English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2014

Rosie King: How autism freed me to be myself

Rosie King: Kaip autizmas mane išlaisvino būti savimi

Filmed
Views 2,264,918

„Žmonės taip bijo įvairumo ir bando viską sudėlioti į mažas dėžutes su konkrečiais užrašais“, tvirtina šešiolikmetė Rosie King, kuri yra drąsi, pasitikinti savimi ir autistė. Ji nori žinoti, kodėl visi taip siekia būti normalūs? Ji ragina kiekvieną vaiką, vaikų tėvus, mokytojus ir kitur džiaugtis unikalumu. Tai galingas žmonių įvairovės potencialo liudijimas.

- Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?” Full bio

I haven't told many people this,
Nesu šito pasakiusi
daug žmonių,
00:12
but in my head, I've got
bet savo galvoje turiu
00:14
thousands of secret worlds all going on
tūkstančius slaptų pasaulių,
00:16
all at the same time.
kurie visi vyksta vienu metu.
00:18
I am also autistic.
Taip pat aš autistė.
00:21
People tend to diagnose autism
Žmonės linkę diagnozuoti autizmą
00:23
with really specific
check-box descriptions,
pagal suvienodintas grežtas instrukcijas
00:25
but in reality, it's a whole
variation as to what we're like.
bet iš tikrųjų, mes galime būti
labai skirtingi.
00:28
For instance, my little brother,
Pavyzdžiui, mano mažasis brolis
00:31
he's very severely autistic.
turi labai stiprų autizmą.
00:33
He's nonverbal. He can't talk at all.
Jis negali kalbėti.
00:35
But I love to talk.
O man labai patinka kalbėti.
00:37
People often associate autism
Žmonės dažnai sieja autizmą
00:40
with liking maths and
science and nothing else,
su polinkiu į matematiką ir viskas,
00:43
but I know so many autistic people
bet pažįstu tiek daug autistų,
00:46
who love being creative.
kurie labai mėgsta kūrybiškumą.
00:47
But that is a stereotype,
Bet tai yra stereotipas,
00:50
and the stereotypes of things
o stereotipai apie įvairius dalykus
00:52
are often, if not always, wrong.
dažnai, jei ne visada, būna klaidingi.
00:54
For instance, a lot of people
Pavyzdžiui, daug žmonių
00:57
think autism and think
"Rain Man" immediately.
išgirdę apie autizmą iškart prisimena
filmą „Lietaus žmogus“.
01:00
That's the common belief,
Įprasta manyti,
01:04
that every single autistic
person is Dustin Hoffman,
kad kiekvienas autistas
yra aktorius Dustin Hoffman,
01:06
and that's not true.
ir tai netiesa.
01:09
But that's not just with
autistic people, either.
Bet taip yra ne tik su autistais.
01:12
I've seen it with LGBTQ people,
Taip yra ir su LGBTQ žmonėmis,
01:15
with women, with POC people.
moterimis, kitos odos spalvos žmonėmis.
01:17
People are so afraid of variety
Žmonės taip bijo įvairovės,
01:19
that they try to fit everything
into a tiny little box
kad viską bando sudėti
į mažytes dėžutes
01:22
with really specific labels.
su konkrečiais pavadinimais.
01:25
This is something that actually
Kai kas tokio
01:27
happened to me in real life:
nutiko man pačiai.
01:29
I googled "autistic people are ..."
Įrašiau į Google: „autistai yra ...“
01:31
and it comes up with suggestions
ir jis duoda pasiūlymus,
01:34
as to what you're going to type.
ką galbūt nori rasti.
01:36
I googled "autistic people are ..."
Įrašiau „autistai yra ...“
01:38
and the top result was "demons."
ir pirmas pasiūlymas buvo „demonai“.
01:40
That is the first thing that people think
Tai pirmas dalykas, ką žmonės
01:43
when they think autism.
galvoja apie autizmą.
01:45
They know.
Jie žino.
01:47
(Laughter)
(Juokas)
01:49
One of the things I can do
because I'm autistic —
Vienas dalykų, ką galiu daryti
dėl savo autizmo –
01:56
it's an ability rather than a disability —
tai labiau galia nei negalė –
01:59
is I've got a very, very vivid imagination.
yra labai spalvinga fantazija.
02:01
Let me explain it to you a bit.
Leiskite paaiškinti.
02:05
It's like I'm walking in two
worlds most of the time.
Tai lyg ėjimas per du pasaulius
tuo pat metu.
02:06
There's the real world,
the world that we all share,
Yra tikrasis, kuriame visi esame,
02:09
and there's the world in my mind,
ir yra kitas, tik mano galvoje,
02:11
and the world in my mind
is often so much more real
ir tas pasaulis mano galvoje
dažnai atrodo daug tikresnis
02:13
than the real world.
nei realus pasaulis.
02:16
Like, it's very easy for
me to let my mind loose
Lyg būtų labai lengva
paleisti savo protą,
02:19
because I don't try and fit
myself into a tiny little box.
nes nebandau savęs sutalpinti
į mažytę dėžę.
02:22
That's one of the best
things about being autistic.
Tai vienas geriausių dalykų
būnant autiste.
02:25
You don't have the urge to do that.
Nereikia norėti to daryti.
02:27
You find what you want to do,
Sugalvoji, ką nori daryti,
02:29
you find a way to do it,
and you get on with it.
sugalvoji kaip tai daryti,
ir padarai.
02:32
If I was trying to fit myself into a box,
Jei būčiau bandžiusi įsprausti save
į dėžutę,
02:35
I wouldn't be here, I
wouldn't have achieved
nebūčiau čia, nebūčiau pasiekusi
02:37
half the things that I have now.
nė pusės to, ką turiu dabar.
02:39
There are problems, though.
Aišku yra ir problemų.
02:41
There are problems with being autistic,
Būti autiste nėra lengva
02:43
and there are problems with
having too much imagination.
ir turint per stiprią fantaziją
kyla problemų.
02:45
School can be a problem in general,
Mokykla gali būti problema bendrai,
02:48
but having also to explain to a teacher
bet taip pat ir kasdien turėti aiškinti
02:50
on a daily basis
mokytojai, kad jų pamoka
02:54
that their lesson is inexplicably dull
yra neapsakomai nuobodi
02:56
and you are secretly taking refuge
ir kad slapčia nuo jos slepiesi
03:00
in a world inside your head in
which you are not in that lesson,
pasaulyje savo galvoje,
kur nėra tos pamokos,
03:02
that adds to your list of problems.
ir tai tampa viena iš problemų.
03:06
(Laughter)
(Juokas)
03:10
Also, when my imagination takes hold,
Dargi, kai mane apima fantazija,
03:12
my body takes on a life of its own.
mano kūnas ima gyventi pats sau.
03:16
When something very exciting
happens in my inner world,
Kai kas nors labai įdomaus nutinka
mano vidiniame pasaulyje
03:18
I've just got to run.
aš privalau bėgti.
03:21
I've got to rock backwards and forwards,
Turiu bėgti pirmyn ir atgal,
03:22
or sometimes scream.
o kartais šaukti.
03:24
This gives me so much energy,
Tai duoda tiek energijos,
03:26
and I've got to have an
outlet for all that energy.
kurią privalau kaip nors išlaisvinti.
03:28
But I've done that ever
since I was a child,
Bet tai dariau nuo pat vaikystės,
03:31
ever since I was a tiny little girl.
nuo tada kai buvau maža mergaitė.
03:33
And my parents thought it was
cute, so they didn't bring it up,
Ir mano tėvai manė, kad tai miela,
todėl man nieko nesakė,
03:35
but when I got into school,
bet kai pradėjau lankyti mokyklą,
03:38
they didn't really agree that it was cute.
jie nebagalvojo, kad tai labai miela.
03:39
It can be that people
don't want to be friends
Gali būti, kad žmonės nenori draugauti
03:42
with the girl that starts
screaming in an algebra lesson.
su mergaite, kuri ima rėkauti per
algebros pamokas.
03:44
And this doesn't normally
happen in this day and age,
Ir taip šiame laikmetyje
paprastai nebūna,
03:47
but it can be that people don't want
to be friends with the autistic girl.
bet gali pasitaikyti, kad žmonės
nenori draugauti su mergaite autiste.
03:51
It can be that people
don't want to associate
Pasitaiko, kad žmonės
nenori turėti nieko bendra
03:55
with anyone who won't
or can't fit themselves
su kuo nors, ko jie negali
03:58
into a box that's labeled normal.
įdėti į dėžutę su pavadinimu „normalu“.
04:01
But that's fine with me,
Bet viskas gerai,
04:04
because it sorts the wheat from the chaff,
nes tai atskiria pelus nuo grūdų,
04:06
and I can find which people
are genuine and true
ir galiu rasti žmones,
kurie yra tikri ir teisingi
04:08
and I can pick these people as my friends.
ir galiu rinktis šiuos žmones draugystei.
04:11
But if you think about it, what is normal?
Bet geriau pagalvojus,
ką reiškia būti normaliu?
04:13
What does it mean?
Ką tai reiškia?
04:17
Imagine if that was the best
compliment you ever received.
Įsivaizduokite, kad tai didžiausias
jūsų gautas pagyrimas.
04:19
"Wow, you are really normal."
„Oho, tu tikrai normalus žmogus.“
04:21
(Laughter)
(Juokas)
04:24
But compliments are,
Bet komplimentai būna
04:25
"you are extraordinary"
„tu ypatingas“
04:29
or "you step outside the box."
arba „tu turi tokių neįprastų idėjų“.
04:30
It's "you're amazing."
Arba „tu nuostabus žmogus“.
04:32
So if people want to be these things,
Jeigu žmonės nori tokie būti,
04:33
why are so many people
striving to be normal?
kodėl tiek daug jų siekia normalumo?
04:35
Why are people pouring their
brilliant individual light into a mold?
Kodėl žmonės savo nuostabų savitumą
nori įkalinti gipsinėje formoje?
04:38
People are so afraid of variety
that they try and force everyone,
Žmonės taip bijo įvairovės,
kad yra bandoma priversti visus,
04:43
even people who don't want
to or can't, to become normal.
net tuos, kurie nenori ar nėra,
tapti normaliais.
04:48
There are camps for LGBTQ people
Yra stovyklų LGBTQ žmonėms
04:51
or autistic people to try and
make them this "normal,"
ar autistams, kurios bando padėti jiems
būti „normaliais“,
04:54
and that's terrifying that people
would do that in this day and age.
ir tai yra baisu, kad šiame amžiuje
kažkas taip elgtųsi.
04:58
All in all, I wouldn't trade my autism
and my imagination for the world.
Kaip bebūtų, aš savo autizmo ir savo
fantazijos nekeisčiau į visą pasaulį.
05:02
Because I am autistic,
Dėl to kad esu autistė,
05:07
I've presented documentaries to the BBC,
man teko pristatyti
dokumentinius BBC filmus,
05:09
I'm in the midst of writing a book,
šiuo metu rašau knygą,
05:12
I'm doing this — this is fantastic —
visa tai darau – tai nuostabu –
05:14
and one of the best
things that I've achieved,
ir vienas geriausių dalykų,
ko esu pasiekusi,
05:16
that I consider to have achieved,
ką manau, kad pasiekiau,
05:19
is I've found ways of communicating
yra tai, kad sugebėjau rasti būdus
05:22
with my little brother and sister,
kaip bendrauti su savo mažaisiais
broliu ir sese,
05:24
who as I've said are nonverbal.
They can't speak.
kurie, kaip sakiau, negali kalbėti.
05:26
And people would often write
off someone who's nonverbal,
Ir daug kas tiesiog „nurašytų“
kitus, kurie negali kalbėti,
05:29
but that's silly, because
my little brother and sister
bet tai nesąmonė, nes mano mažieji
brolis ir sesė
05:32
are the best siblings that
you could ever hope for.
yra puikiausi brolis ir sesė,
kokius tik galima turėti.
05:35
They're just the best,
and I love them so much
Tie nuostabūs ir aš juos taip myliu
05:37
and I care about them
more than anything else.
ir man jie rūpi labiausiai pasaulyje.
05:40
I'm going to leave you with one question:
Paliksiu jus su vienu klausimu:
05:43
If we can't get inside the person's minds,
Jei negalime įlįsti į kito žmogaus sąmonę,
05:46
no matter if they're autistic or not,
nesvarbu ar autisto, ar ne,
05:49
instead of punishing anything
that strays from normal,
vietoje to, kad smerktume visus,
kurie atkrenta nuo normalumo,
05:51
why not celebrate uniqueness
kodėl ne didžiuotis unikalumu
05:54
and cheer every time someone
unleashes their imagination?
ir džiaugtis kaskart, kai kažkam
atsiriša fantazija?
05:56
Thank you.
Ačiū.
06:00
(Applause)
(Plojimai)
06:02
Translated by Andrius Družinis
Reviewed by Monika Ciurli

▲Back to top

About the speaker:

Rosie King - Storytelling activist
Rosie King challenges stereotypes of people with autism and contextualizes the issue by asking us, “Why be normal?”

Why you should listen
When she was nine years old, doctors confirmed Rosie King’s self-diagnosis of Asperger’s Syndrome. With two younger siblings severely affected by autism, Rosie had a burning desire to help make the world a more tolerant place for people with autism ever since she was a young girl. She found the opportunity to do so when her family was invited to do a local news segment on her mother’s children’s books, which featured Rosie’s illustrations. Her lack of inhibition made her a natural presenter, and she was asked to host BBC Newsround’s special program “My Autism and Me,” bringing her a much wider audience and an Emmy Kid’s Award. Rosie continues to raise awareness about autism, and is working towards her goal of becoming a professional actress and storyteller.
More profile about the speaker
Rosie King | Speaker | TED.com