English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates sobre energia: Innovant fins a zero!

Filmed:
4,756,430 views

A TED2010, Bill Gates mostra la seva visió del futur de l'energia del món, descrivint la necessitat de "miracles" per evitar una catàstrofe planetària i explicant perquè recolza un tipus radicalment diferent de reactor nuclear. L'objectiu necessari? Zero emissions de carboni a nivell global el 2050.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk todayavui about energyenergia and climateclima.
Avui parlaré sobre l'energia i el clima.
00:16
And that mightpotser seemsembla a bitpoc surprisingsorprenent because
Potser sorprèn perquè
00:20
my full-timea temps complet work at the FoundationFundació is mostlysobretot about vaccinesvacunes and seedsllavors,
la meva feina a temps complert a la Fundació se centra principalment en vacunes i llavors,
00:22
about the things that we need to inventinventar and deliverlliurar
sobre les coses que hem d'inventar i entregar
00:27
to help the poorestels més pobres two billionmil milions liveen directe better livesvides.
per ajudar als dos mil mil·lions de persones més pobres a viure una vida millor.
00:30
But energyenergia and climateclima are extremelyextremadament importantimportant to these people --
Però l'energia i el clima són extremament importants per a aquestes persones,
00:35
in factfet, more importantimportant than to anyoneningú elsealtra cosa on the planetplaneta.
de fet, molt més important que per a la resta del planeta.
00:40
The climateclima gettingaconseguint worsepitjor meanssignifica that manymolts yearsanys, theirels seus cropscultius won'tno ho farà growcréixer:
Que el clima empitjori vol dir que les seves collites no creixeran durant anys.
00:45
There will be too much rainpluja, not enoughsuficient rainpluja,
Hi haurà massa pluja, massa poca pluja.
00:50
things will changecanviar in waysmaneres
Les coses canviaran de maneres
00:53
that theirels seus fragilefràgil environmentmedi ambient simplysimplement can't supportsuport.
que el seu fràgil medi ambient simplement no pot suportar.
00:55
And that leadscondueix to starvationfam, it leadscondueix to uncertaintyincertesa, it leadscondueix to unrestmalestar.
I això porta fam. Això porta incertesa. Això porta disturbis.
00:59
So, the climateclima changescanvis will be terribleterrible for them.
Així que, els canvis climàtics seran terribles per a ells.
01:04
AlsoTambé, the pricepreu of energyenergia is very importantimportant to them.
A més, el preu de l'energia és molt important per a ells.
01:08
In factfet, if you could pickcollir just one thing to lowermés baix the pricepreu of,
De fet, si poguessis triar només una cosa de la qual baixar el preu,
01:11
to reducereduir povertypobresa, by farlluny you would pickcollir energyenergia.
per a reduir la pobresa, de lluny, triaries l'energia.
01:14
Now, the pricepreu of energyenergia has come down over time.
Ara bé, el preu de l'energia ha baixat el llarg del temps.
01:18
Really advancedavançat civilizationcivilització is basedbasat on advancesavenços in energyenergia.
Realment, una civilització avançada es basa en avanços en energia.
01:22
The coalcarbó revolutionrevolució fueledalimentat the IndustrialIndustrial RevolutionRevolució,
La revolució del carbó va impulsar la revolució industrial,
01:28
and, even in the 1900s we'vetenim seenvist a very rapidVER VERüM.UUUUU_ EspañaUDeMLLELELYDE declinedisminució in the pricepreu of electricityelectricitat,
i, fins i tot al segle XX hem vist una ràpida davallada del preu de l'electricitat,
01:32
and that's why we have refrigeratorsfrigorífics, air-conditioningaire condicionat,
i és per això que tenim neveres, aires condicionats,
01:38
we can make modernmodern materialsmaterials and do so manymolts things.
podem fer materials moderns i moltres altres coses.
01:41
And so, we're in a wonderfulmeravellós situationsituació with electricityelectricitat in the richric worldmón.
Així doncs, amb electricitat en el món ric estem en una situació meravellosa.
01:45
But, as we make it cheapermés barat -- and let's go for makingelaboració it twicedues vegades as cheapbarat --
Però a mesura que l'abaratim, suposem que la fem dues vegades més barata,
01:52
we need to meettrobar-se a newnou constraintrestricció,
hem d'acomplir una nova restricció,
01:59
and that constraintrestricció has to do with COCO2.
i aquesta restricció té a veure amb el CO2.
02:01
COCO2 is warmingescalfament the planetplaneta,
El CO2 està escalfant el planeta,
02:05
and the equationequació on COCO2 is actuallyen realitat a very straightforwardsenzill one.
i l'equació del CO2 és en realitat molt senzilla.
02:08
If you sumsuma up the COCO2 that getses posa emittedemesa,
Si sumes el CO2 que s'emet,
02:14
that leadscondueix to a temperaturetemperatura increaseaugmentar,
ens porta a un increment de la temperatura,
02:18
and that temperaturetemperatura increaseaugmentar leadscondueix to some very negativenegatiu effectsefectes:
i aquest increment de la temperatura implica alguns efectes molt negatius.
02:21
the effectsefectes on the weatherclima; perhapstal vegada worsepitjor, the indirectindirecta effectsefectes,
Els efectes en el clima i, potser pitjor, els efectes indirectes,
02:25
in that the naturalnatural ecosystemsecosistemes can't adjustajustar to these rapidVER VERüM.UUUUU_ EspañaUDeMLLELELYDE changescanvis,
en aquells ecosistemes naturals que no poden ajustar-se a canvis tan ràpids,
02:28
and so you get ecosystemecosistema collapsess'ensorra.
i que fan que els ecosistemes es col·lapsin.
02:33
Now, the exactexacte amountquantitat of how you mapmapa
En la manera exacta de descriure
02:36
from a certaincert increaseaugmentar of COCO2 to what temperaturetemperatura will be
des d'un cert augment de CO2 fins a la temperatura que tindrem
02:39
and where the positivepositiu feedbacksretroalimentació are,
i el comportament exacte de les variables,
02:43
there's some uncertaintyincertesa there, but not very much.
hi ha una mica d'incertesa, però no massa.
02:45
And there's certainlysens dubte uncertaintyincertesa about how baddolent those effectsefectes will be,
Segurament hi ha incertesa en com de dolents seran aquests efectes,
02:48
but they will be extremelyextremadament baddolent.
però seran extremadament dolents.
02:51
I askedpreguntat the topsuperior scientistscientífics on this severaldiversos timestemps:
He preguntat als principals científics diverses vegades sobre això,
02:54
Do we really have to get down to neara prop zerozero?
realment hem de baixar fins a gairebé zero?
02:56
Can't we just cuttallar it in halfla meitat or a quarterquart?
No podriem simplement retallar-ne fins a la meitat o a un quart?
02:59
And the answerresposta is that untilfins a we get neara prop to zerozero,
I la resposta és que fins que no ens acostem a zero,
03:02
the temperaturetemperatura will continuecontinueu to risepujar.
la temperatura seguirà pujant.
03:06
And so that's a biggran challengedesafiament.
I per tant això és un gran repte.
03:08
It's very differentdiferent than sayingdient "We're a twelve-foot-highdotze-peu-alta truckcamió tryingintentant to get undersota a ten-footdeu peus bridgepont,
No és com un camió de 4m d'alçada que vol passar sota un pont de 3m i mig,
03:10
and we can just sortordenar of squeezeesprémer undersota."
que només cal que s'apreti una mica.
03:15
This is something that has to get to zerozero.
Això ha d'arribar a zero.
03:18
Now, we put out a lot of carboncarboni dioxidediòxid everycada yearcurs,
Emetem molt de diòxid de carboni cada any,
03:22
over 26 billionmil milions tonstones.
més de 26 mil mil·lions de tones.
03:26
For eachcadascun AmericanNord-americà, it's about 20 tonstones;
Per cada americà, són 20 tones.
03:28
for people in poorpobre countriespaïsos, it's lessmenys than one tontona.
Per gent en països pobres és menys d'una tona.
03:32
It's an averagemitjana of about fivecinc tonstones for everyonetothom on the planetplaneta.
És una mitja d'unes cinc tones per persona al planeta.
03:35
And, somehowd'alguna manera, we have to make changescanvis
I hem de fer canvis d'alguna manera
03:39
that will bringportar that down to zerozero.
que portin aquesta quantitat fins a zero.
03:41
It's been constantlyconstantment going up.
Ha estat creixent de forma constant
03:44
It's only variousdiversos economiceconòmic changescanvis that have even flattenedaplanada it at all,
Han estat alguns canvis econòmics que l'han aconseguida aplanar una mica
03:46
so we have to go from rapidlyràpidament risingpujant
així que hem d'anar d'un creixement ràpid
03:51
to fallingcaient, and fallingcaient all the way to zerozero.
a una baixada, i baixar fins a zero.
03:54
This equationequació has fourquatre factorsfactors,
Aquesta equació té quatre factors
03:57
a little bitpoc of multiplicationmultiplicació:
Una mica de multiplicació.
03:59
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zerozero,
Aleshores, tenim una cosa a l'esquerra, CO2, que vols que sigui zero,
04:01
and that's going to be basedbasat on the numbernúmero of people,
i està relacionat amb el nombre de persones,
04:04
the servicesserveis eachcadascun person'spersona usingutilitzant on averagemitjana,
els serveis que cada persona utilitza de mitja,
04:08
the energyenergia on averagemitjana for eachcadascun serviceservei,
l'energia promig de cada servei,
04:11
and the COCO2 beingser put out perper unitunitat of energyenergia.
i el CO2 que s'emet per cada unitat d'energia.
04:14
So, let's look at eachcadascun one of these
Aleshores, fixem-nos en cada un d'ells
04:18
and see how we can get this down to zerozero.
i mirem com podem rebaixar-los fins a zero.
04:20
ProbablyProbablement, one of these numbersnúmeros is going to have to get prettybonic neara prop to zerozero.
Probablement algun d'aquests números hauràn d'acostar-se molt a zero.
04:24
Now that's back from highalt schoolescola algebraàlgebra,
Això és de quan fèiem àlgebra a l'escola,
04:28
but let's take a look.
però mirem-nos-ho.
04:31
First, we'vetenim got populationpoblació.
Primer tenim la població.
04:33
The worldmón todayavui has 6.8 billionmil milions people.
El món té avui 6,8 mil mil.lions de persones.
04:35
That's headeddirigit up to about ninenou billionmil milions.
I va de camí a que en siguem nou mil mil.lions.
04:38
Now, if we do a really great jobtreball on newnou vaccinesvacunes,
Si fem una bona labor en noves vacunes,
04:40
healthsalut carecura, reproductivereproducció healthsalut servicesserveis,
tenim cura de la salut, serveis de salut reproductiva,
04:44
we could lowermés baix that by, perhapstal vegada, 10 or 15 percentpercentatge,
podríem reduir aquesta xifra en, potser, un 10 o 15 percent,
04:46
but there we see an increaseaugmentar of about 1.3.
però estem veient un increment d'aproximadament un 1,3.
04:50
The secondsegon factorfactor is the servicesserveis we use.
El segon factor són els serveis que utilitzem.
04:54
This encompassesengloba everything:
Això ho inclou tot,
04:57
the foodmenjar we eatmenjar, clothingroba, TVTV, heatingcalefacció.
els aliments que mengem, abric, televisió, calefacció.
04:59
These are very good things:
Això són coses molt bones
05:03
gettingaconseguint rideliminar of povertypobresa meanssignifica providingproporcionant these servicesserveis
i eliminar la pobresa implica donar aquests serveis
05:06
to almostgairebé everyonetothom on the planetplaneta.
a gairebé tothom del planeta.
05:09
And it's a great thing for this numbernúmero to go up.
I és molt bo que aquest número creixi.
05:11
In the richric worldmón, perhapstal vegada the topsuperior one billionmil milions,
En el primer món, potser els mil mil.lions més afavorits,
05:15
we probablyProbablement could cuttallar back and use lessmenys,
podriem fer retallades i utilitzar-ne menys
05:17
but everycada yearcurs, this numbernúmero, on averagemitjana, is going to go up,
però cada any, aquesta xifra puja de promig
05:19
and so, over all, that will more than doubledoble
i aleshores, en termes generals, es duplicaran
05:23
the servicesserveis deliveredlliurat perper personpersona.
els serveis que es donen per persona.
05:27
Here we have a very basicbàsic serviceservei:
Aquí tenim un servei molt bàsic.
05:30
Do you have lightingil·luminació in your housecasa to be ablecapaç to readllegir your homeworkdeures?
Vostès tenen llum a casa per a poder fer els deures
05:32
And, in factfet, these kidsnens don't, so they're going out
però aquests nois no, així que surten a fora
05:35
and readinglectura theirels seus schoolescola work undersota the streetcarrer lampslàmpades.
i llegeixen els deures del col.legi sota els fanals del carrer.
05:37
Now, efficiencyeficiència, E, the energyenergia for eachcadascun serviceservei,
Ara, la eficiència, la E, és l'energia de cada servei,
05:42
here finallyfinalment we have some good newsnotícies.
aquí, finalment, hi tenim una bona noticia.
05:46
We have something that's not going up.
Tenim una cosa que no està augmentant.
05:48
ThroughA través de variousdiversos inventionsinvencions and newnou waysmaneres of doing lightingil·luminació,
Mitjançant alguns invents i noves maneres de realitzar la il.luminació
05:50
througha través differentdiferent typestipus of carscotxes, differentdiferent waysmaneres of buildingedifici buildingsedificis --
amb diferents tipus de cotxes, formes diferents de construir edificis.
05:53
there are a lot of servicesserveis where you can bringportar
Hi ha molts serveis en els quals es pot reduir
05:58
the energyenergia for that serviceservei down quitebastant substantiallysubstancialment.
de forma substancial el consum d'energia,
06:01
Some individualindividual servicesserveis even bringportar it down by 90 percentpercentatge.
alguns dels serveis individuals ho fan en un 90 percent.
06:05
There are other servicesserveis like how we make fertilizerfertilitzant,
Hi ha altres serveis, com la forma de fabricar fertilitzants,
06:08
or how we do airaire transporttransport,
o el transport aeri
06:11
where the roomshabitacions for improvementmillora are farlluny, farlluny lessmenys.
en els quals el marge de millora és molt menor.
06:13
And so, overallen general here, if we're optimisticoptimista,
I aleshores aquí, en general, sí que som optimistes,
06:17
we maypot get a reductionreducció of a factorfactor of threetres to even, perhapstal vegada, a factorfactor of sixsis.
podem arribar potser a una reducció d'un factor de tres, i fins potser de sis.
06:19
But for these first threetres factorsfactors now,
Però per a aquest primer tres factors,
06:26
we'vetenim gones'ha anat from 26 billionmil milions to, at bestmillor, maybe 13 billionmil milions tonstones,
passem de 26 mil mil.lions fins, en el millor dels casos, potser 13 mil mil.lions de tones
06:29
and that just won'tno ho farà cuttallar it.
i això no rebaixaria prou.
06:34
So let's look at this fourthquart factorfactor --
Així que mirem aquest primer factor
06:36
this is going to be a keyclau one --
-que serà un factor clau-
06:38
and this is the amountquantitat of COCO2 put out perper eachcadascun unitunitat of energyenergia.
i aquesta és la quantitat de CO2 emesa per cada unitat d'energia.
06:40
And so the questionpregunta is: Can you actuallyen realitat get that to zerozero?
I la pregunta és, pots fer-la baixar fins a zero?
06:46
If you burncremar coalcarbó, no.
Si cremes carbó, no.
06:50
If you burncremar naturalnatural gasgas, no.
Si cremes gas natural, no.
06:52
AlmostGairebé everycada way we make electricityelectricitat todayavui,
Gairebé tots els mètodes mitjançant els quals creem avui electricitat
06:54
exceptexcepte for the emergingemergent renewablesenergies renovables and nuclearnuclear, putsposa out COCO2.
excepte per les noves energies renovables i la nuclear, emeten CO2.
06:57
And so, what we're going to have to do at a globalglobal scaleescala,
Aleshores el que haurem de fer a una escala global
07:03
is createcrear a newnou systemsistema.
és crear un nou sistema.
07:06
And so, we need energyenergia miraclesmiracles.
Aleshores necessitem miracles d'energia.
07:09
Now, when I use the termterme "miraclemiracle," I don't mean something that's impossibleimpossible.
Quan utilitzo la paraula miracle, no vull dir coses que siguin impossibles.
07:11
The microprocessorMicroprocessadors is a miraclemiracle. The personalpersonal computerordinador is a miraclemiracle.
El microprocessador és un miracle. L'ordinador és un miracle.
07:15
The InternetInternet and its servicesserveis are a miraclemiracle.
Internet i els seus serveis són un miracle.
07:20
So, the people here have participatedva participar in the creationcreació of manymolts miraclesmiracles.
La gent que hi ha aquí ha participat en la creació de molts miracles.
07:23
UsuallyEn general, we don't have a deadlinedata límit,
Normalment no tenim una data límit
07:28
where you have to get the miraclemiracle by a certaincert datedata.
per la qual hem de tenir llest un miracle per una determinada data.
07:30
UsuallyEn general, you just kindamable of standestand by, and some come alongjunts, some don't.
Normalment, en certa forma esperes, i alguns miracles venen i altres no.
07:32
This is a casecas where we actuallyen realitat have to driveconduir at fullple speedvelocitat
Aquest és un cas en el que realment hem d'avançar a màxima velocitat
07:36
and get a miraclemiracle in a prettybonic tightapretat timelineCronologia.
i aconseguir un miracle en un temps molt ajustat.
07:40
Now, I thought, "How could I really capturecaptura this?
I ara, vaig pensar, com podria aconseguir-ho?
07:45
Is there some kindamable of naturalnatural illustrationil·lustració,
Hi ha algun tipus d'exemple a la natura?
07:48
some demonstrationdemostració that would grabagafar people'spersones imaginationimaginació here?"
Alguna demostració que atraparia la imaginació de la gent?
07:50
I thought back to a yearcurs agofa when I broughtportat mosquitosmosquits,
Vaig pensar en l'any passat quan vaig portar mosquits,
07:55
and somehowd'alguna manera people enjoyedgaudit that.
i d'alguna manera a la gent li va agradar.
07:59
(LaughterRiure)
(Rialles)
08:01
It really got them involvedimplicat in the ideaidea of,
Realment vaig aconseguir comprometre'ls amb la idea que,
08:03
you know, there are people who liveen directe with mosquitosmosquits.
ja sabeu, hi ha gent que viu amb mosquits.
08:06
So, with energyenergia, all I could come up with is this.
Aleshores, amb l'energia, l'únic que se'm va acudir va ser això.
08:09
I decidedva decidir that releasingl'alliberament firefliescuques de llum
Vaig decidir que lliberar cuques de llum
08:14
would be my contributionaportació to the environmentmedi ambient here this yearcurs.
seria la meva contribució al medi ambient, aquí, aquest any.
08:17
So here we have some naturalnatural firefliescuques de llum.
Així que aquí tenim unes cuques de llum naturals.
08:21
I'm told they don't bitemossegar; in factfet, they mightpotser not even leavesortir that jarjar.
M'han dit que no mosseguen. De fet, potser ni sortiràn del pot.
08:24
(LaughterRiure)
(Rialles)
08:27
Now, there's all sortstipus of gimmickyestudiades solutionssolucions like that one,
Ara, existeixen tot tipus de solucions rebuscades com aquesta,
08:30
but they don't really addafegir up to much.
però al cap i a la fi no sumen massa.
08:35
We need solutionssolucions -- eithertampoc one or severaldiversos --
Necessitem solucions, potser una o varies,
08:37
that have unbelievableincreïble scaleescala
que tinguin una escala inimaginable
08:41
and unbelievableincreïble reliabilityfiabilitat,
i una fiabiiitat inimaginable,
08:45
and, althoughencara que there's manymolts directionsadreces people are seekingbuscant,
i, encara que hi hagi moltes direccions en les que la gent està buscant,
08:47
I really only see fivecinc that can achieveaconseguir the biggran numbersnúmeros.
jo només en veig cinc que poden aconseguir grans canvis.
08:50
I've left out tidemarea, geothermalgeotèrmica, fusionfusió, biofuelsbiocombustibles.
Deixaré de banda l'energia hidroelèctrica, geotermal, la fusió i els biocombustibles.
08:54
Those maypot make some contributionaportació,
Aquests poden arribar a fer una contribució,
08:59
and if they can do better than I expectespera, so much the better,
i si poden aconseguir més del què espero, millor,
09:01
but my keyclau pointpunt here
però la clau aquí
09:03
is that we're going to have to work on eachcadascun of these fivecinc,
és que haurem de treballar en cada un d'aquests cinc
09:05
and we can't give up any of them because they look dauntingintimidant,
i no podem rendir-nos en cap d'elles perquè semblin enormes
09:09
because they all have significantsignificatiu challengesdesafiaments.
perquè totes presenten reptes significatius.
09:13
Let's look first at the burningcrema fossilfòssil fuelscombustibles,
Mirem primer als combustibles fòssils que es cremen,
09:17
eithertampoc burningcrema coalcarbó or burningcrema naturalnatural gasgas.
tant cremant carbó o cremant gas natural.
09:19
What you need to do there, seemssembla like it mightpotser be simplesenzill, but it's not,
El que s'ha de fer aquí sembla simple, però no ho és.
09:23
and that's to take all the COCO2, after you've burnedcremat it, going out the fluecombustió,
I és agafar tot el CO2 després de cremar-los
09:26
pressurizepressionar it, createcrear a liquidlíquid, put it somewhereen algun lloc,
portar-lo a alta pressió, crear un líquid, posar-lo en algun lloc
09:32
and hopeesperança it stayses queda there.
i esperar que es quedi allà.
09:35
Now we have some pilotpilot things that do this at the 60 to 80 percentpercentatge levelnivell,
Ara tenim algunes coses pilot que ho fan a un nivell d'entre el 60 i el 80 percent,
09:37
but gettingaconseguint up to that fullple percentagepercentatge, that will be very trickydifícil,
però arribar fins a aquest percentatge, serà molt complicat,
09:41
and agreeingacordant on where these COCO2 quantitiesquantitats should be put will be harddur,
i posar-se d'acord en on posar aquestes quantitats de CO2 serà complicat,
09:45
but the toughestmés dur one here is this long-termllarg termini issueassumpte.
però el més difícil és el problema a llarg termini.
09:51
Who'sQue de going to be sure?
Qui ho sap del cert?
09:54
Who'sQue de going to guaranteegarantia something that is literallyliteralment billionsmilers de milions of timestemps largermés gran
Qui garantirà una cosa que es literalment mil.lers de milions de vegades més gran
09:56
than any typeescriu of wastemalbaratament you think of in termstermes of nuclearnuclear or other things?
que qualsevol tipus de residu que puguis pensar en termes nuclears o d'altres?
10:00
This is a lot of volumevolum.
Això és un volum molt gran.
10:04
So that's a toughdur one.
Així que aquesta és complicada.
10:07
NextSegüent would be nuclearnuclear.
La següent seria la nuclear.
10:09
It alsotambé has threetres biggran problemsproblemes:
Que també té tres grans problemes.
10:11
CostCost, particularlyparticularment in highlymolt regulatedregulat countriespaïsos, is highalt;
El cost, particularmant en països altament regulats, és alt.
10:14
the issueassumpte of the safetyseguretat, really feelingsensació good about nothing could go wrongmal,
La seguretat, sentir-se segur que res pot anar malament,
10:18
that, even thoughperò you have these humanhumà operatorsoperadors,
que, tot i que tinguis operaris humans,
10:22
that the fuelcombustible doesn't get used for weaponsarmes.
aquest combustible no es farà servir per a armes.
10:25
And then what do you do with the wastemalbaratament?
I després, què fas amb els residus?
10:28
And, althoughencara que it's not very largegran, there are a lot of concernspreocupacions about that.
I, encara que no són molt grans, hi ha moltes preocupacions al respecte.
10:30
People need to feel good about it.
La gent necessita sentir-se bé amb ella.
10:33
So threetres very toughdur problemsproblemes that mightpotser be solvablesolubles,
Així que tenim tres problemes molt difícils que podrien solucionar-se,
10:35
and so, should be workedtreballat on.
en els que hauriem de treballar.
10:40
The last threetres of the fivecinc, I've groupedagrupats togetherjunts.
Els tres últims dels cinc, els he posat junts.
10:42
These are what people oftensovint referref to as the renewablerenovables sourcesfonts.
Aquells als quals la gent es refereix com a fonts d'energia renovables.
10:45
And they actuallyen realitat -- althoughencara que it's great they don't requirerequereixen fuelcombustible --
I que... encara que són genials i no requereixen combustible...
10:49
they have some disadvantagesdesavantatges.
tenen alguns desavantatges.
10:53
One is that the densitydensitat of energyenergia gatheredreunit in these technologiestecnologies
Un és que la densitat d'energia que s'ajunta en aquestes tecnologies
10:55
is dramaticallydramàticament lessmenys than a powerpoder plantplanta.
és moltíssim menys que la d'una planta d'energia.
11:01
This is energyenergia farmingAgricultura, so you're talkingparlar about manymolts squarequadrat milesmilles,
Això són granges d'energia, així que estem parlant de molts metres quadrats,
11:03
thousandsmilers of time more areaàrea than you think of as a normalnormal energyenergia plantplanta.
centenars de vegades més que una planta tradicional de producció d'energia.
11:07
AlsoTambé, these are intermittentintermitent sourcesfonts.
A més, aquestes són fonts intermitents.
11:12
The sunsol doesn't shinebrillar all day, it doesn't shinebrillar everycada day,
El sol no brilla tot el dia, ni brilla cada dia,
11:15
and, likewiseigualment, the windvent doesn't blowcop all the time.
i, de la mateixa manera, el vent no bufa tota l'estona.
11:18
And so, if you dependdepenen on these sourcesfonts,
Així que, si depens d'aquestes fonts,
11:21
you have to have some way of gettingaconseguint the energyenergia
has de tenir alguna manera de tenir energia
11:23
duringdurant those time periodsperíodes that it's not availabledisponible.
durant els períodes en que no està disponible.
11:26
So, we'vetenim got biggran costcost challengesdesafiaments here,
Així que tenim reptes molt costosos aquí.
11:29
we have transmissiontransmissió challengesdesafiaments:
Tenim reptes de transmissió.
11:32
for exampleexemple, say this energyenergia sourcefont is outsidefora your countrypaís;
Per exemple, diguem que la font d'energia és fora del teu país,
11:34
you not only need the technologytecnologia,
no només necessites la tecnologia,
11:37
but you have to dealacord with the riskrisc of the energyenergia comingarribant from elsewhereen una altra part.
sinó que has de gestionar els riscos que té que l'energia vingui d'altres bandes.
11:39
And, finallyfinalment, this storageemmagatzematge problemproblema.
I, finalment, el problema d'emmagatzemament.
11:44
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wentva anar througha través and lookedmirava at
I, per a dimansionar-lo, vaig investigar i buscar
11:46
all the typestipus of batteriesbateries that get madefet --
tots els tipus de bateries que es fabriquen,
11:49
for carscotxes, for computersordinadors, for phonestelèfons, for flashlightsllanternes, for everything --
per a cotxes, ordinadors, telèfons, llanternes, per a qualsevol cosa,
11:52
and compareden comparació that to the amountquantitat of electricalelèctrica energyenergia the worldmón usesusos,
i comparats amb la quantitat d'energia elèctrica que necessita el món,
11:56
and what I foundtrobat is that all the batteriesbateries we make now
el que vaig trobar és que totes les bateries que fabriquem
12:01
could storebotiga lessmenys than 10 minutesminuts of all the energyenergia.
podrien emmagatzemar menys de 10 minuts de tota l'energia.
12:05
And so, in factfet, we need a biggran breakthroughavenç here,
Així que, de fet, necessitem una gran millora aquí,
12:09
something that's going to be a factorfactor of 100 better
una millora que haurà de ser d'un factor de cent vegades millor
12:12
than the approachesenfocaments we have now.
que les aproximacions que tenim ara.
12:16
It's not impossibleimpossible, but it's not a very easyfàcil thing.
No és impossible, però no es una cosa fàcil.
12:18
Now, this showsespectacles up when you try to get the intermittentintermitent sourcefont
Ara, això és el que ens trobem quan volem que les fonts d'energia intermitents
12:22
to be abovea dalt, say, 20 to 30 percentpercentatge of what you're usingutilitzant.
estiguin per sobre, diguem, d'un 20 o 30 percent del què estem utilitzant.
12:26
If you're countingcomptant on it for 100 percentpercentatge,
Si comptes amb elles per a un 100 percent
12:30
you need an incredibleincreïble miraclemiracle batterybateria.
necessites una bateria miraculosa increïble.
12:32
Now, how we're going to go forwardendavant on this -- what's the right approachenfocament?
Ara, com avançarem en això: quina és l'aproximació encertada?
12:38
Is it a ManhattanManhattan ProjectProjecte? What's the thing that can get us there?
És un projecte Manhattan? Què ens hi pot portar?
12:41
Well, we need lots of companiesempreses workingtreball on this, hundredscentenars.
Bé, necessitem moltes empreses treballant en això, centenars.
12:45
In eachcadascun of these fivecinc pathscamins, we need at leastmenys a hundredcent people.
En cadascuna d'aquestes cinc vies, necessitem almenys un centenar de persones.
12:50
And a lot of them, you'llho faràs look at and say, "They're crazyboig." That's good.
I a moltes d'aquestes, les mirareu i pensareu que estan boges. Això és bo.
12:53
And, I think, here in the TEDTED groupgrup,
I, penso, aquí en el grup de TED,
12:57
we have manymolts people who are alreadyja pursuingperseguint this.
tenim molta gent que ja està perseguint això.
13:00
BillProjecte de llei GrossBrut has severaldiversos companiesempreses, includingincloent one calledanomenat eSolareSolar
En Bill Gross té diverses empreses, incolent-ne una anomenada eSolar
13:04
that has some great solarsolar thermaltèrmica technologiestecnologies.
que té grans tecnologies termo-solars.
13:08
VinodVinod Khosla'sDe Khosla investinginversió in dozensdotzenes of companiesempreses
En Vinod Khosla està invertint en dotzenes de companyies
13:10
that are doing great things and have interestinginteressant possibilitiespossibilitats,
que estan fent grans coses i tenen possibilitats interessants,
13:14
and I'm tryingintentant to help back that.
i estic procurant donar-los suport.
13:18
NathanNathan MyhrvoldMyhrvold and I actuallyen realitat are backingsuport a companyempresa
En Nathan Myhrvold i jo estem actualment recolzant una companyia
13:20
that, perhapstal vegada surprisinglysorprenentment, is actuallyen realitat takingpresa the nuclearnuclear approachenfocament.
que, potser sorprenenmtent, està utilitzant l'enfoc nuclear.
13:24
There are some innovationsinnovacions in nuclearnuclear: modularmodular, liquidlíquid.
Hi ha moltes innovacions en l'energia nuclear: modular, líquid.
13:28
And innovationinnovació really stoppeds'ha aturat in this industryindústria quitebastant some agofa,
I la innovació es va aturar en aquesta industria ja fa algun temps,
13:32
so the ideaidea that there's some good ideasidees layingper la qual es around is not all that surprisingsorprenent.
així que la idea que hi ha bones idees al seu voltant no és del tot sorprenent.
13:36
The ideaidea of TerraPowerTerraPower is that, insteaden canvi of burningcrema a partpart of uraniumurani --
La idea de Terrapower és que, enlloc de cremar una part de l'urani,
13:41
the one percentpercentatge, whichquin is the U235 --
l'u percent, que és l'U235,
13:47
we decidedva decidir, "Let's burncremar the 99 percentpercentatge, the U238."
vam decidir, cremem el 99 percent, l'U238.
13:50
It is kindamable of a crazyboig ideaidea.
És una idea esbojarrada.
13:55
In factfet, people had talkedva parlar about it for a long time,
De fet, la gent havia parlat d'això durant molt de temps,
13:57
but they could never simulatesimular properlycorrectament whetherja sigui it would work or not,
però mai podien simular si funcionaria o no,
14:00
and so it's througha través the adventadveniment of modernmodern supercomputerssupercomputadors
així que és mitjançant l'arribada dels supercomputadors moders
14:04
that now you can simulatesimular and see that, yes,
que es pot simular i veure que, sí,
14:07
with the right material'sde material approachenfocament, this looksaspecte like it would work.
amb una aproximació amb els materials correctes, sembla que podria funcionar.
14:09
And, because you're burningcrema that 99 percentpercentatge,
I, perquè estas cremant el 99 percent,
14:15
you have greatlyen gran mesura improvedmillorat costcost profileperfil.
tens una gran millora en el perfil de costos.
14:18
You actuallyen realitat burncremar up the wastemalbaratament, and you can actuallyen realitat use as fuelcombustible
De fet estas cremant els residus, i pots utilitzar com a combustible
14:22
all the leftoverrestant wastemalbaratament from today'savui reactorsreactors.
tots els sobrants dels reactors d'avui en dia.
14:26
So, insteaden canvi of worryingpreocupant about them, you just take that. It's a great thing.
Així que, enlloc de preocupar-se per ells, els utilitzes. Es un gran fet.
14:29
It breathesrespira this uraniumurani as it goesva alongjunts, so it's kindamable of like a candleEspelma.
Consumeix aquest urani a mesura que avança. Així que és com una espelma.
14:34
You can see it's a logregistre there, oftensovint referredreferit to as a travelingviatjant waveonada reactorreactor.
Aquí tenen un tronc, anomenat de vegades reactor d'ona de propagació.
14:38
In termstermes of fuelcombustible, this really solvesresol the problemproblema.
En termes de combustible, soluciona el problema.
14:42
I've got a pictureimatge here of a placelloc in KentuckyKentucky.
Aquí tinc una foto d'un lloc a Kentucky.
14:46
This is the leftoverrestant, the 99 percentpercentatge,
Aquests són els sobrants, el 99 percent,
14:49
where they'veells ho han fet takenpresa out the partpart they burncremar now,
d'on han tret la part que es crema actualment,
14:51
so it's calledanomenat depletedesgotat uraniumurani.
així que s'anomena urani empobrit.
14:53
That would powerpoder the U.S. for hundredscentenars of yearsanys.
Podria donar energia als Estats Units durant centenars d'anys.
14:55
And, simplysimplement by filteringfiltratge seawateraigua de mar in an inexpensivebarat processprocés,
I, només filtrant l'aigua del mar en un procés sense cost,
14:58
you'dho faria have enoughsuficient fuelcombustible for the entiretot lifetimetota una vida of the restdescans of the planetplaneta.
tindries prou energia per a tota la vida de la resta del planeta.
15:01
So, you know, it's got lots of challengesdesafiaments aheadendavant,
Així que, ja sabeu, hi ha molts reptes per davant,
15:06
but it is an exampleexemple of the manymolts hundredscentenars and hundredscentenars of ideasidees
però és un exemple de les centenars i centenars d'idees
15:10
that we need to movemoure's forwardendavant.
que necessitem per a avançar.
15:15
So let's think: How should we measuremesurar ourselvesnosaltres mateixos?
Així que pensem, com ens hauriem de mesurar?
15:18
What should our reportinforme cardtargeta look like?
Com hauria de ser el nostre butlletí de notes?
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
Bé, anem cap on hem d'anar
15:24
and then look at the intermediateintermedi.
i després mirem al punt mig.
15:27
For 2050, you've heardescoltat manymolts people talk about this 80 percentpercentatge reductionreducció.
Per l'any 2050, han sentit a molta gent parlar d'aquesta reducció del 80 percent.
15:29
That really is very importantimportant, that we get there.
Això és molt important, que hi arribem.
15:34
And that 20 percentpercentatge will be used up by things going on in poorpobre countriespaïsos,
I aquest 20 percent s'utilitzarà per a les necessitats dels països pobres,
15:38
still some agricultureagricultura,
com l'agricultura.
15:42
hopefullyamb sort we will have cleanednetejat up forestryforestal, cementciment.
Tant de bo haguem netejat els boscos, el ciment.
15:44
So, to get to that 80 percentpercentatge,
Així que, per a arribar a aquest 80 percent,
15:48
the developeddesenvolupat countriespaïsos, includingincloent countriespaïsos like ChinaXina,
els països desenvolupats, incloent països com la Xina,
15:51
will have had to switchinterruptor theirels seus electricityelectricitat generationgeneració altogetheren total.
hauran de canviar la seva generació d'energia per complert.
15:55
So, the other gradegrau is: Are we deployingdesplegant this zero-emissionzero emissions technologytecnologia,
Aleshores, el seguent grau és, estem implantant aquesta tecnologia de zero-emissions?
16:00
have we deployeddesplegat it in all the developeddesenvolupat countriespaïsos
l'hem implantada en tots els països desenvolupats?
16:06
and we're in the processprocés of gettingaconseguint it elsewhereen una altra part?
i estem en procés de dur-la a tot arreu?
16:08
That's supersuper importantimportant.
Això és súper important.
16:11
That's a keyclau elementelement of makingelaboració that reportinforme cardtargeta.
És un element clau per a aprovar el nostre butlletí de notes.
16:13
So, backingsuport up from there, what should the 2020 reportinforme cardtargeta look like?
Així que, resumint des d'aquí, com hauria de ser el nostre butlletí de notes?
16:17
Well, again, it should have the two elementselements.
Bé, de nou, hauria de tenir dos elements.
16:22
We should go througha través these efficiencyeficiència measuresmesures to startcomençar gettingaconseguint reductionsreduccions:
Hauriem de passar per totes aquestes mesures d'eficiència per començar a tenir reduccions.
16:24
The lessmenys we emitemeten, the lessmenys that sumsuma will be of COCO2,
Quant menys emetem, menys serà la suma de CO2,
16:28
and, thereforeper tant, the lessmenys the temperaturetemperatura.
i, per tant, menor la temperatura.
16:31
But in some waysmaneres, the gradegrau we get there,
Però d'algunes maneres, la nota que aconseguim aquí,
16:33
doing things that don't get us all the way to the biggran reductionsreduccions,
fent coses que no ens duguin cap a grans reduccions,
16:36
is only equallyigualment, or maybe even slightlylleugerament lessmenys, importantimportant than the other,
és només igual, o inclús menys, important que l'altra,
16:40
whichquin is the piecepeça of innovationinnovació on these breakthroughsavenços.
que és la peça d'innovació d'aquests avenços.
16:44
These breakthroughsavenços, we need to movemoure's those at fullple speedvelocitat,
Aquesta avenços, que necessitem que passin a màxima velocitat,
16:48
and we can measuremesurar that in termstermes of companiesempreses,
i que podem mesurar en termes d'empreses,
16:51
pilotpilot projectsprojectes, regulatoryregulador things that have been changedha canviat.
projectes pilot, regulacions que hagin canviat.
16:54
There's a lot of great booksllibres that have been writtenescrit about this.
Hi ha molts grans llibres que s'han escrit sobre això.
16:57
The AlAl GoreGore bookllibre, "Our ChoiceElecció"
El llibre d'Al Gore, "La nostra opció"
17:00
and the DavidDavid McKayMcKay bookllibre, "SustainableSostenible EnergyEnergia WithoutSense the HotCalenta AirAire."
i el llibre de David McKay, "Energia Sostenible Sense Aire Calent".
17:03
They really go througha través it and createcrear a frameworkmarc
Realment ho estudien i creen un marc
17:06
that this can be discusseddiscutit broadlyamplament,
per a que això es pugui discutir ampliament,
17:09
because we need broadampli backingsuport for this.
perquè necessitem un gran recolzament per a això.
17:11
There's a lot that has to come togetherjunts.
Hi ha moltes coses que han de passar.
17:14
So this is a wishdesitjar.
Així que això és un desig.
17:16
It's a very concreteconcret wishdesitjar that we inventinventar this technologytecnologia.
És un desig molt concret que inventem aquesta tecnologia.
17:18
If you gaveva donar me only one wishdesitjar for the nextPròxim 50 yearsanys --
Si em donessiu només un desig pels propers 50 anys,
17:22
I could pickcollir who'squi és presidentpresident,
podria escollir qui és president,
17:25
I could pickcollir a vaccinevacuna, whichquin is something I love,
podria escollir una vacuna, que és una cosa que m'encanta,
17:27
or I could pickcollir that this thing
o podria escollir que aquesta cosa
17:30
that's halfla meitat the costcost with no COCO2 getses posa inventedinventat --
que divideix el cost per la meitat i que no emet CO2 s'inventi,
17:32
this is the wishdesitjar I would pickcollir.
això és el que triaria.
17:36
This is the one with the greatestel més gran impactimpacte.
Aquesta és la que té un impacte més gran.
17:38
If we don't get this wishdesitjar,
Si no aconseguim aquest desig,
17:40
the divisiondivisió betweenentre the people who think shortcurt termterme and long termterme will be terribleterrible,
la divisió entre la gent que pensa en el curt i el llarg termini serà terrible,
17:42
betweenentre the U.S. and ChinaXina, betweenentre poorpobre countriespaïsos and richric,
entre els Estats Units i la Xina, entre els països pobres i els rics,
17:46
and mostla majoria of all the livesvides of those two billionmil milions will be farlluny worsepitjor.
i la majoria de les vides d'aquests dos mil milions serà molt pitjor.
17:49
So, what do we have to do?
Així que, què hem de fer?
17:54
What am I appealingatractiu to you to steppas forwardendavant and driveconduir?
Per a què els estic demanant que donin un pas endavant i s'uneixin?
17:56
We need to go for more researchrecerca fundingfinançament.
Hem d'aconseguir més inversió en recerca.
18:01
When countriespaïsos get togetherjunts in placesllocs like CopenhagenCopenhaguen,
Quan països es reuneixen en llocs com Copenhagen,
18:04
they shouldn'tno just discussdiscuteix the COCO2.
no haurien de discutir només sobre el CO2.
18:06
They should discussdiscuteix this innovationinnovació agendaagenda,
Haurien de discutir aquesta agenda d'innovació,
18:09
and you'dho faria be stunnedsorprès at the ridiculouslyridículament lowbaix levelsnivells of spendingdespesa
i es quedarien atònits dels ridículs nivells de despesa
18:11
on these innovativeinnovador approachesenfocaments.
d'aquests enfocs innovadors.
18:16
We do need the marketmercat incentivesincentius -- COCO2 taxImpost, capcap and tradecomerç --
Necessitem incentius del mercat, taxes de CO2, mercat de bons de carboni,
18:18
something that getses posa that pricepreu signalsenyal out there.
alguna cosa que difongui aquesta senyal del preu.
18:22
We need to get the messagemissatge out.
Hem de fer que es difongui el missatge.
18:25
We need to have this dialoguediàleg be a more rationalracional, more understandablecomprensible dialoguediàleg,
Hem de fer que aquest diàleg sigui més racional, mes comprensible,
18:27
includingincloent the stepspassos that the governmentgovern takes.
incloent els passos que el govern faci.
18:30
This is an importantimportant wishdesitjar, but it is one I think we can achieveaconseguir.
És un desig important, però és una cosa que crec que podem assolir.
18:33
Thank you.
Gràcies.
18:37
(ApplauseAplaudiments)
(Aplaudiments)
18:39
Thank you.
Gràcies.
18:50
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. Thank you.
Chris Anderson: Gràcies. Gràcies.
18:52
(ApplauseAplaudiments)
(Aplaudiments)
18:54
Thank you. So to understandentendre more about TerraPowerTerraPower, right --
Gràcies. Per a entendre més sobre Terrapower, d'acord?
18:59
I mean, first of all, can you give a sensesentit of what scaleescala of investmentinversió this is?
Vull dir, primer, pots donar-nos una idea de quin nivell d'inversió estem parlant?
19:05
BilBil GatesPortes: To actuallyen realitat do the softwareprogramari, buycomprar the supercomputersuperordinador,
Bill Gates: Per a fer el software, adquirir el super-ordinador,
19:10
hirellogar all the great scientistscientífics, whichquin we'vetenim donefet,
fitxar tots els científics, cosa que ja hem fet,
19:14
that's only tensdesenes of millionsmilions,
això són només desenes de mil.lions,
19:16
and even onceun cop we testprova our materialsmaterials out in a RussianRus reactorreactor
i fins i tot un cop hem testejat els nostres materials en un reactor rus
19:19
to make sure that our materialsmaterials work properlycorrectament,
per a estar segurs que els nostres materials funcionen correctament,
19:22
then you'llho faràs only be up in the hundredscentenars of millionsmilions.
només pujarà a centenars de milions.
19:26
The toughdur thing is buildingedifici the pilotpilot reactorreactor;
El problema és construir el reactor pilot,
19:28
findingtrobar the severaldiversos billionmil milions, findingtrobar the regulatorRegulador, the locationubicació
trobar els diversos mil.lers de milions, trobar el regulador, la localització
19:31
that will actuallyen realitat buildconstruir the first one of these.
que construeixi el primer d'ells.
19:36
OnceVegada you get the first one builtconstruït, if it worksfunciona as advertiseds'anuncia,
Un cop tinguem fet el primer, si funciona com se suposa que ho ha de fer,
19:38
then it's just clearclar as day, because the economicseconomia, the energyenergia densitydensitat,
aleshores queda tot clar, perquè el model econòmic, la densitat d'energia
19:42
are so differentdiferent than nuclearnuclear as we know it.
són molt diferents de l'energia nuclear tal i com la coneixem.
19:46
CACA: And so, to understandentendre it right, this involvesimplica buildingedifici deepprofund into the groundterra
CA: Aleshores, per a entendre-ho bé, això implica construir molt profund a terra
19:48
almostgairebé like a verticalvertical kindamable of columncolumna of nuclearnuclear fuelcombustible,
gairebé una mena de columna de combustible nuclear,
19:52
of this sortordenar of spentgastat uraniumurani,
d'aquesta mena d'urani empobrit,
19:56
and then the processprocés startscomença at the topsuperior and kindamable of worksfunciona down?
i que el procés comença a dalt i va baixant?
19:58
BGBG: That's right. TodayAvui, you're always refuelingrecàrrega de combustible the reactorreactor,
BG: Correcte. Avui, sempre estem alimentant el reactor,
20:01
so you have lots of people and lots of controlscontrols that can go wrongmal:
i tenim molta gent i molts controls que poden anar malament,
20:04
that thing where you're openingobertura it up and movingen moviment things in and out,
aquesta cosa que has d'obrir i moure coses cap a endins i enfora.
20:07
that's not good.
Això no està bé.
20:10
So, if you have very cheapbarat fuelcombustible that you can put 60 yearsanys in --
Així que, si tens combustible barat que pots posar durant 60 anys en...
20:12
just think of it as a logregistre --
imaginem-nos-ho com un tronc...
20:17
put it down and not have those samemateix complexitiescomplexitats.
enterrar-ho i no tenir aquestes complicacions.
20:19
And it just sitss'asseu there and burnscremades for the 60 yearsanys, and then it's donefet.
I s'està allà cremant durant seixanta anys, i després ja està.
20:22
CACA: It's a nuclearnuclear powerpoder plantplanta that is its ownpropi wastemalbaratament disposaldisposició solutionsolució.
CA: És una central nuclear qué soluciona la seva propia gestió de residus.
20:27
BGBG: Yeah. Well, what happenspassa with the wastemalbaratament,
BG: Sí. Bé, el què passa amb els residus,
20:31
you can let it sitseure there -- there's a lot lessmenys wastemalbaratament undersota this approachenfocament --
els pots deixar allà... hi ha molts menys residus d'aquesta manera...
20:33
then you can actuallyen realitat take that,
també pots agafar-lo,
20:38
and put it into anotherun altre one and burncremar that.
i posar-lo dins d'un altre i cremar-lo.
20:40
And we startcomençar off actuallyen realitat by takingpresa the wastemalbaratament that existsexisteix todayavui,
I comencem agafant els residus que existeixen avui en dia,
20:43
that's sittingassegut in these coolingrefredament poolspiscines or drysec caskingcasking by reactorsreactors --
que es troben en aquestes piscines de refredament o en cubes seques per reactor.
20:47
that's our fuelcombustible to begincomençar with.
Aquest és el combustible amb el que podem començar.
20:51
So, the thing that's been a problemproblema from those reactorsreactors
Així que, el què ha estat un problema per a aquests reactors
20:53
is actuallyen realitat what getses posa fedalimentat into oursel nostre,
és el que alimenta els nostres,
20:56
and you're reducingreducció the volumevolum of the wastemalbaratament quitebastant dramaticallydramàticament
i estas reduint el volum de residus de manera espectacular
20:58
as you're going througha través this processprocés.
al llarg d'aquest procés.
21:01
CACA: I mean, you're talkingparlar to differentdiferent people around the worldmón
CA: Però en el teu discurs a gent diferent de tot el món
21:03
about the possibilitiespossibilitats here.
sobre les possibilitats que hi ha,
21:05
Where is there mostla majoria interestinterès in actuallyen realitat doing something with this?
on hi ha més interès en fer coses amb això?
21:07
BGBG: Well, we haven'tno ho han fet pickedescollit a particularparticular placelloc,
BG: Bé, no hem triat un lloc en particular,
21:10
and there's all these interestinginteressant disclosuredivulgació rulesregles about anything that's calledanomenat "nuclearnuclear,"
i hi ha totes aquestes regles tan interessants sobre la divulgació de qualsevol cosa que sigui nuclear
21:13
so we'vetenim got a lot of interestinterès,
així que tenim molt d'interès,
21:21
that people from the companyempresa have been in RussiaRússia, IndiaL'Índia, ChinaXina --
hi ha gent de l'empresa que ha estat a Russia, India, Xina.
21:23
I've been back seeingveient the secretarysecretari of energyenergia here,
Vaig estar aquí amb el Secretari d'Energia,
21:27
talkingparlar about how this fitsencaixa into the energyenergia agendaagenda.
parlant sobre com encabir això en l'agenda d'energia.
21:29
So I'm optimisticoptimista. You know, the FrenchFrancès and JapaneseJaponès have donefet some work.
Així que sóc optimista. Saps que els francesos i els japonesos han fet una mica de feina.
21:33
This is a variantvariant de on something that has been donefet.
Aquesta és una variant de coses que ja s'han fet.
21:36
It's an importantimportant advanceavance, but it's like a fastràpid reactorreactor,
És un avanç important, però és un reactor ràpid,
21:40
and a lot of countriespaïsos have builtconstruït them,
i molts països n'han construit,
21:44
so anybodyningú who'squi és donefet a fastràpid reactorreactor is a candidatecandidat to be where the first one getses posa builtconstruït.
així que aquell que hagi construit un reactor ràpid, és un candidat per a ser el primer que en faci un.
21:46
CACA: So, in your mindment, timescaleescala temporal and likelihoodprobabilitat
CA: Així que, dins del teu cap, escala de temps i probabilitat
21:51
of actuallyen realitat takingpresa something like this liveen directe?
de fer que una cosa així sigui possible?
21:56
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scalegamma alta, electro-generationelectro-generació things
BG: Bé, necessitem, per una d'aquestes coses d'electro-generació a gran escala
21:59
that's very cheapbarat,
que és molt barata,
22:04
we have 20 yearsanys to inventinventar and then 20 yearsanys to deploydesplegar.
tenim 20 anys per a inventar i 20 per a implementar.
22:06
That's sortordenar of the deadlinedata límit that the environmentalambiental modelsmodels
Aquest és més o menys el termini que els models mediambientals
22:10
have shownmostrat us that we have to meettrobar-se.
ens han ensenyat que hem d'assolir.
22:15
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichquin is wishingque desitgin for a lot --
I, com saps, Terrapower, si les coses van bé, que és molt desitjar,
22:17
could easilyfàcilment meettrobar-se that.
podria fàcilment acomplir-ho.
22:22
And there are, fortunatelyafortunadament now, dozensdotzenes of companiesempreses --
Hi ha, afortunadament, dotzenes d'empreses,
22:24
we need it to be hundredscentenars --
que necessitem que siguin centenars,
22:27
who, likewiseigualment, if theirels seus scienceciència goesva well,
que, de la mateixa manera, si la seva ciència funciona,
22:29
if the fundingfinançament for theirels seus pilotpilot plantsplantes goesva well,
si el finançament per a les seves plantes pilot va bé,
22:31
that they can competecompetir for this.
poden competir per a això.
22:34
And it's bestmillor if multiplemúltiple succeedtriomfar,
I és millor si uns quants se'n surten,
22:36
because then you could use a mixbarrejar of these things.
perquè pots utilitzar una barreja d'aquestes coses.
22:38
We certainlysens dubte need one to succeedtriomfar.
Certament necessitem que un se'n surti.
22:41
CACA: In termstermes of big-scalegran escala possiblepossible gamejoc changescanvis,
CA: En termes de possibles canvis de joc a gran escala,
22:43
is this the biggestel més gran that you're awareconscients of out there?
és aquest el més gran que coneixes?
22:46
BGBG: An energyenergia breakthroughavenç is the mostla majoria importantimportant thing.
BG: Un avenç energètic revolucionari és el més important.
22:49
It would have been, even withoutsense the environmentalambiental constraintrestricció,
Ho seria, fins i tot sense les restriccions mediambientals,
22:53
but the environmentalambiental constraintrestricció just makesfa it so much greatermajor.
però la restricció mediambiental ho fa encara més important.
22:55
In the nuclearnuclear spaceespai, there are other innovatorsinnovadors.
En temes nuclears, hi ha altres innovadors.
23:00
You know, we don't know theirels seus work as well as we know this one,
Ja saps, no coneixem la seva feina tan bé com coneixem aquesta,
23:03
but the modularmodular people, that's a differentdiferent approachenfocament.
però els modulars, això és un enfoc diferent.
23:06
There's a liquid-typetipus de líquid reactorreactor, whichquin seemssembla a little harddur,
Hi ha un tipus de reactor líquid, que sembla una mica difícil,
23:09
but maybe they say that about us.
però potser diguin el mateix de nosaltres.
23:13
And so, there are differentdiferent onesuns,
Així que n'hi ha de diferents,
23:15
but the beautybellesa of this is a moleculemolècula of uraniumurani
però la bellesa d'això es que una molècula d'urani
23:18
has a millionmilions timestemps as much energyenergia as a moleculemolècula of, say, coalcarbó,
té milions de vegades més energia que una molècula de, diguem, carbó,
23:21
and so -- if you can dealacord with the negativesnegatius,
i, si pots gestionar la part negativa,
23:25
whichquin are essentiallyfonamentalment the radiationradiació --
que essencialment és la radiació.
23:28
the footprintpetjada and costcost, the potentialpotencial,
l'empremta i el cost, el potencial,
23:31
in termstermes of effectefecte on landterra and variousdiversos things,
en termes de l'efecte en el sòl i altres coses,
23:34
is almostgairebé in a classclasse of its ownpropi.
s'ha de posar gairebé en una categoria especial.
23:36
CACA: If this doesn't work, then what?
CA; Si no funciona, què fem?
23:40
Do we have to startcomençar takingpresa emergencyemergència measuresmesures
Hem de prendre mesures d'emergència
23:44
to try and keep the temperaturetemperatura of the earthterra stableestable?
per a intentar mantenir estable la temperatura de la terra?
23:48
BGBG: If you get into that situationsituació,
BG: Si arribem a aquesta situació,
23:51
it's like if you've been over-eatingmenjar en excés, and you're about to have a heartcor attackatac:
és com si haguéssis estat sobrealimentan-te i estiguéssis a punt de tenir un atac de cor.
23:53
Then where do you go? You maypot need heartcor surgerycirurgia or something.
On vas aleshores? Potser necessitis una operació de cor o una cosa semblant.
23:58
There is a linelínia of researchrecerca on what's calledanomenat geoengineeringgeoingenieria,
Hi ha una linia d'investigació en una cosa anomenada geoenginyeria,
24:02
whichquin are variousdiversos techniquestècniques that would delayretard the heatingcalefacció
que són diverses tècniques que endarreririen l'escalfament
24:06
to buycomprar us 20 or 30 yearsanys to get our actactuar togetherjunts.
i ens donarien 20 o 30 anys per a posar-nos d'acord.
24:09
Now, that's just an insuranceassegurança policypolítica.
Ara, això només és una pòlissa s'asegurança.
24:12
You hopeesperança you don't need to do that.
Esperem que no ho haguem de fer.
24:14
Some people say you shouldn'tno even work on the insuranceassegurança policypolítica
Hi ha gent que diu que no hauriem ni de treballar en aquesta pòlissa d'assegurança
24:16
because it mightpotser make you lazymandrós,
perquè ens tornaria mandrosos,
24:18
that you'llho faràs keep eatingmenjant because you know heartcor surgerycirurgia will be there to saveguardar you.
que continuariem menjant perquè sabem que la cirurgia cardíaca és allà per a salvar-nos.
24:20
I'm not sure that's wiseprudent, givendonat the importanceimportància of the problemproblema,
No estic segur que això sigui intel-ligent, donada la importància del problema,
24:24
but there's now the geoengineeringgeoingenieria discussiondiscussió
però ara hi ha la discussió dels geoenginyers
24:27
about -- should that be in the back pocketbutxaca in casecas things happenpassar fastermés ràpid,
sobre, hauriem de tenir això a la butxaca en cas que les coses passin més ràpid,
24:31
or this innovationinnovació goesva a lot slowermés lent than we expectespera?
o aquesta innovació vagi més lenta del què esperem.
24:35
CACA: ClimateClima skepticsescèptics: If you had a sentencesentència or two to say to them,
CA: Escèptics del canvi climàtic: si tingués una frase o dos per a ells,
24:40
how mightpotser you persuadepersuadir them that they're wrongmal?
com els convenceria que estan equivocats?
24:45
BGBG: Well, unfortunatelyper desgràcia, the skepticsescèptics come in differentdiferent campscamps.
BG: Bé, desafortunadament, els escèptics venen de diferents bandes.
24:50
The onesuns who make scientificcientífic argumentsarguments are very fewpocs.
Els que tenen arguments científics són molt pocs.
24:54
Are they sayingdient that there's negativenegatiu feedbackcomentaris effectsefectes
Estan dient que hi ha efectes de retroalimentació
24:58
that have to do with cloudsnúvols that offsetòfset things?
que tenen a veure amb núvols que compensen les coses?
25:01
There are very, very fewpocs things that they can even say
Hi ha molt, molt poques coses que mostrin
25:03
there's a chanceoportunitat in a millionmilions of those things.
que hi ha una possibilitat entre un mil.lio d'aquestes coses.
25:06
The mainprincipal problemproblema we have here, it's kindamable of like AIDSSIDA.
El principal problema que tenim és com amb el SIDA.
25:09
You make the mistakeerrada now, and you paypagar for it a lot latermés tard.
Si comets un error ara, el pagues més tard.
25:12
And so, when you have all sortstipus of urgenturgent problemsproblemes,
I com quan tens tot de problemes urgents,
25:16
the ideaidea of takingpresa paindolor now that has to do with a gainguany latermés tard,
la idea de que patir ara té a veure amb obtenir un guany més endavant...
25:20
and a somewhatuna mica uncertainincert paindolor thing --
i és un dolor una mica incert.
25:23
in factfet, the IPCCL'IPCC reportinforme, that's not necessarilynecessàriament the worstel pitjor casecas,
De fet, l'informe de l'IPCC, que no és necessariament el pitjor dels casos,
25:26
and there are people in the richric worldmón who look at IPCCL'IPCC
i hi ha gent en el món desenvolupat que miren l'IPCC
25:32
and say, "OK, that isn't that biggran of a dealacord."
i diuen, d'acord, no és un problema tan gros.
25:34
The factfet is it's that uncertainincert partpart that should movemoure's us towardscap a this.
El fet és que és aquesta part incerta és la que hauria de moure'ns cap aquí.
25:38
But my dreamsomiar here is that, if you can make it economiceconòmic,
Però el meu somni és que si ho pots fer econòmic,
25:42
and meettrobar-se the COCO2 constraintsrestriccions,
i acompleix els requeriments de CO2,
25:45
then the skepticsescèptics say, "OK,
aleshores els escèptics digui, d'acord,
25:47
I don't carecura that it doesn't put out COCO2,
m'és igual que no emeti CO2,
25:49
I kindamable of wishdesitjar it did put out COCO2,
desitjaria que no emetés CO2,
25:51
but I guesssuposo I'll acceptacceptar it because it's cheapermés barat than what's come before."
però suposo que acceptaré perquè és més barat que el què teniem.
25:53
(ApplauseAplaudiments)
(Aplaudiments)
25:57
CACA: And so, that would be your responseresposta to the BjornBjorn LomborgLomborg argumentargument,
CA: Així que, aquesta seria la teva resposta als arguments de'n Bjorn Lomborg,
26:01
that basicallybàsicament if you spendGastar all this energyenergia tryingintentant to solveresoldre the COCO2 problemproblema,
que bàsicament si gastem tota aquesta energia en solventar el problema del CO2,
26:05
it's going to take away all your other goalsmetes
farà oblidar tots els teus altres objectius
26:09
of tryingintentant to rideliminar the worldmón of povertypobresa and malariamalària and so forthendavant,
d'intentar desfer-te de la pobresa del món, de la malaria, etc,
26:11
it's a stupidestúpid wastemalbaratament of the Earth'sDe terra resourcesrecursos to put moneydiners towardscap a that
que és una despesa estúpida de recursos de la Terra el posar diners en això
26:14
when there are better things we can do.
quan hi ha coses millors que podem fer.
26:18
BGBG: Well, the actualactual spendingdespesa on the R&D piecepeça --
BG: Bé, la despesa actual en R+D...
26:20
say the U.S. should spendGastar 10 billionmil milions a yearcurs more than it is right now --
diguem que els Estats Units hauria de gastar 10 mil milions més del què es gasta ara
26:23
it's not that dramaticDramàtic.
no és tan terirble.
26:27
It shouldn'tno take away from other things.
No hauria de fer-nos oblidar les altres coses.
26:29
The thing you get into biggran moneydiners on, and this, reasonableraonable people can disagreediscrepar,
Quan entres en grans xifres, i en això la gent raonable pot no estar-hi d'acord,
26:31
is when you have something that's non-economicno econòmica and you're tryingintentant to fundfons that --
es quan tens una cosa que és no-econòmica i ho estàs intentant financiar.
26:34
that, to me, mostlysobretot is a wastemalbaratament.
Això, per a mi, és principalment un desbaratament.
26:37
UnlessLlevat que you're very closea prop and you're just fundingfinançament the learningaprenentatge curvecorba
A menys que estiguis molt aprop i estiguis finançant la corba d'aprenentatge
26:40
and it's going to get very cheapbarat,
et sortirà molt barat.
26:43
I believe we should try more things that have a potentialpotencial
Crec que hauriem de provar més coses que tinguin potencial
26:45
to be farlluny lessmenys expensivecar.
per ser molt menys cars.
26:49
If the trade-offintercanvi you get into is, "Let's make energyenergia supersuper expensivecar,"
Si l'intercanvi en el que entres es, fem l'energia super-cara,
26:51
then the richric can affordpagar that.
aleshores els rics s'ho poden permetre.
26:56
I mean, all of us here could paypagar fivecinc timestemps as much for our energyenergia
Vull dir, tots nosaltres podriem pagar cinc vegades més per la nostra energia
26:58
and not changecanviar our lifestyleestil de vida.
i no canviar el nostre estil de vida.
27:01
The disasterdesastre is for that two billionmil milions.
El desastre és per aquests dos mil milions.
27:03
And even LomborgLomborg has changedha canviat.
I fins i tot en Lomborg ha canviat.
27:05
His shticknumeret now is, "Why isn't the R&D gettingaconseguint more discusseddiscutit?"
El seu numeret ara és, perquè no s'està discutint més l'R+D?
27:07
He's still, because of his earlierabans stuffcoses,
Encara està, pels seus arguments anteriors,
27:12
still associatedassociat with the skepticescèptic campcampament,
associat al costat dels escèptics,
27:14
but he's realizedadonar-se'n that's a prettybonic lonelysolitari campcampament,
però s'ha adonat que està bastant sol a la seva banda,
27:16
and so, he's makingelaboració the R&D pointpunt.
i per això fa l'argument de la R+D.
27:19
And so there is a threadfil of something that I think is appropriateapropiat.
I per això hi ha un fil argumental d'una cosa que crec que és inapropiada.
27:22
The R&D piecepeça, it's crazyboig how little it's fundedfinançat.
La R+D, és una bogeria la poca finançació que té.
27:27
CACA: Well BillProjecte de llei, I suspectsospitós I speakparlar on the behalfnom of mostla majoria people here
CA: Bé, Bill, suposo que parlo en nom de la majoria de gent aquí
27:30
to say I really hopeesperança your wishdesitjar comesve trueveritat. Thank you so much.
quan dic que espero que el teu somni es faci realitat. Moltes gràcies.
27:33
BGBG: Thank you.
BG: Gràcies.
27:36
(ApplauseAplaudiments)
(Aplaudiments)
27:38
Translated by David Monreal
Reviewed by Noemi Casadesus Viola

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com