English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie Kingová: Autismus mi umožnil být sama sebou

Filmed:
2,485,952 views

„Lidé se tak moc bojí různorodosti, že se vše snaží vtěsnat do škatulky s nějakou nálepkou,“ říká šestnáctiletá autistka Rosie Kingová. Smělá a suverénní dívka se ptá: Proč se každý tak snaží být normální? Naléhavě vyzývá všechny děti, rodiče, učitele a ostatní, aby oslavovali jedinečnost. Přináší silné svědectví o potenciálu lidské rozmanitosti.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

I haven'tnemáte told manymnoho people this,
Mnoha lidem jsem to zatím neřekla,
00:12
but in my headhlava, I've got
ale uvnitř hlavy mám
00:14
thousandstisíce of secrettajný worldssvěty all going on
tisíce tajných světů,
00:16
all at the samestejný time.
které existují současně.
00:18
I am alsotaké autisticautistický.
Jsem také autistka.
00:21
People tendtendenci to diagnosediagnostikovat autismautismus
Lidé mají sklon autisty škatulkovat,
00:23
with really specificcharakteristický
check-boxzaškrtávací políčko descriptionsPopis,
ale ve skutečnosti
00:25
but in realityrealita, it's a wholeCelý
variationvariace as to what we're like.
jsou velké rozdíly v tom, jací jsme.
00:28
For instanceinstance, my little brotherbratr,
Můj bratříček například trpí
00:31
he's very severelyvážně autisticautistický.
velmi silným autismem.
00:33
He's nonverbalneverbální. He can't talk at all.
Nemluví. Neumí vůbec mluvit.
00:35
But I love to talk.
Já ale mluvím moc ráda.
00:37
People oftenčasto associatespolupracovník autismautismus
Lidé si spojují autismus
00:40
with likingPodle představ mathsmatematika and
scienceVěda and nothing elsejiný,
se zájmem o matematiku,
vědu a nic dalšího,
00:43
but I know so manymnoho autisticautistický people
ale já znám hodně autistů,
00:46
who love beingbytost creativetvořivý.
kteří jsou rádi tvořiví.
00:47
But that is a stereotypestereotyp,
Je to stereotyp
00:50
and the stereotypesstereotypy of things
a stereotypy jsou často,
00:52
are oftenčasto, if not always, wrongšpatně.
ne-li vždy, chybné.
00:54
For instanceinstance, a lot of people
Hodně lidí si například
00:57
think autismautismus and think
"RainDéšť Man" immediatelyihned.
pod pojmem autismus
hned představí „Rain Mana“.
01:00
That's the commonběžný beliefvíra,
Obecně se má za to,
01:04
that everykaždý singlesingl autisticautistický
personosoba is DustinDustin HoffmanHoffman,
že každý autista je Dustin Hoffman
01:06
and that's not trueskutečný.
a to není pravda.
01:09
But that's not just with
autisticautistický people, eitherbuď.
To se ale netýká jen autistů.
01:12
I've seenviděno it with LGBTQLGBTQ people,
Viděla jsem to i u sexuálních menšin,
01:15
with womenženy, with POCOVĚŘENÍ KONCEPCE people.
žen nebo lidí jiné rasy.
01:17
People are so afraidstrach of varietyodrůda
Lidé se tak bojí různorodosti,
01:19
that they try to fitvejít se everything
into a tinydrobný little boxbox
že se vše snaží vtěsnat do škatulky
01:22
with really specificcharakteristický labelsŠtítky.
s nějakou nálepkou.
01:25
This is something that actuallyvlastně
Setkala jsem se s tím
01:27
happenedStalo to me in realnemovitý life:
sama ve svém životě:
01:29
I googledgoogled "autisticautistický people are ..."
Zadala jsem do Googlu: „Autisté jsou...“
01:31
and it comespřijde up with suggestionsnávrhy
Google vám nabízí tipy
01:34
as to what you're going to typetyp.
podle toho, co už lidé napsali.
01:36
I googledgoogled "autisticautistický people are ..."
Zadala jsem tedy: „Autisté jsou...“
01:38
and the tophorní resultvýsledek was "demonsdémoni."
a nejčastější výsledek byl „démoni“.
01:40
That is the first thing that people think
Tohle je první věc,
kterou si lidé představí,
01:43
when they think autismautismus.
když uvažují o autismu.
01:45
They know.
Vědí to.
01:47
(LaughterSmích)
(smích)
01:49
One of the things I can do
because I'm autisticautistický
Jedna z věcí, kterou mám díky tomu,
že jsem autistka –
01:56
it's an abilityschopnost ratherspíše than a disabilitypostižení
a je to víc výhoda než hendikep –
01:59
is I've got a very, very vividostré imaginationfantazie.
je opravdu hodně živá představivost.
02:01
Let me explainvysvětlit it to you a bitbit.
Trochu to vysvětlím.
02:05
It's like I'm walkingchůze in two
worldssvěty mostvětšina of the time.
Většinu času trávím ve dvou světech.
02:06
There's the realnemovitý worldsvět,
the worldsvět that we all sharepodíl,
První je skutečný svět,
který sdílíme spolu,
02:09
and there's the worldsvět in my mindmysl,
a druhý je v mé mysli.
02:11
and the worldsvět in my mindmysl
is oftenčasto so much more realnemovitý
Ten svět v mé mysli
je často mnohem reálnější
02:13
than the realnemovitý worldsvět.
než skutečný svět.
02:16
Like, it's very easysnadný for
me to let my mindmysl loosevolný
Snadno uvolním svou mysl,
02:19
because I don't try and fitvejít se
myselfmoje maličkost into a tinydrobný little boxbox.
protože se nesnažím
zařadit se do žádné škatulky.
02:22
That's one of the bestnejlepší
things about beingbytost autisticautistický.
To je jedna z největších výhod
mého autismu.
02:25
You don't have the urgenaléhat to do that.
Nic mě nenutí to dělat.
02:27
You find what you want to do,
Vy si vyberete, co chcete dělat,
02:29
you find a way to do it,
and you get on with it.
najdete způsob, jak to dělat,
a budete to dělat dobře.
02:32
If I was tryingzkoušet to fitvejít se myselfmoje maličkost into a boxbox,
Kdybych se já snažila
vtěsnat do škatulky,
02:35
I wouldn'tby ne be here, I
wouldn'tby ne have achieveddosaženo
nebyla bych tady a nedosáhla bych
02:37
halfpolovina the things that I have now.
poloviny věcí, kterých jsem dosáhla.
02:39
There are problemsproblémy, thoughačkoli.
Jsou tu ale i problémy.
02:41
There are problemsproblémy with beingbytost autisticautistický,
Autismus přináší problémy
02:43
and there are problemsproblémy with
havingmít too much imaginationfantazie.
a přináší je i velká představivost.
02:45
SchoolŠkola can be a problemproblém in generalVšeobecné,
Škola může být problém sama o sobě.
02:48
but havingmít alsotaké to explainvysvětlit to a teacheručitel
Když ale máte učitelům
02:50
on a dailydenně basiszáklad
každý den vysvětlovat,
02:54
that theirjejich lessonlekce is inexplicablynevysvětlitelně dullnudný
že jejich hodiny jsou neskutečně nudné
02:56
and you are secretlytajně takingpřijmout refugeútočiště
a zároveň tajně hledáte útočiště
03:00
in a worldsvět insideuvnitř your headhlava in
whichkterý you are not in that lessonlekce,
ve světě uvnitř své hlavy,
v němž nejste na žádné hodině,
03:02
that addsdodává to your listseznam of problemsproblémy.
hned máte o problém navíc.
03:06
(LaughterSmích)
(smích)
03:10
AlsoRovněž, when my imaginationfantazie takes holddržet,
Když se má představivost rozjede,
03:12
my bodytělo takes on a life of its ownvlastní.
tělo začne žít svým vlastním životem.
03:16
When something very excitingvzrušující
happensse děje in my innervnitřní worldsvět,
Když se v mém vnitřním světě stane
něco opravdu vzrušujícího,
03:18
I've just got to runběh.
musím se rozběhnout.
03:21
I've got to rockSkála backwardsdozadu and forwardsdopředu,
Musím se houpat vpřed a vzad
03:22
or sometimesněkdy screamvýkřik.
a někdy i křičet.
03:24
This givesdává me so much energyenergie,
To mi dává hodně energie
03:26
and I've got to have an
outletvýstupu for all that energyenergie.
a já tu energii musím pustit ven.
03:28
But I've doneHotovo that ever
sinceod té doby I was a childdítě,
Dělala jsem to od dětství,
03:31
ever sinceod té doby I was a tinydrobný little girldívka.
už když jsem byla malá holčička.
03:33
And my parentsrodiče thought it was
cuteFajn, so they didn't bringpřinést it up,
Rodiče to považovali za roztomilé,
a tak to neřešili.
03:35
but when I got into schoolškola,
Když jsem ale přišla do školy,
03:38
they didn't really agreesouhlasit that it was cuteFajn.
tam už to za roztomilé nepovažovali.
03:39
It can be that people
don't want to be friendspřátelé
Možná se lidé nechtějí kamarádit s holkou,
03:42
with the girldívka that startszačíná
screamingječící in an algebraalgebra lessonlekce.
která začne křičet
uprostřed hodiny matematiky.
03:44
And this doesn't normallynormálně
happenpřihodit se in this day and agestáří,
To se dnes běžně neděje.
03:47
but it can be that people don't want
to be friendspřátelé with the autisticautistický girldívka.
Může to ale být tím,
že se nechtějí kamarádit s autistkou.
03:51
It can be that people
don't want to associatespolupracovník
Může to být tím, že se nechtějí stýkat
03:55
with anyonekdokoliv who won'tzvyklý
or can't fitvejít se themselvesoni sami
s nikým, kdo nechce nebo nemůže zapadnout
03:58
into a boxbox that's labeleds popiskem normalnormální.
do škatulky normálnosti.
04:01
But that's fine with me,
Pro mě je to ale v pohodě,
04:04
because it sortstřídění the wheatpšenice from the chaffplev,
protože to oddělí zrno od plev,
04:06
and I can find whichkterý people
are genuineoriginální and trueskutečný
a já tak mohu zjistit,
kdo je upřímný a opravdový
04:08
and I can pickvýběr these people as my friendspřátelé.
a mohu si tyto lidi vybrat za přátele.
04:11
But if you think about it, what is normalnormální?
Když se nad tím ale zamyslíte,
co je normální?
04:13
What does it mean?
Co to znamená?
04:17
ImaginePředstavte si if that was the bestnejlepší
complimentkompliment you ever receivedobdržel.
Představte si, že by to byla
ta největší poklona na světě.
04:19
"WowWow, you are really normalnormální."
„No ne, ty jsi opravdu normální.“
04:21
(LaughterSmích)
(smích)
04:24
But complimentspozdravem are,
Poklony jsou ale spíše:
04:25
"you are extraordinarymimořádný"
„Jsi výjimečný“
04:29
or "you stepkrok outsidemimo the boxbox."
nebo „vybočuješ z davu“.
04:30
It's "you're amazingúžasný."
Poklona je: „Jsi skvělý.“
04:32
So if people want to be these things,
Když tedy lidé chtějí být takoví,
04:33
why are so manymnoho people
strivingúsilí to be normalnormální?
proč se tolik z nich snaží být normální?
04:35
Why are people pouringnalévání theirjejich
brilliantbrilantní individualindividuální lightsvětlo into a moldplíseň?
Proč chtějí vtěsnat svou jedinečnost
do nějaké formy?
04:38
People are so afraidstrach of varietyodrůda
that they try and forceplatnost everyonekaždý,
Tolik se bojí rozdílnosti, že se snaží
přinutit k normálnosti sebe
04:43
even people who don't want
to or can't, to becomestát normalnormální.
i všechny ostatní včetně těch,
kdo nechtějí nebo nemohou.
04:48
There are campstábory for LGBTQLGBTQ people
Existují tábory pro sexuální menšiny
04:51
or autisticautistický people to try and
make them this "normalnormální,"
nebo autisty s cílem
učinit je „normálními“
04:54
and that's terrifyingděsivé that people
would do that in this day and agestáří.
a je opravdu strašné, že lidé
něco takového dělají ještě v dnešní době.
04:58
All in all, I wouldn'tby ne tradeobchod my autismautismus
and my imaginationfantazie for the worldsvět.
Já bych svůj autismus a představivost
nevyměnila za nic na světě.
05:02
Because I am autisticautistický,
Díky tomu, že jsem autistka,
05:07
I've presentedprezentovány documentariesdokumentárních filmů to the BBCBBC,
mohu uvádět dokumenty na BBC,
05:09
I'm in the midstuprostřed of writingpsaní a bookrezervovat,
píši knihu,
05:12
I'm doing this — this is fantasticfantastický
vystupuji zde – což je fantastické –
05:14
and one of the bestnejlepší
things that I've achieveddosaženo,
a jedna z nejlepších věcí, které dokáži,
05:16
that I considerzvážit to have achieveddosaženo,
které si myslím, že jsem dokázala, je to,
05:19
is I've foundnalezeno wayszpůsoby of communicatingkomunikace
že jsem našla způsob,
jak komunikovat
05:22
with my little brotherbratr and sistersestra,
s mým bratříčkem a sestrou,
05:24
who as I've said are nonverbalneverbální.
They can't speakmluvit.
kteří, jak jsem už zmínila, nemluví.
Neumějí mluvit.
05:26
And people would oftenčasto writenapsat
off someoneněkdo who'skdo je nonverbalneverbální,
Lidé často odepíší někoho, kdo nemluví,
05:29
but that's sillyhloupý, because
my little brotherbratr and sistersestra
ale to je hloupé, protože
můj bratr a sestra
05:32
are the bestnejlepší siblingssourozenci that
you could ever hopenaděje for.
jsou ti nejlepší sourozenci,
které byste si mohli přát.
05:35
They're just the bestnejlepší,
and I love them so much
Jsou nejlepší, moc je miluji
05:37
and I carepéče about them
more than anything elsejiný.
a záleží mi na nich
víc než na čemkoli jiném.
05:40
I'm going to leavezanechat, opustit you with one questionotázka:
Skončím otázkou:
05:43
If we can't get insideuvnitř the person'sosobě mindsmysli,
Jestliže se nedokážeme dostat
do myslí druhých,
05:46
no matterhmota if they're autisticautistický or not,
ať už jsou autisté či nikoli,
05:49
insteadmísto toho of punishingtrestání anything
that straysbloudi from normalnormální,
proč místo trestání všeho,
co vybočuje z normálu,
05:51
why not celebrateslavit uniquenessjedinečnost
neoslavujeme jedinečnost
05:54
and cheerCheer everykaždý time someoneněkdo
unleashesvypustí theirjejich imaginationfantazie?
a neradujeme se pokaždé,
když někdo uvolní svou představivost?
05:56
Thank you.
Děkuji.
06:00
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
06:02
Translated by Kateřina Kosnarová
Reviewed by Samuel Titera

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com