English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

ნილოფერ მერჩანტი: შეხვედრა გაქვთ? გაისეირნეთ

Filmed
Views 2,773,592

ნილოფერ მერჩანტი გთავაზობთ პატარა იდეას, რომელმაც შეიძლება დიდი გავლენა მოახდინოს თქვენს ცხოვრებასა და ჯანმრთელობაზე: შემდეგ ჯერზე, როცა ერთი–ერთზე გექნებათ ვინმესთან შეხვედრა, "მოსიარულე შეხვედრა" სცადეთ და მიეცით იდეებს გასაქანი.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
რასაც ახლა,
00:13
right now, at this very moment,
აი, ამ წუთას აკეთებ
00:15
is killing you.
გკლავს.
00:18
More than cars or the Internet
უფრო მეტად, ვიდრე მანქანები ან ინტერნეტი
00:20
or even that little mobile device we keep talking about,
ან ის პატარა მობილური მოწყობილობა, რომელზეც სულ ვსაუბრობთ,
00:22
the technology you're using the most almost every day
ტექნოლოგია, რომელსაც შენ იყენებ თითქმის ყოველდღიურად,
00:25
is this, your tush.
ეს არის – შენი უკანალი.
00:28
Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,
დღესდღეობით ადამიანები დღეში 9.3 საათი სხედან,
00:31
which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.
რაც იმაზე მეტია, რამდენიც გვძინავს – 7.7 საათი.
00:34
Sitting is so incredibly prevalent,
ჯდომა იმდენად დაუჯერებლად გავრცელებულია,
00:38
we don't even question how much we're doing it,
იმასაც კი არ ვაყენებთ კითხვის ქვეშ, რამდენად ხშირად ვსხედვართ
00:40
and because everyone else is doing it,
და რახან ყველა დანარჩენიც ზის,
00:42
it doesn't even occur to us that it's not okay.
თავში აზრადაც არ მოგვდის, რომ ეს მთლად კარგი არაა.
00:45
In that way, sitting has become
ამ მხრივ, ჯდომა ჩვენი თაობისათვის
00:47
the smoking of our generation.
მოწევის მაგვარი გახდა.
00:50
Of course there's health consequences to this,
რა თქმა უნდა, ეს ჯანმრთელობაზე ტოვებს კვალს,
00:54
scary ones, besides the waist.
წელის გარდა, სხვა, საშიშ კვალსაც.
00:56
Things like breast cancer and colon cancer
დაავადებები, როგორიცაა მკერდის კიბო და ნაწლავის კიბო
00:59
are directly tied to our lack of physical [activity],
პირდაპირაა დაკავშირებული ჩვენი ფიზიკური აქტივობის ნაკლებობასთან.
01:03
Ten percent in fact, on both of those.
ამ ორივე დაავადებასთან, 10%–ით.
01:06
Six percent for heart disease,
გულის დაავადებებთან – 6%–ით,
01:08
seven percent for type 2 diabetes,
7%–ით დიაბეტის მეორე ტიპთან,
01:10
which is what my father died of.
რამაც მამაჩემი შეიწირა.
01:12
Now, any of those stats should convince each of us
წესით, ამ მონაცემებიდან ერთიც კი საკმარისი უნდა იყოს ჩვენს დასარწმუნებლად,
01:15
to get off our duff more,
რომ უფრო მეტად ავწიოთ უკანალი,
01:17
but if you're anything like me, it won't.
მაგრამ თუ ოდნავ მაინც ჩემნაირი ხართ, ეს არ იქნება საკმარისი.
01:18
What did get me moving was a social interaction.
ის, რამაც მართლა ამამოძრავა, სოციალური ურთიერთობა იყო.
01:21
Someone invited me to a meeting,
ვიღაცამ შეხვედრაზე დამპატიჟა,
01:24
but couldn't manage to fit me in
მაგრამ ვერ მოახერხა ჩვენი შეხვედრა
01:26
to a regular sort of conference room meeting, and said,
ჩვეულებრივ, საკონფერენციო ოთახის შეხვედრა გამოსულიყო და მითხრა:
01:27
"I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"
"ხვალ ჩემი ძაღლები უნდა გავასეირნო. შეგიძლია მაშინ მოხვიდე?"
01:30
It seemed kind of odd to do,
ძალიან უცნაურად ჟღერდა
01:34
and actually, that first meeting, I remember thinking,
და სიმართლე გითხრათ, იმ პირველი შეხვედრის დროს მახსოვს, ვფიქრობდი
01:36
"I have to be the one to ask the next question,"
"აუცილებლად მე უნდა დავსვა შემდეგი შეკითხვა"
01:38
because I knew I was going to huff and puff
იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ ამ საუბრის დროს
01:40
during this conversation.
ქშენა და ხვნეშა მომიწევდა.
01:43
And yet, I've taken that idea and made it my own.
და მაინც, მე ეს იდეა ავიტაცე და ჩემად ვაქციე.
01:45
So instead of going to coffee meetings
და ყავის შეხვედრებზე სიარულის
01:48
or fluorescent-lit conference room meetings,
ან ცივი ნათებით განათებული შეხვედრების ოთახებში ჯდომის ნაცვლად
01:50
I ask people to go on a walking meeting,
მე ხალხს ვთხოვ, სასიარულო შეხვედრებზე წამოვიდეს,
01:52
to the tune of 20 to 30 miles a week.
რაც კვირაში 20–30 მილის სიარული გამომდის.
01:55
It's changed my life.
ამან ჩემი ცხოვრება შეცვალა.
01:59
But before that, what actually happened was,
მაგრამ აქამდე რაც მოხდა იყო ის, რომ
02:01
I used to think about it as,
ადრე ვფიქრობდი,
02:05
you could take care of your health,
კაცს ან ჯანმრთელობაზე შეეძლო ზრუნვა,
02:05
or you could take care of obligations,
ან ვალდებულებების შესრულებაზე,
02:07
and one always came at the cost of the other.
და ამათგან ერთი მხოლოდ მეორეს ხარჯზე იყო შესაძლებელი.
02:10
So now, several hundred of these walking meetings later,
ახლა კი,ასობით ამგვარი სასიარულო შეხვედრის შემდეგ,
02:14
I've learned a few things.
რამდენიმე რამ ვისწავლე.
02:17
First, there's this amazing thing
პირველ რიგში, საოცარია, რომ
02:18
about actually getting out of the box
მართლა ყუთიდან გამოსვლა
02:20
that leads to out-of-the-box thinking.
ახალისებს შემოქმედებით ფიქრს.
02:23
Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.
არ ვიცი ეს ბუნების ბრალია თუ თავად ვარჯიშის, მაგრამ ეს ნამდვილად მუშაობს.
02:25
And second, and probably the more reflective one,
და მეორე, ალბათ უფრო დასაფიქრებელი ისაა,
02:29
is just about how much each of us
თუ თითოეული ჩვენგანი რამდენად
02:32
can hold problems in opposition
აყენებენ ამოცანებს როგორც ერთმანეთის გამომრიცხავს მაშინ,
02:34
when they're really not that way.
როცა სინამდვილეში ეს ასე სულაც არაა.
02:37
And if we're going to solve problems
თუ ჩვენ პრობლემების გადაწყვეტა
02:39
and look at the world really differently,
და სამყაროსათვის მართლა სხვაგვარად შეხედვა გვინდა,
02:40
whether it's in governance or business
ეს სახელმწიფოს მმართველობაში იქნება თუ ბიზნესში,
02:42
or environmental issues, job creation,
გარემოს დაცვის საკითხებში თუ სამუშაო ადგილების შექმნაში,
02:44
maybe we can think about how to reframe those problems
იქნებ დავფიქრდეთ, როგორ შევცვალოთ ამ პრობლემების აღქმა
02:47
as having both things be true.
ისე, რომ მათგან ორივე ჭეშმარიტება იყოს.
02:50
Because it was when that happened
იმიტომ, რომ სწორედ ეს გამოვიდა ამ
02:52
with this walk-and-talk idea
სიარულში ლაპარაკის იდეიდან –
02:54
that things became doable and sustainable and viable.
რომ რაღაცეები გაკეთბადი, მდგრადი და ეფექტური ხდება,
02:55
So I started this talk talking about the tush,
მე ეს საუბარი ჭეშმარიტებაზე საუბრით დავიწყე,
02:59
so I'll end with the bottom line, which is,
ასე რომ, დავამთავრებ დედააზრით –
03:01
walk and talk.
იარეთ და ისაუბრეთ.
03:05
Walk the talk.
იარეთ და ისაუბრეთ.
03:07
You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,
გაგიკვირდებათ, რამდენად იწვევს სუფთა ჰაერი ახლებურ ფიქრს,
03:08
and in the way that you do,
და ამით თქვენს ცხოვრებაში
03:12
you'll bring into your life an entirely new set of ideas.
სულ ახალ იდეებს შემოიტანთ.
03:13
Thank you.
გმადლობთ.
03:17
(Applause)
(აპლოდისმენტები)
03:19
Translated by Mariam Gabedava
Reviewed by George Tsaava

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com