English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Νιλόφερ Μέρτσαντ: Έχετε συνάντηση; Κάντε έναν περίπατο

Filmed
Views 2,773,592

Η Νιλόφερ Μέρτσαντ προτείνει μια μικρή ιδέα που ίσως θα μπορούσε να έχει μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή και την υγεία σας: Την επόμενη φορά που έχετε μία ενός προς έναν συνάντηση, μετατρέψτε την σε «περιπατητική συνάντηση» -- και αφήστε τις ιδέες να ρέουν καθώς περπατάτε και συζητάτε.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
Αυτό που κάνετε,
00:13
right now, at this very moment,
τώρα, αυτήν ακριβώς τη στιγμή,
00:15
is killing you.
σας σκοτώνει.
00:18
More than cars or the Internet
Περισσότερο από τα αυτοκίνητα ή το Διαδίκτυο
00:20
or even that little mobile device we keep talking about,
ή ακόμα και από αυτή τη μικρή φορητή συσκευή για την οποία μιλάμε συνεχώς,
00:22
the technology you're using the most almost every day
η τεχνολογία που χρησιμοποιείτε περισσότερο σχεδόν κάθε μέρα
00:25
is this, your tush.
είναι αυτό, ο πισινός σας.
00:28
Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,
Στις μέρες μας οι άνθρωποι κάθονται 9,3 ώρες την ημέρα,
00:31
which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.
το οποίο είναι περισσότερο από όσο κοιμόμαστε, 7,7 ώρες.
00:34
Sitting is so incredibly prevalent,
Το καθισιό είναι τόσο απίστευτα διαδεδομένο,
00:38
we don't even question how much we're doing it,
που ούτε καν αμφισβητούμε το πόσο πολύ το κάνουμε
00:40
and because everyone else is doing it,
και επειδή όλοι οι άλλοι το κάνουν,
00:42
it doesn't even occur to us that it's not okay.
ούτε καν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι καλό.
00:45
In that way, sitting has become
Με αυτόν τον τρόπο, το να καθόμαστε έχει γίνει
00:47
the smoking of our generation.
το κάπνισμα της γενιάς μας.
00:50
Of course there's health consequences to this,
Φυσικά υπάρχουν συνέπειες στην υγεία λόγω αυτού,
00:54
scary ones, besides the waist.
τρομακτικές, πέρα από της μέσης.
00:56
Things like breast cancer and colon cancer
Πράγματα όπως ο καρκίνος του μαστού και του παχέος εντέρου
00:59
are directly tied to our lack of physical [activity],
είναι άμεσα συνδεδεμένα με την έλλειψη φυσικής [δραστηριότητας] από μέρους μας,
01:03
Ten percent in fact, on both of those.
Το 10% και στους δύο τύπους.
01:06
Six percent for heart disease,
6% για καρδιακές νόσους,
01:08
seven percent for type 2 diabetes,
7% για διαβήτη τύπου 2,
01:10
which is what my father died of.
που είναι αυτό από το οποίο πέθανε ο πατέρας μου.
01:12
Now, any of those stats should convince each of us
Τώρα, οποιαδήποτε τέτοια στατιστικά θα έπρεπε να πείσουν τον καθένα μας
01:15
to get off our duff more,
να σηκώσει τον πισινό του περισσότερο,
01:17
but if you're anything like me, it won't.
άλλα εάν είστε έστω και λίγο σαν κι εμένα, αυτό δεν θα γίνει.
01:18
What did get me moving was a social interaction.
Αυτό που με παρακίνησε ήταν μία κοινωνική συναστροφή.
01:21
Someone invited me to a meeting,
Κάποιος με προσκάλεσε σε μία συνάντηση,
01:24
but couldn't manage to fit me in
αλλά δεν μπόρεσε να κανονίσει
01:26
to a regular sort of conference room meeting, and said,
μία κανονικού είδους συνάντηση σε αίθουσα συνεδριάσεων και είπε:
01:27
"I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"
«Πρέπει να βγάλω βόλτα τους σκύλους μου αύριο. Θα μπορούσες να έρθεις τότε;»
01:30
It seemed kind of odd to do,
Μου φάνηκε κάπως ασυνήθιστο
01:34
and actually, that first meeting, I remember thinking,
και πραγματικά, εκείνη την πρώτη συνάντηση, θυμάμαι να σκέφτομαι:
01:36
"I have to be the one to ask the next question,"
«Πρέπει να είμαι αυτή που θα κάνει την επόμενη ερώτηση»,
01:38
because I knew I was going to huff and puff
επειδή ήξερα ότι επρόκειτο να λαχανιάσω
01:40
during this conversation.
κατά την διάρκεια αυτή της συνομιλίας.
01:43
And yet, I've taken that idea and made it my own.
Και όμως, πήρα αυτή την ιδέα και την οικειοποιήθηκα.
01:45
So instead of going to coffee meetings
Έτσι, αντί να πηγαίνω σε συναντήσεις για καφέ
01:48
or fluorescent-lit conference room meetings,
ή σε συναντήσεις σε αίθουσες συνεδριάσεων με φθορίζοντα φωτισμό,
01:50
I ask people to go on a walking meeting,
ζητώ από τον κόσμο να κάνουμε συναντήσεις περπατώντας,
01:52
to the tune of 20 to 30 miles a week.
της τάξης των 32 με 48 χιλιομέτρων την εβδομάδα.
01:55
It's changed my life.
Αυτό μου άλλαξε τη ζωή.
01:59
But before that, what actually happened was,
Αλλά πριν από αυτό, αυτό που πραγματικά συνέβαινε ήταν,
02:01
I used to think about it as,
ότι πριν το σκεφτόμουν ως εξής,
02:05
you could take care of your health,
μπορούσες να φροντίζεις την υγεία σου
02:05
or you could take care of obligations,
ή μπορούσες να τακτοποιείς τις υποχρεώσεις σου,
02:07
and one always came at the cost of the other.
και το ένα ήταν πάντα εις βάρος του άλλου.
02:10
So now, several hundred of these walking meetings later,
Έτσι τώρα, μετά από μερικές εκατοντάδες τέτοιων συναντήσεων περιπάτου,
02:14
I've learned a few things.
έμαθα μερικά πράγματα.
02:17
First, there's this amazing thing
Πρώτον, υπάρχει αυτό το υπέροχο αίσθημα
02:18
about actually getting out of the box
του να ξεφεύγεις από τα συνηθισμένα,
02:20
that leads to out-of-the-box thinking.
το οποίο οδηγεί σε μη κοινότυπες σκέψεις.
02:23
Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.
Είτε είναι η φύση είτε η ίδια η άσκηση, πραγματικά έχει αποτέλεσμα.
02:25
And second, and probably the more reflective one,
Και δεύτερον, και μάλλον το πιο αναστοχαστικό,
02:29
is just about how much each of us
είναι το πόσο μπορεί ο καθένας μας
02:32
can hold problems in opposition
να κρατήσει τα προβλήματα σε αντιπαράθεση
02:34
when they're really not that way.
όταν δεν είναι πραγματικά έτσι.
02:37
And if we're going to solve problems
Και αν είναι να λύσουμε προβλήματα
02:39
and look at the world really differently,
και δούμε τον κόσμο πολύ διαφορετικά,
02:40
whether it's in governance or business
είτε πρόκειται για διακυβέρνηση ή δουλειά
02:42
or environmental issues, job creation,
ή περιβαλλοντικά θέματα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας,
02:44
maybe we can think about how to reframe those problems
ίσως να μπορέσουμε να σκεφτούμε πώς να επαναπροσδιορίσουμε αυτά τα προβλήματα
02:47
as having both things be true.
ώστε να ισχύουν και δύο.
02:50
Because it was when that happened
Επειδή ήταν αυτό που συνέβη
02:52
with this walk-and-talk idea
με την ιδέα περιπάτου και συζήτησης
02:54
that things became doable and sustainable and viable.
που τα πράγματα έγιναν εφικτά και βιώσιμα.
02:55
So I started this talk talking about the tush,
Έτσι άρχισα αυτή την συζήτηση μιλώντας για τον πισινό
02:59
so I'll end with the bottom line, which is,
και θα κλείσω με την ουσία, η οποία είναι
03:01
walk and talk.
περπατήστε και συζητήστε.
03:05
Walk the talk.
Περπατήστε τη συζήτηση.
03:07
You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,
Θα εκπλαγείτε από το πόσο ο φρέσκος αέρας ωθεί τη φρέσκια σκέψη
03:08
and in the way that you do,
και, καθώς το κάνετε,
03:12
you'll bring into your life an entirely new set of ideas.
θα φέρετε ένα τελείως νέο σύνολο ιδεών στην ζωή σας.
03:13
Thank you.
Σας ευχαριστώ.
03:17
(Applause)
(Χειροκρότημα)
03:19
Translated by Chryssa Rapessi
Reviewed by Christina Papadimitriou

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com