English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

بیل گیتس و انرژی : نوآوری تا صفر!

Filmed:
4,756,430 views

در TED2010 ، بیل گیتس نگرش خود را درباره آینده انرژی در جهان با شرح نیاز به معجزه ای برای جلوگیری از بروز فاجعه ی جهانی بیان می کند. او دلیل حمایتش از نوع متفاوتی از راکتورهای هسته ای را توضیح می دهد. هدف نهایی رسیدن به جهانی با میزان صفر در انتشار دی اکسید کربن است.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk todayامروز about energyانرژی and climateآب و هوا.
من امروز درباره انرژی و آب و هوا می خواهم صحبت کنم.
00:16
And that mightممکن seemبه نظر می رسد a bitبیت surprisingشگفت آور because
و این شاید کمی غیر منتظره باشد به این دلیل که
00:20
my full-timeتمام وقت work at the Foundationپایه is mostlyاغلب about vaccinesواکسن ها and seedsدانه,
کار اصلی من در موسسه ی خیریه بیشتر درباره واکسن ها و بذر گیاهان است،
00:22
about the things that we need to inventاختراع کردن and deliverارائه
درباره ی نوآوری ها و کمک هایی است که باید
00:27
to help the poorestفقیرترین two billionبیلیون liveزنده better livesزندگی می کند.
برای بهتر کردن زندگی دو میلیارد فقیر جهان بکنیم.
00:30
But energyانرژی and climateآب و هوا are extremelyفوق العاده importantمهم to these people --
نه تنها انرژی و آب وهوا به شدت برای این افراد مهم است،
00:35
in factواقعیت, more importantمهم than to anyoneهر کسی elseچیز دیگری on the planetسیاره.
بلکه برای آن ها از همه مردم دنیا مهم تر است.
00:40
The climateآب و هوا gettingگرفتن worseبدتر meansبه معنای that manyبسیاری yearsسالها, theirخودشان cropsمحصولات زراعی won'tنخواهد بود growرشد:
آب و هوای بد به معنی سال های بدون محصول است.
00:45
There will be too much rainباران, not enoughکافی rainباران,
گاهی بارش بیش از حد و گاهی بارش کم خواهد بود.
00:50
things will changeتغییر دادن in waysراه ها
شرایط به صورتی تغییر خواهد کرد که
00:53
that theirخودشان fragileشکننده environmentمحیط simplyبه سادگی can't supportحمایت کردن.
محیط زندگی آسیب پذیرشان توانایی تامین آن ها را نخواهد داشت.
00:55
And that leadsمنجر می شود to starvationگرسنگی, it leadsمنجر می شود to uncertaintyعدم قطعیت, it leadsمنجر می شود to unrestنا آرام.
که موجب بروز گرسنگی خواهد شد و در نتیجه بلاتکلیفی و آشوب پدید خواهد آمد.
00:59
So, the climateآب و هوا changesتغییرات will be terribleوحشتناک for them.
پس تغییرات آب و هوا برای آن ها خیلی بد خواهد بود.
01:04
Alsoهمچنین, the priceقیمت of energyانرژی is very importantمهم to them.
همچنین بهای انرژی برای آن ها خیلی مهم است.
01:08
In factواقعیت, if you could pickانتخاب کنید just one thing to lowerپایین تر the priceقیمت of,
در واقع اگر شما بخواهید تنها با کم کردن قیمت یک کالا،
01:11
to reduceكاهش دادن povertyفقر, by farدور you would pickانتخاب کنید energyانرژی.
فقر را کاهش دهید، بی شک انرژی را انتخاب خواهید کرد.
01:14
Now, the priceقیمت of energyانرژی has come down over time.
بهای انرژی در طول زمان در دراز مدت کاهش داشته است.
01:18
Really advancedپیشرفته civilizationتمدن is basedمستقر on advancesپیشرفت in energyانرژی.
در واقع تمدن پیشرفته کنونی بر پایه ی مزایای انرژی بنا شده است.
01:22
The coalزغال سنگ revolutionانقلاب fueledسوختن the Industrialصنعتی Revolutionانقلاب,
انقلاب زغال سنگ سوخت انقلاب صنعتی را تامین کرد و
01:28
and, even in the 1900s we'veما هستیم seenمشاهده گردید a very rapidسریع declineکاهش می یابد in the priceقیمت of electricityالکتریسیته,
حتی در قرن بیستم ما شاهد کاهش چشم گیر در بهای الکتریسته بودیم.
01:32
and that's why we have refrigeratorsیخچال ها, air-conditioningتهویه مطبوع,
و به همین دلیل ما یخچال و تهویه مطبوع و ... داریم و
01:38
we can make modernمدرن materialsمواد and do so manyبسیاری things.
می توانیم مواد مدرن بسازیم و خیلی کارهای دیگر انجام دهیم.
01:41
And so, we're in a wonderfulفوق العاده situationوضعیت with electricityالکتریسیته in the richثروتمند worldجهان.
ما در دنیای ثروتمند بخاطر الکتریسته در شرایط فوق العاده ای هستیم.
01:45
But, as we make it cheaperارزانتر است -- and let's go for makingساخت it twiceدو برابر as cheapارزان --
ولی اگر بخواهیم قیمت انرژی را کاهش بدهیم -- فرض کنید بخواهیم قیمت را نصف کنیم --
01:52
we need to meetملاقات a newجدید constraintمحدودیت,
با محدودیت جدیدی روبرو خواهیم شد.
01:59
and that constraintمحدودیت has to do with COCO2.
و این محدودیت با دی اکسید کربن در ارتباط است.
02:01
COCO2 is warmingگرمایش the planetسیاره,
دی اکسید کربن باعث گرم شدن کره زمین شده است.
02:05
and the equationمعادله on COCO2 is actuallyدر واقع a very straightforwardساده one.
و در واقع معادله دی اکسید کربن خیلی معادله سر راستی است.
02:08
If you sumمجموع up the COCO2 that getsمی شود emittedمنتشر شد,
جمع شدن دی اکسید کربن منتشر شده،
02:14
that leadsمنجر می شود to a temperatureدرجه حرارت increaseافزایش دادن,
باعث بالا رفتن دمای زمین می شود و
02:18
and that temperatureدرجه حرارت increaseافزایش دادن leadsمنجر می شود to some very negativeمنفی effectsاثرات:
دمای بالای زمین تاثیرات منفی شدیدی دارد.
02:21
the effectsاثرات on the weatherهوا; perhapsشاید worseبدتر, the indirectغیر مستقیم effectsاثرات,
تاثیرات آب و هوایی و بدتر از آن تاثیرات غیر مستقیم
02:25
in that the naturalطبیعی است ecosystemsاکوسیستم ها can't adjustتنظیم کنید to these rapidسریع changesتغییرات,
بر اکوسیستم طبیعی که توانایی سازگاری با این تغییرات سریع را ندارد و
02:28
and so you get ecosystemزیست بوم collapsesسقوط می کند.
حاصل آن نابودی این اکوسیستم است.
02:33
Now, the exactدقیق amountمیزان of how you mapنقشه
درباره ی این که دقیقا چه مقدار افزایش گرما
02:36
from a certainمسلم - قطعی increaseافزایش دادن of COCO2 to what temperatureدرجه حرارت will be
در اثر انتشار چه مقدار دی اکسید کربن روی خواهد داد و
02:39
and where the positiveمثبت feedbacksبازخورد are,
بازخورد مثبت آن چه خواهد بود،
02:43
there's some uncertaintyعدم قطعیت there, but not very much.
تردید های کمی وجود دارد.
02:45
And there's certainlyقطعا uncertaintyعدم قطعیت about how badبد those effectsاثرات will be,
و همین طور تردیدهایی درباره این که این تاثییرات چه قدر زیان بار خواهند بود وجود دارد
02:48
but they will be extremelyفوق العاده badبد.
اما بی شک این تاثیرات به شدت بد خواهند بود.
02:51
I askedپرسید: the topبالا scientistsدانشمندان on this severalچند timesبار:
من به دفعات از دانشمندان برجسته در این رشته این سوال را پرسیده ام که آیا
02:54
Do we really have to get down to nearنزدیک zeroصفر?
ما حتما باید میزان انتشار دی اکسید کربن را به صفر برسانیم؟
02:56
Can't we just cutبرش it in halfنیم or a quarterربع?
آیا ما نمی توانیم تنها با کاهش آن تا نصف و یا یک چهارم مشکل را حل کنیم؟
02:59
And the answerپاسخ is that untilتا زمان we get nearنزدیک to zeroصفر,
و جواب این است که تا وقتی ما میزان انتشار دی اکسید کربن را به صفر نرسانیم
03:02
the temperatureدرجه حرارت will continueادامه دهید to riseبالا آمدن.
دمای هوا همچنان افزایش خواهد یافت.
03:06
And so that's a bigبزرگ challengeچالش.
و این مشکل بزرگی است.
03:08
It's very differentناهمسان than sayingگفت: "We're a twelve-foot-highدوازده پا بالا truckکامیون tryingتلاش کن to get underزیر a ten-footده پا bridgeپل,
این مشکل خیلی متفاوت است با این که مثلا ما بگوییم که یک کامیون با ارتفاع 3.5 متر داریم و می خواهیم
03:10
and we can just sortمرتب سازی of squeezeفشار دادن underزیر."
با فشار آوردن آن از زیر یک پل 3 متری عبور دهیم.
03:15
This is something that has to get to zeroصفر.
این مسئله ای است که حتما باید به صفر برسد.
03:18
Now, we put out a lot of carbonکربن dioxideدی اکسید everyهرکدام yearسال,
ما سالانه مقدار زیادی دی اکسید کربن منتشر می کنیم،
03:22
over 26 billionبیلیون tonsتن.
بیش از 26 میلیارد تن.
03:26
For eachهر یک Americanآمریکایی, it's about 20 tonsتن;
به ازای هر آمریکایی حدود 20 تن.
03:28
for people in poorفقیر countriesکشورها, it's lessکمتر than one tonتن.
در مورد افرادی که در کشورهای فقیر زندگی می کنند این رقم کمتر از یک تن در سال است.
03:32
It's an averageمیانگین of about fiveپنج tonsتن for everyoneهر کس on the planetسیاره.
به طور میانگین حدود پنج تن برای هر نفر روی کره زمین.
03:35
And, somehowبه نحوی, we have to make changesتغییرات
ما باید هر جور که هست تغییراتی ایجاد کنیم تا
03:39
that will bringآوردن that down to zeroصفر.
این عدد را به صفر برسانیم.
03:41
It's been constantlyبه طور مداوم going up.
این عدد به طور پیوسته رشد داشته است.
03:44
It's only variousمختلف economicاقتصادی changesتغییرات that have even flattenedمسطح it at all,
تنها تغییرات شدید اقتصادی بوده است که توانسته است تنها کمی از رشد آن جلوگیری کند.
03:46
so we have to go from rapidlyبه سرعت در حال risingرو به افزایش
در نتیجه ما باید از یک رشد شدید به
03:51
to fallingافتادن, and fallingافتادن all the way to zeroصفر.
نوعی سقوط به سمت صفر دست پیدا کنیم.
03:54
This equationمعادله has fourچهار factorsعوامل,
این معادله چهار عامل دارد.
03:57
a little bitبیت of multiplicationضرب:
یک ضرب ساده.
03:59
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zeroصفر,
شما میزان دی اکسید کربن را در چپ دارید که می خواهید آن را به صفر برسانید،
04:01
and that's going to be basedمستقر on the numberعدد of people,
و مقدار آن به تعداد افراد،
04:04
the servicesخدمات eachهر یک person'sفردی usingاستفاده كردن on averageمیانگین,
تعداد خدماتی که هر نفر به طور میانگین استفاده می کند،
04:08
the energyانرژی on averageمیانگین for eachهر یک serviceسرویس,
میزان انرژی به ازای هر خدمت و
04:11
and the COCO2 beingبودن put out perدر هر unitواحد of energyانرژی.
میزان انتشار دی اکسید کربن به ازای تولید هر واحد انرژی بستگی دارد.
04:14
So, let's look at eachهر یک one of these
خوب، بیایید هر کدام از این عوامل را جداگانه بررسی کنیم و
04:18
and see how we can get this down to zeroصفر.
ببینیم که چطور می توانیم به صفر دست پیدا کنیم.
04:20
Probablyشاید, one of these numbersشماره is going to have to get prettyبسیار nearنزدیک to zeroصفر.
به احتمال زیاد باید یکی از این عوامل را به صفر برسانیم تا بتوانیم حاصل را صفر کنیم.
04:24
Now that's back from highبالا schoolمدرسه algebraجبر,
این جبر دوران دبیرستان است اما
04:28
but let's take a look.
اجازه بدهید که آن را بررسی کنیم.
04:31
First, we'veما هستیم got populationجمعیت.
اولین عامل جمعیت است.
04:33
The worldجهان todayامروز has 6.8 billionبیلیون people.
جمعیت کنونی جهان در حدود 6.8 میلیارد نفر است که
04:35
That's headedهدایت up to about nineنه billionبیلیون.
در آینده به سمت 9 میلیارد نفر پیش می رود.
04:38
Now, if we do a really great jobکار on newجدید vaccinesواکسن ها,
اگر ما تلاش فراوانی در زمینه سلامت و واکسن ها و خدمات درمانی بکنیم
04:40
healthسلامتی careاهميت دادن, reproductiveباروری healthسلامتی servicesخدمات,
شاید بتوانیم این عدد را در حدود
04:44
we could lowerپایین تر that by, perhapsشاید, 10 or 15 percentدرصد,
10 تا 15 درصد کاهش دهیم، ولی
04:46
but there we see an increaseافزایش دادن of about 1.3.
با این وجود باز هم در حدود 1.3 برابر رشد خواهیم داشت.
04:50
The secondدومین factorعامل is the servicesخدمات we use.
دومین عامل خدمات مصرفی ماست.
04:54
This encompassesشامل می شود everything:
این خدمات همه چیز را در برمی گیرد،
04:57
the foodغذا we eatخوردن, clothingتن پوش, TVتلویزیون, heatingحرارت دادن.
غذای مصرفی ، پوشاک ، تلویزیون ، گرمایش.
04:59
These are very good things:
و خیلی موارد مفید دیگر که
05:03
gettingگرفتن ridخلاص شدن از شر of povertyفقر meansبه معنای providingفراهم آوردن these servicesخدمات
خلاصی از فقر به معنی دسترسی همه مردم کره زمین
05:06
to almostتقریبا everyoneهر کس on the planetسیاره.
به این خدمات است.
05:09
And it's a great thing for this numberعدد to go up.
بالا رفتن این عدد نشانه خیلی خوبی است.
05:11
In the richثروتمند worldجهان, perhapsشاید the topبالا one billionبیلیون,
در کشورهای ثروتمند شاید در حدود یک میلیارد نفر بالای جمعیت
05:15
we probablyشاید could cutبرش back and use lessکمتر,
بتوانند کمی از مصرف خود کاهش دهند ولی
05:17
but everyهرکدام yearسال, this numberعدد, on averageمیانگین, is going to go up,
هر ساله به طور میانگین این عدد رو به افزایش است.
05:19
and so, over all, that will more than doubleدو برابر
پس به طور کلی میزان خدمات به ازای هر نفر
05:23
the servicesخدمات deliveredتحویل داده شده perدر هر personفرد.
به دو برابر خود خواهد رسید.
05:27
Here we have a very basicپایه ای serviceسرویس:
در این جا ما با یک خدمت خیلی پایه مواجه هستیم.
05:30
Do you have lightingروشنایی in your houseخانه to be ableتوانایی to readخواندن your homeworkمشق شب?
آیا شما در خانه خود روشنایی دارید تا بتوانید مشق شبتان را انجام دهید،
05:32
And, in factواقعیت, these kidsبچه ها don't, so they're going out
این بچه ها به این روشنایی در خانه هایشان دسترسی ندارند و به بیرون می روند و
05:35
and readingخواندن theirخودشان schoolمدرسه work underزیر the streetخیابان lampsچراغ ها.
کتاب هایشان را زیر چراغ خیابان مطالعه می کنند.
05:37
Now, efficiencyبهره وری, E, the energyانرژی for eachهر یک serviceسرویس,
عامل بعدی میزان راندمان انرژی برای هر خدمت است.
05:42
here finallyسرانجام we have some good newsاخبار.
بالاخره در این مورد خبرهای خوبی وجود دارد.
05:46
We have something that's not going up.
در این مورد ما با افزایش روبرو نیستیم.
05:48
Throughاز طریق variousمختلف inventionsاختراعات and newجدید waysراه ها of doing lightingروشنایی,
به خاطر ابتکارهای مختلفی که صورت می گیرد مثلا روش های جدید برای روشنایی،
05:50
throughاز طریق differentناهمسان typesانواع of carsماشین ها, differentناهمسان waysراه ها of buildingساختمان buildingsساختمان ها --
یا روش های نوین ساخت خانه ها و اتومبیل ها ما با کاهش مصرف انرژی به ازای هر خدمت روبرو هستیم.
05:53
there are a lot of servicesخدمات where you can bringآوردن
خیلی از خدمات هستند که ما می توانیم میزان
05:58
the energyانرژی for that serviceسرویس down quiteکاملا substantiallyاساسا.
مصرف انرژی برای آن ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.
06:01
Some individualفردی servicesخدمات even bringآوردن it down by 90 percentدرصد.
برای بعضی از خدمات حتی تا میزان 90 درصد می توان کاهش در مصرف انرژی داشت.
06:05
There are other servicesخدمات like how we make fertilizerکود,
خدمات دیگری وجود دارند مانند تولید کود،
06:08
or how we do airهوا transportحمل و نقل,
یا حمل و نقل هوایی که
06:11
where the roomsاتاق ها for improvementبهبود are farدور, farدور lessکمتر.
جا برای کاهش انرژی خیلی کمتر است.
06:13
And so, overallبه طور کلی here, if we're optimisticخوش بینانه,
در نتیجه به طور کلی اگر ما خوش بین باشیم،
06:17
we mayممکن است get a reductionکاهش of a factorعامل of threeسه to even, perhapsشاید, a factorعامل of sixشش.
در این مورد شاید با کاهشی با ضریب بین سه تا شش روبرو باشیم.
06:19
But for these first threeسه factorsعوامل now,
ولی با درنظر گرفتن تنها این سه عامل اول
06:26
we'veما هستیم goneرفته from 26 billionبیلیون to, at bestبهترین, maybe 13 billionبیلیون tonsتن,
در بهترین حالت ما از 26 میلیارد تن به حدود 13 میلیارد تن می رسیم.
06:29
and that just won'tنخواهد بود cutبرش it.
که این میزان کاهش کافی نیست.
06:34
So let's look at this fourthچهارم factorعامل --
خوب بیاید عامل چهارم را بررسی کنیم.
06:36
this is going to be a keyکلیدی one --
این مورد، عامل اساسی خواهد بود.
06:38
and this is the amountمیزان of COCO2 put out perدر هر eachهر یک unitواحد of energyانرژی.
این عامل میزان دی اکسید کربنی است که به ازای تولید هر واحد انرژی انتشار می یابد.
06:40
And so the questionسوال is: Can you actuallyدر واقع get that to zeroصفر?
سوال این است که آیا می توان این مقدار را به صفر رساند؟
06:46
If you burnسوزاندن coalزغال سنگ, no.
اگر ما زغال سنگ بسوزانیم، نه.
06:50
If you burnسوزاندن naturalطبیعی است gasگاز, no.
اگر گاز طبیعی بسوزانیم، نه.
06:52
Almostتقریبا everyهرکدام way we make electricityالکتریسیته todayامروز,
در واقع تمام روش های امروزی تولید الکتریسیته
06:54
exceptبجز for the emergingدر حال ظهور renewablesانرژی های تجدید پذیر and nuclearاتمی, putsقرار می دهد out COCO2.
به غیر از انرژی های تجدیدپذیر و انرژی هسته ای با انتشار دی اکسید کربن همراه هستند.
06:57
And so, what we're going to have to do at a globalجهانی است scaleمقیاس,
خوب کاری که ما باید در وسعت جهانی انجام دهیم،
07:03
is createايجاد كردن a newجدید systemسیستم.
ایجاد یک سیستم جدید است.
07:06
And so, we need energyانرژی miraclesمعجزه ها.
در نتیجه ما به یک معجزه در مورد انرژی نیازمندیم.
07:09
Now, when I use the termدوره "miracleمعجزه," I don't mean something that's impossibleغیرممکن است.
من وقتی عبارت معجزه را به کار می برم منظورم یک اتفاق غیر ممکن نیست.
07:11
The microprocessorریزپردازنده is a miracleمعجزه. The personalشخصی computerکامپیوتر is a miracleمعجزه.
میکروپروسسور یک معجزه است. کامپیوتر شخصی یک معجزه است.
07:15
The Internetاینترنت and its servicesخدمات are a miracleمعجزه.
اینترنت و خدمات آن یک معجزه هستند.
07:20
So, the people here have participatedشرکت کرد in the creationایجاد of manyبسیاری miraclesمعجزه ها.
در نتیجه افرادی که اینجا حضور دارند در خلق معجزه های فراوانی مشارکت داشته اند.
07:23
Usuallyمعمولا, we don't have a deadlineضرب الاجل,
به طور معمول ما برای این معجزه ها با زمان سررسیدی که در آن
07:28
where you have to get the miracleمعجزه by a certainمسلم - قطعی dateتاریخ.
تاریخ مشخص این معجزه ها باید اتفاق بیفتند، روبرو نیستیم.
07:30
Usuallyمعمولا, you just kindنوع of standایستادن by, and some come alongدر امتداد, some don't.
به طور معمول شما به حالت آماده باش هستید و بعضی از این ها اتفاق می افتند و بعضی اتفاق نمی افتند.
07:32
This is a caseمورد where we actuallyدر واقع have to driveراندن at fullپر شده speedسرعت
اما در این مورد ما باید با تمام سرعت حرکت کنیم و
07:36
and get a miracleمعجزه in a prettyبسیار tightتنگ timelineجدول زمانی.
این معجزه را در زمان تقریبا کوتاهی به سرانجام برسانیم.
07:40
Now, I thought, "How could I really captureگرفتن this?
من به این موضوع فکر کردم که درواقع چطور می توانم این موضوع را نشان دهم؟
07:45
Is there some kindنوع of naturalطبیعی است illustrationتصویر,
آیا نوعی تصویر طبیعی از این موضوع وجود دارد،
07:48
some demonstrationتظاهرات that would grabگرفتن people'sمردم imaginationخیال پردازی here?"
نوعی نمایش که بتواند تخیل افراد را به کار گیرد.
07:50
I thought back to a yearسال agoپیش when I broughtآورده شده mosquitosپشه ها,
من به سال گذشته فکر کردم که تعدادی پشه آورده بودم
07:55
and somehowبه نحوی people enjoyedلذت بردم that.
و افراد به نوعی از آن ها لذت بردند.
07:59
(Laughterخنده)
(خنده)
08:01
It really got them involvedگرفتار in the ideaاندیشه of,
پشه ها به افراد در دادن ایده های جدید کمک کرد،
08:03
you know, there are people who liveزنده with mosquitosپشه ها.
در واقع افرادی وجود دارند که با پشه ها زندگی می کنند.
08:06
So, with energyانرژی, all I could come up with is this.
در مورد انرژی من به چیزی که توانستم برسم این است.
08:09
I decidedقرار بر این شد that releasingآزادی firefliesکرم شب تاب
من تصمیم گرفتم تعدادی کرم شب تاب بیاورم و
08:14
would be my contributionمشارکت to the environmentمحیط here this yearسال.
این ها کمک امسال من به محیط زیست این جا خواهد بود.
08:17
So here we have some naturalطبیعی است firefliesکرم شب تاب.
خوب چیزی که این جا داریم تعدادی کرم شب تاب است.
08:21
I'm told they don't biteگاز گرفتن; in factواقعیت, they mightممکن not even leaveترک کردن that jarشیشه.
به من گفته اند که این ها نمی گزند و در واقع شاید اصلا شیشه را ترک نکنند.
08:24
(Laughterخنده)
(خنده)
08:27
Now, there's all sortsانواع of gimmickyجادوگر solutionsراه حل ها like that one,
در حال حاضر تعداد زیادی راه حل وجود دارد،
08:30
but they don't really addاضافه کردن up to much.
اما این راه حل ها کاری از پیش نمی برند.
08:35
We need solutionsراه حل ها -- eitherیا one or severalچند --
ما به راه حلی جدی نیاز داریم یک یا چند راه حل.
08:37
that have unbelievableباور نکردنی scaleمقیاس
که مقیاسی غیر قابل باور داشته باشند.
08:41
and unbelievableباور نکردنی reliabilityقابلیت اطمینان,
و به میزان بسیار زیادی قابل اتکا باشند.
08:45
and, althoughبا اينكه there's manyبسیاری directionsجهت ها people are seekingبه دنبال,
و با وجود این که در حال حاضر افراد مختلفی این مشکل را از جهت های مختلفی دنبال می کنند،
08:47
I really only see fiveپنج that can achieveرسیدن the bigبزرگ numbersشماره.
اما من در کل تنها پنج روش را سراغ دارم که می توان به اعداد بزرگ در آن ها دست یافت.
08:50
I've left out tideجزر و مد, geothermalژئوترمال, fusionهمجوشی, biofuelsسوخت های زیستی.
من از روش هایی مانند جزر و مد ، زمین گرمایی ، فیوژن و سوخت های زیستی صرف نظر کرده ام.
08:54
Those mayممکن است make some contributionمشارکت,
این ها شاید بتوانند کمکی بکنند،
08:59
and if they can do better than I expectانتظار, so much the better,
و اگر این روش ها بتوانند بهتر عمل کنند که چه بهتر،
09:01
but my keyکلیدی pointنقطه here
ولی نکته ی من اینجا
09:03
is that we're going to have to work on eachهر یک of these fiveپنج,
این است که ما باید بر روی هر یک از این پنج مورد کار کنیم
09:05
and we can't give up any of them because they look dauntingدلهره آور,
و ما نمی توانیم حتی از یکی از این ها به دلیل این که مهار نشدنی به نظر می رسد صرف نظر کنیم،
09:09
because they all have significantقابل توجه challengesچالش ها.
چون این ها همه مشکلات مخصوص خودشان را دارند.
09:13
Let's look first at the burningسوزش fossilفسیلی fuelsسوخت ها,
اجازه بدهید اول نگاهی به روش استفاده از سوخت های فسیلی بکنیم.
09:17
eitherیا burningسوزش coalزغال سنگ or burningسوزش naturalطبیعی است gasگاز.
چه سوزاندن زغال سنگ و یا سوزاندن گاز طبیعی.
09:19
What you need to do there, seemsبه نظر می رسد like it mightممکن be simpleساده, but it's not,
کاری که در این مورد باید انجام شود به نظر ساده می آید ، اما این طور نیست.
09:23
and that's to take all the COCO2, after you've burnedسوخته it, going out the flueدودکش,
در این مورد باید تمام دی اکسید کربن تولید شده را پس از سوزاندن گرفت،
09:26
pressurizeفشار دادن it, createايجاد كردن a liquidمایع, put it somewhereجایی,
فشرده کرد و به مایع تبدیل کرد و در محلی قرار داد
09:32
and hopeامید it staysباقی می ماند there.
و امیدوار بود که در همان جا بماند.
09:35
Now we have some pilotخلبان things that do this at the 60 to 80 percentدرصد levelسطح,
در حال حاضر این کار به صورت آزمایشی تا حد 60 تا 80 درصد انجام شده است ولی
09:37
but gettingگرفتن up to that fullپر شده percentageدرصد, that will be very trickyروی حیله و تزویر,
رساندن آن تا 100 درصد کار مشکلی است و
09:41
and agreeingموافقم on where these COCO2 quantitiesمقادیر should be put will be hardسخت,
توافق بر سر این که این حجم دی اکسید کربن جمع آوری شده کجا نگه داری شود کار مشکلی است ولی
09:45
but the toughestسخت ترین one here is this long-termبلند مدت issueموضوع.
سخت ترین کار مشکلات دراز مدت آن است.
09:51
Who'sچه کسی going to be sure?
چه کسی اطمینان می دهد؟
09:54
Who'sچه کسی going to guaranteeضمانت something that is literallyعینا billionsمیلیاردها دلار of timesبار largerبزرگتر
چه کسی می تواند در مورد چیزی که میلیارد ها برابر حجیم تر از زباله های هسته ای است و
09:56
than any typeتایپ کنید of wasteدور ریختنی you think of in termsاصطلاحات of nuclearاتمی or other things?
از هر زباله ای که فکرش را بکنید زیادتر خواهد بود، اطمینان دهد؟
10:00
This is a lot of volumeحجم.
این حجم خیلی زیادی است.
10:04
So that's a toughسخت است one.
در نتیجه در این مورد کار خیلی سخت خواهد بود.
10:07
Nextبعد would be nuclearاتمی.
مورد بعدی ، هسته ای است.
10:09
It alsoهمچنین has threeسه bigبزرگ problemsمشکلات:
این مورد هم دارای سه مشکل بزرگ است.
10:11
Costهزینه, particularlyبه خصوص in highlyبه شدت regulatedتنظیم شده است countriesکشورها, is highبالا;
هزینه، به خصوص در کشورهای خیلی مقرراتی بسیار زیاد است.
10:14
the issueموضوع of the safetyایمنی, really feelingاحساس good about nothing could go wrongاشتباه,
مسئله دیگر ایمنی است ، که ما باید به خوبی احساس کنیم که هیچ خطری به وجود نخواهد آمد.
10:18
that, even thoughگرچه you have these humanانسان operatorsاپراتورها,
مخصوصا با وجود متصدی های انسانی و
10:22
that the fuelسوخت doesn't get used for weaponsاسلحه.
این که سوخت برای ساخت سلاح های اتمی استفاده نشود.
10:25
And then what do you do with the wasteدور ریختنی?
و در آخر این که با زباله های آن چه خواهید کرد؟
10:28
And, althoughبا اينكه it's not very largeبزرگ, there are a lot of concernsنگرانی ها about that.
اگر چه حجم زباله های اتمی زیاد نیست ولی نگرانی های زیادی در مورد آن ها وجود دارد.
10:30
People need to feel good about it.
مردم باید خیالشان در این مورد راحت باشد.
10:33
So threeسه very toughسخت است problemsمشکلات that mightممکن be solvableقابل حل است,
این سه مشکل سخت وجود دارد که باید برطرف شود،
10:35
and so, should be workedکار کرد on.
در نتیجه باید بر روی آن ها کار کرد.
10:40
The last threeسه of the fiveپنج, I've groupedگروه بندی شده togetherبا یکدیگر.
سه مورد آخر را من در کنار یکدیگر قرار دادم.
10:42
These are what people oftenغالبا referمراجعه کنید to as the renewableتجدید پذیر sourcesمنابع.
این ها معمولا به عنوان منابع انرژی تجدید پذیر شناخته می شوند.
10:45
And they actuallyدر واقع -- althoughبا اينكه it's great they don't requireنیاز fuelسوخت --
و در واقع -- اگر چه این منابع نیازی به سوخت ندارند و این بسیار خوب است ولی
10:49
they have some disadvantagesمعایب.
این منابع مشکلات خودشان را دارند.
10:53
One is that the densityچگالی of energyانرژی gatheredجمع شد in these technologiesفن آوری ها
اول این که تراکم انرژی در این فن آوری ها
10:55
is dramaticallyبه طور چشمگیری lessکمتر than a powerقدرت plantگیاه.
به شدت کمتر از نیروگاه های معمولی است.
11:01
This is energyانرژی farmingکشاورزی, so you're talkingصحبت کردن about manyبسیاری squareمربع milesمایل,
این فن آوری ها به نوعی کشت انرژی هستند، در نتیجه برای تولید انرژی
11:03
thousandsهزاران نفر of time more areaمنطقه than you think of as a normalطبیعی energyانرژی plantگیاه.
نیاز به کیلومترها زمین، چندین هزار برابر نیروگاه های معمولی داریم.
11:07
Alsoهمچنین, these are intermittentمتناوب sourcesمنابع.
همچنین این منابع به نوعی نوبتی یا تناوبی هستند.
11:12
The sunآفتاب doesn't shineدرخشش all day, it doesn't shineدرخشش everyهرکدام day,
خورشید همه طول روز نمی درخشد ، خورشید همه روزها نمی درخشد و
11:15
and, likewiseبه همین ترتیب, the windباد doesn't blowفوت کردن، دمیدن all the time.
همین طور باد همیشه نمی وزد.
11:18
And so, if you dependبستگی دارد on these sourcesمنابع,
در نتیجه اگر بخواهید بر روی این منابع تکیه کنید،
11:21
you have to have some way of gettingگرفتن the energyانرژی
نیاز به نوعی جمع آوری و ذخیره انرژی برای
11:23
duringدر حین those time periodsدوره ها that it's not availableدر دسترس است.
مواقعی که این منابع در دسترس نیستند دارید.
11:26
So, we'veما هستیم got bigبزرگ costهزینه challengesچالش ها here,
که این خود یک مشکل بزرگ هزینه بر است.
11:29
we have transmissionانتقال challengesچالش ها:
همین طور با مشکل انتقال انرژی روبرو هستیم.
11:32
for exampleمثال, say this energyانرژی sourceمنبع is outsideخارج از your countryکشور;
برای مثال اگر منبع انرژی در خارج از کشور شما باشد،
11:34
you not only need the technologyتکنولوژی,
شما نه تنها نیاز به تکنولوژی لازم برای انتقال آن به داخل دارید،
11:37
but you have to dealمعامله with the riskخطر of the energyانرژی comingآینده from elsewhereدر جاهای دیگر.
بلکه شما باید با مشکلات ریسک واردات انرژی از یک کشور دیگر هم کنار بیایید.
11:39
And, finallyسرانجام, this storageذخیره سازی problemمسئله.
در نتیجه این یک مشکل خیلی بزرگی است.
11:44
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wentرفتی throughاز طریق and lookedنگاه کرد at
من برای این که ابعاد این مشکلات مشخص شوند،
11:46
all the typesانواع of batteriesباتری ها that get madeساخته شده --
حجم تمام باطری هایی که ساخته می شود را بررسی کردم،
11:49
for carsماشین ها, for computersکامپیوترها, for phonesتلفن ها, for flashlightsچراغ قوه, for everything --
انواع مختلف باطری هایی که برای ماشین ها ، کامپیوترها ، تلفن ها و هرچیز دیگر ساخته می شود و
11:52
and comparedمقایسه کرد that to the amountمیزان of electricalالکتریکی energyانرژی the worldجهان usesاستفاده می کند,
میزان انرژی که می توانند ذخیره کنند را با میزان انرژی که جهان مصرف می کند مقایسه کردم،
11:56
and what I foundپیدا شد is that all the batteriesباتری ها we make now
و به این نتیجه رسیدم که تمام باطری هایی که ما هم اکنون می سازیم
12:01
could storeفروشگاه lessکمتر than 10 minutesدقایق of all the energyانرژی.
می توانند تنها 10 دقیقه از انرژی مصرفی جهان را ذخیره کنند.
12:05
And so, in factواقعیت, we need a bigبزرگ breakthroughدستیابی به موفقیت here,
در نتیجه ما نیاز به پیشرفت زیادی در این زمینه داریم.
12:09
something that's going to be a factorعامل of 100 better
روش جدیدی که بتواند 100 برابر بهتر
12:12
than the approachesرویکردها we have now.
از روش کنونی باشد.
12:16
It's not impossibleغیرممکن است, but it's not a very easyآسان thing.
این کار غیر ممکن نیست ولی کار ساده ای هم نخواهد بود.
12:18
Now, this showsنشان می دهد up when you try to get the intermittentمتناوب sourceمنبع
این مشکل موقعی بروز می کند که ما بخواهیم به این منابع تنها
12:22
to be aboveدر بالا, say, 20 to 30 percentدرصد of what you're usingاستفاده كردن.
20 تا 30 درصد بیشتر از چیزی که امروز استفاده می کنیم اتکا کنیم.
12:26
If you're countingبا احتساب on it for 100 percentدرصد,
اگر بخواهیم 100 درصد بر روی این منابع حساب کنیم،
12:30
you need an incredibleباور نکردنی miracleمعجزه batteryباتری.
به یک معجزه در مورد باطری ها نیاز داریم.
12:32
Now, how we're going to go forwardرو به جلو on this -- what's the right approachرویکرد?
خوب حال باید در این مورد چه کرد؟ راه درست چیست؟
12:38
Is it a Manhattanمنهتن Projectپروژه? What's the thing that can get us there?
آیا این پروژه منهتن است؟ چه چیزی ما را به نتیجه خواهد رساند؟
12:41
Well, we need lots of companiesشرکت ها workingکار کردن on this, hundredsصدها.
خوب، ما به شرکت های زیادی نیاز داریم که بر روی این موارد کار کنند، صدها شرکت.
12:45
In eachهر یک of these fiveپنج pathsراه ها, we need at leastکمترین a hundredصد people.
در هر کدام از این پنچ راه حداقل به صد نفر نیاز داریم.
12:50
And a lot of them, you'llشما خواهید بود look at and say, "They're crazyدیوانه." That's good.
و به تعداد زیادی از این افراد که نگاه کنید خواهید گفت که این ها دیوانه اند. البته این خوب است.
12:53
And, I think, here in the TEDTED groupگروه,
من فکر می کنم در این مجمع TED ،
12:57
we have manyبسیاری people who are alreadyقبلا pursuingپیگیری this.
ما افراد زیادی را داریم که درحال حاضر این مسئله را پیگیری می کنند.
13:00
Billبیل Grossناخالص has severalچند companiesشرکت ها, includingشامل one calledبه نام eSolareSolar
بیل گروس چندین شرکت در این زمینه دارد، از جمله شرکتی به اسم ای سولار که
13:04
that has some great solarخورشیدی thermalحرارتی technologiesفن آوری ها.
در زمینه خورشید گرمایی تکنولوژی بسیار خوبی دارند.
13:08
Vinodوینود Khosla'sخسلا investingسرمایه گذاری in dozensده ها of companiesشرکت ها
همین طور سرمایه گذاری های وینود خوسلا در دها شرکت
13:10
that are doing great things and have interestingجالب هست possibilitiesامکانات,
که کارهای بزرگی در این زمینه انجام می دهند و
13:14
and I'm tryingتلاش کن to help back that.
من تلاش می کنم که آن ها را حمایت کنم.
13:18
Nathanناتان Myhrvoldمیرولولد and I actuallyدر واقع are backingحمایت a companyشرکت
نیتان میرولد و من در واقع از یک شرکت حمایت می کنیم که
13:20
that, perhapsشاید surprisinglyشگفت آور, is actuallyدر واقع takingگرفتن the nuclearاتمی approachرویکرد.
شاید غیر منتظره باشد ولی در واقع روش هسته ای را به کار گرفته است.
13:24
There are some innovationsنوآوری ها in nuclearاتمی: modularمدولار, liquidمایع.
در زمینه هسته ای نوآوری هایی مانند مدولی و مایع صورت گرفته است ولی
13:28
And innovationنوآوری really stoppedمتوقف شد in this industryصنعت quiteکاملا some agoپیش,
در واقع بعد از آن این صنعت با توقف روبرو شده است.
13:32
so the ideaاندیشه that there's some good ideasایده ها layingتخمگذار around is not all that surprisingشگفت آور.
و این مسئله که ایده های خوبی در این صنعت وجود دارد که استفاده نشده اند غیر منتظره نیست.
13:36
The ideaاندیشه of TerraPowerTerraPower is that, insteadبجای of burningسوزش a partبخشی of uraniumاورانیوم --
ایده تراپاور یک نمونه از آن هاست. به جای این که ما آن یک درصد اورانیم
13:41
the one percentدرصد, whichکه is the U235 --
را که U235 نام دارد بسوزانیم،
13:47
we decidedقرار بر این شد, "Let's burnسوزاندن the 99 percentدرصد, the U238."
تصمیم گرفتیم بیایم و 99 درصد دیگر را که U238 نام دارد برای تولید انرژی استفاده کنیم.
13:50
It is kindنوع of a crazyدیوانه ideaاندیشه.
این ایده شاید احمقانه به نظر برسد.
13:55
In factواقعیت, people had talkedصحبت کرد about it for a long time,
در واقع افراد زیادی در این مورد از مدت ها قبل صحبت کرده اند،
13:57
but they could never simulateشبیه سازی کنید properlyبه درستی whetherچه it would work or not,
ولی آن ها هیچ وقت این که آیا این کار ممکن است را شبیه سازی و بررسی نکردند.
14:00
and so it's throughاز طریق the adventظهور of modernمدرن supercomputersابر رایانه ها
و اکنون به واسطه سوپر کامپیوترهای مدرن و پیشرفته ،
14:04
that now you can simulateشبیه سازی کنید and see that, yes,
ما توانستیم این کار را شبیه سازی کنیم و به این نتیجه رسیدم که این کار ممکن است.
14:07
with the right material'sمواد approachرویکرد, this looksبه نظر می رسد like it would work.
با بکار گیری مواد اولیه به شکل درست این طور به نظر می رسد که این کار شدنی است.
14:09
And, because you're burningسوزش that 99 percentدرصد,
و به این دلیل که در این روش 99 درصد دیگر اورانیوم سوخته می شود،
14:15
you have greatlyتا حد زیادی improvedبهبود یافته costهزینه profileمشخصات.
منحنی هزینه به شدت بهبود خواهد یافت.
14:18
You actuallyدر واقع burnسوزاندن up the wasteدور ریختنی, and you can actuallyدر واقع use as fuelسوخت
در واقع در این روش زباله ها را می سوزانیم، و در واقع شما می توانید برای سوخت
14:22
all the leftoverپس مانده غذا wasteدور ریختنی from today'sامروزه reactorsراکتورها.
تمام زباله های باقیمانده از راکتورهای کنونی را استفاده کنید.
14:26
So, insteadبجای of worryingنگرانی about them, you just take that. It's a great thing.
پس به جای نگرانی درباره آن ها ، آن ها را مصرف می کنیم. این خیلی مهم است.
14:29
It breathesتنفس می کند this uraniumاورانیوم as it goesمی رود alongدر امتداد, so it's kindنوع of like a candleشمع.
در این روش اورانیوم به مرور مصرف می شود مانند یک شمع.
14:34
You can see it's a logوارد شوید there, oftenغالبا referredمعرفی شده to as a travelingمسافرت waveموج reactorراکتور.
در این جا می توانید ببینید ، به این روش گاهی traveling wave reactor هم گفته می شود.
14:38
In termsاصطلاحات of fuelسوخت, this really solvesحل می کند the problemمسئله.
از منظر سوخت این روش به واقع مشکل را حل می کند.
14:42
I've got a pictureعکس here of a placeمحل in Kentuckyکنتاکی.
من در اینجا یک عکس از مکانی در کنتاکی دارم.
14:46
This is the leftoverپس مانده غذا, the 99 percentدرصد,
این ها زباله های اتمی هستند. همان 99 درصد که
14:49
where they'veآنها دارند takenگرفته شده out the partبخشی they burnسوزاندن now,
بخشی که هم اکنون سوزانده می شود از آن جدا شده و
14:51
so it's calledبه نام depletedنابود شده uraniumاورانیوم.
به قسمتی که باقیمانده اورانیوم تهی شده می گویند.
14:53
That would powerقدرت the U.S. for hundredsصدها of yearsسالها.
این ها می توانند برق آمریکا را برای صدها سال تامین کنند.
14:55
And, simplyبه سادگی by filteringفیلتر کردن seawaterآب دریا in an inexpensiveارزان processروند,
و به سادگی با فیلتر کردن آب دریا با روشی ارزان قیمت می توان
14:58
you'dمی خواهی have enoughکافی fuelسوخت for the entireکل lifetimeطول عمر of the restباقی مانده of the planetسیاره.
سوخت مورد نیاز برای بقیه کره زمین را برای همیشه تامین کرد.
15:01
So, you know, it's got lots of challengesچالش ها aheadدر پیش,
پس همان طور که شما می دانید برای انجام این کار مشکلات فراوانی سر راه وجود دارد،
15:06
but it is an exampleمثال of the manyبسیاری hundredsصدها and hundredsصدها of ideasایده ها
ولی این یک نمونه از صدها و صدها ایده ای است که
15:10
that we need to moveحرکت forwardرو به جلو.
ما برای حرکت به جلو نیاز داریم.
15:15
So let's think: How should we measureاندازه گرفتن ourselvesخودمان?
پس اجازه بدهید در مورد این فکر کنیم که ما چطور باید خودمان را بسنجیم؟
15:18
What should our reportگزارش cardکارت look like?
کارنامه ی ما چگونه باید باشد؟
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
خوب اجازه بدهید به جایی که نیاز است در آینده به آن برسیم برویم
15:24
and then look at the intermediateحد واسط.
و سپس میانه راه بررسی کنیم.
15:27
For 2050, you've heardشنیدم manyبسیاری people talk about this 80 percentدرصد reductionکاهش.
برای سال 2050 ، از خیلی ها شنیده ایم که باید 80 درصد در انتشار دی اکسید کربن کاهش داشته باشیم.
15:29
That really is very importantمهم, that we get there.
این مسئله خیلی مهمی است که ما بتوانیم به این نقطه دست پیدا کنیم.
15:34
And that 20 percentدرصد will be used up by things going on in poorفقیر countriesکشورها,
و 20 درصد بقیه دی اکسید کربنی است که در کشورهای فقیر تولید خواهد شد.
15:38
still some agricultureکشاورزی,
و مقداری هم به خاطر کشاورزی تولید خواهد شد.
15:42
hopefullyخوشبختانه we will have cleanedپاک شده up forestryجنگلداری, cementسیمان.
امیدوارم که تا آن موقع ما تولید دی اکسید کربن به خاطر جنگل داری و سیمان را صفر کرده باشیم.
15:44
So, to get to that 80 percentدرصد,
پس برای رسیدن به این 80 درصد،
15:48
the developedتوسعه یافته countriesکشورها, includingشامل countriesکشورها like Chinaچين,
کشورهای توسعه یافته همچنین کشورهایی مثل چین،
15:51
will have had to switchسوئیچ theirخودشان electricityالکتریسیته generationنسل altogetherدر مجموع.
همگی باید روش تولید الکتریسته خود را تغییر دهند.
15:55
So, the other gradeمقطع تحصیلی is: Are we deployingاستقرار this zero-emissionصفر انتشار technologyتکنولوژی,
خوب، نمره دیگر این است که آیا ما تکنولوژی مورد نیاز را گسترش می دهیم،
16:00
have we deployedمستقر شده it in all the developedتوسعه یافته countriesکشورها
آیا ما این تکنولوژی را در تمام کشورهای توسعه یافته گسترش داده ایم
16:06
and we're in the processروند of gettingگرفتن it elsewhereدر جاهای دیگر?
و در مرحله گسترش آن به جاهایی دیگر هستیم.
16:08
That's superفوق العاده importantمهم.
این مسئله بسیار مهمی است.
16:11
That's a keyکلیدی elementعنصر of makingساخت that reportگزارش cardکارت.
این عنصر اصلی کارنامه است.
16:13
So, backingحمایت up from there, what should the 2020 reportگزارش cardکارت look like?
پس با توجه به این، کارنامه سال 2020 چطور باید باشد؟
16:17
Well, again, it should have the two elementsعناصر.
خوب، مانند قبل این کارنامه باید دو عنصر داشته باشد.
16:22
We should go throughاز طریق these efficiencyبهره وری measuresمعیارهای to startشروع کن gettingگرفتن reductionsکاهش:
ما باید اقدامات مورد نیاز برای بالا بردن بهره وری برای کاهش انتشار دی اکسید کربن را انجام دهیم.
16:24
The lessکمتر we emitبیرون ریختن, the lessکمتر that sumمجموع will be of COCO2,
هر چقدر ما کمتر دی اکسید کربن منتشر کنیم ، حجم کلی آن کمتر خواهد بود
16:28
and, thereforeاز این رو, the lessکمتر the temperatureدرجه حرارت.
و در نتیجه دمای هوا کمتر خواهد بود.
16:31
But in some waysراه ها, the gradeمقطع تحصیلی we get there,
ولی به شکل مشابه نمره ای که ما در این جا می گیریم،
16:33
doing things that don't get us all the way to the bigبزرگ reductionsکاهش,
برای کارهایی است که به کاهش بزرگ ما را نمی رساند ولی
16:36
is only equallyبه همان اندازه, or maybe even slightlyکمی lessکمتر, importantمهم than the other,
به همان اندازه یا شاید کمی کمتر از نمره دیگر مهم باشد که همان
16:40
whichکه is the pieceقطعه of innovationنوآوری on these breakthroughsپیشرفت ها.
تکه هایی از نوآوری هایی است که برای عبور از موانع مورد نیاز است.
16:44
These breakthroughsپیشرفت ها, we need to moveحرکت those at fullپر شده speedسرعت,
ما باید با تمام سرعت برای عبور از این موانع اقدام کنیم
16:48
and we can measureاندازه گرفتن that in termsاصطلاحات of companiesشرکت ها,
و پیشرفتمان را می توانیم با مقیاس تعداد شرکت های فعال در این زمینه،
16:51
pilotخلبان projectsپروژه ها, regulatoryمقررات things that have been changedتغییر کرد.
پروژه های آزمایشی و تغییراتی که در قوانین تنظیمی به وجود می آید بسنجیم.
16:54
There's a lot of great booksکتاب ها that have been writtenنوشته شده است about this.
کتاب های خوبی در این زمینه نوشته شده اند.
16:57
The Alآل Goreگور bookکتاب, "Our Choiceانتخاب"
کتاب ال گور با نام "انتخاب ما" و
17:00
and the Davidدیوید McKayمک کی bookکتاب, "Sustainableپایدار Energyانرژی Withoutبدون the Hotداغ Airهوا."
کتاب دیوید مک کی "انرژی پایدار بدون هوای گرم".
17:03
They really go throughاز طریق it and createايجاد كردن a frameworkچارچوب
این کتاب ها به واقع این موضوع را بررسی می کنند و ساختاری را شکل می دهند
17:06
that this can be discussedبحث کردیم broadlyبه طور گسترده,
که می تواند به شکل گسترده مورد بحث قرار گیرد،
17:09
because we need broadوسیع backingحمایت for this.
چون ما نیاز به حمایت گسترده در این مورد داریم.
17:11
There's a lot that has to come togetherبا یکدیگر.
خیلی چیزها باید در کنار هم قرار گیرند.
17:14
So this is a wishآرزو کردن.
پس این یک آرزو است.
17:16
It's a very concreteبتن wishآرزو کردن that we inventاختراع کردن this technologyتکنولوژی.
این یک آرزوی محکمی است که ما بتوانیم این تکنولوژی را اختراع کنیم.
17:18
If you gaveداد me only one wishآرزو کردن for the nextبعد 50 yearsسالها --
اگر شما حق یک آرزو برای 50 سال آینده را به من بدهید،
17:22
I could pickانتخاب کنید who'sچه کسی است presidentرئيس جمهور,
من می توانم انتخاب کنم که چه کسی رئیس جمهور شود،
17:25
I could pickانتخاب کنید a vaccineواکسن, whichکه is something I love,
می توانم یک واکسن انتخاب کنم که چیزی است که خیلی دوست دارم،
17:27
or I could pickانتخاب کنید that this thing
یا می توانم این را انتخاب کنم که این تکنولوژی
17:30
that's halfنیم the costهزینه with no COCO2 getsمی شود inventedاختراع شده است --
که هزینه آن نصف و بدون انتشار دی اکسید کربن است اختراع شود،
17:32
this is the wishآرزو کردن I would pickانتخاب کنید.
این آرزویی است که من انتخاب خواهم کرد.
17:36
This is the one with the greatestبزرگترین impactتأثیر.
این آرزویی است که بیشترین تاثیر را خواهد داشت.
17:38
If we don't get this wishآرزو کردن,
اگر ما به این آرزو دست پیدا نکنیم،
17:40
the divisionتقسیم betweenبین the people who think shortکوتاه termدوره and long termدوره will be terribleوحشتناک,
شکاف بین افرادی که کوتاه مدت فکر می کنند با افرادی که بلند مدت فکر می کنند بدتر می شود،
17:42
betweenبین the U.S. and Chinaچين, betweenبین poorفقیر countriesکشورها and richثروتمند,
بین آمریکا و چین ، بین کشورهای فقیر و ثروتمند ،
17:46
and mostاکثر of all the livesزندگی می کند of those two billionبیلیون will be farدور worseبدتر.
و مهمتر از همه زندگی دو میلیارد فقیر جهان خیلی بدتر خواهد شد.
17:49
So, what do we have to do?
خوب، ما باید چه کار بکنیم؟
17:54
What am I appealingجذاب to you to stepگام forwardرو به جلو and driveراندن?
من چه چیزی را از شما درخواست می کنم که جلو بیایید و انجام دهید؟
17:56
We need to go for more researchپژوهش fundingمنابع مالی.
ما باید برای سرمایه گذاری بیشتر در تحقیقات اقدام کنیم.
18:01
When countriesکشورها get togetherبا یکدیگر in placesمکان ها like Copenhagenکپنهاگ,
وقتی که کشورها در مکان هایی مانند کپنهاگ در کنار یکدیگر جمع می شوند،
18:04
they shouldn'tنباید just discussبحث و گفتگو the COCO2.
آن ها نباید تنها در مورد دی اکسید کربن بحث کنند.
18:06
They should discussبحث و گفتگو this innovationنوآوری agendaدستور جلسه,
آن ها باید درباره برنامه ای برای نوآوری مذاکره کنند.
18:09
and you'dمی خواهی be stunnedخسته شدم at the ridiculouslyمسخره lowکم levelsسطوح of spendingهزینه کردن
شما از سطح پایین و مضحک خرج کردن
18:11
on these innovativeخلاقانه approachesرویکردها.
بر روی این نوآوری ها حیران خواهید شد.
18:16
We do need the marketبازار incentivesانگیزه -- COCO2 taxمالیات, capکلاه لبه دار and tradeتجارت --
ما به مشوق هایی برای بازار ، مالیات بر دی اکسید کربن و مدیریت میزان آلودگی،
18:18
something that getsمی شود that priceقیمت signalسیگنال out there.
چیزی که میزان هزینه این کار را نمایان کند نیازمندیم.
18:22
We need to get the messageپیام out.
ما باید این پیام را به همه برسانیم.
18:25
We need to have this dialogueگفتگو be a more rationalگویا, more understandableقابل فهم dialogueگفتگو,
ما باید گفتگو درباره این موضوع را کمی منطقی تر کنیم، کمی قابل درک تر،
18:27
includingشامل the stepsمراحل that the governmentدولت takes.
همین طور درباره ی قدم هایی که دولت در این باره برمی دارد.
18:30
This is an importantمهم wishآرزو کردن, but it is one I think we can achieveرسیدن.
این یک آرزوی خیلی مهمی است ولی من فکر می کنم که می توانیم به آن دست بیابیم.
18:33
Thank you.
خیلی ممنون.
18:37
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
18:39
Thank you.
خیلی ممنون.
18:50
Chrisکریس Andersonاندرسون: Thank you. Thank you.
کریس اندرسون : خیلی ممنون. خیلی ممنون.
18:52
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
18:54
Thank you. So to understandفهمیدن more about TerraPowerTerraPower, right --
خیلی ممنون. فقط برای این که من در مورد تراپاور بیشتر بفهمم، درست --
18:59
I mean, first of all, can you give a senseاحساس of what scaleمقیاس of investmentسرمایه گذاری this is?
منظورم این است، اولا آیا می توانی از میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برآوردی بدهی؟
19:05
Bilبیلی Gatesگیتس: To actuallyدر واقع do the softwareنرم افزار, buyخرید the supercomputerابر رایانه,
بیل گیتس : در واقع برای این که کارهای نرم افزاری آن توسط سوپرکامپیوتر انجام شود
19:10
hireاستخدام all the great scientistsدانشمندان, whichکه we'veما هستیم doneانجام شده,
و دانشمندان بزرگی استخدام شوند که ما این کار را انجام داده ایم،
19:14
that's only tensده ها of millionsمیلیون ها نفر,
این تنها ده ها میلیون دلار هزینه دارد.
19:16
and even onceیک بار we testتست our materialsمواد out in a Russianروسی reactorراکتور
و حتی وقتی که موادمان را در راکتورهایی در روسیه آزمایش کنیم
19:19
to make sure that our materialsمواد work properlyبه درستی,
که مطمئن شویم که مواد اولیه مان به درستی کار می کند،
19:22
then you'llشما خواهید بود only be up in the hundredsصدها of millionsمیلیون ها نفر.
در این موقع هزینه ها تنها تا صدها میلیون دلار بالا می رود.
19:26
The toughسخت است thing is buildingساختمان the pilotخلبان reactorراکتور;
کار سخت ساختن راکتور آزمایشی است،
19:28
findingیافته the severalچند billionبیلیون, findingیافته the regulatorتنظیم کننده, the locationمحل
دسترسی به چندین میلیارد دلار و پیدا کردن مکانی
19:31
that will actuallyدر واقع buildساختن the first one of these.
که اولین راکتور در آن جا ساخته شود.
19:36
Onceیک بار you get the first one builtساخته شده, if it worksآثار as advertisedآگهی داده شده,
وقتی که اولین راکتور را ساختی ، اگر به صورتی که تبلیغ می شود کار کند
19:38
then it's just clearروشن است as day, because the economicsاقتصاد, the energyانرژی densityچگالی,
دیگر این موضوع مانند روز روشن خواهد بود، به خاطر مسائل اقتصادی و چگالی انرژی
19:42
are so differentناهمسان than nuclearاتمی as we know it.
که با آن چه که ما امروز به عنوان انرژی هسته ای می شناسیم خیلی تفاوت خواهد داشت.
19:46
CACA: And so, to understandفهمیدن it right, this involvesشامل می شود buildingساختمان deepعمیق into the groundزمینی
کریس اندرسون : برای این که درست متوجه شویم، این تکنولوژی نیاز دارد که در عمق زمین
19:48
almostتقریبا like a verticalعمودی kindنوع of columnستون of nuclearاتمی fuelسوخت,
مانند یک ستون عمودی از این نوع
19:52
of this sortمرتب سازی of spentصرف شده uraniumاورانیوم,
سوخت هسته ای ساخته شود
19:56
and then the processروند startsشروع می شود at the topبالا and kindنوع of worksآثار down?
و فرآییند از بالا شروع خواهد شد و به سمت پایین حرکت خواهد کرد؟
19:58
BGBG: That's right. Todayامروز, you're always refuelingسوخت گیری the reactorراکتور,
بیل گیتس : درست است. امروزه راکتورها به صورت پیوسته سوخت گذاری می شوند.
20:01
so you have lots of people and lots of controlsکنترل ها that can go wrongاشتباه:
در نتیجه به تعداد زیادی نیروی انسانی و بازرسی ها فراوان برای جلوگیری از بروز خطا نیاز است،
20:04
that thing where you're openingافتتاح it up and movingدر حال حرکت things in and out,
که باید باز شود و چیزهایی به درون و خارج آن منتقل شود.
20:07
that's not good.
این اصلا خوب نیست.
20:10
So, if you have very cheapارزان fuelسوخت that you can put 60 yearsسالها in --
پس اگر شما سوخت خیلی ارزانی داشته باشید که بتوانید آن را برای 60 سال استفاده کنید،
20:12
just think of it as a logوارد شوید --
آن را به صورت یک کنده درخت در نظر بگیر،
20:17
put it down and not have those sameیکسان complexitiesپیچیدگی ها.
آن را قرار دهیم و پیچیده گی های دیگر را نداشته باشیم.
20:19
And it just sitsنشسته there and burnsمی سوزد for the 60 yearsسالها, and then it's doneانجام شده.
و این آن جا قرار می گیرد و برای شصت سال خواهد سوخت و در آخر تمام خواهد شد.
20:22
CACA: It's a nuclearاتمی powerقدرت plantگیاه that is its ownخودت wasteدور ریختنی disposalدسترس solutionراه حل.
کریس اندرسون: این یک نیروگاه اتمی است که راه حلی برای نابودی زباله خود دارد.
20:27
BGBG: Yeah. Well, what happensاتفاق می افتد with the wasteدور ریختنی,
بیل گیتس: بله. خوب، اتفاقی که برای زباله می افتد،
20:31
you can let it sitنشستن there -- there's a lot lessکمتر wasteدور ریختنی underزیر this approachرویکرد --
این است که می توانید بگذارید همان جا باقی بماند -- مقدار زباله در این روش خیلی کمتر است --
20:33
then you can actuallyدر واقع take that,
یا شما می توانید زباله را خارج کنید و
20:38
and put it into anotherیکی دیگر one and burnسوزاندن that.
به عنوان سوخت در نیروگاه دیگری قرار دهید.
20:40
And we startشروع کن off actuallyدر واقع by takingگرفتن the wasteدور ریختنی that existsوجود دارد todayامروز,
و ما در هنگام شروع از زباله های که هم اکنون درون استخرهای خنک کننده و
20:43
that's sittingنشسته in these coolingخنک کننده poolsاستخرها or dryخشک caskingگنجاندن by reactorsراکتورها --
بشکه های ضد رطوبت قرار دارند، استفاده خواهیم کرد.
20:47
that's our fuelسوخت to beginشروع with.
این ها سوخت ما برای شروع خواهند بود.
20:51
So, the thing that's been a problemمسئله from those reactorsراکتورها
در نتیجه چیزی که در راکتورهای کنونی مشکلی هستند در واقع
20:53
is actuallyدر واقع what getsمی شود fedتغذیه شده into oursما,
چیزی هستند که به خورد راکتورهای ما می روند
20:56
and you're reducingكم كردن the volumeحجم of the wasteدور ریختنی quiteکاملا dramaticallyبه طور چشمگیری
و به این ترتیب به مرور همراه با طی شدن این روند
20:58
as you're going throughاز طریق this processروند.
حجم زباله به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
21:01
CACA: I mean, you're talkingصحبت کردن to differentناهمسان people around the worldجهان
کریس اندرسون: در صحبت های که با افراد مختلف دور دنیا
21:03
about the possibilitiesامکانات here.
در مورد توانایی های این تکنولوژی داشته اید،
21:05
Where is there mostاکثر interestعلاقه in actuallyدر واقع doing something with this?
کجا از همه بیشتر برای بکارگیری این تکنولوژی علاقه نشان دادند؟
21:07
BGBG: Well, we haven'tنه pickedبرداشت a particularخاص placeمحل,
بیل گیتس: خوب، ما هنوز مکان خاصی را انتخاب نکرده ایم،
21:10
and there's all these interestingجالب هست disclosureافشای rulesقوانین about anything that's calledبه نام "nuclearاتمی,"
و علاقه زیادی به پنهان کاری در مورد هر چیزی که به آن هسته ای گفته می شود وجود دارد،
21:13
so we'veما هستیم got a lot of interestعلاقه,
در نتیجه ما بسیار مورد توجه قرار گرفته ایم،
21:21
that people from the companyشرکت have been in Russiaروسیه, Indiaهندوستان, Chinaچين --
افرادی از شرکت هایی در روسیه ، هند ، چین.
21:23
I've been back seeingدیدن the secretaryدبیر، منشی of energyانرژی here,
من چندی قبل با وزیر نیرو در این جا دیدار داشتم و
21:27
talkingصحبت کردن about how this fitsمتناسب است into the energyانرژی agendaدستور جلسه.
در مورد این که این تکنولوژی چطور می تواند در برنامه مربوط به انرژی قرار گیرد صحبت کردیم.
21:29
So I'm optimisticخوش بینانه. You know, the Frenchفرانسوی and Japaneseژاپنی have doneانجام شده some work.
من خوش بین هستم. می دانید که فرانسه و ژاپن کارهایی انجام داده اند.
21:33
This is a variantنوع on something that has been doneانجام شده.
این کار متفاوتی با چیزهایی است که تا بحال انجام شده است.
21:36
It's an importantمهم advanceپیشرفت, but it's like a fastسریع reactorراکتور,
این کار پیشرفت مهمی است، ولی خیلی مشابه راکتورهای سریع است،
21:40
and a lot of countriesکشورها have builtساخته شده them,
کشورهای مختلفی این راکتورها را ساخته اند،
21:44
so anybodyهر شخصی who'sچه کسی است doneانجام شده a fastسریع reactorراکتور is a candidateنامزد to be where the first one getsمی شود builtساخته شده.
در نتیجه هر کسی که راکتورهای سریع را ساخته باشد کاندیدی برای ساخت اولین از این نوع است.
21:46
CACA: So, in your mindذهن, timescaleزمانبندی and likelihoodاحتمال
کریس اندرسون: چیزی که در ذهن شما در مورد برآورد زمانی و درصد احتمالی که
21:51
of actuallyدر واقع takingگرفتن something like this liveزنده?
در واقع چیزی مشابه این ساخته شود چیست؟
21:56
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scaleدر مقیاس بالا, electro-generationتولید برق things
بیل گیتس: خوب، برای ساخت یکی از این نیروگاه های تولید برق در مقیاس بزرگ
21:59
that's very cheapارزان,
که ارزان قیمت باشد،
22:04
we have 20 yearsسالها to inventاختراع کردن and then 20 yearsسالها to deployاعزام.
ما نیاز به 20 سال برای اختراع آن و 20 سال برای توسعه آن داریم.
22:06
That's sortمرتب سازی of the deadlineضرب الاجل that the environmentalمحیطی modelsمدل ها
این در حدود زمانی است که مدل های محیطی به
22:10
have shownنشان داده شده us that we have to meetملاقات.
ما نشان داده اند که ما باید به آن دست پیدا کنیم.
22:15
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichکه is wishingبا آرزوی for a lot --
می دانید که ، تراپاور در صورتی که همه چیز خوب پیش برود، که ما آرزوی آن را داریم،
22:17
could easilyبه آسانی meetملاقات that.
به سادگی می تواند به آن دست پیدا کند.
22:22
And there are, fortunatelyخوشبختانه now, dozensده ها of companiesشرکت ها --
و در حال حاضر خوشبختانه دها شرکت،
22:24
we need it to be hundredsصدها --
البته ما نیاز به صدها شرکت داریم،
22:27
who, likewiseبه همین ترتیب, if theirخودشان scienceعلوم پایه goesمی رود well,
که به همین صورت اگر دانش آن ها جواب دهد،
22:29
if the fundingمنابع مالی for theirخودشان pilotخلبان plantsگیاهان goesمی رود well,
و اگر سرمایه گذاری لازم برای ساخته نیروگاه های آزمایشی آن ها انجام شود،
22:31
that they can competeرقابت کن for this.
می توانند با این تکنولوژی رقابت کنند.
22:34
And it's bestبهترین if multipleچندگانه succeedموفق باش,
و بهترین حالت این است که موفقیت چند گانه داشته باشیم،
22:36
because then you could use a mixمخلوط کردن of these things.
چون در این حالت می توانید ترکیبی از این ها را مورد استفاده قرار دهید.
22:38
We certainlyقطعا need one to succeedموفق باش.
به طور حتم نیاز داریم که حداقل یکی موفق شود.
22:41
CACA: In termsاصطلاحات of big-scaleمقیاس بزرگ possibleامکان پذیر است gameبازی changesتغییرات,
کریس اندرسون: در مقایسه با بقیه راه حلهای مقیاس بزرگ با توانایی در تغییر شرایط،
22:43
is this the biggestبزرگترین that you're awareمطلع of out there?
آیا این تکنولوژی بزرگترینی است که شما از آن خبر دارید؟
22:46
BGBG: An energyانرژی breakthroughدستیابی به موفقیت is the mostاکثر importantمهم thing.
بیل گیتس: عبور از موانع مربوط به انرژی از مهمترین کارهاست.
22:49
It would have been, even withoutبدون the environmentalمحیطی constraintمحدودیت,
حتی بدون در نظر گرفتن اجبارهای محیطی ، این موضوع به همین مقدار دارای اهمیت خواهد بود.
22:53
but the environmentalمحیطی constraintمحدودیت just makesباعث می شود it so much greaterبزرگتر.
ولی اضطرارهای محیطی موجود فقط آن را بزرگ تر می کند.
22:55
In the nuclearاتمی spaceفضا, there are other innovatorsنوآوران.
در حوزه هسته ای ، نوآوری های دیگری هم وجود دارند.
23:00
You know, we don't know theirخودشان work as well as we know this one,
می دانید، ما از کار آن ها به اندازه ای که از این کار با خبر هستیم خبر نداریم
23:03
but the modularمدولار people, that's a differentناهمسان approachرویکرد.
ولی افرادی روی روش مدولی که روش متفاوتی است و
23:06
There's a liquid-typeمایع نوع reactorراکتور, whichکه seemsبه نظر می رسد a little hardسخت,
روش راکتورهای مایع که به نظر می رسد کار سختی باشد کار می کنند،
23:09
but maybe they say that about us.
البته شاید آن ها هم همین را در مورد ما بگویند.
23:13
And so, there are differentناهمسان onesآنهایی که,
پس افراد متفاوتی وجود دارند،
23:15
but the beautyزیبایی of this is a moleculeمولکول of uraniumاورانیوم
ولی زیبایی این روش این است که ملکول اورانیوم
23:18
has a millionمیلیون timesبار as much energyانرژی as a moleculeمولکول of, say, coalزغال سنگ,
میلیون ها برابر ملکول دیگری مثلا کربن، انرژی دارد.
23:21
and so -- if you can dealمعامله with the negativesمنفی ها,
و در نتیجه اگر بتوانید با نکات منفی آن کنار بیایید،
23:25
whichکه are essentiallyاساسا the radiationتابش --
که اصل آن تشعشعات است،
23:28
the footprintرد پای and costهزینه, the potentialپتانسیل,
تاثیرات مخرب، هزینه و پتانسیل آن
23:31
in termsاصطلاحات of effectاثر on landزمین and variousمختلف things,
و تاثیرات آن بر زمین و دیگر چیزها،
23:34
is almostتقریبا in a classکلاس of its ownخودت.
تقریبا در نوع خود بی نظیر است.
23:36
CACA: If this doesn't work, then what?
کریس اندرسون: اگر این کارها نتیجه ندهد، آن وقت چه باید کرد؟
23:40
Do we have to startشروع کن takingگرفتن emergencyاضطراری measuresمعیارهای
آیا باید اقدامات اورژانسی برای پایدار نگه داشتن
23:44
to try and keep the temperatureدرجه حرارت of the earthزمین stableپایدار?
دمای هوا انجام دهیم؟
23:48
BGBG: If you get into that situationوضعیت,
بیل گیتس: اگر در چنین وضعیتی قرار بگیریم،
23:51
it's like if you've been over-eatingبیش از حد خوردن, and you're about to have a heartقلب attackحمله:
مانند این است که بیش از حد خورده باشیم و در حال سکته قلبی باشیم.
23:53
Then where do you go? You mayممکن است need heartقلب surgeryعمل جراحي or something.
خوب در این حالت به کجا مراجعه می کنید؟ شاید نیاز به جراحی قلب یا چیز مشابهی داشته باشید.
23:58
There is a lineخط of researchپژوهش on what's calledبه نام geoengineeringمهندسی ژئوماتیک,
یک رشته تحقیقات در موضوعی که به آن مهندسی زمین گفته می شود وجود دارد،
24:02
whichکه are variousمختلف techniquesتکنیک that would delayتاخیر انداختن the heatingحرارت دادن
که تکنیک های مختلفی است که در گرم شدن هوا تاخیر ایجاد می کند
24:06
to buyخرید us 20 or 30 yearsسالها to get our actعمل کن togetherبا یکدیگر.
که زمانی در حدود 20 تا 30 سال در اختیار ما می گذارد تا اقدام اساسی تری کنیم.
24:09
Now, that's just an insuranceبیمه policyسیاست.
این تنها یک نوع بیمه است.
24:12
You hopeامید you don't need to do that.
شما امیدوارید که نیاز به انجام آن نداشته باشید.
24:14
Some people say you shouldn'tنباید even work on the insuranceبیمه policyسیاست
بعضی از افراد بر این عقیده اند که شما نباید حتی بر روی سیاست های بیمه ای کار کنید
24:16
because it mightممکن make you lazyتنبل,
چون باعث تنبلی شما می شود و
24:18
that you'llشما خواهید بود keep eatingغذا خوردن because you know heartقلب surgeryعمل جراحي will be there to saveصرفه جویی you.
شما همچنان به خوردن ادامه می دهید چون می دانید که عمل قلب برای نجات شما وجود دارد.
24:20
I'm not sure that's wiseعاقل, givenداده شده the importanceاهمیت of the problemمسئله,
من مطمئن نیستم که این کار با توجه به اهمیت موضوع کار خردمندانه ای باشد
24:24
but there's now the geoengineeringمهندسی ژئوماتیک discussionبحث
ولی هم اکنون بحث هایی در مورد مهندسی زمین وجود دارد، در صورتی که تغییرات
24:27
about -- should that be in the back pocketجیب in caseمورد things happenبه وقوع پیوستن fasterسریعتر,
با سرعتی بیشتر رخ داد و یا این نوآوری ها آهسته تر از آن چه ما پیش بینی می کنیم به نتیجه رسید،
24:31
or this innovationنوآوری goesمی رود a lot slowerآرام تر than we expectانتظار?
ما باید این امکانات را در دسترس داشته باشیم.
24:35
CACA: Climateآب و هوا skepticsشک و تردید: If you had a sentenceجمله or two to say to them,
کریس اندرسون: اگر شما بخواهید یک یا دو جمله به کسانی که در مورد گرم شدن زمین شک دارند بگویید،
24:40
how mightممکن you persuadeمتقاعد کردن them that they're wrongاشتباه?
شما چگونه به آن ها خواهید فهماند که در اشتباه هستند؟
24:45
BGBG: Well, unfortunatelyمتاسفانه, the skepticsشک و تردید come in differentناهمسان campsاردوگاه ها.
بیل گیتس : خوب ، متاسفانه این شکاکان از گروه های مختلفی هستند.
24:50
The onesآنهایی که who make scientificعلمی argumentsاستدلال are very fewتعداد کمی.
کسانی که با استدلالهای علمی به این موضوع اعتراض می کنند خیلی کم هستند.
24:54
Are they sayingگفت: that there's negativeمنفی feedbackبازخورد effectsاثرات
آیا آن ها می گویند که این تاثیرات با بازخورد منفی ناشی از
24:58
that have to do with cloudsابرها that offsetانحراف things?
تشکیل ابرها بر طرف خواهد شد؟
25:01
There are very, very fewتعداد کمی things that they can even say
موارد خیلی کمی وجود دارد که آن ها بتوانند بگویند و
25:03
there's a chanceشانس in a millionمیلیون of those things.
تنها یک در میلیون احتمال این وجود دارد که این ها درست باشند.
25:06
The mainاصلی problemمسئله we have here, it's kindنوع of like AIDSایدز.
مشکل اصلی که ما این جا با آن روبرو هستیم به نوعی مانند ایدز است.
25:09
You make the mistakeاشتباه now, and you payپرداخت for it a lot laterبعد.
شما خطایی را امروز مرتکب می شوید و تاوان آن را مدت ها بعد باید پس بدهید.
25:12
And so, when you have all sortsانواع of urgentفوری problemsمشکلات,
پس وقتی که شما این همه مشکلات فوری دیگر را دارید،
25:16
the ideaاندیشه of takingگرفتن painدرد now that has to do with a gainکسب کردن laterبعد,
فکر این که دردی را اکنون تحمل کنید تا در آینده چیزی بدست آورید --
25:20
and a somewhatتاحدی uncertainنا معلوم painدرد thing --
و همچنین در مورد دردی که تا حدی نا محتمل است.
25:23
in factواقعیت, the IPCCIPCC reportگزارش, that's not necessarilyلزوما the worstبدترین caseمورد,
در واقع گزارش IPCC ، نشان می دهد که این لزوما بدترین وضعیت نیست،
25:26
and there are people in the richثروتمند worldجهان who look at IPCCIPCC
و افرادی در کشورهای ثروتمند وجود دارند که به این گزارش نگاه می کنند و
25:32
and say, "OK, that isn't that bigبزرگ of a dealمعامله."
می گویند، خیلی خوب این مسئله اهمیت چندانی ندارد.
25:34
The factواقعیت is it's that uncertainنا معلوم partبخشی that should moveحرکت us towardsبه سمت this.
حقیقت این است که آن بخش نا مطمئن موضوع است که باید ما را به این کار جذب کند.
25:38
But my dreamرویا here is that, if you can make it economicاقتصادی,
ولی امید من این است که اگر شما بتوانید این کار را از نظر اقتصادی به صرفه بکنید
25:42
and meetملاقات the COCO2 constraintsمحدودیت ها,
و درضمن محدودیت های در مورد دی اکسید کربن را هم رعایت کنید،
25:45
then the skepticsشک و تردید say, "OK,
آن وقت این شکاکان خواهند گفت، خیلی خوب،
25:47
I don't careاهميت دادن that it doesn't put out COCO2,
من اهمیتی نمی دهم که این دی اکسید کربن تولید می کند یا نه،
25:49
I kindنوع of wishآرزو کردن it did put out COCO2,
به نوعی من آرزو می کردم که ای کاش تولید می کرد،
25:51
but I guessحدس بزن I'll acceptقبول کردن it because it's cheaperارزانتر است than what's come before."
ولی فکر کنم می توانم آن را بپذیرم چون این ارزان تر از قبل تمام می شود.
25:53
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
25:57
CACA: And so, that would be your responseواکنش to the Bjornبجورن Lomborgلمبورگ argumentبحث و جدل,
کریس اندرسون: پس این پاسخ شما به بحث بورن لامبورگ خواهد بود،
26:01
that basicallyاساسا if you spendخرج کردن all this energyانرژی tryingتلاش کن to solveحل the COCO2 problemمسئله,
که اگر شما این همه انرژی را برای حل مشکل دی اکسید کربن صرف کنید،
26:05
it's going to take away all your other goalsاهداف
این باعث می شود که هدف های دیگر شما مانند
26:09
of tryingتلاش کن to ridخلاص شدن از شر the worldجهان of povertyفقر and malariaمالاریا and so forthچهارم,
از بین بردن فقر و مالاریا و چیزهای دیگر از دست برود،
26:11
it's a stupidاحمق wasteدور ریختنی of the Earth'sزمین resourcesمنابع to put moneyپول towardsبه سمت that
که این کار احمقانه ای و اتلاف منابع زمین است که سرمایه ها را برای این کار قرار داد
26:14
when there are better things we can do.
وقتی که می توان این همه کارهای مفید تر انجام داد.
26:18
BGBG: Well, the actualواقعی spendingهزینه کردن on the R&D pieceقطعه --
بیل گیتس: خوب، هزینه ای که باید برای تحقیق و توسعه صرف شود --
26:20
say the U.S. should spendخرج کردن 10 billionبیلیون a yearسال more than it is right now --
مثلا بگویید که آمریکا باید 10 میلیارد دلار در سال بیشتر از چیزی که الان هزینه می کند صرف کند --
26:23
it's not that dramaticنمایشی.
این خیلی هم کار سختی نیست.
26:27
It shouldn'tنباید take away from other things.
این کار باعث از دست رفتن چیزهای دیگر نمی شود.
26:29
The thing you get into bigبزرگ moneyپول on, and this, reasonableمعقول people can disagreeمخالف بودن,
اگر شما هزینه زیادی را روی کاری بکنید که ، و این افراد معقول می توانند مخالف حرف من باشند،
26:31
is when you have something that's non-economicغیر اقتصادی and you're tryingتلاش کن to fundسرمایه that --
از نظر اقتصادی به صرفه نباشد و شما تلاش کنید بر روی آن سرمایه گذاری کنید.
26:34
that, to me, mostlyاغلب is a wasteدور ریختنی.
به نظر من این کار بیهوده است.
26:37
Unlessمگر اینکه you're very closeبستن and you're just fundingمنابع مالی the learningیادگیری curveمنحنی
مگر این که کار شما به بازدهی اقتصادی خیلی نزدیک باشد و شما تنها بر روی راه اندازی آن سرمایه گذاری می کنید
26:40
and it's going to get very cheapارزان,
و به مرور بسیار ارزان شود.
26:43
I believe we should try more things that have a potentialپتانسیل
من معتقدم که ما باید بیشتر چیزهایی را که پتانسیل این را دارند که
26:45
to be farدور lessکمتر expensiveگران.
بسیار ارزان تر تمام شوند مورد تجربه قرار دهیم.
26:49
If the trade-offمصالحه you get into is, "Let's make energyانرژی superفوق العاده expensiveگران,"
اگر ملاک تصمیم گیری ما این باشد که اگر انرژی بسیار گران شود
26:51
then the richثروتمند can affordاستطاعت داشتن that.
باز هم افراد ثروتمند می توانند هزینه آن را پرداخت کنند.
26:56
I mean, all of us here could payپرداخت fiveپنج timesبار as much for our energyانرژی
منظور من این است که همه ما که این جا هستیم می توانیم پنج برابر بیشتر هم بابت انرژی پرداخت کنیم
26:58
and not changeتغییر دادن our lifestyleسبک زندگی.
و تغییری در نوع زندگیمان ندهیم.
27:01
The disasterفاجعه is for that two billionبیلیون.
فاجعه تنها برای آن دو میلیارد فقیر دنیا خواهد بود.
27:03
And even Lomborgلمبورگ has changedتغییر کرد.
حتی لامبورگ هم نظرش تغییر کرده است.
27:05
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettingگرفتن more discussedبحث کردیم?"
بحث او در حال حاضر این است که چرا تحقیق و توسعه بیشتر مورد توجه قرار نمی گیرد.
27:07
He's still, because of his earlierقبلا stuffچیز,
او به دلیل کارهای ابتدایی خود،
27:12
still associatedهمراه with the skepticشکاک است campاردوگاه,
هنوز به خیمه ی شکاکان مرتبط است،
27:14
but he's realizedمتوجه شدم that's a prettyبسیار lonelyتنهایی campاردوگاه,
ولی متوجه این شده که این خیمه بسیار تنهاست.
27:16
and so, he's makingساخت the R&D pointنقطه.
و در نتیجه او نکته تحقیق و توسعه را پیش کشیده است.
27:19
And so there is a threadموضوع of something that I think is appropriateمناسب.
پس مواردی در این جا وجود دارد که من فکرمی کنم معقول به نظر می رسند.
27:22
The R&D pieceقطعه, it's crazyدیوانه how little it's fundedبودجه.
سرمایه گذاریی که برای تحقیق و توسعه صورت می گیرد به شکل احمقانه ای کم است.
27:27
CACA: Well Billبیل, I suspectمشکوک I speakصحبت on the behalfاز طرف of mostاکثر people here
کریس اندرسون: بیل ، من به گمانم از طرف بیشتر افراد حاضر در این جا
27:30
to say I really hopeامید your wishآرزو کردن comesمی آید trueدرست است. Thank you so much.
می خواهم بگویم که امیدوارم که آرزویت برآورده شود. خیلی ممنونم.
27:33
BGBG: Thank you.
بیل گیتس: خیلی ممنون.
27:36
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
27:38
Translated by Hasan Moeeni
Reviewed by Ali Moeeny

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com