English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

רוזי קינג: איך האוטיזם שיחרר אותי להיות עצמי

Filmed:
2,485,952 views

"אנשים כל כך מפחדים מגיוון שהם מנסים להתאים הכל לקופסה קטנה עם תוית מתאימה," אומרת רוזי קינג בת ה 16, שהיא נועזת, חצופה ואוטיסטית. היא רוצה לדעת: למה כולם כל כך דואגים להיות נורמלים? היא משמיעה קריאה ברורה לכל ילד, הורה, מורה ואדם לחגוג את היחודיות. זו עדות לפוטנציאל של הגיוון האנושי.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

I haven'tלא told manyרב people this,
לא אמרתי את זה להרבה אנשים,
00:12
but in my headרֹאשׁ, I've got
אבל בראש שלי, יש לי
00:14
thousandsאלפים of secretסוֹד worldsעולמות all going on
אלפי עולמות סודיים שכולם מתרחשים
00:16
all at the sameאותו time.
באותו הזמן.
00:18
I am alsoגַם autisticאוֹטִיסטִי.
אני גם אוטיסטית.
00:21
People tendנוטה to diagnoseלְאַבחֵן autismאוֹטִיזְם
אנשים נוטים לאבחן אוטיזם
00:23
with really specificספֵּצִיפִי
check-boxתיבת סימון descriptionsתיאורים,
עם תאורים מאוד ספציפיים
שניתן להכניס לרשימה,
00:25
but in realityמְצִיאוּת, it's a wholeכֹּל
variationוָרִיאַצִיָה as to what we're like.
אבל במציאות, זה מגוון שלם למה שאנחנו.
00:28
For instanceלמשל, my little brotherאָח,
לדוגמה, אחי הצעיר,
00:31
he's very severelyבחומרה autisticאוֹטִיסטִי.
הוא אוטיסטי חמור.
00:33
He's nonverbalלא מילולית. He can't talk at all.
הוא לא מילולי, הוא לא יכול לדבר בכלל.
00:35
But I love to talk.
אבל אני אוהבת לדבר.
00:37
People oftenלעתים קרובות associateחָבֵר autismאוֹטִיזְם
אנשים הרבה פעמים משייכים אוטיזם
00:40
with likingטַעַם mathsמתמטיקה and
scienceמַדָע and nothing elseאַחֵר,
לאהבת מתמטיקה ומדע ושום דבר אחר,
00:43
but I know so manyרב autisticאוֹטִיסטִי people
אבל אני מכירה כל כך
הרבה אנשים אוטיסטים
00:46
who love beingלהיות creativeיְצִירָתִי.
שאוהבים להיות יצירתיים.
00:47
But that is a stereotypeסטֵרֵאוֹטִיפּ,
אבל זה סטראוטיפ,
00:50
and the stereotypesסטריאוטיפים of things
והסטראוטיפים של דברים
00:52
are oftenלעתים קרובות, if not always, wrongלא בסדר.
הם הרבה פעמים, אם לא תמיד, שגויים.
00:54
For instanceלמשל, a lot of people
לדוגמה, הרבה אנשים
00:57
think autismאוֹטִיזְם and think
"Rainגֶשֶׁם Man" immediatelyמיד.
חושבים אוטיזם וחושבים "איש הגשם" מייד.
01:00
That's the commonמשותף beliefאמונה,
זו האמונה הנפוצה,
01:04
that everyכֹּל singleיחיד autisticאוֹטִיסטִי
personאדם is Dustinדסטין Hoffmanהופמן,
שכל אדם אוטיסט הוא דסטין הופמן,
01:06
and that's not trueנָכוֹן.
וזה לא נכון.
01:09
But that's not just with
autisticאוֹטִיסטִי people, eitherאוֹ.
אבל זה גם לא רק עם אנשים אוטיסטים.
01:12
I've seenלראות it with LGBTQLGBTQ people,
ראיתי את זה עם קהילת הלהט"בים,
01:15
with womenנשים, with POCPOC people.
עם נשים, עם אנשים POC.
01:17
People are so afraidחוֹשֵׁשׁ of varietyמגוון
אנשים כל כך מפחדים מגיוון
01:19
that they try to fitלְהַתְאִים everything
into a tinyזָעִיר little boxקופסא
שהם מנסים להכניס הכל לקופסאות קטנות
01:22
with really specificספֵּצִיפִי labelsתוויות.
עם תוויות ממש ספציפיות.
01:25
This is something that actuallyלמעשה
זה משהו שלמעשה
01:27
happenedקרה to me in realאמיתי life:
קרה לי בחיים:
01:29
I googledgoogled "autisticאוֹטִיסטִי people are ..."
גיגלתי "אנשים אוטיסטים הם..."
01:31
and it comesבא up with suggestionsהצעות
והגעתי להצעות
01:34
as to what you're going to typeסוּג.
למה יהיה הסוג שלכם.
01:36
I googledgoogled "autisticאוֹטִיסטִי people are ..."
גיגלתי "אנשים אוטיסטים הם..."
01:38
and the topחלק עליון resultתוֹצָאָה was "demonsשדים."
והתוצאה הראשונה היתה "שדים."
01:40
That is the first thing that people think
זה הדבר הראשון שאנשים חושבים
01:43
when they think autismאוֹטִיזְם.
כשהם חושבים אוטיזם.
01:45
They know.
הם יודעים.
01:47
(Laughterצחוק)
(צחוק)
01:49
One of the things I can do
because I'm autisticאוֹטִיסטִי
אחד הדברים שאני יכולה לעשות
בגלל שאני אוטיסטית --
01:56
it's an abilityיְכוֹלֶת ratherבמקום than a disabilityנָכוּת
זו יכולת ולא מגבלה --
01:59
is I've got a very, very vividבָּהִיר imaginationדִמיוֹן.
יש לי דמיון מאוד מאוד מפותח.
02:01
Let me explainלהסביר it to you a bitbit.
תנו לי להסביר לכם מעט.
02:05
It's like I'm walkingהליכה in two
worldsעולמות mostרוב of the time.
זה כאילו אני הולכת בשני עולמות רוב הזמן.
02:06
There's the realאמיתי worldעוֹלָם,
the worldעוֹלָם that we all shareלַחֲלוֹק,
יש את העולם האמיתי,
העולם אותו אנחנו חולקים,
02:09
and there's the worldעוֹלָם in my mindאכפת,
ויש את העולם בראש שלי,
02:11
and the worldעוֹלָם in my mindאכפת
is oftenלעתים קרובות so much more realאמיתי
והעולם בראש שלי הוא
הרבה פעמים הרבה יותר אמיתי
02:13
than the realאמיתי worldעוֹלָם.
מהעולם האמיתי.
02:16
Like, it's very easyקַל for
me to let my mindאכפת looseמְשׁוּחרָר
לדוגמה, זה מאוד קל בשבילי
לשחרר את התודעה שלי
02:19
because I don't try and fitלְהַתְאִים
myselfעצמי into a tinyזָעִיר little boxקופסא.
מפני שאני לא מנסה להתאים
את עצמי לקופסה קטנה.
02:22
That's one of the bestהטוב ביותר
things about beingלהיות autisticאוֹטִיסטִי.
זה אחד הדברים הטובים ביותר
בלהיות אוטיסטית.
02:25
You don't have the urgeדַחַף to do that.
אין את הדחף לעשות את זה.
02:27
You find what you want to do,
אתם מוצאים מה אתם רוצים לעשות,
02:29
you find a way to do it,
and you get on with it.
אתם מוצאים את הדרך בה אתם רוצים
לעשות את זה, ואתם עושים את זה.
02:32
If I was tryingמנסה to fitלְהַתְאִים myselfעצמי into a boxקופסא,
אם הייתי מנסה להתאים את עצמי לקופסה,
02:35
I wouldn'tלא be here, I
wouldn'tלא have achievedהושג
לא הייתי פה, לא הייתי משיגה
02:37
halfחֲצִי the things that I have now.
חצי מהדברים שיש לי עכשיו.
02:39
There are problemsבעיות, thoughאם כי.
יש בעיות, עם זאת.
02:41
There are problemsבעיות with beingלהיות autisticאוֹטִיסטִי,
יש בעיות בלהיות אוטיסט,
02:43
and there are problemsבעיות with
havingשיש too much imaginationדִמיוֹן.
ויש בעיות כשיש יותר מדי דמיון.
02:45
Schoolבית ספר can be a problemבְּעָיָה in generalכללי,
בית הספר יכול להיות בעיה כללית,
02:48
but havingשיש alsoגַם to explainלהסביר to a teacherמוֹרֶה
אבל גם להסביר למורה
02:50
on a dailyיום יומי basisבָּסִיס
על בסיס יומי
02:54
that theirשֶׁלָהֶם lessonשיעור is inexplicablyבאופן בלתי מוסבר dullמשעמם
שהשיעורים שלהם הם משעממים בצורה שלא תאמן
02:56
and you are secretlyבְּסֵתֶר takingלְקִיחָה refugeמקלט
ואתם מוצאים מקלט בסודיות
03:00
in a worldעוֹלָם insideבְּתוֹך your headרֹאשׁ in
whichאיזה you are not in that lessonשיעור,
בעולם בתוך ראשכם בו אתם לא בשיעור,
03:02
that addsמוסיף to your listרשימה of problemsבעיות.
מה שמוסיף לרשימת הבעיות שלכם.
03:06
(Laughterצחוק)
(צחוק)
03:10
Alsoגַם, when my imaginationדִמיוֹן takes holdלְהַחזִיק,
וגם, כשהדמיון שלי משתלט,
03:12
my bodyגוּף takes on a life of its ownשֶׁלוֹ.
הגוף שלי מוצא חיים משלו.
03:16
When something very excitingמְרַגֵשׁ
happensקורה in my innerפְּנִימִי worldעוֹלָם,
כשמשהו מאוד מרגש מתרחש בעולם הפנימי שלי,
03:18
I've just got to runלָרוּץ.
אני פשוט חייבת לרוץ.
03:21
I've got to rockסלע backwardsאֲחוֹרָה and forwardsקדימה,
אני חייבת להתנדנד קדימה אחורה,
03:22
or sometimesלִפְעָמִים screamלִצְרוֹחַ.
או לפעמים לצעוק.
03:24
This givesנותן me so much energyאֵנֶרְגִיָה,
זה נותן לי כל כך הרבה אנרגיה,
03:26
and I've got to have an
outletמוֹצָא for all that energyאֵנֶרְגִיָה.
וחייב להיות לי מוצא לכל האנרגיה הזו.
03:28
But I've doneבוצע that ever
sinceמאז I was a childיֶלֶד,
אבל עשיתי זאת מאז שהייתי ילדה,
03:31
ever sinceמאז I was a tinyזָעִיר little girlילדה.
מאז שהייתי ילדה קטנה.
03:33
And my parentsהורים thought it was
cuteחָמוּד, so they didn't bringלְהָבִיא it up,
וההורים שלי חשבו שזה היה חמוד,
אז הם לא העלו את זה,
03:35
but when I got into schoolבית ספר,
אבל כשהגעתי לבית הספר,
03:38
they didn't really agreeלְהַסכִּים that it was cuteחָמוּד.
הם לא ממש הסכימו שזה חמוד.
03:39
It can be that people
don't want to be friendsחברים
יכול להיות שאנשים לא רוצים להיות חברים
03:42
with the girlילדה that startsמתחיל
screamingצועקת in an algebraאַלגֶבּרָה lessonשיעור.
עם הילדה שמתחילה לצעוק בשיעור אלגברה.
03:44
And this doesn't normallyבדרך כלל
happenלִקְרוֹת in this day and ageגיל,
וזה לא קורה באופן נורמלי בימינו,
03:47
but it can be that people don't want
to be friendsחברים with the autisticאוֹטִיסטִי girlילדה.
אבל יכול להיות שאנשים לא רוצים
להיות חברים של ילדה אוטיסטית.
03:51
It can be that people
don't want to associateחָבֵר
יכול להיות שאנשים לא רוצים להיות מקושרים
03:55
with anyoneכֹּל אֶחָד who won'tרָגִיל
or can't fitלְהַתְאִים themselvesעצמם
למי שלא יכול או רוצה להתאים את עצמו
03:58
into a boxקופסא that's labeledשכותרתו normalנוֹרמָלִי.
לקופסה שמתוייגת נורמלי.
04:01
But that's fine with me,
אבל זה בסדר בשבילי,
04:04
because it sortsמיני the wheatחיטה from the chaffמוֹץ,
מפני שזה ממיין את החיטה מהמוץ,
04:06
and I can find whichאיזה people
are genuineאמיתי and trueנָכוֹן
ואני יכולה למצוא מי האנשים שהם אמיתיים
04:08
and I can pickלִבחוֹר these people as my friendsחברים.
ואני יכולה לבחור את האנשים האלה כחברי.
04:11
But if you think about it, what is normalנוֹרמָלִי?
אבל אם אתם חושבים על זה, מה נורמלי?
04:13
What does it mean?
מה זה אומר?
04:17
Imagineלדמיין if that was the bestהטוב ביותר
complimentמַחֲמָאָה you ever receivedקיבלו.
דמיינו שזו היתה המחמאה הכי טובה שתקבלו.
04:19
"Wowוואו, you are really normalנוֹרמָלִי."
"וואו, אתם ממש נורמלים."
04:21
(Laughterצחוק)
(צחוק)
04:24
But complimentsמחמאות are,
אבל מחמאות הן,
04:25
"you are extraordinaryיוצא דופן"
"אתם יוצאי דופן"
04:29
or "you stepשלב outsideבחוץ the boxקופסא."
או "אתם חושבים מחוץ לקופסה."
04:30
It's "you're amazingמדהים."
זה "אתם מדהימים."
04:32
So if people want to be these things,
אז אם אנשים רוצים להיות הדברים האלה,
04:33
why are so manyרב people
strivingשאיפה to be normalנוֹרמָלִי?
למה כל כך הרבה אנשים שואפים להיות נורמלים?
04:35
Why are people pouringמוזג theirשֶׁלָהֶם
brilliantמַברִיק individualאִישִׁי lightאוֹר into a moldעובש?
למה אנשים שופכים את האור
האינדיבידואלי המבריק שלהם לתבנית?
04:38
People are so afraidחוֹשֵׁשׁ of varietyמגוון
that they try and forceכּוֹחַ everyoneכל אחד,
אנשים כל כך מפחדים מגיוון
שהם מנסים לכפות על כולם,
04:43
even people who don't want
to or can't, to becomeהפכו normalנוֹרמָלִי.
אפילו אנשים שלא רוצים
או לא יכולים, להיות נורמלים.
04:48
There are campsמחנות for LGBTQLGBTQ people
יש מחנות של אנשי להט"ב
04:51
or autisticאוֹטִיסטִי people to try and
make them this "normalנוֹרמָלִי,"
או אנשים אוטיסטים כדי לנסות
להפוך אותם "לנורמלים,"
04:54
and that's terrifyingמפחיד that people
would do that in this day and ageגיל.
וזה מפחיד שאנשים יעשו את זה בימינו.
04:58
All in all, I wouldn'tלא tradeסַחַר my autismאוֹטִיזְם
and my imaginationדִמיוֹן for the worldעוֹלָם.
בסך הכל, לא הייתי מחליפה את האוטיזם של
והדמיון שלי עבור שום דבר בעולם.
05:02
Because I am autisticאוֹטִיסטִי,
מפני שאני אוטיסטית,
05:07
I've presentedמוצג documentariesתיעודיים to the BBCBBC,
קריינתי סרטים דוקומנטריים ב BBC,
05:09
I'm in the midstאמצע of writingכְּתִיבָה a bookסֵפֶר,
אני באמצע כתיבת ספר,
05:12
I'm doing this — this is fantasticפַנטַסטִי
אני עושה את זה -- זה מדהים --
05:14
and one of the bestהטוב ביותר
things that I've achievedהושג,
ואחד הדברים הכי טובים שהשגתי,
05:16
that I considerלשקול to have achievedהושג,
שאני יכולה להגיד שהשגתי,
05:19
is I've foundמצאתי waysדרכים of communicatingמתקשר
זה שמצאתי דרך לתקשר
05:22
with my little brotherאָח and sisterאָחוֹת,
עם אחי ואחותי הקטנים,
05:24
who as I've said are nonverbalלא מילולית.
They can't speakלְדַבֵּר.
שכמו שאמרתי לא ומילוליים,
הם לא יכולים לדבר.
05:26
And people would oftenלעתים קרובות writeלִכתוֹב
off someoneמִישֶׁהוּ who'sמי זה nonverbalלא מילולית,
ואנשים הרבה פעמים היו מוותרים
על הלא מדברים,
05:29
but that's sillyטִפּשִׁי, because
my little brotherאָח and sisterאָחוֹת
אבל זה מטופש, מפני שאחי ואחותי הקטנים
05:32
are the bestהטוב ביותר siblingsאחים that
you could ever hopeלְקַווֹת for.
הם האחים הכי טובים שאתם יכולים לקוות להם.
05:35
They're just the bestהטוב ביותר,
and I love them so much
הם פשוט הכי טובים, ואני אוהבת אותם כל כך
05:37
and I careלְטַפֵּל about them
more than anything elseאַחֵר.
ואכפת לי מהם יותר מכל דבר אחר.
05:40
I'm going to leaveלעזוב you with one questionשְׁאֵלָה:
אני אשאיר אתכם עם שאלה אחת:
05:43
If we can't get insideבְּתוֹך the person'sשל אדם mindsמוחות,
אם אנחנו לא יכולים להכנס לראשים של אחרים,
05:46
no matterחוֹמֶר if they're autisticאוֹטִיסטִי or not,
לא משנה אם הם אוטיסטים או לא,
05:49
insteadבמקום זאת of punishingעֲנִישָׁה anything
that straysסטרים from normalנוֹרמָלִי,
במקום להעניש כל דבר שסוטה מהנורמליות,
05:51
why not celebrateלַחֲגוֹג uniquenessייחודיות
למה לא לחגוג את היחודיות שלו
05:54
and cheerלְעוֹדֵד everyכֹּל time someoneמִישֶׁהוּ
unleashesמשחרר theirשֶׁלָהֶם imaginationדִמיוֹן?
ולעודד כל פעם שמישהו משחרר את הדמיון שלו?
05:56
Thank you.
תודה לכם.
06:00
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
06:02
Translated by Ido Dekkers
Reviewed by Tal Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com