English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk

Nilofera Merčanta: Ir tikšanās? Dodieties pastaigā

Filmed
Views 2,773,592

Nilofera Merčanta iesaka nelielu ideju, kurai varētu būt liela ietekme uz jūsu dzīvi un veselību: Nākamreiz, kad jums ar kādu ir tikšanās, padariet to par „pastaigu sarunu” un ļaujiet idejām pacelties spārnos, kamēr staigājat un runājat.

- Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies. Full bio

What you're doing,
Tas, ko darāt
00:13
right now, at this very moment,
šeit un tieši šajā mirklī,
00:15
is killing you.
jūs nogalina.
00:18
More than cars or the Internet
Vairāk nekā automašīnas vai internets
00:20
or even that little mobile device we keep talking about,
vai pat tā mobilā ierīcīte, par kuru mēs nepārtraukti runājam,
00:22
the technology you're using the most almost every day
tehnoloģija, kuru jūs ikdienā lietojat visbiežāk,
00:25
is this, your tush.
ir šī — jūsu sēžamvieta.
00:28
Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,
Mūsdienās cilvēki sēž 9,3 stundas dienā,
00:31
which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.
kas ir vairāk, nekā laiks, ko pavadām guļot — 7,7 stundas.
00:34
Sitting is so incredibly prevalent,
Sēdēšana ir tik ārkārtīgi izplatīta,
00:38
we don't even question how much we're doing it,
ka mēs pat neaizdomājamies, cik lielā mērā to darām,
00:40
and because everyone else is doing it,
un tā kā visi pārējie to dara,
00:42
it doesn't even occur to us that it's not okay.
mums pat neienāk prātā, ka tas nav labi.
00:45
In that way, sitting has become
Tādā veidā sēdēšana ir kļuvusi
00:47
the smoking of our generation.
par mūsu paaudzes smēķēšanu.
00:50
Of course there's health consequences to this,
Protams, tam ir arī sekas uz veselību,
00:54
scary ones, besides the waist.
baisas sekas, ne tikai uz vidukli.
00:56
Things like breast cancer and colon cancer
Piemēram, krūts vēzis un zarnu vēzis
00:59
are directly tied to our lack of physical [activity],
ir tieši saistīts ar mūsu mazkustīgumu,
01:03
Ten percent in fact, on both of those.
patiesībā, desmit procentos abu vēžu gadījumu.
01:06
Six percent for heart disease,
Sešos procentos sirds slimību,
01:08
seven percent for type 2 diabetes,
septiņos procentos 2.tipa diabēta,
01:10
which is what my father died of.
tieši no kā nomira mans tēvs.
01:12
Now, any of those stats should convince each of us
Ja vien šī statistika spētu pārliecināt katru no mums
01:15
to get off our duff more,
biežāk piecelties no saviem spilventiņiem,
01:17
but if you're anything like me, it won't.
bet ja esat kaut cik līdzīgi man, tad tā nenotiks.
01:18
What did get me moving was a social interaction.
Mani spēja izkustināt sociālā saskarsme.
01:21
Someone invited me to a meeting,
Kāds uzaicināja mani uz tikšanos,
01:24
but couldn't manage to fit me in
taču savā grafikā nevarēja atrast
01:26
to a regular sort of conference room meeting, and said,
laiku, lai ar mani tiktos birojā un teica:
01:27
"I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"
„Man rīt jāizved pastaigā savi suņi. Varbūt tu varētu atnākt tad?”
01:30
It seemed kind of odd to do,
Tas šķita diezgan savādi.
01:34
and actually, that first meeting, I remember thinking,
Es pat atceros. ka tajā pirmajā satikšanās reizē es nodomāju:
01:36
"I have to be the one to ask the next question,"
„Man jābūt tai, kura uzdos jautājumu nākamā,”
01:38
because I knew I was going to huff and puff
jo es zināju, ka šīs sarunas laikā
01:40
during this conversation.
elsīšu un pūtīšu.
01:43
And yet, I've taken that idea and made it my own.
Tomēr beigās es pieņēmu šo domu kā savējo.
01:45
So instead of going to coffee meetings
Tā vietā, lai satiktos pie kafijas tases
01:48
or fluorescent-lit conference room meetings,
vai sanāktu ar fluorescenci izgaismotās sanāksmju telpās,
01:50
I ask people to go on a walking meeting,
es aicinu cilvēkus uz tikšanos pastaigā,
01:52
to the tune of 20 to 30 miles a week.
nostaigājot 30 līdz 50 kilometrus nedēļā.
01:55
It's changed my life.
Tas ir mainījis manu dzīvi.
01:59
But before that, what actually happened was,
Taču pirms tam bija tā,
02:01
I used to think about it as,
ka es uz to raudzījos kā:
02:05
you could take care of your health,
tu vari parūpēties par savu veselību
02:05
or you could take care of obligations,
vai tikt galā ar pienākumiem,
02:07
and one always came at the cost of the other.
viens vienmēr bija uz otra rēķina.
02:10
So now, several hundred of these walking meetings later,
Tā nu tagad, pēc vairākiem simtiem šīm pastaigu sarunām,
02:14
I've learned a few things.
esmu šo to iemācījusies.
02:17
First, there's this amazing thing
Pirmkārt, apbrīnojamākais ir tas,
02:18
about actually getting out of the box
ka, iziešana ārā no četrām sienām,
02:20
that leads to out-of-the-box thinking.
veicina nestandarta domāšanu.
02:23
Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.
Vienalga, vai tā ir daba vai pati izkustēšanās, tas strādā.
02:25
And second, and probably the more reflective one,
Otrkārt, kas, iespējams, pārdomu veicinošs,
02:29
is just about how much each of us
ir tas, cik ļoti ikviens no mums
02:32
can hold problems in opposition
problēmas pretnostatī,
02:34
when they're really not that way.
lai arī tās tādas nemaz nav.
02:37
And if we're going to solve problems
Ja grasāmies risināt problēmas
02:39
and look at the world really differently,
un raudzīties uz pasauli citādāk,
02:40
whether it's in governance or business
vienalga vai tā būtu vadība, uzņēmējdarbība,
02:42
or environmental issues, job creation,
vides jautājumi vai jaunu darba vietu radīšana,
02:44
maybe we can think about how to reframe those problems
varbūt mēs varam izdomāt, kā uz šīm problēmām raudzīties citādāk,
02:47
as having both things be true.
abas pieņemot kā patiesību.
02:50
Because it was when that happened
Jo tā notika ar šo domu
02:52
with this walk-and-talk idea
par tikšanos pastaigā,
02:54
that things became doable and sustainable and viable.
ar kuru lietas kļuva izdarāmākas, ilgtspējīgākas un dzīvotspējīgākas.
02:55
So I started this talk talking about the tush,
Tā kā es sāku šo sarunu, runājot par sēžamvietu,
02:59
so I'll end with the bottom line, which is,
tad nobeigšu ar pašu pamatu —
03:01
walk and talk.
staigā un runā!
03:05
Walk the talk.
Izved sarunu svaigā gaisā.
03:07
You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,
Jūs būsiet pārsteigti, kā svaigais gaiss rosina jaunas domas,
03:08
and in the way that you do,
un šīm domām attīstoties,
03:12
you'll bring into your life an entirely new set of ideas.
ieviesīsiet savā dzīvē pilnīgi jaunas idejas.
03:13
Thank you.
Paldies!
03:17
(Applause)
(Aplausi)
03:19
Translated by Anete Daugule
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

About the speaker:

Nilofer Merchant - Corporate director, author
Business innovator Nilofer Merchant thinks deeply about the frameworks, strategies and cultural values of companies.

Why you should listen

Nilofer Merchant has been helping to grow businesses -- from Fortune 500s to web startups -- for 20 years. She’s worked for major companies (like Apple and Autodesk) and early web startups (remember Golive?). Logitech, Symantec, HP, Yahoo, VMWare, and many others have turned to her guidance to develop new product strategies, enter new markets, defend against competitors and optimize revenue.

Today she serves on boards for both public and private companies, and writes books about collaboration, like The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy, and openness -- check out her recent ebook 11 Rules for Creating Value in the #SocialEra, chosen by Fast Company as one of the Best Business Books of 2012. She also writes for HBR, including the personal and brave essay about a previous attempt on the TED stage: "What I Learned from My TED Talk."

Watch Nilofer's moving TEDxHouston talk on "onlyness" >>

More profile about the speaker
Nilofer Merchant | Speaker | TED.com