English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie King: Hoe autisme mij bevrijdde om mezelf te zijn

Filmed
Views 2,264,918

"Mensen zijn ontzettend bang voor diversiteit waardoor ze proberen alles in kleine hokjes te plaatsen met specifieke labels," zegt de moedige, zelfverzekerde en autistische Rosie King, 16 jaar oud. Ze wil het volgende weten: "Waarom vindt iedereen het zo belangrijk om normaal te zijn? " Haar klaroengeschal is een oproep aan ieder kind, iedere ouder, onderwijzer en anderen om het uniek-zijn te vieren. Een voortreffelijk eerbewijs aan het potentieel van de menselijke diversiteit.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

I haven't told many people this,
Veel mensen weten dit niet,
00:12
but in my head, I've got
maar in mijn hoofd
00:14
thousands of secret worlds all going on
leef ik in duizend werelden tegelijk,
00:16
all at the same time.
allemaal op hetzelfde moment.
00:18
I am also autistic.
Ik ben ook autistisch.
00:21
People tend to diagnose autism
Mensen stellen de diagnose doorgaans
00:23
with really specific
check-box descriptions,
aan de hand van specifieke
vragenlijstomschrijvingen.
00:25
but in reality, it's a whole
variation as to what we're like.
In werkelijkheid bestaat er
een grote variatie in hoe wij zijn.
00:28
For instance, my little brother,
Neem bijvoorbeeld mijn broertje,
00:31
he's very severely autistic.
hij heeft een ernstige vorm van autisme.
00:33
He's nonverbal. He can't talk at all.
Hij is non-verbaal, kan niet praten.
00:35
But I love to talk.
Ik praat juist graag.
00:37
People often associate autism
Men denkt vaak dat autisten
00:40
with liking maths and
science and nothing else,
alleen maar van wiskunde
en wetenschap houden,
00:43
but I know so many autistic people
maar ik ken zoveel autistische mensen
00:46
who love being creative.
die ervan houden creatief bezig te zijn.
00:47
But that is a stereotype,
Maar dat is een stereotype
00:50
and the stereotypes of things
en stereotiepe dingen
00:52
are often, if not always, wrong.
kloppen vaak niet.
00:54
For instance, a lot of people
Een voorbeeld: veel mensen denken
00:57
think autism and think
"Rain Man" immediately.
bij autisme meteen aan "Rain Man".
01:00
That's the common belief,
Zij denken dat iedere autist
een Dustin Hoffman is.
01:04
that every single autistic
person is Dustin Hoffman,
Dat is niet waar.
01:06
and that's not true.
En dat geldt niet alleen voor
autistische mensen.
01:09
But that's not just with
autistic people, either.
Ik zie het ook bij lesbiennes, homo-
bi- en transseksuelen,
01:12
I've seen it with LGBTQ people,
bij vrouwen en mensen
met een donkere huidskleur.
01:15
with women, with POC people.
Mensen zijn zo bang voor diversiteit
01:17
People are so afraid of variety
dat ze proberen alles
in kleine hokjes te proppen
01:19
that they try to fit everything
into a tiny little box
met uiterst specifieke labels.
01:22
with really specific labels.
Dat is iets wat met mij
01:25
This is something that actually
in het echt gebeurd is.
01:27
happened to me in real life:
Ik googelde: "Autisten zijn..."
01:29
I googled "autistic people are ..."
en dan komen er een aantal suggesties
01:31
and it comes up with suggestions
om in te typen.
01:34
as to what you're going to type.
Dus ik googelde: "Autisten zijn..."
01:36
I googled "autistic people are ..."
en het topresultaat was 'demonen'.
01:38
and the top result was "demons."
Dat is het eerste wat men denkt
01:40
That is the first thing that people think
bij het horen van autisme.
01:43
when they think autism.
Ze weten het.
01:45
They know.
(Gelach)
01:47
(Laughter)
Een van de dingen die ik doe
omdat ik autistisch ben --
01:49
One of the things I can do
because I'm autistic —
het is eerder een kwaliteit
dan een belemmering --
01:56
it's an ability rather than a disability —
is mijn zeer levendige fantasie gebruiken.
01:59
is I've got a very, very vivid imagination.
Dit leg ik even uit.
02:01
Let me explain it to you a bit.
Meestal voel ik dat ik
in twee werelden tegelijk ben.
02:05
It's like I'm walking in two
worlds most of the time.
De echte wereld,
de wereld die we delen,
02:06
There's the real world,
the world that we all share,
en mijn eigen wereld.
02:09
and there's the world in my mind,
Mijn eigen wereld lijkt vaak zoveel echter
02:11
and the world in my mind
is often so much more real
dan de echte wereld.
02:13
than the real world.
Ik vind het heel makkelijk
om m'n gedachten erop los te laten
02:16
Like, it's very easy for
me to let my mind loose
want ik probeer mezelf niet
in zo'n klein hokje te wurmen.
02:19
because I don't try and fit
myself into a tiny little box.
Dat is het beste van autistisch zijn.
02:22
That's one of the best
things about being autistic.
Je hebt die drang niet.
02:25
You don't have the urge to do that.
Je weet wat je wil doen,
02:27
You find what you want to do,
je vindt er een manier voor
en dan ga je ervoor.
02:29
you find a way to do it,
and you get on with it.
Als ik mezelf in een hokje had gepropt
02:32
If I was trying to fit myself into a box,
dan stond ik hier niet
en zou ik niet eens
02:35
I wouldn't be here, I
wouldn't have achieved
de helft van wat ik nu heb,
hebben bereikt.
02:37
half the things that I have now.
Er zijn ook problemen.
02:39
There are problems, though.
Er zijn nadelen aan autistisch zijn
02:41
There are problems with being autistic,
maar ook nadelen aan
een al te levendige fantasie.
02:43
and there are problems with
having too much imagination.
School in het algemeen
kan een probleem zijn,
02:45
School can be a problem in general,
maar als je je leraar
02:48
but having also to explain to a teacher
dan nog dagelijks moet uitleggen
02:50
on a daily basis
dat zijn lessen ongelofelijk saai zijn
02:54
that their lesson is inexplicably dull
en je stiekem vlucht
02:56
and you are secretly taking refuge
naar je eigen wereld,
waarin je de les niet bijwoont,
03:00
in a world inside your head in
which you are not in that lesson,
dan stapelen de problemen zich op.
03:02
that adds to your list of problems.
(Gelach)
03:06
(Laughter)
Wanneer mijn fantasie het overneemt
03:10
Also, when my imagination takes hold,
doet mijn lichaam
waar het zelf zin in heeft.
03:12
my body takes on a life of its own.
Als er innerlijk
iets heel interessants gebeurt
03:16
When something very exciting
happens in my inner world,
dan moet ik gewoon rennen.
03:18
I've just got to run.
Of heen en weer schommelen
03:21
I've got to rock backwards and forwards,
of soms schreeuwen.
03:22
or sometimes scream.
Dat geeft me zoveel energie
03:24
This gives me so much energy,
en soms heb daar ik
een uitlaatklep voor nodig.
03:26
and I've got to have an
outlet for all that energy.
Ik doe dat al van kinds af aan,
03:28
But I've done that ever
since I was a child,
als heel klein meisje al.
03:31
ever since I was a tiny little girl.
Mijn ouders vonden het grappig
dus deden ze er niets mee,
03:33
And my parents thought it was
cute, so they didn't bring it up,
maar toen ik naar school ging
03:35
but when I got into school,
vonden ze het daar
helemaal niet zo grappig.
03:38
they didn't really agree that it was cute.
Niet alle kinderen
willen vrienden zijn
03:39
It can be that people
don't want to be friends
met een meisje dat begint te schreeuwen
tijdens de wiskundeles.
03:42
with the girl that starts
screaming in an algebra lesson.
En tegenwoordig gebeurt
dit niet veel meer,
03:44
And this doesn't normally
happen in this day and age,
maar sommige mensen
willen geen vrienden zijn
03:47
but it can be that people don't want
to be friends with the autistic girl.
met dat autistische meisje.
03:51
It can be that people
don't want to associate
Het kan dat mensen
niet willen omgaan met iemand
03:55
with anyone who won't
or can't fit themselves
die zich niet in het hokje met de sticker
'normaal' kan of wil stoppen.
03:58
into a box that's labeled normal.
Dat vind ik best
04:01
But that's fine with me,
want het scheidt het kaf van het koren.
04:04
because it sorts the wheat from the chaff,
Ik zie welke mensen
authentiek en oprecht zijn
04:06
and I can find which people
are genuine and true
en kan deze mensen kiezen
als mijn vrienden.
04:08
and I can pick these people as my friends.
Maar ga eens na,
wat is nu eigenlijk normaal?
04:11
But if you think about it, what is normal?
Wat betekent het?
04:13
What does it mean?
Beeld je eens in dat dat
je beste compliment ooit is.
04:17
Imagine if that was the best
compliment you ever received.
"Zo, jij bent echt normaal."
04:19
"Wow, you are really normal."
(Gelach)
04:21
(Laughter)
Complimenten zijn toch:
04:24
But compliments are,
"Je bent bijzonder,"
04:25
"you are extraordinary"
of "Jij hebt originele ideeën."
04:29
or "you step outside the box."
Dat betekent: "Je bent geweldig."
04:30
It's "you're amazing."
Als mensen zo willen zijn,
04:32
So if people want to be these things,
waarom streven ze er dan naar
om normaal te zijn?
04:33
why are so many people
striving to be normal?
Waarom gieten mensen hun briljante
individualiteit in een mal?
04:35
Why are people pouring their
brilliant individual light into a mold?
Mensen zijn zo bang
voor diversiteit
04:38
People are so afraid of variety
that they try and force everyone,
dat ze zelfs mensen die
dat niet willen of kunnen,
04:43
even people who don't want
to or can't, to become normal.
proberen te dwingen
om normaal te zijn.
04:48
There are camps for LGBTQ people
Er bestaan zomerkampen
voor LHBT-mensen
04:51
or autistic people to try and
make them this "normal,"
of autisten om te proberen
ze 'normaal' te laten worden.
04:54
and that's terrifying that people
would do that in this day and age.
Dat is verschrikkelijk dat mensen
dat in deze tijd doen.
04:58
All in all, I wouldn't trade my autism
and my imagination for the world.
Alles bij elkaar zou ik mijn autisme en
fantasie voor geen goud willen ruilen.
05:02
Because I am autistic,
Omdat ik autistisch ben
05:07
I've presented documentaries to the BBC,
heb ik documentaires gepresenteerd
voor de BBC.
05:09
I'm in the midst of writing a book,
Ik ben bezig met een boek
05:12
I'm doing this — this is fantastic —
en ik doe dit -- dit is fantastisch --
05:14
and one of the best
things that I've achieved,
en een van de beste dingen
die ik bereikt heb,
05:16
that I consider to have achieved,
ik beschouw het als bereikt,
05:19
is I've found ways of communicating
is dat ik manieren heb gevonden
05:22
with my little brother and sister,
om met m'n broertje en zusje
te communiceren,
05:24
who as I've said are nonverbal.
They can't speak.
die niet kunnen praten
zoals ik eerder zei.
05:26
And people would often write
off someone who's nonverbal,
Mensen schrijven je vaak af
als je non-verbaal bent.
05:29
but that's silly, because
my little brother and sister
Dat is belachelijk want
mijn broertje en zusje
05:32
are the best siblings that
you could ever hope for.
zijn de beste broer en zus
die je kan wensen.
05:35
They're just the best,
and I love them so much
Ik hou ontzettend veel van hen.
05:37
and I care about them
more than anything else.
Ik geef meer om hen dan wie dan ook.
05:40
I'm going to leave you with one question:
Ik laat jullie achter met een vraag:
05:43
If we can't get inside the person's minds,
Als we niet weten
wat iemands gedachten zijn,
05:46
no matter if they're autistic or not,
autist of niet,
05:49
instead of punishing anything
that strays from normal,
kunnen we dan in plaats van alles
af te straffen van wat abnormaal lijkt,
05:51
why not celebrate uniqueness
niet het uniek-zijn vieren
05:54
and cheer every time someone
unleashes their imagination?
en het toejuichen wanneer
iemand zijn fantasie de vrije loop laat?
05:56
Thank you.
Dank je wel.
06:00
(Applause)
(Applaus)
06:02
Translated by Desiree Kramer
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com