English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Естер Перел: Секрет пристрасті в тривалих стосунках

Filmed:
13,088,698 views

У тривалих стосунках ми часто хочемо, щоб наша половинка була для нас і найкращим другом, і найкращим сексуальним партнером. Але як стверджує Естер Перел, хороший та відданий секс спирається на дві основні потреби: потребу в безпеці та потребу в приємній несподіванці. То як все-таки утримати потяг? Дотепно та красномовно Перел розповість нам таємницю еротичних відчуттів.

- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

So, why does good sexсекс so oftenчасто fadeзникати,
Чому гарний секс так часто сходить нанівець
00:17
even for couplesпари who continueпродовжуй to love eachкожен other as much as ever?
навіть у пар, які продовжують любити одне одного?
00:20
And why does good intimacyблизькість not guaranteeгарантія good sexсекс,
І чому достатня близькість не гарантує хорошого сексу
00:25
contraryнавпаки to popularпопулярний beliefвіра?
всупереч поширеній думці?
00:28
Or, the nextдалі questionпитання would be,
Або ще одне запитання:
00:31
can we want what we alreadyвже have?
чи можемо ми хотіти те, що вже маємо?
00:33
That's the million-dollarмільйон доларів questionпитання, right?
Це питання на мільйон доларів, правда?
00:35
And why is the forbiddenзаборонено so eroticеротичні?
І чому заборонене є таким еротичним?
00:38
What is it about transgressionпереступ that makesробить desireбажання so potentпотужний?
Що є такого в гріху, що робить бажання таким сильним?
00:40
And why does sexсекс make babiesнемовлята,
Чому від сексу народжуються діти,
00:44
and babiesнемовлята spellзаклинання eroticеротичні disasterкатастрофа in couplesпари?
і, водночас, саме діти є причиною еротичної катастрофи у парах?
00:46
It's kindдоброзичливий of the fatalфатальний eroticеротичні blowудар, isn't it?
Вони завдають сильного удару по еротичних стосунках, чи не так?
00:50
And when you love, how does it feel?
Коли ви кохаєте, як це?
00:52
And when you desireбажання, how is it differentінший?
А коли ви бажаєте, це чимось відрізняється?
00:55
These are some of the questionsпитання
Ось кілька питань,
00:58
that are at the centerцентр of my explorationрозвідка
які є ключовими у моєму дослідженні
01:00
on the natureприрода of eroticеротичні desireбажання
характеру еротичного бажання
01:02
and its concomitantсупутні dilemmasдилеми in modernсучасний love.
та його суперечливості в сучасному житті.
01:05
So I travelподорожувати the globeглобус,
Подорожуючи світом,
01:09
and what I'm noticingпомічаючи is that
я помітила -
01:11
everywhereскрізь where romanticismромантизм has enteredвведено,
всюди, де з'являється романтичність,
01:13
there seemsздається to be a crisisкриза of desireбажання.
виникає криза бажання.
01:16
A crisisкриза of desireбажання, as in owningволодіння the wantingбажаючий --
Криза бажання
01:19
desireбажання as an expressionвираз of our individualityіндивідуальність,
як вираження індивідуальності,
01:24
of our freeбезкоштовно choiceвибір, of our preferencesналаштування, of our identityідентичність --
нашого вільного вибору, наших преференцій, нашої ідентичності -
01:27
desireбажання that has becomeстати a centralцентральний conceptконцепція
бажання, яке стає центральною ідеєю
01:30
as partчастина of modernсучасний love and individualisticіндивідуалістичної societiesтовариства.
як частина сучасного кохання та індивідуалістичних суспільств.
01:34
You know, this is the first time in the historyісторія of humankindлюдство
Знаєте, перший раз в історії людства
01:37
where we are tryingнамагаюся to experienceдосвід sexualityсексуальність in the long termтермін,
ми намагаємось випробувати сексуальність у тривалих стосунках
01:40
not because we want 14 childrenдіти,
не тому, що ми хочемо 14 дітей,
01:46
for whichкотрий we need to have even more because manyбагато хто of them won'tне буде make it,
бо для цього нам треба хотіти одне одного ще більше, адже багато з них просто не виживуть,
01:50
and not because it is exclusivelyвиключно a woman'sжінка maritalСімейний dutyобов'язок.
і не тому, що це виключно жіночий подружній обов'язок.
01:54
This is the first time that we want sexсекс over time
Ми вперше хочемо сексу протягом довгого часу,
01:59
about pleasureзадоволення and connectionз'єднання that is rootedкоріння in desireбажання.
відчуваючи задоволення і зв'язок, який коріниться в бажанні.
02:03
So what sustainsпідтримує desireбажання, and why is it so difficultважко?
То як утримати бажання, і чому це так важко?
02:08
And at the heartсерце of sustainingпідтримка desireбажання in a committedвчинено relationshipвідносини,
Щоб підтримати бажання в серйозних стосунках,
02:11
I think is the reconciliationпримирення of two fundamentalфундаментальний humanлюдина needsпотреби.
на мою думку, треба улагодити дві людські потреби.
02:16
On the one handрука, our need for securityбезпека, for predictabilityпередбачуваність,
З одного боку, це наша потреба у захисті, у передбачуваності,
02:22
for safetyбезпека, for dependabilityнадійність, for reliabilityнадійність, for permanenceсталість --
безпеці, надійності, стабільності -
02:27
all these anchoringякір, groundingзаземлення experiencesдосвід of our livesживе
усі ці земні потреби нашого життя,
02:35
that we call home.
завдяки яким ми почуваємось як удома.
02:38
But we alsoтакож have an equallyоднаково strongсильний need -- menчоловіки and womenжінки --
Але водночас у нас є потреба - і в жінок, і в чоловіків -
02:39
for adventureпригода, for noveltyновизна, for mysteryтаємниця, for riskризик, for dangerнебезпека,
у пригодах, новизні, загадках, ризику, небезпеці,
02:44
for the unknownНевідомий, for the unexpectedнесподівано, surpriseздивування --
всьому невідомому, неочікуваному, раптовому -
02:49
you get the gistGIST -- for journeyподорож, for travelподорожувати.
ви вловили суть - у поїздках і подорожах.
02:53
So reconcilingузгодження our need for securityбезпека
Узгодження наших потреб у безпеці
02:57
and our need for adventureпригода into one relationshipвідносини,
та в пригодах в одних стосунках
02:59
or what we todayсьогодні like to call a passionateпристрасний marriageшлюб,
або, як зараз модно називати, пристрасному шлюбі,
03:02
used to be a contradictionпротиріччя in termsтерміни.
є протиріччям.
03:05
MarriageШлюб was an economicекономічний institutionустанова
Шлюб - це економічна інституція,
03:07
in whichкотрий you were givenдано a partnershipпартнерство for life
в якій ви отримуєте партнера на все життя
03:10
in termsтерміни of childrenдіти and socialсоціальний statusстатус
з точки зору дітей, соціального статусу,
03:14
and successionправонаступництво and companionshipспілкування.
нащадків та спілкування.
03:16
But now we want our partnerпартнер to still give us all these things,
Ми хочемо, щоб партнер давав нам усе це
03:19
but in additionКрім того I want you to be my bestнайкраще friendдруг
і ще й був найкращим другом,
03:23
and my trustedдовірений confidantдовірена особа and my passionateпристрасний loverкоханець to bootзавантаження,
довіреною людиною і пристрасним коханцем,
03:26
and we liveжити twiceдвічі as long.
і щоб ми жили вдвічі довше.
03:29
(LaughterСміх)
(Сміх)
03:30
So we come to one personлюдина, and we basicallyв основному are askingзапитую them
Ми приходимо до однієї людини і по суті просимо її
03:33
to give us what onceодин раз an entireцілий villageсело used to provideзабезпечити:
дати нам те, що може дати ціле поселення людей.
03:37
Give me belongingщо належать, give me identityідентичність, give me continuityнеперервність,
Дайте мені те, що мені належить, дайте мені індивідуальність, послідовність,
03:41
but give me transcendenceТрансцендентність and mysteryтаємниця and aweтрепет all in one.
а ще щось незвичайне, загадкове та трепетне, і все в одному.
03:45
Give me comfortкомфорт, give me edgeкраю.
Дайте мені комфорт і гострі відчуття.
03:49
Give me noveltyновизна, give me familiarityЗнайомство.
Дайте мені новизну та близькість.
03:51
Give me predictabilityпередбачуваність, give me surpriseздивування.
Дайте мені передбачуваність і раптовість.
03:52
And we think it's a givenдано, and toysіграшки and lingerieбілизна are going to saveзберегти us with that.
І ми думаємо, що все це нам дано, та що іграшки та нижня білизна врятують нас.
03:55
(ApplauseОплески)
(Оплески)
03:59
So now we get to the existentialекзистенціальний realityреальність of the storyісторія, right?
Тепер ми перейдемо до реальності, добре?
04:04
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
Я думаю - і ми повернемось до цього -
04:08
but the crisisкриза of desireбажання is oftenчасто a crisisкриза of the imaginationуява.
що криза бажання є часто кризою уяви.
04:14
So why does good sexсекс so oftenчасто fadeзникати?
Так чому хороший секс з часом стає ніяким?
04:18
What is the relationshipвідносини betweenміж love and desireбажання?
Який взаємозв'язок між коханням та бажанням?
04:21
How do they relateвідносяться, and how do they conflictконфлікт?
Як вони взаємодіють та як суперечать один одному?
04:24
Because thereinв ньому liesбрехня the mysteryтаємниця of eroticismеротика.
У цьому і полягає таємниця еротичності.
04:27
So if there is a verbдієслово, for me, that comesприходить with love, it's "to have."
Якщо є дієслово, яке стоїть в парі з коханням, то це "мати".
04:30
And if there is a verbдієслово that comesприходить with desireбажання, it is "to want."
І, відповідно, дієслово, яке йде нарівні з бажанням - "хотіти".
04:34
In love, we want to have, we want to know the belovedкоханий.
У коханні ми хочемо мати та знати кохану людину.
04:39
We want to minimizeмінімізувати the distanceвідстань. We want to contractдоговір that gapрозрив.
Хочемо зменшити дистанцію, звузити прогалину.
04:42
We want to neutralizeнейтралізувати the tensionsнапруження. We want closenessблизькість.
Ми хочемо нейтралізувати напругу. Хочемо близькості.
04:47
But in desireбажання, we tendсхильні to not really want to go back to the placesмісць we'veми маємо alreadyвже goneпішов.
Але в бажанні ми не хочемо повертатись туди, де ми вже були.
04:51
ForgoneУзбіччі conclusionвисновок does not keep our interestінтерес.
Колишні рішення нецікаві для нас.
04:56
In desireбажання, we want an Other, somebodyхтось on the other sideсторона that we can go visitвізит,
У бажанні ми хочемо іншого, когось зі сторони, кого ми можемо відвідати,
05:00
that we can go spendвитрачати some time with,
з ким можемо провести деякий час,
05:05
that we can go see what goesйде on in theirїх redчервоний lightсвітло districtрайонний.
з ким можемо вийти за дозволені межі.
05:07
In desireбажання, we want a bridgeміст to crossхрест.
У бажанні ми хочемо перейти міст.
05:11
Or in other wordsслова, I sometimesіноді say, fireвогонь needsпотреби airповітря.
Або іншими словами, як я інколи кажу, вогонь потребує повітря.
05:15
DesireБажання needsпотреби spaceпростір.
Бажання потребує простору.
05:18
And when it's said like that, it's oftenчасто quiteцілком abstractабстрактний.
Коли отак говорити, це все доволі абстрактно.
05:20
But then I tookвзяв a questionпитання with me.
Але тоді я почала розбиратись з цим питанням.
05:24
And I've goneпішов to more than 20 countriesкраїн in the last fewмало хто yearsроків
За останні кілька років я відвідала понад 20 країн
05:25
with "MatingПарування in CaptivityПолону," and I askedзапитав people,
із книгою "Спаровування в неволі", і я запитувала людей,
05:28
when do you find yourselfсамі mostнайбільше drawnнамальований to your partnerпартнер?
коли ви відчуваєте найбільший потяг до свого партнера?
05:31
Not attractedприваблює sexuallyсексуально, perза seSE, but mostнайбільше drawnнамальований.
Маю на увазі не сексуальну привабливість, як таку, а тривалий потяг.
05:34
And acrossпоперек cultureкультура, acrossпоперек religionрелігія, and acrossпоперек genderСтать --
У всіх культурах і релігіях, серед обох статей -
05:37
exceptокрім for one -- there are a fewмало хто answersвідповіді that just keep comingприходить back.
за одним винятком - є кілька відповідей, які постійно повторюються.
05:41
So the first groupгрупа is: I am mostнайбільше drawnнамальований to my partnerпартнер
Перша група відповіла: найбільший потяг до партнерки відчуваю тоді,
05:46
when she is away, when we are apartокремо, when we reuniteвозз'єднатися.
коли вона десь далеко, коли ми окремо.
05:51
BasicallyВ основному, when I get back in touchторкнутися
Це відбувається тоді, коли у мене з'являється
05:57
with my abilityздібності to imagineуявіть собі myselfя сам with my partnerпартнер,
можливість уявити себе з партнером,
06:01
when my imaginationуява comesприходить back in the pictureкартина,
коли в моїй уяві вимальовується картинка,
06:05
and when I can rootкорінь it in absenceвідсутність and in longingтуга,
і коли я відчуваю її відсутність та пристрасну жагу,
06:07
whichкотрий is a majorмажор componentкомпонент of desireбажання.
яка є найважливішим компонентом бажання.
06:12
But then the secondдругий groupгрупа is even more interestingцікаво:
Відповіді другої групи ще цікавіші.
06:15
I am mostнайбільше drawnнамальований to my partnerпартнер
Найбільший потяг до партнера відчуваю тоді,
06:18
when I see him in the studioстудія, when she is onstageна сцені,
коли бачу його в студії, на сцені,
06:20
when he is in his elementелемент, when she's doing something she's passionateпристрасний about,
коли він у своєму середовищі та захоплено щось робить,
06:24
when I see him at a partyвечірка and other people are really drawnнамальований to him,
коли він у центрі уваги на вечірці,
06:28
when I see her holdтримайся courtсуд.
коли вона в оточенні шанувальників.
06:32
BasicallyВ основному, when I look at my partnerпартнер radiantсяючий and confidentвпевнений,
Коли дивлюсь, як мій партнер аж випромінює впевненість,
06:34
probablyймовірно the biggestнайбільший turn-onTurn-on acrossпоперек the boardдошка.
мене це заводить найбільше.
06:38
RadiantСяючий, as in self-sustainingсамодостатній.
Впевнений і самостійний.
06:42
I look at this personлюдина -- by the way, in desireбажання
Коли дивлюсь на цю людину - між іншим, в бажанні
06:44
people rarelyрідко talk about it, when we are blendedзмішаний into one,
люди дуже рідко говорять про це - коли ми стаємо одним цілим,
06:47
fiveп'ять centimetersсантиметрів from eachкожен other. I don't know in inchesдюйми how much that is.
5 сантиметрів одне від одного. Не знаю, скільки це в дюймах.
06:50
But it's alsoтакож not when the other personлюдина is that farдалеко apartокремо
Але не тоді, коли людина так далеко,
06:53
that you no longerдовше see them.
що ви не бачите її взагалі.
06:57
It's when I'm looking at my partnerпартнер from a comfortableкомфортно distanceвідстань,
Це відбувається, коли я дивлюсь на партнера з комфортної дистанції:
06:58
where this personлюдина that is alreadyвже so familiarзнайомий, so knownвідомий,
ця людина мені знайома
07:02
is momentarilyмиттєво onceодин раз again somewhatдещо mysteriousтаємничий, somewhatдещо elusiveневловимий.
і водночас загадкова, невловима.
07:07
And in this spaceпростір betweenміж me and the other liesбрехня the eroticеротичні élanЛокальна мережа,
І в цьому просторі між мною та партнером відбувається еротичний порив,
07:12
liesбрехня that movementрух towardдо the other.
цей рух до нього.
07:16
Because sometimesіноді, as ProustПруста saysкаже,
Інколи, як казав Пруст,
07:19
mysteryтаємниця is not about travelingподорожуючи to newновий placesмісць,
загадковість полягає не у подорожах у нові місця,
07:21
but it's about looking with newновий eyesочі.
а в тому, щоб подивитись на світ іншими очима.
07:24
And so, when I see my partnerпартнер on his ownвласний or her ownвласний,
Коли я бачу партнера на самоті,
07:26
doing something in whichкотрий they are envelopedогортається,
коли він зайнятий справами,
07:30
I look at this personлюдина and I momentarilyмиттєво get a shiftзміна in perceptionсприйняття,
я дивлюсь на цю людину та на мить змінюю своє сприйняття,
07:32
and I stayзалишитися openВІДЧИНЕНО to the mysteriesтаємниці that are livingживий right nextдалі to me.
я відкриваюсь до загадок людини, яка живе поруч зі мною.
07:37
And then, more importantlyголовне, in this descriptionопису about the other
Найважливіше в цьому описі партнера
07:42
or myselfя сам -- it's the sameтой же -- what is mostнайбільше interestingцікаво
чи себе - це одне й те ж - і найцікавіше:
07:47
is that there is no needinessнужда in desireбажання.
в бажанні немає ніякої потреби.
07:51
NobodyНіхто не needsпотреби anybodyніхто.
Ніхто не потребує нікого.
07:53
There is no caretakingcaretaking in desireбажання.
В бажанні немає турботи про когось.
07:55
CaretakingCaretaking is mightilyпотужно lovingлюблячий. It's a powerfulпотужний anti-aphrodisiacанти-афродизіаком.
Турбота - у коханні. Це дуже сильний анти-афродизіак.
07:58
I have yetвсе-таки to see somebodyхтось who is so turnedобернувся on
Я ще не бачив людини, охопленої бажанням до
08:03
by somebodyхтось who needsпотреби them.
когось, хто її потребує.
08:05
WantingБажаючі them is one thing. NeedingПотребують them is a shutdownзавершення роботи,
Хотіти це одне. Потреба у людині зменшує потяг,
08:07
and womenжінки have knownвідомий that foreverназавжди,
і жінки це знають,
08:10
because anything that will bringпринести up parenthoodпланування сім'ї
тому що все, що доводить до батьківства,
08:12
will usuallyзазвичай decreaseзменшення the eroticеротичні chargeплатити.
зазвичай зменшує еротичний заряд.
08:15
For good reasonsпричин, right?
Із зрозумілих причин, чи не так?
08:18
And then the thirdтретій groupгрупа of answersвідповіді usuallyзазвичай would be
І наостанок третя група відповідей:
08:20
when I'm surprisedздивований, when we laughсміятися togetherразом,
коли я отримую сюрпризи, коли ми сміємося разом,
08:24
as somebodyхтось said to me in the officeофіс todayсьогодні,
як хтось сказав мені сьогодні в офісі,
08:28
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
коли він у смокінгу, то я відповіла,
08:30
it's eitherабо the tuxTux or the cowboyковбой bootsчеревики.
що або в смокінгу або в ковбойських чоботах.
08:32
But basicallyв основному it's when there is noveltyновизна.
Тобто має бути якась новизна.
08:35
But noveltyновизна isn't about newновий positionsпозиції. It isn't a repertoireрепертуар of techniquesтехніки.
Новизна полягає не в нових позиціях і не в репертуарі технік.
08:39
NoveltyНовинка is, what partsчастин of you do you bringпринести out?
Новизна проявляється у тому, наскільки ви себе відкриваєте.
08:43
What partsчастин of you are just beingбуття seenбачив?
Яку частину вас уже бачили?
08:47
Because in some way one could say
З одного боку, можна сказати,
08:50
sexсекс isn't something you do, ehEH?
що секс не є чимось, що ми робимо, так?
08:52
SexСтать is a placeмісце you go. It's a spaceпростір you enterвходити
Секс - це місце, куди ви хочете дійти. Простір, який ви відкриваєте
08:54
insideвсередині yourselfсамі and with anotherінший, or othersінші.
в собі з кимось іншим чи іншими.
08:57
So where do you go in sexсекс?
То куди ви хочете дійти в сексі?
09:00
What partsчастин of you do you connectпідключити to?
Яку частину себе ви віддаєте цьому?
09:03
What do you seekшукати to expressвиразити there?
Що ви хочете виразити?
09:05
Is it a placeмісце for transcendenceТрансцендентність and spiritualдуховний unionсоюз?
Чи є це місцем для духовного об'єднання?
09:07
Is it a placeмісце for naughtinessпустощі and is it a placeмісце to be safelyбезпечно aggressiveагресивний?
Чи місцем для пустощів і безпечної агресії?
09:10
Is it a placeмісце where you can finallyнарешті surrenderКапітуляція
Місцем, де ви можете нарешті здатись
09:15
and not have to take responsibilityвідповідальність for everything?
і не нести відповідальності за все?
09:17
Is it a placeмісце where you can expressвиразити your infantileінфантильного wishesпобажання?
Чи є це місцем, де ви можете виразити свої інфантильні бажання?
09:20
What comesприходить out there? It's a languageмова.
Що з цього виходить? Це мова.
09:23
It isn't just a behaviorповедінка.
Це не тільки поведінка.
09:25
And it's the poeticПоетичний of that languageмова that I'm interestedзацікавлений in,
Саме через поетичність цієї мови я зацікавилась цією темою
09:28
whichкотрий is why I beganпочався to exploreдосліджувати this conceptконцепція of eroticеротичні intelligenceрозвідка.
і почала досліджувати концепцію еротичних стосунків.
09:31
You know, animalsтварини have sexсекс.
У тварин теж є секс.
09:35
It's the pivotопорні, it's biologyбіологія, it's the naturalприродний instinctінстинкт.
Це стрижень, біологія, природній інстинкт.
09:37
We are the only onesті, хто who have an eroticеротичні life,
Ми єдині, у кого є еротичне життя,
09:40
whichкотрий meansзасоби that it's sexualityсексуальність transformedтрансформується by the humanлюдина imaginationуява.
тобто людська уява змінила сексуальність.
09:43
We are the only onesті, хто who can make love for hoursгодин,
Ми єдині, хто може займатись коханням годинами,
09:49
have a blissfulБлаженний time, multipleбагаторазовий orgasmsоргазм,
проводити час у блаженстві, мати кілька оргазмів
09:53
and touchторкнутися nobodyніхто, just because we can imagineуявіть собі it.
та не торкатись ні до кого, тільки тому, що ми це можемо уявити.
09:56
We can hintнатяк at it. We don't even have to do it.
Ми можемо на це натякати. Ми можемо навіть не робити цього.
10:00
We can experienceдосвід that powerfulпотужний thing calledназивається anticipationпередчуття,
Можемо переживати сильне почуття - передчуття,
10:03
whichкотрий is a mortarРозчинонасоси to desireбажання,
що є кроком до бажання,
10:06
the abilityздібності to imagineуявіть собі it, as if it's happeningвідбувається,
можливістю уявити все, ніби воно відбувається насправді,
10:09
to experienceдосвід it as if it's happeningвідбувається, while nothing is happeningвідбувається
пережити це ніби воно відбулось, тоді як нічого не сталося,
10:12
and everything is happeningвідбувається at the sameтой же time.
і все стається в один і той самий час.
10:16
So when I beganпочався to think about eroticismеротика,
Коли я думаю про еротику,
10:19
I beganпочався to think about the poeticsпоетика of sexсекс,
я думаю про поезію сексу,
10:21
and if I look at it as an intelligenceрозвідка,
а якщо сприймати її за інтелект,
10:25
then it's something that you cultivateкультивувати.
значить, ви його культивуєте.
10:27
What are the ingredientsінгредієнти? ImaginationУява, playfulnessграйливість,
Які його складові? Уява, пустотливість,
10:29
noveltyновизна, curiosityцікавість, mysteryтаємниця.
новизна, цікавість, загадковість.
10:34
But the centralцентральний agentагент is really that pieceшматок calledназивається the imaginationуява.
А головною складовою є таки уява.
10:37
But more importantlyголовне, for me to beginпочати to understandзрозуміти
Для того, щоб зрозуміти
10:42
who are the couplesпари who have an eroticеротичні sparkіскри,
якими є пари, у яких є еротична іскра,
10:45
what sustainsпідтримує desireбажання, I had to go back
що підтримує бажання, я змушена була повернутись
10:48
to the originalоригінал definitionвизначення of eroticismеротика,
до визначення слова "еротичність",
10:50
the mysticalмістичний definitionвизначення, and I wentпішов throughчерез it
таємничого визначення. І я це зробила,
10:53
throughчерез a bifurcationбіфуркація by looking actuallyнасправді at traumaтравма,
я пройшла через роздвоєння, розглянувши емоційну травму,
10:56
whichкотрий is the other sideсторона, and I lookedподивився at it
що є другим боком медалі.
10:59
looking at the communityспільнота that I had grownвирощений up in,
Я подивилась на середовище, в якому виросла,
11:02
whichкотрий was a communityспільнота in BelgiumБельгія, all HolocaustГолокост survivorsвижили,
середовище в Бельгії, яке пережило Голокост.
11:04
and in my communityспільнота there were two groupsгрупи:
Моє оточення ділилось на дві групи:
11:08
those who didn't dieвмирати, and those who cameприйшов back to life.
тих, хто не помер, і тих, хто повернувся до життя.
11:11
And those who didn't dieвмирати livedщо жив oftenчасто very tetheredприв'язаний to the groundземля,
Ті, хто не помер, жили дуже приземлено,
11:15
could not experienceдосвід pleasureзадоволення, could not trustдовіра,
не могли відчути задоволення, не могли довіряти,
11:18
because when you're vigilantпильними, worriedстурбований, anxiousтривожно,
тому що коли ви схвильовані, стривожені
11:22
and insecureнезахищений, you can't liftліфт your headголова
і незахищені, ви не можете підняти голову
11:24
to go and take off in spaceпростір and be playfulграйливий and safeбезпечний and imaginativeобразний.
і злетіти в небо, бути життєрадісним, захищеним і наділеним уявою.
11:27
Those who cameприйшов back to life were those
Ті, хто повернувся до життя,
11:32
who understoodзрозуміла the eroticеротичні as an antidoteпротиотрута to deathсмерть.
розуміли еротичність як протиотруту смерті.
11:35
They knewзнав how to keep themselvesсамі aliveживий.
Вони знали, як залишитись живими.
11:38
And when I beganпочався to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplesпари that I work with,
Пари, з якими я працювала, скаржилися мені на брак сексу.
11:41
I sometimesіноді would hearпочуй people say, "I want more sexсекс,"
Інколи вони казали: "Я хочу більше сексу",
11:45
but generallyвзагалі people want better sexсекс,
але здебільшого люди хочуть кращого сексу,
11:48
and better is to reconnectповторно підключити with that qualityякість of alivenessжвавості,
тобто відновлення зв'язку з тою жвавістю,
11:51
of vibrancyВібрація, of renewalоновлення, of vitalityжиттєвий тонус, of erosЕрос, of energyенергія
оновленістю, життєвою силою, сексуальним бажанням та енергією,
11:54
that sexсекс used to affordдозволити собі them, or that they'veвони вже hopedсподівався
що їх секс їм дарував, або вони сподівалися,
11:58
it would affordдозволити собі them.
що подарує.
12:01
And so I beganпочався to askзапитай a differentінший questionпитання.
Я почала ставити різні запитання.
12:03
"I shutзакрито myselfя сам off when ..." beganпочався to be the questionпитання.
"Я замкнувся, коли..." - ось головне запитання.
12:06
"I turnповорот off my desiresбажання when ..." whichкотрий is not the sameтой же questionпитання as,
"У мене пропало бажання, коли..." - це не те ж саме, що
12:11
"What turnsвиявляється me off is ..." and "You turnповорот me off when ..."
"Що мене відштовхує, це.." і "Ти мене відштовхуєш, коли..."
12:14
And people beganпочався to say, "I turnповорот myselfя сам off when
І люди відповідали, "Я втрачаю бажання, коли
12:18
I feel deadмертвий insideвсередині, when I don't like my bodyтіло,
почуваюся всередині мертвим, коли мені не подобається моє тіло,
12:21
when I feel oldстарий, when I haven'tні had time for myselfя сам,
коли я відчуваю себе старим, коли не вистачає часу на себе,
12:24
when I haven'tні had a chanceшанс to even checkперевірити in with you,
коли я не маю можливості навіть побути з партнером,
12:27
when I don't performвиконувати well at work,
коли я не справляюсь добре з роботою,
12:30
when I feel lowнизький selfсамоврядування esteemгідності, when I don't have a senseсенс of self-worthсамооцінки,
коли в мене низька самооцінка, коли у мене нема почуття власної гідності,
12:31
when I don't feel like I have a right to want, to take,
коли я не відчуваю, що маю право хотіти, брати та
12:35
to receiveотримувати pleasureзадоволення."
отримувати задоволення.
12:38
And then I beganпочався to askзапитай the reverseзворотний questionпитання.
І тоді я поставили запитання навпаки.
12:40
"I turnповорот myselfя сам on when ..." Because mostнайбільше of the time,
"Я збуджуюся, коли.." Тому що здебільшого
12:43
people like to askзапитай the questionпитання, "You turnповорот me on,
люди полюбляють казати: "Ти мене заводиш,
12:45
what turnsвиявляється me on," and I'm out of the questionпитання. You know?
що мене заводить", а це не те, що мені потрібно.
12:48
Now, if you are deadмертвий insideвсередині, the other personлюдина can do a lot of things for Valentine'sВалентина.
Якщо ви мертві всередині, інша людина може зробити чимало для вас до дня Валентина.
12:52
It won'tне буде make a dentДент. There is nobodyніхто at the receptionприйом deskстіл.
Але це не справить враження. Нема для кого це робити.
12:56
(LaughterСміх)
(Сміх)
12:59
So I turnповорот myselfя сам on when,
Так от, я збуджуюсь, коли...
13:00
I turnповорот my desiresбажання, I wakeпрокинься up when ...
я відчуваю бажання, я прокидаюсь, коли...
13:03
Now, in this paradoxпарадокс betweenміж love and desireбажання,
У цьому парадоксі між любов'ю та бажанням
13:07
what seemsздається to be so puzzlingзагадковим is that the very ingredientsінгредієнти
є одна дивна річ: ті самі складові,
13:12
that nurtureвиховати love -- mutualityспільності інтересів, reciprocityвзаємності,
які живлять любов - взаємність,
13:15
protectionзахист, worryтурбуватися, responsibilityвідповідальність for the other --
захист, турбота, відповідальність за іншого -
13:20
are sometimesіноді the very ingredientsінгредієнти that stifleзадушити desireбажання.
водночас придушують бажання.
13:24
Because desireбажання comesприходить with a hostхост of feelingsпочуття
Тому що бажання приходить разом із почуттями,
13:28
that are not always suchтакий favoritesУподобання of love:
які не завжди узгоджуються з коханням:
13:32
jealousyРевнощі, possessivenessприналежності, aggressionАгресія, powerвлада, dominanceпанування,
заздрість, власність, агресія, сила, перевага,
13:36
naughtinessпустощі, mischiefзло.
розбещеність, бешкетництво.
13:40
BasicallyВ основному mostнайбільше of us will get turnedобернувся on at night
Уночі нас збуджує те,
13:42
by the very sameтой же things that we will demonstrateпродемонструвати againstпроти duringпід час the day.
проти чого ми виступаємо удень.
13:45
You know, the eroticеротичні mindрозум is not very politicallyполітично correctправильно.
Знаєте, еротичні думки не дуже коректні.
13:49
If everybodyкожен was fantasizingфантазувати on a bedліжко of rosesтроянди,
Якби всі мріяли про ліжко в трояндах,
13:52
we wouldn'tне буде be havingмаючи suchтакий interestingцікаво talksпереговори about this.
ми б не вели про це таких цікавих розмов.
13:55
But no, in our mindрозум up there
Але ні, десь глибоко в наших думках
13:59
are a hostхост of things going on that we don't always know
є багато речей, що про них ми не завжди знаємо
14:01
how to bringпринести to the personлюдина that we love,
як сказати людині, яку любимо,
14:05
because we think love comesприходить with selflessnessсамовідданість
тому що ми думаємо, що в коханні мусимо бути самовіддані,
14:07
and in factфакт desireбажання comesприходить with a certainпевний amountсума of selfishnessегоїзм
тоді як бажання супроводжується значним егоїзмом
14:10
in the bestнайкраще senseсенс of the wordслово:
в найкращому розумінні цього слова:
14:14
the abilityздібності to stayзалишитися connectedпов'язаний to one'sодин selfсамоврядування
можливістю залишатись собою
14:15
in the presenceнаявність of anotherінший.
у присутності іншого.
14:18
So I want to drawмалювати that little imageзображення for you,
Намалюю для вас маленьку картинку,
14:20
because this need to reconcileпримирити these two setsнабори of needsпотреби,
тому що ці дві потреби повинні бути врегульовані,
14:23
we are bornнародився with that.
ми народжені з ними.
14:27
Our need for connectionз'єднання, our need for separatenessокремішність,
Наша потреба зв'язку, потреба відокремленості,
14:28
or our need for securityбезпека and adventureпригода,
чи потреба безпеки та пригод,
14:31
or our need for togethernessєднання and for autonomyАвтономія,
чи гуртування і автономії.
14:33
and if you think about the little kidдитина who sitsсидить on your lapколіна
Подумайте про маленьку дитину, яка сидить у вас на колінах,
14:36
and who is cozilyзатишно nestedвкладені here and very secureбезпечний and comfortableкомфортно,
зручно вмостившись, і почувається дуже захищено і комфортно,
14:39
and at some pointточка all of us need to go out into the worldсвіт
а в певний момент кожен із нас потребує вийти у світ,
14:43
to discoverвідкрити and to exploreдосліджувати.
щоб щось для себе відкрити чи дослідити.
14:47
That's the beginningпочаток of desireбажання,
Це є початком бажання,
14:50
that exploratoryрозвідувальні needsпотреби curiosityцікавість, discoveryвідкриття.
що потребує цікавості і відкриття.
14:51
And then at some pointточка they turnповорот around and they look at you,
У якийсь момент діти обернуться і подивляться на вас,
14:56
and if you tell them,
а якщо ви скажете їм:
15:00
"Hey kiddoмалюк, the world'sсвітовий a great placeмісце. Go for it.
"Гей, дитинко, світ чудовий. Насолоджуйся життям.
15:02
There's so much funвесело out there,"
Тут так багато веселощів",
15:04
then they can turnповорот away and they can experienceдосвід
тоді вони обернуться від вас і відчують
15:06
connectionз'єднання and separatenessокремішність at the sameтой же time.
зв'язок і відчуженість водночас.
15:09
They can go off in theirїх imaginationуява, off in theirїх bodyтіло,
Вони можуть сховатись у своїй уяві, у своєму тілі,
15:11
off in theirїх playfulnessграйливість, all the while knowingзнаючи
у своїх веселощах, весь час знаючи,
15:14
that there's somebodyхтось when they come back.
що коли вони повернуться, їх хтось чекатиме.
15:17
But if on this sideсторона there is somebodyхтось who saysкаже,
Але якщо з того боку хтось говоритиме:
15:20
"I'm worriedстурбований. I'm anxiousтривожно. I'm depressedпригнічений.
"Я схвильований, занепокоєний. Я в депресії.
15:22
My partnerпартнер hasn'tне має takenвзятий careтурбота of me in so long.
Мій партнер зовсім не дбає про мене.
15:26
What's so good out there? Don't we have everything
Що в тому світі такого доброго? Чи не маємо ми всього,
15:28
you need togetherразом, you and I?"
що нам потрібно, ти і я?"
15:31
then there are a fewмало хто little reactionsреакції
Ці слова викличуть кілька реакцій,
15:33
that all of us can prettyкрасиво much recognizeрозпізнати.
знайомих кожному з нас.
15:35
Some of us will come back, cameприйшов back a long time agoтому назад,
Дехто з нас повернеться, хтось повернувся давним давно,
15:38
and that little childдитина who comesприходить back
і та маленька дитина, яка повертається,
15:43
is the childдитина who will forgoвідмовитися від a partчастина of himselfсам
є дитиною, яка відмовиться від частини себе,
15:45
in orderзамовлення not to loseвтрачати the other.
щоб не втратити іншу.
15:48
I will loseвтрачати my freedomсвобода in orderзамовлення not to loseвтрачати connectionз'єднання.
Я пожертвую свободою, щоб не втратити зв'язку.
15:51
And I will learnвчитися to love in a certainпевний way
І я навчусь любити та при цьому
15:54
that will becomeстати burdenedобтяжений with extraдодатково worryтурбуватися
буду обтяженою додатковим хвилюванням,
15:57
and extraдодатково responsibilityвідповідальність and extraдодатково protectionзахист,
додатковою відповідальністю і додатковим захистом,
16:01
and I won'tне буде know how to leaveзалишати you
і я не знатиму, як тебе залишити
16:05
in orderзамовлення to go playграти, in orderзамовлення to go experienceдосвід pleasureзадоволення,
для того, щоб піти повеселитись, отримати задоволення,
16:07
in orderзамовлення to discoverвідкрити, to enterвходити insideвсередині myselfя сам.
для того, щоб дослідити себе, зрозуміти свою сутність.
16:11
TranslateПереклад this into adultдорослий languageмова.
Перекладіть це на мову дорослих.
16:14
It startsпочинається very youngмолодий. It continuesпродовжується into our sexсекс livesживе
Все починається з молодого віку. Продовжується в сексуальному житті
16:17
up to the endкінець.
до самого кінця.
16:21
ChildДитина numberномер two comesприходить back
Дитина номер два повертається,
16:22
but looksвиглядає like that over theirїх shoulderплече all the time.
але весь час озирається через плече.
16:25
"Are you going to be there?
"Чи ти збираєшся туди?
16:27
Are you going to curseпрокляття me? Are you going to scoldлаяти me?
Чи будеш ти мене проклинати? Чи будеш лаяти?
16:30
Are you going to be angryсердитий with me?"
Чи сердитимешся на мене?"
16:31
And they mayможе be goneпішов, but they're never really away,
Ці люди можуть піти, але вони ніколи не будуть справді далеко,
16:33
and those are oftenчасто the people that will tell you,
і часто саме ці люди казатимуть,
16:37
in the beginningпочаток it was superсупер hotгарячий.
що спочатку все було дуже гаряче.
16:39
Because in the beginningпочаток, the growingзростає intimacyблизькість
Оскільки спочатку щораз більша близькість
16:41
wasn'tне було yetвсе-таки so strongсильний
ще не була такою сильною,
16:45
that it actuallyнасправді led to the decreaseзменшення of desireбажання.
щоб знизити бажання.
16:47
The more connectedпов'язаний I becameстає, the more responsibleвідповідальний I feltвідчував,
Що прив'язанішою я ставала, то більше відповідальності відчувала,
16:50
the lessменше I was ableздатний to let go in your presenceнаявність.
і то менше я могла відпустити тебе.
16:54
The thirdтретій childдитина doesn't really come back.
Третя дитина так і не повернулась.
16:57
So what happensбуває, if you want to sustainпідтримувати desireбажання,
Отож якщо ви хочете утримати бажання,
17:00
it's that realреальний dialecticдіалектика pieceшматок.
то стикаєтеся із суперечностями.
17:03
On the one handрука you want the securityбезпека in orderзамовлення to be ableздатний to go.
З одного боку вам хочеться безпеки, щоб мати можливість піти.
17:05
On the other handрука if you can't go, you can't have pleasureзадоволення,
З іншого - якщо ви не можете піти, ви не можете отримати задоволення,
17:09
you can't culminateзавершитися, you don't have an orgasmоргазм,
немає кульмінації, ви не отримуєте оргазму,
17:13
you don't get excitedсхвильований because you spendвитрачати your time
ви не входите в азарт, тому що ви проводите свій час
17:16
in the bodyтіло and the headголова of the other and not in your ownвласний.
у тілі та думках іншого, не в своєму.
17:18
So in this dilemmaдилема about reconcilingузгодження
У цій дилемі - як узгодити
17:21
these two setsнабори of fundamentalфундаментальний needsпотреби,
два типи фундаментальних потреб -
17:25
there are a fewмало хто things that I've come to understandзрозуміти eroticеротичні couplesпари do.
я зрозуміла, що роблять пари, які відчувають еротичний потяг.
17:28
One, they have a lot of sexualсексуальний privacyконфіденційність.
По-перше, у них є особистий сексуальний простір.
17:32
They understandзрозуміти that there is an eroticеротичні spaceпростір
Вони розуміють, що кожен із них
17:35
that belongsналежить to eachкожен of them.
повинен мати свій еротичний простір.
17:37
They alsoтакож understandзрозуміти that foreplayпопереду is not something you do
Також вони розуміють, що прелюдія не є чимось, що потрібно робити
17:40
fiveп'ять minutesхвилин before the realреальний thing.
за 5 хвилин перед сексом.
17:43
ForeplayПрелюдії prettyкрасиво much startsпочинається at the endкінець of the previousПопередній orgasmоргазм.
Прелюдія починається після закінчення попереднього оргазму.
17:45
They alsoтакож understandзрозуміти that an eroticеротичні spaceпростір
Вони також розуміють, що еротичний простір
17:48
isn't about, you beginпочати to strokeудар the other.
полягає не в тому, щоб узятися погладжувати партнера.
17:51
It's about you createстворити a spaceпростір where you leaveзалишати ManagementУправління IncInc.,
Мова йде про створення простору, де ви залишаєте підприємство під назвою Управління,
17:53
maybe where you leaveзалишати the agileAgile programпрограма,
де покидаєте усі свої методики керівництва,
17:57
(LaughterСміх)
(Сміх)
18:00
and you actuallyнасправді just enterвходити that placeмісце
і входите в місце,
18:01
where you stop beingбуття the good citizenгромадянин
де ви перестаєте бути добропорядним громадянином,
18:04
who is takingвзяти careтурбота of things and beingбуття responsibleвідповідальний.
турботливим та відповідальним.
18:07
ResponsibilityВідповідальність and desireбажання just buttприкладом headsголови.
Відповідальність разом із бажанням - це нісенітниця.
18:09
They don't really do well togetherразом.
Вони не співіснують разом.
18:13
EroticЕротичні couplesпари alsoтакож understandзрозуміти that passionпристрасть waxesвоски and waneswanes.
Еротичні пари також розуміють, що пристрасть може посилюватись і послаблюватись.
18:15
It's prettyкрасиво much like the moonмісяць. It has intermittentПереривчастих eclipsesзатемнення.
Немов Місяць з періодичними затемненнями.
18:20
But what they know is they know how to resurrectвоскресити it.
А ще вони знають, як відновити бажання.
18:23
They know how to bringпринести it back,
Вони знають, як його повернути.
18:26
and they know how to bringпринести it back
І знають це тому,
18:28
because they have demystifiedзвітів one bigвеликий mythміф,
що розвіяли один великий міф
18:29
whichкотрий is the mythміф of spontaneityспонтанність, whichкотрий is
про спонтанність - начебто
18:31
that it's just going to fallпадати from heavenнебеса while you're foldingскладання the laundryПральня
все впаде з неба, поки ви складаєте білизну,
18:34
like a deusDeus exEX machinaMachina, and in factфакт they understoodзрозуміла
як "Бог із машини". Вони усвідомили,
18:38
that whateverщо б не було is going to just happenстатися
що все, що може трапитись
18:41
in a long-termдовгий строк relationshipвідносини alreadyвже has.
у тривалих стосунках, уже сталося.
18:43
CommittedСкоєно sexсекс is premeditatedнавмисне sexсекс.
Досконалий секс - обдуманий заздалегідь.
18:46
It's willfulнавмисне. It's intentionalнавмисне.
Свідомий і зумисний.
18:49
It's focusфокус and presenceнаявність.
Це увага та присутність.
18:52
MerryЗ Різдвом Valentine'sВалентина.
З днем святого Валентина.
18:55
(ApplauseОплески)
(Оплески)
18:57
Translated by Iryna Tehlivets
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com