English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@State Street Boston

David Grady: How to save the world (or at least yourself) from bad meetings

David Grady: Jak ocalić świat (lub przynajmniej siebie) od miernych spotkań

Filmed
Views 2,140,492

Epidemia miernych, nic nieznaczących, zatłoczonych spotkań nawiedza firmy na całym świecie i przygnębia pracowników. David Grady prezentuje kilka pomysłów, jak temu zaradzić.

- Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar. Full bio

Picture this:
Wyobraźmy sobie
00:13
It's Monday morning,
poniedziałkowy ranek.
00:14
you're at the office,
Jesteś w biurze,
00:15
you're settling in for the day at work,
przygotowujesz się do dnia pracy
00:16
and this guy that you sort of
recognize from down the hall,
i ledwie znajomy facet z końca korytarza
00:18
walks right into your cubicle
wchodzi do twojego boksu
00:21
and he steals your chair.
i kradnie ci krzesło.
00:23
Doesn't say a word —
Nic nie mówi,
00:24
just rolls away with it.
zwyczajnie odchodzi.
00:25
Doesn't give you any information
about why he took your chair
Nie mówi, czemu spośród tylu innych
00:27
out of all the other chairs
that are out there.
wziął akurat to krzesło.
00:29
Doesn't acknowledge the fact
that you might need your chair
Nie obchodzi go,
że może ci być potrzebne,
00:31
to get some work done today.
by trochę dziś popracować.
00:34
You wouldn't stand for
it. You'd make a stink.
Nie tylko postawiłbyś się.
Zrobiłbyś awanturę.
00:35
You'd follow that guy
back to his cubicle
Pobiegłbyś za nim i spytał:
00:37
and you'd say, "Why my chair?"
"Dlaczego moje krzesło?".
00:39
Okay, so now it's Tuesday morning
and you're at the office,
Teraz mamy wtorek rano,
jesteś w biurze
00:43
and a meeting invitation pops
up in your calendar.
i w kalendarzu wyskakuje
zaproszenie na spotkanie.
00:47
(Laughter)
(Śmiech)
00:50
And it's from this woman who you
kind of know from down the hall,
Od kobiety z końca korytarza,
którą niby znasz,
00:51
and the subject line references some
project that you heard a little bit about.
a temat dotyczy jakiegoś projektu,
o którym coś tam słyszałeś.
00:54
But there's no agenda.
Ale nie ma żadnego terminarza.
00:58
There's no information about why
you were invited to the meeting.
Brak informacji,
dlaczego zaproszono cię na spotkanie.
01:00
And yet you accept the
meeting invitation, and you go.
Mimo to akceptujesz i idziesz.
01:03
And when this highly
unproductive session is over,
Po zakończeniu
tego nieproduktywnego posiedzenia
01:07
you go back to your desk,
wracasz do biurka,
01:10
and you stand at your
desk and you say,
stajesz przy nim i mówisz:
01:12
"Boy, I wish I had those two hours back,
"Chciałbym odzyskać te dwie godziny,
01:14
like I wish I had my chair back."
zupełnie jak swoje krzesło".
01:16
(Laughter)
(Śmiech)
01:18
Every day, we allow our coworkers,
Co dzień pozwalamy współpracownikom,
01:20
who are otherwise very,
very nice people,
skądinąd bardzo miłym ludziom,
01:22
to steal from us.
okradać się.
01:24
And I'm talking about something far
more valuable than office furniture.
Chodzi o coś cenniejszego od mebla.
01:26
I'm talking about time. Your time.
Mówię o twoim czasie.
01:30
In fact, I believe that
Moim zdaniem
01:33
we are in the middle
of a global epidemic
jesteśmy w centrum globalnej epidemii,
01:36
of a terrible new illness
known as MAS:
straszliwej, nowej choroby zwanej SBA:
01:38
Mindless Accept Syndrome.
Syndrom Bezmyślnej Akceptacji.
01:43
(Laughter)
(Śmiech)
01:46
The primary symptom of
Mindless Accept Syndrome
Pierwotnym symptomem SBA
01:48
is just accepting a meeting invitation
the minute it pops up in your calendar.
jest zgoda na spotkanie,
gdy tylko wyskoczy w kalendarzu.
01:50
(Laughter)
(Śmiech)
01:54
It's an involuntary reflex — ding,
click, bing — it's in your calendar,
Odruch bezwarunkowy: ding, klik, bing,
i jest w kalendarzu,
01:55
"Gotta go, I'm already late
for a meeting." (Laughter)
"Muszę iść, spóźnię się na spotkanie".
(Śmiech)
01:59
Meetings are important, right?
Spotkania są ważne, prawda?
02:02
And collaboration is key to
the success of any enterprise.
Współpraca to klucz
do sukcesu każdej firmy.
02:05
And a well-run meeting can yield
really positive, actionable results.
Owocne spotkanie to
solidne podstawy do działania.
02:08
But between globalization
Jednak wraz z globalizacją
02:11
and pervasive information technology,
i wszechobecną technologią informacyjną
02:13
the way that we work
sposób, w jaki pracujemy,
02:15
has really changed dramatically
over the last few years.
bardzo się zmienił w ostatnich latach.
02:17
And we're miserable. (Laughter)
I jesteśmy przygnębieni.
(Śmiech)
02:20
And we're miserable not because the
other guy can't run a good meeting,
Nie przygnębia nas facet,
który nie umie prowadzić zebrania,
02:23
it's because of MAS, our
Mindless Accept Syndrome,
lecz Syndrom Bezmyślnej Akceptacji,
02:27
which is a self-inflicted wound.
który jest formą autosabotażu.
02:30
Actually, I have evidence to prove
that MAS is a global epidemic.
Mam dowody, że SBA jest globalną epidemią.
02:33
Let me tell you why.
Oto powód.
02:39
A couple of years ago, I put a video
on Youtube, and in the video,
Parę lat temu wrzuciłem film na Youtube
02:40
I acted out every terrible
conference call you've ever been on.
z najgorszą konferencją pod słońcem.
02:45
It goes on for about five minutes,
Trwa około pięciu minut
02:48
and it has all the things that we
hate about really bad meetings.
i zawiera wszystko, czego nienawidzimy
w miernych spotkaniach.
02:49
There's the moderator who has
no idea how to run the meeting.
Jest moderator bez pojęcia,
jak prowadzić spotkanie.
02:53
There are the participants who
have no idea why they're there.
Są uczestnicy, którzy nie wiedzą,
dlaczego tam są.
02:56
The whole thing kind of collapses
into this collaborative train wreck.
To jedna wielka zbiorowa porażka.
02:58
And everybody leaves very angry.
Wszyscy wychodzą bardzo wkurzeni.
03:02
It's kind of funny.
To nawet śmieszne.
03:05
(Laughter)
(Śmiech)
03:06
Let's take a quick look.
Zerknijmy na to.
03:08
(Video) Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
(Wideo) Nasz dzisiejszy to ugoda
w kwestii bardzo istotnej oferty.
03:10
As a group, we need to decide if —
Jako grupa musimy zdecydować, czy ...
03:14
bloop bloop —
- pik, pik -
03:16
Hi, who just joined?
Hej, kto właśnie dołączył?
03:19
Hi, it's Joe. I'm working from home today.
Cześć, tu Joe. Pracuję dzisiaj z domu.
03:22
(Laughter)
(Śmiech)
03:25
Hi, Joe. Thanks for
joining us today, great.
Cześć, Joe. Dzięki, że do nas dołączyłeś.
03:27
I was just saying, we have a lot of people
on the call we'd like to get through,
Mamy na liście wiele osób,
które chcielibyśmy odczytać,
03:30
so let's skip the roll call
ale pomińmy listę obecności
03:33
and I'm gonna dive right in.
i od razu przejdę do rzeczy.
03:35
Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
Nasz dzisiejszy cel to ugoda
w kwestii bardzo istotnej oferty.
03:37
As a group, we need to decide if —
Jako grupa musimy zdecydować, czy ...
03:41
bloop bloop —
- pik, pik -
03:44
(Laughter)
(Śmiech)
03:45
Hi, who just joined?
Hej, kto właśnie dołączył?
03:47
No? I thought I heard a beep. (Laughter)
Nikt? A chyba coś słyszałem. (Śmiech)
03:49
Sound familiar?
Brzmi znajomo?
03:53
Yeah, it sounds familiar
to me, too.
Jak dla mnie bardzo.
03:55
A couple of weeks after I put that online,
Parę tygodni po publikacji filmu online
03:57
500,000 people in dozens of countries,
500 tysięcy ludzi
03:59
I mean dozens of countries,
z kilkudziesięciu krajów
04:02
watched this video.
obejrzało ten film.
04:04
And three years later, it's still getting
thousands of views every month.
A trzy lata później wciąż jest
tysiące wyświetleń co miesiąc.
04:05
It's close to about a million right now.
Obecnie jest prawie milion.
04:08
And in fact, some of the biggest
companies in the world,
Największe firmy świata,
04:10
companies that you've
heard of but I won't name,
z pewnością znane,
ale nie podam nazw,
04:12
have asked for my permission to use
this video in their new-hire training
chciały użyć tego filmu
na szkoleniu rekrutacyjnym,
04:14
to teach their new employees how
not to run a meeting at their company.
by uczyć nowych pracowników,
jak nie robić spotkań.
04:18
And if the numbers —
Jeśli liczby,
04:22
there are a million views and it's
being used by all these companies —
ponad milion wyświetleń
i użycie przez te firmy,
04:24
aren't enough proof that we have
a global problem with meetings,
nie dowodzą istnienia
globalnego problemu ze spotkaniami,
04:26
there are the many, many thousands
są też tysiące
04:30
of comments posted online
komentarzy zamieszczonych online
04:31
after the video went up.
po wrzuceniu filmu.
04:33
Thousands of people wrote things like,
Tysiące ludzi pisało:
04:35
"OMG, that was my day today!"
"O mój Boże, taki był dziś mój dzień!",
04:37
"That was my day every day!"
"Mam tak codziennie!",
04:39
"This is my life."
"To jest moje życie".
04:41
One guy wrote,
Jeden gość napisał:
04:42
"It's funny because it's true.
"To zabawne, bo prawdziwe.
04:43
Eerily, sadly, depressingly true.
Niepokojąco i przygnębiająco prawdziwe.
04:45
It made me laugh until I cried.
Śmiałem się, aż się popłakałem.
04:46
And cried. And I cried some more."
I płakałem, i jeszcze trochę".
04:48
(Laughter)
(Śmiech)
04:51
This poor guy said,
Ten biedny facet powiedział:
04:53
"My daily life until
retirement or death, sigh."
"Moja codzienność
aż do emerytury albo śmierci".
04:54
These are real quotes
Te prawdziwe cytaty
04:59
and it's real sad.
są naprawdę smutne.
05:01
A common theme running through
all of these comments online
Wspólnym tematem
tych wszystkich komentarzy
05:02
is this fundamental belief
that we are powerless
jest silna wiara, że jesteśmy bezsilni,
05:05
to do anything other
than go to meetings
że możemy tylko iść,
05:08
and suffer through these
poorly run meetings
cierpieć na miernych zebraniach
05:10
and live to meet another day.
i żyć tak z dnia na dzień.
05:12
But the truth is, we're
not powerless at all.
Tak naprawdę nie jesteśmy bezsilni.
05:14
In fact, the cure for MAS
is right here in our hands.
Lekarstwo na SBA jest w zasięgu ręki,
05:17
It's right at our fingertips, literally.
tuż na opuszkach palców.
05:20
It's something that I call ¡No MAS!
Nazywam to No MAS!
(Stop SBA!)
05:22
(Laughter)
(Śmiech)
05:26
Which, if I remember my
high school Spanish,
Jeśli dobrze kojarzę hiszpański z liceum,
05:28
means something like,
"Enough already, make it stop!"
znaczy to "Dość już, przestań!".
05:30
Here's how No MAS
works. It's very simple.
Oto jak prosto działa No MAS.
05:33
First of all, the next time you
get a meeting invitation
Po pierwsze, gdy dostaniesz
zaproszenie na spotkanie,
05:36
that doesn't have a lot
of information in it at all,
bez szczegółowych informacji,
05:39
click the tentative button!
naciśnij przycisk "niezdecydowany".
05:42
It's okay, you're allowed,
that's why it's there.
Masz prawo, bo właśnie po to tam jest.
05:44
It's right next to the accept button.
Tuż obok przycisku akceptacji.
05:46
Or the maybe button, or whatever button
is there for you not to accept immediately.
Albo przycisk "być może" lub jakiś inny,
byle nie akceptować od razu.
05:48
Then, get in touch with the person
who asked you to the meeting.
Potem skontaktuj się
z osobą zapraszającą na spotkanie.
05:51
Tell them you're very excited
to support their work,
Wyraź radość, że możesz ich wesprzeć,
05:55
ask them what the goal
of the meeting is,
spytaj o cel spotkania
05:58
and tell them you're interested in learning
how you can help them achieve their goal.
i jak możesz pomóc w jego osiągnięciu.
06:00
And if we do this often enough,
Jeśli będziemy to robić regularnie
06:03
and we do it respectfully,
i z szacunkiem,
06:05
people might start to be
a little bit more thoughtful
być może ludzie zaczną rozsądniej
06:07
about the way they put together
meeting invitations.
przygotowywać zaproszenia na spotkania.
06:09
And you can make more thoughtful
decisions about accepting it.
A ty będziesz mógł rozsądniej
decydować o ich przyjmowaniu.
06:11
People might actually start
sending out agendas. Imagine!
Być może ludzie wysyłać plan zebrania.
Wyobraźcie to sobie!
06:14
Or they might not have a conference call
with 12 people to talk about a status
Albo nie będzie rozmowy konferencyjnej
z dwunastoma osobami w sytuacji,
06:17
when they could just do a quick
email and get it done with.
gdy można coś załatwić mailowo.
06:21
People just might start to change their
behavior because you changed yours.
Być może ludzie zmienią się,
bo ty się zmieniłeś.
06:24
And they just might bring
your chair back, too. (Laughter)
I może nawet oddadzą ci krzesło.
(Śmiech)
06:29
No MAS!
No MAS!
06:33
Thank you.
Dziękuję.
06:34
(Applause).
(Oklaski)
06:35
Translated by Patryk Wainaina
Reviewed by Małgosia Makowska

▲Back to top

About the speaker:

David Grady - Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar.

Why you should listen

David Grady is an information security manager who believes that strong communication skills are
a necessity in today’s global economy. He has been a print journalist, a “PR guy” and a website producer, and has ghostwritten speeches and magazine articles for Fortune 500 company executives. A mid-life career change brought him into the world of information risk management, where every day he uses his communications experience to transform complex problems into understandable challenges.

More profile about the speaker
David Grady | Speaker | TED.com