English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates sobre energia: Innovant fins a zero!

Filmed
Views 4,494,121

A TED2010, Bill Gates mostra la seva visió del futur de l'energia del món, descrivint la necessitat de "miracles" per evitar una catàstrofe planetària i explicant perquè recolza un tipus radicalment diferent de reactor nuclear. L'objectiu necessari? Zero emissions de carboni a nivell global el 2050.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk today about energy and climate.
Avui parlaré sobre l'energia i el clima.
00:16
And that might seem a bit surprising because
Potser sorprèn perquè
00:20
my full-time work at the Foundation is mostly about vaccines and seeds,
la meva feina a temps complert a la Fundació se centra principalment en vacunes i llavors,
00:22
about the things that we need to invent and deliver
sobre les coses que hem d'inventar i entregar
00:27
to help the poorest two billion live better lives.
per ajudar als dos mil mil·lions de persones més pobres a viure una vida millor.
00:30
But energy and climate are extremely important to these people --
Però l'energia i el clima són extremament importants per a aquestes persones,
00:35
in fact, more important than to anyone else on the planet.
de fet, molt més important que per a la resta del planeta.
00:40
The climate getting worse means that many years, their crops won't grow:
Que el clima empitjori vol dir que les seves collites no creixeran durant anys.
00:45
There will be too much rain, not enough rain,
Hi haurà massa pluja, massa poca pluja.
00:50
things will change in ways
Les coses canviaran de maneres
00:53
that their fragile environment simply can't support.
que el seu fràgil medi ambient simplement no pot suportar.
00:55
And that leads to starvation, it leads to uncertainty, it leads to unrest.
I això porta fam. Això porta incertesa. Això porta disturbis.
00:59
So, the climate changes will be terrible for them.
Així que, els canvis climàtics seran terribles per a ells.
01:04
Also, the price of energy is very important to them.
A més, el preu de l'energia és molt important per a ells.
01:08
In fact, if you could pick just one thing to lower the price of,
De fet, si poguessis triar només una cosa de la qual baixar el preu,
01:11
to reduce poverty, by far you would pick energy.
per a reduir la pobresa, de lluny, triaries l'energia.
01:14
Now, the price of energy has come down over time.
Ara bé, el preu de l'energia ha baixat el llarg del temps.
01:18
Really advanced civilization is based on advances in energy.
Realment, una civilització avançada es basa en avanços en energia.
01:22
The coal revolution fueled the Industrial Revolution,
La revolució del carbó va impulsar la revolució industrial,
01:28
and, even in the 1900s we've seen a very rapid decline in the price of electricity,
i, fins i tot al segle XX hem vist una ràpida davallada del preu de l'electricitat,
01:32
and that's why we have refrigerators, air-conditioning,
i és per això que tenim neveres, aires condicionats,
01:38
we can make modern materials and do so many things.
podem fer materials moderns i moltres altres coses.
01:41
And so, we're in a wonderful situation with electricity in the rich world.
Així doncs, amb electricitat en el món ric estem en una situació meravellosa.
01:45
But, as we make it cheaper -- and let's go for making it twice as cheap --
Però a mesura que l'abaratim, suposem que la fem dues vegades més barata,
01:52
we need to meet a new constraint,
hem d'acomplir una nova restricció,
01:59
and that constraint has to do with CO2.
i aquesta restricció té a veure amb el CO2.
02:01
CO2 is warming the planet,
El CO2 està escalfant el planeta,
02:05
and the equation on CO2 is actually a very straightforward one.
i l'equació del CO2 és en realitat molt senzilla.
02:08
If you sum up the CO2 that gets emitted,
Si sumes el CO2 que s'emet,
02:14
that leads to a temperature increase,
ens porta a un increment de la temperatura,
02:18
and that temperature increase leads to some very negative effects:
i aquest increment de la temperatura implica alguns efectes molt negatius.
02:21
the effects on the weather; perhaps worse, the indirect effects,
Els efectes en el clima i, potser pitjor, els efectes indirectes,
02:25
in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes,
en aquells ecosistemes naturals que no poden ajustar-se a canvis tan ràpids,
02:28
and so you get ecosystem collapses.
i que fan que els ecosistemes es col·lapsin.
02:33
Now, the exact amount of how you map
En la manera exacta de descriure
02:36
from a certain increase of CO2 to what temperature will be
des d'un cert augment de CO2 fins a la temperatura que tindrem
02:39
and where the positive feedbacks are,
i el comportament exacte de les variables,
02:43
there's some uncertainty there, but not very much.
hi ha una mica d'incertesa, però no massa.
02:45
And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be,
Segurament hi ha incertesa en com de dolents seran aquests efectes,
02:48
but they will be extremely bad.
però seran extremadament dolents.
02:51
I asked the top scientists on this several times:
He preguntat als principals científics diverses vegades sobre això,
02:54
Do we really have to get down to near zero?
realment hem de baixar fins a gairebé zero?
02:56
Can't we just cut it in half or a quarter?
No podriem simplement retallar-ne fins a la meitat o a un quart?
02:59
And the answer is that until we get near to zero,
I la resposta és que fins que no ens acostem a zero,
03:02
the temperature will continue to rise.
la temperatura seguirà pujant.
03:06
And so that's a big challenge.
I per tant això és un gran repte.
03:08
It's very different than saying "We're a twelve-foot-high truck trying to get under a ten-foot bridge,
No és com un camió de 4m d'alçada que vol passar sota un pont de 3m i mig,
03:10
and we can just sort of squeeze under."
que només cal que s'apreti una mica.
03:15
This is something that has to get to zero.
Això ha d'arribar a zero.
03:18
Now, we put out a lot of carbon dioxide every year,
Emetem molt de diòxid de carboni cada any,
03:22
over 26 billion tons.
més de 26 mil mil·lions de tones.
03:26
For each American, it's about 20 tons;
Per cada americà, són 20 tones.
03:28
for people in poor countries, it's less than one ton.
Per gent en països pobres és menys d'una tona.
03:32
It's an average of about five tons for everyone on the planet.
És una mitja d'unes cinc tones per persona al planeta.
03:35
And, somehow, we have to make changes
I hem de fer canvis d'alguna manera
03:39
that will bring that down to zero.
que portin aquesta quantitat fins a zero.
03:41
It's been constantly going up.
Ha estat creixent de forma constant
03:44
It's only various economic changes that have even flattened it at all,
Han estat alguns canvis econòmics que l'han aconseguida aplanar una mica
03:46
so we have to go from rapidly rising
així que hem d'anar d'un creixement ràpid
03:51
to falling, and falling all the way to zero.
a una baixada, i baixar fins a zero.
03:54
This equation has four factors,
Aquesta equació té quatre factors
03:57
a little bit of multiplication:
Una mica de multiplicació.
03:59
So, you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero,
Aleshores, tenim una cosa a l'esquerra, CO2, que vols que sigui zero,
04:01
and that's going to be based on the number of people,
i està relacionat amb el nombre de persones,
04:04
the services each person's using on average,
els serveis que cada persona utilitza de mitja,
04:08
the energy on average for each service,
l'energia promig de cada servei,
04:11
and the CO2 being put out per unit of energy.
i el CO2 que s'emet per cada unitat d'energia.
04:14
So, let's look at each one of these
Aleshores, fixem-nos en cada un d'ells
04:18
and see how we can get this down to zero.
i mirem com podem rebaixar-los fins a zero.
04:20
Probably, one of these numbers is going to have to get pretty near to zero.
Probablement algun d'aquests números hauràn d'acostar-se molt a zero.
04:24
Now that's back from high school algebra,
Això és de quan fèiem àlgebra a l'escola,
04:28
but let's take a look.
però mirem-nos-ho.
04:31
First, we've got population.
Primer tenim la població.
04:33
The world today has 6.8 billion people.
El món té avui 6,8 mil mil.lions de persones.
04:35
That's headed up to about nine billion.
I va de camí a que en siguem nou mil mil.lions.
04:38
Now, if we do a really great job on new vaccines,
Si fem una bona labor en noves vacunes,
04:40
health care, reproductive health services,
tenim cura de la salut, serveis de salut reproductiva,
04:44
we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent,
podríem reduir aquesta xifra en, potser, un 10 o 15 percent,
04:46
but there we see an increase of about 1.3.
però estem veient un increment d'aproximadament un 1,3.
04:50
The second factor is the services we use.
El segon factor són els serveis que utilitzem.
04:54
This encompasses everything:
Això ho inclou tot,
04:57
the food we eat, clothing, TV, heating.
els aliments que mengem, abric, televisió, calefacció.
04:59
These are very good things:
Això són coses molt bones
05:03
getting rid of poverty means providing these services
i eliminar la pobresa implica donar aquests serveis
05:06
to almost everyone on the planet.
a gairebé tothom del planeta.
05:09
And it's a great thing for this number to go up.
I és molt bo que aquest número creixi.
05:11
In the rich world, perhaps the top one billion,
En el primer món, potser els mil mil.lions més afavorits,
05:15
we probably could cut back and use less,
podriem fer retallades i utilitzar-ne menys
05:17
but every year, this number, on average, is going to go up,
però cada any, aquesta xifra puja de promig
05:19
and so, over all, that will more than double
i aleshores, en termes generals, es duplicaran
05:23
the services delivered per person.
els serveis que es donen per persona.
05:27
Here we have a very basic service:
Aquí tenim un servei molt bàsic.
05:30
Do you have lighting in your house to be able to read your homework?
Vostès tenen llum a casa per a poder fer els deures
05:32
And, in fact, these kids don't, so they're going out
però aquests nois no, així que surten a fora
05:35
and reading their school work under the street lamps.
i llegeixen els deures del col.legi sota els fanals del carrer.
05:37
Now, efficiency, E, the energy for each service,
Ara, la eficiència, la E, és l'energia de cada servei,
05:42
here finally we have some good news.
aquí, finalment, hi tenim una bona noticia.
05:46
We have something that's not going up.
Tenim una cosa que no està augmentant.
05:48
Through various inventions and new ways of doing lighting,
Mitjançant alguns invents i noves maneres de realitzar la il.luminació
05:50
through different types of cars, different ways of building buildings --
amb diferents tipus de cotxes, formes diferents de construir edificis.
05:53
there are a lot of services where you can bring
Hi ha molts serveis en els quals es pot reduir
05:58
the energy for that service down quite substantially.
de forma substancial el consum d'energia,
06:01
Some individual services even bring it down by 90 percent.
alguns dels serveis individuals ho fan en un 90 percent.
06:05
There are other services like how we make fertilizer,
Hi ha altres serveis, com la forma de fabricar fertilitzants,
06:08
or how we do air transport,
o el transport aeri
06:11
where the rooms for improvement are far, far less.
en els quals el marge de millora és molt menor.
06:13
And so, overall here, if we're optimistic,
I aleshores aquí, en general, sí que som optimistes,
06:17
we may get a reduction of a factor of three to even, perhaps, a factor of six.
podem arribar potser a una reducció d'un factor de tres, i fins potser de sis.
06:19
But for these first three factors now,
Però per a aquest primer tres factors,
06:26
we've gone from 26 billion to, at best, maybe 13 billion tons,
passem de 26 mil mil.lions fins, en el millor dels casos, potser 13 mil mil.lions de tones
06:29
and that just won't cut it.
i això no rebaixaria prou.
06:34
So let's look at this fourth factor --
Així que mirem aquest primer factor
06:36
this is going to be a key one --
-que serà un factor clau-
06:38
and this is the amount of CO2 put out per each unit of energy.
i aquesta és la quantitat de CO2 emesa per cada unitat d'energia.
06:40
And so the question is: Can you actually get that to zero?
I la pregunta és, pots fer-la baixar fins a zero?
06:46
If you burn coal, no.
Si cremes carbó, no.
06:50
If you burn natural gas, no.
Si cremes gas natural, no.
06:52
Almost every way we make electricity today,
Gairebé tots els mètodes mitjançant els quals creem avui electricitat
06:54
except for the emerging renewables and nuclear, puts out CO2.
excepte per les noves energies renovables i la nuclear, emeten CO2.
06:57
And so, what we're going to have to do at a global scale,
Aleshores el que haurem de fer a una escala global
07:03
is create a new system.
és crear un nou sistema.
07:06
And so, we need energy miracles.
Aleshores necessitem miracles d'energia.
07:09
Now, when I use the term "miracle," I don't mean something that's impossible.
Quan utilitzo la paraula miracle, no vull dir coses que siguin impossibles.
07:11
The microprocessor is a miracle. The personal computer is a miracle.
El microprocessador és un miracle. L'ordinador és un miracle.
07:15
The Internet and its services are a miracle.
Internet i els seus serveis són un miracle.
07:20
So, the people here have participated in the creation of many miracles.
La gent que hi ha aquí ha participat en la creació de molts miracles.
07:23
Usually, we don't have a deadline,
Normalment no tenim una data límit
07:28
where you have to get the miracle by a certain date.
per la qual hem de tenir llest un miracle per una determinada data.
07:30
Usually, you just kind of stand by, and some come along, some don't.
Normalment, en certa forma esperes, i alguns miracles venen i altres no.
07:32
This is a case where we actually have to drive at full speed
Aquest és un cas en el que realment hem d'avançar a màxima velocitat
07:36
and get a miracle in a pretty tight timeline.
i aconseguir un miracle en un temps molt ajustat.
07:40
Now, I thought, "How could I really capture this?
I ara, vaig pensar, com podria aconseguir-ho?
07:45
Is there some kind of natural illustration,
Hi ha algun tipus d'exemple a la natura?
07:48
some demonstration that would grab people's imagination here?"
Alguna demostració que atraparia la imaginació de la gent?
07:50
I thought back to a year ago when I brought mosquitos,
Vaig pensar en l'any passat quan vaig portar mosquits,
07:55
and somehow people enjoyed that.
i d'alguna manera a la gent li va agradar.
07:59
(Laughter)
(Rialles)
08:01
It really got them involved in the idea of,
Realment vaig aconseguir comprometre'ls amb la idea que,
08:03
you know, there are people who live with mosquitos.
ja sabeu, hi ha gent que viu amb mosquits.
08:06
So, with energy, all I could come up with is this.
Aleshores, amb l'energia, l'únic que se'm va acudir va ser això.
08:09
I decided that releasing fireflies
Vaig decidir que lliberar cuques de llum
08:14
would be my contribution to the environment here this year.
seria la meva contribució al medi ambient, aquí, aquest any.
08:17
So here we have some natural fireflies.
Així que aquí tenim unes cuques de llum naturals.
08:21
I'm told they don't bite; in fact, they might not even leave that jar.
M'han dit que no mosseguen. De fet, potser ni sortiràn del pot.
08:24
(Laughter)
(Rialles)
08:27
Now, there's all sorts of gimmicky solutions like that one,
Ara, existeixen tot tipus de solucions rebuscades com aquesta,
08:30
but they don't really add up to much.
però al cap i a la fi no sumen massa.
08:35
We need solutions -- either one or several --
Necessitem solucions, potser una o varies,
08:37
that have unbelievable scale
que tinguin una escala inimaginable
08:41
and unbelievable reliability,
i una fiabiiitat inimaginable,
08:45
and, although there's many directions people are seeking,
i, encara que hi hagi moltes direccions en les que la gent està buscant,
08:47
I really only see five that can achieve the big numbers.
jo només en veig cinc que poden aconseguir grans canvis.
08:50
I've left out tide, geothermal, fusion, biofuels.
Deixaré de banda l'energia hidroelèctrica, geotermal, la fusió i els biocombustibles.
08:54
Those may make some contribution,
Aquests poden arribar a fer una contribució,
08:59
and if they can do better than I expect, so much the better,
i si poden aconseguir més del què espero, millor,
09:01
but my key point here
però la clau aquí
09:03
is that we're going to have to work on each of these five,
és que haurem de treballar en cada un d'aquests cinc
09:05
and we can't give up any of them because they look daunting,
i no podem rendir-nos en cap d'elles perquè semblin enormes
09:09
because they all have significant challenges.
perquè totes presenten reptes significatius.
09:13
Let's look first at the burning fossil fuels,
Mirem primer als combustibles fòssils que es cremen,
09:17
either burning coal or burning natural gas.
tant cremant carbó o cremant gas natural.
09:19
What you need to do there, seems like it might be simple, but it's not,
El que s'ha de fer aquí sembla simple, però no ho és.
09:23
and that's to take all the CO2, after you've burned it, going out the flue,
I és agafar tot el CO2 després de cremar-los
09:26
pressurize it, create a liquid, put it somewhere,
portar-lo a alta pressió, crear un líquid, posar-lo en algun lloc
09:32
and hope it stays there.
i esperar que es quedi allà.
09:35
Now we have some pilot things that do this at the 60 to 80 percent level,
Ara tenim algunes coses pilot que ho fan a un nivell d'entre el 60 i el 80 percent,
09:37
but getting up to that full percentage, that will be very tricky,
però arribar fins a aquest percentatge, serà molt complicat,
09:41
and agreeing on where these CO2 quantities should be put will be hard,
i posar-se d'acord en on posar aquestes quantitats de CO2 serà complicat,
09:45
but the toughest one here is this long-term issue.
però el més difícil és el problema a llarg termini.
09:51
Who's going to be sure?
Qui ho sap del cert?
09:54
Who's going to guarantee something that is literally billions of times larger
Qui garantirà una cosa que es literalment mil.lers de milions de vegades més gran
09:56
than any type of waste you think of in terms of nuclear or other things?
que qualsevol tipus de residu que puguis pensar en termes nuclears o d'altres?
10:00
This is a lot of volume.
Això és un volum molt gran.
10:04
So that's a tough one.
Així que aquesta és complicada.
10:07
Next would be nuclear.
La següent seria la nuclear.
10:09
It also has three big problems:
Que també té tres grans problemes.
10:11
Cost, particularly in highly regulated countries, is high;
El cost, particularmant en països altament regulats, és alt.
10:14
the issue of the safety, really feeling good about nothing could go wrong,
La seguretat, sentir-se segur que res pot anar malament,
10:18
that, even though you have these human operators,
que, tot i que tinguis operaris humans,
10:22
that the fuel doesn't get used for weapons.
aquest combustible no es farà servir per a armes.
10:25
And then what do you do with the waste?
I després, què fas amb els residus?
10:28
And, although it's not very large, there are a lot of concerns about that.
I, encara que no són molt grans, hi ha moltes preocupacions al respecte.
10:30
People need to feel good about it.
La gent necessita sentir-se bé amb ella.
10:33
So three very tough problems that might be solvable,
Així que tenim tres problemes molt difícils que podrien solucionar-se,
10:35
and so, should be worked on.
en els que hauriem de treballar.
10:40
The last three of the five, I've grouped together.
Els tres últims dels cinc, els he posat junts.
10:42
These are what people often refer to as the renewable sources.
Aquells als quals la gent es refereix com a fonts d'energia renovables.
10:45
And they actually -- although it's great they don't require fuel --
I que... encara que són genials i no requereixen combustible...
10:49
they have some disadvantages.
tenen alguns desavantatges.
10:53
One is that the density of energy gathered in these technologies
Un és que la densitat d'energia que s'ajunta en aquestes tecnologies
10:55
is dramatically less than a power plant.
és moltíssim menys que la d'una planta d'energia.
11:01
This is energy farming, so you're talking about many square miles,
Això són granges d'energia, així que estem parlant de molts metres quadrats,
11:03
thousands of time more area than you think of as a normal energy plant.
centenars de vegades més que una planta tradicional de producció d'energia.
11:07
Also, these are intermittent sources.
A més, aquestes són fonts intermitents.
11:12
The sun doesn't shine all day, it doesn't shine every day,
El sol no brilla tot el dia, ni brilla cada dia,
11:15
and, likewise, the wind doesn't blow all the time.
i, de la mateixa manera, el vent no bufa tota l'estona.
11:18
And so, if you depend on these sources,
Així que, si depens d'aquestes fonts,
11:21
you have to have some way of getting the energy
has de tenir alguna manera de tenir energia
11:23
during those time periods that it's not available.
durant els períodes en que no està disponible.
11:26
So, we've got big cost challenges here,
Així que tenim reptes molt costosos aquí.
11:29
we have transmission challenges:
Tenim reptes de transmissió.
11:32
for example, say this energy source is outside your country;
Per exemple, diguem que la font d'energia és fora del teu país,
11:34
you not only need the technology,
no només necessites la tecnologia,
11:37
but you have to deal with the risk of the energy coming from elsewhere.
sinó que has de gestionar els riscos que té que l'energia vingui d'altres bandes.
11:39
And, finally, this storage problem.
I, finalment, el problema d'emmagatzemament.
11:44
And, to dimensionalize this, I went through and looked at
I, per a dimansionar-lo, vaig investigar i buscar
11:46
all the types of batteries that get made --
tots els tipus de bateries que es fabriquen,
11:49
for cars, for computers, for phones, for flashlights, for everything --
per a cotxes, ordinadors, telèfons, llanternes, per a qualsevol cosa,
11:52
and compared that to the amount of electrical energy the world uses,
i comparats amb la quantitat d'energia elèctrica que necessita el món,
11:56
and what I found is that all the batteries we make now
el que vaig trobar és que totes les bateries que fabriquem
12:01
could store less than 10 minutes of all the energy.
podrien emmagatzemar menys de 10 minuts de tota l'energia.
12:05
And so, in fact, we need a big breakthrough here,
Així que, de fet, necessitem una gran millora aquí,
12:09
something that's going to be a factor of 100 better
una millora que haurà de ser d'un factor de cent vegades millor
12:12
than the approaches we have now.
que les aproximacions que tenim ara.
12:16
It's not impossible, but it's not a very easy thing.
No és impossible, però no es una cosa fàcil.
12:18
Now, this shows up when you try to get the intermittent source
Ara, això és el que ens trobem quan volem que les fonts d'energia intermitents
12:22
to be above, say, 20 to 30 percent of what you're using.
estiguin per sobre, diguem, d'un 20 o 30 percent del què estem utilitzant.
12:26
If you're counting on it for 100 percent,
Si comptes amb elles per a un 100 percent
12:30
you need an incredible miracle battery.
necessites una bateria miraculosa increïble.
12:32
Now, how we're going to go forward on this -- what's the right approach?
Ara, com avançarem en això: quina és l'aproximació encertada?
12:38
Is it a Manhattan Project? What's the thing that can get us there?
És un projecte Manhattan? Què ens hi pot portar?
12:41
Well, we need lots of companies working on this, hundreds.
Bé, necessitem moltes empreses treballant en això, centenars.
12:45
In each of these five paths, we need at least a hundred people.
En cadascuna d'aquestes cinc vies, necessitem almenys un centenar de persones.
12:50
And a lot of them, you'll look at and say, "They're crazy." That's good.
I a moltes d'aquestes, les mirareu i pensareu que estan boges. Això és bo.
12:53
And, I think, here in the TED group,
I, penso, aquí en el grup de TED,
12:57
we have many people who are already pursuing this.
tenim molta gent que ja està perseguint això.
13:00
Bill Gross has several companies, including one called eSolar
En Bill Gross té diverses empreses, incolent-ne una anomenada eSolar
13:04
that has some great solar thermal technologies.
que té grans tecnologies termo-solars.
13:08
Vinod Khosla's investing in dozens of companies
En Vinod Khosla està invertint en dotzenes de companyies
13:10
that are doing great things and have interesting possibilities,
que estan fent grans coses i tenen possibilitats interessants,
13:14
and I'm trying to help back that.
i estic procurant donar-los suport.
13:18
Nathan Myhrvold and I actually are backing a company
En Nathan Myhrvold i jo estem actualment recolzant una companyia
13:20
that, perhaps surprisingly, is actually taking the nuclear approach.
que, potser sorprenenmtent, està utilitzant l'enfoc nuclear.
13:24
There are some innovations in nuclear: modular, liquid.
Hi ha moltes innovacions en l'energia nuclear: modular, líquid.
13:28
And innovation really stopped in this industry quite some ago,
I la innovació es va aturar en aquesta industria ja fa algun temps,
13:32
so the idea that there's some good ideas laying around is not all that surprising.
així que la idea que hi ha bones idees al seu voltant no és del tot sorprenent.
13:36
The idea of TerraPower is that, instead of burning a part of uranium --
La idea de Terrapower és que, enlloc de cremar una part de l'urani,
13:41
the one percent, which is the U235 --
l'u percent, que és l'U235,
13:47
we decided, "Let's burn the 99 percent, the U238."
vam decidir, cremem el 99 percent, l'U238.
13:50
It is kind of a crazy idea.
És una idea esbojarrada.
13:55
In fact, people had talked about it for a long time,
De fet, la gent havia parlat d'això durant molt de temps,
13:57
but they could never simulate properly whether it would work or not,
però mai podien simular si funcionaria o no,
14:00
and so it's through the advent of modern supercomputers
així que és mitjançant l'arribada dels supercomputadors moders
14:04
that now you can simulate and see that, yes,
que es pot simular i veure que, sí,
14:07
with the right material's approach, this looks like it would work.
amb una aproximació amb els materials correctes, sembla que podria funcionar.
14:09
And, because you're burning that 99 percent,
I, perquè estas cremant el 99 percent,
14:15
you have greatly improved cost profile.
tens una gran millora en el perfil de costos.
14:18
You actually burn up the waste, and you can actually use as fuel
De fet estas cremant els residus, i pots utilitzar com a combustible
14:22
all the leftover waste from today's reactors.
tots els sobrants dels reactors d'avui en dia.
14:26
So, instead of worrying about them, you just take that. It's a great thing.
Així que, enlloc de preocupar-se per ells, els utilitzes. Es un gran fet.
14:29
It breathes this uranium as it goes along, so it's kind of like a candle.
Consumeix aquest urani a mesura que avança. Així que és com una espelma.
14:34
You can see it's a log there, often referred to as a traveling wave reactor.
Aquí tenen un tronc, anomenat de vegades reactor d'ona de propagació.
14:38
In terms of fuel, this really solves the problem.
En termes de combustible, soluciona el problema.
14:42
I've got a picture here of a place in Kentucky.
Aquí tinc una foto d'un lloc a Kentucky.
14:46
This is the leftover, the 99 percent,
Aquests són els sobrants, el 99 percent,
14:49
where they've taken out the part they burn now,
d'on han tret la part que es crema actualment,
14:51
so it's called depleted uranium.
així que s'anomena urani empobrit.
14:53
That would power the U.S. for hundreds of years.
Podria donar energia als Estats Units durant centenars d'anys.
14:55
And, simply by filtering seawater in an inexpensive process,
I, només filtrant l'aigua del mar en un procés sense cost,
14:58
you'd have enough fuel for the entire lifetime of the rest of the planet.
tindries prou energia per a tota la vida de la resta del planeta.
15:01
So, you know, it's got lots of challenges ahead,
Així que, ja sabeu, hi ha molts reptes per davant,
15:06
but it is an example of the many hundreds and hundreds of ideas
però és un exemple de les centenars i centenars d'idees
15:10
that we need to move forward.
que necessitem per a avançar.
15:15
So let's think: How should we measure ourselves?
Així que pensem, com ens hauriem de mesurar?
15:18
What should our report card look like?
Com hauria de ser el nostre butlletí de notes?
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
Bé, anem cap on hem d'anar
15:24
and then look at the intermediate.
i després mirem al punt mig.
15:27
For 2050, you've heard many people talk about this 80 percent reduction.
Per l'any 2050, han sentit a molta gent parlar d'aquesta reducció del 80 percent.
15:29
That really is very important, that we get there.
Això és molt important, que hi arribem.
15:34
And that 20 percent will be used up by things going on in poor countries,
I aquest 20 percent s'utilitzarà per a les necessitats dels països pobres,
15:38
still some agriculture,
com l'agricultura.
15:42
hopefully we will have cleaned up forestry, cement.
Tant de bo haguem netejat els boscos, el ciment.
15:44
So, to get to that 80 percent,
Així que, per a arribar a aquest 80 percent,
15:48
the developed countries, including countries like China,
els països desenvolupats, incloent països com la Xina,
15:51
will have had to switch their electricity generation altogether.
hauran de canviar la seva generació d'energia per complert.
15:55
So, the other grade is: Are we deploying this zero-emission technology,
Aleshores, el seguent grau és, estem implantant aquesta tecnologia de zero-emissions?
16:00
have we deployed it in all the developed countries
l'hem implantada en tots els països desenvolupats?
16:06
and we're in the process of getting it elsewhere?
i estem en procés de dur-la a tot arreu?
16:08
That's super important.
Això és súper important.
16:11
That's a key element of making that report card.
És un element clau per a aprovar el nostre butlletí de notes.
16:13
So, backing up from there, what should the 2020 report card look like?
Així que, resumint des d'aquí, com hauria de ser el nostre butlletí de notes?
16:17
Well, again, it should have the two elements.
Bé, de nou, hauria de tenir dos elements.
16:22
We should go through these efficiency measures to start getting reductions:
Hauriem de passar per totes aquestes mesures d'eficiència per començar a tenir reduccions.
16:24
The less we emit, the less that sum will be of CO2,
Quant menys emetem, menys serà la suma de CO2,
16:28
and, therefore, the less the temperature.
i, per tant, menor la temperatura.
16:31
But in some ways, the grade we get there,
Però d'algunes maneres, la nota que aconseguim aquí,
16:33
doing things that don't get us all the way to the big reductions,
fent coses que no ens duguin cap a grans reduccions,
16:36
is only equally, or maybe even slightly less, important than the other,
és només igual, o inclús menys, important que l'altra,
16:40
which is the piece of innovation on these breakthroughs.
que és la peça d'innovació d'aquests avenços.
16:44
These breakthroughs, we need to move those at full speed,
Aquesta avenços, que necessitem que passin a màxima velocitat,
16:48
and we can measure that in terms of companies,
i que podem mesurar en termes d'empreses,
16:51
pilot projects, regulatory things that have been changed.
projectes pilot, regulacions que hagin canviat.
16:54
There's a lot of great books that have been written about this.
Hi ha molts grans llibres que s'han escrit sobre això.
16:57
The Al Gore book, "Our Choice"
El llibre d'Al Gore, "La nostra opció"
17:00
and the David McKay book, "Sustainable Energy Without the Hot Air."
i el llibre de David McKay, "Energia Sostenible Sense Aire Calent".
17:03
They really go through it and create a framework
Realment ho estudien i creen un marc
17:06
that this can be discussed broadly,
per a que això es pugui discutir ampliament,
17:09
because we need broad backing for this.
perquè necessitem un gran recolzament per a això.
17:11
There's a lot that has to come together.
Hi ha moltes coses que han de passar.
17:14
So this is a wish.
Així que això és un desig.
17:16
It's a very concrete wish that we invent this technology.
És un desig molt concret que inventem aquesta tecnologia.
17:18
If you gave me only one wish for the next 50 years --
Si em donessiu només un desig pels propers 50 anys,
17:22
I could pick who's president,
podria escollir qui és president,
17:25
I could pick a vaccine, which is something I love,
podria escollir una vacuna, que és una cosa que m'encanta,
17:27
or I could pick that this thing
o podria escollir que aquesta cosa
17:30
that's half the cost with no CO2 gets invented --
que divideix el cost per la meitat i que no emet CO2 s'inventi,
17:32
this is the wish I would pick.
això és el que triaria.
17:36
This is the one with the greatest impact.
Aquesta és la que té un impacte més gran.
17:38
If we don't get this wish,
Si no aconseguim aquest desig,
17:40
the division between the people who think short term and long term will be terrible,
la divisió entre la gent que pensa en el curt i el llarg termini serà terrible,
17:42
between the U.S. and China, between poor countries and rich,
entre els Estats Units i la Xina, entre els països pobres i els rics,
17:46
and most of all the lives of those two billion will be far worse.
i la majoria de les vides d'aquests dos mil milions serà molt pitjor.
17:49
So, what do we have to do?
Així que, què hem de fer?
17:54
What am I appealing to you to step forward and drive?
Per a què els estic demanant que donin un pas endavant i s'uneixin?
17:56
We need to go for more research funding.
Hem d'aconseguir més inversió en recerca.
18:01
When countries get together in places like Copenhagen,
Quan països es reuneixen en llocs com Copenhagen,
18:04
they shouldn't just discuss the CO2.
no haurien de discutir només sobre el CO2.
18:06
They should discuss this innovation agenda,
Haurien de discutir aquesta agenda d'innovació,
18:09
and you'd be stunned at the ridiculously low levels of spending
i es quedarien atònits dels ridículs nivells de despesa
18:11
on these innovative approaches.
d'aquests enfocs innovadors.
18:16
We do need the market incentives -- CO2 tax, cap and trade --
Necessitem incentius del mercat, taxes de CO2, mercat de bons de carboni,
18:18
something that gets that price signal out there.
alguna cosa que difongui aquesta senyal del preu.
18:22
We need to get the message out.
Hem de fer que es difongui el missatge.
18:25
We need to have this dialogue be a more rational, more understandable dialogue,
Hem de fer que aquest diàleg sigui més racional, mes comprensible,
18:27
including the steps that the government takes.
incloent els passos que el govern faci.
18:30
This is an important wish, but it is one I think we can achieve.
És un desig important, però és una cosa que crec que podem assolir.
18:33
Thank you.
Gràcies.
18:37
(Applause)
(Aplaudiments)
18:39
Thank you.
Gràcies.
18:50
Chris Anderson: Thank you. Thank you.
Chris Anderson: Gràcies. Gràcies.
18:52
(Applause)
(Aplaudiments)
18:54
Thank you. So to understand more about TerraPower, right --
Gràcies. Per a entendre més sobre Terrapower, d'acord?
18:59
I mean, first of all, can you give a sense of what scale of investment this is?
Vull dir, primer, pots donar-nos una idea de quin nivell d'inversió estem parlant?
19:05
Bil Gates: To actually do the software, buy the supercomputer,
Bill Gates: Per a fer el software, adquirir el super-ordinador,
19:10
hire all the great scientists, which we've done,
fitxar tots els científics, cosa que ja hem fet,
19:14
that's only tens of millions,
això són només desenes de mil.lions,
19:16
and even once we test our materials out in a Russian reactor
i fins i tot un cop hem testejat els nostres materials en un reactor rus
19:19
to make sure that our materials work properly,
per a estar segurs que els nostres materials funcionen correctament,
19:22
then you'll only be up in the hundreds of millions.
només pujarà a centenars de milions.
19:26
The tough thing is building the pilot reactor;
El problema és construir el reactor pilot,
19:28
finding the several billion, finding the regulator, the location
trobar els diversos mil.lers de milions, trobar el regulador, la localització
19:31
that will actually build the first one of these.
que construeixi el primer d'ells.
19:36
Once you get the first one built, if it works as advertised,
Un cop tinguem fet el primer, si funciona com se suposa que ho ha de fer,
19:38
then it's just clear as day, because the economics, the energy density,
aleshores queda tot clar, perquè el model econòmic, la densitat d'energia
19:42
are so different than nuclear as we know it.
són molt diferents de l'energia nuclear tal i com la coneixem.
19:46
CA: And so, to understand it right, this involves building deep into the ground
CA: Aleshores, per a entendre-ho bé, això implica construir molt profund a terra
19:48
almost like a vertical kind of column of nuclear fuel,
gairebé una mena de columna de combustible nuclear,
19:52
of this sort of spent uranium,
d'aquesta mena d'urani empobrit,
19:56
and then the process starts at the top and kind of works down?
i que el procés comença a dalt i va baixant?
19:58
BG: That's right. Today, you're always refueling the reactor,
BG: Correcte. Avui, sempre estem alimentant el reactor,
20:01
so you have lots of people and lots of controls that can go wrong:
i tenim molta gent i molts controls que poden anar malament,
20:04
that thing where you're opening it up and moving things in and out,
aquesta cosa que has d'obrir i moure coses cap a endins i enfora.
20:07
that's not good.
Això no està bé.
20:10
So, if you have very cheap fuel that you can put 60 years in --
Així que, si tens combustible barat que pots posar durant 60 anys en...
20:12
just think of it as a log --
imaginem-nos-ho com un tronc...
20:17
put it down and not have those same complexities.
enterrar-ho i no tenir aquestes complicacions.
20:19
And it just sits there and burns for the 60 years, and then it's done.
I s'està allà cremant durant seixanta anys, i després ja està.
20:22
CA: It's a nuclear power plant that is its own waste disposal solution.
CA: És una central nuclear qué soluciona la seva propia gestió de residus.
20:27
BG: Yeah. Well, what happens with the waste,
BG: Sí. Bé, el què passa amb els residus,
20:31
you can let it sit there -- there's a lot less waste under this approach --
els pots deixar allà... hi ha molts menys residus d'aquesta manera...
20:33
then you can actually take that,
també pots agafar-lo,
20:38
and put it into another one and burn that.
i posar-lo dins d'un altre i cremar-lo.
20:40
And we start off actually by taking the waste that exists today,
I comencem agafant els residus que existeixen avui en dia,
20:43
that's sitting in these cooling pools or dry casking by reactors --
que es troben en aquestes piscines de refredament o en cubes seques per reactor.
20:47
that's our fuel to begin with.
Aquest és el combustible amb el que podem començar.
20:51
So, the thing that's been a problem from those reactors
Així que, el què ha estat un problema per a aquests reactors
20:53
is actually what gets fed into ours,
és el que alimenta els nostres,
20:56
and you're reducing the volume of the waste quite dramatically
i estas reduint el volum de residus de manera espectacular
20:58
as you're going through this process.
al llarg d'aquest procés.
21:01
CA: I mean, you're talking to different people around the world
CA: Però en el teu discurs a gent diferent de tot el món
21:03
about the possibilities here.
sobre les possibilitats que hi ha,
21:05
Where is there most interest in actually doing something with this?
on hi ha més interès en fer coses amb això?
21:07
BG: Well, we haven't picked a particular place,
BG: Bé, no hem triat un lloc en particular,
21:10
and there's all these interesting disclosure rules about anything that's called "nuclear,"
i hi ha totes aquestes regles tan interessants sobre la divulgació de qualsevol cosa que sigui nuclear
21:13
so we've got a lot of interest,
així que tenim molt d'interès,
21:21
that people from the company have been in Russia, India, China --
hi ha gent de l'empresa que ha estat a Russia, India, Xina.
21:23
I've been back seeing the secretary of energy here,
Vaig estar aquí amb el Secretari d'Energia,
21:27
talking about how this fits into the energy agenda.
parlant sobre com encabir això en l'agenda d'energia.
21:29
So I'm optimistic. You know, the French and Japanese have done some work.
Així que sóc optimista. Saps que els francesos i els japonesos han fet una mica de feina.
21:33
This is a variant on something that has been done.
Aquesta és una variant de coses que ja s'han fet.
21:36
It's an important advance, but it's like a fast reactor,
És un avanç important, però és un reactor ràpid,
21:40
and a lot of countries have built them,
i molts països n'han construit,
21:44
so anybody who's done a fast reactor is a candidate to be where the first one gets built.
així que aquell que hagi construit un reactor ràpid, és un candidat per a ser el primer que en faci un.
21:46
CA: So, in your mind, timescale and likelihood
CA: Així que, dins del teu cap, escala de temps i probabilitat
21:51
of actually taking something like this live?
de fer que una cosa així sigui possible?
21:56
BG: Well, we need -- for one of these high-scale, electro-generation things
BG: Bé, necessitem, per una d'aquestes coses d'electro-generació a gran escala
21:59
that's very cheap,
que és molt barata,
22:04
we have 20 years to invent and then 20 years to deploy.
tenim 20 anys per a inventar i 20 per a implementar.
22:06
That's sort of the deadline that the environmental models
Aquest és més o menys el termini que els models mediambientals
22:10
have shown us that we have to meet.
ens han ensenyat que hem d'assolir.
22:15
And, you know, TerraPower, if things go well -- which is wishing for a lot --
I, com saps, Terrapower, si les coses van bé, que és molt desitjar,
22:17
could easily meet that.
podria fàcilment acomplir-ho.
22:22
And there are, fortunately now, dozens of companies --
Hi ha, afortunadament, dotzenes d'empreses,
22:24
we need it to be hundreds --
que necessitem que siguin centenars,
22:27
who, likewise, if their science goes well,
que, de la mateixa manera, si la seva ciència funciona,
22:29
if the funding for their pilot plants goes well,
si el finançament per a les seves plantes pilot va bé,
22:31
that they can compete for this.
poden competir per a això.
22:34
And it's best if multiple succeed,
I és millor si uns quants se'n surten,
22:36
because then you could use a mix of these things.
perquè pots utilitzar una barreja d'aquestes coses.
22:38
We certainly need one to succeed.
Certament necessitem que un se'n surti.
22:41
CA: In terms of big-scale possible game changes,
CA: En termes de possibles canvis de joc a gran escala,
22:43
is this the biggest that you're aware of out there?
és aquest el més gran que coneixes?
22:46
BG: An energy breakthrough is the most important thing.
BG: Un avenç energètic revolucionari és el més important.
22:49
It would have been, even without the environmental constraint,
Ho seria, fins i tot sense les restriccions mediambientals,
22:53
but the environmental constraint just makes it so much greater.
però la restricció mediambiental ho fa encara més important.
22:55
In the nuclear space, there are other innovators.
En temes nuclears, hi ha altres innovadors.
23:00
You know, we don't know their work as well as we know this one,
Ja saps, no coneixem la seva feina tan bé com coneixem aquesta,
23:03
but the modular people, that's a different approach.
però els modulars, això és un enfoc diferent.
23:06
There's a liquid-type reactor, which seems a little hard,
Hi ha un tipus de reactor líquid, que sembla una mica difícil,
23:09
but maybe they say that about us.
però potser diguin el mateix de nosaltres.
23:13
And so, there are different ones,
Així que n'hi ha de diferents,
23:15
but the beauty of this is a molecule of uranium
però la bellesa d'això es que una molècula d'urani
23:18
has a million times as much energy as a molecule of, say, coal,
té milions de vegades més energia que una molècula de, diguem, carbó,
23:21
and so -- if you can deal with the negatives,
i, si pots gestionar la part negativa,
23:25
which are essentially the radiation --
que essencialment és la radiació.
23:28
the footprint and cost, the potential,
l'empremta i el cost, el potencial,
23:31
in terms of effect on land and various things,
en termes de l'efecte en el sòl i altres coses,
23:34
is almost in a class of its own.
s'ha de posar gairebé en una categoria especial.
23:36
CA: If this doesn't work, then what?
CA; Si no funciona, què fem?
23:40
Do we have to start taking emergency measures
Hem de prendre mesures d'emergència
23:44
to try and keep the temperature of the earth stable?
per a intentar mantenir estable la temperatura de la terra?
23:48
BG: If you get into that situation,
BG: Si arribem a aquesta situació,
23:51
it's like if you've been over-eating, and you're about to have a heart attack:
és com si haguéssis estat sobrealimentan-te i estiguéssis a punt de tenir un atac de cor.
23:53
Then where do you go? You may need heart surgery or something.
On vas aleshores? Potser necessitis una operació de cor o una cosa semblant.
23:58
There is a line of research on what's called geoengineering,
Hi ha una linia d'investigació en una cosa anomenada geoenginyeria,
24:02
which are various techniques that would delay the heating
que són diverses tècniques que endarreririen l'escalfament
24:06
to buy us 20 or 30 years to get our act together.
i ens donarien 20 o 30 anys per a posar-nos d'acord.
24:09
Now, that's just an insurance policy.
Ara, això només és una pòlissa s'asegurança.
24:12
You hope you don't need to do that.
Esperem que no ho haguem de fer.
24:14
Some people say you shouldn't even work on the insurance policy
Hi ha gent que diu que no hauriem ni de treballar en aquesta pòlissa d'assegurança
24:16
because it might make you lazy,
perquè ens tornaria mandrosos,
24:18
that you'll keep eating because you know heart surgery will be there to save you.
que continuariem menjant perquè sabem que la cirurgia cardíaca és allà per a salvar-nos.
24:20
I'm not sure that's wise, given the importance of the problem,
No estic segur que això sigui intel-ligent, donada la importància del problema,
24:24
but there's now the geoengineering discussion
però ara hi ha la discussió dels geoenginyers
24:27
about -- should that be in the back pocket in case things happen faster,
sobre, hauriem de tenir això a la butxaca en cas que les coses passin més ràpid,
24:31
or this innovation goes a lot slower than we expect?
o aquesta innovació vagi més lenta del què esperem.
24:35
CA: Climate skeptics: If you had a sentence or two to say to them,
CA: Escèptics del canvi climàtic: si tingués una frase o dos per a ells,
24:40
how might you persuade them that they're wrong?
com els convenceria que estan equivocats?
24:45
BG: Well, unfortunately, the skeptics come in different camps.
BG: Bé, desafortunadament, els escèptics venen de diferents bandes.
24:50
The ones who make scientific arguments are very few.
Els que tenen arguments científics són molt pocs.
24:54
Are they saying that there's negative feedback effects
Estan dient que hi ha efectes de retroalimentació
24:58
that have to do with clouds that offset things?
que tenen a veure amb núvols que compensen les coses?
25:01
There are very, very few things that they can even say
Hi ha molt, molt poques coses que mostrin
25:03
there's a chance in a million of those things.
que hi ha una possibilitat entre un mil.lio d'aquestes coses.
25:06
The main problem we have here, it's kind of like AIDS.
El principal problema que tenim és com amb el SIDA.
25:09
You make the mistake now, and you pay for it a lot later.
Si comets un error ara, el pagues més tard.
25:12
And so, when you have all sorts of urgent problems,
I com quan tens tot de problemes urgents,
25:16
the idea of taking pain now that has to do with a gain later,
la idea de que patir ara té a veure amb obtenir un guany més endavant...
25:20
and a somewhat uncertain pain thing --
i és un dolor una mica incert.
25:23
in fact, the IPCC report, that's not necessarily the worst case,
De fet, l'informe de l'IPCC, que no és necessariament el pitjor dels casos,
25:26
and there are people in the rich world who look at IPCC
i hi ha gent en el món desenvolupat que miren l'IPCC
25:32
and say, "OK, that isn't that big of a deal."
i diuen, d'acord, no és un problema tan gros.
25:34
The fact is it's that uncertain part that should move us towards this.
El fet és que és aquesta part incerta és la que hauria de moure'ns cap aquí.
25:38
But my dream here is that, if you can make it economic,
Però el meu somni és que si ho pots fer econòmic,
25:42
and meet the CO2 constraints,
i acompleix els requeriments de CO2,
25:45
then the skeptics say, "OK,
aleshores els escèptics digui, d'acord,
25:47
I don't care that it doesn't put out CO2,
m'és igual que no emeti CO2,
25:49
I kind of wish it did put out CO2,
desitjaria que no emetés CO2,
25:51
but I guess I'll accept it because it's cheaper than what's come before."
però suposo que acceptaré perquè és més barat que el què teniem.
25:53
(Applause)
(Aplaudiments)
25:57
CA: And so, that would be your response to the Bjorn Lomborg argument,
CA: Així que, aquesta seria la teva resposta als arguments de'n Bjorn Lomborg,
26:01
that basically if you spend all this energy trying to solve the CO2 problem,
que bàsicament si gastem tota aquesta energia en solventar el problema del CO2,
26:05
it's going to take away all your other goals
farà oblidar tots els teus altres objectius
26:09
of trying to rid the world of poverty and malaria and so forth,
d'intentar desfer-te de la pobresa del món, de la malaria, etc,
26:11
it's a stupid waste of the Earth's resources to put money towards that
que és una despesa estúpida de recursos de la Terra el posar diners en això
26:14
when there are better things we can do.
quan hi ha coses millors que podem fer.
26:18
BG: Well, the actual spending on the R&D piece --
BG: Bé, la despesa actual en R+D...
26:20
say the U.S. should spend 10 billion a year more than it is right now --
diguem que els Estats Units hauria de gastar 10 mil milions més del què es gasta ara
26:23
it's not that dramatic.
no és tan terirble.
26:27
It shouldn't take away from other things.
No hauria de fer-nos oblidar les altres coses.
26:29
The thing you get into big money on, and this, reasonable people can disagree,
Quan entres en grans xifres, i en això la gent raonable pot no estar-hi d'acord,
26:31
is when you have something that's non-economic and you're trying to fund that --
es quan tens una cosa que és no-econòmica i ho estàs intentant financiar.
26:34
that, to me, mostly is a waste.
Això, per a mi, és principalment un desbaratament.
26:37
Unless you're very close and you're just funding the learning curve
A menys que estiguis molt aprop i estiguis finançant la corba d'aprenentatge
26:40
and it's going to get very cheap,
et sortirà molt barat.
26:43
I believe we should try more things that have a potential
Crec que hauriem de provar més coses que tinguin potencial
26:45
to be far less expensive.
per ser molt menys cars.
26:49
If the trade-off you get into is, "Let's make energy super expensive,"
Si l'intercanvi en el que entres es, fem l'energia super-cara,
26:51
then the rich can afford that.
aleshores els rics s'ho poden permetre.
26:56
I mean, all of us here could pay five times as much for our energy
Vull dir, tots nosaltres podriem pagar cinc vegades més per la nostra energia
26:58
and not change our lifestyle.
i no canviar el nostre estil de vida.
27:01
The disaster is for that two billion.
El desastre és per aquests dos mil milions.
27:03
And even Lomborg has changed.
I fins i tot en Lomborg ha canviat.
27:05
His shtick now is, "Why isn't the R&D getting more discussed?"
El seu numeret ara és, perquè no s'està discutint més l'R+D?
27:07
He's still, because of his earlier stuff,
Encara està, pels seus arguments anteriors,
27:12
still associated with the skeptic camp,
associat al costat dels escèptics,
27:14
but he's realized that's a pretty lonely camp,
però s'ha adonat que està bastant sol a la seva banda,
27:16
and so, he's making the R&D point.
i per això fa l'argument de la R+D.
27:19
And so there is a thread of something that I think is appropriate.
I per això hi ha un fil argumental d'una cosa que crec que és inapropiada.
27:22
The R&D piece, it's crazy how little it's funded.
La R+D, és una bogeria la poca finançació que té.
27:27
CA: Well Bill, I suspect I speak on the behalf of most people here
CA: Bé, Bill, suposo que parlo en nom de la majoria de gent aquí
27:30
to say I really hope your wish comes true. Thank you so much.
quan dic que espero que el teu somni es faci realitat. Moltes gràcies.
27:33
BG: Thank you.
BG: Gràcies.
27:36
(Applause)
(Aplaudiments)
27:38
Translated by David Monreal
Reviewed by Noemi Casadesus Viola

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com