English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Nilofer Merchant: Una Kikao?Fanya matembezi

Filmed
Views 2,773,592

Nilofer Merchant ana ushauri mdogo ambao unaweza kuwa na mabadiliko makubwa katika maisha na afya yako:Wakati utakapokuwa na kikao kingine na mtu, kifanye kiwe ni "kikao cha matembezi" -- na yaache mawazo yazunguke wakati mnatembea na kuongea

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
Unachofanya
00:13
right now, at this very moment,
sasa hivi,wakati huu,
00:15
is killing you.
kuna kitu kinakuua.
00:18
More than cars or the Internet
Zaidi ya magari au mtandaoni
00:20
or even that little mobile device we keep talking about,
au hata simu za mikononi ambazo huwa tunaziongelea
00:22
the technology you're using the most almost every day
teknolojia unayoitumia zaidi kila siku
00:25
is this, your tush.
ni hii, makalio yako.
00:28
Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,
Siku hizi watu wanakaa kwa wastani wa masaa 9.3 kwa siku,
00:31
which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.
muda ambao ni zaidi ya ule tunaolala wa masaa 7.7.
00:34
Sitting is so incredibly prevalent,
Kukaa imekuwa ni jambo la kawaida mno
00:38
we don't even question how much we're doing it,
kiasi hatujiulizi,kuhusu muda mingi tunaotumia kukaa,
00:40
and because everyone else is doing it,
na kwa kuwa kila mmoja wetu anafanya hivyo,
00:42
it doesn't even occur to us that it's not okay.
hatuoni kuwa kufanya hivyo si sahihi.
00:45
In that way, sitting has become
namna hii,kukaa kumekuwa
00:47
the smoking of our generation.
uvutaji wa sigara wa kizazi chetu.
00:50
Of course there's health consequences to this,
na ukweli ni kuwa kuna madhara ya kiafya,
00:54
scary ones, besides the waist.
ya kutisha,ukiondoa kiuno.
00:56
Things like breast cancer and colon cancer
vitu kama kansa ya matiti na utumbo mpana
00:59
are directly tied to our lack of physical [activity],
yanhusishwa na ukosefu wa mazoezi,
01:03
Ten percent in fact, on both of those.
asilimia kumi, katika zote hizo.
01:06
Six percent for heart disease,
asilimia sita kwa ajili ugonjwa wa moyo,
01:08
seven percent for type 2 diabetes,
asilimia saba kwa ajili ya kisukari namba 2,
01:10
which is what my father died of.
ambacho ndicho baba yangu alichokufa nacho.
01:12
Now, any of those stats should convince each of us
takwimu hizi zinatakiwa zitushawishi
01:15
to get off our duff more,
kuinuka zaidi,
01:17
but if you're anything like me, it won't.
lakini ukiwa kama, hazitakushawishi.
01:18
What did get me moving was a social interaction.
kilichonifanya niinuke ilikuwa ni mahusiano ya kijamii.
01:21
Someone invited me to a meeting,
Mtu mmoja alinialika katika kikao,
01:24
but couldn't manage to fit me in
lakini hakuweza kunipatia nafasi
01:26
to a regular sort of conference room meeting, and said,
katika chumba cha kawaida cha mikutano, na akasema,
01:27
"I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"
"kesho nitafanya matembezi na mbwa wangu. Je unaweza kuja?"
01:30
It seemed kind of odd to do,
ilionekana kama ni kitu cha ajabu kufanya,
01:34
and actually, that first meeting, I remember thinking,
na katika kikao hiki cha kwanza, nakumbuka niliwaza,
01:36
"I have to be the one to ask the next question,"
"itabidi niwe wa kwanza kuuliza swali la kwanza
01:38
because I knew I was going to huff and puff
kwa sababu nilijua nitakuwa napumua sana
01:40
during this conversation.
wakati wa mazungumzo haya.
01:43
And yet, I've taken that idea and made it my own.
lakini sasa,nimechukua wazo na limekuwa langu.
01:45
So instead of going to coffee meetings
kwa hiyo baada ya kwenda katika vikao vya kahawa
01:48
or fluorescent-lit conference room meetings,
au vyumba vya mikutano,
01:50
I ask people to go on a walking meeting,
nawaomba watu twende katika mikutano ya kutembea,
01:52
to the tune of 20 to 30 miles a week.
kufikia umbali wa maili 20 hadi 30 kwa wiki.
01:55
It's changed my life.
imebadilisha maisha yangu.
01:59
But before that, what actually happened was,
lakini kabla, kilichotokea ilikuwa ni,
02:01
I used to think about it as,
nafikiri kama hivi,
02:05
you could take care of your health,
unaweza ukaangalia afya yako,
02:05
or you could take care of obligations,
au kuangalia majukumu yako,
02:07
and one always came at the cost of the other.
na moja lazima lichukue nafasi ya jingine.
02:10
So now, several hundred of these walking meetings later,
lakini sasa, baada ya mamia ya maili za vikao hivi vya kutembea,
02:14
I've learned a few things.
nimejifunza vitu kadhaa.
02:17
First, there's this amazing thing
Kwanza, kuna kitu hiki cha ajabu
02:18
about actually getting out of the box
kuhusu kutoka katika mazoea,
02:20
that leads to out-of-the-box thinking.
kunakosababisha usiwe na mawazo ya mazoea.
02:23
Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.
kama ni mazingira au mazoezi ,lakini inafanya kazi.
02:25
And second, and probably the more reflective one,
Na pili, na labda muhimu zaidi,
02:29
is just about how much each of us
ni jinsi ambavyo kila mtu,
02:32
can hold problems in opposition
wakastahimili matatizo
02:34
when they're really not that way.
hata kama hawako hivyo.
02:37
And if we're going to solve problems
na kama tutatua matatizo
02:39
and look at the world really differently,
na kuiangalia dunia,
02:40
whether it's in governance or business
kama ni katika utawala au biashara
02:42
or environmental issues, job creation,
au mambo ya mazingira,utengenezaji wa ajira,
02:44
maybe we can think about how to reframe those problems
labda tunaweza tukafikiri jinsi ya kuyaangalia upya matatizo haya.
02:47
as having both things be true.
ili vitu vyote viwe sahihi.
02:50
Because it was when that happened
kwa sababu ilikuwa hivyo
02:52
with this walk-and-talk idea
kuhusu wazo hili la kuongea na kutembea
02:54
that things became doable and sustainable and viable.
kwamba vitu vinaeza kufanyika na vikadumu.
02:55
So I started this talk talking about the tush,
nilianza mazungumzo haya nikiongelea kuhus makalio,
02:59
so I'll end with the bottom line, which is,
kwa hiyo nitamalizia kwa kusema
03:01
walk and talk.
tembea na ongea.
03:05
Walk the talk.
tembea na ongea.
03:07
You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,
utashangaa jinsi ambavyo hewa safi inasababisha mazungumzo safi,
03:08
and in the way that you do,
na katika hali hii,
03:12
you'll bring into your life an entirely new set of ideas.
utaleta mawazo mapya katika maisha yako.
03:13
Thank you.
Asante.
03:17
(Applause)
(Makofi)
03:19
Translated by Joachim Mangilima
Reviewed by Nelson Simfukwe

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com