На језику као што је шпански
09:16
you mightМожда be more likelyвероватно
to say, "The vaseваза brokeсломио,"
207
544437
2847
вероватније је да ћете рећи:
„Ваза је сломљена“
09:19
or, "The vaseваза brokeсломио itselfсам."
208
547308
1561
или „Ваза се сломила.“
09:21
If it's an accidentнесрећа, you wouldn'tне би say
that someoneнеко did it.
209
549332
3222
Ако је незгода, нећете рећи
да је неко то урадио.
09:24
In Englishengleski, quiteприлично weirdlyuvrnuto,
we can even say things like,
210
552578
3406
На енглеском, сасвим чудно,
можете чак рећи и:
09:28
"I brokeсломио my armрука."
211
556008
1247
„Сломила сам руку.“
09:29
Now, in lots of languagesјезике,
212
557953
1834
Видите, у многим језицима
09:31
you couldn'tније могао use that constructionконструкција
unlessосим ако не you are a lunaticludaku
213
559811
3171
не бисте могли користити такву структуру,
осим ако нисте лудак
09:35
and you wentотишао out
looking to breakпауза your armрука --
214
563006
2129
и ако нисте тражили прилику
да сломите руку
09:37
(LaughterSmeh)
215
565159
1002
(Смех)
09:38
and you succeededуспео.
216
566185
1151
и успели у томе.
09:39
If it was an accidentнесрећа,
you would use a differentразличит constructionконструкција.
217
567360
3264
Ако је незгода, користићете
другачију структуру.
09:42
Now, this has consequencesпоследице.
218
570648
1805
Видите, ово има последице.
09:44
So, people who speakговорити differentразличит languagesјезике
will payплатите attentionпажњу to differentразличит things,
219
572477
4188
Људи који говоре различите језике
обраћаће пажњу на другачије ствари
09:48
dependingзависно on what theirњихова languageЈезик
usuallyобично requiresзахтева them to do.
220
576689
3406
у зависности од тога шта њихов језик
обично захтева од њих да ураде.
09:52
So we showсхов the sameисти accidentнесрећа
to Englishengleski speakersзвучници and Spanishšpanski speakersзвучници,
221
580119
4172
Покажемо исту незгоду људима
који говоре енглески и шпански,
09:56
Englishengleski speakersзвучници will rememberзапамтити who did it,
222
584315
3285
а људи који говоре енглески
запамтиће ко је крив
10:00
because Englishengleski requiresзахтева you
to say, "He did it; he brokeсломио the vaseваза."
223
588525
3414
јер је на енглеском неопходно рећи:
„Он је то урадио. Он је сломио вазу.“
10:03
WhereasDok je Spanishšpanski speakersзвучници mightМожда be
lessмање likelyвероватно to rememberзапамтити who did it
224
591963
3203
Али, мање је вероватно да ће људи
који говоре шпански запамтити ко је крив
10:07
if it's an accidentнесрећа,
225
595190
1151
ако је била незгода,
10:08
but they're more likelyвероватно to rememberзапамтити
that it was an accidentнесрећа.
226
596365
2829
али је вероватније да ће запамтити
да је била незгода.
10:11
They're more likelyвероватно
to rememberзапамтити the intentionнамера.
227
599218
2436
Вероватније је да ће запамтити намеру.
10:13
So, two people watch the sameисти eventдогађај,
228
601678
3083
Тако двоје људи посматра исти догађај,
10:16
witnessсведок the sameисти crimeзлочин,
229
604785
2081
види исти злочин,
10:18
but endкрај up rememberingпамћење
differentразличит things about that eventдогађај.
230
606890
3046
али, на крају, запамте
другачије ствари у вези са догађајем.
10:22
This has implicationsпоследице, of courseкурс,
for eyewitnessочевидац testimonyсведочење.
231
610564
3259
Ово, наравно, утиче
на сведочење очевидаца.
10:26
It alsoтакође has implicationsпоследице
for blameкривицу and punishmentказна.
232
614590
2362
Такође, утиче на кривицу и казну.
Ако узмемо људе који говоре енглески,
10:28
So if you take Englishengleski speakersзвучници
233
616976
1807
10:30
and I just showсхов you
someoneнеко breakingломљење a vaseваза,
234
618807
2164
само вам покажем како неко ломи вазу
10:32
and I say, "He brokeсломио the vaseваза,"
as opposedпротив to "The vaseваза brokeсломио,"
235
620995
3855
и кажем: „Он је сломио вазу“,
а не: „Ваза се сломила“,
10:37
even thoughипак you can witnessсведок it yourselfсами,
236
625504
1913
иако можете сами то видети,
10:39
you can watch the videoвидео,
237
627441
1268
одгледати видео,
10:40
you can watch the crimeзлочин againstпротив the vaseваза,
238
628733
2162
одгледати видео злочина над вазом,
10:44
you will punishказни someoneнеко more,
239
632157
1767
казнићете неког више,
10:45
you will blameкривицу someoneнеко more
if I just said, "He brokeсломио it,"
240
633948
2853
кривићете неког више само
ако сам рекла: „Он ју је сломио“,
10:48
as opposedпротив to, "It brokeсломио."
241
636825
1493
а не: „Сломила се.“
10:50
The languageЈезик guidesvodiči
our reasoningрасуђивање about eventsдогађаји.
242
638931
3323
Језик управља начином
на који размишљамо о догађајима.
10:55
Now, I've givenдато you a fewнеколико examplesпримери
243
643996
2886
Видите, дала сам вам неколико примера
10:58
of how languageЈезик can profoundlyдубоко
shapeоблик the way we think,
244
646906
3727
у вези са тим како језик може
да обликује начин на који мислимо,
11:02
and it does so in a varietyсорта of waysначини.
245
650657
2175
што чини на неколико начина.
11:04
So languageЈезик can have bigвелики effectsефекте,
246
652856
1931
Језик може да има велике утицаје,
11:06
like we saw with spaceпростор and time,
247
654811
1742
као што смо видели
са простором и временом,
11:08
where people can layЛези out spaceпростор and time
248
656577
1906
када људи могу да их организују
11:10
in completelyу потпуности differentразличит
coordinateKoordinirajte framesоквири from eachсваки other.
249
658507
3241
на потпуно другачијим
координатним системима.
11:14
LanguageJezik can alsoтакође have
really deepдубоко effectsефекте --
250
662781
2234
Језици могу да имају
и далекосежне последице -
то је оно што смо видели
по питању бројева.
11:17
that's what we saw
with the caseслучај of numberброј.
251
665039
2184
11:19
HavingImati countбројање wordsречи in your languageЈезик,
252
667572
2043
Ако имамо речи за бројање у нашем језику,
11:21
havingимати numberброј wordsречи,
253
669639
1220
ако имамо речи за бројеве,
11:22
opensотвара се up the wholeцела worldсвет of mathematicsматематика.
254
670883
2561
то отвара читав свет математике.
11:25
Of courseкурс, if you don't countбројање,
you can't do algebraалгебра,
255
673468
2503
Ако не бројите, наравно
да не можете да рачунате,
11:27
you can't do any of the things
256
675995
1564
да радите ништа од ствари
11:29
that would be requiredпотребан
to buildизградити a roomсоба like this
257
677583
2743
које би биле неопходне
да се направи оваква просторија
11:32
or make this broadcastemitovanje, right?
258
680350
2004
или да се уради овај пренос, зар не?
11:34
This little trickтрик of numberброј wordsречи
givesдаје you a steppingkorak po korak stoneкамен
259
682836
2863
Овај мали трик са речима
за бројеве је први корак
11:37
into a wholeцела cognitiveкогнитивни realmреалм.
260
685723
1481
у цело когнитивно царство.
11:40
LanguageJezik can alsoтакође have
really earlyрано effectsефекте,
261
688420
2295
Језици могу имати и веома ране последице
11:42
what we saw in the caseслучај of colorбоја.
262
690739
2870
као што смо видели по питању боја.
11:46
These are really simpleједноставно,
basicосновно, perceptualперцептуал decisionsОдлуке.
263
694205
2494
Ово су веома једноставне,
основне, перцептивне одлуке.
11:48
We make thousandsхиљаде of them all the time,
264
696723
2360
Стално доносимо хиљаде одлука,
11:51
and yetјош увек, languageЈезик is gettingдобијања in there
265
699107
1817
а ипак, језик се уплиће
11:52
and fussingPrekinimo malo even with these tinyситни little
perceptualперцептуал decisionsОдлуке that we make.
266
700948
4331
и меша чак и у ове малецке
перцептивне одлуке које доносимо.
11:58
LanguageJezik can have really broadширок effectsефекте.
267
706787
1859
Језик може имати свеобухватне утицаје.
12:00
So the caseслучај of grammaticalграматички genderпол
mayможе be a little sillyглупо,
268
708670
3228
Пример са граматичким родом
је можда мало смешан,
12:03
but at the sameисти time,
grammaticalграматички genderпол appliesважи to all nounsimenice.
269
711922
3833
али, у исто време, граматички род
се односи на све именице.
То значи да језик може
да обликује како размишљамо
12:08
That meansзначи languageЈезик can shapeоблик
how you're thinkingразмишљање
270
716061
2289
12:10
about anything that can be
namedназван by a nounimenica.
271
718374
2887
о било чему што можемо именовати именицом.
12:14
That's a lot of stuffствари.
272
722185
1329
То је пуно тога.
12:16
And finallyконачно, I gaveдала you an exampleпример
of how languageЈезик can shapeоблик things
273
724449
3257
И на крају сам вам дала пример
како језик може да обликује ствари
12:19
that have personalлични weightтежина to us --
274
727730
1636
које су од личне важности за нас -
12:21
ideasидеје like blameкривицу and punishmentказна
or eyewitnessочевидац memoryмеморија.
275
729390
2576
идеје као кривица и казна
или сећања очевидаца.
12:23
These are importantважно things
in our dailyдневно livesживи.
276
731990
2164
Ово су важне ствари у нашој свакодневници.
12:28
Now, the beautyлепота of linguisticлингвистички diversityразноликост
is that it revealsotkriva to us
277
736153
5001
Лепота језичке разноврсности
лежи у томе да нам открива
12:33
just how ingeniousгенијалан and how flexibleфлексибилан
the humanљудско mindум is.
278
741178
3947
колико је генијалан
и прилагодљив људски ум.
12:37
HumanLjudski mindsумови have inventedизмишљен
not one cognitiveкогнитивни universeуниверзум, but 7,000 --
279
745775
4531
Људски умови нису изумели
један когнитивни универзум, већ 7 000;
12:42
there are 7,000 languagesјезике
spokenговорио around the worldсвет.
280
750330
2358
постоји 7 000 језика широм света.
12:46
And we can createстворити manyмноги more --
281
754010
1677
Можемо створити још многе -
12:47
languagesјезике, of courseкурс, are livingживи things,
282
755711
3083
језици су, наравно, живе ствари,
12:50
things that we can honekući
and changeпромена to suitодело our needsпотребе.
283
758818
3766
ствари које можемо усавршити и променити
да их прилагодимо својим потребама.
12:55
The tragicтрагичан thing is that we're losingгубе
so much of this linguisticлингвистички diversityразноликост
284
763786
3483
Трагично је то да стално губимо
толико много те језичке разноликости.
12:59
all the time.
285
767293
1151
13:00
We're losingгубе about one languageЈезик a weekНедеља,
286
768468
1892
Губимо отприлике један језика недељно,
13:02
and by some estimatesПроцене,
287
770384
1466
а по неким проценама
13:03
halfпола of the world'sсветске languagesјезике
will be goneотишла in the nextследећи hundredсто yearsгодине.
288
771874
3267
половима светских језика
ће нестати у наредних сто година.
13:07
And the even worseгоре newsвести is that right now,
289
775966
2822
Још горе вести су да је управо сада
скоро све што знамо о људском уму и мозгу
13:10
almostскоро everything we know about
the humanљудско mindум and humanљудско brainмозак
290
778812
3708
13:14
is basedзаснован on studiesстудије of usuallyобично AmericanAmerikanac
English-speakingGovori engleski undergraduatesstudenti
291
782544
5028
обично засновано на истраживањима
америчких студената који говоре енглески.
13:19
at universitiesуниверзитети.
292
787596
1324
13:22
That excludesisključuje almostскоро all humansљуди. Right?
293
790742
3533
То искључује скоро све људе, зар не?
13:26
So what we know about the humanљудско mindум
is actuallyзаправо incrediblyневероватно narrowузак and biasedпристрасан,
294
794299
4971
Оно што знамо о људском мозгу је заправо
невероватно ограничено и пристрасно,
13:31
and our scienceНаука has to do better.
295
799294
3236
а наша наука мора бити боља.
13:37
I want to leaveодлази you
with this finalконачни thought.
296
805987
2259
Желим да са вама поделим
ову идеју на крају.
13:40
I've told you about how speakersзвучници
of differentразличит languagesјезике think differentlyдругачије,
297
808270
3513
Рекла сам вам како људи који говоре
различите језике другачије размишљају,
13:43
but of courseкурс, that's not about
how people elsewhereдругде think.
298
811807
3284
али, наравно, не ради се о томе
како други људи размишљају.
13:47
It's about how you think.
299
815115
1419
Ради се о томе како ви размишљате.
13:48
It's how the languageЈезик that you speakговорити
shapesоблике the way that you think.
300
816558
3606
Ради се о томе како језик који ви говорите
обликује начин на који ви размишљате.
13:53
And that givesдаје you the opportunityприлика to askпитати,
301
821070
2576
То вам даје прилику да се запитате:
13:55
"Why do I think the way that I do?"
302
823670
2071
„Зашто размишљам на начин
на који размишљам?“
13:57
"How could I think differentlyдругачије?"
303
825765
1596
„Како бих могао размишљати другачије?“
13:59
And alsoтакође,
304
827908
1365
Али и: „Какве мисли желим да створим?“
14:01
"What thoughtsмисли do I wishжелети to createстворити?"
305
829297
1727
14:03
Thank you very much.
306
831842
1159
Хвала пуно.
14:05
(ApplauseAplauz)
307
833025
2756
(Аплауз)
Translated by Mirjana Čutura
Reviewed by Tijana Mihajlović

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com