English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Nilofer Merchant: Máte schůzku? Jděte na procházku

Filmed
Views 2,773,592

Nilofer Merchant přichází s malým nápadem, který možná bude mít velký dopad na váš život a zdraví: Příště, až budete mít setkání mezi čtyřma očima, udělejte z něj "procházkovou schůzku" -- a nechte nápady plynout, zatímco se procházíte a mluvíte.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
To, co děláte
00:13
right now, at this very moment,
právě teď, v tomto okamžiku,
00:15
is killing you.
vás zabíjí.
00:18
More than cars or the Internet
Více, než auta nebo internet
00:20
or even that little mobile device we keep talking about,
nebo dokonce ta malá mobilní zařízení, o kterých stále mluvíme,
00:22
the technology you're using the most almost every day
technologie, kterou užíváte nejvíc skoro každý den
00:25
is this, your tush.
je tohle, váš zadek.
00:28
Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,
V dnešní době lidé sedí 9,3 hodin denně,
00:31
which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.
což je víc, než kolik spíme, kolem 7,7 hodin.
00:34
Sitting is so incredibly prevalent,
Sezení je tak nesmírně rozšířené,
00:38
we don't even question how much we're doing it,
že se ani neptáme, jak moc to děláme,
00:40
and because everyone else is doing it,
a protože všichni ostatní to dělají taky,
00:42
it doesn't even occur to us that it's not okay.
ani nám nedochází, že to není v pořádku.
00:45
In that way, sitting has become
Takto se sezení stalo
00:47
the smoking of our generation.
kouřením naší generace.
00:50
Of course there's health consequences to this,
Samozřejmě že to má zdravotní následky,
00:54
scary ones, besides the waist.
děsivé, kromě pasu.
00:56
Things like breast cancer and colon cancer
Záležitosti jako je rakovina prsu a tlustého střeva
00:59
are directly tied to our lack of physical [activity],
jsou přímo spojeny s nedostatkem naší fyzické aktivity,
01:03
Ten percent in fact, on both of those.
ve skutečnosti deseti procenty, pro obě zmíněné.
01:06
Six percent for heart disease,
Šest procent pro srdeční choroby,
01:08
seven percent for type 2 diabetes,
sedm procent pro cukrovku 2.typu,
01:10
which is what my father died of.
na kterou zemřel můj otec.
01:12
Now, any of those stats should convince each of us
Takže, jakákoliv z těchto statistik by nás měla přesvědčit
01:15
to get off our duff more,
zvedat náš zadek víc,
01:17
but if you're anything like me, it won't.
ale jestli jste jen trochu jako já, tak nepřesvědčí.
01:18
What did get me moving was a social interaction.
Co mě přimělo k pohybu, byla sociální interakce.
01:21
Someone invited me to a meeting,
Někdo mě pozval na schůzku,
01:24
but couldn't manage to fit me in
ale nezvládl mě dostat do programu
01:26
to a regular sort of conference room meeting, and said,
na běžnou schůzku v konferenční místnosti, a řekl,
01:27
"I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"
"Zítra musím jít vyvenčit psy. Mohla byste přijít?"
01:30
It seemed kind of odd to do,
Zdálo se to trochu zvláštní,
01:34
and actually, that first meeting, I remember thinking,
a během této první schůzky jsme si myslela:
01:36
"I have to be the one to ask the next question,"
"Musím to být já, kdo položí další otázku",
01:38
because I knew I was going to huff and puff
protože jsem věděla, že budu během téhle konverzace
01:40
during this conversation.
funět jako lokomotiva.
01:43
And yet, I've taken that idea and made it my own.
A přesto, převzala jsem ten nápad a udělala z něj svůj vlastní.
01:45
So instead of going to coffee meetings
Takže namísto chození na schůzky u kávy
01:48
or fluorescent-lit conference room meetings,
nebo do konferenčních místností osvětlených zářivkami,
01:50
I ask people to go on a walking meeting,
zvu lidi na procházkové schůze,
01:52
to the tune of 20 to 30 miles a week.
do délky až 20 či 30 mílí týdně.
01:55
It's changed my life.
Změnilo mi to život.
01:59
But before that, what actually happened was,
Ale předtím to bylo tak,
02:01
I used to think about it as,
že jsem si myslela,
02:05
you could take care of your health,
můžeš se starat o své zdraví,
02:05
or you could take care of obligations,
nebo se můžeš starat o své povinnosti,
02:07
and one always came at the cost of the other.
a jedno je pokaždé na úkor druhého.
02:10
So now, several hundred of these walking meetings later,
Takže teď, o několik stovek těchto procházkových schůzek později,
02:14
I've learned a few things.
jsem se naučila několik věcí.
02:17
First, there's this amazing thing
Zaprvé, je tu ta úžasná věc
02:18
about actually getting out of the box
o vyjití ven z krabice,
02:20
that leads to out-of-the-box thinking.
které vede k přemýšlení "mimo krabici"
02:23
Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.
Ať už je to příroda nebo samotný pohyb, dozajista to pomáhá.
02:25
And second, and probably the more reflective one,
A zadruhé, a to je asi více vypovídající,
02:29
is just about how much each of us
je to právě o tom, kolik je každý z nás
02:32
can hold problems in opposition
schopen udržet problémů v opozici
02:34
when they're really not that way.
když takové ve skutečnosti nejsou.
02:37
And if we're going to solve problems
A jestli budeme problémy řešit
02:39
and look at the world really differently,
a podíváme se na svět opravdu jinak,
02:40
whether it's in governance or business
ať už je to ve vládě či obchodu
02:42
or environmental issues, job creation,
nebo záležitostech životního prostředí, tvorby práce,
02:44
maybe we can think about how to reframe those problems
možná můžeme přemýšlet, jak tyto problémy můžeme přeformulovat,
02:47
as having both things be true.
aby obě strany byly pravdivé.
02:50
Because it was when that happened
Protože to bylo tehdy, když se stalo tohle,
02:52
with this walk-and-talk idea
s tím choď-a-mluv nápadem,
02:54
that things became doable and sustainable and viable.
kdy se věci staly více proveditelnými, udržitelnými a životaschopnými.
02:55
So I started this talk talking about the tush,
Takže, začala jsem tuhle řeč mluvením o zadku,
02:59
so I'll end with the bottom line, which is,
a tak skončím tím podstatným, což je
03:01
walk and talk.
choďte a mluvte.
03:05
Walk the talk.
Prochoďte mluvení.
03:07
You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,
Budete překvapeni, jak čerstvý vzduch přihání čerstvé myšlení,
03:08
and in the way that you do,
a způsobem, jakým to budete dělat,
03:12
you'll bring into your life an entirely new set of ideas.
si do života přinesete zcela nový soubor nápadů.
03:13
Thank you.
Děkuji vám za pozornost.
03:17
(Applause)
(Potlesk)
03:19
Translated by Kateřina Číhalová
Reviewed by Marta Gysel

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com