English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

[email protected] Street Boston

David Grady: How to save the world (or at least yourself) from bad meetings

David Grady: Dünyanı (ən azı özünüzü) pis görüşlərdən qorumağın yolu

Filmed
Views 2,181,663

Pis, keyfiyyətsizvə qarışıq görüş epidemiyası bütün dünyadakı bizneslərə yayılıb- işçilərə əziyyət verir. Devid Qreidinin bunun qarşısını almaq haqda ideyaları var.

- Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar. Full bio

Picture this:
Təsəvvür edin:
00:13
It's Monday morning,
Bazar ertəsi sabahıdır,
00:14
you're at the office,
siz ofisdəsiniz,
00:15
you're settling in for the day at work,
işləmək üçün hazırlanmaqdasınız,
00:16
and this guy that you sort of
recognize from down the hall,
və aşağıda gözünüzə dəyən bir kəs,
00:18
walks right into your cubicle
sizin otağınıza girərək
00:21
and he steals your chair.
stulunuzu oğurlayır.
00:23
Doesn't say a word —
Heç bir şey demədən,
00:24
just rolls away with it.
sadəcə götürüb gedir.
00:25
Doesn't give you any information
about why he took your chair
Digər bütün stullar arasından
niyə sizin stulu
00:27
out of all the other chairs
that are out there.
götürdüyü haqqında məlumat belə vermir.
00:29
Doesn't acknowledge the fact
that you might need your chair
Bugün işləmək üçün
00:31
to get some work done today.
stulunuza ehtiyacınız ola biləcəyini
fikirləşmir.
00:34
You wouldn't stand for
it. You'd make a stink.
Buna dözməzdiniz. Nə isə edərdiz.
00:35
You'd follow that guy
back to his cubicle
Həmin şəxsi öz otağına qədər izləyər
00:37
and you'd say, "Why my chair?"
və soruşardınız:
"Niyə mənim stulum?"
00:39
Okay, so now it's Tuesday morning
and you're at the office,
Yaxşı, indi Çərşənbə axşamı günü sabahıdır
və siz ofisdəsiniz.
00:43
and a meeting invitation pops
up in your calendar.
Və birdən sizin kalendarınızda
iclas dəvəti görünür.
00:47
(Laughter)
(Gülüş səsləri)
00:50
And it's from this woman who you
kind of know from down the hall,
Və bu dəvət sizə aşağı mərtəbədən
tanış kimi olan bir qadındandır.
00:51
and the subject line references some
project that you heard a little bit about.
Mövzu sizin az məlumatınız olduğu
proyekt haqqındadır.
00:54
But there's no agenda.
Amma gündəlik yoxdur.
00:58
There's no information about why
you were invited to the meeting.
Sizin nə üçün iclasa çağırıldığınız
haqqında heç bir məlumat yoxdur.
01:00
And yet you accept the
meeting invitation, and you go.
Ama nəticədə, dəvəti qəbul edər
və gedərsiniz.
01:03
And when this highly
unproductive session is over,
Bu səmərəsiz iclas bitdikdə
01:07
you go back to your desk,
öz masanıza qayıdar,
01:10
and you stand at your
desk and you say,
bir qədər nəfəs alar və deyərsiniz:
01:12
"Boy, I wish I had those two hours back,
"Bircə o iki saatı geri ala bilsəydim,
01:14
like I wish I had my chair back."
stulumu geri almaq istədiyim kimi."
01:16
(Laughter)
(Gülüş səsləri)
01:18
Every day, we allow our coworkers,
Hər gün iş yoldaşlarımızın nə qədər
01:20
who are otherwise very,
very nice people,
yaxşı insan olsalar da bizdən
01:22
to steal from us.
oğurlamalarına icazə veririk.
01:24
And I'm talking about something far
more valuable than office furniture.
Və mən ofis mebelindən
çox daha dəyərli bir şeydən danışıram.
01:26
I'm talking about time. Your time.
Zamandan, sizin zamanınızdan.
01:30
In fact, I believe that
Əslində, inanıram ki,
01:33
we are in the middle
of a global epidemic
dəhşətli yeni bir xəstəliyin səbəb olduğu
01:36
of a terrible new illness
known as MAS:
qloballaşmış epidemiyanın ortasındayıq.
Bu DRS-dir.
01:38
Mindless Accept Syndrome.
Düşünmədən Razılaşma Sindromu.
01:43
(Laughter)
(Gülüş səsləri)
01:46
The primary symptom of
Mindless Accept Syndrome
Düşünmədən Razılaşma Sindromunun
əsas əlaməti
01:48
is just accepting a meeting invitation
the minute it pops up in your calendar.
iclas dəvətini kalendarda
görən kimi qəbul etməkdir.
01:50
(Laughter)
(Gülüş səsləri)
01:54
It's an involuntary reflex — ding,
click, bing — it's in your calendar,
Qeyri-ixtiyari bir refleks
- bip, klik, dit - kalendarınızdadır,
01:55
"Gotta go, I'm already late
for a meeting." (Laughter)
"Getməliyəm, iclasa gecikirəm."
(Gülüş səsləri)
01:59
Meetings are important, right?
İclaslar vacibdir, elə deyilmi?
02:02
And collaboration is key to
the success of any enterprise.
Əməkdaşlıq hər şirkətdə uğurun açarıdır.
02:05
And a well-run meeting can yield
really positive, actionable results.
Və yolunda gedən bir iclas
həqiqətən müsbət nəticə verə bilər.
02:08
But between globalization
Lakin, son bir neçə ildə qloballaşma
02:11
and pervasive information technology,
və geniş yayılmış
informasıya texnologiyaları arasında
02:13
the way that we work
bizim işləmə üsulumuz
02:15
has really changed dramatically
over the last few years.
kəskin şəkildə dəyişmişdir.
02:17
And we're miserable. (Laughter)
Ağlamalı haldayıq.
(Gülüş səsləri)
02:20
And we're miserable not because the
other guy can't run a good meeting,
Bunun səbəbi həmin adamın
yaxşı iclas keçirə bilməməsi deyil,
02:23
it's because of MAS, our
Mindless Accept Syndrome,
DRS, Düşünmədən Razılaşma Sindromu,
02:27
which is a self-inflicted wound.
öz yaratdığımız yaradır.
02:30
Actually, I have evidence to prove
that MAS is a global epidemic.
Əslində DRS-in qlobal epidemiya
olduğuna dair sübutum var.
02:33
Let me tell you why.
İcazənizlə danışım.
02:39
A couple of years ago, I put a video
on Youtube, and in the video,
Bir neçə il əvvəl
Youtube-da bir video qoydum.
02:40
I acted out every terrible
conference call you've ever been on.
Bu videoda ola biləcəyiniz
hər cür pis konfransı canlandırdım.
02:45
It goes on for about five minutes,
Bu təxmini 5 dəqiqəlik video
02:48
and it has all the things that we
hate about really bad meetings.
pis iclaslar haqqında nifrət etdiyimiz
hər şeyi özündə birləşdirir.
02:49
There's the moderator who has
no idea how to run the meeting.
İclası idarə etməyi bacarmayan
iclas nəzarətçisi, burada
02:53
There are the participants who
have no idea why they're there.
nə üçün olduqlarını
bilməyən iştirakçılar.
02:56
The whole thing kind of collapses
into this collaborative train wreck.
Hər şey dağılmış bir xarabalıq kimi idi.
02:58
And everybody leaves very angry.
Və hamı buranı hirsli şəkildə tərk edirdi.
03:02
It's kind of funny.
Gülməli vəziyyətdir.
03:05
(Laughter)
(Gülüş səsləri)
03:06
Let's take a quick look.
Gəlin sürətli şəkildə nəzər salaq.
03:08
(Video) Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
(Video) Bugünki məqsədimiz
çox vacib bir məsələdə razılığa gəlməkdir.
03:10
As a group, we need to decide if —
Bir qrup olaraq
03:14
bloop bloop —
- ding dong-
03:16
Hi, who just joined?
Salam, kim qoşuldu?
03:19
Hi, it's Joe. I'm working from home today.
Salam, Joe-dir. Mən bugün evdən işləyirəm.
03:22
(Laughter)
(Gülüş səsləri)
03:25
Hi, Joe. Thanks for
joining us today, great.
Salam Joe. Qoşulduğun üçün təşəkkürlər.
03:27
I was just saying, we have a lot of people
on the call we'd like to get through,
Deyirdim ki,
adın çəkmək istədiyimiz çox insan var,
03:30
so let's skip the roll call
belə ki, gəlin hamısını adbaad çağırmayaq
03:33
and I'm gonna dive right in.
və keçək əsas məsələyə.
03:35
Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
Bugünki məqsədimiz
çox vacib bir məsələdə razılığa gəlməkdir.
03:37
As a group, we need to decide if —
Bir qrup olaraq
03:41
bloop bloop —
- ding dong -
03:44
(Laughter)
(Gülüş səsləri)
03:45
Hi, who just joined?
Salam, kim qoşuldu?
03:47
No? I thought I heard a beep. (Laughter)
Yox? Mənə elə gəlib deyəsən.
(Gülüş səsləri)
03:49
Sound familiar?
Tanış gəlir?
03:53
Yeah, it sounds familiar
to me, too.
Hə, mənə də tanış gəlir.
03:55
A couple of weeks after I put that online,
Bunu Youtube-e qoyandan
bir neçə həftə sonra
03:57
500,000 people in dozens of countries,
onlarca ölkədən 500,000 insan,
03:59
I mean dozens of countries,
həqiqətən onlarca ölkədən,
04:02
watched this video.
bu videoya baxdı.
04:04
And three years later, it's still getting
thousands of views every month.
Və 3 il sonra da bu video hər ay
minlərcə baxış alır.
04:05
It's close to about a million right now.
Hal-hazırda
baxış sayı bir milyona yaxındır.
04:08
And in fact, some of the biggest
companies in the world,
Və, əslində, haqqında eşitdiyiniz
04:10
companies that you've
heard of but I won't name,
və adını çəkməyəcəyim
dünyanın bəzi ən böyük şirkətləri
04:12
have asked for my permission to use
this video in their new-hire training
bu videonu yeni işçilərinə təlimlərində
"necə iclas keçirmək olmaz" adlı təlimi
04:14
to teach their new employees how
not to run a meeting at their company.
həyata keçirmək üçün istifade etməyə görə
mənim icazəmi alıblar.
04:18
And if the numbers —
Əgər bu rəqəmlər-milyonlarca baxış və
videonun şirkətlər tərəfindən istifadəsi-
04:22
there are a million views and it's
being used by all these companies —
iclaslarla bağlı qlobal problemimizin
olduğuna yetərli sübut deyilsə,
04:24
aren't enough proof that we have
a global problem with meetings,
videonun altında
04:26
there are the many, many thousands
milyonlarca şərhlər sübutdur.
04:30
of comments posted online
Milyonlarca insan
bunlara bənzər şeylər yazdı.
04:31
after the video went up.
"Aman Allahım, bugünüm belə keçib!"
04:33
Thousands of people wrote things like,
"Mənim hər günüm belədi!"
04:35
"OMG, that was my day today!"
"Mənim həyatım belədi"
04:37
"That was my day every day!"
Bir oğlan belə yazıb,
04:39
"This is my life."
"Gülməlidi, çünki həqiqətdir.
04:41
One guy wrote,
Qorxulu və dəhşətli dərəcədə həqiqət.
04:42
"It's funny because it's true.
Ağlayana qədər güldüm.
04:43
Eerily, sadly, depressingly true.
Ağladım və bir qədər də ağladım."
04:45
It made me laugh until I cried.
(Gülüş səsləri)
04:46
And cried. And I cried some more."
Bu biçarə oğlan yazır,
04:48
(Laughter)
"Təqaüdə və ölənə qədərki həyatım, Ufff."
04:51
This poor guy said,
Bunların hamısı real həyatdan götürülmüş
şərhlərdir
04:53
"My daily life until
retirement or death, sigh."
və həqiqətən çox kədərlidirlər.
04:54
These are real quotes
Bu şəhlərin ortaq nöqtəsi
04:59
and it's real sad.
bizim bu iclaslara getməkdən
05:01
A common theme running through
all of these comments online
və bu zəif idarə olunan iclaslarda
əziyyət çəkməkdən
05:02
is this fundamental belief
that we are powerless
başqa yolumuzun olmadığına dair
köklü bir inancımızın olması
05:05
to do anything other
than go to meetings
və növbəti günü də
eyni cür yaşamağımızdır.
05:08
and suffer through these
poorly run meetings
Lakin doğrusu budur ki,
biz heç də çarəsiz deyilik.
05:10
and live to meet another day.
Əslində DRS-in müalicəsi əlimizdədir.
05:12
But the truth is, we're
not powerless at all.
Hərfi olaraq, barmaqlarımızın ucundadır.
05:14
In fact, the cure for MAS
is right here in our hands.
Bunu belə adlandırıram; DRS-ə Son!
05:17
It's right at our fingertips, literally.
(Gülüş səsləri)
05:20
It's something that I call ¡No MAS!
Məktəbdə keçdiyim ispan dili
dərsindən xatırlayıram
05:22
(Laughter)
(No mas!) "Artıq bəsdir, saxlayın!"
mənasını verirdi.
05:26
Which, if I remember my
high school Spanish,
Və budur DRS-ə Son necə işləyir.
05:28
means something like,
"Enough already, make it stop!"
Çox sadədir.
05:30
Here's how No MAS
works. It's very simple.
Hər şeydən əvvəl,
bir daha içində heç bir məlumat
05:33
First of all, the next time you
get a meeting invitation
və ya gündəlik olmayan
iclas dəvəti aldıqda
05:36
that doesn't have a lot
of information in it at all,
"Bilinməyən" düyməsini basın.
05:39
click the tentative button!
Bu normaldır. Buna icazə verilir.
05:42
It's okay, you're allowed,
that's why it's there.
Ona görə də o düymə oradadır.
05:44
It's right next to the accept button.
Düz "Qəbul et" düyməsinin yanındadır.
05:46
Or the maybe button, or whatever button
is there for you not to accept immediately.
Ya da "Bəlkə" düyməsi və ya həmin dəqiqə
qəbul etməyəcəyiniz hər hansı bir düymə.
05:48
Then, get in touch with the person
who asked you to the meeting.
Sonra iclasa çağıran şəxslə təmasa keçin.
05:51
Tell them you're very excited
to support their work,
İşlərini dəstəkləməyə can atdığınızı deyin
05:55
ask them what the goal
of the meeting is,
iclasın məqsədinin nə olduğunu,
05:58
and tell them you're interested in learning
how you can help them achieve their goal.
və onlara məqsədlərinə nail olmaq üçün
necə kömək ola biləcəyinizi soruşun.
06:00
And if we do this often enough,
Əgər bunu hörmət göstərmək şərti ilə
06:03
and we do it respectfully,
kifayət qədər sıxlıqla etsək,
06:05
people might start to be
a little bit more thoughtful
insanlar iclas dəvətlərini
kimlərə göndərdikləri haqqında
06:07
about the way they put together
meeting invitations.
bir qədər daha diqqətli
və qayğıkeş davranarlar.
06:09
And you can make more thoughtful
decisions about accepting it.
Və siz də onları qəbul etmək haqqında
daha düşüncəli qərarlar verərsiniz.
06:11
People might actually start
sending out agendas. Imagine!
Hətta insanlar gündəlik göndərməyə
belə başlayarlar. Təsəvvür edə bilirsiz?!
06:14
Or they might not have a conference call
with 12 people to talk about a status
Bəlkə də qısa bir email ilə
məsələni həll edər
06:17
when they could just do a quick
email and get it done with.
və 12 nəfərlə telefon konransı
təşkil etməzlər.
06:21
People just might start to change their
behavior because you changed yours.
Bəlkə də insanlar siz davranışınızı
dəyişdiniz deyə özlərinkini də dəyişər.
06:24
And they just might bring
your chair back, too. (Laughter)
Hətta bəlkə də stulunuzu belə
geri gətirərlər.
06:29
No MAS!
DRS-ə Yox!
06:33
Thank you.
Təşəkkürlər.
06:34
(Applause).
(Alqışlar)
06:35
Translated by Elvin Mammadov
Reviewed by Zhala Najafova

▲Back to top

About the speaker:

David Grady - Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar.

Why you should listen

David Grady is an information security manager who believes that strong communication skills are
a necessity in today’s global economy. He has been a print journalist, a “PR guy” and a website producer, and has ghostwritten speeches and magazine articles for Fortune 500 company executives. A mid-life career change brought him into the world of information risk management, where every day he uses his communications experience to transform complex problems into understandable challenges.

More profile about the speaker
David Grady | Speaker | TED.com