English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Nilofer Merchant: Ska du ha ett möte? Ta en promenad

Filmed
Views 2,905,000

Nilofer Merchant föreslår en liten idé som kan ha stor inverkan på ditt liv och din hälsa: Nästa gång du har ett möte med en person, så gör det till ett "promenadmöte" -- och låt idéerna flöda när ni vandrar och pratar.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
Vad ni gör,
00:13
right now, at this very momentögonblick,
just nu, i denna stund
00:15
is killingdödande you.
tar kål på er.
00:18
More than carsbilar or the InternetInternet
Mer än bilarna eller Internet
00:20
or even that little mobilemobil deviceanordning we keep talkingtalande about,
eller till och de små mobilerna vi jämt pratar om,
00:22
the technologyteknologi you're usinganvänder sig av the mostmest almostnästan everyvarje day
teknologin som ni använder nästan varje dag
00:25
is this, your tushTush.
är denna er rumpa.
00:28
NowadaysNuförtiden people are sittingSammanträde 9.3 hourstimmar a day,
Nuförtiden så sitter folk 9.3 timmar per dag,
00:31
whichsom is more than we're sleepingsovande, at 7.7 hourstimmar.
vilket är mer än vi sover, vilket är runt 7.7 timmar.
00:34
SittingSitter is so incrediblyoerhört prevalentförhärskande,
Sittande är så otroligt förekommande att
00:38
we don't even questionfråga how much we're doing it,
vi inte ens ifrågasätter hur mycket vi gör det,
00:40
and because everyonealla elseannan is doing it,
och eftersom alla andra också gör det
00:42
it doesn't even occurinträffa to us that it's not okay.
slår det oss inte ens att det är inte är bra.
00:45
In that way, sittingSammanträde has becomebli
På det viset så har sittande blivit,
00:47
the smokingrökning of our generationgeneration.
vår generations rökning.
00:50
Of coursekurs there's healthhälsa consequenceskonsekvenser to this,
Det blir förstås hälsokonsekvenser av detta,
00:54
scaryskrämmande onesettor, besidesFörutom the waistmidja.
skrämmande sådana utöver midjemåttet.
00:56
Things like breastbröst cancercancer and colonkolon cancercancer
Saker som bröst- och tarmcancer
00:59
are directlydirekt tiedbundna to our lackbrist of physicalfysisk [activityaktivitet],
är direkt länkade till vår bristande fysiska aktivitet
01:03
TenTio percentprocent in factfaktum, on bothbåde of those.
I realiteten tio procent för båda dessa.
01:06
SixSex percentprocent for hearthjärta diseasesjukdom,
Sex procent för hjärtsjukdom,
01:08
sevensju percentprocent for typetyp 2 diabetesdiabetes,
sju procent för typ 2-diabetes,
01:10
whichsom is what my fatherfar dieddog of.
vilket var det min far dog av.
01:12
Now, any of those statsstatistik should convinceövertyga eachvarje of us
Nu borde endast en av dessa siffror räcka för övertyga oss alla
01:15
to get off our duffDuff more,
om att lätta på rumpan,
01:17
but if you're anything like me, it won'tvana.
men om du är lik mig, så gör du det inte.
01:18
What did get me movingrör på sig was a socialsocial interactioninteraktion.
Vad som fick mig att röra på mig var social interaktion.
01:21
SomeoneNågon invitedinbjudna me to a meetingmöte,
En som bjöd in mig till ett möte,
01:24
but couldn'tkunde inte managehantera to fitpassa me in
men som inte lyckades få plats för oss
01:26
to a regularregelbunden sortsortera of conferencekonferens roomrum meetingmöte, and said,
i ett vanligt konferensrumsmöte sa,
01:27
"I have to walk my dogshundar tomorrowi morgon. Could you come then?"
"Jag måste rasta mina hundar i morgon. Kan du komma då?"
01:30
It seemedverkade kindsnäll of oddudda to do,
Det verkade lite underligt att göra,
01:34
and actuallyfaktiskt, that first meetingmöte, I rememberkom ihåg thinkingtänkande,
och faktiskt vid detta första möte så kommer jag ihåg jag tänkte,
01:36
"I have to be the one to askfråga the nextNästa questionfråga,"
"Jag måste få ställa nästa fråga,"
01:38
because I knewvisste I was going to huffHuff and puffpuff
eftersom jag höll på att bli ganska andfådd
01:40
duringunder this conversationkonversation.
under samtalet.
01:43
And yetän, I've takentagen that ideaaning and madegjord it my ownegen.
Men ändå så jag tagit idén och gjort den till min.
01:45
So insteadistället of going to coffeekaffe meetingsmöten
Så istället för att gå på fikamöten
01:48
or fluorescent-litlysrör lit- conferencekonferens roomrum meetingsmöten,
eller till konferensrum belysta med fluorescerande ljus,
01:50
I askfråga people to go on a walkinggående meetingmöte,
så ber jag folk om ett promenadmöte och
01:52
to the tuneTune of 20 to 30 milesmiles a weekvecka.
det brukar bli 30-50 km per vecka.
01:55
It's changedändrats my life.
Det förändrade mitt liv.
01:59
But before that, what actuallyfaktiskt happenedhände was,
Men innan det, så vad som i själva verket hände var,
02:01
I used to think about it as,
att jag brukade tänka på detta vis
02:05
you could take carevård of your healthhälsa,
du borde sköta om din hälsa
02:05
or you could take carevård of obligationsskyldigheter,
eller du borde sköta dina åtaganden och
02:07
and one always camekom at the costkosta of the other.
den ena gjordes alltid på bekostnad av den andra.
02:10
So now, severalflera hundredhundra of these walkinggående meetingsmöten latersenare,
Så nu efter flera hundra promenadmöten
02:14
I've learnedlärt mig a few things.
så jag har lärt mig några saker.
02:17
First, there's this amazingfantastiskt thing
För det första är det en underbar sak
02:18
about actuallyfaktiskt getting out of the boxlåda
med att ta sig ur gamla vanor
02:20
that leadsleads to out-of-the-boxout-of-the-box thinkingtänkande.
och detta leder till nya vidare och mindre begränsade tankar.
02:23
WhetherHuruvida it's naturenatur or the exerciseträning itselfsig, it certainlysäkert worksArbetar.
Vare sig det nu är naturen som gör det eller att man rör sig. Huvudsaken är att det funkar.
02:25
And secondandra, and probablyförmodligen the more reflectivereflekterande one,
För det andra, och det är förmodligen den mer djuplodande saken,
02:29
is just about how much eachvarje of us
handlar det om hur mycket vi alla
02:32
can holdhåll problemsproblem in oppositionoppositionen
gör problem till motsatsförhållanden
02:34
when they're really not that way.
när de i själva verket inte är det.
02:37
And if we're going to solvelösa problemsproblem
Och om vi ska kunna lösa problemen
02:39
and look at the worldvärld really differentlyannorlunda,
och se världen på ett verkligt annorlunda sätt
02:40
whetherhuruvida it's in governancestyrning or businessföretag
vare sig det gäller samhället, företagen
02:42
or environmentalmiljö- issuesfrågor, jobjobb creationskapande,
miljöfrågor eller jobbskapande,
02:44
maybe we can think about how to reframeReframe those problemsproblem
så måste vi kanske tänka på hur vi omformulerar dessa problem
02:47
as havinghar bothbåde things be truesann.
så att vi uppfyller båda sakerna samtidigt.
02:50
Because it was when that happenedhände
För det var när detta hände
02:52
with this walk-and-talkpromenad-och-talk ideaaning
men den här promenera-och-prata idén
02:54
that things becameblev doablegenomförbart and sustainablehållbart and viablegenomförbar, livskraftig.
som saker blev görliga, uthålliga och praktiska.
02:55
So I startedsatte igång this talk talkingtalande about the tushTush,
Jag började detta föredrag genom att prata om rumpan,
02:59
so I'll endslutet with the bottombotten linelinje, whichsom is,
så här kommer min ändelse, vilken är
03:01
walk and talk.
promenera och prata.
03:05
WalkPromenad the talk.
Så gå från idé till handling.
03:07
You'llDu kommer be surprisedöverraskad at how freshfärsk airluft drivesenheter freshfärsk thinkingtänkande,
Du kommer att bli förvånad över hur frisk luft ger friska tankar,
03:08
and in the way that you do,
och på så sätt plockar du fram
03:12
you'lldu kommer bringföra into your life an entirelyhelt newny setuppsättning of ideasidéer.
en helt ny uppsättning idéer i ditt liv.
03:13
Thank you.
Tack så mycket.
03:17
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
03:19
Translated by Anders Björk
Reviewed by Agneta Fritz

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com