English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Білл Ґейтс: Білл Ґейтс про енергетику: покращення до нуля!

Filmed
Views 4,494,121

На TED2010, Білл Ґейтс оприлюднює своє бачення майбутнього світової енергетики, описуючи потребу в "дивах" для того, щоб уникнути планетарної катастрофи і пояснюючи, чому він підтримує розробку абсолютно нового типу ядерного реактора. З якою метою? Нульові світові викиди вуглекислого газу в 2050-му.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk today about energy and climate.
Сьогодні я збираюся поговорити про енергію та клімат.
00:16
And that might seem a bit surprising because
Це може видатися дещо дивним, оскільки
00:20
my full-time work at the Foundation is mostly about vaccines and seeds,
моя постйіна робота у Фундації переважно стосується вакцин та насіння -
00:22
about the things that we need to invent and deliver
тих речей, які ми повинні винайти і поширити для того,
00:27
to help the poorest two billion live better lives.
щоб допомогти найбіднішим двом мільярдам жити кращим життям.
00:30
But energy and climate are extremely important to these people --
Проте енергія та клімат надзвичайно важливі для цих людей.
00:35
in fact, more important than to anyone else on the planet.
Важливіші, ніж для будь-кого іншого на планеті.
00:40
The climate getting worse means that many years, their crops won't grow:
Погіршення клімату означає, що роками вони не збиратимуть врожаю.
00:45
There will be too much rain, not enough rain,
Буде забагато чи замало дощів,
00:50
things will change in ways
все буде змінюватися таким чином,
00:53
that their fragile environment simply can't support.
що крихке довкілля вже не зможе їх підтримувати.
00:55
And that leads to starvation, it leads to uncertainty, it leads to unrest.
І це призводитиме до недоїдання, нестабільності та заворушень.
00:59
So, the climate changes will be terrible for them.
Зміни клімату принесуть цим людям лихо.
01:04
Also, the price of energy is very important to them.
Також ціни на енергію є украй важливими.
01:08
In fact, if you could pick just one thing to lower the price of,
Насправді, якщо і є річ, яка здатна
01:11
to reduce poverty, by far you would pick energy.
знизити рівень бідності, то це - ціна на енергію!
01:14
Now, the price of energy has come down over time.
Вартість енергоносіїв увесь час падала.
01:18
Really advanced civilization is based on advances in energy.
Розвинена цивілізація базується на досягненнях в області енергетики.
01:22
The coal revolution fueled the Industrial Revolution,
Революція у видобутку вугілля стала підгрунтям для індустріальної революції,
01:28
and, even in the 1900s we've seen a very rapid decline in the price of electricity,
і навіть у 1900-х ціни на електроенергію різко впали.
01:32
and that's why we have refrigerators, air-conditioning,
Саме тому у нас є холодильники, кондиціонери,
01:38
we can make modern materials and do so many things.
ми можемо виробляти сучасні матеріали і робити так багато усього.
01:41
And so, we're in a wonderful situation with electricity in the rich world.
Отже, заможний світ не має проблем із електроенергією.
01:45
But, as we make it cheaper -- and let's go for making it twice as cheap --
Але щойно ми робимо її дешевшою - приміром, ми хочемо, щоб вона була вдвічі дешевшою -
01:52
we need to meet a new constraint,
як стикаємося з новим обмеженням,
01:59
and that constraint has to do with CO2.
пов'язаним із викидами вуглекислого газу (CO2).
02:01
CO2 is warming the planet,
CO2 розігріває планету,
02:05
and the equation on CO2 is actually a very straightforward one.
і рівняння з CO2 насправді є дуже простим.
02:08
If you sum up the CO2 that gets emitted,
Достатньо підсумувати кількість вуглекислого газу, що потрапляє у довкілля
02:14
that leads to a temperature increase,
і призводить до підвищення температури,
02:18
and that temperature increase leads to some very negative effects:
а це, своєю чергою, призводить до дуже негативних наслідків:
02:21
the effects on the weather; perhaps worse, the indirect effects,
впливу на погоду; а щонайгірше - непрямого впливу
02:25
in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes,
на екосистеми, які не можуть пристосуватися до цих надшвидких змін,
02:28
and so you get ecosystem collapses.
що призводить до колапсу цих екосистем.
02:33
Now, the exact amount of how you map
Немає точних розрахунків, як підвищення
02:36
from a certain increase of CO2 to what temperature will be
рівня вуглекислого газу впливає на температуру,
02:39
and where the positive feedbacks are,
і де існують позитивні зворотні зв'язки.
02:43
there's some uncertainty there, but not very much.
Щодо цього існують певні сумніви, але їх не дуже багато.
02:45
And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be,
І, звичайно, не зовсім ясно, наскільки поганими будуть ці наслідки,
02:48
but they will be extremely bad.
але вони без сумніву будуть надзвичайно поганими.
02:51
I asked the top scientists on this several times:
Я кілька разів запитував провідних науковців:
02:54
Do we really have to get down to near zero?
Чи дійсно ми мусимо знизити викиди практично до нуля?
02:56
Can't we just cut it in half or a quarter?
Чи може достатньо буде просто скоротити їх на половину або чверть?
02:59
And the answer is that until we get near to zero,
Вони відповідають, що поки ми не знизимо викиди практично до нуля,
03:02
the temperature will continue to rise.
температура продовжуватиме зростати.
03:06
And so that's a big challenge.
От що є великою проблемою!
03:08
It's very different than saying "We're a twelve-foot-high truck trying to get under a ten-foot bridge,
Це зовсім інша річ, аніж сказати: "Ми неначе вантажівка заввишки три з половиною метри, яка хоче проскочити під мостом заввишки три метри,
03:10
and we can just sort of squeeze under."
і може якось під ним протиснутися".
03:15
This is something that has to get to zero.
Ні, ми повинні знизити цей показник до нуля.
03:18
Now, we put out a lot of carbon dioxide every year,
Щороку ми продукуємо багато діоксиду вуглецю,
03:22
over 26 billion tons.
понад 26 млрд. тон.
03:26
For each American, it's about 20 tons;
На кожного американця припадає близько 20 тонн;
03:28
for people in poor countries, it's less than one ton.
на мешканців бідних країн - менш ніж одна тонна.
03:32
It's an average of about five tons for everyone on the planet.
А в середньому це близько п'яти тонн на кожного мешканця планети.
03:35
And, somehow, we have to make changes
Так чи інакше, ми повинні впровадити зміни,
03:39
that will bring that down to zero.
які знизять викиди до нуля.
03:41
It's been constantly going up.
А вони постійно зростають.
03:44
It's only various economic changes that have even flattened it at all,
І тільки впроваджені різноманітні економічні зміни дещо уповільнили це зростання,
03:46
so we have to go from rapidly rising
тому ми мусимо перейти від стрімкого зростання
03:51
to falling, and falling all the way to zero.
до спаду і падіння аж до нуля.
03:54
This equation has four factors,
Це рівняння має чотири фактори
03:57
a little bit of multiplication:
і трошки множення.
03:59
So, you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero,
Ліворуч маємо викиди CO2, які хочемо зменшити до нуля,
04:01
and that's going to be based on the number of people,
і які залежать від кількості людей,
04:04
the services each person's using on average,
послуг, якими в середньому користується кожна людина,
04:08
the energy on average for each service,
енергії, яку в середньому затрачають на кожну послугу,
04:11
and the CO2 being put out per unit of energy.
і викидів CO2, що припадають на одиницю енергії.
04:14
So, let's look at each one of these
Розгляньмо кожен множник
04:18
and see how we can get this down to zero.
і подивімося, як можна зменшити викиди до нуля.
04:20
Probably, one of these numbers is going to have to get pretty near to zero.
Ймовірно, щоб цього досягнути, один із множників мав би бути наближеним до нуля.
04:24
Now that's back from high school algebra,
Це з курсу шкільної алгебри,
04:28
but let's take a look.
але погляньмо.
04:31
First, we've got population.
По-перше, населення.
04:33
The world today has 6.8 billion people.
У світі сьогодні мешкає 6,8 млрд людей.
04:35
That's headed up to about nine billion.
І ця кількість прямує до дев'яти мільярдів.
04:38
Now, if we do a really great job on new vaccines,
Якщо ми запровадимо нові вакцини
04:40
health care, reproductive health services,
та поліпшимо послуги у сфері медицини та репродуктивного здоров'я,
04:44
we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent,
то зможемо знизити цю складову на 10 чи 15 відсотків.
04:46
but there we see an increase of about 1.3.
Але наразі зростання становить близько 1,3.
04:50
The second factor is the services we use.
Друга складова - це послуги, якими ми користуємось.
04:54
This encompasses everything:
Сюди входить усе:
04:57
the food we eat, clothing, TV, heating.
їжа, яку ми споживаємо, одяг, перегляд телебачення, опалення.
04:59
These are very good things:
Це дуже хороші речі:
05:03
getting rid of poverty means providing these services
позбутися бідності якраз і означає надати ці послуги
05:06
to almost everyone on the planet.
практично кожній людині на планеті.
05:09
And it's a great thing for this number to go up.
Намагатися, щоб це число зростало - дуже благородна справа.
05:11
In the rich world, perhaps the top one billion,
У заможних країнах, де проживає "золотий" мільярд,
05:15
we probably could cut back and use less,
можна було б менше витрачати і споживати,
05:17
but every year, this number, on average, is going to go up,
проте щороку ці показники зростають,
05:19
and so, over all, that will more than double
і тому кількість послуг, що їх споживатиме
05:23
the services delivered per person.
людина, щонайменше подвоїться.
05:27
Here we have a very basic service:
Йдеться про вкрай необхідні послуги.
05:30
Do you have lighting in your house to be able to read your homework?
У вашому домі є світло, щоб виконати домашнє завдання?
05:32
And, in fact, these kids don't, so they're going out
А в цих дітей - ні, і тому вони вимушені
05:35
and reading their school work under the street lamps.
читати шкільні завдання під світлом вуличних ліхтарів.
05:37
Now, efficiency, E, the energy for each service,
Далі - ефективність, E, енергія, яка витрачається на кожну послугу.
05:42
here finally we have some good news.
I тут, нарешті, маємо хороші новини.
05:46
We have something that's not going up.
Маємо щось таке, що не зростає.
05:48
Through various inventions and new ways of doing lighting,
Завдяки різним винаходам і новим способам освітлення,
05:50
through different types of cars, different ways of building buildings --
іншим типам автомобілів, іншим методам будівництва -
05:53
there are a lot of services where you can bring
існує чимало послуг, де можна досить суттєво
05:58
the energy for that service down quite substantially.
знизити витрати енергії.
06:01
Some individual services even bring it down by 90 percent.
Для окремих послуг це зниження сягає 90 відсотків.
06:05
There are other services like how we make fertilizer,
Є й інші послуги, як-от виробництво міндобрив,
06:08
or how we do air transport,
або послуги з авіаперевезень,
06:11
where the rooms for improvement are far, far less.
де можливостей для покращення є набагато, набагато менше.
06:13
And so, overall here, if we're optimistic,
Отож, за оптимістичними розрахунками,
06:17
we may get a reduction of a factor of three to even, perhaps, a factor of six.
цей множник можна скоротити утричі, а то й у шість разів.
06:19
But for these first three factors now,
Але все одно, з урахуванням перших трьох складових,
06:26
we've gone from 26 billion to, at best, maybe 13 billion tons,
ми перейшли від 26 млрд, у кращому випадку, до 13 мільярдів тонн,
06:29
and that just won't cut it.
що не розв'язує проблеми.
06:34
So let's look at this fourth factor --
Тому розгляньмо четвертий фактор -
06:36
this is going to be a key one --
який і буде ключовим -
06:38
and this is the amount of CO2 put out per each unit of energy.
кількість CO2, що продукується на кожну одиницю енергії.
06:40
And so the question is: Can you actually get that to zero?
Постає запитання: чи можна реально знизити її до нуля?
06:46
If you burn coal, no.
Якщо спалювати вугілля - ні.
06:50
If you burn natural gas, no.
Якщо спалювати природний газ - ні.
06:52
Almost every way we make electricity today,
Майже кожен сучасний спосіб виробництва електроенергії,
06:54
except for the emerging renewables and nuclear, puts out CO2.
за винятком нових джерел відновлюваної енергії та атомної енергетики, продукує викиди СО2.
06:57
And so, what we're going to have to do at a global scale,
У глобальному масштабі ми збираємося
07:03
is create a new system.
створити нову систему.
07:06
And so, we need energy miracles.
І, відповідно, нам потрібні енергетичні дива.
07:09
Now, when I use the term "miracle," I don't mean something that's impossible.
Коли я використовую термін "диво", я не маю на увазі щось неможливе.
07:11
The microprocessor is a miracle. The personal computer is a miracle.
Мікропроцесор є дивом. Персональний комп'ютер є дивом.
07:15
The Internet and its services are a miracle.
Інтернет та його послуги є дивом.
07:20
So, the people here have participated in the creation of many miracles.
Присутні у цьому залі люди брали участь у створенні багатьох чудес.
07:23
Usually, we don't have a deadline,
Зазвичай, у нас немає кінцевого терміну,
07:28
where you have to get the miracle by a certain date.
вимоги створити диво до певної дати.
07:30
Usually, you just kind of stand by, and some come along, some don't.
Як правило, ви просто живете, і деякі чудеса з'являються, а деякі - ні.
07:32
This is a case where we actually have to drive at full speed
Однак це саме той випадок, де ми мусимо працювати на повну потужність,
07:36
and get a miracle in a pretty tight timeline.
щоб створити диво у досить жорсткі терміни.
07:40
Now, I thought, "How could I really capture this?
Я подумав: "Як би я міг це передати?
07:45
Is there some kind of natural illustration,
Чи є якісь ілюстрації зі світу природи,
07:48
some demonstration that would grab people's imagination here?"
якісь видовища, які б захопили людську уяву?"
07:50
I thought back to a year ago when I brought mosquitos,
Я згадав, як рік тому приніс комарів,
07:55
and somehow people enjoyed that.
і людям це сподобалося.
07:59
(Laughter)
(Сміх)
08:01
It really got them involved in the idea of,
Вони справді збагнули,
08:03
you know, there are people who live with mosquitos.
що існують люди, які живуть з комарами.
08:06
So, with energy, all I could come up with is this.
У випадку з енергією, ось усе, що я зміг придумати.
08:09
I decided that releasing fireflies
Я вирішив, що звільнення світлячків
08:14
would be my contribution to the environment here this year.
стане цьогоріч моїм внеском у атмосферу цього залу.
08:17
So here we have some natural fireflies.
Ось тут жменька живих світлячків.
08:21
I'm told they don't bite; in fact, they might not even leave that jar.
Мені сказали, що вони не кусаються; насправді, вони навіть не змогли б залишити цієї банки.
08:24
(Laughter)
(Сміх)
08:27
Now, there's all sorts of gimmicky solutions like that one,
Існує сила-силенна дріб'язкових рішень на кшталт цього,
08:30
but they don't really add up to much.
але вони насправді мало що змінюють.
08:35
We need solutions -- either one or several --
Нам потрібні рішення - неважливо, одне чи кілька -
08:37
that have unbelievable scale
неймовірного масштабу
08:41
and unbelievable reliability,
і неймовірної надійності,
08:45
and, although there's many directions people are seeking,
і хоча люди ведуть пошуки у багатьох напрямах,
08:47
I really only see five that can achieve the big numbers.
я бачу лише п'ять, де можна було би досягнути насправді великих результатів.
08:50
I've left out tide, geothermal, fusion, biofuels.
Я відкинув такі напрямки, як енергія морських припливів і відпливів, геотермальна енергія, енергія розплавів, біопаливо.
08:54
Those may make some contribution,
Вони можуть стати у пригоді,
08:59
and if they can do better than I expect, so much the better,
і якщо вони перевершать мої сподівання - чудово,
09:01
but my key point here
однак мені йдеться ось про що:
09:03
is that we're going to have to work on each of these five,
ми мусимо опрацювати кожен із цих п'яти напрямків
09:05
and we can't give up any of them because they look daunting,
і не можемо відмовитися від будь-якого з них лише тому, що він виглядає складним
09:09
because they all have significant challenges.
і пов'язаний зі значними труднощами.
09:13
Let's look first at the burning fossil fuels,
Спочатку розгляньмо спалювання викопного палива,
09:17
either burning coal or burning natural gas.
чи то вугілля чи природного газу.
09:19
What you need to do there, seems like it might be simple, but it's not,
Що треба зробити? Здається, усе просто, але насправді це не так.
09:23
and that's to take all the CO2, after you've burned it, going out the flue,
Треба зібрати весь CO2, що виходить з труб після згорання палива,
09:26
pressurize it, create a liquid, put it somewhere,
стиснути його і у вигляді рідини десь зберігати,
09:32
and hope it stays there.
сподіваючись при цьому, що він там і залишиться.
09:35
Now we have some pilot things that do this at the 60 to 80 percent level,
Наразі вже є кілька пілотних проектів, які дають рівень утилізації від 60 до 80 відсотків,
09:37
but getting up to that full percentage, that will be very tricky,
але довести їх до 100%-го рівня буде дуже складно.
09:41
and agreeing on where these CO2 quantities should be put will be hard,
Буде непросто дійти згоди щодо місць зберігання CO2 у таких кількостях,
09:45
but the toughest one here is this long-term issue.
але найскладніше питання - довгострокова перспектива.
09:51
Who's going to be sure?
Хто зможе бути впевненим?
09:54
Who's going to guarantee something that is literally billions of times larger
Хто зможе дати якісь гарантії, коли йдеться про щось у мільярди разів більше
09:56
than any type of waste you think of in terms of nuclear or other things?
за усі інші види відходів з погляду ядерної чи іншої безпеки?
10:00
This is a lot of volume.
Це величезні обсяги.
10:04
So that's a tough one.
Тому це складне завдання.
10:07
Next would be nuclear.
Наступний няпрям - атомна енергія.
10:09
It also has three big problems:
Вона також має три великі проблеми:
10:11
Cost, particularly in highly regulated countries, is high;
висока вартість, зокрема у країнах з жорсткою регуляцією,
10:14
the issue of the safety, really feeling good about nothing could go wrong,
питання безпеки, впевненість у тому, що нічого поганого не трапиться,
10:18
that, even though you have these human operators,
що навіть при наявності людського чинника
10:22
that the fuel doesn't get used for weapons.
паливо не будуть використовувати для виготовлення зброї.
10:25
And then what do you do with the waste?
І ще одне - а що робити з відходами?
10:28
And, although it's not very large, there are a lot of concerns about that.
Хоч їх не так і багато, існують великі побоювання з цього приводу.
10:30
People need to feel good about it.
Люди мусять почуватися впевнено.
10:33
So three very tough problems that might be solvable,
Отже, є три дуже непрості проблеми, які можна розв'язати,
10:35
and so, should be worked on.
і над якими потрібно працювати.
10:40
The last three of the five, I've grouped together.
Останні три джерела енергії з п'яти я згрупував разом.
10:42
These are what people often refer to as the renewable sources.
Це так звані відновлювані джерела енергії.
10:45
And they actually -- although it's great they don't require fuel --
Вони чудові, бо не вимагають палива,
10:49
they have some disadvantages.
але й у них є певні хиби.
10:53
One is that the density of energy gathered in these technologies
Зокрема, щільність енергії, яку отримують за допомогою цих технологій,
10:55
is dramatically less than a power plant.
є значно меншою, ніж потужність енергогенеруючих підприємств.
11:01
This is energy farming, so you're talking about many square miles,
Це енергогенеруюче землеробство, і ми говоримо про сотні квадратних кілометрів,
11:03
thousands of time more area than you think of as a normal energy plant.
площі, у тисячі разів більші за ті, що звичні для енергогенеруючого підприємства.
11:07
Also, these are intermittent sources.
Окрім того, всі вони є непостійними джерелами.
11:12
The sun doesn't shine all day, it doesn't shine every day,
Сонце не світить цілий день, воно не світить щодня,
11:15
and, likewise, the wind doesn't blow all the time.
і, крім того, вітер не дме весь час.
11:18
And so, if you depend on these sources,
І тому, якщо ви залежите від цих джерел,
11:21
you have to have some way of getting the energy
то мусите мати інші джерела отримання енергії
11:23
during those time periods that it's not available.
на той час, поки ці не доступні.
11:26
So, we've got big cost challenges here,
Таким чином, маємо проблеми великої вартості
11:29
we have transmission challenges:
та передачі енергії.
11:32
for example, say this energy source is outside your country;
Наприклад, якщо це джерело енергії знаходиться за межами вашої країни,
11:34
you not only need the technology,
вам не тільки потрібна технологія -
11:37
but you have to deal with the risk of the energy coming from elsewhere.
вам ще й доведеться мати справу з ризиком, пов'язаним з тим, що енергія надходить з іншого місця.
11:39
And, finally, this storage problem.
І, врешті-решт, проблема зберігання.
11:44
And, to dimensionalize this, I went through and looked at
Щоб оцінити її, я переглянув і ознайомився
11:46
all the types of batteries that get made --
з усіма видами акумуляторів, які зроблені на даний час -
11:49
for cars, for computers, for phones, for flashlights, for everything --
для автомобілів, комп'ютерів, телефонів, ліхтарів, для всього -
11:52
and compared that to the amount of electrical energy the world uses,
і порівняв із сумарною кількістю електричної енергії, що використовується у світі.
11:56
and what I found is that all the batteries we make now
Я виявив, що всі акумулятори, які ми робимо зараз,
12:01
could store less than 10 minutes of all the energy.
можуть зберігати запас усієї енергії менш ніж 10 хвилин.
12:05
And so, in fact, we need a big breakthrough here,
Так що тут потрібен великий прорив,
12:09
something that's going to be a factor of 100 better
щось таке, що буде разів у 100 кращим,
12:12
than the approaches we have now.
аніж підходи, які ми маємо зараз.
12:16
It's not impossible, but it's not a very easy thing.
Усе можливо, але не дуже просто.
12:18
Now, this shows up when you try to get the intermittent source
Спробуйте отримати непостійне джерело енергії,
12:22
to be above, say, 20 to 30 percent of what you're using.
яке зможе генерувати від 20 до 30 відсотків більше від того, що ви використовуєте.
12:26
If you're counting on it for 100 percent,
Якщо ви розраховуєте на нього на 100 відсотків,
12:30
you need an incredible miracle battery.
то вам потрібен неймовірний диво-акумулятор.
12:32
Now, how we're going to go forward on this -- what's the right approach?
Рухаємось далі - який правильний підхід?
12:38
Is it a Manhattan Project? What's the thing that can get us there?
Чи це Мангеттенський проект? Яка штука розв'яже нашу проблему?
12:41
Well, we need lots of companies working on this, hundreds.
Над цим мусять працювати сотні компаній.
12:45
In each of these five paths, we need at least a hundred people.
У кожному з цих п'яти напрямків нам потрібна принаймні сотня людей.
12:50
And a lot of them, you'll look at and say, "They're crazy." That's good.
І щоб про кожного з них можна було би сказати: "Вони божевільні". Це добре.
12:53
And, I think, here in the TED group,
Я думаю, що тут, у середовищі TED,
12:57
we have many people who are already pursuing this.
є багато людей, які вже працюють у цьому напрямку.
13:00
Bill Gross has several companies, including one called eSolar
Білл Ґросс має кілька компаній, зокрема eSolar,
13:04
that has some great solar thermal technologies.
яка володіє чудовими технологіями отримання сонячної теплової енергії.
13:08
Vinod Khosla's investing in dozens of companies
Вінод Хосла інвестує у десятки компаній,
13:10
that are doing great things and have interesting possibilities,
що роблять великі справи та мають цікаві можливості,
13:14
and I'm trying to help back that.
і я намагаюся допомогти цьому.
13:18
Nathan Myhrvold and I actually are backing a company
Натан Мирвольд і я підтримуємо компанії,
13:20
that, perhaps surprisingly, is actually taking the nuclear approach.
які, можливо несподівано, але вже працююють над ядерним підходом.
13:24
There are some innovations in nuclear: modular, liquid.
Існують інновації у ядерній фізиці: касетні, рідкі реактори.
13:28
And innovation really stopped in this industry quite some ago,
Проте справжні інновації у цій галузі припинилися вже достатньо давно,
13:32
so the idea that there's some good ideas laying around is not all that surprising.
тому думка про те, що добрі ідеї витають у повітрі, не така вже й дивна.
13:36
The idea of TerraPower is that, instead of burning a part of uranium --
Ідея TerraPower (реактора на біжучій хвилі) в тому, що ми не спалюємо частину урану -
13:41
the one percent, which is the U235 --
один відсоток, тобто U235 -
13:47
we decided, "Let's burn the 99 percent, the U238."
а натомість вирішили: "Спалюймо 99 відсотків U238".
13:50
It is kind of a crazy idea.
Божевільна ідея.
13:55
In fact, people had talked about it for a long time,
Насправді, люди говорили про неї вже довший час,
13:57
but they could never simulate properly whether it would work or not,
але вони б ніколи не змогли перевірити належним чином, працюватиме це чи ні,
14:00
and so it's through the advent of modern supercomputers
і лише з появою сучасних суперкомп'ютерів
14:04
that now you can simulate and see that, yes,
зараз можна зімітувати і переконатися: так,
14:07
with the right material's approach, this looks like it would work.
з відповідними матеріалами, виглядає на те, що воно буде працювати.
14:09
And, because you're burning that 99 percent,
Ви спалюєте ці 99 відсотків,
14:15
you have greatly improved cost profile.
оптимізувавши витрати.
14:18
You actually burn up the waste, and you can actually use as fuel
Ви справді спалюєте відходи і можете використовувати як паливо
14:22
all the leftover waste from today's reactors.
всі ядерні відходи сучасних реакторів.
14:26
So, instead of worrying about them, you just take that. It's a great thing.
Замість того, щоб перейматися ними, ви просто використовуєте їх. Чудово.
14:29
It breathes this uranium as it goes along, so it's kind of like a candle.
Реактор "з'їдає" цей уран згори донизу, немов свічка спалює віск.
14:34
You can see it's a log there, often referred to as a traveling wave reactor.
Ось циліндрична форма, яку часто називають реактором на біжучій хвилі.
14:38
In terms of fuel, this really solves the problem.
Це реально розв'язує проблему палива.
14:42
I've got a picture here of a place in Kentucky.
У мене є фотографія однієї місцини в Кентуккі.
14:46
This is the leftover, the 99 percent,
Це залишки, 99 відсотків,
14:49
where they've taken out the part they burn now,
з яких відібрали ту частину, яку зараз спалюють.
14:51
so it's called depleted uranium.
Так званий збіднений уран.
14:53
That would power the U.S. for hundreds of years.
Він забезпечить США енергією на сотні років.
14:55
And, simply by filtering seawater in an inexpensive process,
Просто профільтрувавши морську воду за допомогою недорогої технології,
14:58
you'd have enough fuel for the entire lifetime of the rest of the planet.
ви отримаєте достатньо палива для всього життя цілої планети.
15:01
So, you know, it's got lots of challenges ahead,
Попереду безліч викликів,
15:06
but it is an example of the many hundreds and hundreds of ideas
але це приклад однієї із багатьох сотень ідей,
15:10
that we need to move forward.
які ми мусимо втілити у життя.
15:15
So let's think: How should we measure ourselves?
Подумаймо: як нам оцінити самих себе?
15:18
What should our report card look like?
Як виглядатиме наш табель?
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
Вирушаймо до нашої мети,
15:24
and then look at the intermediate.
а пізніше поглянемо на проміжні кроки.
15:27
For 2050, you've heard many people talk about this 80 percent reduction.
Ви чули розмови про 80 відсотків скорочення до 2050 року.
15:29
That really is very important, that we get there.
Ми справді мусимо дістатися цього показника.
15:34
And that 20 percent will be used up by things going on in poor countries,
Решта 20 відсотків припадатимуть на бідні країни,
15:38
still some agriculture,
дещо на сільське господарство.
15:42
hopefully we will have cleaned up forestry, cement.
Сподіваюся, ми позбудемося викидів у галузі лісівництва.
15:44
So, to get to that 80 percent,
Щоб отримати ці 80 відсотків,
15:48
the developed countries, including countries like China,
розвинуті країни, зокрема Китай,
15:51
will have had to switch their electricity generation altogether.
муситимуть перейти на зовсім інші способи генерування енергії.
15:55
So, the other grade is: Are we deploying this zero-emission technology,
Запитання на 12 балів: Чи ми впроваджуємо технологію з нульовими викидами,
16:00
have we deployed it in all the developed countries
чи впровадили ми її в усіх розвинених країнах
16:06
and we're in the process of getting it elsewhere?
і чи передаємо її в інші місця?
16:08
That's super important.
Це украй важливо.
16:11
That's a key element of making that report card.
Це основна оцінка у нашому табелі.
16:13
So, backing up from there, what should the 2020 report card look like?
Рухаючись від тієї дати до сьогодення: як виглядатиме наш табель у 2020-му?
16:17
Well, again, it should have the two elements.
Знову ж таки, вів мав би мати два елементи.
16:22
We should go through these efficiency measures to start getting reductions:
Ми повинні вжити енергоефективних заходів, щоб скоротити викиди.
16:24
The less we emit, the less that sum will be of CO2,
Що менше ми будемо викидати, то меншою буде кількість СО2,
16:28
and, therefore, the less the temperature.
і нижчою температура.
16:31
But in some ways, the grade we get there,
Але оцінка, яку ми отримаємо, за заходи,
16:33
doing things that don't get us all the way to the big reductions,
що не дадуть нам змоги досягнути суттєвих скорочень,
16:36
is only equally, or maybe even slightly less, important than the other,
є такою ж, чи трохи менш важливою за решту.
16:40
which is the piece of innovation on these breakthroughs.
Йдеться про інновації на основі цих досягнень.
16:44
These breakthroughs, we need to move those at full speed,
Ми мусимо використовувати досягнення на повну потужність,
16:48
and we can measure that in terms of companies,
вимірюючи їх у перерахунку на компанії,
16:51
pilot projects, regulatory things that have been changed.
пілотні проекти, зміни в регуляторних актах.
16:54
There's a lot of great books that have been written about this.
Існує багато чудових книжок на цю тему.
16:57
The Al Gore book, "Our Choice"
Книга Альберта Ґора "Наш вибір"
17:00
and the David McKay book, "Sustainable Energy Without the Hot Air."
і книга Девіда Маккея "Стала енергія без гарячого повітря".
17:03
They really go through it and create a framework
Вони описують ситуацію і закладають підґрунтя
17:06
that this can be discussed broadly,
для широкого обговорення,
17:09
because we need broad backing for this.
адже ми потребуємо підтримки загалу.
17:11
There's a lot that has to come together.
Ми мусимо згуртувати сили.
17:14
So this is a wish.
Ось моє бажання.
17:16
It's a very concrete wish that we invent this technology.
Дуже конкретне бажання: винайти цю технологію.
17:18
If you gave me only one wish for the next 50 years --
Якщо б я мав змогу реалізувати одне-єдине бажання на найближчі 50 років -
17:22
I could pick who's president,
і зміг би вибрати, хто буде президентом,
17:25
I could pick a vaccine, which is something I love,
вибрати вакцину, а це я дуже люблю робити,
17:27
or I could pick that this thing
чи вибрати оцю вдвічі дешевшу технологію
17:30
that's half the cost with no CO2 gets invented --
без викидів CO2,
17:32
this is the wish I would pick.
то саме її я б і обрав.
17:36
This is the one with the greatest impact.
Це бажання має найбільший вплив.
17:38
If we don't get this wish,
Якщо ми не здійснимо цього бажання,
17:40
the division between the people who think short term and long term will be terrible,
то відбудеться жахливий поділ на людей, які думають тільки про близьке чи далеке майбутнє,
17:42
between the U.S. and China, between poor countries and rich,
поділ між США і Китаєм, між бідними і багатими країнами,
17:46
and most of all the lives of those two billion will be far worse.
а життя тих двох мільярдів людей значно погіршиться.
17:49
So, what do we have to do?
Що ж робити?
17:54
What am I appealing to you to step forward and drive?
До чого я закликаю вас рухатись уперед?
17:56
We need to go for more research funding.
Треба більше фінансувати дослідження.
18:01
When countries get together in places like Copenhagen,
Коли лідери країн зустрічаються у місцях на кшталт Копенгагена,
18:04
they shouldn't just discuss the CO2.
вони не повинні просто обговорювати СО2.
18:06
They should discuss this innovation agenda,
Вони мають обговорювати порядок денний, присвячений інноваціям.
18:09
and you'd be stunned at the ridiculously low levels of spending
Тоді ви будете приголомшені обурливо низькими рівнями витрат
18:11
on these innovative approaches.
на інноваційні підходи.
18:16
We do need the market incentives -- CO2 tax, cap and trade --
Нам потрібні ринкові стимули - податки на CO2, торгівля квотами -
18:18
something that gets that price signal out there.
те, що зачіпає питання ціни.
18:22
We need to get the message out.
Ми мусимо донести свій заклик до всіх.
18:25
We need to have this dialogue be a more rational, more understandable dialogue,
Мусимо вести раціональний і зрозумілий діалог.
18:27
including the steps that the government takes.
Тут йдеться і про кроки, що їх здійснює уряд.
18:30
This is an important wish, but it is one I think we can achieve.
Це важливе бажання, яке, я гадаю, нам під силу втілити.
18:33
Thank you.
Дякую.
18:37
(Applause)
(Оплески)
18:39
Thank you.
Дякую.
18:50
Chris Anderson: Thank you. Thank you.
Кріс Андерсон: Спасибі. Дякую.
18:52
(Applause)
(Оплески)
18:54
Thank you. So to understand more about TerraPower, right --
Дякую. Трохи детальніше про TerraPower.
18:59
I mean, first of all, can you give a sense of what scale of investment this is?
Чи могли б ви уточнити, про який обсяг інвестицій ідеться?
19:05
Bil Gates: To actually do the software, buy the supercomputer,
Білл Ґейтс: Щоб написати програмне забезпечення, купити суперкомп'ютер,
19:10
hire all the great scientists, which we've done,
найняти відомих науковців - це все ми вже зробили -
19:14
that's only tens of millions,
потрібно лише десятки мільйонів.
19:16
and even once we test our materials out in a Russian reactor
Щоб протестувати матеріали в російському реакторі,
19:19
to make sure that our materials work properly,
аби переконатися, що вони працюють належним чином,
19:22
then you'll only be up in the hundreds of millions.
потрібно тільки сотні мільйонів.
19:26
The tough thing is building the pilot reactor;
Реально складно буде побудувати пілотний реактор;
19:28
finding the several billion, finding the regulator, the location
пошук кількох мільярдів, органу регулювання, місця розташування -
19:31
that will actually build the first one of these.
всього того, щоб побудувати перший реальний реактор.
19:36
Once you get the first one built, if it works as advertised,
І як тільки появиться перший реактор, який запрацює так, як було передбачено,
19:38
then it's just clear as day, because the economics, the energy density,
тоді все стане ясно як день, тому що економіка, щільність енергії,
19:42
are so different than nuclear as we know it.
кардинально відрізняються від ядерної енергії у звичній для нас формі.
19:46
CA: And so, to understand it right, this involves building deep into the ground
КА: Якщо я правильно розумію, потрібно спорудити глибоко у землі
19:48
almost like a vertical kind of column of nuclear fuel,
практично вертикальну колону ядерного палива
19:52
of this sort of spent uranium,
з відпрацьованого урану,
19:56
and then the process starts at the top and kind of works down?
і тоді процес починається угорі і рухається вниз?
19:58
BG: That's right. Today, you're always refueling the reactor,
БҐ: Саме так. Сучасний реактор ви постійно перезаряджаєте,
20:01
so you have lots of people and lots of controls that can go wrong:
тому потребуєте багато людей і безліч елементів управління, які можуть схибити:
20:04
that thing where you're opening it up and moving things in and out,
відкриття реактора, переміщення речей туди і назад -
20:07
that's not good.
це не добре.
20:10
So, if you have very cheap fuel that you can put 60 years in --
А так ви матимете дуже дешеве паливо, яке зможете закласти на 60 років -
20:12
just think of it as a log --
як таке собі поліно -
20:17
put it down and not have those same complexities.
закласти його і уникнути усіх цих складнощів.
20:19
And it just sits there and burns for the 60 years, and then it's done.
Поліно лежить собі там і горить 60 років, а потім згасає.
20:22
CA: It's a nuclear power plant that is its own waste disposal solution.
КА: Це атомна станція, яка одночасно розв'язує проблему утилізації власних відходів.
20:27
BG: Yeah. Well, what happens with the waste,
БҐ: Так. Відходи можна там і залишити
20:31
you can let it sit there -- there's a lot less waste under this approach --
– у такому випадку відходів значно менше –
20:33
then you can actually take that,
або ви можете забрати їх,
20:38
and put it into another one and burn that.
зарядити в інший реактор і спалити їх там.
20:40
And we start off actually by taking the waste that exists today,
Ми почнемо з наявних відходів,
20:43
that's sitting in these cooling pools or dry casking by reactors --
які знаходяться в охолоджувальних басейнах чи сухих контейнерах реакторів -
20:47
that's our fuel to begin with.
саме з цього палива ми почнемо.
20:51
So, the thing that's been a problem from those reactors
Таким чином, те, що було проблемою для цих реакторів,
20:53
is actually what gets fed into ours,
буде живленням для наших,
20:56
and you're reducing the volume of the waste quite dramatically
і кількість відходів радикально зменшиться,
20:58
as you're going through this process.
щойно ви розпочнете цей процес.
21:01
CA: I mean, you're talking to different people around the world
КА: Ви розповідаєте різним людям по всьому світу
21:03
about the possibilities here.
про ці можливості.
21:05
Where is there most interest in actually doing something with this?
Де виявляють найбільшу зацікавленість цією ідеєю?
21:07
BG: Well, we haven't picked a particular place,
БҐ: Ну, ми не вибрали певного місця,
21:10
and there's all these interesting disclosure rules about anything that's called "nuclear,"
та й існує багато цікавих правил розкриття інформації про все, що називається "ядерний",
21:13
so we've got a lot of interest,
тому до нашого проекту чималий інтерес.
21:21
that people from the company have been in Russia, India, China --
Люди від нашої компанії були в Росії, Індії, Китаї -
21:23
I've been back seeing the secretary of energy here,
я зустрічався з міністром енергетики,
21:27
talking about how this fits into the energy agenda.
який говорив про те, як це вписується в галузевий порядок денний.
21:29
So I'm optimistic. You know, the French and Japanese have done some work.
Так що я оптиміст. Французи та японці вже проробили певну роботу.
21:33
This is a variant on something that has been done.
Це приклад того, що було зроблено.
21:36
It's an important advance, but it's like a fast reactor,
Це важливий крок уперед, але це немов реактори на швидких нейтронах,
21:40
and a lot of countries have built them,
які вже побудовані в багатьох країнах,
21:44
so anybody who's done a fast reactor is a candidate to be where the first one gets built.
тому будь-хто, хто спорудив реактор на швидких нейтронах, є кандидатом на пілотне будівництво.
21:46
CA: So, in your mind, timescale and likelihood
КА: На ваш погляд, які часові рамки і ймовірність того,
21:51
of actually taking something like this live?
що щось на кшталт цієї ідеї буде втілено в життя?
21:56
BG: Well, we need -- for one of these high-scale, electro-generation things
БҐ: Ну, для одного масштабного електрогенеруючого,
21:59
that's very cheap,
дуже дешевого проекту
22:04
we have 20 years to invent and then 20 years to deploy.
потрібно 20 років на дослідження і 20 років на впровадження.
22:06
That's sort of the deadline that the environmental models
Це своєрідний кінцевий термін, що його нам ставить
22:10
have shown us that we have to meet.
екологічне моделювання майбутнього.
22:15
And, you know, TerraPower, if things go well -- which is wishing for a lot --
І TerraPower - якщо справи підуть добре, на що ми дуже сподіваємося -
22:17
could easily meet that.
можна легко реалізувати у ці терміни.
22:22
And there are, fortunately now, dozens of companies --
На щастя, вже сьогодні існують десятки компаній -
22:24
we need it to be hundreds --
а потрібно сотні -
22:27
who, likewise, if their science goes well,
які - за умови, що їхні наукові розробки вдадуться,
22:29
if the funding for their pilot plants goes well,
а пілотні станції отримають фінансування -
22:31
that they can compete for this.
зможуть конкурувати в цій сфері.
22:34
And it's best if multiple succeed,
І найкраще, якщо багато з них досягнуть успіху,
22:36
because then you could use a mix of these things.
адже тоді їхні розробки можна буде поєднати.
22:38
We certainly need one to succeed.
Нам безумовно потрібно, щоб успіху досягла хоча б одна компанія.
22:41
CA: In terms of big-scale possible game changes,
КА: З погляду ймовірних масштабних винаходів, що змінять долю людства,
22:43
is this the biggest that you're aware of out there?
чи цей є найбільшим?
22:46
BG: An energy breakthrough is the most important thing.
БҐ: Прорив в енергетиці є найважливішим.
22:49
It would have been, even without the environmental constraint,
Він вважався б таким навіть без екологічних проблем,
22:53
but the environmental constraint just makes it so much greater.
але вони роблять його ще вагомішим.
22:55
In the nuclear space, there are other innovators.
У сфері ядерних досліджень існують інші новатори.
23:00
You know, we don't know their work as well as we know this one,
Ми не знаємо їхньої роботи так добре, як цієї,
23:03
but the modular people, that's a different approach.
але науковці, які працюють над касетними реакторами - це зовсім інша каста.
23:06
There's a liquid-type reactor, which seems a little hard,
Існує реактор рідкого типу, який видається трохи заскладним,
23:09
but maybe they say that about us.
але те саме можна було би сказати і про наш проект.
23:13
And so, there are different ones,
Існують різні його види,
23:15
but the beauty of this is a molecule of uranium
однак окраса цього реактора - це молекула урану,
23:18
has a million times as much energy as a molecule of, say, coal,
яка містить в мільйон разів більше енергії, аніж молекула вугілля.
23:21
and so -- if you can deal with the negatives,
Якщо подолати негативні явища,
23:25
which are essentially the radiation --
тобто радіацію,
23:28
the footprint and cost, the potential,
наслідки для довкілля, вартість, потенціал,
23:31
in terms of effect on land and various things,
вплив на землю та все решта,
23:34
is almost in a class of its own.
то цей реактор - це окрема категорія.
23:36
CA: If this doesn't work, then what?
КА: Якщо нічого не вийде, що тоді?
23:40
Do we have to start taking emergency measures
Чи повинні ми розпочати надзвичайні заходи
23:44
to try and keep the temperature of the earth stable?
задля збереження стабільної температури на Землі?
23:48
BG: If you get into that situation,
БҐ: Ця ситуація схожа на те,
23:51
it's like if you've been over-eating, and you're about to have a heart attack:
немов би ви постійно переїдали, і вас от-от вхопить серцевий напад:
23:53
Then where do you go? You may need heart surgery or something.
тоді куди ви йдете? Вам напевно потрібна операція на серці або щось таке.
23:58
There is a line of research on what's called geoengineering,
Існує напрямок досліджень, який називається геоінженерією.
24:02
which are various techniques that would delay the heating
Він вивчає різні методи, які б уповільнили потепління,
24:06
to buy us 20 or 30 years to get our act together.
щоб виграти 20 чи 30 років для спільних дій.
24:09
Now, that's just an insurance policy.
Однак це всього лиш страховий поліс.
24:12
You hope you don't need to do that.
Ви сподіваєтеся, що до цього справа не дійде.
24:14
Some people say you shouldn't even work on the insurance policy
Дехто каже, що вам навіть не потрібно працювати на страховий поліс,
24:16
because it might make you lazy,
тому що ви розлінитеся
24:18
that you'll keep eating because you know heart surgery will be there to save you.
і далі переїдатимете, бо знатимете, що операція на серці вас врятує.
24:20
I'm not sure that's wise, given the importance of the problem,
Я не впевнений, що це мудро, враховуючи важливість цієї проблеми,
24:24
but there's now the geoengineering discussion
але геоінженери обговорюють,
24:27
about -- should that be in the back pocket in case things happen faster,
чи потрібен запасний варіант на випадок, якщо процес прискориться,
24:31
or this innovation goes a lot slower than we expect?
або інновації підуть повільніше, ніж ми очікуємо.
24:35
CA: Climate skeptics: If you had a sentence or two to say to them,
КА: Скептики зміни клімату: як ви можете одним чи двома реченнями
24:40
how might you persuade them that they're wrong?
переконати їх, що вони помиляються?
24:45
BG: Well, unfortunately, the skeptics come in different camps.
БҐ: На жаль, скептики бувають з різних таборів.
24:50
The ones who make scientific arguments are very few.
Тих, хто наводить наукові аргументи, дуже мало.
24:54
Are they saying that there's negative feedback effects
Чи кажуть вони про негативні зворотні ефекти,
24:58
that have to do with clouds that offset things?
пов'язані з хмарами?
25:01
There are very, very few things that they can even say
Є дуже, дуже мало речей, про які вони можуть сказати,
25:03
there's a chance in a million of those things.
що в них є один шанс з мільйона.
25:06
The main problem we have here, it's kind of like AIDS.
Основна проблема подібна на СНІД.
25:09
You make the mistake now, and you pay for it a lot later.
Ви робите помилку зараз, а платите за неї набагато пізніше.
25:12
And so, when you have all sorts of urgent problems,
Коли ви маєте справу з купою нагальних проблем,
25:16
the idea of taking pain now that has to do with a gain later,
то навряд чи захочете витерпіти біль зараз, щоб відчути полегшення потім.
25:20
and a somewhat uncertain pain thing --
До того ж, це дещо невизначений біль -
25:23
in fact, the IPCC report, that's not necessarily the worst case,
така собі доповідь МГЕЗК (Міжурядової групи експертів зі змін клімату).
25:26
and there are people in the rich world who look at IPCC
У багатих країнах є люди, які дивляться на МГЕЗК
25:32
and say, "OK, that isn't that big of a deal."
і кажуть: "Гаразд, це не так вже й важливо".
25:34
The fact is it's that uncertain part that should move us towards this.
Справа в тому, що ця невизначеність мусить рухати нас уперед.
25:38
But my dream here is that, if you can make it economic,
Але я мрію ось про що: якщо рішення буде економічно вигідним
25:42
and meet the CO2 constraints,
і одночасно розв'яже проблему CO2,
25:45
then the skeptics say, "OK,
тоді скептики скажуть: "Окей,
25:47
I don't care that it doesn't put out CO2,
мені все одно, що воно не продукує викидів CO2,
25:49
I kind of wish it did put out CO2,
а може було б краще, якби продукувало CO2,
25:51
but I guess I'll accept it because it's cheaper than what's come before."
але я мабуть скористаюся цим рішенням, бо воно дешевше, ніж попереднє".
25:53
(Applause)
(Оплески)
25:57
CA: And so, that would be your response to the Bjorn Lomborg argument,
КА: Отож, ви б так відповіли на аргументи Бйорна Ломборґа, який заявив:
26:01
that basically if you spend all this energy trying to solve the CO2 problem,
якщо витратити всю енергію, намагаючись розв'язати проблему CO2,
26:05
it's going to take away all your other goals
то вона затьмарить усі інші цілі -
26:09
of trying to rid the world of poverty and malaria and so forth,
спроби позбавити світ від бідності, малярії і так далі.
26:11
it's a stupid waste of the Earth's resources to put money towards that
Нерозумно витрачати ресурси Землі і пускати гроші в цьому напрямку,
26:14
when there are better things we can do.
якщо можна зробити щось краще.
26:18
BG: Well, the actual spending on the R&D piece --
БҐ: Ну, фактичні витрати на науково-дослідні роботи -
26:20
say the U.S. should spend 10 billion a year more than it is right now --
нехай США витрачатимуть на рік на 10 мільярдів більше, ніж зараз -
26:23
it's not that dramatic.
не настільки величезні.
26:27
It shouldn't take away from other things.
Вони б не мали відвернути увагу від інших речей.
26:29
The thing you get into big money on, and this, reasonable people can disagree,
Не всі зі мною погодяться, але якщо ви вкладаєте у щось чимало грошей,
26:31
is when you have something that's non-economic and you're trying to fund that --
а воно економічно невигідне, та ви й далі це фінансуєте -
26:34
that, to me, mostly is a waste.
то це даремні витрати.
26:37
Unless you're very close and you're just funding the learning curve
Ну хіба що ви вже от-от отримаєте результат, а поки ще проводите дослідження.
26:40
and it's going to get very cheap,
І ви отримаєте дуже дешеве рішення.
26:43
I believe we should try more things that have a potential
Я вважаю, що варто зосередитися на тому, що
26:45
to be far less expensive.
може бути набагато дешевшим.
26:49
If the trade-off you get into is, "Let's make energy super expensive,"
Якщо ви дійдете компромісу: "Зробімо енергію супердорогою",
26:51
then the rich can afford that.
щоб тільки багаті могли собі її дозволити -
26:56
I mean, all of us here could pay five times as much for our energy
а всі в цьому залі можуть заплатити в п'ять разів більше за енергію, яку ми споживаємо -
26:58
and not change our lifestyle.
наш спосіб життя не зміниться.
27:01
The disaster is for that two billion.
А для цих двох мільярдів людей це буде справжнім лихом.
27:03
And even Lomborg has changed.
І навіть Ломборґ змінив свою думку.
27:05
His shtick now is, "Why isn't the R&D getting more discussed?"
Тепер його фішка: "Чому більше не говорять про науково-дослідні роботи?"
27:07
He's still, because of his earlier stuff,
Він як і раніше, через свої попередні напрацювання,
27:12
still associated with the skeptic camp,
все ще асоціюється з табором скептиків,
27:14
but he's realized that's a pretty lonely camp,
але він зрозумів, що це досить самотній табір,
27:16
and so, he's making the R&D point.
і тому робить акцент на наукових дослідженнях.
27:19
And so there is a thread of something that I think is appropriate.
І ось це, на мою думку, вартує уваги.
27:22
The R&D piece, it's crazy how little it's funded.
Науково-дослідні роботи отримують неймовірно малу фінансову підтримку.
27:27
CA: Well Bill, I suspect I speak on the behalf of most people here
КА: Білле, я мабуть скажу те, що зараз на думці у більшості глядачів:
27:30
to say I really hope your wish comes true. Thank you so much.
сподіваюсь, що ваші мрії збудуться. Велике вам спасибі.
27:33
BG: Thank you.
БҐ: Дякую вам.
27:36
(Applause)
(Оплески)
27:38
Translated by Mykhailo Khtema
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com