English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Nilofer Merchant: Turi susitikimą? Eikit pasivaikščioti

Filmed
Views 2,773,592

Nilofer Merchant siūlo mažytę idėja, kuri galėtų padaryti didelę įtaką jūsų gyvenimui ir sveikatai: kitą karta, kai turėsite su kuo nors susitikti asmeniškai, išeikite į „pasivaikščiojimo susitikimą“ - tegu idėjos plūsta, kol jūs vaikštote ir kalbatės.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
Tai, ką jūs darote
00:13
right now, at this very moment,
šiuo metu, būtent šiuo momentu,
00:15
is killing you.
žudo jus.
00:18
More than cars or the Internet
Labiau nei automobiliai ar internetas,
00:20
or even that little mobile device we keep talking about,
ar net šis mažas mobilus prietaisas, apie kurį nepaliaujamai kalbame,
00:22
the technology you're using the most almost every day
technologija, kuria naudojatės labiausiai beveik kiekvieną dieną
00:25
is this, your tush.
yra tai, jūsų užpakalis.
00:28
Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,
Šiais laikais žmonės prasėdi po 9.3 valandas per dieną,
00:31
which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.
kas yra daugiau nei mes miegame, 7.7 valandas.
00:34
Sitting is so incredibly prevalent,
Sėdėjimas yra toks neįtikėtinai paplitęs,
00:38
we don't even question how much we're doing it,
kad mes net nesusirūpinam, kiek laiko mes tai darome,
00:40
and because everyone else is doing it,
o kadangi visi kiti tai daro
00:42
it doesn't even occur to us that it's not okay.
mums net nešauna į galvą, kad tai nėra gerai.
00:45
In that way, sitting has become
Šiuo būdu, sėdėjimas tapo
00:47
the smoking of our generation.
mūsų kartos rūkymu.
00:50
Of course there's health consequences to this,
Žinoma, tai turi pasekmes sveikatai,
00:54
scary ones, besides the waist.
gąsdinančias, ne tik tas, susijusias su talija.
00:56
Things like breast cancer and colon cancer
Tokios ligos kaip krūties vėžys ir virškinimo trakto vėžys
00:59
are directly tied to our lack of physical [activity],
yra tiesiogiai susijusios su fizinės veiklos trūkumu.
01:03
Ten percent in fact, on both of those.
Faktiškai 10 procentų, kartu sudėjus.
01:06
Six percent for heart disease,
6 procentai širdies ligų,
01:08
seven percent for type 2 diabetes,
7 procentai dviejų tipų diabeto,
01:10
which is what my father died of.
dėl ko mirė mano tėtis.
01:12
Now, any of those stats should convince each of us
Taigi, bet kuri šios statistikos dalis turėtų įtikinti kiekvieną iš mūsų
01:15
to get off our duff more,
dažniau pakelti savo subinę,
01:17
but if you're anything like me, it won't.
tačiau, jei esate panašūs į mane, tai bus neįmanoma.
01:18
What did get me moving was a social interaction.
Tai, kas privertė mane judėti, buvo socialinis bendravimas.
01:21
Someone invited me to a meeting,
Kažkas pakvietė mane susitikti,
01:24
but couldn't manage to fit me in
tačiau negalėjo suderinti
01:26
to a regular sort of conference room meeting, and said,
įprasto susitikimo konferencijų tipo kambaryje ir paklausė:
01:27
"I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"
„Rytoj turiu išvesti pavedžioti savo šunis. Ar galėtumėt tada ateiti?“
01:30
It seemed kind of odd to do,
Tai atrodė gan keistai,
01:34
and actually, that first meeting, I remember thinking,
ir, tiesą sakant, prisimenu, kad to pirmo susitikimo metu galvojau:
01:36
"I have to be the one to ask the next question,"
„Aš turiu paklausti kitą klausimą“,
01:38
because I knew I was going to huff and puff
nes žinojau, kad šio pokalbio metu
01:40
during this conversation.
šniokšiu iš nuovargio.
01:43
And yet, I've taken that idea and made it my own.
Tačiau aš pasiėmiau šią idėją ir padariau ją sava.
01:45
So instead of going to coffee meetings
Taigi, užuot ėjus susitikti prie kavos puodelio
01:48
or fluorescent-lit conference room meetings,
ar dienos šviesos apšviestame konferencijų kambaryje,
01:50
I ask people to go on a walking meeting,
aš prašau žmonių ateiti į pasivaikščiojimo susitikimą,
01:52
to the tune of 20 to 30 miles a week.
tai sudaro nuo 20 iki 30 mylių per savaitę.
01:55
It's changed my life.
Tai pakeitė mano gyvenimą.
01:59
But before that, what actually happened was,
Tačiau prieš tai, man buvo nutikę taip,
02:01
I used to think about it as,
kad aš galvodavau apie tai,
02:05
you could take care of your health,
kad galima rūpintis savo sveikata
02:05
or you could take care of obligations,
arba galima rūpintis savo pareigomis,
02:07
and one always came at the cost of the other.
ir viena yra įmanoma kito sąskaita.
02:10
So now, several hundred of these walking meetings later,
Taigi dabar, po kelių šimtų tokių pasivaikščiojamųjų susitikimų,
02:14
I've learned a few things.
aš išmokau kelis dalykus.
02:17
First, there's this amazing thing
Pirma, nuostabu
02:18
about actually getting out of the box
atitrūkti nuo standartinio mąstymo,
02:20
that leads to out-of-the-box thinking.
ko pasekoje pradedi mąstyti nešabloniškai.
02:23
Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.
Ar tai būtų natūralu, ar tik išlavinta, tai, žinoma, veikia.
02:25
And second, and probably the more reflective one,
Ir antra, ir tikriausiai tai dar labiau priverčia susimąstyti,
02:29
is just about how much each of us
yra tai, kiek kiekvienas iš mūsų
02:32
can hold problems in opposition
gali pasipriešinti problemoms,
02:34
when they're really not that way.
kai jos iš tiesų nėra tokios, kokių norėtume .
02:37
And if we're going to solve problems
Ir jeigu mes ketiname spręsti problemas
02:39
and look at the world really differently,
ir pažvelgti į pasaulį visai kitaip,
02:40
whether it's in governance or business
ar tai būtų valdymas, ar verslas,
02:42
or environmental issues, job creation,
ar gamtos problemos, darbo vietų kūrimas,
02:44
maybe we can think about how to reframe those problems
galbūt, mes galime pagalvoti, kaip galima būtų performuluoti šias problemas
02:47
as having both things be true.
ir pritaikyti abu šiuos aspektus.
02:50
Because it was when that happened
Nes kai tai nutiko,
02:52
with this walk-and-talk idea
šios vaikščiojimo - kalbėjimo idėjos pagalba,
02:54
that things became doable and sustainable and viable.
viskas tapo įvykdoma, nuoseklu ir įgyvendinama.
02:55
So I started this talk talking about the tush,
Taigi, aš pradėjau šią kalbą užpakalio tema,
02:59
so I'll end with the bottom line, which is,
todėl ir baigsiu ją praktiškai, t.y.
03:01
walk and talk.
vaikščiokit ir kalbėkit.
03:05
Walk the talk.
Kalbėjimas vaikščiojant.
03:07
You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,
Jūs nustebsite, kaip grynas oras padeda naujai mąstyti
03:08
and in the way that you do,
ir taip darydami
03:12
you'll bring into your life an entirely new set of ideas.
atnešite į savo gyvenimą visiškai naujas idėjas.
03:13
Thank you.
Ačiū.
03:17
(Applause)
(Plojimai)
03:19
Translated by Dovilė Pranckutė
Reviewed by Viktorija Cybaite

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com