English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@State Street Boston

David Grady: How to save the world (or at least yourself) from bad meetings

David Grady: Kako rešiti svet (ali vsaj samega sebe) pred slabimi sestanki

Filmed
Views 2,140,492

Epidemija slabih, neučinkovitih, prenapolnjenih sestankov je zajela podjetja po vsem svetu - in onesrečila zaposlene. David Grady ima nekaj zamisli, kako jo zaustaviti.

- Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar. Full bio

Predstavljajte si tole:
00:13
Picture this:
ponedeljek zjutraj je,
00:14
It's Monday morning,
v službi ste,
00:15
you're at the office,
vstopate v delovni dan
00:16
you're settling in for the day at work,
in potem sodelavec, ki ga bežno poznate,
00:18
and this guy that you sort of
recognize from down the hall,
stopi k vaši pisalni mizi
00:21
walks right into your cubicle
in vam ukrade stol.
00:23
and he steals your chair.
Nič ne reče,
00:24
Doesn't say a word —
samo odpelje ga.
00:25
just rolls away with it.
Ne pove vam, zakaj je vzel vaš stol
00:27
Doesn't give you any information
about why he took your chair
namesto katerega drugega.
00:29
out of all the other chairs
that are out there.
Ne vzame v zakup,
da vi stol morda potrebujete,
00:31
Doesn't acknowledge the fact
that you might need your chair
da bi lahko opravili svoje delo.
00:34
to get some work done today.
Tega si ne dovolite.
Ukrepali boste.
00:35
You wouldn't stand for
it. You'd make a stink.
Sledili boste temu tipu
00:37
You'd follow that guy
back to his cubicle
in vprašali: "Zakaj moj stol?"
00:39
and you'd say, "Why my chair?"
Recimo, da je torek in ste v pisarni,
00:43
Okay, so now it's Tuesday morning
and you're at the office,
na koledarju se pojavi vabilo na sestanek.
00:47
and a meeting invitation pops
up in your calendar.
(smeh)
00:50
(Laughter)
00:51
And it's from this woman who you
kind of know from down the hall,
Od sodelavke je, ki jo bežno poznate,
tema sestanka pa je projekt,
o katerem ste nekaj malega slišali.
00:54
and the subject line references some
project that you heard a little bit about.
Ni pa dnevnega reda.
00:58
But there's no agenda.
01:00
There's no information about why
you were invited to the meeting.
Ni informacije,
zakaj ste vabljeni na sestanek.
A vseeno sprejmete in greste.
01:03
And yet you accept the
meeting invitation, and you go.
In ko je te povsem
neproduktivne muke konec,
01:07
And when this highly
unproductive session is over,
greste nazaj za pisalno mizo,
01:10
you go back to your desk,
obstojite in si rečete:
01:12
and you stand at your
desk and you say,
"Ko bi vsaj dobil nazaj tisti dve uri
01:14
"Boy, I wish I had those two hours back,
in svoj stol."
01:16
like I wish I had my chair back."
(smeh)
01:18
(Laughter)
Vsak dan sodelavcem,
01:20
Every day, we allow our coworkers,
ki so sicer zelo zelo prijetni ljudje,
01:22
who are otherwise very,
very nice people,
dovoljujemo, da kradejo.
01:24
to steal from us.
In to dosti vrednejše stvari
od pisarniške opreme.
01:26
And I'm talking about something far
more valuable than office furniture.
Govorim o času. Vašem času.
01:30
I'm talking about time. Your time.
Pravzaprav verjamem, da smo
01:33
In fact, I believe that
sredi globalne epidemije
01:36
we are in the middle
of a global epidemic
grozne nove bolezni, znane kot MAS:
01:38
of a terrible new illness
known as MAS:
sindrom množičnega avtomatskega sprejema.
01:43
Mindless Accept Syndrome.
(smeh)
01:46
(Laughter)
Prvi simptom tega sindroma
01:48
The primary symptom of
Mindless Accept Syndrome
je sprejetje vabila na sestanek,
takoj ko se pojavi na koledarju.
01:50
is just accepting a meeting invitation
the minute it pops up in your calendar.
(smeh)
01:54
(Laughter)
Gre za avtomatski refleks -
ding, klik, bing - in je sprejeto.
01:55
It's an involuntary reflex — ding,
click, bing — it's in your calendar,
"Iti moram, že zamujam na sestanek."
(smeh)
01:59
"Gotta go, I'm already late
for a meeting." (Laughter)
Sestanki so pomembni, ne?
02:02
Meetings are important, right?
In sodelovanje je temelj uspeha
vsakega podjetja.
02:05
And collaboration is key to
the success of any enterprise.
02:08
And a well-run meeting can yield
really positive, actionable results.
Dobro voden sestanek lahko prinese
res pozitivne, uresničljive rezultate.
02:11
But between globalization
A zaradi globalizacije
in vseprisotne informacijske tehnologije
02:13
and pervasive information technology,
02:15
the way that we work
se je način dela
02:17
has really changed dramatically
over the last few years.
v zadnjih letih dramatično spremenil.
In nas onesrečil. (smeh)
02:20
And we're miserable. (Laughter)
Nesrečni nismo zato, ker nekdo
ne zna voditi sestanka,
02:23
And we're miserable not because the
other guy can't run a good meeting,
ampak zaradi sindroma MAS,
02:27
it's because of MAS, our
Mindless Accept Syndrome,
ki si ga sami zadajamo.
02:30
which is a self-inflicted wound.
Lahko dokažem, da je MAS
globalna epidemija.
02:33
Actually, I have evidence to prove
that MAS is a global epidemic.
02:39
Let me tell you why.
Povedal vam bom, zakaj.
02:40
A couple of years ago, I put a video
on Youtube, and in the video,
Pred nekaj leti sem na Youtubu
objavil video,
v katerem sem zaigral vse grozne
konference, na katerih sem bil.
02:45
I acted out every terrible
conference call you've ever been on.
02:48
It goes on for about five minutes,
Dolg je okoli pet minut,
02:49
and it has all the things that we
hate about really bad meetings.
in vsebuje vse,
kar sovražimo pri sestankih.
02:53
There's the moderator who has
no idea how to run the meeting.
Moderatorja, ki nima pojma, kako voditi.
Udeležence, ki ne vedo, zakaj so tam.
02:56
There are the participants who
have no idea why they're there.
02:58
The whole thing kind of collapses
into this collaborative train wreck.
Vse skupaj razpade
v razbitino sodelovanja.
In vsi odidejo zelo jezni.
03:02
And everybody leaves very angry.
Na nek način je smešno.
03:05
It's kind of funny.
(smeh)
03:06
(Laughter)
03:08
Let's take a quick look.
Poglejmo na hitro.
03:10
(Video) Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
Naš cilj je uskladiti se
o pomembnem predlogu.
Kot skupina se moramo odločiti, ali ...
03:14
As a group, we need to decide if —
03:16
bloop bloop —
bip bip ...
03:19
Hi, who just joined?
Zdravo, kdo se je pridružil?
03:22
Hi, it's Joe. I'm working from home today.
Joe. Danes delam od doma.
03:25
(Laughter)
(smeh)
03:27
Hi, Joe. Thanks for
joining us today, great.
Pozdravljen Joe. Hvala, da si tu.
03:30
I was just saying, we have a lot of people
on the call we'd like to get through,
Ravno sem razlagal, da imamo
veliko ljudi na zvezi,
zato se ne bomo predstavljali,
03:33
so let's skip the roll call
03:35
and I'm gonna dive right in.
ampak šli kar k bistvu.
03:37
Our goal today is to come to an
agreement on a very important proposal.
Danes se moramo uskladiti
o pomembnem predlogu.
03:41
As a group, we need to decide if —
Kot skupina moramo odločiti, ali ...
03:44
bloop bloop —
bip bip...
03:45
(Laughter)
(smeh)
03:47
Hi, who just joined?
Kdo je prišel?
03:49
No? I thought I heard a beep. (Laughter)
Nihče? Mislil sem, da je zapiskalo. (smeh)
Se vam zdi znano?
03:53
Sound familiar?
Ja, meni tudi.
03:55
Yeah, it sounds familiar
to me, too.
03:57
A couple of weeks after I put that online,
Nekaj tednov po objavi
03:59
500,000 people in dozens of countries,
je 500,000 ljudi
iz na ducate držav,
04:02
I mean dozens of countries,
res na ducate držav,
04:04
watched this video.
videlo ta video.
04:05
And three years later, it's still getting
thousands of views every month.
Tri leta kasneje ima še vedno
na tisoče ogledov mesečno.
04:08
It's close to about a million right now.
Zdaj je blizu milijona.
In nekatera največja
svetovna podjetja,
04:10
And in fact, some of the biggest
companies in the world,
04:12
companies that you've
heard of but I won't name,
ki jih poznate in
jih ne bom imenoval,
04:14
have asked for my permission to use
this video in their new-hire training
so me prosila, če lahko video pokažejo
na treningih za novince,
04:18
to teach their new employees how
not to run a meeting at their company.
da bi jim pokazali,
kako ne voditi sestanka.
04:22
And if the numbers —
In če številke -
04:24
there are a million views and it's
being used by all these companies —
milijon ogledov, vsa ta podjetja...
04:26
aren't enough proof that we have
a global problem with meetings,
niso zadosten dokaz, da imamo
globalni problem s sestanki,
04:30
there are the many, many thousands
je na spletu na tisoče komentarjev,
04:31
of comments posted online
04:33
after the video went up.
ki so sledili objavi videa.
04:35
Thousands of people wrote things like,
Na tisoče ljudi je napisalo:
04:37
"OMG, that was my day today!"
"Moj bog, tak je bil danes moj dan!"
04:39
"That was my day every day!"
"Tak je moj vsakdan!"
04:41
"This is my life."
"To je moje življenje."
04:42
One guy wrote,
Nekdo je napisal:
04:43
"It's funny because it's true.
"Smešno je, ker je resnično.
04:45
Eerily, sadly, depressingly true.
Grozljivo, žalostno, depresivno resnično.
04:46
It made me laugh until I cried.
Smejal sem se do solz.
04:48
And cried. And I cried some more."
In jokal. In še bolj jokal."
04:51
(Laughter)
(smeh)
04:53
This poor guy said,
Neki ubožec je dejal:
04:54
"My daily life until
retirement or death, sigh."
"Moj vsakdan do penzije ali smrti, ah."
04:59
These are real quotes
To so pravi citati
05:01
and it's real sad.
in to je res žalostno.
05:02
A common theme running through
all of these comments online
Skupna tema teh spletnih komentarjev
05:05
is this fundamental belief
that we are powerless
je temeljno prepričanje,
da nimamo moči,
05:08
to do anything other
than go to meetings
da bi storili kaj drugega,
kot šli na sestanke,
05:10
and suffer through these
poorly run meetings
pretrpeli slabo vodene sestanke
05:12
and live to meet another day.
in preživeli do naslednjega dne.
05:14
But the truth is, we're
not powerless at all.
A v resnici sploh nismo nemočni.
05:17
In fact, the cure for MAS
is right here in our hands.
Zdravilo za MAS je v naših rokah.
05:20
It's right at our fingertips, literally.
Naših prstih, pravzaprav.
Temu rečem: No MAS!
05:22
It's something that I call ¡No MAS!
05:26
(Laughter)
(smeh)
05:28
Which, if I remember my
high school Spanish,
Kar, če se prav spomnim
srednješolske španščine,
05:30
means something like,
"Enough already, make it stop!"
pomeni približno:
"Nehajte že, ustavite to!"
05:33
Here's how No MAS
works. It's very simple.
Tako deluje "No MAS". Enostavno je.
Na naslednje vabilo na sestanek,
05:36
First of all, the next time you
get a meeting invitation
05:39
that doesn't have a lot
of information in it at all,
ki nima dovolj informacij,
05:42
click the tentative button!
odgovorite z "mogoče".
05:44
It's okay, you're allowed,
that's why it's there.
To smete, saj zato ta možnost obstaja.
05:46
It's right next to the accept button.
Takoj poleg ikone "sprejmem" je.
05:48
Or the maybe button, or whatever button
is there for you not to accept immediately.
Gotovo obstaja kak tak gumb,
s katerim vam ni treba tako sprejeti.
05:51
Then, get in touch with the person
who asked you to the meeting.
Potem stopite v stik
s tistim, ki vas je povabil.
05:55
Tell them you're very excited
to support their work,
Povejte, da boste z veseljem pomagali,
05:58
ask them what the goal
of the meeting is,
vprašajte za namen sestanka
06:00
and tell them you're interested in learning
how you can help them achieve their goal.
in dodajte, da bi radi vedeli,
kako lahko pomagate.
06:03
And if we do this often enough,
Če bomo to storili dovoljkrat
06:05
and we do it respectfully,
in s spoštovanjem,
06:07
people might start to be
a little bit more thoughtful
bodo ljudje morda razmislili
o tem, kako pošiljajo vabila na sestanke.
06:09
about the way they put together
meeting invitations.
In vi boste bolj premišljeno odločali
o tem, ali boste sprejeli.
06:11
And you can make more thoughtful
decisions about accepting it.
06:14
People might actually start
sending out agendas. Imagine!
Morda bodo ljudje celo začeli pošiljati
dnevne rede. Zamislite si!
06:17
Or they might not have a conference call
with 12 people to talk about a status
Ali pa ne bo preko konferenčnih klicev
12 ljudi govorilo o statusu,
če se to lažje uredi z elektronsko pošto.
06:21
when they could just do a quick
email and get it done with.
Morda bodo ljudje spremenili vedenje,
ker ste vi spremenili svoje.
06:24
People just might start to change their
behavior because you changed yours.
06:29
And they just might bring
your chair back, too. (Laughter)
In morda vam bodo celo vrnili stol.
(smeh)
06:33
No MAS!
No MAS!
06:34
Thank you.
Hvala.
(aplavz)
06:35
(Applause).
Translated by Klavdija Cernilogar
Reviewed by Nika Kotnik

▲Back to top

About the speaker:

David Grady - Information security manager
David Grady is on a crusade to help you take back your calendar.

Why you should listen

David Grady is an information security manager who believes that strong communication skills are
a necessity in today’s global economy. He has been a print journalist, a “PR guy” and a website producer, and has ghostwritten speeches and magazine articles for Fortune 500 company executives. A mid-life career change brought him into the world of information risk management, where every day he uses his communications experience to transform complex problems into understandable challenges.

More profile about the speaker
David Grady | Speaker | TED.com