English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Роузи Кинг: Как аутизма ми позволи да бъда себе си

Filmed
Views 2,264,918

"Хората толкова се страхуват от разнообразието, че се опитват да напъхат всичко в малки тесни кутийки", казва 16-годишната Роузи Кинг, която е смела, откровена и с аутизъм. Тя иска да знае: защо всички толкова се притесняват за нормалността? Тя издига призив към всяко дете, родител, учител и човек да празнуват уникалността. Това е издигащ се завет към потенциала на човешкото многообразие.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

I haven'tима не told manyмного people this,
Не съм казвала това на много хора,
00:12
but in my headглава, I've got
но в главата си имам
00:14
thousandsхиляди of secretтайна worldsсветове all going on
хиляди малки светове, всички протичащи
00:16
all at the sameедин и същ time.
напълно едновременно.
00:18
I am alsoсъщо autisticаутистичен.
Също така съм аутистична.
00:21
People tendсклонен to diagnoseпоставям диагноза autismаутизъм
Хората са склонни да
диагностицират аутизма
00:23
with really specificспецифичен
check-boxквадратче descriptionsописания,
с много специфични
описания с чек-боксове,
00:25
but in realityреалност, it's a wholeцяло
variationвариация as to what we're like.
но в действителност
е много различно това, което сме.
00:28
For instanceинстанция, my little brotherбрат,
Например моя малък брат
00:31
he's very severelyтежко autisticаутистичен.
е с много тежък аутизъм.
00:33
He's nonverbalневербалната. He can't talk at all.
Той е невербален. Не може
да говори изобщо.
00:35
But I love to talk.
Но аз обичам да говоря.
00:37
People oftenчесто associateсътрудник autismаутизъм
Хората често свързват аутизма
00:40
with likingхареса maths and
scienceнаука and nothing elseоще,
с харесването на математика,
науки и нищо друго,
00:43
but I know so manyмного autisticаутистичен people
но аз познавам много
хора с аутизъм,
00:46
who love beingсъщество creativeтворчески.
които обичат да творят.
00:47
But that is a stereotypeстереотип,
Но това е стереотип,
00:50
and the stereotypesстереотипи of things
и стереотипите за нещата
00:52
are oftenчесто, if not always, wrongпогрешно.
са често, ако не винаги, погрешни.
00:54
For instanceинстанция, a lot of people
Например много хора
00:57
think autismаутизъм and think
"RainДъжд Man" immediatelyведнага.
се сещат за аутизъм и мислят
веднага за "Рейнман".
01:00
That's the commonчесто срещани beliefвярване,
Това е общото убеждение,
01:04
that everyвсеки singleединичен autisticаутистичен
personчовек is DustinДъстин HoffmanХофман,
че всяка една личност с аутизъм
е Дъстин Хофман,
01:06
and that's not trueвярно.
а това не е вярно.
01:09
But that's not just with
autisticаутистичен people, eitherедин.
Това също не е така само за
хората с аутизъм.
01:12
I've seenвидян it with LGBTQLGBTQ people,
Виждала съм го с гей
и лесбийското общество,
01:15
with womenДами, with POCPOC people.
с жените, с хората с различен
цвят на кожата.
01:17
People are so afraidуплашен of varietyразнообразие
Хората толкова се страхуват
от разнообразието,
01:19
that they try to fitгоден everything
into a tinyмъничък little boxкутия
че се опитват да напъхат всичко
в една малка, тясна кутийка
01:22
with really specificспецифичен labelsЕтикети.
с много специфични етикети.
01:25
This is something that actuallyвсъщност
Това всъщност е нещо,
01:27
happenedсе случи to me in realреален life:
което ми се случи в истинския живот:
01:29
I googledГугъл "autisticаутистичен people are ..."
Написах в Гугъл "аутистичните хора са..."
01:31
and it comesидва up with suggestionsпредложения
и се появяват предположения
01:34
as to what you're going to typeТип.
за това, което ще напишеш.
01:36
I googledГугъл "autisticаутистичен people are ..."
Написах в Гугъл "Хората с аутизъм са"
01:38
and the topвръх resultрезултат was "demons."
и топ резултатът беше "демони".
01:40
That is the first thing that people think
Това е първото, за което
хората мислят,
01:43
when they think autismаутизъм.
когато става дума за аутизъм.
01:45
They know.
Те знаят.
01:47
(LaughterСмях)
(Смях)
01:49
One of the things I can do
because I'm autisticаутистичен
Едно от нещата, които мога да правя,
защото съм с аутизъм —
01:56
it's an abilityспособност ratherпо-скоро than a disabilityинвалидност
това е способност повече,
отколкото увреждане —
01:59
is I've got a very, very vividярки imaginationвъображение.
е, че имам много, много живо въображение.
02:01
Let me explainобяснявам it to you a bitмалко.
Нека ви обясня за малко.
02:05
It's like I'm walkingходене in two
worldsсветове mostнай-много of the time.
През повечето време сякаш едновременно
съм в два свята.
02:06
There's the realреален worldсвят,
the worldсвят that we all shareдял,
Единият е истинския свят,
светът, който споделяме,
02:09
and there's the worldсвят in my mindум,
и другият е този в ума ми,
02:11
and the worldсвят in my mindум
is oftenчесто so much more realреален
а той често е много по-истински
02:13
than the realреален worldсвят.
от истинския свят.
02:16
Like, it's very easyлесно for
me to let my mindум looseхлабав
За мен е много лесно
да освободя ума си,
02:19
because I don't try and fitгоден
myselfсебе си into a tinyмъничък little boxкутия.
защото не се опитвам да се напъхам
в малка, тясна кутийка.
02:22
That's one of the bestнай-доброто
things about beingсъщество autisticаутистичен.
Това е едно от хубавите неща
да имаш аутизъм.
02:25
You don't have the urgeпорив to do that.
Нямам импулса да правя това.
02:27
You find what you want to do,
Намираш какво искаш да правиш,
02:29
you find a way to do it,
and you get on with it.
намираш начин да го направиш
и продължаваш, правейки го.
02:32
If I was tryingопитвайки to fitгоден myselfсебе си into a boxкутия,
Ако се опитвах да пасна
в тясната кутийка,
02:35
I wouldn'tне би be here, I
wouldn'tне би have achievedпостигнати
не бих била тук, и не бих постигнала
02:37
halfнаполовина the things that I have now.
половината от нещата, които имам сега.
02:39
There are problemsпроблеми, thoughвъпреки че.
Въпреки това има проблеми.
02:41
There are problemsпроблеми with beingсъщество autisticаутистичен,
Има проблем да имаш аутизъм,
02:43
and there are problemsпроблеми with
havingкато too much imaginationвъображение.
и има проблем да имаш
твърде силно въображение.
02:45
SchoolУчилище can be a problemпроблем in generalобщ,
Често училището е проблем,
02:48
but havingкато alsoсъщо to explainобяснявам to a teacherучител
но да трябва всеки ден
02:50
on a dailyежедневно basisоснова
да обясняваш на учителя,
02:54
that theirтехен lessonурок is inexplicablyнеобяснимо dullскучен
че урокът му е неизразимо скучен
02:56
and you are secretlyтайно takingприемате refugeубежище
и тайно се оттегляш
03:00
in a worldсвят insideвътре your headглава in
whichкойто you are not in that lessonурок,
в свят в главата си,
където не си на този урок,
03:02
that addsдобавя to your listсписък of problemsпроблеми.
това се добавя в списъка с проблемите ти.
03:06
(LaughterСмях)
(Смях)
03:10
AlsoСъщо така, when my imaginationвъображение takes holdдържа,
Също когато въображението
вземе юздите,
03:12
my bodyтяло takes on a life of its ownсобствен.
тялото ми започва собствен живот.
03:16
When something very excitingвълнуващ
happensслучва се in my innerатрешна worldсвят,
Когато нещо особено вълнуващо
се случи във вътрешния ми свят,
03:18
I've just got to runтичам.
просто трябва да бягам.
03:21
I've got to rockрок backwardsнаопаки and forwardsнапред,
Трябва да се клатушкам напред-назад,
03:22
or sometimesпонякога screamвик.
или понякога да крещя.
03:24
This givesдава me so much energyенергия,
Това ми дава страшно много енергия,
03:26
and I've got to have an
outletизход for all that energyенергия.
и аз трябва да освободя
всичката тази енергия.
03:28
But I've doneСвършен that ever
sinceот I was a childдете,
Но аз правя това от малко дете,
03:31
ever sinceот I was a tinyмъничък little girlмомиче.
откакто съм била съвсем малко момиче.
03:33
And my parentsродители thought it was
cuteСладък, so they didn't bringвъвеждат it up,
И родителите ми мислели,
че това е сладко, и не повдигнали проблема,
03:35
but when I got into schoolучилище,
но когато тръгнах на училище,
03:38
they didn't really agreeСъгласен that it was cuteСладък.
не приеха това като сладко.
03:39
It can be that people
don't want to be friendsприятели
Може да е защото
хората не искат да са приятели
03:42
with the girlмомиче that startsзапочва
screamingкрещящ in an algebraалгебра lessonурок.
с момичето, което крещи
в часа по алгебра.
03:44
And this doesn't normallyнормално
happenстава in this day and ageвъзраст,
И това не е нормално да се случва
в този ден и възраст,
03:47
but it can be that people don't want
to be friendsприятели with the autisticаутистичен girlмомиче.
но може да е и защото хората не
искат да дружат с момичето с аутизъм.
03:51
It can be that people
don't want to associateсътрудник
Може да е, защото хората
не искат да се свързват
03:55
with anyoneнякой who won'tняма да
or can't fitгоден themselvesсебе си
с някой, който не иска
или не може да се побере
03:58
into a boxкутия that's labeledс етикет normalнормален.
в кутия с етикет нормален.
04:01
But that's fine with me,
Но за мен това е приемливо,
04:04
because it sortsвидове the wheatпшеница from the chaffплявата,
защото ме отделя от плявата,
04:06
and I can find whichкойто people
are genuineистински and trueвярно
и аз мога да намеря хората,
които са естествени и открити,
04:08
and I can pickизбирам these people as my friendsприятели.
и мога да избера тези хора
за свои приятели.
04:11
But if you think about it, what is normalнормален?
Но ако се замислим, кое е нормално?
04:13
What does it mean?
Какво значи това?
04:17
ImagineПредставете си if that was the bestнай-доброто
complimentкомплимент you ever receivedприет.
Представете си, че това е най-хубавия
комплимент, който сте получавали.
04:19
"WowУау, you are really normalнормален."
"Уау, ти наистина си нормален."
04:21
(LaughterСмях)
(Смях)
04:24
But complimentsкомплименти are,
Но комплиментите са
04:25
"you are extraordinaryнеобикновен"
"ти си необикновен"
04:29
or "you stepстъпка outsideизвън the boxкутия."
или "ти излизаш от рамките."
04:30
It's "you're amazingудивителен."
"Ти си изумителен."
04:32
So if people want to be these things,
Ако хората искат да са такива,
04:33
why are so manyмного people
strivingстремеж to be normalнормален?
защо толкова много хора
се стремят да са нормални?
04:35
Why are people pouringполиване theirтехен
brilliantблестящ individualиндивидуален lightсветлина into a moldмухъл?
Защо хората изливат
уникалната си светлина в калъпи?
04:38
People are so afraidуплашен of varietyразнообразие
that they try and forceсила everyoneвсеки,
Хората толкова се страхуват от разнообразието,
че се опитват да насилят всеки,
04:43
even people who don't want
to or can't, to becomeда стане normalнормален.
дори хората, които не искат или не могат,
да станат нормални.
04:48
There are campsлагери for LGBTQLGBTQ people
Има лагери за хора с различна
сексуална ориентация
04:51
or autisticаутистичен people to try and
make them this "normalнормален,"
или за хора с аутизъм, където се опитват
да ги направят "нормални",
04:54
and that's terrifyingужасяващо that people
would do that in this day and ageвъзраст.
и е ужасно, че хората
биха направили това в този ден и ера.
04:58
All in all, I wouldn'tне би tradeтърговия my autismаутизъм
and my imaginationвъображение for the worldсвят.
Накрая, не бих заменила аутизма
и своето въображение за целия свят.
05:02
Because I am autisticаутистичен,
Защото имам аутизъм,
05:07
I've presentedпредставено documentariesдокументални филми to the BBCBBC,
съм представяла документални филми за ББС,
05:09
I'm in the midstвсред of writingписане a bookКнига,
по средата съм на написване на книга,
05:12
I'm doing this — this is fantasticфантастичен
правя това (фантастично е)
05:14
and one of the bestнай-доброто
things that I've achievedпостигнати,
и едно от най-чудесните неща,
които съм постигнала,
05:16
that I considerобмислям to have achievedпостигнати,
които смятам, че съм постигнала,
05:19
is I've foundнамерено waysначини of communicatingобщуването
е, че съм намерила начин да общувам
05:22
with my little brotherбрат and sisterсестра,
с малкия си брат и сестра,
05:24
who as I've said are nonverbalневербалната.
They can't speakговоря.
които казах, че са невербални.
Те не могат да говорят.
05:26
And people would oftenчесто writeпиша
off someoneнякой who'sкой е nonverbalневербалната,
И хората често отписват
тези, които не могат да говорят,
05:29
but that's sillyглупав, because
my little brotherбрат and sisterсестра
но това е глупаво, защото
малкия ми брат и сестра
05:32
are the bestнай-доброто siblingsбратя и сестри that
you could ever hopeнадявам се for.
са най-добрите брат и сестра,
за които бих могла да се надявам.
05:35
They're just the bestнай-доброто,
and I love them so much
Те просто са чудесни
и ги обичам толкова много,
05:37
and I careгрижа about them
more than anything elseоще.
и са най-важното нещо
в моя живот.
05:40
I'm going to leaveоставям you with one questionвъпрос:
Ще ви оставя с един въпрос:
05:43
If we can't get insideвътре the person'sчовек mindsумове,
Ако не можем да влезем в ума на някого,
05:46
no matterвъпрос if they're autisticаутистичен or not,
без значение дали е с аутизъм или не,
05:49
insteadвместо of punishingнаказването на anything
that straysскитащите животни from normalнормален,
вместо да наказваме всичко, което е
различно от нормално,
05:51
why not celebrateпразнувам uniquenessуникалност
защо не празнуваме уникалността
05:54
and cheer everyвсеки time someoneнякой
unleashesunleashes theirтехен imaginationвъображение?
и се радваме всеки път,
когато някой освободи въображението си?
05:56
Thank you.
Благодаря.
06:00
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
06:02
Translated by Galya Nikolova
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com