English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Nilofer Merchant: Bạn cần bàn chuyện? Hãy đi bộ

Filmed
Views 2,773,592

Nilofer Merchant đề xuất 1 ý tưởng nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sức khỏe: Trong lần nói chuyện cá nhân tới, hãy biến nó thành "cuộc gặp đi bộ" -- và cho phép ý tưởng tuôn trào khi bạn vừa đi vừa nói.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
Điều mà bạn đang làm
00:13
right now, at this very moment,
ngay lúc này
00:15
is killing you.
đang dần giết chết bạn.
00:18
More than cars or the Internet
Nó nguy hiểm hơn cả ô tô hay Internet
00:20
or even that little mobile device we keep talking about,
hay là cái thiết bị di dộng mà chúng ta vẫn nói hằng ngày,
00:22
the technology you're using the most almost every day
cái công nghệ mà bạn sử dụng nhiều nhất trong gần như mọi ngày
00:25
is this, your tush.
là cái này này, cái mông của bạn đấy.
00:28
Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,
Ngày nay, trung bình chúng ta ngồi 9,3 tiếng mỗi ngày,
00:31
which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.
nó còn nhiều hơn cả thời gian chúng ta ngủ - 7,7 tiếng.
00:34
Sitting is so incredibly prevalent,
Ngồi là một điều gì đó vô cùng "thịnh hành",
00:38
we don't even question how much we're doing it,
chúng ta còn chẳng tự hỏi là mình đã ngồi bao lâu rồi
00:40
and because everyone else is doing it,
và bởi vì mọi người đều làm như vậy (ngồi),
00:42
it doesn't even occur to us that it's not okay.
nên ta không để ý rằng điều này là không ổn chút nào.
00:45
In that way, sitting has become
Cứ như vậy, ngồi đang dần trở thành
00:47
the smoking of our generation.
một vấn nạn như là hút thuốc ở thế hệ chúng ta vậy.
00:50
Of course there's health consequences to this,
Đương nhiên là ngồi gây ra những hệ quả xấu đến sức khỏe,
00:54
scary ones, besides the waist.
bên cạnh việc ảnh hưởng đến thắt lưng.
00:56
Things like breast cancer and colon cancer
Những thứ như ung thử vú hay ung thư ruột kết
00:59
are directly tied to our lack of physical [activity],
gắn liền đến việc thiếu hoạt động thể chất,
01:03
Ten percent in fact, on both of those.
Khoảng 10% trên thực tế, cả 2 thứ đấy.
01:06
Six percent for heart disease,
6% với bệnh đau tim,
01:08
seven percent for type 2 diabetes,
đái tháo đường loại 2 thì là 7%,
01:10
which is what my father died of.
và đây chính là căn bệnh đã cướp đi mạng sống của cha tôi.
01:12
Now, any of those stats should convince each of us
Bất cứ số liệu nào trong đó cũng thuyết phục mỗi chúng ta
01:15
to get off our duff more,
phải nhấc mông lên nhiều hơn,
01:17
but if you're anything like me, it won't.
nhưng nếu bạn giống tôi, thì chắc sẽ không đâu.
01:18
What did get me moving was a social interaction.
Điều khiến tôi thay đổi là tương tác với xã hội.
01:21
Someone invited me to a meeting,
Có người mời tôi tới cuộc họp,
01:24
but couldn't manage to fit me in
nhưng lại không xếp chỗ được cho tôi
01:26
to a regular sort of conference room meeting, and said,
ở trong cái hội trường đấy,
01:27
"I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"
"Ngay mai tôi phải dắt cho đi dạo. Bạn đến được chứ? "
01:30
It seemed kind of odd to do,
Làm như thế có vẻ hơi kì,
01:34
and actually, that first meeting, I remember thinking,
và thực tế là, trong buổi họp đầu tiên đấy, tôi nhớ là mình đã nghĩ rằng,
01:36
"I have to be the one to ask the next question,"
"Tôi phải là người hỏi câu hỏi tiếp theo,"
01:38
because I knew I was going to huff and puff
bởi vì tôi biết là tôi sẽ chuẩn bị tức điên lên
01:40
during this conversation.
trong suốt cuộc đối thoại này,
01:43
And yet, I've taken that idea and made it my own.
Và vâng, tôi giữ ý tưởng đó và tự mình làm.
01:45
So instead of going to coffee meetings
Thay cho việc đến buổi họp ở quán cafe
01:48
or fluorescent-lit conference room meetings,
hay đến buổi hội thảo về đèn huỳnh quang,
01:50
I ask people to go on a walking meeting,
tôi yêu cầu mọi người các cuộc họp đi bộ,
01:52
to the tune of 20 to 30 miles a week.
sao cho vừa mức 20 đến 30 dặm mỗi tuần.
01:55
It's changed my life.
Điều đó thay đổi đời tôi.
01:59
But before that, what actually happened was,
Nhưng trước đó, điều thực sự xảy ra,
02:01
I used to think about it as,
tôi từng nghĩ về nó như việc
02:05
you could take care of your health,
ta quan tâm đến sức khỏe của mình,
02:05
or you could take care of obligations,
hay quan tâm đến các trách nhiệm,
02:07
and one always came at the cost of the other.
và cái này luôn đánh đổi cho cái kia.
02:10
So now, several hundred of these walking meetings later,
Đến giờ, đã qua vài trăm cuộc họp đi bộ như thế,
02:14
I've learned a few things.
tôi học được vài điều.
02:17
First, there's this amazing thing
Đầu tiên, một điều tuyệt vời
02:18
about actually getting out of the box
rằng hành động khác biệt
02:20
that leads to out-of-the-box thinking.
sẽ dẫn đến suy nghĩ sáng tạo.
02:23
Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.
Dù nhờ khung cảnh thiên nhiên hay bài tập, nó có tác dụng.
02:25
And second, and probably the more reflective one,
Thứ 2, có thể mang tính tương phản hơn,
02:29
is just about how much each of us
là cách mỗi chúng ta
02:32
can hold problems in opposition
giữ các vấn đề trong sự đối lập
02:34
when they're really not that way.
trong khi thật ra chúng không như vậy.
02:37
And if we're going to solve problems
Và nếu ta cố giải quyết vấn đề
02:39
and look at the world really differently,
và quan sát thế giới theo cách khác,
02:40
whether it's in governance or business
dù là quản lý công hay kinh doanh
02:42
or environmental issues, job creation,
hoặc các vấn đề môi trường, tạo việc làm,
02:44
maybe we can think about how to reframe those problems
ta có thể hình dung những vấn đề đó bằng cách
02:47
as having both things be true.
chấp nhận tính đúng đắn của cả 2.
02:50
Because it was when that happened
Vì khi điều đó xảy ra
02:52
with this walk-and-talk idea
với ý tưởng đi-và-nói
02:54
that things became doable and sustainable and viable.
mọi việc trở nên vững chắc và khả thi
02:55
So I started this talk talking about the tush,
Tôi đã mở đầu bằng việc nói về mông,
02:59
so I'll end with the bottom line, which is,
nên sẽ kết thúc bằng kết luận, rằng
03:01
walk and talk.
đi-và-nói.
03:05
Walk the talk.
Đi-mà-nói.
03:07
You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,
Bạn sẽ ngạc nhiên với luồng không khí mới đưa suy nghĩ mới
03:08
and in the way that you do,
và với cách bạn làm,
03:12
you'll bring into your life an entirely new set of ideas.
bạn sẽ đưa hệ thống ý tưởng mới vào cuộc sống của bạn.
03:13
Thank you.
Cảm ơn.
03:17
(Applause)
(Vỗ tay)
03:19
Translated by Hoàng Linh
Reviewed by Thien Y Pham

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com