English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie King: Hur autism gav mig friheten att vara mig själv

Filmed:
2,451,229 views

"Folk är så rädda för variation att de försöker trycka in allt i en liten låda med en särskild etikett", säger 16-åriga Rosie King, som är modig, fräck och autistisk. Hon vill veta varför alla bryr sig så mycket om att vara normala. Hon skickar en stridssignal till alla barn, föräldrar, lärare och människor att hylla det unika. Det är ett högtflygande vittnesmål om potentialen i mänsklig mångfald.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

I haven'thar inte told manymånga people this,
Jag har inte sagt detta till många,
00:12
but in my headhuvud, I've got
men i mitt huvud har jag
00:14
thousandstusentals of secrethemlighet worldsvärldar all going on
tusentals hemliga världar i gång
00:16
all at the samesamma time.
samtidigt.
00:18
I am alsoockså autisticautistisk.
Jag är också autistisk.
00:21
People tendtendera to diagnosediagnostisera autismautism
Folk tenderar att tro att autism
00:23
with really specificspecifik
check-boxkryssrutan descriptionsbeskrivningar,
är väldigt specifikt
och följer en särskild checklista,
00:25
but in realityverklighet, it's a wholehela
variationvariation as to what we're like.
men sanningen är att det är
stor variation mellan oss.
00:28
For instanceexempel, my little brotherbror,
Min lillebror, till exempel,
00:31
he's very severelyallvarligt autisticautistisk.
är gravt autistisk.
00:33
He's nonverbalicke-verbal. He can't talk at all.
Han är ickeverbal,
han kan inte prata alls.
00:35
But I love to talk.
Medan jag älskar att prata.
00:37
People oftenofta associateassociera autismautism
Folk associerar ofta autism
00:40
with likingtycke mathsmatematik and
sciencevetenskap and nothing elseannan,
med att man gillar matte
och vetenskap och inget annat,
00:43
but I know so manymånga autisticautistisk people
men jag känner så många autister
00:46
who love beingvarelse creativekreativ.
som älskar att vara kreativa.
00:47
But that is a stereotypestereotyp,
Men det där är en stereotyp,
00:50
and the stereotypesstereotyper of things
och stereotyper
00:52
are oftenofta, if not always, wrongfel.
är ofta, om inte alltid, felaktiga.
00:54
For instanceexempel, a lot of people
Det är till exempel många som
00:57
think autismautism and think
"RainRegn Man" immediatelyomedelbart.
tänker på autism och omedelbart
tänker "Rain Man".
01:00
That's the commonallmänning belieftro,
Det är en vanlig bild,
01:04
that everyvarje singleenda autisticautistisk
personperson is DustinDustin HoffmanHoffman,
att alla autistiska personer
är som Dustin Hoffman,
01:06
and that's not truesann.
och det är inte sant. (Skratt)
01:09
But that's not just with
autisticautistisk people, eitherantingen.
Men det gäller ju inte bara
för autistiska personer.
01:12
I've seensett it with LGBTQHBTQ people,
Jag har sett det för HBTQ-personer,
01:15
with womenkvinnor, with POCPOC people.
för kvinnor, för färgade.
01:17
People are so afraidrädd of varietymängd
Folk är så rädda för mångfald
01:19
that they try to fitpassa everything
into a tinymycket liten little boxlåda
att de försöker få allt
att passa in i ett litet fack
01:22
with really specificspecifik labelsEtiketter.
med väldigt specifika etiketter.
01:25
This is something that actuallyfaktiskt
Det här hände faktiskt
01:27
happenedhände to me in realverklig life:
mig på riktigt:
01:29
I googledgooglade "autisticautistisk people are ..."
Jag googlade "autistiska personer är..."
01:31
and it comeskommer up with suggestionsförslag
och då får man upp förslag
01:34
as to what you're going to typetyp.
på vad man kan tänkas skriva.
01:36
I googledgooglade "autisticautistisk people are ..."
Jag googlade "autistiska personer är..."
01:38
and the toptopp resultresultat was "demonsdemoner."
och toppresultatet var "demoner."
01:40
That is the first thing that people think
Det är det första folk tänker på
01:43
when they think autismautism.
när de tänker på autism.
01:45
They know.
De vet.
01:47
(LaughterSkratt)
(Skratt)
01:49
One of the things I can do
because I'm autisticautistisk
En av sakerna jag kan göra
för att jag är autistisk -
01:56
it's an abilityförmåga rathersnarare than a disabilityfunktionshinder
det är en förmåga
snarare än ett handikapp -
01:59
is I've got a very, very vividlevande imaginationfantasi.
är att jag har en väldigt livlig fantasi.
02:01
Let me explainförklara it to you a bitbit.
Låt mig förklara det lite för er.
02:05
It's like I'm walkinggående in two
worldsvärldar mostmest of the time.
Det är som att jag är
i två världar nästan jämt.
02:06
There's the realverklig worldvärld,
the worldvärld that we all sharedela med sig,
Den verkliga världen, som vi alla delar,
02:09
and there's the worldvärld in my mindsinne,
och så världen i mitt huvud,
02:11
and the worldvärld in my mindsinne
is oftenofta so much more realverklig
och världen i mitt huvud är ofta
så mycket verkligare
02:13
than the realverklig worldvärld.
än den verkliga världen.
02:16
Like, it's very easylätt for
me to let my mindsinne looselösa
Det är enkelt för mig att låta sinnet löpa
02:19
because I don't try and fitpassa
myselfjag själv into a tinymycket liten little boxlåda.
för jag försöker inte passa in
i ett trångt fack.
02:22
That's one of the bestbäst
things about beingvarelse autisticautistisk.
Det är det bästa med att vara autistisk.
02:25
You don't have the urgeenträget uppmana to do that.
Man känner inte behovet av det.
02:27
You find what you want to do,
Man hittar det man vill göra,
02:29
you find a way to do it,
and you get on with it.
man hittar ett sätt att göra det,
och man sätter igång.
02:32
If I was tryingpåfrestande to fitpassa myselfjag själv into a boxlåda,
Om jag försökte passa in i ett fack,
02:35
I wouldn'tskulle inte be here, I
wouldn'tskulle inte have achieveduppnått
skulle jag inte vara här eller ha uppnått
02:37
halfhalv the things that I have now.
hälften av vad jag gjort nu.
02:39
There are problemsproblem, thoughdock.
Men det finns problem.
02:41
There are problemsproblem with beingvarelse autisticautistisk,
Det finns problem med att vara autistisk,
02:43
and there are problemsproblem with
havinghar too much imaginationfantasi.
och det finns problem med
att ha för mycket fantasi.
02:45
SchoolSkolan can be a problemproblem in generalallmän,
Skolan i allmänhet är ett problem,
02:48
but havinghar alsoockså to explainförklara to a teacherlärare
men att även behöva förklara för lärare
02:50
on a dailydagligen basisgrund
dagligen
02:54
that theirderas lessonlektion is inexplicablyoförklarligt dulltråkig
att deras lektioner är ofattbart tråkiga
02:56
and you are secretlyi hemlighet takingtar refugefristad
och att du i hemlighet flyr
03:00
in a worldvärld insideinuti your headhuvud in
whichsom you are not in that lessonlektion,
till en värld i ditt huvud,
där du inte är på någon lektion,
03:02
that addslägger till to your listlista of problemsproblem.
det förvärrar problemet.
03:06
(LaughterSkratt)
(Skratt)
03:10
AlsoOckså, when my imaginationfantasi takes holdhåll,
Det är också så att
när fantasin fångar mig,
03:12
my bodykropp takes on a life of its ownegen.
får min kropp ett eget liv.
03:16
When something very excitingspännande
happenshänder in my innerinre worldvärld,
När något väldigt spännande
händer i min inre värld,
03:18
I've just got to runspringa.
måste jag springa.
03:21
I've got to rocksten backwardsbakåt and forwardsframlänges,
Jag måste gunga framåt och bakåt,
03:22
or sometimesibland screamskrika.
ibland måste jag skrika.
03:24
This givesger me so much energyenergi,
Det ger mig så mycket energi
03:26
and I've got to have an
outletutlopp for all that energyenergi.
och jag måste ha ett utlopp
för all den energin.
03:28
But I've doneGjort that ever
sincesedan I was a childbarn,
Jag har gjort det där
ända sedan jag var liten,
03:31
ever sincesedan I was a tinymycket liten little girlflicka.
sedan jag var en liten flicka,
03:33
And my parentsföräldrar thought it was
cuteSöt, so they didn't bringföra it up,
och mina föräldrar tyckte
det var gulligt, så de sa inget,
03:35
but when I got into schoolskola,
men när jag började skolan,
03:38
they didn't really agreehålla med that it was cuteSöt.
höll de inte med om att det var gulligt.
03:39
It can be that people
don't want to be friendsvänner
Det kan vara saker som
att folk inte vill vara vän
03:42
with the girlflicka that startsbörjar
screamingskrikande in an algebraalgebra lessonlektion.
med tjejen som börjar skrika
på mattelektionen.
03:44
And this doesn't normallyi vanliga fall
happenhända in this day and ageålder,
Det här händer oftast inte nuförtiden,
03:47
but it can be that people don't want
to be friendsvänner with the autisticautistisk girlflicka.
men det händer också att folk inte
vill vara vän med den autistiska tjejen.
03:51
It can be that people
don't want to associateassociera
Det kan vara så att folk inte vill umgås
03:55
with anyonenågon who won'tvana
or can't fitpassa themselvessig själva
med någon som inte kan eller vill passa in
03:58
into a boxlåda that's labeledmärkt normalvanligt.
i det normala facket.
04:01
But that's fine with me,
Men det är okej för mig,
04:04
because it sortssorterar the wheatvete from the chaffAgnar,
för det sållar agnarna från vetet,
04:06
and I can find whichsom people
are genuineäkta and truesann
och låter mig se vilka människor
som är äkta och sanna
04:08
and I can pickplocka these people as my friendsvänner.
och då kan jag välja dessa som vänner.
04:11
But if you think about it, what is normalvanligt?
Men om man tänker på saken,
vad är normalt?
04:13
What does it mean?
Vad betyder det?
04:17
ImagineFöreställ dig if that was the bestbäst
complimentkomplimang you ever receivedmottagen.
Tänk dig att det var den finaste
komplimangen du nånsin fick.
04:19
"WowWow, you are really normalvanligt."
"Wow, du är verkligen normal."
04:21
(LaughterSkratt)
(Skratt)
04:24
But complimentskomplimanger are,
Men komplimanger är,
04:25
"you are extraordinaryutöver det vanliga"
"Du är enastående."
04:29
or "you stepsteg outsideutanför the boxlåda."
eller "Du går utanför ramarna."
04:30
It's "you're amazingfantastiskt."
Det är "Du är otrolig."
04:32
So if people want to be these things,
Så om det är dessa saker folk vill vara,
04:33
why are so manymånga people
strivingsträvan to be normalvanligt?
varför strävar så många
efter att vara normala?
04:35
Why are people pouringhäller theirderas
brilliantlysande individualenskild lightljus into a moldforma?
Varför trycker folk ner sin fantastiska
individuella lyskraft i en form?
04:38
People are so afraidrädd of varietymängd
that they try and forcetvinga everyonealla,
Folk är så rädda för mångfald
att de försöker tvinga alla andra,
04:43
even people who don't want
to or can't, to becomebli normalvanligt.
även de som inte vill eller kan,
att vara normala.
04:48
There are campsläger for LGBTQHBTQ people
Det finns läger för HBTQ-personer
04:51
or autisticautistisk people to try and
make them this "normalvanligt,"
eller autistiska personer,
för att försöka göra dem "normala",
04:54
and that's terrifyingskrämmande that people
would do that in this day and ageålder.
och det är fruktansvärt
att man gör så i vår tid.
04:58
All in all, I wouldn'tskulle inte tradehandel my autismautism
and my imaginationfantasi for the worldvärld.
Allt som allt skulle jag inte byta ut min
autism och fantasi mot något i världen.
05:02
Because I am autisticautistisk,
Tack vare att jag är autistisk,
05:07
I've presentedpresenteras documentariesdokumentärer to the BBCBBC,
har jag gjort dokumentärer för BBC,
05:09
I'm in the midstmitt ibland of writingskrift a bookbok,
jag är mitt uppe i att skriva en bok,
05:12
I'm doing this — this is fantasticfantastisk
jag gör det här - det är fantastiskt -
05:14
and one of the bestbäst
things that I've achieveduppnått,
och en av de bästa sakerna jag uppnått,
05:16
that I consideröverväga to have achieveduppnått,
som jag tycker mig ha uppnått,
05:19
is I've foundhittades wayssätt of communicatingkommunicerar
är att jag har hittat sätt att kommunicera
05:22
with my little brotherbror and sistersyster,
med min lillebror och lillasyster,
05:24
who as I've said are nonverbalicke-verbal.
They can't speaktala.
de är som sagt ickeverbala,
de kan inte prata.
05:26
And people would oftenofta writeskriva
off someonenågon who'ssom är nonverbalicke-verbal,
Folk avfärdar ofta den som är ickeverbal,
05:29
but that's sillydumbom, because
my little brotherbror and sistersyster
men det är fånigt, för min bror och syster
05:32
are the bestbäst siblingssyskon that
you could ever hopehoppas for.
är de bästa syskon någon kan ha.
05:35
They're just the bestbäst,
and I love them so much
De är helt enkelt bäst, och jag älskar dem
05:37
and I carevård about them
more than anything elseannan.
och bryr mig om dem mer än något annat.
05:40
I'm going to leavelämna you with one questionfråga:
Jag ska lämna er med en fråga:
05:43
If we can't get insideinuti the person'spersons mindssinnen,
Om vi inte kan komma in i någons huvud,
05:46
no mattermateria if they're autisticautistisk or not,
oavsett om de är autistiska eller inte,
05:49
insteadistället of punishingstraffa anything
that straysstrays from normalvanligt,
varför inte, istället för att straffa
allt som avviker från normalt,
05:51
why not celebratefira uniquenessunika
hylla det unika
05:54
and cheercheer everyvarje time someonenågon
unleashessläpper loss theirderas imaginationfantasi?
och jubla varje gång någon
släpper loss sin fantasi?
05:56
Thank you.
Tack.
06:00
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
06:02
Translated by Lisbeth Pekkari
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com