English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

نیلوفر مرچند: جلسه دارید؟ پیاده روی كنيد

Filmed
Views 2,773,592

نیلوفر مرچِند اظهار می کند که یک ایده کوچک ممکن است تاثیر بزرگی بر زندگی و سلامتی شما داشته باشد: نوبت بعد که ملاقاتی با تنها یک فرد دارید "جلسه راه رفتن" را تهیه ببینید-- و اجازه دهید در حالی که راه می‌روید و حرف می‌‌زنيد، ایده هایی در ذهنتان جریان یابند.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
کاری که همین
00:13
right now, at this very momentلحظه,
الان دارید انجام می‌دهی،
00:15
is killingکشتن you.
تو را خواهد کشت.
00:18
More than carsماشین ها or the Internetاینترنت
این باسن تو هست که بیشتر از خودرو و اینترنت
00:20
or even that little mobileسیار deviceدستگاه we keep talkingصحبت کردن about,
و یا حتی این دستگاه کوچک موبایل که ما دائم راجع بهش حرف می‌زنیم،
00:22
the technologyتکنولوژی you're usingاستفاده كردن the mostاکثر almostتقریبا everyهرکدام day
تکنولوزی که بیشتر از همه استفاده می کنیم
00:25
is this, your tushتوش.
تو را خواهد کشت.
00:28
Nowadaysامروزه people are sittingنشسته 9.3 hoursساعت ها a day,
این روزها مردم ۹ ساعت و بیست دقیقه در روز می‌نشینند،
00:31
whichکه is more than we're sleepingخوابیدن, at 7.7 hoursساعت ها.
که بیشتر از هفت ساعت و ۵۰ دقیقه ای است که ما معمولا می‌خوابیم.
00:34
Sittingنشسته is so incrediblyطور باور نکردنی prevalentشایع,
بطور باورنکردنی نشستن بین مردم شایع است،
00:38
we don't even questionسوال how much we're doing it,
ما حتی نمی‌پرسیم که چقدر می‌نشینیم،
00:40
and because everyoneهر کس elseچیز دیگری is doing it,
به خاطر اینکه همه می‌نشیننند،
00:42
it doesn't even occurبه وقوع پیوستن to us that it's not okay.
حتی به ذهنمان هم نمی‌رسد که این درست نیست.
00:45
In that way, sittingنشسته has becomeتبدیل شدن به
این روزها، برای نسل ما نشستن تبدیل
00:47
the smokingسیگار کشیدن of our generationنسل.
به سیگار کشیدن شده.
00:50
Of courseدوره there's healthسلامتی consequencesعواقب to this,
البته که پیامده‌‌هایی برای سلامتی دارد،
00:54
scaryترسناک onesآنهایی که, besidesعلاوه بر این the waistدور کمر.
چیزهاى ترسناک، علاوه بر دورکمرمان.
00:56
Things like breastپستان cancerسرطان and colonکولون cancerسرطان
چیزهایی مثل سرطان سینه و یا سرطان روده بزرگ
00:59
are directlyبه طور مستقیم tiedگره خورده است to our lackعدم of physicalفیزیکی [activityفعالیت],
ارتباط مستقیم با فعالیت‌های بدنی ما دارند.
01:03
Tenده percentدرصد in factواقعیت, on bothهر دو of those.
در حقیقت ده درصد از هر دو این سرطان‌‌ها
01:06
Sixشش percentدرصد for heartقلب diseaseمرض,
۶ درصد از بیماريهای قلبی،
01:08
sevenهفت percentدرصد for typeتایپ کنید 2 diabetesدیابت,
۷ درصد از بیماران قندی نوع دوم،
01:10
whichکه is what my fatherپدر diedفوت کرد of.
که پدر من هم از همین بیماری مُرد، مربوط به نشستن هستند.
01:12
Now, any of those statsآمار should convinceمتقاعد کردن eachهر یک of us
خُب هریک از این حالتها باید ما را متقاعد کند که
01:15
to get off our duffدوو more,
باسن‌مون را تکون بدیم،
01:17
but if you're anything like me, it won'tنخواهد بود.
اما اگر تو مثل من باشى، نمی تونی.
01:18
What did get me movingدر حال حرکت was a socialاجتماعی interactionاثر متقابل.
تعاملات اجتماعى عاملى بود كه باعث به جنب و جوش در آمدنم شد.
01:21
Someoneکسی invitedدعوت کرد me to a meetingملاقات,
فردی مرا برای جلسه‌ای دعوت کرد،
01:24
but couldn'tنمی توانستم manageمدیریت کردن to fitمناسب me in
اما بصورت معمول
01:26
to a regularمنظم sortمرتب سازی of conferenceکنفرانس roomاتاق meetingملاقات, and said,
مرا در یک اتاق کنفرانس هدایت نکرد وبلکه گفت،
01:27
"I have to walkراه رفتن my dogsسگ ها tomorrowفردا. Could you come then?"
" من باید سگم را فردا براى راه رفتن بیرون ببرم. می تونی اون موقع بیایی؟ "
01:30
It seemedبه نظر می رسید kindنوع of oddفرد to do,
به نظر کمی عجیب بود،
01:34
and actuallyدر واقع, that first meetingملاقات, I rememberیاد آوردن thinkingفكر كردن,
و در واقع، به خاطر می‌آورم که در اولین نشست فکر می‌کردم
01:36
"I have to be the one to askپرسیدن the nextبعد questionسوال,"
"من باید اولین پرسش را بپرسم،"
01:38
because I knewمی دانست I was going to huffعصبانی and puffپف
زیرا میدونستم که در طی این گفتگو
01:40
duringدر حین this conversationگفتگو.
شكايتهای زیادی خواهم داشت.
01:43
And yetهنوز, I've takenگرفته شده that ideaاندیشه and madeساخته شده it my ownخودت.
و بعد از آن من این ایده را گرفتم و از آن خودم کردمش.
01:45
So insteadبجای of going to coffeeقهوه meetingsجلسات
خُب به جای اینکه به اتاق جلسات
01:48
or fluorescent-litفلورسنت روشن conferenceکنفرانس roomاتاق meetingsجلسات,
و یا اتاق کنفرانس با نور لامپ مهتابی برویم،
01:50
I askپرسیدن people to go on a walkingپیاده روی meetingملاقات,
من از افراد می‌خواهم که برای ملاقاتهای قدم زنی بیایند،
01:52
to the tuneاهنگ of 20 to 30 milesمایل a weekهفته.
تا به حدود ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در هفته برسد.
01:55
It's changedتغییر کرد my life.
این زندگی مرا تغییر داد.
01:59
But before that, what actuallyدر واقع happenedاتفاق افتاد was,
اما قبل از آن، چیزی که در واقع اتفاق افتاد این بود که،
02:01
I used to think about it as,
من فکر می‌کردم که باید
02:05
you could take careاهميت دادن of your healthسلامتی,
مراقب سلامتی‌‌ام باشم،
02:05
or you could take careاهميت دادن of obligationsتعهدات,
یا وظایف و تعهداتم را انجام دهم،
02:07
and one always cameآمد at the costهزینه of the other.
و انتخاب یکی، هزینه از دست دادن دیگری باید باشد.
02:10
So now, severalچند hundredصد of these walkingپیاده روی meetingsجلسات laterبعد,
خُب، حالا من چند صد تا از این قرار ملاقات ها پیاده روی را داشته‌‌ام،
02:14
I've learnedیاد گرفتم a fewتعداد کمی things.
و چند تا چیز را یادگرفتم.
02:17
First, there's this amazingحیرت آور thing
اول اینکه، چیز بسیار شگفت‌انگیزیه
02:18
about actuallyدر واقع gettingگرفتن out of the boxجعبه
وقتی كه خارج از چارچوب سنتى فكر مى‌‌كنى
02:20
that leadsمنجر می شود to out-of-the-boxبیرون جعبه thinkingفكر كردن.
و اين تو را سوق مى‌‌ده كه موضوعات را متفاوت ببينى.
02:23
Whetherچه it's natureطبیعت or the exerciseورزش itselfخودش, it certainlyقطعا worksآثار.
مهم نیست ماهيت آن باشد يا خود عمل، این قطعا کار می‌کنه.
02:25
And secondدومین, and probablyشاید the more reflectiveبازتابنده one,
و دومين ، و شاید تمعق برانگيزاننده‌‌تر
02:29
is just about how much eachهر یک of us
اینکه چقدر هر یک از ما می‌تونیم
02:32
can holdنگه دارید problemsمشکلات in oppositionاپوزیسیون
مسائلی که با فرد مقابل داریم را تحمل کنیم
02:34
when they're really not that way.
هنگامی که آنها واقعا با ما هم عقیده نیستند.
02:37
And if we're going to solveحل problemsمشکلات
اگر قصد داریم مشکلات را حل کنیم
02:39
and look at the worldجهان really differentlyمتفاوت است,
و به دنیا واقعا متفاوت نگاه کنیم،
02:40
whetherچه it's in governanceحکومت or businessکسب و کار
چه اینکه کار مدیریتی باشد يا تجاری
02:42
or environmentalمحیطی issuesمسائل, jobکار creationایجاد,
و یا موضوعات عادی زندگی و ايجاد شغل باشد،
02:44
maybe we can think about how to reframereframe those problemsمشکلات
شاید ما بتوانیم فکر کنیم که به مشکلات قالب دیگری بدهیم
02:47
as havingداشتن bothهر دو things be trueدرست است.
بطوری که هر دو طرف درست باشه.
02:50
Because it was when that happenedاتفاق افتاد
زیرا وقتی که با اين ايده
02:52
with this walk-and-talkراه رفتن و صحبت کردن ideaاندیشه
راه رفتن و حرف زدن اتفاق افتاد
02:54
that things becameتبدیل شد doableقابل اجرا and sustainableپایدار and viableقابل اعتماد.
همه چیز شدنی، پایدار وماندنی شد.
02:55
So I startedآغاز شده this talk talkingصحبت کردن about the tushتوش,
خُب من این راه رفتن و حرف زدن را با موضوع باسن شروع کردم،
02:59
so I'll endپایان with the bottomپایین lineخط, whichکه is,
و با این تمامش می‌کنم، که
03:01
walkراه رفتن and talk.
راه برو و حرف بزن.
03:05
Walkراه رفتن the talk.
راه برو و حرف بزن.
03:07
You'llشما be surprisedغافلگیر شدن at how freshتازه airهوا drivesدرایوها freshتازه thinkingفكر كردن,
متعجب می‌شوی وقتی ببینی که چگونه هوای آزاد فکرت را بکار می‌اندازه،
03:08
and in the way that you do,
و با این کاری که می‌کنی،
03:12
you'llشما خواهید بود bringآوردن into your life an entirelyبه طور کامل newجدید setتنظیم of ideasایده ها.
مجموعه‌‌اى از ایده‌‌های کاملا جدید را به زندگیت می‌آوری.
03:13
Thank you.
سپاسگزارم.
03:17
(Applauseتشویق و تمجید)
( تشویق تماشاگران)
03:19
Translated by soheila Jafari
Reviewed by Leila Ataei

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com