English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

אסתר פרל: הסוד לתשוקה במערכת יחסים ממושכת

Filmed:
13,088,698 views

במערכת-יחסים ממושכת אנו בדרך-כלל מצפים מאהובינו להיות גם חברינו הטובים ביותר וגם שותפינו הארוטיים. אך כפי שטוענת אסתר פרל, סקס טוב עם מחוייבות שואב משני צרכים סותרים: הצורך שלנו בבטחון, והצורך שלנו בהפתעה. אם כך, איך מקיימים את התשוקה? בשנינות וברהיטות חושפת בפנינו פרל את תעלומת האינטליגנציה הארוטית.

- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

So, why does good sexמִין so oftenלעתים קרובות fadeלִדעוֹך,
אז מדוע סקס טוב
מתפוגג לעתים כה קרובות,
00:17
even for couplesזוגות who continueלְהַמשִׁיך to love eachכל אחד other as much as ever?
אפילו אצל זוגות שממשיכים לאהוב
בדיוק כמו קודם?
00:20
And why does good intimacyאִינטִימִיוּת not guaranteeאַחֲרָיוּת good sexמִין,
ומדוע אינטימיות טובה
אינה ערובה לסקס טוב,
00:25
contraryלהפך to popularפופולרי beliefאמונה?
בניגוד לאמונה הרווחת?
00:28
Or, the nextהַבָּא questionשְׁאֵלָה would be,
ואולי השאלה הבאה צריכה להיות,
00:31
can we want what we alreadyכְּבָר have?
האם אנו מסוגלים לרצות
את מה שכבר יש לנו?
00:33
That's the million-dollarמיליון דולר questionשְׁאֵלָה, right?
זאת השאלה הגדולה, נכון?
00:35
And why is the forbiddenאסור so eroticאֵרוֹטִי?
ומדוע האסור הוא כה ארוטי?
00:38
What is it about transgressionפֶּשַׁע that makesעושה desireרצון עז so potentחָזָק?
מה יש בחטא
שמעצים כל-כך את התשוקה?
00:40
And why does sexמִין make babiesתינוקות,
ומדוע הסקס יוצר תינוקות,
00:44
and babiesתינוקות spellלַחַשׁ eroticאֵרוֹטִי disasterאסון in couplesזוגות?
והתינוקות זורעים חורבן ארוטי
אצל זוגות?
00:46
It's kindסוג of the fatalקָטלָנִי eroticאֵרוֹטִי blowלנשוף, isn't it?
זה כמו מכת-גורל ארוטית, לא?
00:50
And when you love, how does it feel?
וכשאוהבים, מהי ההרגשה?
00:52
And when you desireרצון עז, how is it differentשונה?
וכשמשתוקקים, מה שונה בכך?
00:55
These are some of the questionsשאלות
אלה אחדות מהשאלות
00:58
that are at the centerמֶרְכָּז of my explorationחֲקִירָה
שעומדות במרכז מסע הגילוי שלי
01:00
on the natureטֶבַע of eroticאֵרוֹטִי desireרצון עז
אל טבעה של התשוקה הארוטית
01:02
and its concomitantבמקביל dilemmasדילמות in modernמוֹדֶרנִי love.
והבעיות המתלוות אליה
באהבה המודרנית.
01:05
So I travelלִנְסוֹעַ the globeגלוֹבּוּס,
אני נוסעת בעולם,
01:09
and what I'm noticingמבחין is that
ומה שאני רואה הוא
01:11
everywhereבכל מקום where romanticismרוֹמַנטִיקָה has enteredנכנס,
שבכל מקום
שאליו מגיעה הרומנטיקה,
01:13
there seemsנראה to be a crisisמַשׁבֵּר of desireרצון עז.
נראה שמתחולל משבר בתשוקה.
01:16
A crisisמַשׁבֵּר of desireרצון עז, as in owningבעלות the wantingרוצה --
משבר תשוקה,
במובן של הבעלות על התאווה--
01:19
desireרצון עז as an expressionביטוי of our individualityאִינְדִיבִידוּאָלִיוּת,
התשוקה כביטוי לאינדיבידואליות שלנו,
01:24
of our freeחופשי choiceבְּחִירָה, of our preferencesהעדפות, of our identityזהות --
לבחירה החופשית, להעדפות שלנו,
לזהות שלנו --
01:27
desireרצון עז that has becomeהפכו a centralמֶרכָּזִי conceptמוּשָׂג
תשוקה שהפכה למושג מרכזי
01:30
as partחֵלֶק of modernמוֹדֶרנִי love and individualisticאינדיווידואליסטית societiesחברות.
כחלק מהאהבה המודרנית
והחברות האינדיבידואליסטיות.
01:34
You know, this is the first time in the historyהִיסטוֹרִיָה of humankindהמין האנושי
זו הפעם הראשונה
בהיסטוריה של המין האנושי
01:37
where we are tryingמנסה to experienceניסיון sexualityמִינִיוּת in the long termטווח,
שבה אנו מנסים לחוות מיניות
לאורך ימים,
01:40
not because we want 14 childrenיְלָדִים,
לא משום שאנו רוצים 14 ילדים,
01:46
for whichאיזה we need to have even more because manyרב of them won'tרָגִיל make it,
כי אם כן, אנו זקוקים ליותר ילדים,
כי רבים מהם לא ישרדו,
01:50
and not because it is exclusivelyבאופן בלעדי a woman'sשל אישה maritalנישואין dutyחוֹבָה.
ולא משום שזו חובתה הבלעדית
של האישה הנשואה.
01:54
This is the first time that we want sexמִין over time
לראשונה, אנו רוצים סקס
לאורך ימים
01:59
about pleasureהנאה and connectionחיבור that is rootedמוּשׁרָשׁ in desireרצון עז.
למען עונג וקשר שמעוגן בתשוקה.
02:03
So what sustainsמתמשכת desireרצון עז, and why is it so difficultקָשֶׁה?
אז מה מקיים את התשוקה,
ומדוע זה כה קשה?
02:08
And at the heartלֵב of sustainingמֵזִין desireרצון עז in a committedמְחוּיָב relationshipמערכת יחסים,
בלב יציבותה של התשוקה
במסגרת יחסים של מחוייבות,
02:11
I think is the reconciliationפִּיוּס of two fundamentalבסיסי humanבן אנוש needsצרכי.
לדעתי ישנו דו-קיום
של שני צרכים אנושיים יסודיים.
02:16
On the one handיד, our need for securityבִּטָחוֹן, for predictabilityיכולת חיזוי,
מצד אחד, הצורך שלנו בבטחון,
בוודאות,
02:22
for safetyבְּטִיחוּת, for dependabilityאמינות, for reliabilityאֲמִינוּת, for permanenceקְבִיעוּת --
בבטחון, במהימנות,
באמינות, בתמידות--
02:27
all these anchoringעֲגִינָה, groundingהַאֲרָקָה experiencesחוויות of our livesחיים
כל אותן חוויות מעגנות ומבססות
של חיינו
02:35
that we call home.
שאנו מכנים "בית".
02:38
But we alsoגַם have an equallyבאופן שווה strongחָזָק need -- menגברים and womenנשים --
אך יש לנו גם צורך חזק בה-במידה,
לגברים וגם לנשים,
02:39
for adventureהַרפַּתקָה, for noveltyטְרִיוּת, for mysteryמִסתוֹרִין, for riskלְהִסְתָכֵּן, for dangerסַכָּנָה,
בהרפתקה, בחידוש, במיסתורין,
בסיכון, בסכנה,
02:44
for the unknownלא ידוע, for the unexpectedבלתי צפוי, surpriseהַפתָעָה --
בבלתי-נודע, בבלתי-צפוי, בהפתעה--
02:49
you get the gistתַמצִית -- for journeyמסע, for travelלִנְסוֹעַ.
הבנתם את הרעיון--
הצורך לצאת למסע.
02:53
So reconcilingפיוס our need for securityבִּטָחוֹן
אז היישוב בין הצורך שלנו בבטחון
02:57
and our need for adventureהַרפַּתקָה into one relationshipמערכת יחסים,
לבין הצורך שלנו בהרפתקה
במערכת יחסים אחת,
02:59
or what we todayהיום like to call a passionateמלא רגש marriageנישואים,
או מה שאנו אוהבים כיום לכנות
"נישואין עם תשוקה",
03:02
used to be a contradictionסְתִירָה in termsמונחים.
היה פעם מצב
של תנאים סותרים.
03:05
Marriageנישואים was an economicכַּלְכָּלִי institutionמוֹסָד
הנישואין היו מוסד כלכלי
03:07
in whichאיזה you were givenנָתוּן a partnershipשׁוּתָפוּת for life
שבהם קיבלנו שותפות לכל החיים
03:10
in termsמונחים of childrenיְלָדִים and socialחֶברָתִי statusסטָטוּס
במונחים של ילדים, מעמד כלכלי,
03:14
and successionיְרוּשָׁה and companionshipרֵעוּת.
ירושה וחברות.
03:16
But now we want our partnerבת זוג to still give us all these things,
אך כיום אנו עדיין רוצים שבני זוגנו
יתנו לנו את כל אלה,
03:19
but in additionבנוסף I want you to be my bestהטוב ביותר friendחָבֵר
ובנוסף אני רוצה שתהיה
חברי הטוב ביותר,
03:23
and my trustedמהימן confidantאִישׁ סוֹד and my passionateמלא רגש loverמְאַהֵב to bootמַגָף,
ואיש-סודי ומאהבי הלוהט -
03:26
and we liveלחיות twiceפעמיים as long.
ואנו גם חיים פי שניים יותר.
03:29
(Laughterצחוק)
[צחוק]
03:30
So we come to one personאדם, and we basicallyבעיקרון are askingשואל them
אז אנו באים לאדם אחד ויחיד,
ובעצם דורשים ממנו
03:33
to give us what onceפַּעַם an entireשלם villageכְּפָר used to provideלְסַפֵּק:
לתת לנו את מה שסיפק פעם
כפר שלם:
03:37
Give me belongingהשייכות, give me identityזהות, give me continuityהֶמשֵׁכִיוּת,
תן לי שייכות, זהות, המשכיות,
03:41
but give me transcendenceנִשׂגָבוּת and mysteryמִסתוֹרִין and aweיראת כבוד all in one.
אבל תן לי גם התעלות, מסתורין ופליאה,
והכל באדם אחד.
03:45
Give me comfortנוחות, give me edgeקָצֶה.
תן לי נוחות,
תן לי על הקצה,
03:49
Give me noveltyטְרִיוּת, give me familiarityבְּקִיאוּת.
תן לי חידושים,
תן לי דברים מוכרים,
03:51
Give me predictabilityיכולת חיזוי, give me surpriseהַפתָעָה.
תן לי ודאות, תן לי הפתעה.
03:52
And we think it's a givenנָתוּן, and toysצעצועים and lingerieלִבנֵי נָשִׁים are going to saveלשמור us with that.
ובעינינו כל זה מובן מאליו, והצעצועים
והלבנים הסקסיים יצילו אותנו כאן.
03:55
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
03:59
So now we get to the existentialקיומית realityמְצִיאוּת of the storyכַּתָבָה, right?
עכשיו אנו מגיעים
למציאות הקיומית של העניין, נכון?
04:04
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
כי לדעתי, במובן מסוים--
ומיד אחזור לזה--
04:08
but the crisisמַשׁבֵּר of desireרצון עז is oftenלעתים קרובות a crisisמַשׁבֵּר of the imaginationדִמיוֹן.
משבר התשוקה הוא לעתים קרובות
משבר של הדמיון.
04:14
So why does good sexמִין so oftenלעתים קרובות fadeלִדעוֹך?
אז מדוע הסקס הטוב
מתפוגג לעתים כה קרובות?
04:18
What is the relationshipמערכת יחסים betweenבֵּין love and desireרצון עז?
מהם היחסים בין אהבה לתשוקה?
04:21
How do they relateמתייחס, and how do they conflictסְתִירָה?
מה הקשר ביניהם
ואיך הם מתנגשים?
04:24
Because thereinשם liesשקרים the mysteryמִסתוֹרִין of eroticismאֵרוֹטִיוּת.
כי כאן בדיוק
טמון המסתורין של הארוטיות.
04:27
So if there is a verbפועל, for me, that comesבא with love, it's "to have."
בעיני, אם יש מילת פועל שמתלווה לאהבה,
היא "שיהיה לי".
04:30
And if there is a verbפועל that comesבא with desireרצון עז, it is "to want."
ואם יש פועל שמתלווה לתשוקה,
הרי זה "אני רוצה".
04:34
In love, we want to have, we want to know the belovedאָהוּב.
באהבה אנו רוצים שיהיה לנו,
אנו רוצים לדעת את האהוב.
04:39
We want to minimizeלְצַמְצֵם the distanceמֶרְחָק. We want to contractחוֹזֶה that gapפער.
אנו רוצים למזער את המרחק.
אנו רוצים להקטין את הפער.
04:42
We want to neutralizeלְנַטְרֵל the tensionsמתחים. We want closenessקִרבָה.
אנו רוצים לסלק את המתחים.
אנו רוצים קירבה.
04:47
But in desireרצון עז, we tendנוטה to not really want to go back to the placesמקומות we'veיש לנו alreadyכְּבָר goneנעלם.
אך בתשוקה, אנו נוטים שלא לרצות
לשוב למקומות בהם כבר היינו.
04:51
Forgoneדוחה conclusionסיכום does not keep our interestריבית.
דברים סגורים מן העבר
כבר לא מעניינים אותנו.
04:56
In desireרצון עז, we want an Other, somebodyמִישֶׁהוּ on the other sideצַד that we can go visitלְבַקֵר,
בתשוקה, אנו רוצים "אחר",
מישהו מנגד שאותו נוכל לבקר,
05:00
that we can go spendלְבַלוֹת some time with,
שאיתו נוכל לבלות זמן-מה,
05:05
that we can go see what goesהולך on in theirשֶׁלָהֶם redאָדוֹם lightאוֹר districtמָחוֹז.
שנוכל ללכת ולראות מה קורה
ברובע האורות האדומים שלו.
05:07
In desireרצון עז, we want a bridgeלְגַשֵׁר to crossלַחֲצוֹת.
בתשוקה, אנו רוצים לחצות
איזה גשר.
05:11
Or in other wordsמילים, I sometimesלִפְעָמִים say, fireאֵשׁ needsצרכי airאוויר.
במלים אחרות, כפי שאני נוהגת לומר,
האש זקוקה לאוויר.
05:15
Desireרצון עז needsצרכי spaceמֶרחָב.
התשוקה זקוקה למרחב.
05:18
And when it's said like that, it's oftenלעתים קרובות quiteדַי abstractתַקצִיר.
וכשמתארים זאת כך,
זה לעתים קרובות מופשט למדי.
05:20
But then I tookלקח a questionשְׁאֵלָה with me.
אבל אני לקחתי איתי שאלה לדרך.
05:24
And I've goneנעלם to more than 20 countriesמדינות in the last fewמְעַטִים yearsשנים
ונסעתי ליותר מ-20 ארצות
בשנים האחרונות
05:25
with "Matingהזדווגות in Captivityגָלוּת," and I askedשאל people,
עם הספר "אינטליגנציה ארוטית",
ושאלתי אנשים,
05:28
when do you find yourselfעַצמְךָ mostרוב drawnשָׁלוּף to your partnerבת זוג?
מתי אתם מוצאים שאתם הכי נמשכים
לבני זוגכם?
05:31
Not attractedנִמשָׁך sexuallyמינית, perלְכָל seSE, but mostרוב drawnשָׁלוּף.
לא משיכה מינית כלשעצמה,
אלא הכי נמשכים באופן כללי.
05:34
And acrossלְרוֹחָב cultureתַרְבּוּת, acrossלְרוֹחָב religionדָת, and acrossלְרוֹחָב genderמִין --
ובכל התרבויות, בכל הדתות,
בכל המגדרים--
05:37
exceptמלבד for one -- there are a fewמְעַטִים answersתשובות that just keep comingמגיע back.
פרט לאחד--
קיבלתי שוב ושוב תשובות מסוימות.
05:41
So the first groupקְבוּצָה is: I am mostרוב drawnשָׁלוּף to my partnerבת זוג
הקבוצה הראשונה היא:
אני הכי נמשך לבת זוגי
05:46
when she is away, when we are apartמלבד, when we reuniteלְאַחֵד.
כשהיא רחוקה, כשאנו בנפרד,
כשאנו מתאחדים מחדש.
05:51
Basicallyבעיקרון, when I get back in touchלגעת
עקרונית, כשאני מתחבר מחדש
05:57
with my abilityיְכוֹלֶת to imagineלדמיין myselfעצמי with my partnerבת זוג,
ליכולת שלי לדמיין את עצמי
עם בת זוגי,
06:01
when my imaginationדִמיוֹן comesבא back in the pictureתְמוּנָה,
כשהדמיון שלי חוזר לתמונה,
06:05
and when I can rootשורש it in absenceהֶעְדֵר and in longingגַעגוּעִים,
וכשאני יכול לעגן אותו
בהיעדרות ובגעגוע,
06:07
whichאיזה is a majorגדול componentרְכִיב of desireרצון עז.
שהם מרכיב עיקרי בתשוקה.
06:12
But then the secondשְׁנִיָה groupקְבוּצָה is even more interestingמעניין:
הקבוצה השניה עוד יותר מעניינת:
06:15
I am mostרוב drawnשָׁלוּף to my partnerבת זוג
אני הכי נמשכת לבן-זוגי
06:18
when I see him in the studioסטוּדִיוֹ, when she is onstageעל הבמה,
כשאני רואה אותו בסטודיו,
כשהיא על הבמה,
06:20
when he is in his elementאֵלֵמֶנט, when she's doing something she's passionateמלא רגש about,
כשהוא שקוע בענייניו, כשהיא
עושה משהו שמאד חשוב לה,
06:24
when I see him at a partyמפלגה and other people are really drawnשָׁלוּף to him,
כשאני רואה אותו במסיבה
ואנשים אחרים נמשכים אליו,
06:28
when I see her holdלְהַחזִיק courtבית משפט.
כשאני רואה אותה בבית-המשפט.
06:32
Basicallyבעיקרון, when I look at my partnerבת זוג radiantקוֹרֵן and confidentבטוח,
עקרונית, כשאני רואה שבת-זוגי
קורנת ובטוחה בעצמה,
06:34
probablyכנראה the biggestהגדול ביותר turn-onלהדליק acrossלְרוֹחָב the boardלוּחַ.
אולי הגורם הכי מדליק שיש.
06:38
Radiantקוֹרֵן, as in self-sustainingעצמית.
קורנת, כמו ב"עצמאית".
06:42
I look at this personאדם -- by the way, in desireרצון עז
אני מביטה באדם הזה--
אגב, בתשוקה,
06:44
people rarelyלעתים רחוקות talk about it, when we are blendedמְעוּרבָּב into one,
אנשים כמעט ולא מדברים על זה,
כשאנו מתמזגים עם הזולת,
06:47
fiveחָמֵשׁ centimetersסנטימטרים from eachכל אחד other. I don't know in inchesאינץ how much that is.
כשאנו מרוחקים פחות מ-5 ס"מ זה מזה,
אינני יודעת כמה זה באינצ'ים
06:50
But it's alsoגַם not when the other personאדם is that farרָחוֹק apartמלבד
אך גם לא כשהזולת
רחוק כל-כך
06:53
that you no longerארוך יותר see them.
שכבר לא רואים אותו.
06:57
It's when I'm looking at my partnerבת זוג from a comfortableנוֹחַ distanceמֶרְחָק,
רק כשאני רואה את בן-זוגי
ממרחק נוח,
06:58
where this personאדם that is alreadyכְּבָר so familiarמוּכָּר, so knownידוע,
כשהוא כבר כה מוכר,
כה ידוע,
07:02
is momentarilyלְרֶגַע onceפַּעַם again somewhatבמידה מסוימת mysteriousמסתורי, somewhatבמידה מסוימת elusiveחֲמַקמַק.
ולרגע הוא שוב קצת חידתי,
קצת חמקמק.
07:07
And in this spaceמֶרחָב betweenבֵּין me and the other liesשקרים the eroticאֵרוֹטִי élanlan,
ובמרחק הזה ביני לבין האחר
טמון החשק הארוטי,
07:12
liesשקרים that movementתְנוּעָה towardלקראת the other.
טמונה התנועה לעבר האחר.
07:16
Because sometimesלִפְעָמִים, as Proustפרוסט saysאומר,
כי לעתים, כפי שאמר פרוסט,
07:19
mysteryמִסתוֹרִין is not about travelingנסיעה to newחָדָשׁ placesמקומות,
המסתורין איננו צפון
בנסיעה למקומות חדשים,
07:21
but it's about looking with newחָדָשׁ eyesעיניים.
אלא בראייה בעיניים חדשות.
07:24
And so, when I see my partnerבת זוג on his ownשֶׁלוֹ or her ownשֶׁלוֹ,
כך שכאשר אני רואה את
בן או בת זוגי לבדם,
07:26
doing something in whichאיזה they are envelopedעָטוּף,
עושים משהו שהם שקועים בו,
07:30
I look at this personאדם and I momentarilyלְרֶגַע get a shiftמִשׁמֶרֶת in perceptionתפיסה,
אני מביטה בהם, ולרגע זוכה
לשינוי בתפישתי,
07:32
and I stayשָׁהוּת openלִפְתוֹחַ to the mysteriesתעלומות that are livingחַי right nextהַבָּא to me.
ואני נותרת פתוחה למיסתורין
שמתקיימים ממש לצידי.
07:37
And then, more importantlyחשוב, in this descriptionתיאור about the other
ומה שחשוב יותר,
בתיאור זה של האחר
07:42
or myselfעצמי -- it's the sameאותו -- what is mostרוב interestingמעניין
או שלי-- זה היינו הך--
מה שמעניין ביותר
07:47
is that there is no needinessנִצרָכוּת in desireרצון עז.
הוא לעתים אין בתשוקה
שום היזקקות.
07:51
Nobodyאף אחד needsצרכי anybodyמִישֶׁהוּ.
איש אינו זקוק לאיש.
07:53
There is no caretakingמטפל in desireרצון עז.
בתשוקה אין דאגה.
07:55
Caretakingמטפלת is mightilyבעוצמה lovingאוהבת. It's a powerfulחָזָק anti-aphrodisiacאנטי אפרודיזיאק.
דאגה היא אהבה בעוצמה רבה.
זהו נוגד-תאווה חזק ביותר.
07:58
I have yetעדיין to see somebodyמִישֶׁהוּ who is so turnedפנה on
עוד לא ראיתי מישהו שנדלק
08:03
by somebodyמִישֶׁהוּ who needsצרכי them.
בגלל אדם שזקוק לו.
08:05
Wantingרוצה them is one thing. Needingזקוק them is a shutdownלכבות,
לרצות מישהו זה דבר אחד;
להזדקק לו - זה כיבוי מוחלט,
08:07
and womenנשים have knownידוע that foreverלָנֶצַח,
והנשים יודעות זאת מאז ומתמיד,
08:10
because anything that will bringלְהָבִיא up parenthoodהוֹרוּת
כי כל מה שמעורר
את יצר ההורות,
08:12
will usuallyבְּדֶרֶך כְּלַל decreaseלְהַקְטִין the eroticאֵרוֹטִי chargeלחייב.
בד"כ מצמצם את המטען הארוטי.
08:15
For good reasonsסיבות, right?
מסיבות טובות, כן?
08:18
And then the thirdשְׁלִישִׁי groupקְבוּצָה of answersתשובות usuallyבְּדֶרֶך כְּלַל would be
וקבוצת התשובות השלישית היתה בעיקר:
08:20
when I'm surprisedמוּפתָע, when we laughלִצְחוֹק togetherיַחַד,
כשאני מופתע, כשאנו צוחקים יחד,
08:24
as somebodyמִישֶׁהוּ said to me in the officeמִשׂרָד todayהיום,
כפי שמישהי אמרה לי היום במשרד,
08:28
when he's in his tuxטוקס, so I said, you know,
"כשהוא בחליפה המהודרת שלו,"
אז אמרתי לה,
08:30
it's eitherאוֹ the tuxטוקס or the cowboyבּוֹקֵר bootsמגפיים.
"כשהוא בחליפה או כשהוא
במגפי הבוקרים שלו."
08:32
But basicallyבעיקרון it's when there is noveltyטְרִיוּת.
בכל מקרה, כשיש חידוש.
08:35
But noveltyטְרִיוּת isn't about newחָדָשׁ positionsעמדות. It isn't a repertoireרֶפֶּרטוּאָר of techniquesטכניקות.
וחידוש איננו תנוחות חדשות
ולא רפרטואר של טכניקות.
08:39
Noveltyטְרִיוּת is, what partsחלקים of you do you bringלְהָבִיא out?
החידוש הוא, אילו חלקים מעצמכם
אתם מוציאים החוצה?
08:43
What partsחלקים of you are just beingלהיות seenלראות?
לאילו חלקים מעצמכם
אתם פשוט מניחים להיראות?
08:47
Because in some way one could say
כי במובן מסוים אפשר לומר
08:50
sexמִין isn't something you do, ehאה?
שסקס איננו משהו שעושים, אה?
08:52
Sexמִין is a placeמקום you go. It's a spaceמֶרחָב you enterלהיכנס
סקס הוא מקום שהולכים אליו,
מרחב שנכנסים לתוכו
08:54
insideבְּתוֹך yourselfעַצמְךָ and with anotherאַחֵר, or othersאחרים.
בתוך עצמכם, ועם האחר
או האחרים.
08:57
So where do you go in sexמִין?
אז לאן הולכים בסקס?
09:00
What partsחלקים of you do you connectלְחַבֵּר to?
לאיזה חלקים בעצמכם
אתם מתחברים?
09:03
What do you seekלְחַפֵּשׂ to expressאֶקְסְפּרֶס there?
מה אתם מבקשים להביע שם?
09:05
Is it a placeמקום for transcendenceנִשׂגָבוּת and spiritualרוחני unionהִתאַחֲדוּת?
האם זהו מקום של התעלות
ואיחוד רוחני?
09:07
Is it a placeמקום for naughtinessשׁוֹבְבוּת and is it a placeמקום to be safelyבבטחה aggressiveתוֹקפָּנִי?
האם זה מקום של שובבות,
מקום של תוקפנות מתוך ביטחה?
09:10
Is it a placeמקום where you can finallyסוף כל סוף surrenderכְּנִיעָה
האם זה מקום שבו
אפשר סוף-סוף להיכנע
09:15
and not have to take responsibilityאַחֲרָיוּת for everything?
ולא להיות חייבים
לקחת אחריות על הכל?
09:17
Is it a placeמקום where you can expressאֶקְסְפּרֶס your infantileיַלדוּתִי wishesמשאלות?
האם זה מקום שבו אפשר
להביע את הרצונות הילדותיים?
09:20
What comesבא out there? It's a languageשפה.
מה יוצא שם לאור?
זאת שפה,
09:23
It isn't just a behaviorהִתְנַהֲגוּת.
ולא רק התנהגות.
09:25
And it's the poeticפִּיוּטִי of that languageשפה that I'm interestedמעוניין in,
והפואטיקה של שפה זו,
היא שמעניינת אותי,
09:28
whichאיזה is why I beganהחל to exploreלַחקוֹר this conceptמוּשָׂג of eroticאֵרוֹטִי intelligenceאינטליגנציה.
ולכן התחלתי לחקור את המושג
של אינטליגנציה ארוטית.
09:31
You know, animalsבעלי חיים have sexמִין.
הרי גם בעלי-חיים עושים סקס.
09:35
It's the pivotצִיר, it's biologyביולוגיה, it's the naturalטִבעִי instinctיֵצֶר.
זהו המוקד, זו הביולוגיה,
זהו היצר הטבעי.
09:37
We are the only onesיחידות who have an eroticאֵרוֹטִי life,
רק לנו יש חיים ארוטיים,
09:40
whichאיזה meansאומר that it's sexualityמִינִיוּת transformedהשתנה by the humanבן אנוש imaginationדִמיוֹן.
כלומר, מיניות שהדמיון האנושי
מחולל בה שינוי.
09:43
We are the only onesיחידות who can make love for hoursשעות,
אנו היחידים שמסוגלים
לעשות אהבה במשך שעות,
09:49
have a blissfulמְאוּשָׁר time, multipleמְרוּבֶּה orgasmsאורגזמות,
לחוות אושר ממושך, אורגזמות רבות,
09:53
and touchלגעת nobodyאף אחד, just because we can imagineלדמיין it.
ומבלי לגעת באיש,
רק הודות לכך שבכוחנו לדמיין זאת.
09:56
We can hintרֶמֶז at it. We don't even have to do it.
אנו יכולים לרמז על כך.
איננו חייבים אפילו לעשות זאת.
10:00
We can experienceניסיון that powerfulחָזָק thing calledשקוראים לו anticipationציפייה,
אנו יכולים לחוות את
הדבר רב-העוצמה הקרוי "ציפיה",
10:03
whichאיזה is a mortarמרגמה to desireרצון עז,
שהיא המלט והלבנים של התשוקה,
10:06
the abilityיְכוֹלֶת to imagineלדמיין it, as if it's happeningמתרחש,
היכולת לדמיין את זה,
כאילו זה קורה בפועל,
10:09
to experienceניסיון it as if it's happeningמתרחש, while nothing is happeningמתרחש
לחוות זאת כאילו זה קורה,
כשבעצם לא קורה דבר
10:12
and everything is happeningמתרחש at the sameאותו time.
וקורה הכל, בו-בזמן.
10:16
So when I beganהחל to think about eroticismאֵרוֹטִיוּת,
אז כשהתחלתי לחשוב על הארוטיות,
10:19
I beganהחל to think about the poeticsפּוֹאֵטִיקָה of sexמִין,
התחלתי לחשוב
על הפואטיקה של הסקס,
10:21
and if I look at it as an intelligenceאינטליגנציה,
ואם אני רואה בה אינטליגנציה,
10:25
then it's something that you cultivateלְטַפֵּחַ.
הרי שזה משהו שיש לטפח.
10:27
What are the ingredientsרכיבים? Imaginationדִמיוֹן, playfulnessעֲלִיזוּת,
מהם הרכיבים?
דמיון, שעשוע,
10:29
noveltyטְרִיוּת, curiosityסַקרָנוּת, mysteryמִסתוֹרִין.
חידוש, סקרנות, מסתורין.
10:34
But the centralמֶרכָּזִי agentסוֹכֵן is really that pieceלְחַבֵּר calledשקוראים לו the imaginationדִמיוֹן.
אך המרכיב העיקרי הוא באמת
אותה פיסה הקרויה "דמיון".
10:37
But more importantlyחשוב, for me to beginהתחל to understandמבין
וחשוב יותר,
כדי שאוכל להתחיל להבין
10:42
who are the couplesזוגות who have an eroticאֵרוֹטִי sparkלְעוֹרֵר,
מיהם הזוגות שיש להם
ניצוץ ארוטי,
10:45
what sustainsמתמשכת desireרצון עז, I had to go back
מה מקיים אצלם את התשוקה,
היה עלי לחזור
10:48
to the originalמְקוֹרִי definitionהַגדָרָה of eroticismאֵרוֹטִיוּת,
להגדרה המקורית של הארוטיות,
10:50
the mysticalמיסטי definitionהַגדָרָה, and I wentהלך throughדרך it
להגדרת המסתורין, ושם עברתי
10:53
throughדרך a bifurcationהִתפַּצְלוּת by looking actuallyלמעשה at traumaטְרַאוּמָה,
דרך צומת דרכים,
ולמעשה בחנתי את הטראומה,
10:56
whichאיזה is the other sideצַד, and I lookedהביט at it
שהיא הקיצוניות השניה,
ובחנתי אותה
10:59
looking at the communityהקהילה that I had grownמְגוּדָל up in,
דרך התבוננות בקהילה בה גדלתי,
11:02
whichאיזה was a communityהקהילה in Belgiumבלגיה, all Holocaustשׁוֹאָה survivorsניצולים,
שהיא קהילה בבלגיה,
כולם ניצולי שואה,
11:04
and in my communityהקהילה there were two groupsקבוצות:
ובקהילה שלי היו 2 קבוצות:
11:08
those who didn't dieלָמוּת, and those who cameבא back to life.
אלו שלא מתו,
ואלו שחזרו לחיות.
11:11
And those who didn't dieלָמוּת livedחי oftenלעתים קרובות very tetheredקשורה to the groundקרקע, אדמה,
אלו שלא מתו חיו בד"כ
קשורים למקומם,
11:15
could not experienceניסיון pleasureהנאה, could not trustאמון,
לא מסוגלים לחוות עונג,
לא יכולים לתת אמון,
11:18
because when you're vigilantדָרוּך, worriedמוּדְאָג, anxiousחָרֵד,
כי כשעומדים על המשמר,
מודאגים, חרדים,
11:22
and insecureלֹא בָּטוּחַ, you can't liftמעלית your headרֹאשׁ
וחסרי בטחון,
אי-אפשר להרים את הראש
11:24
to go and take off in spaceמֶרחָב and be playfulשובב and safeבטוח and imaginativeדִמיוֹנִי.
כדי להמריא ולעוף, להשתעשע,
להתנהג בבטחון ולדמיין.
11:27
Those who cameבא back to life were those
אלו שחזרו לחיים היו האנשים
11:32
who understoodהבין the eroticאֵרוֹטִי as an antidoteנוגדן to deathמוות.
שתפשו את הארוטיות
כסם-נגד למוות.
11:35
They knewידע how to keep themselvesעצמם aliveבחיים.
הם ידעו כיצד לשמור על חיוניותם.
11:38
And when I beganהחל to listen to the sexlessnessחוסר מין of the couplesזוגות that I work with,
כשהתחלתי להקשיב להעדר חיי המין
של הזוגות שאני עובדת איתם,
11:41
I sometimesלִפְעָמִים would hearלִשְׁמוֹעַ people say, "I want more sexמִין,"
אני לעתים שומעת אנשים אומרים,
"אני רוצה יותר סקס,"
11:45
but generallyבדרך כלל people want better sexמִין,
אך בד"כ הם רוצים
סקס טוב יותר,
11:48
and better is to reconnectהתחבר מחדש with that qualityאיכות of alivenessחיוניות,
ו"טוב יותר" משמעו להתחבר מחדש
לאותה איכות של תחושת חיות,
11:51
of vibrancyחיוניות, of renewalהִתחַדְשׁוּת, of vitalityחיוניות, of erosאֵרוֹס, of energyאֵנֶרְגִיָה
של חיוניות, של התחדשות,
של חיים, של ארוס, של אנרגיה
11:54
that sexמִין used to affordלְהַרְשׁוֹת לְעַצמוֹ them, or that they'veהם כבר hopedקיווה
שהסקס פעם העניק להם,
או שהם קיוו
11:58
it would affordלְהַרְשׁוֹת לְעַצמוֹ them.
שהוא יעניק להם.
12:01
And so I beganהחל to askלִשְׁאוֹל a differentשונה questionשְׁאֵלָה.
ואז התחלתי לשאול שאלה אחרת.
12:03
"I shutלִסְגוֹר myselfעצמי off when ..." beganהחל to be the questionשְׁאֵלָה.
"אני מכבה את עצמי כאשר..."
זו היתה השאלה החדשה.
12:06
"I turnלפנות off my desiresהרצונות when ..." whichאיזה is not the sameאותו questionשְׁאֵלָה as,
"אני מכבה את תשוקותי כאשר..."
וזו שאלה שונה
12:11
"What turnsפונה me off is ..." and "You turnלפנות me off when ..."
מאשר "מה שמכבה אותי זה..."
ו"אתה מכבה אותי כש..."
12:14
And people beganהחל to say, "I turnלפנות myselfעצמי off when
ואנשים החלו לענות,
"אני מכבה את עצמי כאשר...
12:18
I feel deadמֵת insideבְּתוֹך, when I don't like my bodyגוּף,
"אני חש מת בפנים,"
"כשאינני אוהב את גופי,"
12:21
when I feel oldישן, when I haven'tלא had time for myselfעצמי,
"כשאני חש זקן,"
"כשלא היה לי די זמן לעצמי,"
12:24
when I haven'tלא had a chanceהִזדַמְנוּת to even checkלבדוק in with you,
"כשלא ניתנה לי ההזדמנות
ליצור איתך קשר,"
12:27
when I don't performלְבַצֵעַ well at work,
"כשאני לא טוב בעבודתי,"
12:30
when I feel lowנָמוּך selfעצמי esteemהַעֲרָכָה, when I don't have a senseלָחוּשׁ of self-worthערך עצמי,
"כשההערכה העצמית שלי נמוכה,"
"כשאין לי תחושת ערך-עצמי,"
12:31
when I don't feel like I have a right to want, to take,
"כשאני לא חש שיש לי
זכות לרצות, לקחת,
12:35
to receiveלְקַבֵּל pleasureהנאה."
לקבל עונג."
12:38
And then I beganהחל to askלִשְׁאוֹל the reverseלַהֲפוֹך questionשְׁאֵלָה.
ואז התחלתי לשאול
את השאלה ההפוכה.
12:40
"I turnלפנות myselfעצמי on when ..." Because mostרוב of the time,
"אני מדליק את עצמי כאשר..."
כי רוב הזמן
12:43
people like to askלִשְׁאוֹל the questionשְׁאֵלָה, "You turnלפנות me on,
אנשים אוהבים לשאול,
"אתה מדליק אותי?"
12:45
what turnsפונה me on," and I'm out of the questionשְׁאֵלָה. You know?
"מה מדליק אותי?"
ואני כבר סיימתי עם השאלה הזו.
12:48
Now, if you are deadמֵת insideבְּתוֹך, the other personאדם can do a lot of things for Valentine'sולנטיין.
כי אם אתם מתים בפנים,
הזולת יכול לעשות הרבה מאד,
12:52
It won'tרָגִיל make a dentשֶׁקַע. There is nobodyאף אחד at the receptionקבלה deskשׁוּלְחָן כְּתִיבָה.
וזה לא ישנה כלום.
אין איש ליד שולחן הקבלה.
12:56
(Laughterצחוק)
[צחוק]
12:59
So I turnלפנות myselfעצמי on when,
אז "אני מדליקה את עצמי כאשר..."
13:00
I turnלפנות my desiresהרצונות, I wakeלְהִתְעוֹרֵר up when ...
"אני מדליקה את תשוקותי,
את מתעוררת כאשר..."
13:03
Now, in this paradoxפָּרָדוֹקס betweenבֵּין love and desireרצון עז,
ובסתירה זו שבין אהבה לתשוקה,
13:07
what seemsנראה to be so puzzlingתמוהה is that the very ingredientsרכיבים
מה שהפליא אותי הוא
שבדיוק אותם הרכיבים
13:12
that nurtureלְטַפֵּחַ love -- mutualityהֲדָדִיוּת, reciprocityהֲדָדִיוּת,
שמזינים את האהבה--
הדדיות, גומלין,
13:15
protectionהֲגָנָה, worryדאגה, responsibilityאַחֲרָיוּת for the other --
הגנה, דאגה, אחריות לזולת--
13:20
are sometimesלִפְעָמִים the very ingredientsרכיבים that stifleלְהַחנִיק desireרצון עז.
הם לעתים אותם הרכיבים
שמחניקים את התשוקה.
13:24
Because desireרצון עז comesבא with a hostמארח of feelingsרגשות
כי לתשוקה מתלוות
תחושות רבות
13:28
that are not always suchכגון favoritesלמועדפים of love:
שלא תמיד חביבות על האהבה:
13:32
jealousyקנאה, possessivenessרכושנות, aggressionתוֹקפָּנוּת, powerכּוֹחַ, dominanceשְׁלִיטָה,
קנאה, רכושנות, תוקפנות,
כוח, שליטה,
13:36
naughtinessשׁוֹבְבוּת, mischiefשׁוֹבְבוּת.
שובבות, קונדסות.
13:40
Basicallyבעיקרון mostרוב of us will get turnedפנה on at night
עקרונית, כולנו נידלק בלילה
13:42
by the very sameאותו things that we will demonstrateלְהַפְגִין againstמול duringבְּמַהֲלָך the day.
מאותם דברים שאנו מוחים נגדם
במשך היום.
13:45
You know, the eroticאֵרוֹטִי mindאכפת is not very politicallyפוליטית correctנכון.
המוח הארוטי איננו הכי
תקין-פוליטית.
13:49
If everybodyכולם was fantasizingפנטזיה on a bedמיטה of rosesורדים,
אילו כולם היו מפנטזים
על גן של ורדים,
13:52
we wouldn'tלא be havingשיש suchכגון interestingמעניין talksשיחות about this.
לא היו לנו
שיחות מעניינות כאלה על כך.
13:55
But no, in our mindאכפת up there
אבל לא,
אי-שם במוח שלנו
13:59
are a hostמארח of things going on that we don't always know
מסתובבים דברים
שלא תמיד אנו יודעים כיצד
14:01
how to bringלְהָבִיא to the personאדם that we love,
להביאם אל האדם שאנו אוהבים,
14:05
because we think love comesבא with selflessnessחוסר אנוכיות
כי אנו סבורים שהאהבה
באה עם חוסר-אנוכיות
14:07
and in factעוּבדָה desireרצון עז comesבא with a certainמסוים amountכמות of selfishnessאָנוֹכִיוּת
כשלמעשה התשוקה באה
עם מידה מסוימת של אנוכיות
14:10
in the bestהטוב ביותר senseלָחוּשׁ of the wordמִלָה:
במובן הטוב ביותר של המילה:
14:14
the abilityיְכוֹלֶת to stayשָׁהוּת connectedמְחוּבָּר to one'sיחידות selfעצמי
היכולת להישאר מחובר לעצמי
14:15
in the presenceנוכחות of anotherאַחֵר.
בנוכחות הזולת.
14:18
So I want to drawלצייר that little imageתמונה for you,
אז ברצוני לצייר לכם
את הדימוי הקטן הזה,
14:20
because this need to reconcileליישב these two setsסטים of needsצרכי,
עקב הצורך הזה ליישב
בין שתי מערכות הצרכים הללו,
14:23
we are bornנוֹלָד with that.
שאנו נולדים איתו.
14:27
Our need for connectionחיבור, our need for separatenessנפרדות,
הצורך שלנו בחיבור,
הצורך שלנו בנפרדות,
14:28
or our need for securityבִּטָחוֹן and adventureהַרפַּתקָה,
או הצורך שלנו בבטחון
וגם בהרפתקה,
14:31
or our need for togethernessביחד and for autonomyאוטונומיה,
או הצורך שלנו ביחד,
וגם בעצמאות,
14:33
and if you think about the little kidיֶלֶד who sitsיושב on your lapחיק
ואם תחשבו על ילד קטן
שיושב בחיקכם,
14:36
and who is cozilyבנעימות nestedמקוננות here and very secureלבטח and comfortableנוֹחַ,
מעורסל בנוחות,
בתחושת בטחון ונוחות,
14:39
and at some pointנְקוּדָה all of us need to go out into the worldעוֹלָם
ובשלב מסוים על כולנו לצאת
אל העולם
14:43
to discoverלְגַלוֹת and to exploreלַחקוֹר.
כדי לחקור ולגלות.
14:47
That's the beginningהתחלה of desireרצון עז,
זו התחלת התשוקה,
14:50
that exploratoryמֶחקָרִי needsצרכי curiosityסַקרָנוּת, discoveryתַגלִית.
החקרנות הזו זקוקה לסקרנות,
לרצון לגלות.
14:51
And then at some pointנְקוּדָה they turnלפנות around and they look at you,
ומתישהו הוא יפנה ויביט בכם,
14:56
and if you tell them,
ואם תאמרו לו,
15:00
"Hey kiddoילדון, the world'sשל העולם a great placeמקום. Go for it.
"שמע, ילדון, העולם הוא נהדר.
לך על זה.
15:02
There's so much funכֵּיף out there,"
יש בו כל-כך הרבה כיף,"
15:04
then they can turnלפנות away and they can experienceניסיון
הוא יוכל להתרחק מכם ולחוות
15:06
connectionחיבור and separatenessנפרדות at the sameאותו time.
חיבור ונפרדות בו-בזמן.
15:09
They can go off in theirשֶׁלָהֶם imaginationדִמיוֹן, off in theirשֶׁלָהֶם bodyגוּף,
הוא יוכל להמריא על כנפי הדמיון,
לעוף בתוך גופו,
15:11
off in theirשֶׁלָהֶם playfulnessעֲלִיזוּת, all the while knowingיוֹדֵעַ
לעוף בשעשוע, וכל הזמן לדעת
15:14
that there's somebodyמִישֶׁהוּ when they come back.
שכשיחזור, מחכה לו מישהו.
15:17
But if on this sideצַד there is somebodyמִישֶׁהוּ who saysאומר,
אך אם מישהו יאמר לו,
15:20
"I'm worriedמוּדְאָג. I'm anxiousחָרֵד. I'm depressedמְדוּכָּא.
"אני דואג, אני חרד,
אני מדוכא.
15:22
My partnerבת זוג hasn'tלא takenנלקח careלְטַפֵּל of me in so long.
בן-זוגי לא דאג לי
זמן כה רב.
15:26
What's so good out there? Don't we have everything
מה כל-כך טוב בחוץ?
נכון שיש לנו את כל הנחוץ לנו
15:28
you need togetherיַחַד, you and I?"
כאן, ביחד? אתה ואני?"
15:31
then there are a fewמְעַטִים little reactionsהתגובות
אז תהיינה כמה תגובות קטנות
15:33
that all of us can prettyיפה much recognizeלזהות.
שכולנו מכירים טוב למדי.
15:35
Some of us will come back, cameבא back a long time agoלִפנֵי,
אחדים מאיתנו יחזרו,
או חזרו לפני זמן רב מאד,
15:38
and that little childיֶלֶד who comesבא back
והילד הקטן שחוזר
15:43
is the childיֶלֶד who will forgoלְוַתֵר a partחֵלֶק of himselfעַצמוֹ
הוא הילד שוויתר על חלק מעצמו
15:45
in orderלהזמין not to loseלאבד the other.
כדי לא לאבד את הזולת.
15:48
I will loseלאבד my freedomחוֹפֶשׁ in orderלהזמין not to loseלאבד connectionחיבור.
אני מאבדת את החופש שלי
כדי לא לאבד את הקשר.
15:51
And I will learnלִלמוֹד to love in a certainמסוים way
ואני אלמד לאהוב בדרך מסוימת
15:54
that will becomeהפכו burdenedעָמוּס with extraתוֹסֶפֶת worryדאגה
שתכרע תחת העומס
של עודף דאגה
15:57
and extraתוֹסֶפֶת responsibilityאַחֲרָיוּת and extraתוֹסֶפֶת protectionהֲגָנָה,
ועודף אחריות ועודף הגנה,
16:01
and I won'tרָגִיל know how to leaveלעזוב you
ולא אדע כיצד לעזוב אותך
16:05
in orderלהזמין to go playלְשַׂחֵק, in orderלהזמין to go experienceניסיון pleasureהנאה,
כדי ללכת לשחק,
כדי שאוכל לחוות עונג,
16:07
in orderלהזמין to discoverלְגַלוֹת, to enterלהיכנס insideבְּתוֹך myselfעצמי.
כדי לגלות,
כדי להיכנס לתוך עצמי.
16:11
Translateלתרגם this into adultמְבוּגָר languageשפה.
תרגמו זאת לשפת המבוגרים שלכם.
16:14
It startsמתחיל very youngצָעִיר. It continuesממשיכה into our sexמִין livesחיים
זה מתחיל בגיל צעיר מאד.
זה נמשך לתוך חיי המין שלנו
16:17
up to the endסוֹף.
עד הסוף.
16:21
Childיֶלֶד numberמספר two comesבא back
ילד מס' 2 יחזור,
16:22
but looksנראה like that over theirשֶׁלָהֶם shoulderכָּתֵף all the time.
אבל ימשיך כל הזמן
להסתכל אחורה, כך.
16:25
"Are you going to be there?
"האם עדיין תהיה שם?
16:27
Are you going to curseקללה me? Are you going to scoldלִנְזוֹף me?
האם תקלל אותי?
האם תגער בי?
16:30
Are you going to be angryכּוֹעֵס with me?"
האם תכעס עלי?"
16:31
And they mayמאי be goneנעלם, but they're never really away,
והוא אולי יסתלק,
אבל הוא לא באמת הלך,
16:33
and those are oftenלעתים קרובות the people that will tell you,
ואלה בד"כ האנשים שאומרים לכם,
16:37
in the beginningהתחלה it was superסוּפֶּר hotחַם.
"בהתחלה, הכל היה לוהט בינינו."
16:39
Because in the beginningהתחלה, the growingגָדֵל intimacyאִינטִימִיוּת
כי בהתחלה, האינטימיות הגוברת
16:41
wasn'tלא היה yetעדיין so strongחָזָק
לא היתה עדיין חזקה
עד כדי כך
16:45
that it actuallyלמעשה led to the decreaseלְהַקְטִין of desireרצון עז.
שהביאה לירידה בתשוקה.
16:47
The more connectedמְחוּבָּר I becameהפכתי, the more responsibleאחראי I feltהרגיש,
ככל שנעשיתי מחוברת,
ככל שחשתי יותר אחראית,
16:50
the lessפָּחוּת I was ableיכול to let go in your presenceנוכחות.
כך יכולתי פחות
להשתחרר בנוכחותך.
16:54
The thirdשְׁלִישִׁי childיֶלֶד doesn't really come back.
וילד מס' 3 לא ממש חוזר.
16:57
So what happensקורה, if you want to sustainלִתְמוֹך desireרצון עז,
מה שקורה,
אם רוצים לשמר את התשוקה,
17:00
it's that realאמיתי dialecticדיאלקטית pieceלְחַבֵּר.
כאן הדו-שיח האמיתי.
17:03
On the one handיד you want the securityבִּטָחוֹן in orderלהזמין to be ableיכול to go.
מצד אחד, אתם רוצים את הבטחון
כדי שתוכלו ללכת.
17:05
On the other handיד if you can't go, you can't have pleasureהנאה,
מצד שני, אם לא תוכלו ללכת,
לא תוכלו לחוות עונג,
17:09
you can't culminateלהגיע לַפִּסגָה, you don't have an orgasmאוֹרגַזמָה,
לא תוכלו להגיע לשיא,
לא תוכלו לחוות אורגזמה,
17:13
you don't get excitedנִרגָשׁ because you spendלְבַלוֹת your time
לא תוכלו להתרגש
כי אתם מעבירים את זמנכם
17:16
in the bodyגוּף and the headרֹאשׁ of the other and not in your ownשֶׁלוֹ.
בגופו ובראשו של האחר
ולא בשלכם.
17:18
So in this dilemmaדִילֶמָה about reconcilingפיוס
אז בדילמה הזו
של יישוב הסתירות
17:21
these two setsסטים of fundamentalבסיסי needsצרכי,
בין שתי מערכות הצרכים
היסודיות האלה,
17:25
there are a fewמְעַטִים things that I've come to understandמבין eroticאֵרוֹטִי couplesזוגות do.
כאן הבנתי כמה מהדברים
שעושים הזוגות הארוטיים.
17:28
One, they have a lot of sexualמִינִי privacyפְּרָטִיוּת.
א', יש להם המון פרטיות מינית.
17:32
They understandמבין that there is an eroticאֵרוֹטִי spaceמֶרחָב
הם מבינים שיש מרחב ארוטי
17:35
that belongsשייך to eachכל אחד of them.
ששייך לכל אחד מהם.
17:37
They alsoגַם understandמבין that foreplayמשחק מקדים is not something you do
הם גם מבינים שהמשחק המוקדם
איננו משהו שעושים
17:40
fiveחָמֵשׁ minutesדקות before the realאמיתי thing.
חמש דקות לפני הדבר האמיתי.
17:43
Foreplayמשחק prettyיפה much startsמתחיל at the endסוֹף of the previousקודם orgasmאוֹרגַזמָה.
המשחק המוקדם מתחיל במידה רבה
בסוף האורגזמה הקודמת.
17:45
They alsoגַם understandמבין that an eroticאֵרוֹטִי spaceמֶרחָב
הם גם מבינים שמרחב ארוטי
17:48
isn't about, you beginהתחל to strokeשבץ the other.
איננו להתחיל ללטף את האחר,
17:51
It's about you createלִיצוֹר a spaceמֶרחָב where you leaveלעזוב Managementהַנהָלָה IncInc.,
אלא ביצירת מרחב שבו
יש לנטוש את ישיבת ההנהלה,
17:53
maybe where you leaveלעזוב the agileזָרִיז programתָכְנִית,
ולפעמים - נטישה חפוזה,
17:57
(Laughterצחוק)
[צחוק]
18:00
and you actuallyלמעשה just enterלהיכנס that placeמקום
ופשוט נכנסים לאותו מקום
18:01
where you stop beingלהיות the good citizenאֶזרָח
שבו מפסיקים להיות האזרח הטוב
18:04
who is takingלְקִיחָה careלְטַפֵּל of things and beingלהיות responsibleאחראי.
שדואג לעניינים ומתנהג באחריות.
18:07
Responsibilityאַחֲרָיוּת and desireרצון עז just buttקַת headsראשים.
אחריות ותשוקה הן כמו
שוורים מתנגחים.
18:09
They don't really do well togetherיַחַד.
הן לא מסתדרות היטב ביחד.
18:13
Eroticאֵרוֹטִי couplesזוגות alsoגַם understandמבין that passionתשוקה waxesשעווה and waneswanes.
זוגות ארוטיים גם מבינים
שהתשוקה זורחת וגורעת.
18:15
It's prettyיפה much like the moonירח. It has intermittentסֵרוּגִי eclipsesליקויי חמה.
היא כמו הירח.
יש לה ליקויים חלקיים.
18:20
But what they know is they know how to resurrectלְהַקִים לִתְחִיָה it.
אך מה שהם יודעים הוא
כיצד לעורר אותה שוב.
18:23
They know how to bringלְהָבִיא it back,
הם יודעים איך להשיבה אליהם,
18:26
and they know how to bringלְהָבִיא it back
והם יודעים איך להשיבה אליהם
18:28
because they have demystifiedDemystified one bigגָדוֹל mythמִיתוֹס,
כי הם הפריכו
את אחת הבדיות הגדולות,
18:29
whichאיזה is the mythמִיתוֹס of spontaneityספּוֹנטָנִיוּת, whichאיזה is
שהיא בדיית הספונטניות:
18:31
that it's just going to fallנפילה from heavenגן העדן while you're foldingמִתקַפֵּל the laundryכְּבִיסָה
שזה פשוט ייפול מהשמיים
כשמקפלים את הכביסה
18:34
like a deusדאוס exלְשֶׁעָבַר machinaמאצ'ינה, and in factעוּבדָה they understoodהבין
כמו פתרון קסם,
והם מבינים שבעצם,
18:38
that whateverמה שתגיד is going to just happenלִקְרוֹת
כל דבר שיקרה מעצמו
18:41
in a long-termטווח ארוך relationshipמערכת יחסים alreadyכְּבָר has.
במערכת יחסים ממושכת
כבר קרה.
18:43
Committedמְחוּיָב sexמִין is premeditatedמתוכנן מראש sexמִין.
סקס מתוך מחוייבות
הוא סקס מתוכנן מראש.
18:46
It's willfulמֵזִיד. It's intentionalמְכוּוָן.
הוא רצוני. הוא מכוון.
18:49
It's focusמוֹקֵד and presenceנוכחות.
הוא ממוקד ונוכח.
18:52
Merryעליז Valentine'sולנטיין.
חג-אהבה שמח.
18:55
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
18:57
Translated by Shlomo Adam
Reviewed by Sigal Tifferet

▲Back to top

About the speaker:

Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com