English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

[email protected] Street Boston

David Grady: How to save the world (or at least yourself) from bad meetings

Deivids Greidijs: Kā izglābt pasauli (vai vismaz sevi) no sliktām sanāksmēm

Filmed
Views 2,181,663

Pasaules uzņēmumus ir pārņēmusi sliktu, nelietderīgu un pārpildītu sanāksmju epidēmija, kas padara to darbiniekus nelaimīgus. Deividam Greidijam ir dažas idejas, kā to novērst.

- Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar. Full bio

00:13
Picture this:
Iedomājieties:
ir pirmdienas rīts,
00:14
It's Monday morning,
jūs esat birojā,
00:15
you're at the office,
jūs iekārtojaties darba dienai,
00:16
you're settling in for the day at work,
kad kāds kolēģis, kuru puslīdz pazīstat,
00:18
and this guy that you sort of
recognize from down the hall,
00:21
walks right into your cubicle
ienāk jūsu kabinetā
un savāc jūsu krēslu.
00:23
and he steals your chair.
00:24
Doesn't say a word —
Nepasaka ne vārda,
vienkārši aizstumj to projām.
00:25
just rolls away with it.
00:27
Doesn't give you any information
about why he took your chair
Nepaskaidro,
kāpēc paņēma tieši jūsu krēslu,
no visiem citiem krēsliem.
00:29
out of all the other chairs
that are out there.
00:31
Doesn't acknowledge the fact
that you might need your chair
Neatzīst, ka jums krēslu varētu vajadzēt,
lai šodien varētu pastrādāt.
00:34
to get some work done today.
00:35
You wouldn't stand for
it. You'd make a stink.
Jūs to nepieļautu! Jūs celtu traci.
00:37
You'd follow that guy
back to his cubicle
Jūs sekotu viņam uz kabinetu
00:39
and you'd say, "Why my chair?"
un jautātu: „Kāpēc tieši manu krēslu?”
00:43
Okay, so now it's Tuesday morning
and you're at the office,
Nu ir otrdienas rīts, un jūs esat birojā,
un kalendārā izlec ielūgums uz sapulci.
00:47
and a meeting invitation pops
up in your calendar.
(Smiekli)
00:50
(Laughter)
00:51
And it's from this woman who you
kind of know from down the hall,
Tas ir no kolēģes, kuru puslīdz pazīstat,
00:54
and the subject line references some
project that you heard a little bit about.
un pie temata ir ierakstīts projekts,
par ko esat kaut ko dzirdējuši.
Bet nav dienaskārtības.
00:58
But there's no agenda.
01:00
There's no information about why
you were invited to the meeting.
Nav informācijas,
kāpēc uz sanāksmi aicina jūs,
01:03
And yet you accept the
meeting invitation, and you go.
taču jūs apstiprināt ielūgumu
un piedalāties.
01:07
And when this highly
unproductive session is over,
Kad šī ārkārtīgi nelietderīgā
tikšanās ir galā,
01:10
you go back to your desk,
jūs dodaties atpakaļ uz kabinetu,
01:12
and you stand at your
desk and you say,
stāvat pie sava galda un sakāt:
01:14
"Boy, I wish I had those two hours back,
„Ak, kaut es varētu atgūt
tās divas stundas!"
01:16
like I wish I had my chair back."
Jā, un es tāpat gribētu atgūt savu krēslu.
(Smiekli)
01:18
(Laughter)
01:20
Every day, we allow our coworkers,
Katru dienu mēs ļaujam saviem kolēģiem,
01:22
who are otherwise very,
very nice people,
kuri visādi citādi ir ļoti jauki cilvēki,
01:24
to steal from us.
mūs apzagt.
01:26
And I'm talking about something far
more valuable than office furniture.
Es runāju par kaut ko daudz
vērtīgāku nekā biroja mēbeles.
01:30
I'm talking about time. Your time.
Es runāju par laiku. Jūsu laiku.
01:33
In fact, I believe that
Es patiesībā domāju,
01:36
we are in the middle
of a global epidemic
ka mūs ir piemeklējusi globāla epidēmija,
briesmīga, jauna slimība ar nosaukumu MAS:
01:38
of a terrible new illness
known as MAS:
Muļķīgās apstiprināšanas sindroms.
01:43
Mindless Accept Syndrome.
(Smiekli)
01:46
(Laughter)
Muļķīgās apstiprināšanas sindroma
galvenais simptoms
01:48
The primary symptom of
Mindless Accept Syndrome
ir tikšanās ielūgumu apstiprināšana,
tiklīdz tie parādās kalendārā.
01:50
is just accepting a meeting invitation
the minute it pops up in your calendar.
(Smiekli)
01:54
(Laughter)
Tas ir reflekss — ding, klik, bing —
un tas ir jūsu kalendārā:
01:55
It's an involuntary reflex — ding,
click, bing — it's in your calendar,
„Jāskrien, jau kavēju tikšanos.”
01:59
"Gotta go, I'm already late
for a meeting." (Laughter)
(Smiekli)
02:02
Meetings are important, right?
Tikšanās ir svarīgas, vai ne?
02:05
And collaboration is key to
the success of any enterprise.
Un sadarbība ir jebkura
uzņēmuma panākumu atslēga.
Labi novadīta tikšanās var dot
tiešām pozitīvus rezultātus,
02:08
And a well-run meeting can yield
really positive, actionable results.
02:11
But between globalization
taču ar globalizāciju
02:13
and pervasive information technology,
un visuresošo informācijas tehnoloģiju
02:15
the way that we work
tas, kā mēs strādājam,
pēdējo gadu laikā ir krasi mainījies,
02:17
has really changed dramatically
over the last few years.
un mēs esam nelaimīgi.
02:20
And we're miserable. (Laughter)
(Smiekli)
02:23
And we're miserable not because the
other guy can't run a good meeting,
Esam nelaimīgi ne tāpēc,
ka citi nemāk vadīt sanāksmes,
bet MAS dēļ, mūsu
Muļķīgā apstiprināšanas sindroma dēļ,
02:27
it's because of MAS, our
Mindless Accept Syndrome,
02:30
which is a self-inflicted wound.
ko mēs paši izraisām.
02:33
Actually, I have evidence to prove
that MAS is a global epidemic.
Man ir pierādījumi,
ka MAS ir globāla epidēmija.
02:39
Let me tell you why.
Ļaujiet paskaidrot!
02:40
A couple of years ago, I put a video
on Youtube, and in the video,
Pirms dažiem gadiem
es YouTube ieliku video.
Šajā video es izspēlēju
katru konferences zvanu,
02:45
I acted out every terrible
conference call you've ever been on.
kādā jelkad esat piedalījušies.
02:48
It goes on for about five minutes,
Tas ilgst aptuveni piecas minūtes
02:49
and it has all the things that we
hate about really bad meetings.
un ataino visu,
ko neciešam nejēdzīgās sapulcēs
Tur ir moderators, kuram nav ne
jausmas, kā vadīt sanāksmes.
02:53
There's the moderator who has
no idea how to run the meeting.
Tur ir dalībnieki, kuri nesaprot,
kādēļ tur atrodas.
02:56
There are the participants who
have no idea why they're there.
02:58
The whole thing kind of collapses
into this collaborative train wreck.
Tas viss vairāk vai mazāk
aiziet pa pieskari,
03:02
And everybody leaves very angry.
un visi dodas projām ļoti dusmīgi.
Vispār tas ir visai smieklīgs.
03:05
It's kind of funny.
(Smiekli)
03:06
(Laughter)
03:08
Let's take a quick look.
Uzmetīsim aci!
03:10
(Video) Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
(Video) Mūsu uzdevums šodien ir panākt
vienošanos par ļoti svarīgu priekšlikumu.
03:14
As a group, we need to decide if —
Kā grupai mums jāizlemj, vai...
Blop, blop!
03:16
bloop bloop —
03:19
Hi, who just joined?
Sveiki! Kurš tikko pievienojās?
(Smiekli)
03:22
Hi, it's Joe. I'm working from home today.
Sveiki, te Jānis.
Es šodien strādāju no mājām.
(Smiekli)
03:25
(Laughter)
03:27
Hi, Joe. Thanks for
joining us today, great.
Sveiks, Jāni! Paldies, ka pievienojies.
Kā jau teicu,
sarunā piedalās daudz cilvēku,
03:30
I was just saying, we have a lot of people
on the call we'd like to get through,
03:33
so let's skip the roll call
tāpēc nesaukšu visus vārdā
un ķeršos pie lietas.
03:35
and I'm gonna dive right in.
(Smiekli)
03:37
Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
Mūsu uzdevums šodien ir panākt
vienošanos par ļoti svarīgu priekšlikumu
Kā grupai mums ir jāizlemj, vai...
03:41
As a group, we need to decide if —
Blop, blop!
03:44
bloop bloop —
(Smiekli)
03:45
(Laughter)
03:47
Hi, who just joined?
Sveiki, kurš pievienojās?
03:49
No? I thought I heard a beep. (Laughter)
Nē? Man likās es kaut ko dzirdēju.
(Smiekli)
03:53
Sound familiar?
Pazīstama situācija?
Jā, man arī.
03:55
Yeah, it sounds familiar
to me, too.
03:57
A couple of weeks after I put that online,
Dažas nedēļas pēc video publicēšanas
500 000 cilvēki no dažādām valstīm
03:59
500,000 people in dozens of countries,
— tiešām desmitiem dažādu valstu —
04:02
I mean dozens of countries,
noskatījās šo video.
04:04
watched this video.
Trīs gadus vēlāk tam joprojām ir
tūkstošiem skatījumu katru mēnesi.
04:05
And three years later, it's still getting
thousands of views every month.
Šobrīd tas tuvojas miljonam.
04:08
It's close to about a million right now.
04:10
And in fact, some of the biggest
companies in the world,
Daži no lielākajiem uzņēmumiem pasaulē
— vārdā nesaukšu,
bet tie ir visiem zināmi —
04:12
companies that you've
heard of but I won't name,
04:14
have asked for my permission to use
this video in their new-hire training
man ir lūguši atļauju izmantot
šo video jauno darbinieku apmācībām,
lai mācītu, kā nevadīt sanāksmes
viņu uzņēmumā.
04:18
to teach their new employees how
not to run a meeting at their company.
04:22
And if the numbers —
Un, ja šie skaitļi
04:24
there are a million views and it's
being used by all these companies —
— miljons skatījumu,
izmantošana apmācībās —
nav pietiekami pierādījumi, ka mums
ir globāla problēma ar sanāksmēm,
04:26
aren't enough proof that we have
a global problem with meetings,
04:30
there are the many, many thousands
tad ir tūkstošiem publicēto komentāru
04:31
of comments posted online
04:33
after the video went up.
pēc video augšupielādes.
04:35
Thousands of people wrote things like,
Tūkstošiem cilvēku rakstīja:
„Ak dievs, tā bija mana šodiena!”
04:37
"OMG, that was my day today!"
„Tāda ir mana ikdiena!”
04:39
"That was my day every day!"
„Tāda ir mana dzīve.”
04:41
"This is my life."
04:42
One guy wrote,
Cits rakstīja:
04:43
"It's funny because it's true.
„Tas ir smieklīgi, jo tā ir patiesība.
Baisa, skumja, nomācoša patiesība.
04:45
Eerily, sadly, depressingly true.
04:46
It made me laugh until I cried.
Es smējos līdz asarām.
Un raudāju. Un raudāju vēl.”
04:48
And cried. And I cried some more."
(Smiekli)
04:51
(Laughter)
04:53
This poor guy said,
Šis nabaga cilvēks teica:
04:54
"My daily life until
retirement or death, sigh."
„Mana ikdiena līdz pensijai
vai nāvei, ehh.”
(Smiekli)
04:59
These are real quotes
Šie ir īsti citāti,
05:01
and it's real sad.
un tas patiešām ir skumji.
05:02
A common theme running through
all of these comments online
Kopīgais visiem šiem interneta komentāriem
05:05
is this fundamental belief
that we are powerless
ir pārliecība, ka nav mūsu spēkos
05:08
to do anything other
than go to meetings
darīt ko citu, kā vien iet uz sanāksmēm
05:10
and suffer through these
poorly run meetings
un mocīties šajās
slikti vadītajās sanāksmēs,
un darīt to no jauna rītdien.
05:12
and live to meet another day.
05:14
But the truth is, we're
not powerless at all.
Bet patiesībā mēs nemaz
neesam bezspēcīgi.
05:17
In fact, the cure for MAS
is right here in our hands.
Zāles pret MAS ir mūsu rokās.
05:20
It's right at our fingertips, literally.
Tās mums ir burtiski acu priekšā!
05:22
It's something that I call ¡No MAS!
Es to saucu par ¡No MAS!
(Smiekli)
05:26
(Laughter)
05:28
Which, if I remember my
high school Spanish,
Ja pareizi atceros no spāņu valodas,
05:30
means something like,
"Enough already, make it stop!"
tas nozīmē „Pietiek taču vienreiz!”
05:33
Here's how No MAS
works. It's very simple.
Lūk, kā darbojas ¡No MAS!,
tas ir ļoti vienkārši.
05:36
First of all, the next time you
get a meeting invitation
Pirmkārt, nākamreiz,
kad saņemsiet ielūgumu uz sanāksmi,
par ko nav daudz informācijas,
05:39
that doesn't have a lot
of information in it at all,
05:42
click the tentative button!
nospiediet pogu „Varbūt”!
05:44
It's okay, you're allowed,
that's why it's there.
Jūs drīkstat to darīt,
tāpēc jau tā tur ir.
Tā ir blakus pogai „Apstiprināt”.
05:46
It's right next to the accept button.
Vai nospiediet jebkuru citu pogu,
kas ļauj atlikt ielūguma pieņemšanu.
05:48
Or the maybe button, or whatever button
is there for you not to accept immediately.
05:51
Then, get in touch with the person
who asked you to the meeting.
Tad sazinieties ar cilvēku,
kurš jūs uzaicināja.
05:55
Tell them you're very excited
to support their work,
Pasakiet, ka ar prieku
atbalstīsiet viņa darbu,
05:58
ask them what the goal
of the meeting is,
pajautājiet, kāds ir tikšanās mērķis,
06:00
and tell them you're interested in learning
how you can help them achieve their goal.
un pasakiet, ka vēlaties uzzināt,
kā varat palīdzēt sasniegt šo mērķi.
Ja mēs to darītu pietiekami bieži
06:03
And if we do this often enough,
un mēs to darītu godprātīgi,
06:05
and we do it respectfully,
06:07
people might start to be
a little bit more thoughtful
cilvēki varbūt kļūtu uzmanīgāki,
izsūtot ielūgumus uz sanāksmēm.
06:09
about the way they put together
meeting invitations.
Un jūs varētu būt uzmanīgāki
ar ielūgumu apstiprināšanu.
06:11
And you can make more thoughtful
decisions about accepting it.
06:14
People might actually start
sending out agendas. Imagine!
Cilvēki varbūt pat sāktu izsūtīt
dienaskārtības. Iedomājieties!
06:17
Or they might not have a conference call
with 12 people to talk about a status
Vai varbūt pat iztiktu
bez konferences zvana starp 12 cilvēkiem
reizēs, kad pietiktu ar īsu e-pastu.
06:21
when they could just do a quick
email and get it done with.
Cilvēki varbūt sāktu mainīt savu uzvedību,
jo jūs būsit mainījis savējo.
06:24
People just might start to change their
behavior because you changed yours.
06:29
And they just might bring
your chair back, too. (Laughter)
Un viņi pat varētu atnest atpakaļ
jūsu krēslu. (Smiekli)
06:33
No MAS!
¡No MAS!
Paldies.
06:34
Thank you.
(Aplausi)
06:35
(Applause).
Translated by Luize Kurme
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

About the speaker:

David Grady - Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar.

Why you should listen

David Grady is an information security manager who believes that strong communication skills are
a necessity in today’s global economy. He has been a print journalist, a “PR guy” and a website producer, and has ghostwritten speeches and magazine articles for Fortune 500 company executives. A mid-life career change brought him into the world of information risk management, where every day he uses his communications experience to transform complex problems into understandable challenges.

More profile about the speaker
David Grady | Speaker | TED.com