English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie King: Kako me autizam oslobodio da budem ja

Filmed
Views 2,312,481

"Ljudi se često toliko boje različitosti da sve pokušavaju smjestiti u malene kategorije s određenim etiketama," kaže 16-godišnja Rosie King koja je odvažna, brzopleta, i autistična. Ona želi znati: Zašto svi pokušavaju biti tako normalni? Šalje javni poziv svakom djetetu, roditelju, učitelju i svakoj osobi koja želi slaviti jedinstvenost. Njeno svjedočanstvo je jedinstven prikaz potencijala ljudske različitosti.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

I haven't told many people this,
Ovo nisam rekla puno ljudi,
00:12
but in my head, I've got
ali u mojoj glavi
00:14
thousands of secret worlds all going on
na tisuće tajnih svjetova se odvija
00:16
all at the same time.
u isto vrijeme.
00:18
I am also autistic.
Također sam autistična.
00:21
People tend to diagnose autism
Ljudi često dijagnosticiraju autizam
00:23
with really specific
check-box descriptions,
s točno određenim opisima,
00:25
but in reality, it's a whole
variation as to what we're like.
ali zapravo, postoji cijela varijacija
toga kakvi jesmo.
00:28
For instance, my little brother,
Na primjer, moj mlađi brat,
00:31
he's very severely autistic.
on je jako autističan.
00:33
He's nonverbal. He can't talk at all.
Ne govori. Uopće ne može govoriti.
00:35
But I love to talk.
Ali ja obožavam pričati.
00:37
People often associate autism
Ljudi često povezuju autizam
00:40
with liking maths and
science and nothing else,
sa sklonošću prema matematici i znanosti,
00:43
but I know so many autistic people
i ničemu drugom, ali poznajem
00:46
who love being creative.
mnogo autističnih ljudi
koji vole biti kreativni.
00:47
But that is a stereotype,
Ali to je stereotip,
00:50
and the stereotypes of things
i stereotipi o stvarima su često,
00:52
are often, if not always, wrong.
ako ne i uvijek, pogrešni.
00:54
For instance, a lot of people
Na primjer, mnogo ljudi pomisli autizam
00:57
think autism and think
"Rain Man" immediately.
i odmah pomisli "Kišni čovjek".
01:00
That's the common belief,
To je uobičajeno vjerovanje,
01:04
that every single autistic
person is Dustin Hoffman,
da je svaka autistična osoba
Dustin Hoffman,
01:06
and that's not true.
ali to nije istina.
01:09
But that's not just with
autistic people, either.
I to nije samo za autistične ljude.
01:12
I've seen it with LGBTQ people,
Vidjela sam to kod LGBTQ ljudi,
01:15
with women, with POC people.
kod žena, ljudi druge rase.
01:17
People are so afraid of variety
Ljudi se tako boje različitosti
01:19
that they try to fit everything
into a tiny little box
da sve pokušavaju smjestiti
u sitne male kategorije
01:22
with really specific labels.
s točno određenim etiketama.
01:25
This is something that actually
Ovo je nešto
01:27
happened to me in real life:
što mi se stvarno dogodilo u pravom životu.
01:29
I googled "autistic people are ..."
Googlala sam "autistični ljudi su..."
01:31
and it comes up with suggestions
i izađu prijedlozi
01:34
as to what you're going to type.
za to što ćete utipkati.
01:36
I googled "autistic people are ..."
Googlala sam " autistični ljudi su..."
01:38
and the top result was "demons."
i prvi rezultat je bio "demoni."
01:40
That is the first thing that people think
To je prva stvar koju ljudi pomisle
01:43
when they think autism.
kad pomisle autizam.
01:45
They know.
Oni znaju.
01:47
(Laughter)
(Smijeh)
01:49
One of the things I can do
because I'm autistic —
Jedna od stvari koje mogu
zato što sam autistična —
01:56
it's an ability rather than a disability —
sposobnost radije nego nedostatak —
01:59
is I've got a very, very vivid imagination.
imam jako, jako živu maštu.
02:01
Let me explain it to you a bit.
Pustite me da malo objasnim.
02:05
It's like I'm walking in two
worlds most of the time.
Kao da većinu vremena
hodam kroz dva svijeta.
02:06
There's the real world,
the world that we all share,
Postoji stvaran svijet,
svijet kojeg svi dijelimo,
02:09
and there's the world in my mind,
i postoji svijet u mom umu,
02:11
and the world in my mind
is often so much more real
i svijet u mom umu je često
puno, puno stvarniji
02:13
than the real world.
nego stvarni svijet.
02:16
Like, it's very easy for
me to let my mind loose
Skroz mi je lako pustiti svoj um slobodno
02:19
because I don't try and fit
myself into a tiny little box.
zato što se ne pokušavam
uklopiti u malu kategoriju.
02:22
That's one of the best
things about being autistic.
To je jedna od najboljih stvari
kod autističnosti.
02:25
You don't have the urge to do that.
Nemate poriv to činiti.
02:27
You find what you want to do,
Pronađete što želite raditi,
02:29
you find a way to do it,
and you get on with it.
nađete kako to raditi,
i samo to radite.
02:32
If I was trying to fit myself into a box,
Da sam se pokušala uklopiti
u malu kategoriju,
02:35
I wouldn't be here, I
wouldn't have achieved
ne bih bila ovdje,
i ne bih postigla
02:37
half the things that I have now.
pola toga što imam sada.
02:39
There are problems, though.
Postoje i problemi, zapravo.
02:41
There are problems with being autistic,
Postoje problemi s autističnosti,
02:43
and there are problems with
having too much imagination.
i postoje problemi kad
ste previše maštoviti.
02:45
School can be a problem in general,
Škola može općenito biti problem,
02:48
but having also to explain to a teacher
isto kao i objasniti učitelju
02:50
on a daily basis
svaki dan
02:54
that their lesson is inexplicably dull
da je njihova lekcija neobjašnjivo dosadna
02:56
and you are secretly taking refuge
i da potajice tražite zaklon
03:00
in a world inside your head in
which you are not in that lesson,
u svijetu u svojoj glavi
gdje niste na tom predavanju,
03:02
that adds to your list of problems.
to puno pridonosi listi problema.
03:06
(Laughter)
(Smijeh)
03:10
Also, when my imagination takes hold,
Isto, kad moja mašta preuzme vlast,
03:12
my body takes on a life of its own.
moje tijelo postane svoj vladar.
03:16
When something very exciting
happens in my inner world,
Kad se nešto jako uzbudljivo dogodi
u mom unutarnjem svijetu,
03:18
I've just got to run.
jednostavno moram trčati.
03:21
I've got to rock backwards and forwards,
Moram se njihati
naprijed-natrag,
03:22
or sometimes scream.
ili ponekad vrištati.
03:24
This gives me so much energy,
Daje mi toliko puno energije
03:26
and I've got to have an
outlet for all that energy.
i moram svu tu energiju nekako otpustiti.
03:28
But I've done that ever
since I was a child,
Ali to sam radila
otkad sam bila malena,
03:31
ever since I was a tiny little girl.
otkad sam bila mala djevojčica.
03:33
And my parents thought it was
cute, so they didn't bring it up,
Moji roditelji su mislili da
je to slatko, pa to nisu spominjali.
03:35
but when I got into school,
ali kad sam pošla u školu,
03:38
they didn't really agree that it was cute.
tamo se nisu baš slagali da je to slatko.
03:39
It can be that people
don't want to be friends
Može biti da ljudi ne žele
biti prijatelji
03:42
with the girl that starts
screaming in an algebra lesson.
s djevojkom koja počne vrištati
na satu matematike.
03:44
And this doesn't normally
happen in this day and age,
I ovo se inače ne događa
u današnje vrijeme,
03:47
but it can be that people don't want
to be friends with the autistic girl.
ali može biti da ljudi ne žele
biti prijatelji s autističnom curom.
03:51
It can be that people
don't want to associate
Može biti da se ljudi ne žele
povezivati
03:55
with anyone who won't
or can't fit themselves
s bilo kim tko ne želi
ili ne može
03:58
into a box that's labeled normal.
sebe smjestiti u kategoriju "normalnog."
04:01
But that's fine with me,
Ali meni to ne smeta,
04:04
because it sorts the wheat from the chaff,
to razdvaja žito od kukolja,
04:06
and I can find which people
are genuine and true
i mogu odmah saznati
koji su ljudi iskreni i otvoreni
04:08
and I can pick these people as my friends.
i te ljude odabirem za svoje prijatelje.
04:11
But if you think about it, what is normal?
Ali ako razmislite na tren,
što je uopće normalno?
04:13
What does it mean?
Što to znači?
04:17
Imagine if that was the best
compliment you ever received.
Zamislite kad bi to bio najbolji kompliment
koji ikad dobijete.
04:19
"Wow, you are really normal."
"Vau, ti si baš normalna."
04:21
(Laughter)
(Smijeh)
04:24
But compliments are,
Ali komplimenti su:
04:25
"you are extraordinary"
"ti si izvanredna,"
04:29
or "you step outside the box."
ili "ti ne spadaš pod kategoriju."
04:30
It's "you're amazing."
"Ti si fantastična."
04:32
So if people want to be these things,
Tako da ako ljudi žele biti takvi,
04:33
why are so many people
striving to be normal?
zašto toliko puno ljudi teži
biti normalno?
04:35
Why are people pouring their
brilliant individual light into a mold?
Zašto ljudi lijevaju svoje briljantno,
individualno svjetlo u kalup?
04:38
People are so afraid of variety
that they try and force everyone,
Ljudi se tako boje različitosti
da pokušavaju prisiliti sve,
04:43
even people who don't want
to or can't, to become normal.
čak i ljude koji ne žele
ili ne mogu, da budu normalni.
04:48
There are camps for LGBTQ people
Postoje kampovi za LGBTQ ljude
04:51
or autistic people to try and
make them this "normal,"
ili autistične ljude kako bi pokušali
"biti normalni,"
04:54
and that's terrifying that people
would do that in this day and age.
i stvarno je strašno da ljudi to pokušavaju
u današnje doba.
04:58
All in all, I wouldn't trade my autism
and my imagination for the world.
Sve u svemu, ne bih mijenjala svoj autizam,
ni svoju maštu za bilo što u svijetu.
05:02
Because I am autistic,
Zato što sam autistična
05:07
I've presented documentaries to the BBC,
prezentirala sam dokumentarce na BBC-u,
05:09
I'm in the midst of writing a book,
upravo pišem knjigu,
05:12
I'm doing this — this is fantastic —
radim ovo — ovo je sjajno —
05:14
and one of the best
things that I've achieved,
i jedno od najvećih postignuća
koje sam postigla,
05:16
that I consider to have achieved,
za koje smatram da sam postigla,
05:19
is I've found ways of communicating
našla sam način kako komunicirati
05:22
with my little brother and sister,
sa svojim mlađim bratom i sestrom,
05:24
who as I've said are nonverbal.
They can't speak.
koji su, kao što sam rekla, neverbalni.
Ne mogu govoriti.
05:26
And people would often write
off someone who's nonverbal,
I ljudi bi često otpisali nekoga
tko je neverbalan,
05:29
but that's silly, because
my little brother and sister
ali to je blesavo zato što
moj mlađi brat i sestra
05:32
are the best siblings that
you could ever hope for.
su najbolji brat i sestra
koje biste ikad mogli poželjeti.
05:35
They're just the best,
and I love them so much
Jednostavno su najbolji,
i toliko ih volim
05:37
and I care about them
more than anything else.
i stalo mi je do njih više nego
do ičega drugog.
05:40
I'm going to leave you with one question:
Ostavit ću vas s jednim pitanjem:
05:43
If we can't get inside the person's minds,
Ako ne možemo ući u um druge osobe,
05:46
no matter if they're autistic or not,
bez obzira jesu li autistični ili ne,
05:49
instead of punishing anything
that strays from normal,
umjesto da kažnjavamo svakog tko odluta
od normalnog,
05:51
why not celebrate uniqueness
zašto ne bismo slavili jedinstvenost
05:54
and cheer every time someone
unleashes their imagination?
i slavili svaki put kad netko
oslobodi svoju maštovitost?
05:56
Thank you.
Hvala.
06:00
(Applause)
(Pljesak)
06:02
Translated by Ivona tevanja
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com