English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

[email protected] Street Boston

David Grady: How to save the world (or at least yourself) from bad meetings

David Grady: Ako ochrániť svet (alebo aspoň seba) pred zlými poradami

Filmed
Views 2,181,663

Epidémia zlých porád, neefektívnych a preplnených, trápi firmy na celom svete a uvrhuje do nešťastia zamestnancov. David Grady má niekoľko nápadov, ako s nimi skoncovať.

- Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar. Full bio

Predstavte si toto:
00:13
Picture this:
Je pondelok ráno,
00:14
It's Monday morning,
ste v kancelárii,
00:15
you're at the office,
pripravujete sa na pracovný deň
00:16
you're settling in for the day at work,
00:18
and this guy that you sort of
recognize from down the hall,
a chlapík, ktorého občas
stretnete na chodbe,
príde k vášmu stolu
00:21
walks right into your cubicle
a ukradne vám stoličku.
00:23
and he steals your chair.
Nepovie ani slovo,
00:24
Doesn't say a word —
iba si ju vezme.
00:25
just rolls away with it.
Nijako vám nevysvetlí,
prečo práve vašu stoličku,
00:27
Doesn't give you any information
about why he took your chair
keď je ich tam kopec.
00:29
out of all the other chairs
that are out there.
00:31
Doesn't acknowledge the fact
that you might need your chair
Neuzná, že možno stoličku potrebujete
na prácu v daný deň.
00:34
to get some work done today.
Nenechali by ste to len tak.
00:35
You wouldn't stand for
it. You'd make a stink.
Išli by ste za ním až k jeho stolu
00:37
You'd follow that guy
back to his cubicle
a povedali by ste: „Prečo moju stoličku?“
00:39
and you'd say, "Why my chair?"
Teraz je utorok ráno, ste v kancelárii
00:43
Okay, so now it's Tuesday morning
and you're at the office,
a v kalendári sa objaví
pozvanie na poradu.
00:47
and a meeting invitation pops
up in your calendar.
(smiech)
00:50
(Laughter)
Je od ženy, ktorú trochu poznáte z chodby,
00:51
And it's from this woman who you
kind of know from down the hall,
a v riadku predmet stojí projekt,
00:54
and the subject line references some
project that you heard a little bit about.
o ktorom ste už niečo počuli.
00:58
But there's no agenda.
Ale chýba program porady.
01:00
There's no information about why
you were invited to the meeting.
Chýba vysvetlenie, prečo vás
na poradu pozývajú.
01:03
And yet you accept the
meeting invitation, and you go.
Aj napriek tomu pozvanie prijmete a idete.
Keď tento vysoko neproduktívny
meeting skončí,
01:07
And when this highly
unproductive session is over,
vrátite sa k stolu,
01:10
you go back to your desk,
zostanete tam a poviete si:
01:12
and you stand at your
desk and you say,
„Kiežby som mohol
získať tie 2 hodiny späť,
01:14
"Boy, I wish I had those two hours back,
ako aj moju stoličku.“
01:16
like I wish I had my chair back."
(smiech)
01:18
(Laughter)
Každý deň dovoľujeme našim kolegom,
01:20
Every day, we allow our coworkers,
ktorí sú v iných ohľadoch
veľmi dobrí ľudia,
01:22
who are otherwise very,
very nice people,
okradnúť nás.
01:24
to steal from us.
01:26
And I'm talking about something far
more valuable than office furniture.
Mám na mysli niečo oveľa hodnotnejšie
ako kancelársky nábytok.
01:30
I'm talking about time. Your time.
Hovorím o čase. Vašom čase.
01:33
In fact, I believe that
Myslím, že sa nachádzame
uprostred celosvetovej epidémie
01:36
we are in the middle
of a global epidemic
novej hroznej choroby s názvom SBP [MAS]:
01:38
of a terrible new illness
known as MAS:
Syndróm bezmyšlienkovitého prijímania
[Mindless Accept Syndrome]
01:43
Mindless Accept Syndrome.
01:46
(Laughter)
(smiech)
Hlavné príznaky syndrómu
bezmyšlienkovitého prijímania sú
01:48
The primary symptom of
Mindless Accept Syndrome
prijímať pozvania
01:50
is just accepting a meeting invitation
the minute it pops up in your calendar.
hneď čo sa objavia v kalendári.
(smiech)
01:54
(Laughter)
Je to podmienený reflex,
ding klik bing a je vo vašom kalendári.
01:55
It's an involuntary reflex — ding,
click, bing — it's in your calendar,
„Už musím ísť, meškám na poradu.“
(smiech)
01:59
"Gotta go, I'm already late
for a meeting." (Laughter)
Porady sú dôležité, však?
02:02
Meetings are important, right?
A spolupráca je kľúčom k úspechu firmy.
02:05
And collaboration is key to
the success of any enterprise.
Dobre zorganizovaná porada môže
02:08
And a well-run meeting can yield
really positive, actionable results.
priniesť pozitívne a použiteľné výsledky.
02:11
But between globalization
Uprostred globalizácie
02:13
and pervasive information technology,
a všadeprítomných informačných technológií
sa však náš spôsob práce
02:15
the way that we work
v posledných rokoch dramaticky zmenil.
02:17
has really changed dramatically
over the last few years.
Sme na tom biedne.
(smiech)
02:20
And we're miserable. (Laughter)
Sme na tom biedne nie preto,
02:23
And we're miserable not because the
other guy can't run a good meeting,
že iní nevedia dobre zorganizovať poradu,
02:27
it's because of MAS, our
Mindless Accept Syndrome,
ale kvôli SBP, nášmu syndrómu
bezmyšlienkovitého prijímania,
02:30
which is a self-inflicted wound.
túto ranu si spôsobujeme sami.
02:33
Actually, I have evidence to prove
that MAS is a global epidemic.
Mám dôkazy o tom, že SBP
je celosvetová epidémia.
Hneď vám vysvetlím prečo.
02:39
Let me tell you why.
Pred pár rokmi som pridal
na YouTube video,
02:40
A couple of years ago, I put a video
on Youtube, and in the video,
v ktorom som napodobnil všetky možné
02:45
I acted out every terrible
conference call you've ever been on.
hrozné konferenčné hovory.
02:48
It goes on for about five minutes,
Trvá asi 5 minút
02:49
and it has all the things that we
hate about really bad meetings.
a obsahuje všetko to, čo
neznášame na zlých poradách.
Je tam moderátor, ktorý nemá ani poňatia
02:53
There's the moderator who has
no idea how to run the meeting.
o tom, ako moderovať poradu.
02:56
There are the participants who
have no idea why they're there.
Sú tam účastníci, ktorí netušia,
prečo tam sú.
02:58
The whole thing kind of collapses
into this collaborative train wreck.
V istom zmysle sa odohráva akési
spoločné vykoľajenie.
03:02
And everybody leaves very angry.
Všetci vyjdú nahnevaní.
Je celkom vtipné.
03:05
It's kind of funny.
(smiech)
03:06
(Laughter)
03:08
Let's take a quick look.
Pozrime si kúsok videa.
(video)
Naším dnešným cieľom je
03:10
(Video) Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
zhodnúť sa na veľmi dôležitom návrhu.
Ako skupina musíme rozhodnúť...
03:14
As a group, we need to decide if —
blup blup...
03:16
bloop bloop —
(smiech)
Dobrý deň, kto sa pripojil?
03:19
Hi, who just joined?
Dobrý deň, tu je Joe.
Dnes pracujem z domu.
03:22
Hi, it's Joe. I'm working from home today.
(smiech)
03:25
(Laughter)
Dobrý deň, Joe. Cením si,
že ste sa k nám pridali, výborne.
03:27
Hi, Joe. Thanks for
joining us today, great.
Vravel som, zvolali sme veľa ľudí,
03:30
I was just saying, we have a lot of people
on the call we'd like to get through,
nejdem preto registrovať,
03:33
so let's skip the roll call
03:35
and I'm gonna dive right in.
kto je prítomný, a hneď začnem.
Naším dnešným cieľom je zhodnúť sa
03:37
Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
na jednom veľmi dôležitom návrhu.
03:41
As a group, we need to decide if —
Ako skupina by sme mali rozhodnúť, či...
blup, blup...
03:44
bloop bloop —
(smiech)
03:45
(Laughter)
Dobrý deň, kto sa pripojil?
03:47
Hi, who just joined?
03:49
No? I thought I heard a beep. (Laughter)
Nikto? Zdalo sa mi, že som počul pípnutie.
(smiech)
Je vám to povedomé?
03:53
Sound familiar?
Áno, mne je to tiež povedomé.
03:55
Yeah, it sounds familiar
to me, too.
Pár týždňov po nahratí videa
03:57
A couple of weeks after I put that online,
03:59
500,000 people in dozens of countries,
ho videlo 500 000 ľudí
z desiatok krajín,
04:02
I mean dozens of countries,
04:04
watched this video.
áno, z desiatok krajín.
3 roky nato sa stále prehráva
stovky ráz mesačne.
04:05
And three years later, it's still getting
thousands of views every month.
Čoskoro dosiahne milión pozretí.
04:08
It's close to about a million right now.
Niektoré z najväčších svetových firiem,
04:10
And in fact, some of the biggest
companies in the world,
firiem, ktoré poznáte,
ale nebudem menovať,
04:12
companies that you've
heard of but I won't name,
04:14
have asked for my permission to use
this video in their new-hire training
ma požiadali o povolenie
používať toto video na školenie
nových zamestnancov,
04:18
to teach their new employees how
not to run a meeting at their company.
aby ich naučili ako
neviesť firemnú poradu.
Ak tieto čísla,
04:22
And if the numbers —
milión prehratí a všetky tie firmy,
04:24
there are a million views and it's
being used by all these companies —
nie sú dostatočným dôkazom
04:26
aren't enough proof that we have
a global problem with meetings,
o tom, že porady sú celosvetový problém,
04:30
there are the many, many thousands
mám aj tisícky
online komentárov,
04:31
of comments posted online
ktoré sa objavili po publikovaní videa.
04:33
after the video went up.
Tisícky ľudí napísali niečo ako:
04:35
Thousands of people wrote things like,
„Pane bože, dnes sa stalo presne toto!“
04:37
"OMG, that was my day today!"
„Toto sa deje každý deň!“
04:39
"That was my day every day!"
„To je môj život.“
04:41
"This is my life."
Jeden chlapík napísal:
„Je to vtipné, lebo to je pravda.
04:42
One guy wrote,
04:43
"It's funny because it's true.
04:45
Eerily, sadly, depressingly true.
Znepokojujúca, smutná
a deprimujúca pravda.
04:46
It made me laugh until I cried.
Smial som sa až do plaču.
A potom som plakal.
A potom som plakal ďalej.“
04:48
And cried. And I cried some more."
(smiech)
04:51
(Laughter)
Tento úbohý človek povedal:
04:53
This poor guy said,
04:54
"My daily life until
retirement or death, sigh."
„Môj každodenný život až
do dôchodku alebo smrti. Vzdych.“
Ľudia to skutočne povedali a je to smutné.
04:59
These are real quotes
05:01
and it's real sad.
Spoločným prvkom všetkých
tých online komentárov je,
05:02
A common theme running through
all of these comments online
že veríme v našu bezmocnosť
05:05
is this fundamental belief
that we are powerless
robiť niečo iné, ako ísť na porady,
05:08
to do anything other
than go to meetings
05:10
and suffer through these
poorly run meetings
odtrpieť tie zle vedené porady
05:12
and live to meet another day.
a žiť s cieľom odbiť si ďalší deň.
Pravdou však je, že nie sme bezmocní.
05:14
But the truth is, we're
not powerless at all.
Liek na SBP je v skutočnosti
v našich rukách.
05:17
In fact, the cure for MAS
is right here in our hands.
Doslova ho máme na dosah.
05:20
It's right at our fingertips, literally.
05:22
It's something that I call ¡No MAS!
Volám to Stop SBP!
[No MAS]
(smiech)
05:26
(Laughter)
05:28
Which, if I remember my
high school Spanish,
Ak si dobre pamätám hodiny španielčiny,
05:30
means something like,
"Enough already, make it stop!"
znamená to „Už by stačilo!“. [No MAS]
05:33
Here's how No MAS
works. It's very simple.
Stop SBP funguje jednoducho.
05:36
First of all, the next time you
get a meeting invitation
Po prvé, keď najbližšie dostanete pozvanie
bez ďalších informácií,
05:39
that doesn't have a lot
of information in it at all,
kliknite na tlačidlo Možno.
05:42
click the tentative button!
Nič sa nedeje, môžete to
urobiť, preto tam je.
05:44
It's okay, you're allowed,
that's why it's there.
Je vedľa tlačidla Prijať.
05:46
It's right next to the accept button.
Je to tlačidlo Možno alebo iné tlačidlo,
05:48
Or the maybe button, or whatever button
is there for you not to accept immediately.
ktoré umožňuje neprijať pozvanie okamžite.
05:51
Then, get in touch with the person
who asked you to the meeting.
Potom kontaktujte
odosielateľa pozvania.
05:55
Tell them you're very excited
to support their work,
Opíšte mu svoje nadšenie
podporiť jeho prácu,
05:58
ask them what the goal
of the meeting is,
opýtajte sa ho na cieľ
porady a napíšte mu,
06:00
and tell them you're interested in learning
how you can help them achieve their goal.
že by ste radi vedeli,
ako mu ho môžete pomôcť dosiahnuť.
06:03
And if we do this often enough,
Ak to budeme robiť často a s úctou,
06:05
and we do it respectfully,
06:07
people might start to be
a little bit more thoughtful
možno ostatní začnú vytvárať
pozvania ohľaduplnejšie.
06:09
about the way they put together
meeting invitations.
A vy sa budete môcť rozumnejšie
rozhodnúť, či ich prijmete.
06:11
And you can make more thoughtful
decisions about accepting it.
Dokonca môžete začať posielať
programy. Predstavte si to!
06:14
People might actually start
sending out agendas. Imagine!
Alebo môžete nezvolať prednášku
06:17
Or they might not have a conference call
with 12 people to talk about a status
s 12 účastníkmi o nejakom stave,
06:21
when they could just do a quick
email and get it done with.
ak môžete iba rozposlať
krátky e-mail a vyriešiť to hneď.
06:24
People just might start to change their
behavior because you changed yours.
Ostatní možno začnú meniť svoje správanie,
lebo sa zmenilo to vaše.
06:29
And they just might bring
your chair back, too. (Laughter)
Možno vám dokonca vrátia stoličku.
06:33
No MAS!
Stop SBP!
Ďakujem.
06:34
Thank you.
(potlesk)
06:35
(Applause).
Translated by Lucia Daubnerova
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

About the speaker:

David Grady - Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar.

Why you should listen

David Grady is an information security manager who believes that strong communication skills are
a necessity in today’s global economy. He has been a print journalist, a “PR guy” and a website producer, and has ghostwritten speeches and magazine articles for Fortune 500 company executives. A mid-life career change brought him into the world of information risk management, where every day he uses his communications experience to transform complex problems into understandable challenges.

More profile about the speaker
David Grady | Speaker | TED.com