English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie Kingová: Autismus mi umožnil být sama sebou

Filmed
Views 2,312,481

„Lidé se tak moc bojí různorodosti, že se vše snaží vtěsnat do škatulky s nějakou nálepkou,“ říká šestnáctiletá autistka Rosie Kingová. Smělá a suverénní dívka se ptá: Proč se každý tak snaží být normální? Naléhavě vyzývá všechny děti, rodiče, učitele a ostatní, aby oslavovali jedinečnost. Přináší silné svědectví o potenciálu lidské rozmanitosti.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

I haven't told many people this,
Mnoha lidem jsem to zatím neřekla,
00:12
but in my head, I've got
ale uvnitř hlavy mám
00:14
thousands of secret worlds all going on
tisíce tajných světů,
00:16
all at the same time.
které existují současně.
00:18
I am also autistic.
Jsem také autistka.
00:21
People tend to diagnose autism
Lidé mají sklon autisty škatulkovat,
00:23
with really specific
check-box descriptions,
ale ve skutečnosti
00:25
but in reality, it's a whole
variation as to what we're like.
jsou velké rozdíly v tom, jací jsme.
00:28
For instance, my little brother,
Můj bratříček například trpí
00:31
he's very severely autistic.
velmi silným autismem.
00:33
He's nonverbal. He can't talk at all.
Nemluví. Neumí vůbec mluvit.
00:35
But I love to talk.
Já ale mluvím moc ráda.
00:37
People often associate autism
Lidé si spojují autismus
00:40
with liking maths and
science and nothing else,
se zájmem o matematiku,
vědu a nic dalšího,
00:43
but I know so many autistic people
ale já znám hodně autistů,
00:46
who love being creative.
kteří jsou rádi tvořiví.
00:47
But that is a stereotype,
Je to stereotyp
00:50
and the stereotypes of things
a stereotypy jsou často,
00:52
are often, if not always, wrong.
ne-li vždy, chybné.
00:54
For instance, a lot of people
Hodně lidí si například
00:57
think autism and think
"Rain Man" immediately.
pod pojmem autismus
hned představí „Rain Mana“.
01:00
That's the common belief,
Obecně se má za to,
01:04
that every single autistic
person is Dustin Hoffman,
že každý autista je Dustin Hoffman
01:06
and that's not true.
a to není pravda.
01:09
But that's not just with
autistic people, either.
To se ale netýká jen autistů.
01:12
I've seen it with LGBTQ people,
Viděla jsem to i u sexuálních menšin,
01:15
with women, with POC people.
žen nebo lidí jiné rasy.
01:17
People are so afraid of variety
Lidé se tak bojí různorodosti,
01:19
that they try to fit everything
into a tiny little box
že se vše snaží vtěsnat do škatulky
01:22
with really specific labels.
s nějakou nálepkou.
01:25
This is something that actually
Setkala jsem se s tím
01:27
happened to me in real life:
sama ve svém životě:
01:29
I googled "autistic people are ..."
Zadala jsem do Googlu: „Autisté jsou...“
01:31
and it comes up with suggestions
Google vám nabízí tipy
01:34
as to what you're going to type.
podle toho, co už lidé napsali.
01:36
I googled "autistic people are ..."
Zadala jsem tedy: „Autisté jsou...“
01:38
and the top result was "demons."
a nejčastější výsledek byl „démoni“.
01:40
That is the first thing that people think
Tohle je první věc,
kterou si lidé představí,
01:43
when they think autism.
když uvažují o autismu.
01:45
They know.
Vědí to.
01:47
(Laughter)
(smích)
01:49
One of the things I can do
because I'm autistic —
Jedna z věcí, kterou mám díky tomu,
že jsem autistka –
01:56
it's an ability rather than a disability —
a je to víc výhoda než hendikep –
01:59
is I've got a very, very vivid imagination.
je opravdu hodně živá představivost.
02:01
Let me explain it to you a bit.
Trochu to vysvětlím.
02:05
It's like I'm walking in two
worlds most of the time.
Většinu času trávím ve dvou světech.
02:06
There's the real world,
the world that we all share,
První je skutečný svět,
který sdílíme spolu,
02:09
and there's the world in my mind,
a druhý je v mé mysli.
02:11
and the world in my mind
is often so much more real
Ten svět v mé mysli
je často mnohem reálnější
02:13
than the real world.
než skutečný svět.
02:16
Like, it's very easy for
me to let my mind loose
Snadno uvolním svou mysl,
02:19
because I don't try and fit
myself into a tiny little box.
protože se nesnažím
zařadit se do žádné škatulky.
02:22
That's one of the best
things about being autistic.
To je jedna z největších výhod
mého autismu.
02:25
You don't have the urge to do that.
Nic mě nenutí to dělat.
02:27
You find what you want to do,
Vy si vyberete, co chcete dělat,
02:29
you find a way to do it,
and you get on with it.
najdete způsob, jak to dělat,
a budete to dělat dobře.
02:32
If I was trying to fit myself into a box,
Kdybych se já snažila
vtěsnat do škatulky,
02:35
I wouldn't be here, I
wouldn't have achieved
nebyla bych tady a nedosáhla bych
02:37
half the things that I have now.
poloviny věcí, kterých jsem dosáhla.
02:39
There are problems, though.
Jsou tu ale i problémy.
02:41
There are problems with being autistic,
Autismus přináší problémy
02:43
and there are problems with
having too much imagination.
a přináší je i velká představivost.
02:45
School can be a problem in general,
Škola může být problém sama o sobě.
02:48
but having also to explain to a teacher
Když ale máte učitelům
02:50
on a daily basis
každý den vysvětlovat,
02:54
that their lesson is inexplicably dull
že jejich hodiny jsou neskutečně nudné
02:56
and you are secretly taking refuge
a zároveň tajně hledáte útočiště
03:00
in a world inside your head in
which you are not in that lesson,
ve světě uvnitř své hlavy,
v němž nejste na žádné hodině,
03:02
that adds to your list of problems.
hned máte o problém navíc.
03:06
(Laughter)
(smích)
03:10
Also, when my imagination takes hold,
Když se má představivost rozjede,
03:12
my body takes on a life of its own.
tělo začne žít svým vlastním životem.
03:16
When something very exciting
happens in my inner world,
Když se v mém vnitřním světě stane
něco opravdu vzrušujícího,
03:18
I've just got to run.
musím se rozběhnout.
03:21
I've got to rock backwards and forwards,
Musím se houpat vpřed a vzad
03:22
or sometimes scream.
a někdy i křičet.
03:24
This gives me so much energy,
To mi dává hodně energie
03:26
and I've got to have an
outlet for all that energy.
a já tu energii musím pustit ven.
03:28
But I've done that ever
since I was a child,
Dělala jsem to od dětství,
03:31
ever since I was a tiny little girl.
už když jsem byla malá holčička.
03:33
And my parents thought it was
cute, so they didn't bring it up,
Rodiče to považovali za roztomilé,
a tak to neřešili.
03:35
but when I got into school,
Když jsem ale přišla do školy,
03:38
they didn't really agree that it was cute.
tam už to za roztomilé nepovažovali.
03:39
It can be that people
don't want to be friends
Možná se lidé nechtějí kamarádit s holkou,
03:42
with the girl that starts
screaming in an algebra lesson.
která začne křičet
uprostřed hodiny matematiky.
03:44
And this doesn't normally
happen in this day and age,
To se dnes běžně neděje.
03:47
but it can be that people don't want
to be friends with the autistic girl.
Může to ale být tím,
že se nechtějí kamarádit s autistkou.
03:51
It can be that people
don't want to associate
Může to být tím, že se nechtějí stýkat
03:55
with anyone who won't
or can't fit themselves
s nikým, kdo nechce nebo nemůže zapadnout
03:58
into a box that's labeled normal.
do škatulky normálnosti.
04:01
But that's fine with me,
Pro mě je to ale v pohodě,
04:04
because it sorts the wheat from the chaff,
protože to oddělí zrno od plev,
04:06
and I can find which people
are genuine and true
a já tak mohu zjistit,
kdo je upřímný a opravdový
04:08
and I can pick these people as my friends.
a mohu si tyto lidi vybrat za přátele.
04:11
But if you think about it, what is normal?
Když se nad tím ale zamyslíte,
co je normální?
04:13
What does it mean?
Co to znamená?
04:17
Imagine if that was the best
compliment you ever received.
Představte si, že by to byla
ta největší poklona na světě.
04:19
"Wow, you are really normal."
„No ne, ty jsi opravdu normální.“
04:21
(Laughter)
(smích)
04:24
But compliments are,
Poklony jsou ale spíše:
04:25
"you are extraordinary"
„Jsi výjimečný“
04:29
or "you step outside the box."
nebo „vybočuješ z davu“.
04:30
It's "you're amazing."
Poklona je: „Jsi skvělý.“
04:32
So if people want to be these things,
Když tedy lidé chtějí být takoví,
04:33
why are so many people
striving to be normal?
proč se tolik z nich snaží být normální?
04:35
Why are people pouring their
brilliant individual light into a mold?
Proč chtějí vtěsnat svou jedinečnost
do nějaké formy?
04:38
People are so afraid of variety
that they try and force everyone,
Tolik se bojí rozdílnosti, že se snaží
přinutit k normálnosti sebe
04:43
even people who don't want
to or can't, to become normal.
i všechny ostatní včetně těch,
kdo nechtějí nebo nemohou.
04:48
There are camps for LGBTQ people
Existují tábory pro sexuální menšiny
04:51
or autistic people to try and
make them this "normal,"
nebo autisty s cílem
učinit je „normálními“
04:54
and that's terrifying that people
would do that in this day and age.
a je opravdu strašné, že lidé
něco takového dělají ještě v dnešní době.
04:58
All in all, I wouldn't trade my autism
and my imagination for the world.
Já bych svůj autismus a představivost
nevyměnila za nic na světě.
05:02
Because I am autistic,
Díky tomu, že jsem autistka,
05:07
I've presented documentaries to the BBC,
mohu uvádět dokumenty na BBC,
05:09
I'm in the midst of writing a book,
píši knihu,
05:12
I'm doing this — this is fantastic —
vystupuji zde – což je fantastické –
05:14
and one of the best
things that I've achieved,
a jedna z nejlepších věcí, které dokáži,
05:16
that I consider to have achieved,
které si myslím, že jsem dokázala, je to,
05:19
is I've found ways of communicating
že jsem našla způsob,
jak komunikovat
05:22
with my little brother and sister,
s mým bratříčkem a sestrou,
05:24
who as I've said are nonverbal.
They can't speak.
kteří, jak jsem už zmínila, nemluví.
Neumějí mluvit.
05:26
And people would often write
off someone who's nonverbal,
Lidé často odepíší někoho, kdo nemluví,
05:29
but that's silly, because
my little brother and sister
ale to je hloupé, protože
můj bratr a sestra
05:32
are the best siblings that
you could ever hope for.
jsou ti nejlepší sourozenci,
které byste si mohli přát.
05:35
They're just the best,
and I love them so much
Jsou nejlepší, moc je miluji
05:37
and I care about them
more than anything else.
a záleží mi na nich
víc než na čemkoli jiném.
05:40
I'm going to leave you with one question:
Skončím otázkou:
05:43
If we can't get inside the person's minds,
Jestliže se nedokážeme dostat
do myslí druhých,
05:46
no matter if they're autistic or not,
ať už jsou autisté či nikoli,
05:49
instead of punishing anything
that strays from normal,
proč místo trestání všeho,
co vybočuje z normálu,
05:51
why not celebrate uniqueness
neoslavujeme jedinečnost
05:54
and cheer every time someone
unleashes their imagination?
a neradujeme se pokaždé,
když někdo uvolní svou představivost?
05:56
Thank you.
Děkuji.
06:00
(Applause)
(potlesk)
06:02
Translated by Kateřina Kosnarová
Reviewed by Samuel Titera

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com