English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie King: Ako môžem vďaka autizmu byť sama sebou

Filmed:
2,485,952 views

„Ľudia sa tak boja rôznorodosti, že sa snažia všetko zaradiť do malých škatuliek s konkrétnym označením,“ tvrdí 16-ročná Rosie King, ktorá je odvážna, výstredná a autistka. „Prečo sa každý tak snaží byť normálny? “ pýta sa a v energickej výpovedi o potenciáli ľudskej rozmanitosti vyzýva každé dieťa, rodiča, učiteľa a vôbec všetkých ľudí oslavovať jedinečnosť.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

Pred mnohými to nepriznávam,
00:12
I haven'tnemajú told manyveľa people this,
ale v mysli
00:14
but in my headhlava, I've got
mi naraz fungujú tisícky
00:16
thousandstisíce of secrettajomstvo worldssvety all going on
rôznych tajných svetov.
00:18
all at the samerovnaký time.
Navyše som autistka.
00:21
I am alsotaktiež autisticautistický.
Ľudia často diagnostikujú autizmus
00:23
People tendsklon to diagnosediagnostikovať autismautizmus
na základe konkrétneho popisu „symptómov“,
00:25
with really specificšpecifický
check-boxzačiarkavacie políčko descriptionspopisy,
ale v skutočnosti je každý z nás
veľmi rozdielny.
00:28
but in realityrealita, it's a wholecelý
variationvariácie as to what we're like.
Napríklad môj mladší brat
00:31
For instanceinštancie, my little brotherbrat,
ma ťažkú formu autizmu.
00:33
he's very severelyvážne autisticautistický.
Vôbec nerozpráva,
00:35
He's nonverbalneverbálne. He can't talk at all.
00:37
But I love to talk.
zato ja rozprávam veľmi rada.
Ľudia si často spájajú autizmus
00:40
People oftenčasto associatepriradiť autismautizmus
s láskou k matematike a vede
a k ničomu inému,
00:43
with likingpodľa predstáv mathsmatematika and
scienceveda and nothing elseinak,
ale poznám mnoho ľudí,
00:46
but I know so manyveľa autisticautistický people
ktorí sú autisti a zároveň sú kreatívni.
00:47
who love beingbytia creativetvorivé.
Ide však o stereotyp
00:50
But that is a stereotypestereotyp,
a ako to už býva,
00:52
and the stereotypesstereotypy of things
tie často, ak nie vždy, nie sú pravdivé.
00:54
are oftenčasto, if not always, wrongzle.
Keď sa spomenie autizmus,
00:57
For instanceinštancie, a lot of people
veľa ľudí si hneď pomyslí
na film Rain Man.
01:00
think autismautizmus and think
"RainDážď Man" immediatelyokamžite.
Mnohí veria tomu,
01:04
That's the commonobyčajný beliefviera,
že každý autista je Dustin Hoffman,
01:06
that everykaždý singlejednoposteľová autisticautistický
persončlovek is DustinDustin HoffmanHoffman,
ale nie je to tak.
01:09
and that's not truepravdivý.
(smiech)
Ale to neplatí len pre ľudí s autizmom.
01:12
But that's not just with
autisticautistický people, eitherbuď.
S rovnakým problémom sa stretávajú
aj ľudia z komunity LGBTQ,
01:15
I've seenvidieť it with LGBTQLGBTQ people,
01:17
with womenženy, with POCPOC people.
ženy, ľudia s rôznou farbou pleti.
Ľudia sa tak boja rôznorodosti,
01:19
People are so afraidbáť of varietyodroda
že sa snažia všetko zaradiť
do malých škatuliek
01:22
that they try to fitfit everything
into a tinymaličký little boxbox
s konkrétnym označením.
01:25
with really specificšpecifický labelsmenovky.
Raz sa mi v realite
01:27
This is something that actuallyvlastne
stalo toto:
01:29
happenedStalo to me in realskutočný life:
googlila som „autisti sú...“
01:31
I googledgoogled "autisticautistický people are ..."
a potom sa zobrazili návrhy,
01:34
and it comesprichádza up with suggestionsnávrhy
ktoré vyhľadávač vygeneruje, ako píšete.
01:36
as to what you're going to typetyp.
Googlila som teda „autisti sú...“
01:38
I googledgoogled "autisticautistický people are ..."
a prvá ponuka bola „démoni“.
01:40
and the toptop resultvýsledok was "demonsdémoni."
To je prvá vec, ktorá ľuďom napadne,
01:43
That is the first thing that people think
keď premýšľajú o autizme.
01:45
when they think autismautizmus.
Prišli na to.
01:47
They know.
(smiech)
01:49
(LaughterSmiech)
Vďaka autizmu
01:56
One of the things I can do
because I'm autisticautistický
– a toto je skôr výhoda ako hendikep –
01:59
it's an abilityschopnosť rathertrochu than a disabilityzdravotné postihnutie
mám veľmi živú predstavivosť.
02:01
is I've got a very, very vividživé imaginationpredstavivosť.
Skúsim vám to priblížiť.
02:05
Let me explainvysvetliť it to you a bittrocha.
Je to akoby som súčasne žila
v dvoch svetoch.
02:06
It's like I'm walkingchôdza in two
worldssvety mostväčšina of the time.
Prvý je reálny – v ktorom žijete aj vy –
02:09
There's the realskutočný worldsvet,
the worldsvet that we all sharezdieľam,
a druhý je v mojej mysli
02:11
and there's the worldsvet in my mindmyseľ,
a ten je často omnoho reálnejší
02:13
and the worldsvet in my mindmyseľ
is oftenčasto so much more realskutočný
ako skutočný svet.
02:16
than the realskutočný worldsvet.
Je pre mňa oveľa jednoduchšie
popustiť uzdu mojej mysle,
02:19
Like, it's very easyjednoduchý for
me to let my mindmyseľ loosevoľný
lebo sa nesnažím zapadnúť
do jednej z tých malých škatuliek.
02:22
because I don't try and fitfit
myselfja sám into a tinymaličký little boxbox.
To je jedna z najväčších výhod autizmu.
02:25
That's one of the bestnajlepší
things about beingbytia autisticautistický.
Necítite potrebu škatuľkovať sa.
02:27
You don't have the urgenaliehať to do that.
Zistíte, čo chcete robiť,
02:29
You find what you want to do,
nájdete spôsob, ako to urobiť,
a dáte sa do toho.
02:32
you find a way to do it,
and you get on with it.
Keby som sa snažila zaškatuľkovať,
02:35
If I was tryingsnažia to fitfit myselfja sám into a boxbox,
nebola by som tu
a nedosiahla by som ani polovicu vecí,
02:37
I wouldn'tnie be here, I
wouldn'tnie have achieveddosiahnuté
02:39
halfpolovičná the things that I have now.
ktoré som dosiahla.
Nájde sa však aj veľa problémov.
02:41
There are problemsproblémy, thoughhoci.
Mnoho problémov sa spája s autizmom
02:43
There are problemsproblémy with beingbytia autisticautistický,
a ďalšie aj
s príliš živou predstavivosťou.
02:45
and there are problemsproblémy with
havingmajúce too much imaginationpredstavivosť.
Škola je problematická už sama osebe,
02:48
SchoolŠkola can be a problemproblém in generalvšeobecný,
ale keď musíte každý deň vysvetľovať
02:50
but havingmajúce alsotaktiež to explainvysvetliť to a teacheručiteľ
svojim učiteľom,
02:54
on a dailydenná basiszáklad
že ich hodiny sú nesmierne nudné,
02:56
that theirich lessonlekcie is inexplicablynevysvetliteľne dullfádne
a tak sa tajne skrývate
03:00
and you are secretlytajne takingprevzatia refugeútočisko
vo svete vo vašej mysli,
v ktorom na tejto hodine nie ste,
03:02
in a worldsvet insidevnútri your headhlava in
whichktorý you are not in that lessonlekcie,
to je ďalší problém navyše.
03:06
that addsdodáva to your listzoznam of problemsproblémy.
(smiech)
03:10
(LaughterSmiech)
Navyše, keď ma opantá predstavivosť,
03:12
AlsoTiež, when my imaginationpredstavivosť takes holdvydržať,
moje telo si začne robiť, čo chce.
03:16
my bodytelo takes on a life of its ownvlastný.
Keď sa v mojom vnútornom svete
deje čosi vzrušujúce,
03:18
When something very excitingvzrušujúce
happensdeje in my innervnútorné worldsvet,
musím utekať.
03:21
I've just got to runbeh.
Musím sa kolísať dopredu a dozadu,
03:22
I've got to rockrock backwardsspäť and forwardsdopredu,
niekedy aj kričať.
03:24
or sometimesniekedy screamkričať.
Dobíja ma to toľkou energiou,
03:26
This givesposkytuje me so much energyenergie,
že ju musím nejako vypustiť.
03:28
and I've got to have an
outletodtok for all that energyenergie.
Robím to tak už od detstva,
03:31
But I've donehotový that ever
sinceod tej doby I was a childdieťa,
odkedy som bola malá.
03:33
ever sinceod tej doby I was a tinymaličký little girldievča.
A rodičia si mysleli, že je to milé,
takže to neriešili,
03:35
And my parentsrodičia thought it was
cutemilý, so they didn't bringpriniesť it up,
ale keď som začala chodiť do školy,
03:38
but when I got into schoolškolské,
ľudia nesúhlasili s tým, že je to milé.
03:39
they didn't really agreesúhlasiť that it was cutemilý.
A veľa ľudí sa nechce kamarátiť
03:42
It can be that people
don't want to be friendspriatelia
s dievčaťom, ktoré na hodine
matiky len tak začne kričať.
03:44
with the girldievča that startszačína
screamingjačiace in an algebraalgebra lessonlekcie.
V súčasnosti sa to často nedeje,
03:47
And this doesn't normallynormálne
happenstať sa in this day and ageVek,
ale môže byť, že ľudia sa nechcú kamarátiť
s dievčaťom, ktoré má autizmus.
03:51
but it can be that people don't want
to be friendspriatelia with the autisticautistický girldievča.
Možno nechcú, aby ich spájali
03:55
It can be that people
don't want to associatepriradiť
s niekým, kto sa nechce alebo nemôže
03:58
with anyoneniekto who won'tnebude
or can't fitfit themselvessami
zmestiť do škatuľky
s označením „normálna“.
04:01
into a boxbox that's labeledoznačené normalnormálne.
Ale mne to nevadí,
04:04
But that's fine with me,
lebo sa tým oddelí kúkoľ od pšenice
04:06
because it sortsdruhy the wheatpšenica from the chaffpliev,
a pomôže mi to nájsť ľudí,
ktorí sa nepretvarujú,
04:08
and I can find whichktorý people
are genuinerýdze and truepravdivý
a tých si môžem vybrať za priateľov.
04:11
and I can pickvyzdvihnúť these people as my friendspriatelia.
Ale keď sa nad tým zamyslíte –
čo je normálne?
04:13
But if you think about it, what is normalnormálne?
Čo to znamená?
04:17
What does it mean?
Predstavte si, že by to bol
najlepší kompliment, aký ste dostali.
04:19
ImaginePredstavte si if that was the bestnajlepší
complimentkompliment you ever receivedobdržané.
04:21
"WowWow, you are really normalnormálne."
„Vau, si fakt normálna!“
(smiech)
04:24
(LaughterSmiech)
Komplimenty však sú
04:25
But complimentskomplimenty are,
„si neobyčajná“
04:29
"you are extraordinaryneobyčajný"
alebo „si iná ako ostatní“.
04:30
or "you stepkrok outsidezvonka the boxbox."
„Si úžasná.“
04:32
It's "you're amazingúžasný."
Takže ak práve toto chceme dosiahnuť,
04:33
So if people want to be these things,
prečo sa toľkí z nás snažia
byť normálnymi?
04:35
why are so manyveľa people
strivingusilovania to be normalnormálne?
Prečo ľudia lejú svoje úžasné
individuálne svetlo do formy?
04:38
Why are people pouringnalievanie theirich
brilliantbrilantný individualjednotlivec lightsvetlo into a moldpleseň?
Ľudia sa tak boja rôznorodosti,
že sa snažia donútiť každého,
04:43
People are so afraidbáť of varietyodroda
that they try and forcesila everyonekaždý,
aj tých, ktorí nechcú alebo nemôžu,
aby bol normálny.
04:48
even people who don't want
to or can't, to becomestať sa normalnormálne.
Existujú tábory pre ľudí z komunity LGBTQ
04:51
There are campstábory for LGBTQLGBTQ people
a ľudí s autizmom, na ktorých sa ich
snažia zmeniť na „normálnych“
04:54
or autisticautistický people to try and
make them this "normalnormálne,"
a je desivé, že v dnešnej dobe
sa ľudia o čosi také snažia.
04:58
and that's terrifyingdesivé that people
would do that in this day and ageVek.
Ja by som svoj autizmus a predstavivosť
nemenila za nič na svete.
05:02
All in all, I wouldn'tnie tradeobchod my autismautizmus
and my imaginationpredstavivosť for the worldsvet.
Vďaka autizmu
05:07
Because I am autisticautistický,
som uvádzala dokumenty na BBC,
05:09
I've presentedprezentované documentariesdokumentárne to the BBCBBC,
píšem knihu,
05:12
I'm in the midststred of writingpísanie a bookkniha,
stojím tu pred vami – a je to úžasné –
05:14
I'm doing this — this is fantasticfantastický
a jeden z najväčších mojich úspechov,
05:16
and one of the bestnajlepší
things that I've achieveddosiahnuté,
aspoň ja to považujem za úspech,
05:19
that I considerzvážiť to have achieveddosiahnuté,
je, že som našla spôsob, ako komunikovať
05:22
is I've foundnájdených waysspôsoby of communicatingkomunikujúce
s mladším bratom a sestrou.
05:24
with my little brotherbrat and sistersestra,
Ani jeden z nich totiž nerozpráva.
05:26
who as I've said are nonverbalneverbálne.
They can't speakhovoriť.
Takýchto ľudí často odsudzujú,
05:29
And people would oftenčasto writezapísať
off someoneniekto who'skto je nonverbalneverbálne,
ale je to hlúpe, lebo môj brat a sestra
05:32
but that's sillyhlúpy, because
my little brotherbrat and sistersestra
sú najlepšími súrodencami,
akých by som si mohla priať.
05:35
are the bestnajlepší siblingssúrodenci that
you could ever hopenádej for.
Sú fantastickí a veľmi ich ľúbim
05:37
They're just the bestnajlepší,
and I love them so much
a záleží mi na nich viac než na čomkoľvek.
05:40
and I carestarostlivosť about them
more than anything elseinak.
Skončím jednou otázkou:
05:43
I'm going to leavezanechať you with one questionotázka:
Ak sa nevieme niekomu dostať do hlavy,
05:46
If we can't get insidevnútri the person'sodsúdený mindsmyseľ,
či už je autista, alebo nie,
05:49
no matterzáležitosť if they're autisticautistický or not,
čo keby sme namiesto trestania všetkého,
čo prekračuje rámec normálnosti,
05:51
insteadnamiesto of punishingpotrestanie anything
that straysblúdi from normalnormálne,
05:54
why not celebrateoslavovať uniquenessjedinečnosť
oslavovali jedinečnosť
05:56
and cheerfandiť everykaždý time someoneniekto
unleashesrozpúta theirich imaginationpredstavivosť?
a tešili sa vždy, keď niekto
popustí uzdu svojej fantázii?
Ďakujem.
06:00
Thank you.
(potlesk)
06:02
(ApplausePotlesk)
Translated by Ivana Kopisova
Reviewed by Martina Salyova

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com