English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Білл Ґейтс: Білл Ґейтс про енергетику: покращення до нуля!

Filmed:
4,756,430 views

На TED2010, Білл Ґейтс оприлюднює своє бачення майбутнього світової енергетики, описуючи потребу в "дивах" для того, щоб уникнути планетарної катастрофи і пояснюючи, чому він підтримує розробку абсолютно нового типу ядерного реактора. З якою метою? Нульові світові викиди вуглекислого газу в 2050-му.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk todayсьогодні about energyенергія and climateклімат.
Сьогодні я збираюся поговорити про енергію та клімат.
00:16
And that mightможе seemздається a bitбіт surprisingдивним because
Це може видатися дещо дивним, оскільки
00:20
my full-timeповний день work at the FoundationФонд is mostlyв основному about vaccinesвакцини and seedsнасіння,
моя постйіна робота у Фундації переважно стосується вакцин та насіння -
00:22
about the things that we need to inventвинаходити and deliverдоставити
тих речей, які ми повинні винайти і поширити для того,
00:27
to help the poorestнайбідніший two billionмільярд liveжити better livesживе.
щоб допомогти найбіднішим двом мільярдам жити кращим життям.
00:30
But energyенергія and climateклімат are extremelyнадзвичайно importantважливо to these people --
Проте енергія та клімат надзвичайно важливі для цих людей.
00:35
in factфакт, more importantважливо than to anyoneбудь хто elseінакше on the planetпланета.
Важливіші, ніж для будь-кого іншого на планеті.
00:40
The climateклімат gettingотримувати worseгірше meansзасоби that manyбагато хто yearsроків, theirїх cropsзернові культури won'tне буде growрости:
Погіршення клімату означає, що роками вони не збиратимуть врожаю.
00:45
There will be too much rainдощ, not enoughдостатньо rainдощ,
Буде забагато чи замало дощів,
00:50
things will changeзмінити in waysшляхи
все буде змінюватися таким чином,
00:53
that theirїх fragileкрихкий environmentнавколишнє середовище simplyпросто can't supportпідтримка.
що крихке довкілля вже не зможе їх підтримувати.
00:55
And that leadsведе to starvationголодування, it leadsведе to uncertaintyневизначеність, it leadsведе to unrestзаворушення.
І це призводитиме до недоїдання, нестабільності та заворушень.
00:59
So, the climateклімат changesзміни will be terribleстрашний for them.
Зміни клімату принесуть цим людям лихо.
01:04
AlsoТакож, the priceціна of energyенергія is very importantважливо to them.
Також ціни на енергію є украй важливими.
01:08
In factфакт, if you could pickпідібрати just one thing to lowerнижче the priceціна of,
Насправді, якщо і є річ, яка здатна
01:11
to reduceзменшити povertyбідність, by farдалеко you would pickпідібрати energyенергія.
знизити рівень бідності, то це - ціна на енергію!
01:14
Now, the priceціна of energyенергія has come down over time.
Вартість енергоносіїв увесь час падала.
01:18
Really advancedпросунутий civilizationцивілізація is basedна основі on advancesаванси in energyенергія.
Розвинена цивілізація базується на досягненнях в області енергетики.
01:22
The coalвугілля revolutionреволюція fueledживиться the IndustrialПромислові RevolutionРеволюція,
Революція у видобутку вугілля стала підгрунтям для індустріальної революції,
01:28
and, even in the 1900s we'veми маємо seenбачив a very rapidшвидкий declineзанепаду in the priceціна of electricityелектрика,
і навіть у 1900-х ціни на електроенергію різко впали.
01:32
and that's why we have refrigeratorsхолодильники, air-conditioningкондиціонер,
Саме тому у нас є холодильники, кондиціонери,
01:38
we can make modernсучасний materialsматеріали and do so manyбагато хто things.
ми можемо виробляти сучасні матеріали і робити так багато усього.
01:41
And so, we're in a wonderfulчудово situationситуація with electricityелектрика in the richбагатий worldсвіт.
Отже, заможний світ не має проблем із електроенергією.
01:45
But, as we make it cheaperдешевше -- and let's go for makingвиготовлення it twiceдвічі as cheapдешево --
Але щойно ми робимо її дешевшою - приміром, ми хочемо, щоб вона була вдвічі дешевшою -
01:52
we need to meetзустрітися a newновий constraintобмеження,
як стикаємося з новим обмеженням,
01:59
and that constraintобмеження has to do with COCO2.
пов'язаним із викидами вуглекислого газу (CO2).
02:01
COCO2 is warmingпотепління the planetпланета,
CO2 розігріває планету,
02:05
and the equationрівняння on COCO2 is actuallyнасправді a very straightforwardпрямий one.
і рівняння з CO2 насправді є дуже простим.
02:08
If you sumсума up the COCO2 that getsотримує emittedщо випромінюється,
Достатньо підсумувати кількість вуглекислого газу, що потрапляє у довкілля
02:14
that leadsведе to a temperatureтемпература increaseзбільшити,
і призводить до підвищення температури,
02:18
and that temperatureтемпература increaseзбільшити leadsведе to some very negativeнегативний effectsефекти:
а це, своєю чергою, призводить до дуже негативних наслідків:
02:21
the effectsефекти on the weatherпогода; perhapsможе бути worseгірше, the indirectнепрямі effectsефекти,
впливу на погоду; а щонайгірше - непрямого впливу
02:25
in that the naturalприродний ecosystemsекосистеми can't adjustналаштувати to these rapidшвидкий changesзміни,
на екосистеми, які не можуть пристосуватися до цих надшвидких змін,
02:28
and so you get ecosystemекосистема collapsesзгортання.
що призводить до колапсу цих екосистем.
02:33
Now, the exactточно amountсума of how you mapкарта
Немає точних розрахунків, як підвищення
02:36
from a certainпевний increaseзбільшити of COCO2 to what temperatureтемпература will be
рівня вуглекислого газу впливає на температуру,
02:39
and where the positiveпозитивний feedbacksзворотного зв'язку are,
і де існують позитивні зворотні зв'язки.
02:43
there's some uncertaintyневизначеність there, but not very much.
Щодо цього існують певні сумніви, але їх не дуже багато.
02:45
And there's certainlyзвичайно uncertaintyневизначеність about how badпоганий those effectsефекти will be,
І, звичайно, не зовсім ясно, наскільки поганими будуть ці наслідки,
02:48
but they will be extremelyнадзвичайно badпоганий.
але вони без сумніву будуть надзвичайно поганими.
02:51
I askedзапитав the topвершина scientistsвчені on this severalкілька timesразів:
Я кілька разів запитував провідних науковців:
02:54
Do we really have to get down to nearблизько zeroнуль?
Чи дійсно ми мусимо знизити викиди практично до нуля?
02:56
Can't we just cutвирізати it in halfполовина or a quarterквартал?
Чи може достатньо буде просто скоротити їх на половину або чверть?
02:59
And the answerвідповісти is that untilдо we get nearблизько to zeroнуль,
Вони відповідають, що поки ми не знизимо викиди практично до нуля,
03:02
the temperatureтемпература will continueпродовжуй to riseпідніматися.
температура продовжуватиме зростати.
03:06
And so that's a bigвеликий challengeвиклик.
От що є великою проблемою!
03:08
It's very differentінший than sayingкажучи "We're a twelve-foot-highдванадцять футів високої truckвантажівка tryingнамагаюся to get underпід a ten-footдесять ніг bridgeміст,
Це зовсім інша річ, аніж сказати: "Ми неначе вантажівка заввишки три з половиною метри, яка хоче проскочити під мостом заввишки три метри,
03:10
and we can just sortсортувати of squeezeстиснути underпід."
і може якось під ним протиснутися".
03:15
This is something that has to get to zeroнуль.
Ні, ми повинні знизити цей показник до нуля.
03:18
Now, we put out a lot of carbonвуглець dioxideдіоксид everyкожен yearрік,
Щороку ми продукуємо багато діоксиду вуглецю,
03:22
over 26 billionмільярд tonsтонн.
понад 26 млрд. тон.
03:26
For eachкожен AmericanАмериканський, it's about 20 tonsтонн;
На кожного американця припадає близько 20 тонн;
03:28
for people in poorбідний countriesкраїн, it's lessменше than one tonтонна.
на мешканців бідних країн - менш ніж одна тонна.
03:32
It's an averageсередній of about fiveп'ять tonsтонн for everyoneкожен on the planetпланета.
А в середньому це близько п'яти тонн на кожного мешканця планети.
03:35
And, somehowяк-то, we have to make changesзміни
Так чи інакше, ми повинні впровадити зміни,
03:39
that will bringпринести that down to zeroнуль.
які знизять викиди до нуля.
03:41
It's been constantlyпостійно going up.
А вони постійно зростають.
03:44
It's only variousрізноманітні economicекономічний changesзміни that have even flattenedсплюснений it at all,
І тільки впроваджені різноманітні економічні зміни дещо уповільнили це зростання,
03:46
so we have to go from rapidlyшвидко risingпіднімається
тому ми мусимо перейти від стрімкого зростання
03:51
to fallingпадіння, and fallingпадіння all the way to zeroнуль.
до спаду і падіння аж до нуля.
03:54
This equationрівняння has fourчотири factorsфактори,
Це рівняння має чотири фактори
03:57
a little bitбіт of multiplicationмноження:
і трошки множення.
03:59
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zeroнуль,
Ліворуч маємо викиди CO2, які хочемо зменшити до нуля,
04:01
and that's going to be basedна основі on the numberномер of people,
і які залежать від кількості людей,
04:04
the servicesпослуги eachкожен person'sлюдина usingвикористовуючи on averageсередній,
послуг, якими в середньому користується кожна людина,
04:08
the energyенергія on averageсередній for eachкожен serviceсервіс,
енергії, яку в середньому затрачають на кожну послугу,
04:11
and the COCO2 beingбуття put out perза unitодиниця of energyенергія.
і викидів CO2, що припадають на одиницю енергії.
04:14
So, let's look at eachкожен one of these
Розгляньмо кожен множник
04:18
and see how we can get this down to zeroнуль.
і подивімося, як можна зменшити викиди до нуля.
04:20
ProbablyНапевно, one of these numbersномери is going to have to get prettyкрасиво nearблизько to zeroнуль.
Ймовірно, щоб цього досягнути, один із множників мав би бути наближеним до нуля.
04:24
Now that's back from highвисокий schoolшкола algebraалгебра,
Це з курсу шкільної алгебри,
04:28
but let's take a look.
але погляньмо.
04:31
First, we'veми маємо got populationнаселення.
По-перше, населення.
04:33
The worldсвіт todayсьогодні has 6.8 billionмільярд people.
У світі сьогодні мешкає 6,8 млрд людей.
04:35
That's headedочолював up to about nineдев'ять billionмільярд.
І ця кількість прямує до дев'яти мільярдів.
04:38
Now, if we do a really great jobробота on newновий vaccinesвакцини,
Якщо ми запровадимо нові вакцини
04:40
healthздоров'я careтурбота, reproductiveрепродуктивного healthздоров'я servicesпослуги,
та поліпшимо послуги у сфері медицини та репродуктивного здоров'я,
04:44
we could lowerнижче that by, perhapsможе бути, 10 or 15 percentвідсоток,
то зможемо знизити цю складову на 10 чи 15 відсотків.
04:46
but there we see an increaseзбільшити of about 1.3.
Але наразі зростання становить близько 1,3.
04:50
The secondдругий factorфактор is the servicesпослуги we use.
Друга складова - це послуги, якими ми користуємось.
04:54
This encompassesохоплює everything:
Сюди входить усе:
04:57
the foodїжа we eatїсти, clothingодяг, TVТЕЛЕВІЗОР, heatingопалення.
їжа, яку ми споживаємо, одяг, перегляд телебачення, опалення.
04:59
These are very good things:
Це дуже хороші речі:
05:03
gettingотримувати ridпозбутися of povertyбідність meansзасоби providingзабезпечення these servicesпослуги
позбутися бідності якраз і означає надати ці послуги
05:06
to almostмайже everyoneкожен on the planetпланета.
практично кожній людині на планеті.
05:09
And it's a great thing for this numberномер to go up.
Намагатися, щоб це число зростало - дуже благородна справа.
05:11
In the richбагатий worldсвіт, perhapsможе бути the topвершина one billionмільярд,
У заможних країнах, де проживає "золотий" мільярд,
05:15
we probablyймовірно could cutвирізати back and use lessменше,
можна було б менше витрачати і споживати,
05:17
but everyкожен yearрік, this numberномер, on averageсередній, is going to go up,
проте щороку ці показники зростають,
05:19
and so, over all, that will more than doubleподвійний
і тому кількість послуг, що їх споживатиме
05:23
the servicesпослуги deliveredдоставлений perза personлюдина.
людина, щонайменше подвоїться.
05:27
Here we have a very basicосновний serviceсервіс:
Йдеться про вкрай необхідні послуги.
05:30
Do you have lightingосвітлення in your houseбудинок to be ableздатний to readчитати your homeworkдомашнє завдання?
У вашому домі є світло, щоб виконати домашнє завдання?
05:32
And, in factфакт, these kidsдіти don't, so they're going out
А в цих дітей - ні, і тому вони вимушені
05:35
and readingчитання theirїх schoolшкола work underпід the streetвулиця lampsСвітильники.
читати шкільні завдання під світлом вуличних ліхтарів.
05:37
Now, efficiencyефективність, E, the energyенергія for eachкожен serviceсервіс,
Далі - ефективність, E, енергія, яка витрачається на кожну послугу.
05:42
here finallyнарешті we have some good newsновини.
I тут, нарешті, маємо хороші новини.
05:46
We have something that's not going up.
Маємо щось таке, що не зростає.
05:48
ThroughЧерез variousрізноманітні inventionsвинаходи and newновий waysшляхи of doing lightingосвітлення,
Завдяки різним винаходам і новим способам освітлення,
05:50
throughчерез differentінший typesтипи of carsавтомобілі, differentінший waysшляхи of buildingбудівля buildingsбудівлі --
іншим типам автомобілів, іншим методам будівництва -
05:53
there are a lot of servicesпослуги where you can bringпринести
існує чимало послуг, де можна досить суттєво
05:58
the energyенергія for that serviceсервіс down quiteцілком substantiallyістотно.
знизити витрати енергії.
06:01
Some individualіндивідуальний servicesпослуги even bringпринести it down by 90 percentвідсоток.
Для окремих послуг це зниження сягає 90 відсотків.
06:05
There are other servicesпослуги like how we make fertilizerдобриво,
Є й інші послуги, як-от виробництво міндобрив,
06:08
or how we do airповітря transportтранспорт,
або послуги з авіаперевезень,
06:11
where the roomsномери for improvementполіпшення are farдалеко, farдалеко lessменше.
де можливостей для покращення є набагато, набагато менше.
06:13
And so, overallв цілому here, if we're optimisticоптимістичний,
Отож, за оптимістичними розрахунками,
06:17
we mayможе get a reductionскорочення of a factorфактор of threeтри to even, perhapsможе бути, a factorфактор of sixшість.
цей множник можна скоротити утричі, а то й у шість разів.
06:19
But for these first threeтри factorsфактори now,
Але все одно, з урахуванням перших трьох складових,
06:26
we'veми маємо goneпішов from 26 billionмільярд to, at bestнайкраще, maybe 13 billionмільярд tonsтонн,
ми перейшли від 26 млрд, у кращому випадку, до 13 мільярдів тонн,
06:29
and that just won'tне буде cutвирізати it.
що не розв'язує проблеми.
06:34
So let's look at this fourthчетвертий factorфактор --
Тому розгляньмо четвертий фактор -
06:36
this is going to be a keyключ one --
який і буде ключовим -
06:38
and this is the amountсума of COCO2 put out perза eachкожен unitодиниця of energyенергія.
кількість CO2, що продукується на кожну одиницю енергії.
06:40
And so the questionпитання is: Can you actuallyнасправді get that to zeroнуль?
Постає запитання: чи можна реально знизити її до нуля?
06:46
If you burnгоріти coalвугілля, no.
Якщо спалювати вугілля - ні.
06:50
If you burnгоріти naturalприродний gasгаз, no.
Якщо спалювати природний газ - ні.
06:52
AlmostМайже everyкожен way we make electricityелектрика todayсьогодні,
Майже кожен сучасний спосіб виробництва електроенергії,
06:54
exceptокрім for the emergingз'являється renewablesпоновлювані джерела енергії and nuclearядерний, putsставить out COCO2.
за винятком нових джерел відновлюваної енергії та атомної енергетики, продукує викиди СО2.
06:57
And so, what we're going to have to do at a globalглобальний scaleмасштаб,
У глобальному масштабі ми збираємося
07:03
is createстворити a newновий systemсистема.
створити нову систему.
07:06
And so, we need energyенергія miraclesчудеса.
І, відповідно, нам потрібні енергетичні дива.
07:09
Now, when I use the termтермін "miracleдиво," I don't mean something that's impossibleнеможливо.
Коли я використовую термін "диво", я не маю на увазі щось неможливе.
07:11
The microprocessorмікропроцесор is a miracleдиво. The personalособистий computerкомп'ютер is a miracleдиво.
Мікропроцесор є дивом. Персональний комп'ютер є дивом.
07:15
The InternetІнтернет and its servicesпослуги are a miracleдиво.
Інтернет та його послуги є дивом.
07:20
So, the people here have participatedбрав участь in the creationтворіння of manyбагато хто miraclesчудеса.
Присутні у цьому залі люди брали участь у створенні багатьох чудес.
07:23
UsuallyЗазвичай, we don't have a deadlineкрайній строк,
Зазвичай, у нас немає кінцевого терміну,
07:28
where you have to get the miracleдиво by a certainпевний dateдата.
вимоги створити диво до певної дати.
07:30
UsuallyЗазвичай, you just kindдоброзичливий of standстояти by, and some come alongразом, some don't.
Як правило, ви просто живете, і деякі чудеса з'являються, а деякі - ні.
07:32
This is a caseсправа where we actuallyнасправді have to driveїхати at fullповний speedшвидкість
Однак це саме той випадок, де ми мусимо працювати на повну потужність,
07:36
and get a miracleдиво in a prettyкрасиво tightщільно timelineЧасова шкала.
щоб створити диво у досить жорсткі терміни.
07:40
Now, I thought, "How could I really captureзахоплення this?
Я подумав: "Як би я міг це передати?
07:45
Is there some kindдоброзичливий of naturalприродний illustrationілюстрація,
Чи є якісь ілюстрації зі світу природи,
07:48
some demonstrationдемонстрація that would grabзахопити people'sнародний imaginationуява here?"
якісь видовища, які б захопили людську уяву?"
07:50
I thought back to a yearрік agoтому назад when I broughtприніс mosquitosкомарі,
Я згадав, як рік тому приніс комарів,
07:55
and somehowяк-то people enjoyedнасолоджувався that.
і людям це сподобалося.
07:59
(LaughterСміх)
(Сміх)
08:01
It really got them involvedучасть in the ideaідея of,
Вони справді збагнули,
08:03
you know, there are people who liveжити with mosquitosкомарі.
що існують люди, які живуть з комарами.
08:06
So, with energyенергія, all I could come up with is this.
У випадку з енергією, ось усе, що я зміг придумати.
08:09
I decidedвирішив that releasingзвільнення firefliesсвітлячків
Я вирішив, що звільнення світлячків
08:14
would be my contributionвнесок to the environmentнавколишнє середовище here this yearрік.
стане цьогоріч моїм внеском у атмосферу цього залу.
08:17
So here we have some naturalприродний firefliesсвітлячків.
Ось тут жменька живих світлячків.
08:21
I'm told they don't biteкусати; in factфакт, they mightможе not even leaveзалишати that jarбанку.
Мені сказали, що вони не кусаються; насправді, вони навіть не змогли б залишити цієї банки.
08:24
(LaughterСміх)
(Сміх)
08:27
Now, there's all sortsсортів of gimmickyтрюком solutionsрішення like that one,
Існує сила-силенна дріб'язкових рішень на кшталт цього,
08:30
but they don't really addдодати up to much.
але вони насправді мало що змінюють.
08:35
We need solutionsрішення -- eitherабо one or severalкілька --
Нам потрібні рішення - неважливо, одне чи кілька -
08:37
that have unbelievableнеймовірно scaleмасштаб
неймовірного масштабу
08:41
and unbelievableнеймовірно reliabilityнадійність,
і неймовірної надійності,
08:45
and, althoughхоча there's manyбагато хто directionsнапрямки people are seekingшукає,
і хоча люди ведуть пошуки у багатьох напрямах,
08:47
I really only see fiveп'ять that can achieveдомогтися the bigвеликий numbersномери.
я бачу лише п'ять, де можна було би досягнути насправді великих результатів.
08:50
I've left out tideприплив, geothermalГеотермальна, fusionф'южн, biofuelsБіопаливо.
Я відкинув такі напрямки, як енергія морських припливів і відпливів, геотермальна енергія, енергія розплавів, біопаливо.
08:54
Those mayможе make some contributionвнесок,
Вони можуть стати у пригоді,
08:59
and if they can do better than I expectчекати, so much the better,
і якщо вони перевершать мої сподівання - чудово,
09:01
but my keyключ pointточка here
однак мені йдеться ось про що:
09:03
is that we're going to have to work on eachкожен of these fiveп'ять,
ми мусимо опрацювати кожен із цих п'яти напрямків
09:05
and we can't give up any of them because they look dauntingбоязкий,
і не можемо відмовитися від будь-якого з них лише тому, що він виглядає складним
09:09
because they all have significantзначний challengesвиклики.
і пов'язаний зі значними труднощами.
09:13
Let's look first at the burningгоріння fossilкопалин fuelsпаливо,
Спочатку розгляньмо спалювання викопного палива,
09:17
eitherабо burningгоріння coalвугілля or burningгоріння naturalприродний gasгаз.
чи то вугілля чи природного газу.
09:19
What you need to do there, seemsздається like it mightможе be simpleпростий, but it's not,
Що треба зробити? Здається, усе просто, але насправді це не так.
09:23
and that's to take all the COCO2, after you've burnedспалений it, going out the flueДимарі,
Треба зібрати весь CO2, що виходить з труб після згорання палива,
09:26
pressurizeчинити тиск it, createстворити a liquidрідина, put it somewhereдесь,
стиснути його і у вигляді рідини десь зберігати,
09:32
and hopeнадія it staysзалишається there.
сподіваючись при цьому, що він там і залишиться.
09:35
Now we have some pilotпілот things that do this at the 60 to 80 percentвідсоток levelрівень,
Наразі вже є кілька пілотних проектів, які дають рівень утилізації від 60 до 80 відсотків,
09:37
but gettingотримувати up to that fullповний percentageвідсоток, that will be very trickyхитрий,
але довести їх до 100%-го рівня буде дуже складно.
09:41
and agreeingпогодившись on where these COCO2 quantitiesкількостях should be put will be hardважко,
Буде непросто дійти згоди щодо місць зберігання CO2 у таких кількостях,
09:45
but the toughestнайсильніший one here is this long-termдовгий строк issueпроблема.
але найскладніше питання - довгострокова перспектива.
09:51
Who'sХто в going to be sure?
Хто зможе бути впевненим?
09:54
Who'sХто в going to guaranteeгарантія something that is literallyбуквально billionsмільярди of timesразів largerбільший
Хто зможе дати якісь гарантії, коли йдеться про щось у мільярди разів більше
09:56
than any typeтип of wasteвідходи you think of in termsтерміни of nuclearядерний or other things?
за усі інші види відходів з погляду ядерної чи іншої безпеки?
10:00
This is a lot of volumeобсяг.
Це величезні обсяги.
10:04
So that's a toughжорсткий one.
Тому це складне завдання.
10:07
NextНаступний would be nuclearядерний.
Наступний няпрям - атомна енергія.
10:09
It alsoтакож has threeтри bigвеликий problemsпроблеми:
Вона також має три великі проблеми:
10:11
CostВартість, particularlyособливо in highlyвисоко regulatedрегулюється countriesкраїн, is highвисокий;
висока вартість, зокрема у країнах з жорсткою регуляцією,
10:14
the issueпроблема of the safetyбезпека, really feelingпочуття good about nothing could go wrongнеправильно,
питання безпеки, впевненість у тому, що нічого поганого не трапиться,
10:18
that, even thoughхоча you have these humanлюдина operatorsоператори,
що навіть при наявності людського чинника
10:22
that the fuelпаливо doesn't get used for weaponsзброя.
паливо не будуть використовувати для виготовлення зброї.
10:25
And then what do you do with the wasteвідходи?
І ще одне - а що робити з відходами?
10:28
And, althoughхоча it's not very largeвеликий, there are a lot of concernsстурбованість about that.
Хоч їх не так і багато, існують великі побоювання з цього приводу.
10:30
People need to feel good about it.
Люди мусять почуватися впевнено.
10:33
So threeтри very toughжорсткий problemsпроблеми that mightможе be solvableрозв'язних,
Отже, є три дуже непрості проблеми, які можна розв'язати,
10:35
and so, should be workedпрацював on.
і над якими потрібно працювати.
10:40
The last threeтри of the fiveп'ять, I've groupedзгруповані togetherразом.
Останні три джерела енергії з п'яти я згрупував разом.
10:42
These are what people oftenчасто referпосилатися to as the renewableпоновлювані sourcesджерела.
Це так звані відновлювані джерела енергії.
10:45
And they actuallyнасправді -- althoughхоча it's great they don't requireвимагати fuelпаливо --
Вони чудові, бо не вимагають палива,
10:49
they have some disadvantagesнедоліки.
але й у них є певні хиби.
10:53
One is that the densityщільність of energyенергія gatheredзібрали in these technologiesтехнології
Зокрема, щільність енергії, яку отримують за допомогою цих технологій,
10:55
is dramaticallyрізко lessменше than a powerвлада plantРослина.
є значно меншою, ніж потужність енергогенеруючих підприємств.
11:01
This is energyенергія farmingсільське господарство, so you're talkingговорити about manyбагато хто squareМайдан milesмилі,
Це енергогенеруюче землеробство, і ми говоримо про сотні квадратних кілометрів,
11:03
thousandsтисячі of time more areaплоща than you think of as a normalнормальний energyенергія plantРослина.
площі, у тисячі разів більші за ті, що звичні для енергогенеруючого підприємства.
11:07
AlsoТакож, these are intermittentПереривчастих sourcesджерела.
Окрім того, всі вони є непостійними джерелами.
11:12
The sunсонце doesn't shineсвітити all day, it doesn't shineсвітити everyкожен day,
Сонце не світить цілий день, воно не світить щодня,
11:15
and, likewiseтак само, the windвітер doesn't blowудар all the time.
і, крім того, вітер не дме весь час.
11:18
And so, if you dependзалежить on these sourcesджерела,
І тому, якщо ви залежите від цих джерел,
11:21
you have to have some way of gettingотримувати the energyенергія
то мусите мати інші джерела отримання енергії
11:23
duringпід час those time periodsперіоди that it's not availableдоступний.
на той час, поки ці не доступні.
11:26
So, we'veми маємо got bigвеликий costвартість challengesвиклики here,
Таким чином, маємо проблеми великої вартості
11:29
we have transmissionпередача challengesвиклики:
та передачі енергії.
11:32
for exampleприклад, say this energyенергія sourceджерело is outsideназовні your countryкраїна;
Наприклад, якщо це джерело енергії знаходиться за межами вашої країни,
11:34
you not only need the technologyтехнологія,
вам не тільки потрібна технологія -
11:37
but you have to dealугода with the riskризик of the energyенергія comingприходить from elsewhereв іншому місці.
вам ще й доведеться мати справу з ризиком, пов'язаним з тим, що енергія надходить з іншого місця.
11:39
And, finallyнарешті, this storageзберігання problemпроблема.
І, врешті-решт, проблема зберігання.
11:44
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wentпішов throughчерез and lookedподивився at
Щоб оцінити її, я переглянув і ознайомився
11:46
all the typesтипи of batteriesакумулятори that get madeзроблений --
з усіма видами акумуляторів, які зроблені на даний час -
11:49
for carsавтомобілі, for computersкомп'ютери, for phonesтелефони, for flashlightsліхтарики, for everything --
для автомобілів, комп'ютерів, телефонів, ліхтарів, для всього -
11:52
and comparedпорівнювали that to the amountсума of electricalелектричний energyенергія the worldсвіт usesвикористовує,
і порівняв із сумарною кількістю електричної енергії, що використовується у світі.
11:56
and what I foundзнайдено is that all the batteriesакумулятори we make now
Я виявив, що всі акумулятори, які ми робимо зараз,
12:01
could storeмагазин lessменше than 10 minutesхвилин of all the energyенергія.
можуть зберігати запас усієї енергії менш ніж 10 хвилин.
12:05
And so, in factфакт, we need a bigвеликий breakthroughпрорив here,
Так що тут потрібен великий прорив,
12:09
something that's going to be a factorфактор of 100 better
щось таке, що буде разів у 100 кращим,
12:12
than the approachesпідходи we have now.
аніж підходи, які ми маємо зараз.
12:16
It's not impossibleнеможливо, but it's not a very easyлегко thing.
Усе можливо, але не дуже просто.
12:18
Now, this showsшоу up when you try to get the intermittentПереривчастих sourceджерело
Спробуйте отримати непостійне джерело енергії,
12:22
to be aboveвище, say, 20 to 30 percentвідсоток of what you're usingвикористовуючи.
яке зможе генерувати від 20 до 30 відсотків більше від того, що ви використовуєте.
12:26
If you're countingпідрахунок on it for 100 percentвідсоток,
Якщо ви розраховуєте на нього на 100 відсотків,
12:30
you need an incredibleнеймовірний miracleдиво batteryакумулятор.
то вам потрібен неймовірний диво-акумулятор.
12:32
Now, how we're going to go forwardвперед on this -- what's the right approachпідхід?
Рухаємось далі - який правильний підхід?
12:38
Is it a ManhattanМанхеттен ProjectПроект? What's the thing that can get us there?
Чи це Мангеттенський проект? Яка штука розв'яже нашу проблему?
12:41
Well, we need lots of companiesкомпаній workingпрацює on this, hundredsсотні.
Над цим мусять працювати сотні компаній.
12:45
In eachкожен of these fiveп'ять pathsшляхи, we need at leastнайменше a hundredсто people.
У кожному з цих п'яти напрямків нам потрібна принаймні сотня людей.
12:50
And a lot of them, you'llти будеш look at and say, "They're crazyбожевільний." That's good.
І щоб про кожного з них можна було би сказати: "Вони божевільні". Це добре.
12:53
And, I think, here in the TEDТЕД groupгрупа,
Я думаю, що тут, у середовищі TED,
12:57
we have manyбагато хто people who are alreadyвже pursuingпереслідування this.
є багато людей, які вже працюють у цьому напрямку.
13:00
BillБілл GrossВаловий has severalкілька companiesкомпаній, includingв тому числі one calledназивається eSolareSolar
Білл Ґросс має кілька компаній, зокрема eSolar,
13:04
that has some great solarсонячний thermalтеплові technologiesтехнології.
яка володіє чудовими технологіями отримання сонячної теплової енергії.
13:08
VinodВінод Khosla'sKhosla готелю investingінвестування in dozensдесятки of companiesкомпаній
Вінод Хосла інвестує у десятки компаній,
13:10
that are doing great things and have interestingцікаво possibilitiesможливості,
що роблять великі справи та мають цікаві можливості,
13:14
and I'm tryingнамагаюся to help back that.
і я намагаюся допомогти цьому.
13:18
NathanНатан MyhrvoldMyhrvold and I actuallyнасправді are backingпідкладка a companyкомпанія
Натан Мирвольд і я підтримуємо компанії,
13:20
that, perhapsможе бути surprisinglyдивно, is actuallyнасправді takingвзяти the nuclearядерний approachпідхід.
які, можливо несподівано, але вже працююють над ядерним підходом.
13:24
There are some innovationsінновації in nuclearядерний: modularмодульний, liquidрідина.
Існують інновації у ядерній фізиці: касетні, рідкі реактори.
13:28
And innovationінновації really stoppedзупинився in this industryпромисловість quiteцілком some agoтому назад,
Проте справжні інновації у цій галузі припинилися вже достатньо давно,
13:32
so the ideaідея that there's some good ideasідеї layingПрокладка around is not all that surprisingдивним.
тому думка про те, що добрі ідеї витають у повітрі, не така вже й дивна.
13:36
The ideaідея of TerraPowerTerraPower is that, insteadзамість цього of burningгоріння a partчастина of uraniumурану --
Ідея TerraPower (реактора на біжучій хвилі) в тому, що ми не спалюємо частину урану -
13:41
the one percentвідсоток, whichкотрий is the U235 --
один відсоток, тобто U235 -
13:47
we decidedвирішив, "Let's burnгоріти the 99 percentвідсоток, the U238."
а натомість вирішили: "Спалюймо 99 відсотків U238".
13:50
It is kindдоброзичливий of a crazyбожевільний ideaідея.
Божевільна ідея.
13:55
In factфакт, people had talkedговорив about it for a long time,
Насправді, люди говорили про неї вже довший час,
13:57
but they could never simulateімітувати properlyправильно whetherчи то it would work or not,
але вони б ніколи не змогли перевірити належним чином, працюватиме це чи ні,
14:00
and so it's throughчерез the adventПоява of modernсучасний supercomputersсуперкомп'ютери
і лише з появою сучасних суперкомп'ютерів
14:04
that now you can simulateімітувати and see that, yes,
зараз можна зімітувати і переконатися: так,
14:07
with the right material'sматеріалу approachпідхід, this looksвиглядає like it would work.
з відповідними матеріалами, виглядає на те, що воно буде працювати.
14:09
And, because you're burningгоріння that 99 percentвідсоток,
Ви спалюєте ці 99 відсотків,
14:15
you have greatlyсильно improvedпокращився costвартість profileпрофіль.
оптимізувавши витрати.
14:18
You actuallyнасправді burnгоріти up the wasteвідходи, and you can actuallyнасправді use as fuelпаливо
Ви справді спалюєте відходи і можете використовувати як паливо
14:22
all the leftoverзалишилися wasteвідходи from today'sсьогоднішній день reactorsреактори.
всі ядерні відходи сучасних реакторів.
14:26
So, insteadзамість цього of worryingтурбуючись about them, you just take that. It's a great thing.
Замість того, щоб перейматися ними, ви просто використовуєте їх. Чудово.
14:29
It breathesдихає this uraniumурану as it goesйде alongразом, so it's kindдоброзичливий of like a candleСвічка.
Реактор "з'їдає" цей уран згори донизу, немов свічка спалює віск.
14:34
You can see it's a logжурнал there, oftenчасто referredзгаданий to as a travelingподорожуючи waveхвиля reactorреактор.
Ось циліндрична форма, яку часто називають реактором на біжучій хвилі.
14:38
In termsтерміни of fuelпаливо, this really solvesвирішує the problemпроблема.
Це реально розв'язує проблему палива.
14:42
I've got a pictureкартина here of a placeмісце in KentuckyКентуккі.
У мене є фотографія однієї місцини в Кентуккі.
14:46
This is the leftoverзалишилися, the 99 percentвідсоток,
Це залишки, 99 відсотків,
14:49
where they'veвони вже takenвзятий out the partчастина they burnгоріти now,
з яких відібрали ту частину, яку зараз спалюють.
14:51
so it's calledназивається depletedвиснажені uraniumурану.
Так званий збіднений уран.
14:53
That would powerвлада the U.S. for hundredsсотні of yearsроків.
Він забезпечить США енергією на сотні років.
14:55
And, simplyпросто by filteringфільтрування seawaterморська вода in an inexpensiveнедорогий processпроцес,
Просто профільтрувавши морську воду за допомогою недорогої технології,
14:58
you'dти б have enoughдостатньо fuelпаливо for the entireцілий lifetimeчас життя of the restвідпочинок of the planetпланета.
ви отримаєте достатньо палива для всього життя цілої планети.
15:01
So, you know, it's got lots of challengesвиклики aheadвперед,
Попереду безліч викликів,
15:06
but it is an exampleприклад of the manyбагато хто hundredsсотні and hundredsсотні of ideasідеї
але це приклад однієї із багатьох сотень ідей,
15:10
that we need to moveрухатися forwardвперед.
які ми мусимо втілити у життя.
15:15
So let's think: How should we measureміра ourselvesми самі?
Подумаймо: як нам оцінити самих себе?
15:18
What should our reportзвіт cardкарта look like?
Як виглядатиме наш табель?
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
Вирушаймо до нашої мети,
15:24
and then look at the intermediateсередній.
а пізніше поглянемо на проміжні кроки.
15:27
For 2050, you've heardпочув manyбагато хто people talk about this 80 percentвідсоток reductionскорочення.
Ви чули розмови про 80 відсотків скорочення до 2050 року.
15:29
That really is very importantважливо, that we get there.
Ми справді мусимо дістатися цього показника.
15:34
And that 20 percentвідсоток will be used up by things going on in poorбідний countriesкраїн,
Решта 20 відсотків припадатимуть на бідні країни,
15:38
still some agricultureсільське господарство,
дещо на сільське господарство.
15:42
hopefullyсподіваюся, що we will have cleanedприбирали up forestryлісове господарство, cementцемент.
Сподіваюся, ми позбудемося викидів у галузі лісівництва.
15:44
So, to get to that 80 percentвідсоток,
Щоб отримати ці 80 відсотків,
15:48
the developedрозроблений countriesкраїн, includingв тому числі countriesкраїн like ChinaКитай,
розвинуті країни, зокрема Китай,
15:51
will have had to switchперемикач theirїх electricityелектрика generationпокоління altogetherвзагалі.
муситимуть перейти на зовсім інші способи генерування енергії.
15:55
So, the other gradeклас is: Are we deployingрозгортання this zero-emissionнульовим рівнем викидів technologyтехнологія,
Запитання на 12 балів: Чи ми впроваджуємо технологію з нульовими викидами,
16:00
have we deployedрозгорнуто it in all the developedрозроблений countriesкраїн
чи впровадили ми її в усіх розвинених країнах
16:06
and we're in the processпроцес of gettingотримувати it elsewhereв іншому місці?
і чи передаємо її в інші місця?
16:08
That's superсупер importantважливо.
Це украй важливо.
16:11
That's a keyключ elementелемент of makingвиготовлення that reportзвіт cardкарта.
Це основна оцінка у нашому табелі.
16:13
So, backingпідкладка up from there, what should the 2020 reportзвіт cardкарта look like?
Рухаючись від тієї дати до сьогодення: як виглядатиме наш табель у 2020-му?
16:17
Well, again, it should have the two elementsелементи.
Знову ж таки, вів мав би мати два елементи.
16:22
We should go throughчерез these efficiencyефективність measuresзаходи to startпочати gettingотримувати reductionsскорочення:
Ми повинні вжити енергоефективних заходів, щоб скоротити викиди.
16:24
The lessменше we emitвипромінюють, the lessменше that sumсума will be of COCO2,
Що менше ми будемо викидати, то меншою буде кількість СО2,
16:28
and, thereforeотже, the lessменше the temperatureтемпература.
і нижчою температура.
16:31
But in some waysшляхи, the gradeклас we get there,
Але оцінка, яку ми отримаємо, за заходи,
16:33
doing things that don't get us all the way to the bigвеликий reductionsскорочення,
що не дадуть нам змоги досягнути суттєвих скорочень,
16:36
is only equallyоднаково, or maybe even slightlyтрохи lessменше, importantважливо than the other,
є такою ж, чи трохи менш важливою за решту.
16:40
whichкотрий is the pieceшматок of innovationінновації on these breakthroughsпрориви.
Йдеться про інновації на основі цих досягнень.
16:44
These breakthroughsпрориви, we need to moveрухатися those at fullповний speedшвидкість,
Ми мусимо використовувати досягнення на повну потужність,
16:48
and we can measureміра that in termsтерміни of companiesкомпаній,
вимірюючи їх у перерахунку на компанії,
16:51
pilotпілот projectsпроекти, regulatoryнормативний things that have been changedзмінився.
пілотні проекти, зміни в регуляторних актах.
16:54
There's a lot of great booksкниги that have been writtenнаписано about this.
Існує багато чудових книжок на цю тему.
16:57
The AlAl GoreГор bookкнига, "Our ChoiceВибір"
Книга Альберта Ґора "Наш вибір"
17:00
and the DavidДевід McKayМаккей bookкнига, "SustainableСталого EnergyЕнергія WithoutБез the HotГарячі AirПовітря."
і книга Девіда Маккея "Стала енергія без гарячого повітря".
17:03
They really go throughчерез it and createстворити a frameworkрамки
Вони описують ситуацію і закладають підґрунтя
17:06
that this can be discussedобговорювалися broadlyшироко,
для широкого обговорення,
17:09
because we need broadширокий backingпідкладка for this.
адже ми потребуємо підтримки загалу.
17:11
There's a lot that has to come togetherразом.
Ми мусимо згуртувати сили.
17:14
So this is a wishпобажати.
Ось моє бажання.
17:16
It's a very concreteбетон wishпобажати that we inventвинаходити this technologyтехнологія.
Дуже конкретне бажання: винайти цю технологію.
17:18
If you gaveдав me only one wishпобажати for the nextдалі 50 yearsроків --
Якщо б я мав змогу реалізувати одне-єдине бажання на найближчі 50 років -
17:22
I could pickпідібрати who'sхто це? presidentпрезидент,
і зміг би вибрати, хто буде президентом,
17:25
I could pickпідібрати a vaccineвакцина, whichкотрий is something I love,
вибрати вакцину, а це я дуже люблю робити,
17:27
or I could pickпідібрати that this thing
чи вибрати оцю вдвічі дешевшу технологію
17:30
that's halfполовина the costвартість with no COCO2 getsотримує inventedвинайшов --
без викидів CO2,
17:32
this is the wishпобажати I would pickпідібрати.
то саме її я б і обрав.
17:36
This is the one with the greatestнайбільший impactвплив.
Це бажання має найбільший вплив.
17:38
If we don't get this wishпобажати,
Якщо ми не здійснимо цього бажання,
17:40
the divisionподіл betweenміж the people who think shortкороткий termтермін and long termтермін will be terribleстрашний,
то відбудеться жахливий поділ на людей, які думають тільки про близьке чи далеке майбутнє,
17:42
betweenміж the U.S. and ChinaКитай, betweenміж poorбідний countriesкраїн and richбагатий,
поділ між США і Китаєм, між бідними і багатими країнами,
17:46
and mostнайбільше of all the livesживе of those two billionмільярд will be farдалеко worseгірше.
а життя тих двох мільярдів людей значно погіршиться.
17:49
So, what do we have to do?
Що ж робити?
17:54
What am I appealingоскарження to you to stepкрок forwardвперед and driveїхати?
До чого я закликаю вас рухатись уперед?
17:56
We need to go for more researchдослідження fundingфінансування.
Треба більше фінансувати дослідження.
18:01
When countriesкраїн get togetherразом in placesмісць like CopenhagenКопенгаген,
Коли лідери країн зустрічаються у місцях на кшталт Копенгагена,
18:04
they shouldn'tне слід just discussобговорюй the COCO2.
вони не повинні просто обговорювати СО2.
18:06
They should discussобговорюй this innovationінновації agendaпорядок денний,
Вони мають обговорювати порядок денний, присвячений інноваціям.
18:09
and you'dти б be stunnedприголомшений at the ridiculouslyсмішно lowнизький levelsрівні of spendingвитрати
Тоді ви будете приголомшені обурливо низькими рівнями витрат
18:11
on these innovativeінноваційний approachesпідходи.
на інноваційні підходи.
18:16
We do need the marketринок incentivesстимули -- COCO2 taxподаток, capшапка and tradeторгівля --
Нам потрібні ринкові стимули - податки на CO2, торгівля квотами -
18:18
something that getsотримує that priceціна signalсигнал out there.
те, що зачіпає питання ціни.
18:22
We need to get the messageповідомлення out.
Ми мусимо донести свій заклик до всіх.
18:25
We need to have this dialogueдіалог be a more rationalраціональний, more understandableзрозумілий dialogueдіалог,
Мусимо вести раціональний і зрозумілий діалог.
18:27
includingв тому числі the stepsкроки that the governmentуряд takes.
Тут йдеться і про кроки, що їх здійснює уряд.
18:30
This is an importantважливо wishпобажати, but it is one I think we can achieveдомогтися.
Це важливе бажання, яке, я гадаю, нам під силу втілити.
18:33
Thank you.
Дякую.
18:37
(ApplauseОплески)
(Оплески)
18:39
Thank you.
Дякую.
18:50
ChrisКріс AndersonАндерсон: Thank you. Thank you.
Кріс Андерсон: Спасибі. Дякую.
18:52
(ApplauseОплески)
(Оплески)
18:54
Thank you. So to understandзрозуміти more about TerraPowerTerraPower, right --
Дякую. Трохи детальніше про TerraPower.
18:59
I mean, first of all, can you give a senseсенс of what scaleмасштаб of investmentінвестиції this is?
Чи могли б ви уточнити, про який обсяг інвестицій ідеться?
19:05
BilБіл GatesВорота: To actuallyнасправді do the softwareпрограмне забезпечення, buyкупити the supercomputerсуперкомп'ютер,
Білл Ґейтс: Щоб написати програмне забезпечення, купити суперкомп'ютер,
19:10
hireнайняти all the great scientistsвчені, whichкотрий we'veми маємо doneзроблено,
найняти відомих науковців - це все ми вже зробили -
19:14
that's only tensдесятки of millionsмільйони,
потрібно лише десятки мільйонів.
19:16
and even onceодин раз we testтест our materialsматеріали out in a Russianросійська reactorреактор
Щоб протестувати матеріали в російському реакторі,
19:19
to make sure that our materialsматеріали work properlyправильно,
аби переконатися, що вони працюють належним чином,
19:22
then you'llти будеш only be up in the hundredsсотні of millionsмільйони.
потрібно тільки сотні мільйонів.
19:26
The toughжорсткий thing is buildingбудівля the pilotпілот reactorреактор;
Реально складно буде побудувати пілотний реактор;
19:28
findingзнахідка the severalкілька billionмільярд, findingзнахідка the regulatorрегулятор, the locationМісцезнаходження
пошук кількох мільярдів, органу регулювання, місця розташування -
19:31
that will actuallyнасправді buildбудувати the first one of these.
всього того, щоб побудувати перший реальний реактор.
19:36
OnceОдного разу you get the first one builtпобудований, if it worksпрацює as advertisedрекламується,
І як тільки появиться перший реактор, який запрацює так, як було передбачено,
19:38
then it's just clearясно as day, because the economicsекономіка, the energyенергія densityщільність,
тоді все стане ясно як день, тому що економіка, щільність енергії,
19:42
are so differentінший than nuclearядерний as we know it.
кардинально відрізняються від ядерної енергії у звичній для нас формі.
19:46
CAКАЛІФОРНІЯ: And so, to understandзрозуміти it right, this involvesвключає buildingбудівля deepглибоко into the groundземля
КА: Якщо я правильно розумію, потрібно спорудити глибоко у землі
19:48
almostмайже like a verticalвертикальний kindдоброзичливий of columnколонка of nuclearядерний fuelпаливо,
практично вертикальну колону ядерного палива
19:52
of this sortсортувати of spentвитрачений uraniumурану,
з відпрацьованого урану,
19:56
and then the processпроцес startsпочинається at the topвершина and kindдоброзичливий of worksпрацює down?
і тоді процес починається угорі і рухається вниз?
19:58
BGBG: That's right. TodayСьогодні, you're always refuelingзаправка the reactorреактор,
БҐ: Саме так. Сучасний реактор ви постійно перезаряджаєте,
20:01
so you have lots of people and lots of controlsконтролі that can go wrongнеправильно:
тому потребуєте багато людей і безліч елементів управління, які можуть схибити:
20:04
that thing where you're openingвідкриття it up and movingрухаючись things in and out,
відкриття реактора, переміщення речей туди і назад -
20:07
that's not good.
це не добре.
20:10
So, if you have very cheapдешево fuelпаливо that you can put 60 yearsроків in --
А так ви матимете дуже дешеве паливо, яке зможете закласти на 60 років -
20:12
just think of it as a logжурнал --
як таке собі поліно -
20:17
put it down and not have those sameтой же complexitiesскладності.
закласти його і уникнути усіх цих складнощів.
20:19
And it just sitsсидить there and burnsопіки for the 60 yearsроків, and then it's doneзроблено.
Поліно лежить собі там і горить 60 років, а потім згасає.
20:22
CAКАЛІФОРНІЯ: It's a nuclearядерний powerвлада plantРослина that is its ownвласний wasteвідходи disposalУтилізація solutionрішення.
КА: Це атомна станція, яка одночасно розв'язує проблему утилізації власних відходів.
20:27
BGBG: Yeah. Well, what happensбуває with the wasteвідходи,
БҐ: Так. Відходи можна там і залишити
20:31
you can let it sitсидіти there -- there's a lot lessменше wasteвідходи underпід this approachпідхід --
– у такому випадку відходів значно менше –
20:33
then you can actuallyнасправді take that,
або ви можете забрати їх,
20:38
and put it into anotherінший one and burnгоріти that.
зарядити в інший реактор і спалити їх там.
20:40
And we startпочати off actuallyнасправді by takingвзяти the wasteвідходи that existsіснує todayсьогодні,
Ми почнемо з наявних відходів,
20:43
that's sittingсидячи in these coolingохолодження poolsбасейни or dryсухий caskingcasking by reactorsреактори --
які знаходяться в охолоджувальних басейнах чи сухих контейнерах реакторів -
20:47
that's our fuelпаливо to beginпочати with.
саме з цього палива ми почнемо.
20:51
So, the thing that's been a problemпроблема from those reactorsреактори
Таким чином, те, що було проблемою для цих реакторів,
20:53
is actuallyнасправді what getsотримує fedгодували into oursнаш,
буде живленням для наших,
20:56
and you're reducingскорочення the volumeобсяг of the wasteвідходи quiteцілком dramaticallyрізко
і кількість відходів радикально зменшиться,
20:58
as you're going throughчерез this processпроцес.
щойно ви розпочнете цей процес.
21:01
CAКАЛІФОРНІЯ: I mean, you're talkingговорити to differentінший people around the worldсвіт
КА: Ви розповідаєте різним людям по всьому світу
21:03
about the possibilitiesможливості here.
про ці можливості.
21:05
Where is there mostнайбільше interestінтерес in actuallyнасправді doing something with this?
Де виявляють найбільшу зацікавленість цією ідеєю?
21:07
BGBG: Well, we haven'tні pickedпідібраний a particularконкретно placeмісце,
БҐ: Ну, ми не вибрали певного місця,
21:10
and there's all these interestingцікаво disclosureрозкриття інформації rulesправил about anything that's calledназивається "nuclearядерний,"
та й існує багато цікавих правил розкриття інформації про все, що називається "ядерний",
21:13
so we'veми маємо got a lot of interestінтерес,
тому до нашого проекту чималий інтерес.
21:21
that people from the companyкомпанія have been in RussiaРосія, IndiaІндія, ChinaКитай --
Люди від нашої компанії були в Росії, Індії, Китаї -
21:23
I've been back seeingбачачи the secretaryсекретар of energyенергія here,
я зустрічався з міністром енергетики,
21:27
talkingговорити about how this fitsпідходить into the energyенергія agendaпорядок денний.
який говорив про те, як це вписується в галузевий порядок денний.
21:29
So I'm optimisticоптимістичний. You know, the Frenchфранцузька and Japaneseяпонська have doneзроблено some work.
Так що я оптиміст. Французи та японці вже проробили певну роботу.
21:33
This is a variantваріант on something that has been doneзроблено.
Це приклад того, що було зроблено.
21:36
It's an importantважливо advanceзаздалегідь, but it's like a fastшвидко reactorреактор,
Це важливий крок уперед, але це немов реактори на швидких нейтронах,
21:40
and a lot of countriesкраїн have builtпобудований them,
які вже побудовані в багатьох країнах,
21:44
so anybodyніхто who'sхто це? doneзроблено a fastшвидко reactorреактор is a candidateкандидат to be where the first one getsотримує builtпобудований.
тому будь-хто, хто спорудив реактор на швидких нейтронах, є кандидатом на пілотне будівництво.
21:46
CAКАЛІФОРНІЯ: So, in your mindрозум, timescaleграфік роботи and likelihoodймовірність
КА: На ваш погляд, які часові рамки і ймовірність того,
21:51
of actuallyнасправді takingвзяти something like this liveжити?
що щось на кшталт цієї ідеї буде втілено в життя?
21:56
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scaleвеликомасштабних, electro-generationЕлектро покоління things
БҐ: Ну, для одного масштабного електрогенеруючого,
21:59
that's very cheapдешево,
дуже дешевого проекту
22:04
we have 20 yearsроків to inventвинаходити and then 20 yearsроків to deployрозгортання.
потрібно 20 років на дослідження і 20 років на впровадження.
22:06
That's sortсортувати of the deadlineкрайній строк that the environmentalекологічний modelsмоделі
Це своєрідний кінцевий термін, що його нам ставить
22:10
have shownпоказано us that we have to meetзустрітися.
екологічне моделювання майбутнього.
22:15
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichкотрий is wishingбажаючи for a lot --
І TerraPower - якщо справи підуть добре, на що ми дуже сподіваємося -
22:17
could easilyлегко meetзустрітися that.
можна легко реалізувати у ці терміни.
22:22
And there are, fortunatelyна щастя now, dozensдесятки of companiesкомпаній --
На щастя, вже сьогодні існують десятки компаній -
22:24
we need it to be hundredsсотні --
а потрібно сотні -
22:27
who, likewiseтак само, if theirїх scienceнаука goesйде well,
які - за умови, що їхні наукові розробки вдадуться,
22:29
if the fundingфінансування for theirїх pilotпілот plantsрослини goesйде well,
а пілотні станції отримають фінансування -
22:31
that they can competeконкурувати for this.
зможуть конкурувати в цій сфері.
22:34
And it's bestнайкраще if multipleбагаторазовий succeedдосягати успіху,
І найкраще, якщо багато з них досягнуть успіху,
22:36
because then you could use a mixзмішати of these things.
адже тоді їхні розробки можна буде поєднати.
22:38
We certainlyзвичайно need one to succeedдосягати успіху.
Нам безумовно потрібно, щоб успіху досягла хоча б одна компанія.
22:41
CAКАЛІФОРНІЯ: In termsтерміни of big-scaleмасштабних possibleможливий gameгра changesзміни,
КА: З погляду ймовірних масштабних винаходів, що змінять долю людства,
22:43
is this the biggestнайбільший that you're awareусвідомлювати of out there?
чи цей є найбільшим?
22:46
BGBG: An energyенергія breakthroughпрорив is the mostнайбільше importantважливо thing.
БҐ: Прорив в енергетиці є найважливішим.
22:49
It would have been, even withoutбез the environmentalекологічний constraintобмеження,
Він вважався б таким навіть без екологічних проблем,
22:53
but the environmentalекологічний constraintобмеження just makesробить it so much greaterбільший.
але вони роблять його ще вагомішим.
22:55
In the nuclearядерний spaceпростір, there are other innovatorsноватори.
У сфері ядерних досліджень існують інші новатори.
23:00
You know, we don't know theirїх work as well as we know this one,
Ми не знаємо їхньої роботи так добре, як цієї,
23:03
but the modularмодульний people, that's a differentінший approachпідхід.
але науковці, які працюють над касетними реакторами - це зовсім інша каста.
23:06
There's a liquid-typeтип рідини reactorреактор, whichкотрий seemsздається a little hardважко,
Існує реактор рідкого типу, який видається трохи заскладним,
23:09
but maybe they say that about us.
але те саме можна було би сказати і про наш проект.
23:13
And so, there are differentінший onesті, хто,
Існують різні його види,
23:15
but the beautyкрасуня of this is a moleculeмолекула of uraniumурану
однак окраса цього реактора - це молекула урану,
23:18
has a millionмільйон timesразів as much energyенергія as a moleculeмолекула of, say, coalвугілля,
яка містить в мільйон разів більше енергії, аніж молекула вугілля.
23:21
and so -- if you can dealугода with the negativesнегативи,
Якщо подолати негативні явища,
23:25
whichкотрий are essentiallyпо суті the radiationвипромінювання --
тобто радіацію,
23:28
the footprintслід and costвартість, the potentialпотенціал,
наслідки для довкілля, вартість, потенціал,
23:31
in termsтерміни of effectефект on landземля and variousрізноманітні things,
вплив на землю та все решта,
23:34
is almostмайже in a classклас of its ownвласний.
то цей реактор - це окрема категорія.
23:36
CAКАЛІФОРНІЯ: If this doesn't work, then what?
КА: Якщо нічого не вийде, що тоді?
23:40
Do we have to startпочати takingвзяти emergencyнадзвичайна ситуація measuresзаходи
Чи повинні ми розпочати надзвичайні заходи
23:44
to try and keep the temperatureтемпература of the earthземля stableстабільний?
задля збереження стабільної температури на Землі?
23:48
BGBG: If you get into that situationситуація,
БҐ: Ця ситуація схожа на те,
23:51
it's like if you've been over-eatingнадмірного харчування, and you're about to have a heartсерце attackатака:
немов би ви постійно переїдали, і вас от-от вхопить серцевий напад:
23:53
Then where do you go? You mayможе need heartсерце surgeryхірургія or something.
тоді куди ви йдете? Вам напевно потрібна операція на серці або щось таке.
23:58
There is a lineлінія of researchдослідження on what's calledназивається geoengineeringгеоінженерних,
Існує напрямок досліджень, який називається геоінженерією.
24:02
whichкотрий are variousрізноманітні techniquesтехніки that would delayзатримка the heatingопалення
Він вивчає різні методи, які б уповільнили потепління,
24:06
to buyкупити us 20 or 30 yearsроків to get our actдіяти togetherразом.
щоб виграти 20 чи 30 років для спільних дій.
24:09
Now, that's just an insuranceстрахування policyполітика.
Однак це всього лиш страховий поліс.
24:12
You hopeнадія you don't need to do that.
Ви сподіваєтеся, що до цього справа не дійде.
24:14
Some people say you shouldn'tне слід even work on the insuranceстрахування policyполітика
Дехто каже, що вам навіть не потрібно працювати на страховий поліс,
24:16
because it mightможе make you lazyледачий,
тому що ви розлінитеся
24:18
that you'llти будеш keep eatingїсти because you know heartсерце surgeryхірургія will be there to saveзберегти you.
і далі переїдатимете, бо знатимете, що операція на серці вас врятує.
24:20
I'm not sure that's wiseмудрий, givenдано the importanceважливість of the problemпроблема,
Я не впевнений, що це мудро, враховуючи важливість цієї проблеми,
24:24
but there's now the geoengineeringгеоінженерних discussionдискусія
але геоінженери обговорюють,
24:27
about -- should that be in the back pocketкишеня in caseсправа things happenстатися fasterшвидше,
чи потрібен запасний варіант на випадок, якщо процес прискориться,
24:31
or this innovationінновації goesйде a lot slowerповільніше than we expectчекати?
або інновації підуть повільніше, ніж ми очікуємо.
24:35
CAКАЛІФОРНІЯ: ClimateКлімат skepticsскептики: If you had a sentenceречення or two to say to them,
КА: Скептики зміни клімату: як ви можете одним чи двома реченнями
24:40
how mightможе you persuadeпереконувати them that they're wrongнеправильно?
переконати їх, що вони помиляються?
24:45
BGBG: Well, unfortunatelyна жаль, the skepticsскептики come in differentінший campsтабори.
БҐ: На жаль, скептики бувають з різних таборів.
24:50
The onesті, хто who make scientificнауковий argumentsаргументи are very fewмало хто.
Тих, хто наводить наукові аргументи, дуже мало.
24:54
Are they sayingкажучи that there's negativeнегативний feedbackзворотній зв'язок effectsефекти
Чи кажуть вони про негативні зворотні ефекти,
24:58
that have to do with cloudsхмари that offsetзсув things?
пов'язані з хмарами?
25:01
There are very, very fewмало хто things that they can even say
Є дуже, дуже мало речей, про які вони можуть сказати,
25:03
there's a chanceшанс in a millionмільйон of those things.
що в них є один шанс з мільйона.
25:06
The mainосновний problemпроблема we have here, it's kindдоброзичливий of like AIDSСНІД.
Основна проблема подібна на СНІД.
25:09
You make the mistakeпомилка now, and you payплатити for it a lot laterпізніше.
Ви робите помилку зараз, а платите за неї набагато пізніше.
25:12
And so, when you have all sortsсортів of urgentтерміново problemsпроблеми,
Коли ви маєте справу з купою нагальних проблем,
25:16
the ideaідея of takingвзяти painболі now that has to do with a gainвиграти laterпізніше,
то навряд чи захочете витерпіти біль зараз, щоб відчути полегшення потім.
25:20
and a somewhatдещо uncertainневпевнений painболі thing --
До того ж, це дещо невизначений біль -
25:23
in factфакт, the IPCCМГЕЗК reportзвіт, that's not necessarilyобов'язково the worstнайгірший caseсправа,
така собі доповідь МГЕЗК (Міжурядової групи експертів зі змін клімату).
25:26
and there are people in the richбагатий worldсвіт who look at IPCCМГЕЗК
У багатих країнах є люди, які дивляться на МГЕЗК
25:32
and say, "OK, that isn't that bigвеликий of a dealугода."
і кажуть: "Гаразд, це не так вже й важливо".
25:34
The factфакт is it's that uncertainневпевнений partчастина that should moveрухатися us towardsназустріч this.
Справа в тому, що ця невизначеність мусить рухати нас уперед.
25:38
But my dreamмрія here is that, if you can make it economicекономічний,
Але я мрію ось про що: якщо рішення буде економічно вигідним
25:42
and meetзустрітися the COCO2 constraintsобмеження,
і одночасно розв'яже проблему CO2,
25:45
then the skepticsскептики say, "OK,
тоді скептики скажуть: "Окей,
25:47
I don't careтурбота that it doesn't put out COCO2,
мені все одно, що воно не продукує викидів CO2,
25:49
I kindдоброзичливий of wishпобажати it did put out COCO2,
а може було б краще, якби продукувало CO2,
25:51
but I guessздогадатися I'll acceptприймати it because it's cheaperдешевше than what's come before."
але я мабуть скористаюся цим рішенням, бо воно дешевше, ніж попереднє".
25:53
(ApplauseОплески)
(Оплески)
25:57
CAКАЛІФОРНІЯ: And so, that would be your responseвідповідь to the BjornБйорн LomborgЛомборг argumentаргумент,
КА: Отож, ви б так відповіли на аргументи Бйорна Ломборґа, який заявив:
26:01
that basicallyв основному if you spendвитрачати all this energyенергія tryingнамагаюся to solveвирішити the COCO2 problemпроблема,
якщо витратити всю енергію, намагаючись розв'язати проблему CO2,
26:05
it's going to take away all your other goalsцілі
то вона затьмарить усі інші цілі -
26:09
of tryingнамагаюся to ridпозбутися the worldсвіт of povertyбідність and malariaмалярія and so forthчетвертий,
спроби позбавити світ від бідності, малярії і так далі.
26:11
it's a stupidтупий wasteвідходи of the Earth'sЗемлі resourcesресурси to put moneyгроші towardsназустріч that
Нерозумно витрачати ресурси Землі і пускати гроші в цьому напрямку,
26:14
when there are better things we can do.
якщо можна зробити щось краще.
26:18
BGBG: Well, the actualфактичний spendingвитрати on the R&D pieceшматок --
БҐ: Ну, фактичні витрати на науково-дослідні роботи -
26:20
say the U.S. should spendвитрачати 10 billionмільярд a yearрік more than it is right now --
нехай США витрачатимуть на рік на 10 мільярдів більше, ніж зараз -
26:23
it's not that dramaticдраматичний.
не настільки величезні.
26:27
It shouldn'tне слід take away from other things.
Вони б не мали відвернути увагу від інших речей.
26:29
The thing you get into bigвеликий moneyгроші on, and this, reasonableрозумний people can disagreeне погодитися,
Не всі зі мною погодяться, але якщо ви вкладаєте у щось чимало грошей,
26:31
is when you have something that's non-economic-економічного and you're tryingнамагаюся to fundфонд that --
а воно економічно невигідне, та ви й далі це фінансуєте -
26:34
that, to me, mostlyв основному is a wasteвідходи.
то це даремні витрати.
26:37
UnlessЯкщо you're very closeзакрити and you're just fundingфінансування the learningнавчання curveкрива
Ну хіба що ви вже от-от отримаєте результат, а поки ще проводите дослідження.
26:40
and it's going to get very cheapдешево,
І ви отримаєте дуже дешеве рішення.
26:43
I believe we should try more things that have a potentialпотенціал
Я вважаю, що варто зосередитися на тому, що
26:45
to be farдалеко lessменше expensiveдорогий.
може бути набагато дешевшим.
26:49
If the trade-offкомпроміс you get into is, "Let's make energyенергія superсупер expensiveдорогий,"
Якщо ви дійдете компромісу: "Зробімо енергію супердорогою",
26:51
then the richбагатий can affordдозволити собі that.
щоб тільки багаті могли собі її дозволити -
26:56
I mean, all of us here could payплатити fiveп'ять timesразів as much for our energyенергія
а всі в цьому залі можуть заплатити в п'ять разів більше за енергію, яку ми споживаємо -
26:58
and not changeзмінити our lifestyleспосіб життя.
наш спосіб життя не зміниться.
27:01
The disasterкатастрофа is for that two billionмільярд.
А для цих двох мільярдів людей це буде справжнім лихом.
27:03
And even LomborgЛомборг has changedзмінився.
І навіть Ломборґ змінив свою думку.
27:05
His shtickфішка now is, "Why isn't the R&D gettingотримувати more discussedобговорювалися?"
Тепер його фішка: "Чому більше не говорять про науково-дослідні роботи?"
27:07
He's still, because of his earlierраніше stuffречі,
Він як і раніше, через свої попередні напрацювання,
27:12
still associatedасоційований with the skepticскептик campтабір,
все ще асоціюється з табором скептиків,
27:14
but he's realizedусвідомлено that's a prettyкрасиво lonelyсамотній campтабір,
але він зрозумів, що це досить самотній табір,
27:16
and so, he's makingвиготовлення the R&D pointточка.
і тому робить акцент на наукових дослідженнях.
27:19
And so there is a threadнитка of something that I think is appropriateвідповідний.
І ось це, на мою думку, вартує уваги.
27:22
The R&D pieceшматок, it's crazyбожевільний how little it's fundedфінансується.
Науково-дослідні роботи отримують неймовірно малу фінансову підтримку.
27:27
CAКАЛІФОРНІЯ: Well BillБілл, I suspectпідозрюваний I speakговорити on the behalfвід імені of mostнайбільше people here
КА: Білле, я мабуть скажу те, що зараз на думці у більшості глядачів:
27:30
to say I really hopeнадія your wishпобажати comesприходить trueправда. Thank you so much.
сподіваюсь, що ваші мрії збудуться. Велике вам спасибі.
27:33
BGBG: Thank you.
БҐ: Дякую вам.
27:36
(ApplauseОплески)
(Оплески)
27:38
Translated by Mykhailo Khtema
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com