English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

[email protected] Street Boston

David Grady: How to save the world (or at least yourself) from bad meetings

David Grady: Kako spasiti svijet (ili barem sebe) od loših sastanaka

Filmed
Views 2,181,663

Epidemija loših, neučinkovitih, pretrpanih sastanaka mori svjetski biznis — i čini radnike jadnima. David Grady ima neke ideje kako ju zaustaviti.

- Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar. Full bio

Picture this:
Zamislite ovo:
00:13
It's Monday morning,
Ponedjeljak je ujutro,
00:14
you're at the office,
nalazite se u uredu,
00:15
you're settling in for the day at work,
spremate se za dan na poslu,
00:16
and this guy that you sort of
recognize from down the hall,
a taj neki čovjek kojeg
kao znate, niže iz hodnika,
00:18
walks right into your cubicle
došeće ravno u vaš odjeljak
00:21
and he steals your chair.
i ukrade vam stolac.
00:23
Doesn't say a word —
Ne kaže ni riječ —
00:24
just rolls away with it.
samo se otkotrlja s njim.
00:25
Doesn't give you any information
about why he took your chair
Ne daje vam nikakvu informaciju
zašto je uzeo vaš stolac
00:27
out of all the other chairs
that are out there.
od svih drugih stolaca koji su tamo.
00:29
Doesn't acknowledge the fact
that you might need your chair
Ne uviđa činjenicu
da možda trebate svoj stolac
00:31
to get some work done today.
da bi obavili i nekakav posao danas.
00:34
You wouldn't stand for
it. You'd make a stink.
Ne biste to otrpjeli.
Digli bi frku.
00:35
You'd follow that guy
back to his cubicle
Slijedili bi tog čovjeka
nazad u njegov odjeljak
00:37
and you'd say, "Why my chair?"
i rekli bi:
"Zašto moj stolac?"
00:39
Okay, so now it's Tuesday morning
and you're at the office,
Ok, a sad je utorak ujutro
i nalazite se u uredu
00:43
and a meeting invitation pops
up in your calendar.
i u vašem kalendaru
iskoči poziv na sastanak.
00:47
(Laughter)
(Smijeh)
00:50
And it's from this woman who you
kind of know from down the hall,
I dolazi od te žene
koju kao znate, niže iz hodnika,
00:51
and the subject line references some
project that you heard a little bit about.
a u nazivu sastanka se spominje
neki projekt o kojem ste nešto malo čuli.
00:54
But there's no agenda.
Ali nema dnevnog reda.
00:58
There's no information about why
you were invited to the meeting.
Nema informacije
zašto ste pozvani na sastanak.
01:00
And yet you accept the
meeting invitation, and you go.
Prihvaćate pozivnicu za sastanak i odete.
01:03
And when this highly
unproductive session is over,
I kad je to vrlo
neproduktivno zasjedanje gotovo,
01:07
you go back to your desk,
vraćate se do svog stola,
01:10
and you stand at your
desk and you say,
i stojite tamo i kažete:
01:12
"Boy, I wish I had those two hours back,
"Čovječe, želio bih ta dva sata nazad,
01:14
like I wish I had my chair back."
isto koliko bih želio svoj stolac nazad."
01:16
(Laughter)
(Smijeh)
01:18
Every day, we allow our coworkers,
Svaki dan, dopuštamo svojim suradnicima,
01:20
who are otherwise very,
very nice people,
koji su u inače vrlo, vrlo dragi ljudi,
01:22
to steal from us.
da nam kradu.
01:24
And I'm talking about something far
more valuable than office furniture.
A pričam o nečemu
puno vrednijem od uredskog namještaja.
01:26
I'm talking about time. Your time.
Pričam o vremenu. Vašem vremenu.
01:30
In fact, I believe that
Zapravo, vjerujem kako
01:33
we are in the middle
of a global epidemic
smo usred globalne epidemije
01:36
of a terrible new illness
known as MAS:
strašne nove bolesti znane kao MAS:
01:38
Mindless Accept Syndrome.
Mindless Accept Syndrome
(sindrom bezumnog prihvaćanja).
01:43
(Laughter)
(Smijeh)
01:46
The primary symptom of
Mindless Accept Syndrome
Primarni simptom
sindroma bezumnog prihvaćanja
01:48
is just accepting a meeting invitation
the minute it pops up in your calendar.
je samo prihvaćanje poziva na sastanak
iste minute što je iskočio u vaš kalendar.
01:50
(Laughter)
(Smijeh)
01:54
It's an involuntary reflex — ding,
click, bing — it's in your calendar,
te je nesvjestan refleks — ding,
klik, bing — u kalendaru vam je,
01:55
"Gotta go, I'm already late
for a meeting." (Laughter)
"Moram ići, već kasnim
na sastanak." (Smijeh)
01:59
Meetings are important, right?
Sastanci su bitni, je li tako?
02:02
And collaboration is key to
the success of any enterprise.
I suradnja je ključ
uspjeha u svakom poduhvatu.
02:05
And a well-run meeting can yield
really positive, actionable results.
I dobro vođen sastanak može uroditi
zbilja pozitivnim, konkretnim rezultatima.
02:08
But between globalization
Ali između globalizacije
02:11
and pervasive information technology,
i prožetosti informatičkom tehnologijom,
02:13
the way that we work
način na koji radimo
02:15
has really changed dramatically
over the last few years.
se zbilja dramatično promijenio
tijekom zadnjih nekoliko godina.
02:17
And we're miserable. (Laughter)
I jadni smo. (Smijeh)
02:20
And we're miserable not because the
other guy can't run a good meeting,
I jadni smo ne zato što neki čovjek
ne može dobro voditi sastanak,
02:23
it's because of MAS, our
Mindless Accept Syndrome,
nego zbog MAS, našeg
sindroma bezumnog prihvaćanja.
02:27
which is a self-inflicted wound.
koji je samouzrokovana rana.
02:30
Actually, I have evidence to prove
that MAS is a global epidemic.
Zapravo, imam dokaz koji ukazuje
da je MAS globalna epidemija.
02:33
Let me tell you why.
Da vam kažem zašto.
02:39
A couple of years ago, I put a video
on Youtube, and in the video,
Prije par godina, stavio sam
video na Youtube, a u videu
02:40
I acted out every terrible
conference call you've ever been on.
sam odglumio svaki strašan
konferencijski razgovor moguć.
02:45
It goes on for about five minutes,
Traje otprilike pet minuta,
02:48
and it has all the things that we
hate about really bad meetings.
i ima sve one stvari koje
mrzimo u zbilja lošim sastancima.
02:49
There's the moderator who has
no idea how to run the meeting.
Imamo predsjedavajućeg koji
nema pojma kako voditi sastanak.
02:53
There are the participants who
have no idea why they're there.
Imamo sudionike koji
nemaju pojma zašto su tamo.
02:56
The whole thing kind of collapses
into this collaborative train wreck.
Cijela stvar se nekako uruši
u taj suradnički sudar vlakova.
02:58
And everybody leaves very angry.
I svi odlaze vrlo ljuti.
03:02
It's kind of funny.
Nekako je zabavno.
03:05
(Laughter)
(Smijeh)
03:06
Let's take a quick look.
Bacimo brzi pogled.
03:08
(Video) Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
(Video) Naš je cilj danas doći do
sporazuma o vrlo važnom prijedlogu.
03:10
As a group, we need to decide if —
Kao grupa, moramo odlučiti ako —
03:14
bloop bloop —
blup blup —
03:16
Hi, who just joined?
Bok, tko se upravo spojio?
03:19
Hi, it's Joe. I'm working from home today.
Bok, Joe je. Danas radim od doma.
03:22
(Laughter)
(Smijeh)
03:25
Hi, Joe. Thanks for
joining us today, great.
Bok Joe. Hvala što si nam
se pridružio danas, odlično.
03:27
I was just saying, we have a lot of people
on the call we'd like to get through,
Baš sam bio govorio, imamo puno ljudi
u pozivu kroz koji bi htjeli proći,
03:30
so let's skip the roll call
pa ajmo preskočiti prozivku
03:33
and I'm gonna dive right in.
a ja ću prijeći ravno na stvar.
03:35
Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
Naš je cilj danas doći do
sporazuma o vrlo važnom prijedlogu.
03:37
As a group, we need to decide if —
Kao grupa, moramo odlučiti ako —
03:41
bloop bloop —
blup blup —
03:44
(Laughter)
(Smijeh)
03:45
Hi, who just joined?
Bok, tko se u pravo spojio?
03:47
No? I thought I heard a beep. (Laughter)
Ne? Mislio sam da sam čuo bip. (Smijeh)
03:49
Sound familiar?
Zvuči poznato?
03:53
Yeah, it sounds familiar
to me, too.
Da, i meni također zvuči poznato.
03:55
A couple of weeks after I put that online,
Nekoliko tjedana nakon
što sam to stavio online,
03:57
500,000 people in dozens of countries,
500.000 ljudi iz desetaka zemalja,
03:59
I mean dozens of countries,
mislim desetaka zemalja,
04:02
watched this video.
je pogledala ovaj video.
04:04
And three years later, it's still getting
thousands of views every month.
I tri godine kasnije, i dalje dobija
tisuće pregleda svaki mjesec.
04:05
It's close to about a million right now.
Blizu je milijunu trenutno.
04:08
And in fact, some of the biggest
companies in the world,
I zapravo, neke od najvećih
kompanija na svijetu,
04:10
companies that you've
heard of but I won't name,
kompanije za koje ste čuli
ali ih neću imenovati,
04:12
have asked for my permission to use
this video in their new-hire training
me pitalo za dopuštenje za korištenje
ovog videa u njihovim treninzima za novake
04:14
to teach their new employees how
not to run a meeting at their company.
da nauče svoje nove djelatnike kako
ne voditi sastanak u njihovoj kompaniji.
04:18
And if the numbers —
A ako brojevi —
04:22
there are a million views and it's
being used by all these companies —
milijun pregleda i
što ga koriste sve te kompanije —
04:24
aren't enough proof that we have
a global problem with meetings,
nisu dovoljan dokaz da imamo
globalni problem sa sastancima,
04:26
there are the many, many thousands
ima puno, puno tisuća
04:30
of comments posted online
komentara objavljenih online
04:31
after the video went up.
nakon što se pojavio video.
04:33
Thousands of people wrote things like,
Tisuće je ljudi pisalo stvari poput:
04:35
"OMG, that was my day today!"
"OMG, to je bio moj dan danas!"
04:37
"That was my day every day!"
"To je bio moj dan svaki dan!"
04:39
"This is my life."
"Ovo je moj život."
04:41
One guy wrote,
Jedan je čovjek napisao,
04:42
"It's funny because it's true.
"Smješno je zato jer je točno.
04:43
Eerily, sadly, depressingly true.
Jezivo, tužno, depresivno točno.
04:45
It made me laugh until I cried.
Nasmijalo me da sam plakao.
04:46
And cried. And I cried some more."
I plakao. I još malo plakao."
04:48
(Laughter)
(Smijeh)
04:51
This poor guy said,
Ovaj je jadni čovjek napisao:
04:53
"My daily life until
retirement or death, sigh."
"Moja svakodnevnica do
mirovine ili smrti, šmrc."
04:54
These are real quotes
To su pravi citati.
04:59
and it's real sad.
I zbilja je tužno.
05:01
A common theme running through
all of these comments online
Zajednička tema koja
se vrti kroz sve te komentare
05:02
is this fundamental belief
that we are powerless
je to temeljno vjerovanje
da smo nemoćni
05:05
to do anything other
than go to meetings
učiniti išta drugo
nego ići na sastanke
05:08
and suffer through these
poorly run meetings
i trpjeti kroz te
loše vođene sastanke
05:10
and live to meet another day.
i živjeti u čekanju novog dana.
05:12
But the truth is, we're
not powerless at all.
Ali istina jest,
uopće nismo nemoćni.
05:14
In fact, the cure for MAS
is right here in our hands.
Zapravo, lijek za MAS
je točno tu u našim glavama.
05:17
It's right at our fingertips, literally.
Točno nam je pod prstima, doslovno.
05:20
It's something that I call ¡No MAS!
To je nešto što zovem ¡No MAS!
05:22
(Laughter)
(Smijeh)
05:26
Which, if I remember my
high school Spanish,
Što, ako se dobro sjećam
svog srednjoškolskog Španjolskog,
05:28
means something like,
"Enough already, make it stop!"
znači nešto kao:
"Dosta više, prestani!"
05:30
Here's how No MAS
works. It's very simple.
Evo kako No MAS radi.
Zbilja je jednostavno.
05:33
First of all, the next time you
get a meeting invitation
Prije svega, slijedeći put
kad dobijete pozivnicu za sastanak
05:36
that doesn't have a lot
of information in it at all,
koja ne sadrži puno informacija,
05:39
click the tentative button!
kliknite tipku 'privremeno ne znam'!
05:42
It's okay, you're allowed,
that's why it's there.
U redu je, dopušteno je,
zato i postoji.
05:44
It's right next to the accept button.
Odmah je do tipke 'prihvaćam'.
05:46
Or the maybe button, or whatever button
is there for you not to accept immediately.
ili tipku 'možda', ili koja je god
tipka raspoloživa da ne prihvatite odmah.
05:48
Then, get in touch with the person
who asked you to the meeting.
Potom, čujte se s osobom
koja vas je zvala na sastanak.
05:51
Tell them you're very excited
to support their work,
Recite im da ste vrlo uzbuđeni
da im podržite rad,
05:55
ask them what the goal
of the meeting is,
pitajte ih koji je cilj sastanka,
05:58
and tell them you're interested in learning
how you can help them achieve their goal.
i recite im da ste zainteresirani naučiti
kako im možete pomoći da ostvare cilj.
06:00
And if we do this often enough,
A ako to radimo dovoljno često,
06:03
and we do it respectfully,
i ako to radimo s uvažavanjem,
06:05
people might start to be
a little bit more thoughtful
ljudi mogu početi
biti malo promišljeniji
06:07
about the way they put together
meeting invitations.
u načinu na koji sastavljaju
pozivnice za sastanke.
06:09
And you can make more thoughtful
decisions about accepting it.
A vi možete donositi promišljenije
odluke o njihovom prihvaćanju.
06:11
People might actually start
sending out agendas. Imagine!
Ljudi možda zbilja počnu
slati i dnevni red. Zamislite!
06:14
Or they might not have a conference call
with 12 people to talk about a status
Ili bi mogli ne imati konferencijski razgovor
sa 12 ljudi u kojem raspravljaju stanje
06:17
when they could just do a quick
email and get it done with.
kad bi mogli samo poslati
brzi email i tako riješiti stvar.
06:21
People just might start to change their
behavior because you changed yours.
Ljudi bi baš mogli i promijeniti
svoje ponašanje, jer ste vi to učinili.
06:24
And they just might bring
your chair back, too. (Laughter)
I možda bi vam i vratili
vaš stolac, također (Smijeh)
06:29
No MAS!
No MAS!
06:33
Thank you.
Hvala vam!
06:34
(Applause).
(Pljesak)
06:35
Translated by Stjepan Mateljan
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

About the speaker:

David Grady - Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar.

Why you should listen

David Grady is an information security manager who believes that strong communication skills are
a necessity in today’s global economy. He has been a print journalist, a “PR guy” and a website producer, and has ghostwritten speeches and magazine articles for Fortune 500 company executives. A mid-life career change brought him into the world of information risk management, where every day he uses his communications experience to transform complex problems into understandable challenges.

More profile about the speaker
David Grady | Speaker | TED.com