English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Естер Перел: Тайната на желанието в една дълготрайна връзка

Filmed:
13,088,698 views

В дълготрайните връзки, често очакваме от любимия да ни бъде едновременно най-добър приятел и еротичен партньор. Но както твърди Естер Перел, добрият и ангажиран секс се основава на две конфликтни нужди: нуждата ни за сигурност и нуждата ни за изненада. Тогава, как се поддържа живо желанието? С остроумие и красноречие, Перел ни въвежда в тайната на еротичната интелигентност.

- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

So, why does good sexсекс so oftenчесто fadeзамирам,
Защо добрият секс толкова често отмира,
00:17
even for couplesдвойки who continueпродължи to love eachвсеки other as much as ever?
дори при двойки, които продължават
да се обичат както винаги?
00:20
And why does good intimacyинтимност not guaranteeгаранция good sexсекс,
И защо добрата интимност не гарантира добър секс,
00:25
contraryпротиворечащ to popularпопулярен beliefвярване?
в противоречие с общоприетото?
00:28
Or, the nextследващия questionвъпрос would be,
Или, би могъл да бъде следващият въпрос,
00:31
can we want what we alreadyвече have?
можем ли да искаме това, което вече имаме?
00:33
That's the million-dollarедин милион долара questionвъпрос, right?
Това е въпрос за милиони долари, нали?
00:35
And why is the forbiddenзабранен so eroticеротични?
Защо забраненото е толкова еротично?
00:38
What is it about transgressionпрестъпление that makesправи desireжелание so potentсилен?
Какво толкова има в трансгресията,
че прави желанието толкова силно?
00:40
And why does sexсекс make babiesбебета,
И защо сексът прави бебета,
00:44
and babiesбебета spellзаклинание eroticеротични disasterбедствие in couplesдвойки?
а бебетата предвещават
еротично бедствие при двойките?
00:46
It's kindмил of the fatalфатален eroticеротични blowудар, isn't it?
Това е вид фатален еротичен удар, нали?
00:50
And when you love, how does it feel?
Как се чувствате когато обичате?
00:52
And when you desireжелание, how is it differentразличен?
А когато желаете, с какво се различава?
00:55
These are some of the questionsвъпроси
Това са някои от въпросите,
00:58
that are at the centerцентър of my explorationпроучване
които са в центъра на изследването ми
01:00
on the natureприрода of eroticеротични desireжелание
върху природата на еротичното желаение
01:02
and its concomitantсъпътстваща dilemmasдилеми in modernмодерен love.
и върху дилемите, които съпътстват
съвременната любов.
01:05
So I travelпътуване the globeглобус,
Пътувам по света
01:09
and what I'm noticingзабележи is that
и забелязвам,
01:11
everywhereнавсякъде where romanticismромантизъм has enteredвписано,
че навсякъде, където има романтика,
01:13
there seemsИзглежда to be a crisisкриза of desireжелание.
сякаш има криза на желание.
01:16
A crisisкриза of desireжелание, as in owningпритежаване the wantingнедостатъчен --
Криза на желанието, в смисъл на
притежаване на искането –
01:19
desireжелание as an expressionизразяване of our individualityиндивидуалност,
желание, като израз на индивидуалност,
01:24
of our freeБезплатно choiceизбор, of our preferencesпредпочитания, of our identityидентичност --
на свободен избор, на предпочитание, на идентичност –
01:27
desireжелание that has becomeда стане a centralцентрален conceptпонятие
желанието, което е станало централно понятие,
01:30
as partчаст of modernмодерен love and individualisticиндивидуалистичен societiesобщества.
като част от съвременната любов
и индивидуалистичните общности.
01:34
You know, this is the first time in the historyистория of humankindчовечеството
Знаете ли, това е първият път
в историята на човечеството,
01:37
where we are tryingопитвайки to experienceопит sexualityсексуалност in the long termтермин,
когато се опитваме да преживеем
сексуалността дългосрочно,
01:40
not because we want 14 childrenдеца,
не защото искаме 14 деца,
01:46
for whichкойто we need to have even more because manyмного of them won'tняма да make it,
за което се нуждаем дори от повече,
защото много от тях няма да оживеят,
01:50
and not because it is exclusivelyединствено и само a woman'sжена maritalсемейно dutyмито.
и не защото това е задължение на омъжената жена.
01:54
This is the first time that we want sexсекс over time
За първи път искаме секс в продължение на времето
01:59
about pleasureудоволствие and connectionВръзка that is rootedвнедрен in desireжелание.
заради удоволствието и връзката,
които са вкоренени в желанието.
02:03
So what sustainsподдържа desireжелание, and why is it so difficultтруден?
Значи, какво поддържа желанието живо
и защо това е толкова трудно?
02:08
And at the heartсърце of sustainingподкрепящ desireжелание in a committedангажиран relationshipвръзка,
Мисля, че най-важното за поддържане
на желанието в една стабилна връзка,
02:11
I think is the reconciliationпомирение of two fundamentalосновен humanчовек needsпотребности.
е съчетаването на две основни човешки нужди.
02:16
On the one handръка, our need for securityсигурност, for predictabilityпредвидимост,
От една страна, нуждата ни за сигурност,
за предсказуемост,
02:22
for safetyбезопасност, for dependabilityнадеждност, for reliabilityнадеждност, for permanenceпостоянство --
за безопасност, за разчитане,
за надеждност, за дълготрайност –
02:27
all these anchoringкотва, groundingзаземяване experiencesпреживявания of our livesживота
всички тези закрепващи преживявания,
02:35
that we call home.
които наричаме дом.
02:38
But we alsoсъщо have an equallyпо равно strongсилен need -- menхора and womenДами --
Но имаме и друга, еднакво силна нужда – мъже и жени –
02:39
for adventureприключение, for noveltyновост, for mysteryмистерия, for riskриск, for dangerопасност,
за приключения, за новости,
за мистерия, за риск, за опасност,
02:44
for the unknownнеизвестен, for the unexpectedнеочакван, surpriseизненада --
за непознатото, за неочакваното, за изненада –
02:49
you get the gistGIST -- for journeyпътуване, for travelпътуване.
разбрахте ме – за пътешествия, за пътуване.
02:53
So reconcilingсъчетаването на our need for securityсигурност
Съчетаването на нуждата ни за сигурност
02:57
and our need for adventureприключение into one relationshipвръзка,
и нуждата за приключения в една връзка,
02:59
or what we todayднес like to call a passionateстрастен marriageбрак,
или това, което обичаме да наричаме страстен брак,
03:02
used to be a contradictionпротиворечие in termsусловия.
преди беше противоречиво.
03:05
MarriageБрак was an economicикономически institutionинституция
Бракът беше икономическа институция,
03:07
in whichкойто you were givenдаден a partnershipсъдружие for life
която ни предоставяше вечно партньорство
03:10
in termsусловия of childrenдеца and socialсоциален statusстатус
и с него, деца и социален статут
03:14
and successionНаследяване and companionshipДружба.
и продължение на рода и другарство.
03:16
But now we want our partnerпартньор to still give us all these things,
Но сега искаме от партньора си
да ни даде всички тези неща,
03:19
but in additionдопълнение I want you to be my bestнай-доброто friendприятел
а в допълнение и да бъде най-добрият ни приятел
03:23
and my trustedдоверен confidantдовереник and my passionateстрастен loverлюбовник to bootобувка,
и довереник и страстен любовник
03:26
and we liveживея twiceдва пъти as long.
и да живеем двойно повече.
03:29
(LaughterСмях)
(Смях)
03:30
So we come to one personчовек, and we basicallyв основата си are askingпита them
Отиваме при даден човек и всъщност искаме от него
03:33
to give us what onceведнъж an entireцял villageсело used to provideпредоставяне:
да ни даде това, което едно време
осигуряваше цяло село.
03:37
Give me belongingпринадлежащи, give me identityидентичност, give me continuityнепрекъснатост,
Дай ми принадлежност, дай ми идентичност,
дай ми продължителност,
03:41
but give me transcendenceТрансценденцията and mysteryмистерия and aweAWE all in one.
но също и трансцеденталност и мистерия
и удивление, всичко наведнъж.
03:45
Give me comfortкомфорт, give me edgeръб, край.
Дай ми удобство, дай ми острота.
03:49
Give me noveltyновост, give me familiarityпознаване.
Дай ми новост, дай ми познатост.
03:51
Give me predictabilityпредвидимост, give me surpriseизненада.
Дай ми предсказуемост, дай ми изненада.
03:52
And we think it's a givenдаден, and toysиграчки and lingerieдамско бельо are going to saveспасяване us with that.
И го приемаме за даденост, мислейки че
секс играчките и бельото ще ни спасят.
03:55
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
03:59
So now we get to the existentialекзистенциална realityреалност of the storyистория, right?
Значи, сега стигаме до екзистенциалната част
на историята, нали?
04:04
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
Защото мисля, че по някакъв начин –
и ще се върна към това –
04:08
but the crisisкриза of desireжелание is oftenчесто a crisisкриза of the imaginationвъображение.
кризата на желанието често е криза на въображението.
04:14
So why does good sexсекс so oftenчесто fadeзамирам?
Защо добрият секс толкова често отмира?
04:18
What is the relationshipвръзка betweenмежду love and desireжелание?
Каква е връзката между любов и желание?
04:21
How do they relateотнасят, and how do they conflictконфликт?
Как се свързват и как си противоречат?
04:24
Because thereinв него liesлъжи the mysteryмистерия of eroticismеротизъм.
Защото там е тайната на еротизма.
04:27
So if there is a verbглагол, for me, that comesидва with love, it's "to have."
Според мен, ако има глагол,
който е свързан с любовта, той е „да имам“.
04:30
And if there is a verbглагол that comesидва with desireжелание, it is "to want."
Ако има глагол, свързан с желанието, той е „да искам“.
04:34
In love, we want to have, we want to know the belovedлюбим.
В любовта, искаме да имаме,
искаме да опознаем любимия.
04:39
We want to minimizeсведе до минимум the distanceразстояние. We want to contractдоговор that gapпразнина.
Искаме да минимизираме разстоянието.
Искаме да намалим празнината.
04:42
We want to neutralizeнеутрализира the tensionsнапрежението. We want closenessблизостта.
Искаме да неутрализираме напрежението.
Искаме близост.
04:47
But in desireжелание, we tendсклонен to not really want to go back to the placesместа we'veние имаме alreadyвече goneси отиде.
Но в желанието, имаме тенденцията да не искаме
да се връщаме на местата, където вече сме били.
04:51
ForgoneПриходи conclusionзаключение does not keep our interestинтерес.
Очакваното заключение не поддържа жив интереса ни.
04:56
In desireжелание, we want an Other, somebodyнякой on the other sideстрана that we can go visitпосещение,
В желанието, искаме един Друг, някой
от другата страна, когото можем да посетим,
05:00
that we can go spendхарча some time with,
с когото можем да прекараме време,
05:05
that we can go see what goesотива on in theirтехен redчервен lightсветлина districtобласт.
в чийто район с червени светлини
можем да отидем да видим какво става.
05:07
In desireжелание, we want a bridgeмост to crossкръст.
В желанието, искаме мост, който да пресечем.
05:11
Or in other wordsдуми, I sometimesпонякога say, fireпожар needsпотребности airвъздух.
Или с други думи, понякога казвам,
че огънят се нуждае от въздух.
05:15
DesireЖелание needsпотребности spaceпространство.
Желанието се нуждае от пространство.
05:18
And when it's said like that, it's oftenчесто quiteсъвсем abstractабстрактен.
И, казано така, често звучи доста абстрактно.
05:20
But then I tookвзеха a questionвъпрос with me.
Но после взех със себе си един въпрос.
05:24
And I've goneси отиде to more than 20 countriesдържави in the last fewмалцина yearsгодини
И посетих повече от 20 държави
през последните няколко години
05:25
with "MatingЧифтосване in CaptivityПлен," and I askedпопитах people,
с книгата си „Еротична Интелигентност“
и питах хората
05:28
when do you find yourselfсебе си mostнай-много drawnсъставен to your partnerпартньор?
кога чувстват най-голямо влечение към партньора си.
05:31
Not attractedпривлечени sexuallyполово, perна seSE, but mostнай-много drawnсъставен.
Не да ги привлича сексуално, а по-скоро да ги влече.
05:34
And acrossпрез cultureкултура, acrossпрез religionрелигия, and acrossпрез genderпол --
И независимо от културата, религията или пола –
05:37
exceptс изключение for one -- there are a fewмалцина answersотговори that just keep comingидващ back.
с изключение на един –
получавах все същите няколко отговора.
05:41
So the first groupгрупа is: I am mostнай-много drawnсъставен to my partnerпартньор
Първата група е:
„Чувствам най-голямо влечение към партньора си
05:46
when she is away, when we are apartна части, when we reuniteсе съберат.
когато го няма, когато сме разделени,
когато се видим отново.“
05:51
BasicallyОсновно, when I get back in touchдокосване
На практика, когато възвърна своята способност
05:57
with my abilityспособност to imagineПредставете си myselfсебе си with my partnerпартньор,
да си се представя заедно с този партньор,
06:01
when my imaginationвъображение comesидва back in the pictureснимка,
когато въображението ми се върне в картината
06:05
and when I can rootкорен it in absenceотсъствие and in longingкопнеж,
и когато успея да го обвържа здраво
с отсъствието и копнежа,
06:07
whichкойто is a majorголям componentкомпонент of desireжелание.
който е основен компонент на желанието.
06:12
But then the secondвтори groupгрупа is even more interestingинтересен:
Но втората група е още по-интересна:
06:15
I am mostнай-много drawnсъставен to my partnerпартньор
„Чувствам най-голямо влечение към партньора си
06:18
when I see him in the studioстудио, when she is onstageна сцената,
когато го виждам в студиото, когато е на сцената,
06:20
when he is in his elementелемент, when she's doing something she's passionateстрастен about,
когато е в своята среда, когато прави нещо,
към което изпитва страст,
06:24
when I see him at a partyстрана and other people are really drawnсъставен to him,
когато е на парти и привлича други хора,
06:28
when I see her holdдържа courtсъдебна зала.
когато виждам, че е център на вниманието.”
06:32
BasicallyОсновно, when I look at my partnerпартньор radiantлъчиста and confidentуверен,
Когато видя партньора си лъчезарен и уверен,
06:34
probablyвероятно the biggestНай-големият turn-onвъзбуждаща acrossпрез the boardборд.
май това най-много възбужда по цял свят.
06:38
RadiantЛъчиста, as in self-sustainingсамоподдържаща.
Лъчезарен, в смисъл на независим.
06:42
I look at this personчовек -- by the way, in desireжелание
Гледам този човек – между другото, в желанието,
06:44
people rarelyрядко talk about it, when we are blendedсмесен into one,
хората рядко говорят за това когато се сливат в едно,
06:47
fiveпет centimetersсм from eachвсеки other. I don't know in inchesинча how much that is.
на пет сантиметра един от друг.
Не знам колко е това в инчове.
06:50
But it's alsoсъщо not when the other personчовек is that farдалече apartна части
Но и не говорим за когато другия човек е толкова далеч,
06:53
that you no longerповече време see them.
че вече не го виждате.
06:57
It's when I'm looking at my partnerпартньор from a comfortableкомфортен distanceразстояние,
Случва се когато виждам партньора си
от удобно разстояние,
06:58
where this personчовек that is alreadyвече so familiarзапознат, so knownизвестен,
и тогава този човек, който вече ми е толкова познат,
07:02
is momentarilyмоментално onceведнъж again somewhatдо известна степен mysteriousтайнствен, somewhatдо известна степен elusiveнеуловим.
за момент става пак донякъде мистериозен и неуловим.
07:07
And in this spaceпространство betweenмежду me and the other liesлъжи the eroticеротични élanLAN,
И в това простванство между мен и другия,
възниква еротичният устрем
07:12
liesлъжи that movementдвижение towardза the other.
и онова влечение към него.
07:16
Because sometimesпонякога, as ProustПруст saysказва,
Защото понякога, както казва Пруст,
07:19
mysteryмистерия is not about travelingпътуване to newнов placesместа,
мистерията се състои не в търсенето на нови пейзажи,
07:21
but it's about looking with newнов eyesочи.
а в погледа с нови очи.
07:24
And so, when I see my partnerпартньор on his ownсобствен or her ownсобствен,
Така че, когато виждам партньора си сам,
07:26
doing something in whichкойто they are envelopedобгърна,
да прави нещо, което го увлича,
07:30
I look at this personчовек and I momentarilyмоментално get a shiftизместване in perceptionвъзприятие,
го поглеждам, и за миг настъпва
промяна в разбирането ми,
07:32
and I stayстоя openотворен to the mysteriesпотайности that are livingжив right nextследващия to me.
и оставам отворена към мистериите,
които са непосредствено до мен.
07:37
And then, more importantlyважно, in this descriptionописание about the other
Но още по-важно е, че в това описание на другия
07:42
or myselfсебе си -- it's the sameедин и същ -- what is mostнай-много interestingинтересен
или на себе си – все едно е – най-интересното е,
07:47
is that there is no needinessneediness in desireжелание.
че в желанието няма състояние на нужда.
07:51
NobodyНикой не needsпотребности anybodyнякой.
Никой не се нуждае от никого.
07:53
There is no caretakingстопанисване in desireжелание.
Няма грижовност в желанието.
07:55
CaretakingСтопанисване is mightilyсилно lovingнежен. It's a powerfulмощен anti-aphrodisiacАнти-афродизиак.
Грижовността е да обичаш много силно.
Тя е мощен антиафродизиак.
07:58
I have yetоще to see somebodyнякой who is so turnedоказа on
Още не съм видяла човек, възбуден от това,
08:03
by somebodyнякой who needsпотребности them.
че някой се нуждае от него.
08:05
WantingИскат them is one thing. NeedingСе налага them is a shutdownизключване,
Да ги желаеш е едно нещо.
Да се нуждаеш от тях е тотална трагедия,
08:07
and womenДами have knownизвестен that foreverзавинаги,
и жените го знаят от край време,
08:10
because anything that will bringвъвеждат up parenthoodродителство
защото всяко нещо, което води до родителство,
08:12
will usuallyобикновено decreaseнамаление the eroticеротични chargeзареждане.
по принцип намалява еротичния заряд.
08:15
For good reasonsпричини, right?
И с основание, нали така?
08:18
And then the thirdтрета groupгрупа of answersотговори usuallyобикновено would be
Третата група от отговори обикновено е:
08:20
when I'm surprisedизненадан, when we laughсмях togetherзаедно,
„Когато съм изненадана, когато се смеем заедно,
08:24
as somebodyнякой said to me in the officeофис todayднес,
– както ми каза някой днес в офиса –
08:28
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
когато е облечен в смокинг.“ А аз отвърнах:
08:30
it's eitherедин the tuxTux or the cowboyКаубой bootsботуши.
„В смокинг или с каубойски ботуши.“
08:32
But basicallyв основата си it's when there is noveltyновост.
Обикновено се случва когато възникне новост.
08:35
But noveltyновост isn't about newнов positionsпозиции. It isn't a repertoireрепертоар of techniquesтехники.
Но не става въпрос за нови позиции.
Не е репертоар от техники.
08:39
NoveltyНовост is, what partsчасти of you do you bringвъвеждат out?
Новото се състои в това, кои ваши части изтъквате.
08:43
What partsчасти of you are just beingсъщество seenвидян?
Кои части от вас излизат наяве чак сега?
08:47
Because in some way one could say
Защото, в определен смисъл, може да се каже,
08:50
sexсекс isn't something you do, ehнали?
че сексът не е нещо, което правите.
08:52
SexСекс is a placeмясто you go. It's a spaceпространство you enterвъведете
Сексът е място, където отивате.
Това е едно пространство вътре във вас,
08:54
insideвътре yourselfсебе си and with anotherоще, or othersдруги.
в което влизате заедно с друг или с други.
08:57
So where do you go in sexсекс?
Значи, къде отивате по време на секс?
09:00
What partsчасти of you do you connectсвържете to?
С кои части от вас установявате връзка?
09:03
What do you seekтърся to expressизразявам there?
Какво искате да изразите там?
09:05
Is it a placeмясто for transcendenceТрансценденцията and spiritualдуховен unionсъюз?
Това място за трансцеденталност
и за духовен съюз ли е?
09:07
Is it a placeмясто for naughtinessпалавост and is it a placeмясто to be safelyбезопасно aggressiveагресивен?
Това място ли е, където може да сте палави
и безопасно агресивни?
09:10
Is it a placeмясто where you can finallyнакрая surrenderкапитулация
Това място ли е, където можете
най-после да се отпуснете
09:15
and not have to take responsibilityотговорност for everything?
и да престанете да се чувствате отговорни за всичко?
09:17
Is it a placeмясто where you can expressизразявам your infantileДЦП wishesпожелания?
Това място ли е, където можете да изразите
детските си желания?
09:20
What comesидва out there? It's a languageезик.
Какво има там? Това е език.
09:23
It isn't just a behaviorповедение.
Това не е просто поведение.
09:25
And it's the poeticпоетичен of that languageезик that I'm interestedзаинтересован in,
И поетиката на този език е това,
от което се интересувам,
09:28
whichкойто is why I beganзапочна to exploreизследвам this conceptпонятие of eroticеротични intelligenceинтелигентност.
и поради което започнах да изучавам
понятието „еротична интелигентност”.
09:31
You know, animalsживотни have sexсекс.
Знаете, животните правят секс.
09:35
It's the pivotобобщена таблица, it's biologyбиология, it's the naturalестествен instinctинстинкт.
Това е ключово, това е биология,
това е естествен инстинкт.
09:37
We are the only onesтакива who have an eroticеротични life,
Единствено ние имаме еротичен живот,
09:40
whichкойто meansсредства that it's sexualityсексуалност transformedтрансформиран by the humanчовек imaginationвъображение.
което означава, че сексуалността
се трансформира от човешкото въображение.
09:43
We are the only onesтакива who can make love for hoursчаса,
Единствено ние можем да се любим с часове,
09:49
have a blissfulблажен time, multipleмногократни orgasmsоргазми,
да прекараме времето чудесно, с много оргазми
09:53
and touchдокосване nobodyНикой, just because we can imagineПредставете си it.
без да пипаме никой,
защото можем да си го представим.
09:56
We can hintнамек at it. We don't even have to do it.
Можем само да го загатнем.
Дори не трябва да го правим.
10:00
We can experienceопит that powerfulмощен thing calledНаречен anticipationочакване,
Можем да изпитаме това силно нещо,
наречено предчувстване,
10:03
whichкойто is a mortarхоросан to desireжелание,
което е циментът на желанието,
10:06
the abilityспособност to imagineПредставете си it, as if it's happeningслучва,
способността да си го представим
като че ли се случва,
10:09
to experienceопит it as if it's happeningслучва, while nothing is happeningслучва
да го преживеем все едно се случва,
докато всъщност нищо не се случва,
10:12
and everything is happeningслучва at the sameедин и същ time.
и в същото време се случва всичко.
10:16
So when I beganзапочна to think about eroticismеротизъм,
Така че, когато започнах да мисля за еротизма,
10:19
I beganзапочна to think about the poeticsпоетика of sexсекс,
се замислих и за поетиката на секса,
10:21
and if I look at it as an intelligenceинтелигентност,
и ако я приема като вид интелигентност,
10:25
then it's something that you cultivateкултивира.
тогава тя е нещо, което се култивира.
10:27
What are the ingredientsсъставки? ImaginationВъображение, playfulnessигривост,
Кои са съставните ѝ части?
Въображение, игривост,
10:29
noveltyновост, curiosityлюбопитство, mysteryмистерия.
новост, любопитство, мистерия.
10:34
But the centralцентрален agentагент is really that pieceпарче calledНаречен the imaginationвъображение.
Но в действителност централният агент
е това нещо, наречено въображение.
10:37
But more importantlyважно, for me to beginзапочвам to understandразбирам
И още по-важно е, че за да започна да разбирам
10:42
who are the couplesдвойки who have an eroticеротични sparkИскра,
кои са двойките, при които има еротични искри,
10:45
what sustainsподдържа desireжелание, I had to go back
които поддържат желанието живо,
трябваше да се върна
10:48
to the originalоригинал definitionдефиниция of eroticismеротизъм,
към първоначалната дефиниция на еротизъм,
10:50
the mysticalмистични definitionдефиниция, and I wentотидох throughпрез it
мистичната дефиниция.
Преминах през нея чрез раздвоение,
10:53
throughпрез a bifurcationбифуркация by looking actuallyвсъщност at traumaтравма,
анализирайки всъщност травмата –
10:56
whichкойто is the other sideстрана, and I lookedпогледнах at it
която е другата страна – и го направих,
10:59
looking at the communityобщност that I had grownзрял up in,
наблюдавайки общността, в която съм израснала,
11:02
whichкойто was a communityобщност in BelgiumБелгия, all HolocaustХолокоста survivorsоцелели,
една белгийска общност на оцелели от Холокоста.
11:04
and in my communityобщност there were two groupsгрупи:
В нея имаше две групи хора:
11:08
those who didn't dieумирам, and those who cameдойде back to life.
тези, които не бяха починали и тези,
които се бяха върнали към живота.
11:11
And those who didn't dieумирам livedживял oftenчесто very tetheredвръзват to the groundприземен,
Тези, които не бяха починали,
често живееха много земен живот,
11:15
could not experienceопит pleasureудоволствие, could not trustДоверие,
не можеха да изпитват удоволствие,
не можеха да се доверят,
11:18
because when you're vigilantбдителни, worriedразтревожен, anxiousтревожни,
защото когато си бдителен, разтревожен, напрегнат
11:22
and insecureнесигурни, you can't liftвдигам your headглава
и несигурен, не можеш да повдигнеш глава
11:24
to go and take off in spaceпространство and be playfulигриво and safeсейф and imaginativeвъображаем.
и да полетиш, да бъдеш игрив,
спокоен и изобретателен.
11:27
Those who cameдойде back to life were those
Тези, които се бяха върнали към живота,
11:32
who understoodразбрах the eroticеротични as an antidoteпротивоотрова to deathсмърт.
виждаха еротиката като антитяло срещу смъртта.
11:35
They knewЗнаех how to keep themselvesсебе си aliveжив.
Знаеха как да се запазят живи.
11:38
And when I beganзапочна to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplesдвойки that I work with,
И когато започнах да слушам за липсата на секс
при двойките, с които работя,
11:41
I sometimesпонякога would hearчувам people say, "I want more sexсекс,"
понякога ги чувах да казват: „Искам повече секс!“,
11:45
but generallyв общи линии people want better sexсекс,
но обикновено хората искат по-добър секс,
11:48
and better is to reconnectсвържете отново with that qualityкачество of alivenessaliveness,
а за да е по-добър, трябва да възобновят
връзката си с тази живост,
11:51
of vibrancyжизнеността, of renewalподновяване, of vitalityжизненост, of erosЕрос, of energyенергия
това подновяване, тази жизненост,
този ерос, тази енергия,
11:54
that sexсекс used to affordпозволим them, or that they'veте имат hopedнадяваше
които сексът им е доставял или са се надявали,
11:58
it would affordпозволим them.
че ще им достави.
12:01
And so I beganзапочна to askпитам a differentразличен questionвъпрос.
И така, започнах да задавам различен въпрос.
12:03
"I shutзатворен myselfсебе си off when ..." beganзапочна to be the questionвъпрос.
Въпросът беше: „Угасвам когато ...“
12:06
"I turnзавой off my desiresжеланията when ..." whichкойто is not the sameедин и същ questionвъпрос as,
„Изгасвам желанията си когато ...“,
което не е същото като
12:11
"What turnsзавои me off is ..." and "You turnзавой me off when ..."
„Това, което ме изгасва е ...“
и „Изгасваш ме когато ...“
12:14
And people beganзапочна to say, "I turnзавой myselfсебе си off when
И хората започваха да казват: „Угасвам когато
12:18
I feel deadмъртъв insideвътре, when I don't like my bodyтяло,
се чувствам мъртъв отвътре,
когато не харесвам тялото си,
12:21
when I feel oldстар, when I haven'tима не had time for myselfсебе си,
когато се чувствам стар,
когато не съм имал време за себе си,
12:24
when I haven'tима не had a chanceшанс to even checkпроверка in with you,
когато не съм имал възможност дори да ти се обадя,
12:27
when I don't performизпълнява well at work,
когато не върша добре работата си,
12:30
when I feel lowниско selfсебе си esteemУважавам, when I don't have a senseсмисъл of self-worthсамоуважение,
когато имам ниско самочувствие,
когато нямам чувство за себезначимост,
12:31
when I don't feel like I have a right to want, to take,
когато не чувствам, че имам право
да искам, да взимам,
12:35
to receiveполучавам pleasureудоволствие."
да получавам удоволствие".
12:38
And then I beganзапочна to askпитам the reverseобратен questionвъпрос.
И после започнах да задавам обратния въпрос:
12:40
"I turnзавой myselfсебе си on when ..." Because mostнай-много of the time,
„Възбуждам се когато ...“
Защото повечето пъти
12:43
people like to askпитам the questionвъпрос, "You turnзавой me on,
хората обичат да задават въпроса:
„Ти ме възбуждаш,
12:45
what turnsзавои me on," and I'm out of the questionвъпрос. You know?
това, което ме възбужда …“
и аз оставам извън въпроса.
12:48
Now, if you are deadмъртъв insideвътре, the other personчовек can do a lot of things for Valentine'sСвети Валентин.
Знаете ли? Ако сте мъртви отвътре, другият човек
може да прави много неща за Свети Валентин.
12:52
It won'tняма да make a dentДент. There is nobodyНикой at the receptionприемане deskбюро.
Но няма да пожъне успех.
На рецепцията няма никой.
12:56
(LaughterСмях)
(Смях)
12:59
So I turnзавой myselfсебе си on when,
Значи, възбуждам се когато,
13:00
I turnзавой my desiresжеланията, I wakeсъбуждам up when ...
включвам желанията си, събуждам се когато ...
13:03
Now, in this paradoxпарадокс betweenмежду love and desireжелание,
В този парадокс между любов и желание,
13:07
what seemsИзглежда to be so puzzlingозадачаващо is that the very ingredientsсъставки
объркващото е, че самите съставните части,
13:12
that nurtureвъзпитаване love -- mutualityвзаимност, reciprocityреципрочност,
които подхранват любовта – взаимност,
13:15
protectionзащита, worryтревожа, responsibilityотговорност for the other --
закрила, безспокойство, отговорност за другия –
13:20
are sometimesпонякога the very ingredientsсъставки that stifleзадушавам desireжелание.
понякога са същите елементи,
които задушават желанието.
13:24
Because desireжелание comesидва with a hostдомакин of feelingsчувствата
Защото желанието идва с цял куп чувства,
13:28
that are not always suchтакъв favoritesПредпочитани of love:
които не винаги са любимци на любовта:
13:32
jealousyревност, possessivenesspossessiveness, aggressionагресия, powerмощност, dominanceгосподство,
ревност, чувство за притежание,
агресивност, сила, надмощие,
13:36
naughtinessпалавост, mischiefПакост.
палавост, дяволитост.
13:40
BasicallyОсновно mostнай-много of us will get turnedоказа on at night
Фактически повечето от нас ги възбуждат през нощта
13:42
by the very sameедин и същ things that we will demonstrateдемонстрира againstсрещу duringпо време на the day.
същите неща, срещу които роптаят през деня.
13:45
You know, the eroticеротични mindум is not very politicallyполитически correctправилен.
Нали знаете, еротичното съзнание
не е политически коректно.
13:49
If everybodyвсички was fantasizingфантазира on a bedлегло of rosesрози,
Ако всички фантазирахме в легло от рози,
13:52
we wouldn'tне би be havingкато suchтакъв interestingинтересен talksпреговори about this.
не бихме имали такива
интересни разговори по тази тема.
13:55
But no, in our mindум up there
Но не, горе в съзнанието ни
13:59
are a hostдомакин of things going on that we don't always know
се случват цял куп неща, които не винаги знаем
14:01
how to bringвъвеждат to the personчовек that we love,
как да изразим пред човека, който обичаме,
14:05
because we think love comesидва with selflessnessсебеотрицание
защото мислим, че в любовта
трябва да има себеотдаване,
14:07
and in factфакт desireжелание comesидва with a certainопределен amountколичество of selfishnessсебелюбие
а в желанието – известно количество егоизъм,
14:10
in the bestнай-доброто senseсмисъл of the wordдума:
в най-добрия смисъл на думата:
14:14
the abilityспособност to stayстоя connectedсвързан to one'sедин е selfсебе си
като способността да не губите връзка със себе си
14:15
in the presenceприсъствие of anotherоще.
в присъствието на друг.
14:18
So I want to drawрисувам that little imageизображение for you,
Искам да ви нарисувам тaзи малка картинка,
14:20
because this need to reconcileсъгласува these two setsкомплекти of needsпотребности,
защото се раждаме с необходимостта да съчетаем
14:23
we are bornроден with that.
тези два комплекта от нужди.
14:27
Our need for connectionВръзка, our need for separatenessизолираност,
Нуждата ни за връзка,
нуждата ни за самостоятелност
14:28
or our need for securityсигурност and adventureприключение,
или нуждата ни за сигурност и за приключения,
14:31
or our need for togethernessзаедност and for autonomyавтономия,
или нуждата ни да бъдем заедно и за автономия.
14:33
and if you think about the little kidхлапе who sitsседи on your lapскут
Представете си, че едно малко дете седи в скута ви,
14:36
and who is cozilyуютно nestedвложени here and very secureзащитено and comfortableкомфортен,
където му е удобно и уютно,
и се чувства много защитено,
14:39
and at some pointточка all of us need to go out into the worldсвят
но в един момент всички ние имаме нужда
да тръгнем по света
14:43
to discoverоткривам and to exploreизследвам.
да откриваме и да проучваме.
14:47
That's the beginningначало of desireжелание,
Това е началото на желанието,
14:50
that exploratoryпроучвателно needsпотребности curiosityлюбопитство, discoveryоткритие.
тези изследователски нужди,
любопитството, откритията.
14:51
And then at some pointточка they turnзавой around and they look at you,
И тогава, по някое време те се обръщат и ви поглеждат,
14:56
and if you tell them,
и ако им кажете:
15:00
"Hey kiddoхлапета, the world'sв света a great placeмясто. Go for it.
„Хей, дете, светът е страхотно място. Давай напред!
15:02
There's so much funшега out there,"
Там има много забавления",
15:04
then they can turnзавой away and they can experienceопит
тогава ще могат да се отдалечат
и да изпитат чувството на
15:06
connectionВръзка and separatenessизолираност at the sameедин и същ time.
връзка и раздяла едновременно.
15:09
They can go off in theirтехен imaginationвъображение, off in theirтехен bodyтяло,
Ще могат да се отдалечат
във въображението си, в тялото си,
15:11
off in theirтехен playfulnessигривост, all the while knowingпознаване
в своята игривост, защото
през цялото това време ще са наясно,
15:14
that there's somebodyнякой when they come back.
че когато се върнат, някой ще ги чака.
15:17
But if on this sideстрана there is somebodyнякой who saysказва,
Но ако пък от тази страна има някой, който казва:
15:20
"I'm worriedразтревожен. I'm anxiousтревожни. I'm depressedподтиснат.
„Тревожа се. Неспокоен съм. Депресиран съм.
15:22
My partnerпартньор hasn'tне е takenвзета careгрижа of me in so long.
Партньорът ми дълго време не се е грижил за мен.
15:26
What's so good out there? Don't we have everything
Какво толкова хубаво има навън? Нямаме ли всичко,
15:28
you need togetherзаедно, you and I?"
от което се нуждаеш, когато сме заедно, ти и аз?“,
15:31
then there are a fewмалцина little reactionsреакции
тогава възникват няколко малки реакции,
15:33
that all of us can prettyкрасива much recognizeпризнавам.
които са ни прекалено познати на всички.
15:35
Some of us will come back, cameдойде back a long time agoпреди,
Някои от нас ще се върнат,
върнали са се преди много време,
15:38
and that little childдете who comesидва back
и това малко хлапе, което се връща,
15:43
is the childдете who will forgoсе откажат от a partчаст of himselfсебе си
е детето, което ще се откаже от една част от себе си,
15:45
in orderпоръчка not to loseгубя the other.
за да не загуби другата.
15:48
I will loseгубя my freedomсвобода in orderпоръчка not to loseгубя connectionВръзка.
Ще загубя свободата си, за да не загубя връзката.
15:51
And I will learnуча to love in a certainопределен way
Ще се науча да обичам по някакъв начин,
15:54
that will becomeда стане burdenedобременени with extraекстра worryтревожа
който ще бъде обременен
с допълнително безпокойство
15:57
and extraекстра responsibilityотговорност and extraекстра protectionзащита,
и допълнителна отговорност
и допълнителна закрила,
16:01
and I won'tняма да know how to leaveоставям you
и няма да знам как да те напусна,
16:05
in orderпоръчка to go playиграя, in orderпоръчка to go experienceопит pleasureудоволствие,
за да отида да играя,
за да отида да изпитам удоволствие,
16:07
in orderпоръчка to discoverоткривам, to enterвъведете insideвътре myselfсебе си.
за да откривам, за да вляза в себе си.
16:11
TranslateПревод this into adultвъзрастен languageезик.
Преведете това на езика на възрастните.
16:14
It startsзапочва very youngмлад. It continuesпродължава into our sexсекс livesживота
Започва в много млада възраст.
Продължава по време на сексуалния ни живот
16:17
up to the endкрай.
и чак до края.
16:21
ChildДете numberномер two comesидва back
Дете номер две се връща,
16:22
but looksвъншност like that over theirтехен shoulderрамо all the time.
но постоянно гледа, ей така, през рамо.
16:25
"Are you going to be there?
„Там ли ще стоиш?
16:27
Are you going to curseпроклятие me? Are you going to scoldгълча me?
Ще ме наругаеш ли? Ще ми се караш ли?
16:30
Are you going to be angryядосан with me?"
Ще ми се разсърдиш ли?“
16:31
And they mayможе be goneси отиде, but they're never really away,
И може да са си тръгнали,
но никога не са наистина далеч
16:33
and those are oftenчесто the people that will tell you,
и често това са хората, които ви казват,
16:37
in the beginningначало it was superсупер hotгорещ.
че в началото е било супер горещо.
16:39
Because in the beginningначало, the growingнарастващ intimacyинтимност
Защото в началото, растящата интимност
16:41
wasn'tне е yetоще so strongсилен
не е била още толкова силна,
16:45
that it actuallyвсъщност led to the decreaseнамаление of desireжелание.
че да доведе до намаляването на желанието.
16:47
The more connectedсвързан I becameстана, the more responsibleотговорен I feltчувствах,
Колкото по-свързана бях,
толкова по-отговорна се чувствах,
16:50
the lessпо-малко I was ableспособен to let go in your presenceприсъствие.
толкова по-малко можех
да се отпусна в твое присъствие.
16:54
The thirdтрета childдете doesn't really come back.
Третото дете въобще не се връща.
16:57
So what happensслучва се, if you want to sustainподдържане на desireжелание,
Значи, това, което трябва да постигнете,
ако искате да поддържате желанието,
17:00
it's that realреален dialecticлогическа аргументация pieceпарче.
е едно диалектично равновесие.
17:03
On the one handръка you want the securityсигурност in orderпоръчка to be ableспособен to go.
От една страна, искате сигурност,
за да можете да се отдалечите.
17:05
On the other handръка if you can't go, you can't have pleasureудоволствие,
От друга страна, ако не можете да се отдалечите,
не можете да изпитате удоволствие,
17:09
you can't culminateзавърши, you don't have an orgasmоргазъм,
не можете да стигнете до кулминация,
не можете да достигнете до оргазъм,
17:13
you don't get excitedвъзбуден because you spendхарча your time
не се вълнувате, защото прекарвате времето си
17:16
in the bodyтяло and the headглава of the other and not in your ownсобствен.
в тялото и в главата на другия, а не в собствените си.
17:18
So in this dilemmaдилема about reconcilingсъчетаването на
Значи, в тази дилема около съчетаването
17:21
these two setsкомплекти of fundamentalосновен needsпотребности,
на тези два комплекта от основни нужди,
17:25
there are a fewмалцина things that I've come to understandразбирам eroticеротични couplesдвойки do.
има няколко неща, които разбрах,
че правят еротичните двойки.
17:28
One, they have a lot of sexualсексуален privacyповерителност.
Първото е, че имат голяма сексуална интимност.
17:32
They understandразбирам that there is an eroticеротични spaceпространство
Съзнават, че всеки един от двамата
17:35
that belongsпринадлежи to eachвсеки of them.
има собствено еротично пространство.
17:37
They alsoсъщо understandразбирам that foreplayлюбовната игра is not something you do
Знаят също, че любовната игра
не е нещо, което се прави
17:40
fiveпет minutesминути before the realреален thing.
пет минути преди истинското нещо.
17:43
ForeplayЛюбовната игра prettyкрасива much startsзапочва at the endкрай of the previousпредишен orgasmоргазъм.
Любовната игра започва в края на предишния оргазъм.
17:45
They alsoсъщо understandразбирам that an eroticеротични spaceпространство
И са наясно, че еротичното пространство
17:48
isn't about, you beginзапочвам to strokeудар the other.
не е за да започне единият да милва другия.
17:51
It's about you createсъздавам a spaceпространство where you leaveоставям ManagementУправление на IncInc.,
Състои се в създаването на едно пространство,
в което напускате Мениджмънт ООД.,
17:53
maybe where you leaveоставям the agileгъвкави programпрограма,
където може би зарязвате
програмата за управление на проекти,
17:57
(LaughterСмях)
(Смях)
18:00
and you actuallyвсъщност just enterвъведете that placeмясто
и всъщност просто влизате в това пространство,
18:01
where you stop beingсъщество the good citizenгражданин
в което преставате да бъдете добрият гражданин,
18:04
who is takingприемате careгрижа of things and beingсъщество responsibleотговорен.
който се грижи за нещата и e отговорен.
18:07
ResponsibilityОтговорност and desireжелание just buttButt headsглави.
Отговорността и желанието са в конфликт.
18:09
They don't really do well togetherзаедно.
Не се понасят много.
18:13
EroticЕротични couplesдвойки alsoсъщо understandразбирам that passionстраст waxesвосъци and waneswanes.
Еротичните двойки също разбират,
че страстта идва и си отива.
18:15
It's prettyкрасива much like the moonлуна. It has intermittentнепостоянно eclipsesзатъмнения.
Тя е като луната. Има непрекъснати еклипси.
18:20
But what they know is they know how to resurrectвъзкресявам it.
Но са наясно, че знаят как да я възобновят.
18:23
They know how to bringвъвеждат it back,
Знаят как да я възвърнат,
18:26
and they know how to bringвъвеждат it back
и знаят как да го направят,
18:28
because they have demystifiedDemystified one bigголям mythмит,
защото са демистифицирали един голям мит,
18:29
whichкойто is the mythмит of spontaneityспонтанността, whichкойто is
мита за спонтанността,
18:31
that it's just going to fallпадане from heavenрай while you're foldingсгъване the laundryПералня
според който тя ще падне просто от небето
докато сгъвате прането,
18:34
like a deusDeus exех machinaMachina, and in factфакт they understoodразбрах
като deus ex machina, и разбират,
18:38
that whateverкакто и да е is going to just happenстава
че каквото и да ще просто да се случи,
18:41
in a long-termдългосрочен relationshipвръзка alreadyвече has.
в една дълготрайна връзка вече се е случило.
18:43
CommittedИзвършени sexсекс is premeditatedумишлено sexсекс.
Ангажираният секс е умишлен секс.
18:46
It's willfulпреднамерен. It's intentionalумишлен.
Той е съзнателен. Той е преднамерен.
18:49
It's focusфокус and presenceприсъствие.
Той е фокусиране и присъствие.
18:52
MerryВесела Valentine'sСвети Валентин.
Весел Свети Валентин.
18:55
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
18:57
Translated by Ina Stoycheva
Reviewed by Mihaela Panayotova

▲Back to top

About the speaker:

Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com