ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com
TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Esther Perel: Secretul dorinţei într-o relaţie pe termen lung

Filmed:
15,997,886 views

În relaţiile pe termen lung, ne aşteptăm adesea ca iubiţii noştri să fie şi prietenul cel mai bun, şi un partener erotic. Dar cum argumentează Esther Perel, sexul de calitate şi de durată se bazează pe două nevoi aflate în conflict: nevoia noastră de securitate şi nevoia noastră de surpriză. Cum păstrezi dorinţa? Cu spirit şi elocvenţă, Perel ne introduce în misterul inteligenţei erotice.
- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
So, why does good sexsex so oftende multe ori fadedecolorare,
0
1394
3048
De ce sexul de calitate păleşte, atât de des,
00:20
even for couplesCupluri who continuecontinua to love eachfiecare other as much as ever?
1
4442
4945
chiar şi pentru cuplurile care continuă să se iubească la fel ca întotdeauna?
00:25
And why does good intimacyintimitate not guaranteegaranție good sexsex,
2
9387
3143
Şi de ce intimitatea avansată nu garantează şi sex de calitate,
00:28
contrarycontrar to popularpopular beliefcredință?
3
12530
2631
contrar credinţelor populare?
00:31
Or, the nextUrmător → questionîntrebare would be,
4
15161
2194
Sau, întrebarea următoare ar putea fi,
00:33
can we want what we alreadydeja have?
5
17355
2573
putem dori ceea ce avem deja?
00:35
That's the million-dollarmilioane de dolari questionîntrebare, right?
6
19928
2713
Iată o întrebare de un milion de dolari.
00:38
And why is the forbiddeninterzis so eroticerotic?
7
22641
1713
Şi de ce e atât de erotic ceea ce e interzis?
00:40
What is it about transgressiontransgresiune that makesmărci desiredorință so potentputernic?
8
24354
4261
De ce abaterea de la reguli face
ca dorinţa să fie atât de puternică?
00:44
And why does sexsex make babiescopii,
9
28615
1487
Şi de ce rezultă copii din sex,
00:46
and babiescopii spellvraja eroticerotic disasterdezastru in couplesCupluri?
10
30102
4113
în timp ce copiii sunt un dezastru
pentru erotismul cuplurilor?
00:50
It's kinddrăguț of the fatalfatal eroticerotic blowa sufla, isn't it?
11
34215
2687
O lovitură fatală pentru erotism, nu?
00:52
And when you love, how does it feel?
12
36902
2449
Când iubeşti, cum te simţi?
00:55
And when you desiredorință, how is it differentdiferit?
13
39351
3153
Şi când doreşti, cum anume e diferit?
00:58
These are some of the questionsîntrebări
14
42504
1668
Acestea sunt câteva din întrebările
01:00
that are at the centercentru of my explorationexplorare
15
44172
2588
centrale ale explorării mele
01:02
on the naturenatură of eroticerotic desiredorință
16
46760
2752
asupra naturii dorinţei erotice
01:05
and its concomitantconcomitente dilemmasdileme in modernmodern love.
17
49512
3998
şi dilemelor care apar o dată cu ea în iubirea modernă.
01:09
So I travelvoiaj the globeglob,
18
53510
1802
Călătoresc prin lume,
01:11
and what I'm noticingobservând is that
19
55312
2194
şi ceea ce observ este că
01:13
everywherepretutindeni where romanticismromantism has entereda intrat,
20
57506
2961
peste tot pe unde a pătruns romantismul,
01:16
there seemspare to be a crisiscriză of desiredorință.
21
60467
2912
pare a exista o criză a dorinţei.
01:19
A crisiscriză of desiredorință, as in owningcare deţine the wantingdoresc --
22
63379
4781
O criză a dorinţei, în sensul asumării dorinţei --
01:24
desiredorință as an expressionexpresie of our individualityindividualitate,
23
68160
3010
dorinţa ca expresie a individualităţii noastre,
01:27
of our freegratuit choicealegere, of our preferencesPreferinţe, of our identityidentitate --
24
71170
3701
a liberului nostru arbitru, a preferinţelor noastre, a identităţii noastre -
01:30
desiredorință that has becomedeveni a centralcentral conceptconcept
25
74871
3279
dorinţa care a devenit un concept central
01:34
as partparte of modernmodern love and individualisticindividualist societiessocietățile.
26
78150
3559
făcând parte din iubirea modernă şi din societăţile individualiste.
01:37
You know, this is the first time in the historyistorie of humankindomenirea
27
81709
3241
Ştiţi, e prima dată în istoria omenirii
01:40
where we are tryingîncercat to experienceexperienţă sexualitysexualitate in the long termtermen,
28
84950
5783
când încercăm să trăim sexualitatea pe termen lung,
01:46
not because we want 14 childrencopii,
29
90733
4033
nu pentru că am vrea 14 copii,
01:50
for whichcare we need to have even more because manymulți of them won'tnu va make it,
30
94766
4196
caz în care ar fi nevoie de mai mulţi pentru că mulţi nu vor supravieţui,
01:54
and not because it is exclusivelyexclusiv a woman'sfemei maritalstarea civilă dutydatorie.
31
98962
4169
şi nici pentru că e în mod exclusiv datoria matrimonială a femeii.
01:59
This is the first time that we want sexsex over time
32
103131
4519
E prima dată când ne dorim sexul pe termen lung
02:03
about pleasureplăcere and connectionconexiune that is rootedînrădăcinat in desiredorință.
33
107650
4780
ca o expresie a plăcerii şi legăturii care îşi are rădăcina în dorinţă.
02:08
So what sustainssusţine desiredorință, and why is it so difficultdificil?
34
112430
3412
Ce păstrează dorinţa şi de ce e aşa de greu?
02:11
And at the heartinimă of sustainingsusținător desiredorință in a committedcomise relationshiprelaţie,
35
115842
5245
Esența păstrării dorinţei într-o relaţie de lungă durată,
02:16
I think is the reconciliationreconciliere of two fundamentalfundamental humanuman needsare nevoie.
36
121087
5607
constă în împăcarea a două nevoi fundamentale ale omului.
02:22
On the one handmână, our need for securitySecuritate, for predictabilityprevizibilitate,
37
126694
5162
Pe de o parte, nevoia noastră de securitate, predeictibilitate,
02:27
for safetySiguranță, for dependabilityfiabilitate, for reliabilityfiabilitate, for permanencepermanenţa --
38
131856
7392
siguranţă, relație, încredere, permanenţă --
02:35
all these anchoringancorarea, groundingîmpământare experiencesexperiențe of our livesvieți
39
139248
3118
toate aceste experienţe ale vieţii ce ne ancorează
02:38
that we call home.
40
142366
1659
pe care le numim acasă.
02:39
But we alsode asemenea have an equallyin aceeasi masura strongputernic need -- menbărbați and womenfemei --
41
144025
4443
Dar mai avem o nevoie la fel de puternică -- bărbaţi şi femei --
02:44
for adventureaventură, for noveltynoutate, for mysterymister, for riskrisc, for dangerPericol,
42
148468
5584
de aventură, de noutate, de mister, de risc, de pericol,
02:49
for the unknownnecunoscut, for the unexpectedneașteptat, surprisesurprinde --
43
154052
3290
de necunoscut, de neaşteptat, surpriză --
02:53
you get the gistmiez -- for journeycălătorie, for travelvoiaj.
44
157342
3906
înţelegeţi ideea -- de drum, de călătorie.
02:57
So reconcilingreconcilierea our need for securitySecuritate
45
161248
2158
A împăca nevoia noastră de securitate
02:59
and our need for adventureaventură into one relationshiprelaţie,
46
163406
2965
cu nevoia noastră de aventură într-o singură relaţie,
03:02
or what we todayastăzi like to call a passionatepasionat marriagecăsătorie,
47
166371
2883
sau ceea ce ne place să numim în zilele noastre o căsătorie pasională,
03:05
used to be a contradictioncontradicţie in termstermeni.
48
169254
2574
era pe vremuri o contradicţie în termeni.
03:07
MarriageCăsătorie was an economiceconomic institutioninstituție
49
171828
2768
Căsnicia era o instituţie economică
03:10
in whichcare you were givendat a partnershipasociere for life
50
174596
3716
în care ţi se dădea un parteneriat pe viaţă
03:14
in termstermeni of childrencopii and socialsocial statusstare
51
178312
2744
cu copii şi statut social,
03:16
and successionsuccesiune and companionshipcompanie.
52
181056
2402
cu succesiune şi tovărăşie.
03:19
But now we want our partnerpartener to still give us all these things,
53
183458
4434
Dar acum ne dorim ca partenerul să ne dea toate aceste lucruri,
03:23
but in additionplus I want you to be my bestCel mai bun friendprieten
54
187892
2452
şi în plus, mai vreau să fii prietenul meu cel mai bun
03:26
and my trustedde încredere confidantconfident and my passionatepasionat loveriubitul to bootcizme,
55
190344
3234
şi confidentul meu de încredere şi amantul meu pasional,
03:29
and we livetrăi twicede două ori as long.
56
193578
1404
şi mai şi trăim de două ori mai mult.
03:30
(LaughterRâs)
57
194982
2658
(Râsete)
03:33
So we come to one personpersoană, and we basicallype scurt are askingcer them
58
197640
4258
Aşa că ne adresăm unei persoane şi îi cerem
03:37
to give us what onceo singura data an entireîntreg villagesat used to providefurniza:
59
201898
3327
să ne dea ceea ce odată oferea un sat întreg:
03:41
Give me belongingcare fac parte, give me identityidentitate, give me continuitycontinuitatea,
60
205225
4148
Dă-mi apartenenţă, dă-mi identitate, dă-mi continuitate,
03:45
but give me transcendencetranscendenţă and mysterymister and aweuimire all in one.
61
209373
3899
dar mai dă-mi şi transcendenţă şi mister şi veneraţie.
03:49
Give me comfortconfort, give me edgemargine.
62
213272
1891
Dă-mi confort, dă-mi provocare.
03:51
Give me noveltynoutate, give me familiarityfamiliaritate.
63
215163
1922
Dă-mi noutate, dă-mi familiaritate.
03:52
Give me predictabilityprevizibilitate, give me surprisesurprinde.
64
217085
2065
Dă-mi previzibilitate, dă-mi surpriză.
03:55
And we think it's a givendat, and toysjucarii and lingerielenjerie are going to saveSalvați us with that.
65
219150
4223
Şi credem că e un dat, iar jucăriile şi lenjeria ne vor salva.
03:59
(ApplauseAplauze)
66
223373
5360
(Aplauze)
04:04
So now we get to the existentialexistențială realityrealitate of the storypoveste, right?
67
228733
4239
Acum ajungem la realitatea existenţială a povestirii.
04:08
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
68
232972
5768
Pentru că, într-un fel -- şi mă voi întoarce la asta --
04:14
but the crisiscriză of desiredorință is oftende multe ori a crisiscriză of the imaginationimaginație.
69
238740
3574
această criză a dorinţei e foarte des o criză a imaginaţiei.
04:18
So why does good sexsex so oftende multe ori fadedecolorare?
70
242314
3623
De ce păleşte atât de des sexul de calitate?
04:21
What is the relationshiprelaţie betweenîntre love and desiredorință?
71
245937
2548
Care e legătura între iubire şi dorinţă?
04:24
How do they relateraporta, and how do they conflictconflict?
72
248485
3124
Cum se leagă şi cum se resping?
04:27
Because thereinîn aceasta liesminciuni the mysterymister of eroticismerotism.
73
251609
3148
Pentru că acolo se află misterul erotismului.
04:30
So if there is a verbverb, for me, that comesvine with love, it's "to have."
74
254757
4250
Dacă e vreun verb care se leagă de iubire, atunci e "a avea".
04:34
And if there is a verbverb that comesvine with desiredorință, it is "to want."
75
259007
4184
Şi dacă e vreun verb care se leagă de dorinţă, e "a vrea".
04:39
In love, we want to have, we want to know the belovediubit.
76
263191
3859
În iubire, vrem să avem, vrem să cunoaştem iubitul.
04:42
We want to minimizeminimaliza the distancedistanţă. We want to contractcontracta that gapdecalaj.
77
267050
4503
Vrem să minimizăm distanţa. Vrem să reducem decalajul.
04:47
We want to neutralizeneutraliza the tensionstensiunile. We want closenessapropierea.
78
271553
4044
Vrem să neutralizăm tensiunile. Vrem apropiere.
04:51
But in desiredorință, we tendtind to not really want to go back to the placeslocuri we'vene-am alreadydeja goneplecat.
79
275597
5409
Dar în dorinţă, tindem să nu prea vrem să ne întoarcem în locurile pe unde-am mai fost.
04:56
ForgonePierderile conclusionconcluzie does not keep our interestinteres.
80
281006
3477
Concluziile de la sine înţelese nu ne păstrează interesul.
05:00
In desiredorință, we want an Other, somebodycineva on the other sidelatură that we can go visitvizita,
81
284483
4984
În dorinţă, vrem un Altul, cineva de pe cealaltă parte pe care să-l putem vizita,
05:05
that we can go spendpetrece some time with,
82
289467
2378
cu care să petrecem ceva timp,
05:07
that we can go see what goesmerge on in theiral lor redroșu lightușoară districtdistrict.
83
291845
4103
în al cărui Red Light District putem merge să vedem ce se mai întâmplă.
05:11
In desiredorință, we want a bridgepod to crosscruce.
84
295948
3345
În dorinţă, vrem un pod pe care să-l traversăm.
05:15
Or in other wordscuvinte, I sometimesuneori say, firefoc needsare nevoie airaer.
85
299293
3375
Cu alte cuvinte, cum spun eu uneori, focul are nevoie de aer.
05:18
DesireDorinţa needsare nevoie spacespaţiu.
86
302668
2255
Dorinţa are nevoie de spaţiu.
05:20
And when it's said like that, it's oftende multe ori quitedestul de abstractabstract.
87
304923
3544
Spus în felul acesta, pare destul de abstract.
05:24
But then I tooka luat a questionîntrebare with me.
88
308467
1601
Şi-atunci am purtat o întrebare peste tot.
05:25
And I've goneplecat to more than 20 countriesțări in the last fewpuțini yearsani
89
310068
2475
Am fost în mai mult de 20 de ţări în ultimii ani
05:28
with "MatingÎmperechere in CaptivityCaptivitate," and I askedîntrebă people,
90
312543
2932
cu "Împerecherea în captivitate", şi i-am întrebat pe oameni:
05:31
when do you find yourselftu mostcel mai drawndesenat to your partnerpartener?
91
315475
3305
când vă simţiţi cel mai atraşi de partenerul vostru?
05:34
Not attractedatras sexuallysexual, perpe sese, but mostcel mai drawndesenat.
92
318780
3154
Nu neapărat atracţie sexuală în sine, ci cel mai atraşi.
05:37
And acrosspeste culturecultură, acrosspeste religionreligie, and acrosspeste gendergen --
93
321934
3414
Şi, indiferent de cultură, de religie, de sex --
05:41
exceptcu exceptia for one -- there are a fewpuțini answersrăspunsuri that just keep comingvenire back.
94
325348
5386
cu excepţia unuia -- sunt câteva răspunsuri care tot revin.
05:46
So the first groupgrup is: I am mostcel mai drawndesenat to my partnerpartener
95
330734
4538
Primul grup e: Sunt cel mai atras de partenera mea
05:51
when she is away, when we are apartseparat, when we reunitereuni.
96
335272
6685
când e plecată, când suntem departe, când ne reunim.
05:57
BasicallyPractic, when I get back in touchatingere
97
341957
3560
Practic, când intru din nou în legătură
06:01
with my abilityabilitate to imagineimagina myselfeu insumi with my partnerpartener,
98
345517
3711
cu abilitatea mea de a mă imagina cu partenera mea,
06:05
when my imaginationimaginație comesvine back in the pictureimagine,
99
349228
2865
când imaginaţia mea are timp să se reactiveze,
06:07
and when I can rootrădăcină it in absenceabsență and in longingdor,
100
352093
4947
şi când pot s-o ancorez în absenţă şi în dor,
06:12
whichcare is a majormajor componentcomponent of desiredorință.
101
357040
2695
o componentă majoră a dorinţei.
06:15
But then the secondal doilea groupgrup is even more interestinginteresant:
102
359735
3030
Dar al doilea grup e şi mai interesant:
06:18
I am mostcel mai drawndesenat to my partnerpartener
103
362765
1842
Sunt cel mai atras/ă de partener/ă
06:20
when I see him in the studiostudio, when she is onstagepe scena,
104
364607
3982
când îl văd în studio, când o văd pe scenă,
06:24
when he is in his elementelement, when she's doing something she's passionatepasionat about,
105
368589
4302
când e îl elementul lui, când face ceva ce o pasionează,
06:28
when I see him at a partyparte and other people are really drawndesenat to him,
106
372891
3392
când îl văd la o petrecere şi ceilalţi sunt foarte atraşi de el,
06:32
when I see her holddeține courtcurte.
107
376283
2288
când o văd cu suita ei.
06:34
BasicallyPractic, when I look at my partnerpartener radiantRadiant and confidentîncrezător,
108
378571
4448
Practic, când îmi văd partenerul radiind şi încrezător,
06:38
probablyprobabil the biggestCea mai mare turn-onturn acrosspeste the boardbord.
109
383019
3094
e probabil cel mai puternic stimulent.
06:42
RadiantRadiant, as in self-sustainingautosusține.
110
386113
2840
Radiind, de sine stătător, adică se auto-susţine.
06:44
I look at this personpersoană -- by the way, in desiredorință
111
388953
2912
Privesc această persoană -- apropos, despre dorinţă
06:47
people rarelyrar talk about it, when we are blendedamestecate into one,
112
391865
2630
oamenii vorbesc foarte rar când sunt împletiţi unul în celălalt,
06:50
fivecinci centimeterscentimetri from eachfiecare other. I don't know in inchesinch how much that is.
113
394495
3490
la cinci centimetri unul de altul. Nu ştiu cât vine asta în inci.
06:53
But it's alsode asemenea not when the other personpersoană is that fardeparte apartseparat
114
397985
3256
Dar nu vorbesc nici când cealaltă persoană e atât de departe
06:57
that you no longermai lung see them.
115
401241
1392
încât nu o mai vedem.
06:58
It's when I'm looking at my partnerpartener from a comfortableconfortabil distancedistanţă,
116
402633
4392
Atunci când îmi privesc partenerul de la o distanţă comfortabilă,
07:02
where this personpersoană that is alreadydeja so familiarfamiliar, so knowncunoscut,
117
407025
4349
la care această persoană e deja atât de familară, de cunoscută,
07:07
is momentarilypentru o clipă onceo singura data again somewhatoarecum mysteriousmisterios, somewhatoarecum elusiveevaziv.
118
411374
4839
există din nou, pentru moment, ceva misterios, ceva evaziv.
07:12
And in this spacespaţiu betweenîntre me and the other liesminciuni the eroticerotic élanLAN,
119
416213
4855
Şi în acest spaţiu dintre mine şi celălalt se află elanul erotic,
07:16
liesminciuni that movementcirculaţie towardspre the other.
120
421068
2593
acea mişcare către celălalt.
07:19
Because sometimesuneori, as ProustProust saysspune,
121
423661
2163
Pentru că uneori, cum spunea Proust,
07:21
mysterymister is not about travelingcălător to newnou placeslocuri,
122
425824
2675
misterul nu se referă la a călători în locuri noi,
07:24
but it's about looking with newnou eyesochi.
123
428499
2179
ci la a privi cu ochi noi.
07:26
And so, when I see my partnerpartener on his ownpropriu or her ownpropriu,
124
430678
3529
Deci, când îmi văd partenerul în mediul lui sau al ei,
07:30
doing something in whichcare they are envelopedinvaluit,
125
434207
2709
făcând ceva care îi absoarbe,
07:32
I look at this personpersoană and I momentarilypentru o clipă get a shiftschimb in perceptionpercepţie,
126
436916
4863
mă uit la această persoană şi percepţia mea se modifică,
07:37
and I staystau opendeschis to the mysteriesmistere that are livingviaţă right nextUrmător → to me.
127
441779
5272
şi rămân deschis la misterele care se desfăşoară chiar lângă mine.
07:42
And then, more importantlyimportant, in this descriptionDescriere about the other
128
447051
4472
Şi atunci, cel mai important, în acea descriere a celuilalt
07:47
or myselfeu insumi -- it's the samela fel -- what is mostcel mai interestinginteresant
129
451523
3644
sau a mea -- acelaşi lucru -- cel mai interesant
07:51
is that there is no needinesssărăcie in desiredorință.
130
455167
2559
e că nu există nicio obligație în dorinţă.
07:53
NobodyNimeni nu needsare nevoie anybodycineva.
131
457726
2328
Nimeni nu are nevoie de nimeni.
07:55
There is no caretakingîngrijire in desiredorință.
132
460054
2241
Nu există grijă în dorinţă.
07:58
CaretakingÎngrijire is mightilycu putere lovingiubitor. It's a powerfulputernic anti-aphrodisiacanti-afrodisiac.
133
462295
5221
Îngrijirea presupune multă iubire
dar e un puternic anti-afrodisiac.
08:03
I have yetinca to see somebodycineva who is so turnedîntoarse on
134
467516
2294
Încă nu am văzut pe cineva care să fie foarte atras
08:05
by somebodycineva who needsare nevoie them.
135
469810
1702
de cineva care are nevoie de ei.
08:07
WantingCare doresc them is one thing. NeedingAu nevoie de them is a shutdownShutdown,
136
471512
3493
A-i dori e una. A avea nevoie de ei e o frână,
08:10
and womenfemei have knowncunoscut that foreverpentru totdeauna,
137
475005
1543
iar femeile au ştiut asta dintotdeauna,
08:12
because anything that will bringaduce up parenthoodPărinte
138
476548
2965
pentru că orice aduce în discuţie paternitatea
08:15
will usuallyde obicei decreasescădea the eroticerotic chargeîncărca.
139
479513
3256
scade de obicei încărcătura erotică.
08:18
For good reasonsmotive, right?
140
482769
2084
Pe bună dreptate, nu?
08:20
And then the thirdal treilea groupgrup of answersrăspunsuri usuallyde obicei would be
141
484853
3253
Iar cel de-al treilea grup de răspunsuri e de obicei:
08:24
when I'm surpriseduimit, when we laugha rade togetherîmpreună,
142
488106
4545
când sunt surprins, când râdem împreună,
08:28
as somebodycineva said to me in the officebirou todayastăzi,
143
492651
2160
cum îmi spunea cineva azi la birou,
08:30
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
144
494811
1808
când e în frac, aşa că i-am spus, ştii,
08:32
it's eitherfie the tuxTux or the cowboycowboy bootscizme.
145
496619
3063
e ori fracul, ori cizmele de cowboy.
08:35
But basicallype scurt it's when there is noveltynoutate.
146
499682
3691
Dar practic e când apare ceva nou.
08:39
But noveltynoutate isn't about newnou positionspozițiile. It isn't a repertoirerepertoriu of techniquestehnici.
147
503373
4278
Dar noutatea nu se referă la poziţii noi. Nu e un repertoriu de tehnici.
08:43
NoveltyNoutate is, what partspărți of you do you bringaduce out?
148
507651
3535
Noutatea se referă la ce părţi din tine aduci la suprafaţă?
08:47
What partspărți of you are just beingfiind seenvăzut?
149
511186
3029
Care părţi din tine se văd doar acum?
08:50
Because in some way one could say
150
514215
1939
Pentru că într-un fel s-ar putea spune
08:52
sexsex isn't something you do, ehNu-i aşa?
151
516154
2003
că sexul nu e ceva ce faci.
08:54
Sexsex is a placeloc you go. It's a spacespaţiu you enterintroduce
152
518157
3234
Sexul e un loc unde te duci.
E un spaţiu din interiorul tău
08:57
insideinterior yourselftu and with anothero alta, or othersalții.
153
521391
3305
în care intri, cu altcineva, sau cu alţii.
09:00
So where do you go in sexsex?
154
524696
2495
Unde mergi deci în sex?
09:03
What partspărți of you do you connectconectați to?
155
527191
2337
Cu care părţi din tine te conectezi?
09:05
What do you seekcăuta to expressexpres there?
156
529528
2008
Ce încerci să exprimi acolo?
09:07
Is it a placeloc for transcendencetranscendenţă and spiritualspiritual unionuniune?
157
531536
3463
E un loc de transcendenţă şi unire spirituală?
09:10
Is it a placeloc for naughtinessobrăznicie and is it a placeloc to be safelyîn condiţii de siguranţă aggressiveagresiv?
158
534999
4328
E un loc de obrăznicie, un loc unde poţi fi agresiv în siguranţă?
09:15
Is it a placeloc where you can finallyin sfarsit surrendercapitularea
159
539327
2344
E un loc unde să poţi capitula în sfârşit
09:17
and not have to take responsibilityresponsabilitate for everything?
160
541671
3000
şi să nu fii nevoit să fii responsabil pentru orice?
09:20
Is it a placeloc where you can expressexpres your infantileinfantil wishesdorește?
161
544671
3008
E un loc unde să-ţi poţi exprima dorinţele infantile?
09:23
What comesvine out there? It's a languagelimba.
162
547679
2416
Ce se întâmplă acolo? E un limbaj.
09:25
It isn't just a behaviorcomportament.
163
550095
2344
Nu e doar un comportament.
09:28
And it's the poeticpoetică of that languagelimba that I'm interestedinteresat in,
164
552439
2792
Poetica acestui limbaj mă interesează,
09:31
whichcare is why I begana început to exploreexplora this conceptconcept of eroticerotic intelligenceinteligență.
165
555231
4049
care e şi motivul pentru care am început să explorez acest concept de inteligenţă erotică.
09:35
You know, animalsanimale have sexsex.
166
559280
2095
Ştiţi, animalele fac sex.
09:37
It's the pivotpivot, it's biologybiologie, it's the naturalnatural instinctinstinct.
167
561375
3431
E pivotul, e biologie, e instinctul natural.
09:40
We are the only onescele who have an eroticerotic life,
168
564806
3280
Suntem singurii care avem o viaţă erotică,
09:43
whichcare meansmijloace that it's sexualitysexualitate transformedtransformat by the humanuman imaginationimaginație.
169
568086
5918
înseamnând că sexualitatea e transformată de imaginaţia umană.
09:49
We are the only onescele who can make love for hoursore,
170
574004
3762
Suntem singurii capabili să facem dragoste ore întregi,
09:53
have a blissfulfericita time, multiplemultiplu orgasmsorgasme,
171
577766
2872
să fim fericiţi, să avem orgasme multiple,
09:56
and touchatingere nobodynimeni, just because we can imagineimagina it.
172
580638
3905
şi să nu atingem pe nimeni, doar pentru că ne putem imagina.
10:00
We can hintaluzie at it. We don't even have to do it.
173
584543
2910
Putem să o sugerăm. Nici măcar nu trebuie să o facem.
10:03
We can experienceexperienţă that powerfulputernic thing calleddenumit anticipationanticiparea,
174
587453
3432
Putem gusta puterea anticipaţiei
10:06
whichcare is a mortarmortar to desiredorință,
175
590885
2447
care e ca un mortar pentru dorinţă,
10:09
the abilityabilitate to imagineimagina it, as if it's happeninglucru,
176
593332
3272
abilitatea de a ne imagina, ca şi cum s-ar întâmpla,
10:12
to experienceexperienţă it as if it's happeninglucru, while nothing is happeninglucru
177
596604
4280
de a simţi ca şi când s-ar întâmpla, în timp ce nimic nu se întâmplă
10:16
and everything is happeninglucru at the samela fel time.
178
600884
2685
şi totul se întâmplă în acelaşi timp.
10:19
So when I begana început to think about eroticismerotism,
179
603569
2530
Când am început să mă gândesc la erotism,
10:21
I begana început to think about the poeticspoetica of sexsex,
180
606099
3138
am început să mă gândesc la poetica sexului,
10:25
and if I look at it as an intelligenceinteligență,
181
609237
2543
şi, dacă o privesc ca pe o inteligenţă,
10:27
then it's something that you cultivatecultiva.
182
611780
2303
atunci e ceva ce se cultivă.
10:29
What are the ingredientsingrediente? ImaginationImaginatia, playfulnessludic,
183
614083
4137
Care sunt ingredientele? Imaginaţia, joaca,
10:34
noveltynoutate, curiositycuriozitate, mysterymister.
184
618220
3304
noutatea, curiozitatea, misterul.
10:37
But the centralcentral agentagent is really that piecebucată calleddenumit the imaginationimaginație.
185
621524
4959
Dar agentul central e cu adevărat
acea piesă numită imaginaţie.
10:42
But more importantlyimportant, for me to beginÎNCEPE to understanda intelege
186
626483
3081
Dar şi mai important, ca să înţeleg
10:45
who are the couplesCupluri who have an eroticerotic sparkscânteie,
187
629564
2758
care sunt cuplurile care au o scânteie erotică,
10:48
what sustainssusţine desiredorință, I had to go back
188
632322
2567
ce sprijină dorinţa, a trebuit să mă întorc
10:50
to the originaloriginal definitiondefiniție of eroticismerotism,
189
634889
2673
la definiţia iniţială a erotismului,
10:53
the mysticalmistice definitiondefiniție, and I wenta mers throughprin it
190
637562
2651
definiţia mistică, şi am trecut prin ea
10:56
throughprin a bifurcationbifurcare by looking actuallyde fapt at traumaTrauma,
191
640213
3439
printr-o bifurcaţie, privind de fapt trauma,
10:59
whichcare is the other sidelatură, and I lookedprivit at it
192
643652
2658
extrema opusă, şi am privit-o
11:02
looking at the communitycomunitate that I had growncrescut up in,
193
646310
2606
uitându-mă la comunitatea în care am crescut,
11:04
whichcare was a communitycomunitate in BelgiumBelgia, all HolocaustHolocaustul survivorssupraviețuitori,
194
648916
3612
o comunitate din Belgia,
toţi supravieţuitori ai Holocaustului,
11:08
and in my communitycomunitate there were two groupsGrupuri:
195
652528
2962
şi în comunitatea mea erau două grupuri:
11:11
those who didn't diea muri, and those who camea venit back to life.
196
655490
3814
cei care nu muriseră, şi cei care se întorseseră la viaţă.
11:15
And those who didn't diea muri livedtrăit oftende multe ori very tetheredlegaţi to the groundsol,
197
659304
3322
Cei care nu muriseră trăiau foarte priponiţi de pământ,
11:18
could not experienceexperienţă pleasureplăcere, could not trustîncredere,
198
662626
3590
nu puteau simţi plăcearea,
nu puteau avea încredere,
11:22
because when you're vigilantvigilent, worriedîngrijorat, anxiousanxietate,
199
666216
2761
pentru că atunci când eşti
vigilent, îngrijorat, temător
11:24
and insecurenesigure, you can't liftlift your headcap
200
668977
2629
şi nesigur, nu îţi poţi ridica fruntea
11:27
to go and take off in spacespaţiu and be playfuljucause and safesigur and imaginativeimaginativ.
201
671606
5464
să decolezi în spaţiu, să fii jucăuş,
în siguranţă şi imaginativ.
11:32
Those who camea venit back to life were those
202
677070
2482
Cei care se întorseseră la viaţă erau cei
11:35
who understoodînțeles the eroticerotic as an antidoteantidot to deathmoarte.
203
679552
2661
care înţelegeau eroticul ca
pe un antidot pentru moarte.
11:38
They knewștiut how to keep themselvesînșiși aliveîn viaţă.
204
682213
3670
Ei ştiu cum să se păstreze în viaţă.
11:41
And when I begana început to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplesCupluri that I work with,
205
685883
3968
Şi când am început să ascult
lipsa de sex a cuplurilor cu care lucrez,
11:45
I sometimesuneori would hearauzi people say, "I want more sexsex,"
206
689851
2853
îi aud uneori pe oameni spunând:
"Vreau mai mult sex",
11:48
but generallyîn general people want better sexsex,
207
692704
2862
dar în general oamenii vor sex mai bun,
11:51
and better is to reconnectreconectarea with that qualitycalitate of alivenessaliveness,
208
695566
3254
şi mai bun înseamnă reconectarea
cu acea calitate de viaţă,
11:54
of vibrancyvibraţia, of renewalreînnoire, of vitalityvitalitate, of erosEros, of energyenergie
209
698820
4129
de vibraţie, reînnoire,
vitalitate, eros, energie
11:58
that sexsex used to affordpermite them, or that they'vele-au hopedsperat
210
702949
2574
pe care sexul obişnuia să le-o dea,
sau pe care au sperat
12:01
it would affordpermite them.
211
705523
1894
să le-o dea.
12:03
And so I begana început to askcere a differentdiferit questionîntrebare.
212
707417
3027
Aşa că am început să pun o întrebare diferită.
12:06
"I shutînchide myselfeu insumi off when ..." begana început to be the questionîntrebare.
213
710444
4847
Întrebarea a început să fie:
"Mă închid atunci când..."
12:11
"I turnviraj off my desiresdorințe when ..." whichcare is not the samela fel questionîntrebare as,
214
715291
3280
"Îmi opresc dorinţele când..."
ceea ce nu e aceeaşi întrebare cu:
12:14
"What turnstransformă me off is ..." and "You turnviraj me off when ..."
215
718571
3946
"Ce mă opreşte e..." sau
"Tu mă opreşti atunci când..."
12:18
And people begana început to say, "I turnviraj myselfeu insumi off when
216
722517
3223
Şi lumea a început să spună:
"Mă opresc atunci când
12:21
I feel deadmort insideinterior, when I don't like my bodycorp,
217
725740
2889
mă simt mort pe dinăuntru,
când nu îmi place corpul meu,
12:24
when I feel oldvechi, when I haven'tnu au had time for myselfeu insumi,
218
728629
3224
când mă simt bătrân,
când nu am avut timp pentru mine,
12:27
when I haven'tnu au had a chanceşansă to even checkVerifica in with you,
219
731853
2624
când nu am avut o ocazie
să interacţionez cu tine,
12:30
when I don't performa executa well at work,
220
734477
1561
când nu am avut performanţe
bune la lucru,
12:31
when I feel lowscăzut selfde sine esteemstima, when I don't have a sensesens of self-worthvaloarea de sine,
221
736038
3195
când stima de sine scade, când
nu am un simţ ridicat al valorii de sine,
12:35
when I don't feel like I have a right to want, to take,
222
739233
3228
când nu simt că am dreptul să vreau,
12:38
to receivea primi pleasureplăcere."
223
742461
2440
să iau, să primesc plăcere."
12:40
And then I begana început to askcere the reverseverso questionîntrebare.
224
744901
2365
Apoi am început să pun întrebarea invers.
12:43
"I turnviraj myselfeu insumi on when ..." Because mostcel mai of the time,
225
747266
2771
"Mă aprind atunci când..."
Pentru că de cele mai multe ori,
12:45
people like to askcere the questionîntrebare, "You turnviraj me on,
226
750037
2858
oamenilor le place să întrebe: "Tu mă aprinzi,
12:48
what turnstransformă me on," and I'm out of the questionîntrebare. You know?
227
752895
3577
ce mă aprinde", şi
pe mine mă scot din întrebare.
12:52
Now, if you are deadmort insideinterior, the other personpersoană can do a lot of things for Valentine'sValentine's.
228
756472
4310
Dacă eşti mort pe dinăuntru, cealălalt
poate face multe de Sf.Valentin.
12:56
It won'tnu va make a dentDent. There is nobodynimeni at the receptionrecepţie deskbirou.
229
760782
2800
Nu va conta. Nu e nimeni la recepţie.
12:59
(LaughterRâs)
230
763582
1493
(Râsete)
13:00
So I turnviraj myselfeu insumi on when,
231
765075
2402
Deci, mă aprind atunci când,
13:03
I turnviraj my desiresdorințe, I waketrezi up when ...
232
767477
4011
îmi pornesc dorinţele, mă trezesc atunci când...
13:07
Now, in this paradoxparadox betweenîntre love and desiredorință,
233
771488
4618
Acum, în acest paradox dintre iubire şi dorinţă,
13:12
what seemspare to be so puzzlingîncurcat is that the very ingredientsingrediente
234
776106
3881
ceea ce pare să fie atât de încurcat e că exact ingredientele
13:15
that nurturehrăni love -- mutualityreciprocitate, reciprocityreciprocitate,
235
779987
4151
care hrănesc iubirea -- mutualitatea, reciprocitatea,
13:20
protectionprotecţie, worryface griji, responsibilityresponsabilitate for the other --
236
784138
4032
protecţia, îngrijorarea, responsabilitatea pentru celălalt --
13:24
are sometimesuneori the very ingredientsingrediente that stifleînăbuși desiredorință.
237
788170
4123
sunt uneori chiar ingredientele care înăbuşă dorinţa.
13:28
Because desiredorință comesvine with a hostgazdă of feelingssentimente
238
792293
4229
Pentru că dorinţa e însoţită de sentimente
13:32
that are not always suchastfel de favoritesfavorite of love:
239
796522
3977
care nu sunt tot timpul favorite ale iubirii:
13:36
jealousygelozie, possessivenessposesivitatea, aggressionagresiune, powerputere, dominancedominanță,
240
800499
4129
gelozie, posesivitate, agresiune, putere,
13:40
naughtinessobrăznicie, mischiefpozne.
241
804628
1788
dominaţie, obrăznicie, pozne.
13:42
BasicallyPractic mostcel mai of us will get turnedîntoarse on at night
242
806416
3287
Practic cei mai mulţi dintre noi se aprind noaptea
13:45
by the very samela fel things that we will demonstratedemonstra againstîmpotriva duringpe parcursul the day.
243
809703
3902
de la exact acele lucruri împotriva cărora protestează în timpul zilei.
13:49
You know, the eroticerotic mindminte is not very politicallypolitic correctcorect.
244
813605
3413
Mintea erotică nu e tocmai corectă.
13:52
If everybodytoata lumea was fantasizingfantezii on a bedpat of rosestrandafiri,
245
817018
2655
Dacă toată lumea ar avea fantezii pe un pat de trandafiri,
13:55
we wouldn'tnu ar fi be havingavând suchastfel de interestinginteresant talkstratative about this.
246
819673
3437
nu am mai avea discuţii aşa de interesante despre asta.
13:59
But no, in our mindminte up there
247
823110
2813
Dar nu, acolo în mintea noastră
14:01
are a hostgazdă of things going on that we don't always know
248
825923
3747
există o mulțime de lucruri pe care nu ştim întotdeauna
14:05
how to bringaduce to the personpersoană that we love,
249
829670
2087
cum să le comunicăm persoanei pe care o iubim,
14:07
because we think love comesvine with selflessnessaltruism
250
831757
2813
pentru că ni se pare că iubirea e însoţită de altruism
14:10
and in factfapt desiredorință comesvine with a certainanumit amountCantitate of selfishnessegoism
251
834570
3712
şi de fapt dorinţa e însoţită de o anumită cantitate de egoism
14:14
in the bestCel mai bun sensesens of the wordcuvânt:
252
838282
1779
în cel mai bun sens al cuvântului:
14:15
the abilityabilitate to staystau connectedconectat to one'sunul e selfde sine
253
840061
3033
abilitatea de a rămâne conectat cu sinele propriu
14:18
in the presenceprezenţă of anothero alta.
254
843094
1891
în prezenţa altuia.
14:20
So I want to drawa desena that little imageimagine for you,
255
844985
2652
Vreau să desenez acea imagine pentru voi,
14:23
because this need to reconcilereconcilia these two setsseturi of needsare nevoie,
256
847637
3709
pentru că e nevoie să împăcăm aceste două seturi de nevoi,
14:27
we are bornnăscut with that.
257
851346
1543
suntem născuți cu amândouă.
14:28
Our need for connectionconexiune, our need for separatenesssepararea,
258
852889
2897
Nevoia de conexiune, nevoia de separare,
14:31
or our need for securitySecuritate and adventureaventură,
259
855786
2209
nevoia de siguranţă dar şi aventură,
14:33
or our need for togethernesscomuniune and for autonomyautonomie,
260
857995
2696
nevoia de apropiere şi de autonomie.
14:36
and if you think about the little kidcopil who sitssta on your lappoală
261
860691
2744
Dacă vă gândiţi la copilaşul care vă stă în braţe
14:39
and who is cozilyconfortabil nestedimbricate here and very secureSecure and comfortableconfortabil,
262
863435
4492
şi care se cuibăreşte acolo în siguranţă și confort,
14:43
and at some pointpunct all of us need to go out into the worldlume
263
867927
3917
la un moment dat toţi avem nevoie să ieşim în lume
14:47
to discoverdescoperi and to exploreexplora.
264
871844
2492
pentru a descoperi şi explora.
14:50
That's the beginningînceput of desiredorință,
265
874336
1517
Acesta e începutul dorinţei,
14:51
that exploratoryexploratorii needsare nevoie curiositycuriozitate, discoverydescoperire.
266
875853
4495
acele nevoi de explorare, curiozitate, descoperire.
14:56
And then at some pointpunct they turnviraj around and they look at you,
267
880348
3892
Şi apoi se întorc şi se uită la tine,
15:00
and if you tell them,
268
884240
2473
şi dacă le spui,
15:02
"Hey kiddoKiddo, the world'slume a great placeloc. Go for it.
269
886713
2352
"Hei, puştiule, lumea e un loc grozav. Încearc-o.
15:04
There's so much fundistracţie out there,"
270
889065
1692
E foarte multă distracţie acolo",
15:06
then they can turnviraj away and they can experienceexperienţă
271
890757
2676
se pot întoarce cu spatele şi pot simţi
15:09
connectionconexiune and separatenesssepararea at the samela fel time.
272
893433
2205
conexiunea şi separarea în acelaşi timp.
15:11
They can go off in theiral lor imaginationimaginație, off in theiral lor bodycorp,
273
895638
3249
Pot pleca în imaginţia lor, în corpul lor,
15:14
off in theiral lor playfulnessludic, all the while knowingcunoaștere
274
898887
3082
în joaca lor, ştiind în permanenţă
15:17
that there's somebodycineva when they come back.
275
901969
2593
că există cineva atunci când se întorc.
15:20
But if on this sidelatură there is somebodycineva who saysspune,
276
904562
2311
Dar dacă pe partea asta e cineva care spune:
15:22
"I'm worriedîngrijorat. I'm anxiousanxietate. I'm depresseddeprimat.
277
906873
3827
"Sunt îngrijorat. Mă tem. Sunt deprimat.
15:26
My partnerpartener hasn'tnu are takenluate careîngrijire of me in so long.
278
910700
2034
Partenerul meu nu a avut grijă de mine de atâta timp.
15:28
What's so good out there? Don't we have everything
279
912734
2516
Ce e aşa de bine acolo? Nu avem noi tot
15:31
you need togetherîmpreună, you and I?"
280
915250
2183
ce avem nevoie împreună, tu şi cu mine?"
15:33
then there are a fewpuțini little reactionsreacții
281
917433
2113
atunci apar unele reacţii
15:35
that all of us can prettyfrumos much recognizerecunoaşte.
282
919546
3328
pe care le putem recunoaşte cu toţii.
15:38
Some of us will come back, camea venit back a long time agoîn urmă,
283
922874
4792
Unii dintre noi se vor întoarce, s-au întors de mult timp,
15:43
and that little childcopil who comesvine back
284
927666
2208
iar acel copilaş care se întoarce
15:45
is the childcopil who will forgorenunţe la a partparte of himselfse
285
929874
2833
e copilul care renunţă la o parte din el însuşi
15:48
in orderOrdin not to losepierde the other.
286
932707
2416
pentru a nu îl pierde pe celălalt.
15:51
I will losepierde my freedomlibertate in orderOrdin not to losepierde connectionconexiune.
287
935123
3925
Îmi voi pierde libertatea pentru a nu pierde legătura.
15:54
And I will learnînvăța to love in a certainanumit way
288
939048
2682
Şi voi învăţa să iubesc într-un anumit fel
15:57
that will becomedeveni burdenedîmpovărat with extrasuplimentar worryface griji
289
941730
4200
care va deveni împovărat cu griji în plus
16:01
and extrasuplimentar responsibilityresponsabilitate and extrasuplimentar protectionprotecţie,
290
945930
3544
şi responsabilitate în plus, şi protecţie în plus,
16:05
and I won'tnu va know how to leavepărăsi you
291
949474
2464
şi nu voi şti cum să te părăsesc
16:07
in orderOrdin to go playa juca, in orderOrdin to go experienceexperienţă pleasureplăcere,
292
951938
3544
pentru a mă juca, pentru experimenta plăcerea,
16:11
in orderOrdin to discoverdescoperi, to enterintroduce insideinterior myselfeu insumi.
293
955482
3240
pentru a descoperi, pentru a intra în interiorul meu.
16:14
TranslateTraduce this into adultadult languagelimba.
294
958722
2884
Traduceţi asta în limbaj adult.
16:17
It startsîncepe very youngtineri. It continuescontinuă into our sexsex livesvieți
295
961606
3620
Începe de când suntem foarte mici.
Continuă cu viaţa noastră sexuală
16:21
up to the endSfârşit.
296
965226
1515
până la sfârşit.
16:22
ChildCopil numbernumăr two comesvine back
297
966741
2520
Copilul al doilea se întoarce,
16:25
but looksarată like that over theiral lor shoulderumăr all the time.
298
969261
2805
dar va privi peste umăr tot timpul.
16:27
"Are you going to be there?
299
972066
2040
"Vei mai fi acolo?
16:30
Are you going to curseblestem me? Are you going to scoldcerta me?
300
974106
1879
Mă vei ocărî? Mă vei certa?
16:31
Are you going to be angryfurios with me?"
301
975985
1998
Te vei înfuria pe mine?"
16:33
And they mayMai be goneplecat, but they're never really away,
302
977983
3619
Şi pot fi plecaţi, dar de fapt nu sunt departe niciodată,
16:37
and those are oftende multe ori the people that will tell you,
303
981602
2087
şi aceştia sunt adesea oamenii care îţi vor spune:
16:39
in the beginningînceput it was supersuper hotFierbinte.
304
983689
2329
la început a fost foarte fierbinte.
16:41
Because in the beginningînceput, the growingcreştere intimacyintimitate
305
986018
3576
Pentru că la început, intimitatea în creştere
16:45
wasn'tnu a fost yetinca so strongputernic
306
989594
1898
nu era încă destul de puternică
16:47
that it actuallyde fapt led to the decreasescădea of desiredorință.
307
991492
3063
încât să ducă la scăderea dorinţei.
16:50
The more connectedconectat I becamea devenit, the more responsibleresponsabil I feltsimțit,
308
994555
3719
Cu cât deveneam mai conectat,
cu cât mă simţeam mai responsabil,
16:54
the lessMai puțin I was ablecapabil to let go in your presenceprezenţă.
309
998274
3258
cu atât eram mai puţin capabil
de a-mi da drumul în prezenţa ta.
16:57
The thirdal treilea childcopil doesn't really come back.
310
1001532
2814
Al treilea copil nu se prea întoarce.
17:00
So what happensse întâmplă, if you want to sustainsuporta desiredorință,
311
1004346
3432
Aşa că ce se întâmplă,
dacă vrei să păstrezi dorinţa,
17:03
it's that realreal dialecticdialectic piecebucată.
312
1007778
2240
e acea piesă cu adevărat dialectică.
17:05
On the one handmână you want the securitySecuritate in orderOrdin to be ablecapabil to go.
313
1010018
3681
Pe de o parte vrei securitate pentru a putea pleca.
17:09
On the other handmână if you can't go, you can't have pleasureplăcere,
314
1013699
3752
Pe de altă parte, dacă nu poţi pleca,
nu poţi obţine plăcere,
17:13
you can't culminateculmina, you don't have an orgasmorgasm,
315
1017451
2980
nu poţi culmina, nu ai orgasm,
17:16
you don't get excitedexcitat because you spendpetrece your time
316
1020431
2483
nu te poţi excita pentru că îţi petreci timpul
17:18
in the bodycorp and the headcap of the other and not in your ownpropriu.
317
1022914
3136
în corpul şi capul celuilalt şi nu în al tău.
17:21
So in this dilemmadilemă about reconcilingreconcilierea
318
1026050
3720
Deci, în această dilemă a împăcării
17:25
these two setsseturi of fundamentalfundamental needsare nevoie,
319
1029770
2513
dintre cele două seturi de nevoi fundamentale,
17:28
there are a fewpuțini things that I've come to understanda intelege eroticerotic couplesCupluri do.
320
1032283
4385
sunt câteva lucruri pe care am ajuns să înţeleg că le fac cuplurile erotice.
17:32
One, they have a lot of sexualsexual privacyConfidentialitate.
321
1036668
2982
Unul, au foarte multă intimitate sexuală.
17:35
They understanda intelege that there is an eroticerotic spacespaţiu
322
1039650
2422
Ei înţeleg că există un spaţiu erotic
17:37
that belongsaparține to eachfiecare of them.
323
1042072
2051
care le aparţine fiecăruia.
17:40
They alsode asemenea understanda intelege that foreplaypreludiul is not something you do
324
1044123
3159
Mai înţeleg şi că preludiul nu e ceva ce faci
17:43
fivecinci minutesminute before the realreal thing.
325
1047282
2104
cu cinci minute înainte de actul sexual.
17:45
ForeplayPreludiul prettyfrumos much startsîncepe at the endSfârşit of the previousanterior orgasmorgasm.
326
1049386
3200
Preludiul e ceva ce începe cam la sfârşitul orgasmului anterior.
17:48
They alsode asemenea understanda intelege that an eroticerotic spacespaţiu
327
1052586
3220
Ei mai înţeleg că un spaţiu erotic
17:51
isn't about, you beginÎNCEPE to strokeaccident vascular cerebral the other.
328
1055806
2189
nu se referă la a-l dezmierda pe celălalt.
17:53
It's about you createcrea a spacespaţiu where you leavepărăsi ManagementManagementul IncInc.,
329
1057995
3555
E vorba de a crea un spaţiu în care părăsești Management Inc.,
17:57
maybe where you leavepărăsi the agileagil programprogram,
330
1061550
2644
poate unde abandonezi programul agile,
18:00
(LaughterRâs)
331
1064209
1795
(Râsete)
18:01
and you actuallyde fapt just enterintroduce that placeloc
332
1066004
3088
şi de fapt intri în acel loc
18:04
where you stop beingfiind the good citizencetăţean
333
1069092
2101
unde nu mai eşti cetăţeanul cel bun
18:07
who is takingluare careîngrijire of things and beingfiind responsibleresponsabil.
334
1071193
2664
care are grijă de lucruri şi e responsabil.
18:09
ResponsibilityResponsabilitatea and desiredorință just buttcap la cap headsCapete.
335
1073857
3544
Responsabilitatea şi dorinţa se bat cap în cap.
18:13
They don't really do well togetherîmpreună.
336
1077401
2632
Nu le merge prea bine împreună.
18:15
EroticErotic couplesCupluri alsode asemenea understanda intelege that passionpasiune waxesceară and wanesmurariu.
337
1080033
4199
Cuplurile erotice înţeleg de asemenea
că pasiunea vine şi pleacă.
18:20
It's prettyfrumos much like the moonlună. It has intermittentintermitentă eclipseseclipsele.
338
1084232
3569
E cam ca şi luna.
Are eclipse intermitente.
18:23
But what they know is they know how to resurrectînvia it.
339
1087801
2623
Dar ceea ce mai ştiu ei,
ştiu cum să o reînvie.
18:26
They know how to bringaduce it back,
340
1090424
1692
Ştiu cum să o aducă înapoi,
18:28
and they know how to bringaduce it back
341
1092116
1233
şi ştiu cum să o aducă înapoi
18:29
because they have demystifiedDemystified one bigmare mythMitul,
342
1093349
2532
pentru au demistificat un mare mit,
18:31
whichcare is the mythMitul of spontaneityspontaneitatea, whichcare is
343
1095881
2638
mitul spontaneităţii, care spune
18:34
that it's just going to fallcădea from heavencer while you're foldingpliere the laundrySpălătorie
344
1098519
3714
că pasiunea va cădea din cer
în timp ce împături rufele
18:38
like a deusDeus exex machinaMario, and in factfapt they understoodînțeles
345
1102233
3112
ca un deus ex machina,
şi de fapt ei au înţeles
18:41
that whateverindiferent de is going to just happenîntâmpla
346
1105345
2636
că orice se va întâmpla imediat
18:43
in a long-termtermen lung relationshiprelaţie alreadydeja has.
347
1107981
3086
într-o relaţie pe termen lung s-a întâmplat deja.
18:46
CommittedComis sexsex is premeditatedcu premeditare sexsex.
348
1111067
2664
Sexul de durată e sex cu premeditare.
18:49
It's willfulintenționat. It's intentionalintenționat.
349
1113731
2438
E dorit. E intenţionat.
18:52
It's focusconcentra and presenceprezenţă.
350
1116169
3220
E atenție şi prezenţă.
18:55
MerryVesel Valentine'sValentine's.
351
1119389
1719
Sf.Valentin fericit.
18:57
(ApplauseAplauze)
352
1121108
7785
(Aplauze)
Translated by Karina Herman
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com