ABOUT THE SPEAKER
Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com
TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates o energii: Inovace na nulu!

Filmed:
4,882,452 views

Na konferenci TED2010 odhaluje Bill Gates svou vizi budoucnosti světové energetiky. Popisuje "zázraky", které jsou za potřebí k tomu, abychom se vyvarovali planetární katastrofě a vysvětluje svou podporu dramaticky odlišného typu nukleárního reaktoru. Cíl? Nulové emise oxidu uhličitého v roce 2050.
- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I'm going to talk todaydnes about energyenergie and climateklimatu.
0
1000
4000
Dnes budu hovořit o energii a o klimatu.
00:20
And that mightmohl seemzdát se a bitbit surprisingpřekvapující because
1
5000
2000
A možná to bude trochu překvapivé, protože
00:22
my full-timeplný úvazek work at the FoundationNadace is mostlyvětšinou about vaccinesvakcíny and seedssemen,
2
7000
5000
můj plný úvazek v nadaci je převážně o vakcínách a semenech,
00:27
about the things that we need to inventvymyslet and deliverdodat
3
12000
3000
o věcech, které musíme vymyslet a vyrobit,
00:30
to help the poorestnejchudší two billionmiliarda livežít better livesživoty.
4
15000
5000
abychom pomohli těm nejchudším dvěma miliardám žít lépe.
00:35
But energyenergie and climateklimatu are extremelyvelmi importantdůležité to these people --
5
20000
5000
Ale energie a klima jsou pro tyto lidi nesmírně důležité,
00:40
in factskutečnost, more importantdůležité than to anyonekdokoliv elsejiný on the planetplaneta.
6
25000
5000
vlastně důležitější, než pro nás ostatní na této planetě.
00:45
The climateklimatu gettingdostat worsehorší meansprostředek that manymnoho yearsroky, theirjejich cropsplodiny won'tzvyklý growrůst:
7
30000
5000
Klimatické podmínky se zhoršují, tzn. že za pár let nebudou jejich plodiny růst.
00:50
There will be too much raindéšť, not enoughdost raindéšť,
8
35000
3000
Buď bude příliš mnoho deště, nebo příliš málo,
00:53
things will changezměna in wayszpůsoby
9
38000
2000
což změní věci způsobem,
00:55
that theirjejich fragilekřehký environmentživotní prostředí simplyjednoduše can't supportPodpěra, podpora.
10
40000
4000
který jejich křehký ekosystém nebude schopen přijmout.
00:59
And that leadsvede to starvationhladovění, it leadsvede to uncertaintynejistota, it leadsvede to unrestnepokoje.
11
44000
5000
A to povede k hladovění. Povede to k nejistotě a k nepokojům.
01:04
So, the climateklimatu changesZměny will be terriblehrozný for them.
12
49000
4000
Takže změny klimatu pro ně budou velmi tvrdé.
01:08
AlsoRovněž, the pricecena of energyenergie is very importantdůležité to them.
13
53000
3000
Také ceny energií jsou pro ně důležité.
01:11
In factskutečnost, if you could pickvýběr just one thing to lowerdolní the pricecena of,
14
56000
3000
Kdybyste měli vybrat jedinou věc a snížit její cenu tak,
01:14
to reducesnížit povertychudoba, by fardaleko you would pickvýběr energyenergie.
15
59000
4000
abyste snížili chudobu, na výrazně prvním místě bude energie.
01:18
Now, the pricecena of energyenergie has come down over time.
16
63000
4000
Cena energie se s postupem času snižuje.
01:22
Really advancedpokročilý civilizationcivilizace is basedna základě on advanceszálohy in energyenergie.
17
67000
6000
Pokročilá civilizace je založená na pokroku v získávání energie.
01:28
The coaluhlí revolutionrevoluce fueledpoháněl the IndustrialPrůmyslové RevolutionRevoluce,
18
73000
4000
Uhelná revoluce spustila industriální revoluci,
01:32
and, even in the 1900s we'vejsme seenviděno a very rapidrychlý declinepokles in the pricecena of electricityelektřina,
19
77000
6000
dokonce i na začátku 19. století jsme viděli velice rychlý pád cen elektřiny,
01:38
and that's why we have refrigeratorschladničky, air-conditioningklimatizace,
20
83000
3000
a to je důvod proč máme lednice, klimatizace,
01:41
we can make modernmoderní materialsmateriálů and do so manymnoho things.
21
86000
4000
a umíme vyrobit tolik moderních materiálů a dělat mnoho dalších věcí.
01:45
And so, we're in a wonderfulBáječné situationsituace with electricityelektřina in the richbohatý worldsvět.
22
90000
7000
Takže situace s elektřinou je pro bohatou část světa velmi dobrá.
01:52
But, as we make it cheaperlevnější -- and let's go for makingtvorba it twicedvakrát as cheaplevný --
23
97000
7000
Ale tak jak se cena snižuje -- a pojďme ji zlevnit dále o polovinu --
01:59
we need to meetsetkat a newNový constraintomezení,
24
104000
2000
potřebujeme zavést nová omezení,
02:01
and that constraintomezení has to do with COCO2.
25
106000
4000
a tato omezení mají co do činění s CO2.
02:05
COCO2 is warmingoteplování the planetplaneta,
26
110000
3000
CO2 ohřívá planetu
02:08
and the equationrovnice on COCO2 is actuallyvlastně a very straightforwardpřímý one.
27
113000
6000
a rovnice na výpočet dopadů CO2 je naprosto přímočará.
02:14
If you sumsoučet up the COCO2 that getsdostane emittedvyzařovaného,
28
119000
4000
Sečtěme množství CO2, které vypouštíme,
02:18
that leadsvede to a temperatureteplota increasezvýšit,
29
123000
3000
to vede k nárůstu teploty,
02:21
and that temperatureteplota increasezvýšit leadsvede to some very negativenegativní effectsúčinky:
30
126000
4000
a nárůst teploty vede k dalším velice negativním efektům.
02:25
the effectsúčinky on the weatherpočasí; perhapsmožná worsehorší, the indirectnepřímý effectsúčinky,
31
130000
3000
Například ke změnám počasí, a možná hůře, k nepřímým důsledkům,
02:28
in that the naturalpřírodní ecosystemsekosystémy can't adjustupravit to these rapidrychlý changesZměny,
32
133000
5000
kterým se přírodní ekosystémy neumí tak rychle přizpůsobit,
02:33
and so you get ecosystemekosystému collapsessbalí.
33
138000
3000
a proto jednoduše kolabují.
02:36
Now, the exactpřesný amountmnožství of how you mapmapa
34
141000
3000
Dnes máme docela přesný způsob jak vyčíslit
02:39
from a certainurčitý increasezvýšit of COCO2 to what temperatureteplota will be
35
144000
4000
z určitého nárůstu CO2 výslednou teplotu,
02:43
and where the positivepozitivní feedbacksnázory are,
36
148000
2000
a následnou pozitivní zpětnou vazbu.
02:45
there's some uncertaintynejistota there, but not very much.
37
150000
3000
Je tu trochu nejistoty, ale ne příliš mnoho.
02:48
And there's certainlyrozhodně uncertaintynejistota about how badšpatný those effectsúčinky will be,
38
153000
3000
Nejistota však zcela jistě panuje okolo závažnosti těchto efektů.
02:51
but they will be extremelyvelmi badšpatný.
39
156000
3000
Víme jen to, že budou extrémně špatné.
02:54
I askedzeptal se the tophorní scientistsvědců on this severalněkolik timesčasy:
40
159000
2000
Ptal jsem se na to nejlepších vědců několikrát:
02:56
Do we really have to get down to nearu zeronula?
41
161000
3000
"musíme skutečně snížit až téměř na nulu?
02:59
Can't we just cutstřih it in halfpolovina or a quarterčtvrťák?
42
164000
3000
Nestačí nám třeba jen na polovinu nebo čtvrtinu?"
03:02
And the answerOdpovědět is that untilaž do we get nearu to zeronula,
43
167000
4000
A odpověď na to byla, že dokud se nedostaneme téměř na nulu,
03:06
the temperatureteplota will continuepokračovat to risevzestup.
44
171000
2000
teplota zemského povrchu bude dále stoupat.
03:08
And so that's a bigvelký challengevýzva.
45
173000
2000
A to je zatraceně velká výzva.
03:10
It's very differentodlišný than sayingrčení "We're a twelve-foot-highdvanáct metrů vysoké trucknákladní automobil tryingzkoušet to get underpod a ten-footdeset noha bridgemost,
46
175000
5000
Je to úplně jiné než zkoušet podjet s 6metrovým kamionem 5metrový most,
03:15
and we can just sorttřídění of squeezesevření underpod."
47
180000
3000
kde se prostě můžete pokusit nějak se tam vtlačit.
03:18
This is something that has to get to zeronula.
48
183000
4000
Tohle je něco, kde se musíte dostat na nulu.
03:22
Now, we put out a lot of carbonuhlík dioxidedioxidu everykaždý yearrok,
49
187000
4000
Každý rok vypouštíme velké množství CO2,
03:26
over 26 billionmiliarda tonstuny.
50
191000
2000
celkem přes 26 miliard tun.
03:28
For eachkaždý AmericanAmerická, it's about 20 tonstuny;
51
193000
4000
Na každého američana je to zhruba 20 tun.
03:32
for people in poorchudý countrieszemí, it's lessméně than one tontuna.
52
197000
3000
Na obyvatele chudých zemí je to méně než jedna tuna.
03:35
It's an averageprůměrný of about fivePět tonstuny for everyonekaždý on the planetplaneta.
53
200000
4000
V průměru zhruba 5 tun na každého obyvatele planety.
03:39
And, somehowNějak, we have to make changesZměny
54
204000
2000
A my to nějak musíme změnit,
03:41
that will bringpřinést that down to zeronula.
55
206000
3000
abychom se dostali na nulu.
03:44
It's been constantlyneustále going up.
56
209000
2000
Ono to soustavně stoupá,
03:46
It's only variousrozličný economichospodářský changesZměny that have even flattenedzploštělý it at all,
57
211000
5000
některé ekonomické změny to sice trochu zbrzdily,
03:51
so we have to go from rapidlyrychle risingstoupající
58
216000
3000
ale i tak se musíme dostat od rapidního nárůstu
03:54
to fallingpadající, and fallingpadající all the way to zeronula.
59
219000
3000
k poklesu, a pak až k propadu na nulu.
03:57
This equationrovnice has fourčtyři factorsfaktory,
60
222000
2000
Rovnice má čtyři faktory,
03:59
a little bitbit of multiplicationnásobení:
61
224000
2000
je to lineární rovnice.
04:01
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zeronula,
62
226000
3000
Na levé straně je CO2, které se snažíte snížit na nulu.
04:04
and that's going to be basedna základě on the numberčíslo of people,
63
229000
4000
CO2 je ovlivňováno počtem lidí na této planetě,
04:08
the servicesslužeb eachkaždý person'sosobě usingpoužitím on averageprůměrný,
64
233000
3000
pak službami, které tyto lidi potřebují,
04:11
the energyenergie on averageprůměrný for eachkaždý serviceservis,
65
236000
3000
dále průměrným množstvím energie na tyto služby,
04:14
and the COCO2 beingbytost put out perza unitjednotka of energyenergie.
66
239000
4000
a nakonec CO2 vypouštěným při získávání této energie.
04:18
So, let's look at eachkaždý one of these
67
243000
2000
Tak se na jednotlivé části pojďme podívat
04:20
and see how we can get this down to zeronula.
68
245000
4000
a zkusit se zamyslet nad tím, jak se dobrat nuly.
04:24
ProbablyAsi, one of these numbersčísla is going to have to get prettydosti nearu to zeronula.
69
249000
4000
Pravděpodobné řešení bude takové, ve kterém jeden z členů bude témě nulový.
04:28
Now that's back from highvysoký schoolškola algebraalgebra,
70
253000
3000
Tím jsme zpátky zhruba u algebry šesté třídy.
04:31
but let's take a look.
71
256000
2000
Tak se podívejme
04:33
First, we'vejsme got populationpopulace.
72
258000
2000
nejdříve na populaci.
04:35
The worldsvět todaydnes has 6.8 billionmiliarda people.
73
260000
3000
Dnes jsou na světě 6,8 miliardy lidí,
04:38
That's headedv čele up to about ninedevět billionmiliarda.
74
263000
2000
což se zvedne na zhruba 9 miliard.
04:40
Now, if we do a really great jobpráce on newNový vaccinesvakcíny,
75
265000
4000
Když se nám bude dařit vyvíjet nové vakcíny,
04:44
healthzdraví carepéče, reproductivereprodukční healthzdraví servicesslužeb,
76
269000
2000
zlepšovat lékařskou nebo reprodukční péči,
04:46
we could lowerdolní that by, perhapsmožná, 10 or 15 percentprocent,
77
271000
4000
mohli bychom to číslo šnížit tak o 10 až 15 procent,
04:50
but there we see an increasezvýšit of about 1.3.
78
275000
4000
ale i tak to je 1,3násobný nárůst.
04:54
The seconddruhý factorfaktor is the servicesslužeb we use.
79
279000
3000
Druhý faktor jsou služby, které používáme.
04:57
This encompasseszahrnuje everything:
80
282000
2000
Toto zahrnuje vše:
04:59
the foodjídlo we eatjíst, clothingoblečení, TVTV, heatingtopení.
81
284000
4000
jídlo které jíme, oblečení, TV, topení.
05:03
These are very good things:
82
288000
3000
Jsou to dobré věci,
05:06
gettingdostat ridzbavit of povertychudoba meansprostředek providingposkytování these servicesslužeb
83
291000
3000
a boj proti chudobě znamená, že tyto služby poskytneme
05:09
to almosttéměř everyonekaždý on the planetplaneta.
84
294000
2000
téměř každému na této planetě.
05:11
And it's a great thing for this numberčíslo to go up.
85
296000
4000
A bude skvělé, když toto číslo poroste.
05:15
In the richbohatý worldsvět, perhapsmožná the tophorní one billionmiliarda,
86
300000
2000
V bohatých částech, to zahrnuje asi miliardu lidí,
05:17
we probablypravděpodobně could cutstřih back and use lessméně,
87
302000
2000
bychom se mohli uskromnit a užívat méně,
05:19
but everykaždý yearrok, this numberčíslo, on averageprůměrný, is going to go up,
88
304000
4000
ale každým rokem, toto číslo v průměru naroste tak,
05:23
and so, over all, that will more than doubledvojnásobek
89
308000
4000
že v celkovém pohledu množství služeb
05:27
the servicesslužeb delivereddodáno perza personosoba.
90
312000
3000
na jednotlivce téměř zdvojnásobíme.
05:30
Here we have a very basiczákladní serviceservis:
91
315000
2000
Tady je příklad velmi základní služby:
05:32
Do you have lightingosvětlení in your houseDům to be ableschopný to readčíst your homeworkdomácí práce?
92
317000
3000
Vy máte doma světlo na to, abyste mohli číst své domácí úkoly,
05:35
And, in factskutečnost, these kidsděti don't, so they're going out
93
320000
2000
ale tyto děti ho nemají, takže chodí ven
05:37
and readingčtení theirjejich schoolškola work underpod the streetulice lampslampy.
94
322000
4000
na ulici pod lampu a píšou úkoly tam.
05:42
Now, efficiencyúčinnost, E, the energyenergie for eachkaždý serviceservis,
95
327000
4000
Nyní k efektivitě, nebo-li k E - energii na každou službu.
05:46
here finallyKonečně we have some good newszprávy.
96
331000
2000
Tady konečně přichází nějaké dobré zprávy,
05:48
We have something that's not going up.
97
333000
2000
protože máme poprvé něco, co nestoupá.
05:50
ThroughProstřednictvím variousrozličný inventionsvynálezů and newNový wayszpůsoby of doing lightingosvětlení,
98
335000
3000
Díky nejrůznějším vynálezům, novým způsobům výroby světla,
05:53
throughpřes differentodlišný typestypy of carsauta, differentodlišný wayszpůsoby of buildingbudova buildingsbudov --
99
338000
5000
jiným druhům automobilů, moderním metodám stavění domů,
05:58
there are a lot of servicesslužeb where you can bringpřinést
100
343000
3000
je spousta služeb, u kterých
06:01
the energyenergie for that serviceservis down quitedocela substantiallypodstatně.
101
346000
4000
se potřebná energie výrazně snížila.
06:05
Some individualindividuální servicesslužeb even bringpřinést it down by 90 percentprocent.
102
350000
3000
U některých dokonce až o 90 procent.
06:08
There are other servicesslužeb like how we make fertilizerhnojivo,
103
353000
3000
Jsou tu další služby, například výroba hnojiv,
06:11
or how we do airvzduch transportdoprava,
104
356000
2000
letectví,
06:13
where the roomspokoje for improvementzlepšení are fardaleko, fardaleko lessméně.
105
358000
4000
kde je mnohem méně prostoru pro optimalizaci.
06:17
And so, overallcelkově here, if we're optimisticoptimistický,
106
362000
2000
Takže, když budeme hodně optimističtí,
06:19
we maysmět get a reductionredukce of a factorfaktor of threetři to even, perhapsmožná, a factorfaktor of sixšest.
107
364000
7000
zvýšíme celkovou redukci z trojnásobku na zhruba šestinásobek.
06:26
But for these first threetři factorsfaktory now,
108
371000
3000
Takže nám nyní první tři části rovnice
06:29
we'vejsme gonepryč from 26 billionmiliarda to, at bestnejlepší, maybe 13 billionmiliarda tonstuny,
109
374000
5000
dají místo 26 miliard tun zhruba 13 miliard.
06:34
and that just won'tzvyklý cutstřih it.
110
379000
2000
Ale to stále ještě není nula.
06:36
So let's look at this fourthČtvrtý factorfaktor --
111
381000
2000
Podívejme se tedy na čtvrtý faktor,
06:38
this is going to be a keyklíč one --
112
383000
2000
který pro nás je klíčový --
06:40
and this is the amountmnožství of COCO2 put out perza eachkaždý unitjednotka of energyenergie.
113
385000
6000
a to je množství vypuštěného CO2 na jednotku energie.
06:46
And so the questionotázka is: Can you actuallyvlastně get that to zeronula?
114
391000
4000
Otázka zní: "Můžeme ho snížit na nulu?"
06:50
If you burnhořet coaluhlí, no.
115
395000
2000
Pokud budeme spalovat uhlí, tak ne.
06:52
If you burnhořet naturalpřírodní gasplyn, no.
116
397000
2000
Ani při spalování zemního plynu ne.
06:54
AlmostTéměř everykaždý way we make electricityelektřina todaydnes,
117
399000
3000
Téměř každý současný způsob výroby elektřiny,
06:57
exceptaž na for the emergingvznikající renewablesobnovitelné zdroje energie and nuclearjaderné, putsdělá out COCO2.
118
402000
6000
s vyjímkou rozšiřujících se obnovitelných a jaderných zdrojů, produkuje CO2.
07:03
And so, what we're going to have to do at a globalglobální scaleměřítko,
119
408000
3000
Budeme muset v globálním měřítku vytvořit
07:06
is createvytvořit a newNový systemSystém.
120
411000
3000
úplně nový systém.
07:09
And so, we need energyenergie miracleszázraky.
121
414000
2000
A potřebujeme energetické zázraky.
07:11
Now, when I use the termobdobí "miraclezázrak," I don't mean something that's impossiblenemožné.
122
416000
4000
Ale pozor, pokud říkám zázrak, nemyslím tím něco nemožného.
07:15
The microprocessormikroprocesor is a miraclezázrak. The personalosobní computerpočítač is a miraclezázrak.
123
420000
5000
Mikroprocesor je zázrak, osobní počítač je také zázrak.
07:20
The InternetInternetu and its servicesslužeb are a miraclezázrak.
124
425000
3000
Internet a jeho služby jsou zázrak.
07:23
So, the people here have participatedzúčastnil se in the creationstvoření of manymnoho miracleszázraky.
125
428000
5000
Takže lidé již vytvořili mnoho zázraků.
07:28
UsuallyObvykle, we don't have a deadlineUzávěrka,
126
433000
2000
Obvykle nemáme žádnou lhůtu,
07:30
where you have to get the miraclezázrak by a certainurčitý datedatum.
127
435000
2000
takže se nesnažíme o zázrak do určitého termínu.
07:32
UsuallyObvykle, you just kinddruh of standvydržet by, and some come alongpodél, some don't.
128
437000
4000
Obvykle se prostě některé stanou a některé ne.
07:36
This is a casepouzdro where we actuallyvlastně have to driveřídit at fullplný speedRychlost
129
441000
4000
Ale tohle je případ, kde musíme skutečně zabrat vší silou
07:40
and get a miraclezázrak in a prettydosti tighttěsný timelineČasová osa.
130
445000
5000
a získat zázrak v zatraceně krátkém čase.
07:45
Now, I thought, "How could I really capturezachytit this?
131
450000
3000
Já jsem se zamýšlel nad tím, jak bych to pojal.
07:48
Is there some kinddruh of naturalpřírodní illustrationilustrace,
132
453000
2000
Je tu nějaká přirozená ukázka,
07:50
some demonstrationdemonstrace that would graburvat people'slidí imaginationfantazie here?"
133
455000
5000
nějaká demonstrace, která by zaujala zde dnes přítomné publikum?
07:55
I thought back to a yearrok agopřed when I broughtpřinesl mosquitoskomáry,
134
460000
4000
A vzpomněl jsem si, jak jsem rok zpátky přinesl komáry,
07:59
and somehowNějak people enjoyedtěší that.
135
464000
2000
a publikum si to velice užívalo.
08:01
(LaughterSmích)
136
466000
2000
(smích)
08:03
It really got them involvedzapojeno in the ideaidea of,
137
468000
3000
Skutečně je zaujala představa,
08:06
you know, there are people who livežít with mosquitoskomáry.
138
471000
3000
že, víte, jsou lidé kteří s komáry žijí.
08:09
So, with energyenergie, all I could come up with is this.
139
474000
5000
Takže u energie, jediné s čím jsem byl schopen přijít, je toto:
08:14
I decidedrozhodl that releasinguvolnění firefliessvětlušky
140
479000
3000
Rozhodl jsem se, že vypustím světlušky
08:17
would be my contributionpříspěvek to the environmentživotní prostředí here this yearrok.
141
482000
4000
jako svůj příspěvek životnímu prostředí tento rok.
08:21
So here we have some naturalpřírodní firefliessvětlušky.
142
486000
3000
Takže prosím - tady máme živé světlušky.
08:24
I'm told they don't bitekousat; in factskutečnost, they mightmohl not even leavezanechat, opustit that jarsklenice.
143
489000
3000
Bylo mi řečeno, že nekoušou, a dost možná asi ani nevyletí.
08:27
(LaughterSmích)
144
492000
3000
(smích)
08:30
Now, there's all sortstřídění of gimmickynezvyklé solutionsřešení like that one,
145
495000
5000
Jak vidíte, je tu spousta vychytralých řešení jako toto,
08:35
but they don't really addpřidat up to much.
146
500000
2000
ale ve skutečnosti moc nepomůžou.
08:37
We need solutionsřešení -- eitherbuď one or severalněkolik --
147
502000
4000
Potřebujeme řešení, buď jedno nebo vícero,
08:41
that have unbelievableneuvěřitelný scaleměřítko
148
506000
4000
obrovských rozměrů,
08:45
and unbelievableneuvěřitelný reliabilityspolehlivost,
149
510000
2000
a neuvěřitelné spolehlivosti,
08:47
and, althoughAčkoli there's manymnoho directionsPokyny people are seekinghledání,
150
512000
3000
a navzdory směrům, na které se momentálně lidstvo soustředí,
08:50
I really only see fivePět that can achievedosáhnout the bigvelký numbersčísla.
151
515000
4000
vidím skutečně tak pět, které můžou přinést velkou změnu.
08:54
I've left out tideslapy, geothermalgeotermální energie, fusionfúze, biofuelsbiopaliva.
152
519000
5000
Vynechám příbojové, geotermální, fúzní zdroje a biopaliva.
08:59
Those maysmět make some contributionpříspěvek,
153
524000
2000
Ty mohou přispět,
09:01
and if they can do better than I expectočekávat, so much the better,
154
526000
2000
a pokud ve výsledku budou lepší než čekám, tím lépe.
09:03
but my keyklíč pointbod here
155
528000
2000
Ale chtěl bych zdůraznit,
09:05
is that we're going to have to work on eachkaždý of these fivePět,
156
530000
4000
že musíme pracovat na všech jednotlivých řešeních,
09:09
and we can't give up any of them because they look dauntingskličující,
157
534000
4000
a nemůžeme s ními skoncovat jen proto, že nevypadají slibně,
09:13
because they all have significantvýznamný challengesproblémy.
158
538000
4000
nebo že jsou spojeny s velikými překážkami.
09:17
Let's look first at the burninghořící fossilfosilní fuelspaliv,
159
542000
2000
Pojďme se nejprve podívat na spalování fosilních paliv,
09:19
eitherbuď burninghořící coaluhlí or burninghořící naturalpřírodní gasplyn.
160
544000
4000
ať už uhlí nebo zemního plynu.
09:23
What you need to do there, seemszdá se like it mightmohl be simplejednoduchý, but it's not,
161
548000
3000
To, co zde musíme udělat, se zdá velmi snadné, ale není.
09:26
and that's to take all the COCO2, after you've burnedspálil it, going out the fluespalin,
162
551000
6000
Musíme vzít veškerý CO2 vznikající spalováním uhlí nebo plynu,
09:32
pressurizenátlaku it, createvytvořit a liquidkapalina, put it somewhereněkde,
163
557000
3000
stlačit ho, zkapalnět, někam ho uložit,
09:35
and hopenaděje it stayspobyty there.
164
560000
2000
a doufat, že tam zůstane.
09:37
Now we have some pilotpilot things that do this at the 60 to 80 percentprocent levelúroveň,
165
562000
4000
Máme pár pilotních projektů, které to dokáží s 60-80% úspěšností,
09:41
but gettingdostat up to that fullplný percentageprocento, that will be very trickyobtížné,
166
566000
4000
ale dostat se na 100% bude velmi obtížné
09:45
and agreeingsouhlasím on where these COCO2 quantitiesmnožství should be put will be hardtvrdý,
167
570000
6000
a shodnout se na tom, kam ty spousty CO2 uložit, bude neméně těžké.
09:51
but the toughestnejtěžší one here is this long-termdlouhodobý issueproblém.
168
576000
3000
Nejtěžší na celé věci bude ale vyřešit co s ním do budoucna.
09:54
Who'sKdo si going to be sure?
169
579000
2000
Kdo bude ručit za bezpečnost?
09:56
Who'sKdo si going to guaranteezáruka something that is literallydoslovně billionsmiliardy of timesčasy largervětší
170
581000
4000
Kdo zajistí něco, co je miliardu nebo vícekrát větší
10:00
than any typetyp of wasteodpad you think of in termspodmínky of nuclearjaderné or other things?
171
585000
4000
než jakýkoli jiný odpad, na který si vzpomenete, např. nukleární?
10:04
This is a lot of volumehlasitost.
172
589000
3000
A právě v tom velkém objemu
10:07
So that's a toughtěžké one.
173
592000
2000
je zde háček.
10:09
NextDalší would be nuclearjaderné.
174
594000
2000
Další zdroj je jádro.
10:11
It alsotaké has threetři bigvelký problemsproblémy:
175
596000
3000
To má též tři velké problémy.
10:14
CostNáklady, particularlyzejména in highlyvysoce regulatedregulovaný countrieszemí, is highvysoký;
176
599000
4000
Náklady, především ve vysoce regulovaných zemích, jsou velké.
10:18
the issueproblém of the safetybezpečnost, really feelingpocit good about nothing could go wrongšpatně,
177
603000
4000
Otázka bezpečnosti a jistoty, že nedojde k nějaké chybě
10:22
that, even thoughačkoli you have these humančlověk operatorsoperátory,
178
607000
3000
přesto, nebo možná právě proto, že je obsluhují lidé,
10:25
that the fuelpalivo doesn't get used for weaponszbraně.
179
610000
3000
nebo že palivo nebude použito na zbraně.
10:28
And then what do you do with the wasteodpad?
180
613000
2000
Pak také, co budete dělat s odpadem?
10:30
And, althoughAčkoli it's not very largevelký, there are a lot of concernsobav about that.
181
615000
3000
Není ho mnoho, a přesto je kolem něj spousta obav.
10:33
People need to feel good about it.
182
618000
2000
Lidé potřebují získat pocit bezpečí.
10:35
So threetři very toughtěžké problemsproblémy that mightmohl be solvableřešitelné,
183
620000
5000
To jsou tři velké problémy, které jsou ale řešitelné,
10:40
and so, should be workedpracoval on.
184
625000
2000
a proto bychom měli v jejich řešení pokračovat.
10:42
The last threetři of the fivePět, I've groupedseskupeny togetherspolu.
185
627000
3000
Poslední tři ze jmenovaných pěti zdrojů jsem sloučil.
10:45
These are what people oftenčasto referodkazovat to as the renewableobnovitelný sourcesZdroje.
186
630000
4000
Jsou to zdroje lidmi často označované jako obnovitelné.
10:49
And they actuallyvlastně -- althoughAčkoli it's great they don't requirevyžadovat fuelpalivo --
187
634000
4000
A u nich -- i přesto, že nepoužívají fosilní paliva --
10:53
they have some disadvantagesnevýhody.
188
638000
2000
je také pár nevýhod.
10:55
One is that the densityhustota of energyenergie gatheredshromáždili in these technologiestechnologií
189
640000
6000
První je, že hustota energie získaná těmito technologiemi
11:01
is dramaticallydramaticky lessméně than a powerNapájení plantrostlina.
190
646000
2000
je dramaticky nižší než u elektráren.
11:03
This is energyenergie farmingzemědělství, so you're talkingmluvící about manymnoho squarenáměstí milesmíle,
191
648000
4000
Takže musíte budovat energetické farmy, a to znamená obrovské plochy,
11:07
thousandstisíce of time more areaplocha than you think of as a normalnormální energyenergie plantrostlina.
192
652000
5000
tisícekrát větší, než jaké si dovedete představit u normálních elektráren.
11:12
AlsoRovněž, these are intermittentobčasné sourcesZdroje.
193
657000
3000
Jsou to také zdroje nestálé.
11:15
The sunslunce doesn't shinelesk all day, it doesn't shinelesk everykaždý day,
194
660000
3000
Slunce nesvítí celý den, a nesvítí ani každý den,
11:18
and, likewiserovněž, the windvítr doesn't blowfoukat all the time.
195
663000
3000
a stejně tak vítr nefouká neustále.
11:21
And so, if you dependzáviset on these sourcesZdroje,
196
666000
2000
Pokud jste tedy závislí na těchto zdrojích,
11:23
you have to have some way of gettingdostat the energyenergie
197
668000
3000
musíte přemýšlet, kde získat energii
11:26
duringběhem those time periodsobdobí that it's not availabledostupný.
198
671000
3000
v obdobích, kdy tyto nejsou dostupné.
11:29
So, we'vejsme got bigvelký costnáklady challengesproblémy here,
199
674000
3000
S tím jsou spojeny další výdaje,
11:32
we have transmissionpřenos challengesproblémy:
200
677000
2000
jako jsou náklady na přenos.
11:34
for examplepříklad, say this energyenergie sourcezdroj is outsidemimo your countryzemě;
201
679000
3000
Řekněme například, že zdroj energie je mimo vaší zemi,
11:37
you not only need the technologytechnika,
202
682000
2000
a že nepotřebujete jen technologii,
11:39
but you have to dealobchod with the riskriziko of the energyenergie comingpříchod from elsewhereněkde jinde.
203
684000
5000
ale také se musíte potýkat s riziky energie plynoucí odněkud jinud.
11:44
And, finallyKonečně, this storageúložný prostor problemproblém.
204
689000
2000
A neopomenutelně také problém ukládání.
11:46
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wentšel throughpřes and lookedpodíval se at
205
691000
3000
A abych názorně osvětlil jeho velikost, prošel jsem si
11:49
all the typestypy of batteriesbaterie that get madevyrobeno --
206
694000
3000
všechny typy baterií, které se vyrábějí
11:52
for carsauta, for computerspočítačů, for phonestelefony, for flashlightsbaterky, for everything --
207
697000
4000
pro automobily, počítače, telefony, kapesní svítilny, zkrátka pro všechno,
11:56
and comparedv porovnání that to the amountmnožství of electricalelektrický energyenergie the worldsvět usespoužití,
208
701000
5000
porovnal to s množstvím energie, které spotřebujeme po světe.
12:01
and what I foundnalezeno is that all the batteriesbaterie we make now
209
706000
4000
Zjistil jsem, že všechny vyrobené baterie dohromady
12:05
could storeobchod lessméně than 10 minutesminut of all the energyenergie.
210
710000
4000
umožňují uložit méně než 10 minut spotřebovávané energie.
12:09
And so, in factskutečnost, we need a bigvelký breakthroughprůlom here,
211
714000
3000
Takže i tady vlastně potřebujeme velký průlom,
12:12
something that's going to be a factorfaktor of 100 better
212
717000
4000
něco, co bude nejméně stonásobně lepší,
12:16
than the approachespřístupy we have now.
213
721000
2000
než postupy, které máme dnes.
12:18
It's not impossiblenemožné, but it's not a very easysnadný thing.
214
723000
4000
Není to nemožné, ale také to není snadné.
12:22
Now, this showsukazuje up when you try to get the intermittentobčasné sourcezdroj
215
727000
4000
Problémy nestálých zdrojů se projeví už když
12:26
to be abovevýše, say, 20 to 30 percentprocent of what you're usingpoužitím.
216
731000
4000
se jimi snažíte pokrýt nějakých 20 až 30 procent svých potřeb.
12:30
If you're countingpočítací on it for 100 percentprocent,
217
735000
2000
Ale pokud jimi chcete zajistit 100%,
12:32
you need an incredibleneuvěřitelný miraclezázrak batterybaterie.
218
737000
5000
musíte mít už opravdu zázračnou baterii.
12:38
Now, how we're going to go forwardvpřed on this -- what's the right approachpřístup?
219
743000
3000
Jak se tedy z odsud posuneme dopředu; jaký je správný postup?
12:41
Is it a ManhattanManhattan ProjectProjekt? What's the thing that can get us there?
220
746000
4000
Je to projekt Manhattan? Co je ta věc, která nás dostane k cíli?
12:45
Well, we need lots of companiesspolečnosti workingpracovní on this, hundredsstovky.
221
750000
5000
Především potřebujeme, aby na tom pracovaly stovky společností.
12:50
In eachkaždý of these fivePět pathscesty, we need at leastnejméně a hundredsto people.
222
755000
3000
A v každé z těchto pěti možných cest pak nejméně 100 lidí.
12:53
And a lot of them, you'llBudete look at and say, "They're crazyšílený." That's good.
223
758000
4000
Spoustu z nich budou od pohledu blázni, ale to je dobře.
12:57
And, I think, here in the TEDTED groupskupina,
224
762000
3000
Podle mého, tady v této TED skupině,
13:00
we have manymnoho people who are alreadyjiž pursuingsledování this.
225
765000
4000
máme spoustu lidí, kteří o to usilují.
13:04
BillBill GrossBrutto has severalněkolik companiesspolečnosti, includingpočítaje v to one calledvolal eSolareSolar
226
769000
4000
Bill Gross má několik společností, jedna z nich se jmenuje eSolar,
13:08
that has some great solarsluneční thermalTepelná technologiestechnologií.
227
773000
2000
a ta vlastní výborné solárně-termické technologie.
13:10
VinodJaroslav Khosla'sJe Khosla investinginvestovat in dozensdesítky of companiesspolečnosti
228
775000
4000
Vinod Khosla investuje do desítek společností,
13:14
that are doing great things and have interestingzajímavý possibilitiesmožností,
229
779000
4000
které mají výborné výstupy a zajímavé možnosti vývoje.
13:18
and I'm tryingzkoušet to help back that.
230
783000
2000
I já se je snažím podpořit.
13:20
NathanNathan MyhrvoldMyhrvold and I actuallyvlastně are backingpodpora a companyspolečnost
231
785000
4000
Spolu s Nathanem Myhrvoldem podporujeme společnost,
13:24
that, perhapsmožná surprisinglypřekvapivě, is actuallyvlastně takingpřijmout the nuclearjaderné approachpřístup.
232
789000
4000
která se, možná překvapivě, věnuje jaderným technologiím.
13:28
There are some innovationsinovace in nuclearjaderné: modularmodulární, liquidkapalina.
233
793000
4000
Je tu pár inovací na poli jádra: modulární či vodní reaktory,
13:32
And innovationinovace really stoppedzastavil in this industryprůmysl quitedocela some agopřed,
234
797000
4000
ale vývoj se v tomto odvětví před drahnou dobou zastavil,
13:36
so the ideaidea that there's some good ideasnápady layingkterým se around is not all that surprisingpřekvapující.
235
801000
5000
takže vlastně není až tak překvapivé, že je k nalezení pár velmi zajímavých myšlenek.
13:41
The ideaidea of TerraPowerTerraPower is that, insteadmísto toho of burninghořící a partčást of uraniumuran --
236
806000
6000
Například myšlenka firmy Terrapower je spalovat místo uranu 235,
13:47
the one percentprocent, whichkterý is the U235 --
237
812000
3000
který představuje pouze jedno procento v přírodě se vyskytujícího uranu,
13:50
we decidedrozhodl, "Let's burnhořet the 99 percentprocent, the U238."
238
815000
5000
uran 238, kterého je těch zbylých 99 procent.
13:55
It is kinddruh of a crazyšílený ideaidea.
239
820000
2000
Je to velice bláznivý nápad.
13:57
In factskutečnost, people had talkedmluvil about it for a long time,
240
822000
3000
Vlastně o něm lidé hovoří už velice dlouho,
14:00
but they could never simulatesimulovat properlysprávně whetherzda it would work or not,
241
825000
4000
ale nikdy neuměli dostatečně dobře simulovat, zda by mohl fungovat.
14:04
and so it's throughpřes the adventAdventní of modernmoderní supercomputerssuperpočítačů
242
829000
3000
Nyní máme však věk moderních superpočítačů,
14:07
that now you can simulatesimulovat and see that, yes,
243
832000
2000
můžeme vše simulovat a pozorujeme, že ano,
14:09
with the right material'smateriál approachpřístup, this looksvzhled like it would work.
244
834000
6000
že se správnými materiály to vypadá, že by to mohlo jít.
14:15
And, because you're burninghořící that 99 percentprocent,
245
840000
3000
Díky tomu, že spalujeme těch zbylých 99 procent,
14:18
you have greatlyvelmi improvedzlepšení costnáklady profileProfil.
246
843000
4000
zásadně tím vylepšujeme cenový faktor.
14:22
You actuallyvlastně burnhořet up the wasteodpad, and you can actuallyvlastně use as fuelpalivo
247
847000
4000
Ve skutečnosti pálíme odpad. Opravdu bychom totiž mohli jako palivo použít
14:26
all the leftoverpřežitek wasteodpad from today'sdnešní reactorsreaktory.
248
851000
3000
všechen současný odpad dnešních reaktorů.
14:29
So, insteadmísto toho of worryingznepokojující about them, you just take that. It's a great thing.
249
854000
5000
Namísto starostí s ukládáním ho prostě spálíme. To je dobrá věc.
14:34
It breathesdýchá this uraniumuran as it goesjde alongpodél, so it's kinddruh of like a candlesvíčka.
250
859000
4000
Reaktor spaluje uran průběžně. Funguje tak trochu jako svíčka.
14:38
You can see it's a loglog there, oftenčasto referreduvedeno to as a travelingcestování wavevlna reactorreaktor.
251
863000
4000
Tady vidíte záznam průběhu něčeho, čemu se také říká reaktor s postupnou vlnou.
14:42
In termspodmínky of fuelpalivo, this really solvesřeší the problemproblém.
252
867000
4000
Z pohledu paliva nám tato technologie skutečně pomůže.
14:46
I've got a pictureobrázek here of a placemísto in KentuckyKentucky.
253
871000
3000
Mám tu obrázek jednoho místa v Kentucky.
14:49
This is the leftoverpřežitek, the 99 percentprocent,
254
874000
2000
Toto je odpad, těch 99 procent,
14:51
where they'veoni mají takenpřijat out the partčást they burnhořet now,
255
876000
2000
ze kterého už odebrali to, co uměli spálit,
14:53
so it's calledvolal depletedvyčerpané uraniumuran.
256
878000
2000
takže se to teď nazývá vyhořelý uran.
14:55
That would powerNapájení the U.S. for hundredsstovky of yearsroky.
257
880000
3000
Toto by dokázalo napájet USA další stovky let.
14:58
And, simplyjednoduše by filteringfiltrování seawatermořská voda in an inexpensivelevný processproces,
258
883000
3000
A dalším jednoduchým a levným filtrováním mořské vody
15:01
you'dže ano have enoughdost fuelpalivo for the entirecelý lifetimeživot of the restodpočinek of the planetplaneta.
259
886000
5000
bychom měli dostatek paliva na celý zbytek života planety.
15:06
So, you know, it's got lots of challengesproblémy aheadvpřed,
260
891000
4000
Takže, jak vidíte, leží před námi spousta práce.
15:10
but it is an examplepříklad of the manymnoho hundredsstovky and hundredsstovky of ideasnápady
261
895000
5000
Toto je však jen jeden z mnoha stovek nápadů,
15:15
that we need to movehýbat se forwardvpřed.
262
900000
3000
které potřebujeme dále rozvíjet.
15:18
So let's think: How should we measureopatření ourselvessebe?
263
903000
3000
Pojďme se zamyslet nad tím, jak budeme měřit svůj úspěch.
15:21
What should our reportzpráva cardkarta look like?
264
906000
3000
Jak by mělo vypadat naše vysvědčení?
15:24
Well, let's go out to where we really need to get,
265
909000
3000
Vycházejme z toho, kam se potřebujeme dostat,
15:27
and then look at the intermediatestředně pokročilí.
266
912000
2000
a potom se podívejme na střednědobý cíl.
15:29
For 2050, you've heardslyšel manymnoho people talk about this 80 percentprocent reductionredukce.
267
914000
5000
O roce 2050 jste slyšeli mluvit mnoho lidí jako o mezníku 80% redukce.
15:34
That really is very importantdůležité, that we get there.
268
919000
4000
Je nesmírně důležité, abychom se tam dostali.
15:38
And that 20 percentprocent will be used up by things going on in poorchudý countrieszemí,
269
923000
4000
20 procent CO2 bude produkováno službami v chudých zemích,
15:42
still some agriculturezemědělství,
270
927000
2000
například zemědelstvím --
15:44
hopefullydoufejme we will have cleanedvyčištěné up forestrylesnictví, cementcement.
271
929000
4000
doufejme, že budeme mít neutrální lesnictví nebo betonářství --
15:48
So, to get to that 80 percentprocent,
272
933000
3000
takže abychom se dostali na 80 procent
15:51
the developedrozvinutý countrieszemí, includingpočítaje v to countrieszemí like ChinaČína,
273
936000
4000
ve vyspělých zemích, včetně např. Číně,
15:55
will have had to switchpřepínač theirjejich electricityelektřina generationgenerace altogethercelkem.
274
940000
5000
budeme muset přejít na zcela jiné zdroje elektrické energie.
16:00
So, the other gradeškolní známka is: Are we deployingnasazení this zero-emissionnulové emise technologytechnika,
275
945000
6000
Další otázkou je, zda tyto zdroje energie s nulovými emisemi nasadíme
16:06
have we deployednasazena it in all the developedrozvinutý countrieszemí
276
951000
2000
a budeme využívat ve všech vyspělých zemích,
16:08
and we're in the processproces of gettingdostat it elsewhereněkde jinde?
277
953000
3000
a zda se budeme snažit o jejich prosazení i jinde ve světě.
16:11
That's supersuper importantdůležité.
278
956000
2000
To je zásadně důležité.
16:13
That's a keyklíč elementživel of makingtvorba that reportzpráva cardkarta.
279
958000
4000
To je jeden z klíčových elementů na našem vysvědčení.
16:17
So, backingpodpora up from there, what should the 2020 reportzpráva cardkarta look like?
280
962000
5000
Takže s přihlédnutím k tomuto: Jak by mělo vypadat vysvědčení v roce 2020?
16:22
Well, again, it should have the two elementsPrvky.
281
967000
2000
Znovu tedy, mělo by obsahovat obě zmíněné části.
16:24
We should go throughpřes these efficiencyúčinnost measuresopatření to startStart gettingdostat reductionssnížení:
282
969000
4000
Měli bychom už mít prosazená opatření a začít postupně snížovat emise.
16:28
The lessméně we emitgeneruje, the lessméně that sumsoučet will be of COCO2,
283
973000
3000
Čím méně jich budeme produkovat, tím méně bude CO2,
16:31
and, thereforeproto, the lessméně the temperatureteplota.
284
976000
2000
a tím také získáme menší teplotu Země.
16:33
But in some wayszpůsoby, the gradeškolní známka we get there,
285
978000
3000
Ale svým způsobem, rychlost jakou se tam dostaneme,
16:36
doing things that don't get us all the way to the bigvelký reductionssnížení,
286
981000
4000
děláním věcí, které nám nabídnou největší snížení CO2,
16:40
is only equallystejně, or maybe even slightlymírně lessméně, importantdůležité than the other,
287
985000
4000
je jen stejně, možná o trochu méně důležité, než to druhé,
16:44
whichkterý is the piecekus of innovationinovace on these breakthroughsprůlomů.
288
989000
4000
což je podstatný průlom v těchto inovacích.
16:48
These breakthroughsprůlomů, we need to movehýbat se those at fullplný speedRychlost,
289
993000
3000
Musíme dosáhnout těchto průlomů v plné rychlosti,
16:51
and we can measureopatření that in termspodmínky of companiesspolečnosti,
290
996000
3000
a tu lze měřit počtem společností,
16:54
pilotpilot projectsprojektů, regulatoryregulační things that have been changedzměněna.
291
999000
3000
pilotních projektů a regulačních opatření, které doznaly změn.
16:57
There's a lot of great booksknihy that have been writtenpsaný about this.
292
1002000
3000
Na trhu je na toto téma mnoho skvělých knih.
17:00
The AlAl GoreGore bookrezervovat, "Our ChoiceVolba"
293
1005000
3000
Kniha Ala Gora "Naše volba"
17:03
and the DavidDavid McKayMcKay bookrezervovat, "SustainableTrvale udržitelný EnergyEnergii WithoutBez the HotHorká AirVzduchu."
294
1008000
3000
nebo kniha Davida McKaye "Udržitelná energie bez horkého vzduchu."
17:06
They really go throughpřes it and createvytvořit a frameworkrámec
295
1011000
3000
Tito lidé nabízí skutečné průlomy a podklad
17:09
that this can be discusseddiskutováno broadlyobecně,
296
1014000
2000
pro další širokou diskuzi,
17:11
because we need broadširoký backingpodpora for this.
297
1016000
3000
protože podpora široké veřejnosti je to, co potřebujeme.
17:14
There's a lot that has to come togetherspolu.
298
1019000
2000
Je toho mnoho, co musíme spojit.
17:16
So this is a wishpřání.
299
1021000
2000
Takže toto je přání.
17:18
It's a very concretebeton wishpřání that we inventvymyslet this technologytechnika.
300
1023000
4000
Velmi konkrétní přání, abychom tuto technologii skutečně vynalezli.
17:22
If you gavedal me only one wishpřání for the nextdalší 50 yearsroky --
301
1027000
3000
Pokud bych si mohl přát jen jednu věc na dalších 50 let,
17:25
I could pickvýběr who'skdo je presidentprezident,
302
1030000
2000
například vybrat prezidenta,
17:27
I could pickvýběr a vaccinevakcína, whichkterý is something I love,
303
1032000
3000
vybrat vakcínu, což bych udělal velmi rád,
17:30
or I could pickvýběr that this thing
304
1035000
2000
nebo vybrat si tuto věc,
17:32
that's halfpolovina the costnáklady with no COCO2 getsdostane inventedvymyslel --
305
1037000
4000
která pomůže redukovat náklady na polovinu při nulovém CO2,
17:36
this is the wishpřání I would pickvýběr.
306
1041000
2000
bude toto určitě to přání, které bych si vybral.
17:38
This is the one with the greatestnejvětší impactdopad.
307
1043000
2000
Protože tohle je přání s největším dopadem.
17:40
If we don't get this wishpřání,
308
1045000
2000
Pokud se nám nesplní,
17:42
the divisiondivize betweenmezi the people who think shortkrátký termobdobí and long termobdobí will be terriblehrozný,
309
1047000
4000
bude propast mezi lidmi, kteří přemýšlí krátkodobě a dlouhodobě, příšerně velká,
17:46
betweenmezi the U.S. and ChinaČína, betweenmezi poorchudý countrieszemí and richbohatý,
310
1051000
3000
mezi Spojenými Státy a Čínou, mezi chudými a bohatými zeměmi,
17:49
and mostvětšina of all the livesživoty of those two billionmiliarda will be fardaleko worsehorší.
311
1054000
5000
a většina životů těch 2 miliard chudých bude dramaticky horší.
17:54
So, what do we have to do?
312
1059000
2000
Takže, co musíme udělat?
17:56
What am I appealingpodání opravného prostředku to you to stepkrok forwardvpřed and driveřídit?
313
1061000
5000
Na co zde apeluji, abyste začali posouvat dopředu?
18:01
We need to go for more researchvýzkum fundingfinancování.
314
1066000
3000
Potřebujeme více prostředků na výzkum.
18:04
When countrieszemí get togetherspolu in placesmísta like CopenhagenKodaň,
315
1069000
2000
Pokud se spojí země na konferencích jako např. v Kodani,
18:06
they shouldn'tby neměl just discussdiskutovat the COCO2.
316
1071000
3000
neměly by se bavit jen o CO2.
18:09
They should discussdiskutovat this innovationinovace agendadenní program,
317
1074000
2000
Měly by se zabývat konkrétním programem inovací.
18:11
and you'dže ano be stunnedšokoval at the ridiculouslysměšně lownízký levelsúrovně of spendingvýdaje
318
1076000
5000
Možná by vás překvapilo, jak absurdně malé peníze
18:16
on these innovativeinovační approachespřístupy.
319
1081000
2000
do výzkumu těchto inovací plynou.
18:18
We do need the markettrh incentivespobídky -- COCO2 taxdaň, capvíčko and tradeobchod --
320
1083000
4000
Potřebujeme motivaci pro trhy, daň z CO2, jeho omezení a obchod s povolenkami,
18:22
something that getsdostane that pricecena signalsignál out there.
321
1087000
3000
tudíž něco, co povzbudí tento obor.
18:25
We need to get the messagezpráva out.
322
1090000
2000
Potřebujeme rozšířit tuto zprávu.
18:27
We need to have this dialoguedialog be a more rationalRacionální, more understandablesrozumitelný dialoguedialog,
323
1092000
3000
Potřebujeme, aby se dialog vedl stále věcněji a srozumitelněji.
18:30
includingpočítaje v to the stepskroky that the governmentvláda takes.
324
1095000
3000
Aby takové byly i kroky, které podniká vláda.
18:33
This is an importantdůležité wishpřání, but it is one I think we can achievedosáhnout.
325
1098000
4000
Toto je velmi důležité přání, ale myslím si že je naprosto reálné.
18:37
Thank you.
326
1102000
2000
Děkuji vám.
18:39
(ApplausePotlesk)
327
1104000
11000
(potlesk)
18:50
Thank you.
328
1115000
2000
Děkuji vám.
18:52
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. Thank you.
329
1117000
2000
Chris Anderson: Díky, Bille, díky.
18:54
(ApplausePotlesk)
330
1119000
5000
(potlesk)
18:59
Thank you. So to understandrozumět more about TerraPowerTerraPower, right --
331
1124000
6000
Díky. Jen pro správné pochopení Terrapower --
19:05
I mean, first of all, can you give a sensesmysl of what scaleměřítko of investmentinvestice this is?
332
1130000
5000
můžeš prosím nejprve naznačit, o jaké výši investic se tu zhruba bavíme?
19:10
BilBil GatesGates: To actuallyvlastně do the softwaresoftware, buyKoupit the supercomputersuperpočítač,
333
1135000
4000
Bill Gates: Jen vývoj software, nákup superpočítače,
19:14
hirepronájem all the great scientistsvědců, whichkterý we'vejsme doneHotovo,
334
1139000
2000
a najmutí všech schopných vědců, což už máme za sebou,
19:16
that's only tensdesítky of millionsmiliony,
335
1141000
3000
nás stálo desítky milionů dolarů.
19:19
and even oncejednou we testtest our materialsmateriálů out in a RussianRuština reactorreaktor
336
1144000
3000
Až budeme testovat materiály v jednom ze skutečných ruských reaktorů,
19:22
to make sure that our materialsmateriálů work properlysprávně,
337
1147000
4000
abychom se ujistili, že materiály fungují bez problémů,
19:26
then you'llBudete only be up in the hundredsstovky of millionsmiliony.
338
1151000
2000
to už budeme na stovkách milionů dolarů.
19:28
The toughtěžké thing is buildingbudova the pilotpilot reactorreaktor;
339
1153000
3000
Největší oříšek bude vybudovat ten zkušební reaktor,
19:31
findingnález the severalněkolik billionmiliarda, findingnález the regulatorregulátor, the locationumístění
340
1156000
5000
což představuje náklady několika miliard, nalezení regulátora a místa,
19:36
that will actuallyvlastně buildstavět the first one of these.
341
1161000
2000
na kterém ho vybudujeme.
19:38
OnceJednou you get the first one builtpostavený, if it workspráce as advertisedinzerované,
342
1163000
4000
Až bude stát první a bude fungovat tak, jak jsme předpověděli,
19:42
then it's just clearPrůhledná as day, because the economicsekonomika, the energyenergie densityhustota,
343
1167000
4000
bude situace jasná, protože ekonomičnost a energetický výkon
19:46
are so differentodlišný than nuclearjaderné as we know it.
344
1171000
2000
jsou velmi odlišné od jádra jaké známe teď.
19:48
CACA: And so, to understandrozumět it right, this involveszahrnuje buildingbudova deephluboký into the groundpřízemní
345
1173000
4000
CA: Takže pokud tomu rozumím správně, toto bude reaktor budovaný do hloubky,
19:52
almosttéměř like a verticalvertikální kinddruh of columnsloupec of nuclearjaderné fuelpalivo,
346
1177000
4000
něco jako vertikální tunel plný jaderného paliva,
19:56
of this sorttřídění of spentstrávil uraniumuran,
347
1181000
2000
naplněný tímto vyhořelým uranem,
19:58
and then the processproces startszačíná at the tophorní and kinddruh of workspráce down?
348
1183000
3000
a pak ten proces zažne zeshora a bude pokračovat dolů?
20:01
BGBG: That's right. TodayDnes, you're always refuelingdoplňování paliva the reactorreaktor,
349
1186000
3000
BG: Ano, správně. Dnes musíme reaktory doplňovat,
20:04
so you have lots of people and lots of controlsřízení that can go wrongšpatně:
350
1189000
3000
takže máme spoustu lidí kolem a velké riziko selhání
20:07
that thing where you're openingotevírací it up and movingpohybující se things in and out,
351
1192000
3000
při situacích, kdy musíme otevřít reaktor a vyvážet a navážet palivo.
20:10
that's not good.
352
1195000
2000
To není dobré.
20:12
So, if you have very cheaplevný fuelpalivo that you can put 60 yearsroky in --
353
1197000
5000
Takže pokud bude velmi laciné palivo, které tam můžete naplnit na 60 let --
20:17
just think of it as a loglog --
354
1202000
2000
představte si ho třeba jako kládu --
20:19
put it down and not have those samestejný complexitiessložitosti.
355
1204000
3000
prostě ho tam dáte a nebude s ním tolik složitostí.
20:22
And it just sitssedí there and burnspopáleniny for the 60 yearsroky, and then it's doneHotovo.
356
1207000
5000
Bude tam jen tak sedět a hořet dalších 60 let, a tím je to hotové.
20:27
CACA: It's a nuclearjaderné powerNapájení plantrostlina that is its ownvlastní wasteodpad disposallikvidace solutionřešení.
357
1212000
4000
CA: Takže taková jaderná elektrárna, která sama řeší svůj vlastní odpad.
20:31
BGBG: Yeah. Well, what happensse děje with the wasteodpad,
358
1216000
2000
BG: Ano, vlastně tam ten odpad
20:33
you can let it sitsedět there -- there's a lot lessméně wasteodpad underpod this approachpřístup --
359
1218000
5000
můžete jen tak nechat -- u tohoto postupu je ho o mnoho méně --
20:38
then you can actuallyvlastně take that,
360
1223000
2000
pak ho taky můžete vyndat
20:40
and put it into anotherdalší one and burnhořet that.
361
1225000
3000
a nechat shořet v nějakém dalším reaktoru.
20:43
And we startStart off actuallyvlastně by takingpřijmout the wasteodpad that existsexistuje todaydnes,
362
1228000
4000
A my chceme začít tím, že vezmeme nejdřív odpad, který už existuje,
20:47
that's sittingsedící in these coolingchlazení poolsbazény or drysuchý caskingcasking by reactorsreaktory --
363
1232000
4000
který leží v těch chladících nádržích, či ve speciálních kontejnerech u reaktorů.
20:51
that's our fuelpalivo to beginzačít with.
364
1236000
2000
To je palivo, kterým chceme začít.
20:53
So, the thing that's been a problemproblém from those reactorsreaktory
365
1238000
3000
Takže to co je problematické pro dnešní reaktory,
20:56
is actuallyvlastně what getsdostane fedkrmení into oursnaše,
366
1241000
2000
je vlastně to, čím my začneme.
20:58
and you're reducingsnížení the volumehlasitost of the wasteodpad quitedocela dramaticallydramaticky
367
1243000
3000
Budeme-li takto postupovat, dramaticky snížíme
21:01
as you're going throughpřes this processproces.
368
1246000
2000
množství odpadu.
21:03
CACA: I mean, you're talkingmluvící to differentodlišný people around the worldsvět
369
1248000
2000
CA: Po celém světě přednášíš
21:05
about the possibilitiesmožností here.
370
1250000
2000
o zmiňovaných možnostech budoucnosti.
21:07
Where is there mostvětšina interestzájem in actuallyvlastně doing something with this?
371
1252000
3000
Kde je největší zájem o technologie využívající něco takového?
21:10
BGBG: Well, we haven'tnemáte pickedvybral a particularkonkrétní placemísto,
372
1255000
3000
BG: Ještě jsme nevybrali konkrétní místo,
21:13
and there's all these interestingzajímavý disclosurezpřístupnění rulespravidel about anything that's calledvolal "nuclearjaderné,"
373
1258000
8000
navíc je tu spousta omezení týkajících se zveřejnění informací o čemkoli jaderném,
21:21
so we'vejsme got a lot of interestzájem,
374
1266000
2000
ale můžu říct, že je tu velký zájem,
21:23
that people from the companyspolečnost have been in RussiaRusko, IndiaIndie, ChinaČína --
375
1268000
4000
že lidé z té společnosti už byli v Rusku, Indii i Číně.
21:27
I've been back seeingvidění the secretarytajemník of energyenergie here,
376
1272000
2000
Já sám jsem se setkal s náměstkem pro energetiku USA,
21:29
talkingmluvící about how this fitsse hodí into the energyenergie agendadenní program.
377
1274000
4000
a mluvili jsme o tom, jak to zapadá do vládního energetického programu.
21:33
So I'm optimisticoptimistický. You know, the FrenchFrancouzština and JapaneseJaponština have doneHotovo some work.
378
1278000
3000
Jsem tedy optimista. Víte, Francouzi a Japonci už také mají nějaké výsledky.
21:36
This is a variantvarianta on something that has been doneHotovo.
379
1281000
4000
Vycházejí z něčeho, co už bylo hotové předtím.
21:40
It's an importantdůležité advancezáloha, but it's like a fastrychle reactorreaktor,
380
1285000
4000
Je to důležitý vývoj, ale je to něco jako rychlý reaktor,
21:44
and a lot of countrieszemí have builtpostavený them,
381
1289000
2000
a ty už mnoho zemí postavilo,
21:46
so anybodyněkdo who'skdo je doneHotovo a fastrychle reactorreaktor is a candidatekandidát to be where the first one getsdostane builtpostavený.
382
1291000
5000
takže kdokoli s takovými zkušenostmi, je vážným kandidátem.
21:51
CACA: So, in your mindmysl, timescalečasového rozvrhu and likelihoodpravděpodobnost
383
1296000
5000
CA: Jaká je tedy podle tebe časová osa a pravděpodobnost,
21:56
of actuallyvlastně takingpřijmout something like this livežít?
384
1301000
3000
kdy něco takového začne skutečně fungovat?
21:59
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scalevysoké měřítko, electro-generationelektro generace things
385
1304000
5000
BG: Takhle, potřebujeme velmi výkonný zdroj elektrické energie,
22:04
that's very cheaplevný,
386
1309000
2000
který je velmi levný.
22:06
we have 20 yearsroky to inventvymyslet and then 20 yearsroky to deploynasazení.
387
1311000
4000
A máme 20 let na vývoj a 20 let na uvedení do provozu.
22:10
That's sorttřídění of the deadlineUzávěrka that the environmentalživotního prostředí modelsmodely
388
1315000
5000
To je lhůta, kterou podle modelů vývoje životního prostředí
22:15
have shownzobrazeno us that we have to meetsetkat.
389
1320000
2000
musíme zhruba dodržet.
22:17
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichkterý is wishingPřeji for a lot --
390
1322000
5000
Terrapower, pokud věci půjdou dobře, což je opravdu velké přání,
22:22
could easilysnadno meetsetkat that.
391
1327000
2000
by tuto lhůtu mohl snadno dodržet.
22:24
And there are, fortunatelynaštěstí now, dozensdesítky of companiesspolečnosti --
392
1329000
3000
Naštěstí vzniká desítky společností,
22:27
we need it to be hundredsstovky --
393
1332000
2000
ještě potřebujeme aby vznikly další stovky,
22:29
who, likewiserovněž, if theirjejich scienceVěda goesjde well,
394
1334000
2000
které, analogicky, pokud budou úspěšné,
22:31
if the fundingfinancování for theirjejich pilotpilot plantsrostlin goesjde well,
395
1336000
3000
a nezadrhne se jejich financování pilotních továren,
22:34
that they can competesoutěžit for this.
396
1339000
2000
také splní tuto lhůtu.
22:36
And it's bestnejlepší if multiplenásobek succeedpovést se,
397
1341000
2000
Bude samozřejmě nejlepší, pokud jich uspěje více,
22:38
because then you could use a mixsměs of these things.
398
1343000
3000
protože pak můžeme kombinovat vícero věcí.
22:41
We certainlyrozhodně need one to succeedpovést se.
399
1346000
2000
Určitě potřebujeme alespoň jeden úspěch.
22:43
CACA: In termspodmínky of big-scalevelké měřítko possiblemožný gamehra changesZměny,
400
1348000
3000
CA: v celkovém měřítku velkých změn,
22:46
is this the biggestnejvětší that you're awarevědomě of out there?
401
1351000
3000
je tohle ta největší o které víš?
22:49
BGBG: An energyenergie breakthroughprůlom is the mostvětšina importantdůležité thing.
402
1354000
4000
BG: Průlom v energetice je nejdůležitější.
22:53
It would have been, even withoutbez the environmentalživotního prostředí constraintomezení,
403
1358000
2000
Byl by velmy významný i bez ekologických omezení,
22:55
but the environmentalživotního prostředí constraintomezení just makesdělá it so much greatervětší.
404
1360000
5000
ale otázky životního prostředí ho dělají ještě o mnoho důležitější.
23:00
In the nuclearjaderné spaceprostor, there are other innovatorsinovátory.
405
1365000
3000
V jaderných technologiích jsou další inovátoři.
23:03
You know, we don't know theirjejich work as well as we know this one,
406
1368000
3000
Víš, neznám jejich práci tak jako znám např. Terrapower,
23:06
but the modularmodulární people, that's a differentodlišný approachpřístup.
407
1371000
3000
ale lidé v technologii modulů mají úplně jiný přístup.
23:09
There's a liquid-typetyp kapaliny reactorreaktor, whichkterý seemszdá se a little hardtvrdý,
408
1374000
4000
Například reaktor tekutého typu, to bude oříšek,
23:13
but maybe they say that about us.
409
1378000
2000
ale dost možná říkají oni to samé o nás.
23:15
And so, there are differentodlišný onesty,
410
1380000
3000
A tak jsou tu různé postupy,
23:18
but the beautykrása of this is a moleculemolekula of uraniumuran
411
1383000
3000
ale krása rešení spočívá v molekule uranu,
23:21
has a millionmilión timesčasy as much energyenergie as a moleculemolekula of, say, coaluhlí,
412
1386000
4000
která má milionkrát více energie než, řekněme, molekula uhlí,
23:25
and so -- if you can dealobchod with the negativesnegativy,
413
1390000
3000
a tak, pokud umíš vyřešit ta negativa,
23:28
whichkterý are essentiallyv podstatě the radiationzáření --
414
1393000
3000
což jsou radiace,
23:31
the footprintstopa and costnáklady, the potentialpotenciál,
415
1396000
3000
ekologický dopad a náklady, potenciál
23:34
in termspodmínky of effectúčinek on landpřistát and variousrozličný things,
416
1399000
2000
týkající se efektů na zemi a ostatní věci
23:36
is almosttéměř in a classtřída of its ownvlastní.
417
1401000
4000
je téměř o třídu výš.
23:40
CACA: If this doesn't work, then what?
418
1405000
4000
CA: Pokud to nebude fungovat, tak pak co?
23:44
Do we have to startStart takingpřijmout emergencynouzový measuresopatření
419
1409000
4000
Musíme začít řešit nějaké nouzové plány,
23:48
to try and keep the temperatureteplota of the earthZemě stablestabilní?
420
1413000
3000
abychom udrželi teplotu Země stabilní?
23:51
BGBG: If you get into that situationsituace,
421
1416000
2000
BG: Pokud se dostaneme do této situace,
23:53
it's like if you've been over-eatingpřejídání, and you're about to have a heartsrdce attackZáchvat:
422
1418000
5000
je to něco jako když ses přejídal, a teď ti hrozí infarkt.
23:58
Then where do you go? You maysmět need heartsrdce surgerychirurgická operace or something.
423
1423000
4000
Co pak dál? Budeš nejspíš potřebovat srdečního chirurga.
24:02
There is a linečára of researchvýzkum on what's calledvolal geoengineeringgeoinženýrství,
424
1427000
4000
Je tu směr výzkumu který se nazývá geoinženýring,
24:06
whichkterý are variousrozličný techniquestechniky that would delayzpoždění the heatingtopení
425
1431000
3000
což jsou nejrůznější techniky jak zpozdit ohřívání Země
24:09
to buyKoupit us 20 or 30 yearsroky to get our actakt togetherspolu.
426
1434000
3000
a získat tak navíc 20 až 30 let pro nás všechny.
24:12
Now, that's just an insurancepojištění policypolitika.
427
1437000
2000
Ale zdůrazňuji, že to je jen pojistka.
24:14
You hopenaděje you don't need to do that.
428
1439000
2000
Budeme doufat, že nebude potřeba.
24:16
Some people say you shouldn'tby neměl even work on the insurancepojištění policypolitika
429
1441000
2000
Někteří lidé dokonce říkají, že by se na téhle pojistce ani nemělo pracovat,
24:18
because it mightmohl make you lazylíný,
430
1443000
2000
protože tak můžeme zlenivět,
24:20
that you'llBudete keep eatingjíst because you know heartsrdce surgerychirurgická operace will be there to saveUložit you.
431
1445000
4000
a pořád dál se cpát, protože budeme vědět, že operace srdce nás zachrání.
24:24
I'm not sure that's wisemoudrý, givendané the importancedůležitost of the problemproblém,
432
1449000
3000
Nejsem si jistý, že je to moudré, vzhledem k závážnosti problému,
24:27
but there's now the geoengineeringgeoinženýrství discussiondiskuse
433
1452000
4000
ale momentálně se diskutuje o geoinženýringu
24:31
about -- should that be in the back pocketkapsa in casepouzdro things happenpřihodit se fasterrychleji,
434
1456000
4000
a o tom, zda bychom ho měli mít v záloze pro případ, že se věci odehrají rychleji,
24:35
or this innovationinovace goesjde a lot slowerpomalejší than we expectočekávat?
435
1460000
3000
nebo že inovace půjde o mnoho pomaleji než očekáváme.
24:40
CACA: ClimatePodnebí skepticsskeptici: If you had a sentencevěta or two to say to them,
436
1465000
5000
CA: Skeptici klimatických změn: pokud bys jim mohl říct tak větu až dvě,
24:45
how mightmohl you persuadepřesvědčit them that they're wrongšpatně?
437
1470000
4000
jak bys je chtěl přesvědčit, že stojí na špatné straně?
24:50
BGBG: Well, unfortunatelybohužel, the skepticsskeptici come in differentodlišný campstábory.
438
1475000
4000
BG: Bohužel, je vícero skeptiků s vícero názory.
24:54
The onesty who make scientificvědecký argumentsargumenty are very fewpár.
439
1479000
4000
Těch, kteří dokáží argumentovat na základě vědy, je velice málo.
24:58
Are they sayingrčení that there's negativenegativní feedbackzpětná vazba effectsúčinky
440
1483000
3000
Říkají, že existuje efekt negativní zpětné vazby,
25:01
that have to do with cloudsmraky that offsetposun things?
441
1486000
2000
že mraky věci zase vyrovnají?
25:03
There are very, very fewpár things that they can even say
442
1488000
3000
Je tu velmi, velmi málo argumentů, které můžou použít,
25:06
there's a chancešance in a millionmilión of those things.
443
1491000
3000
je tu velmi malá pravděpodobnost toho co hlásají.
25:09
The mainhlavní problemproblém we have here, it's kinddruh of like AIDSAIDS.
444
1494000
3000
Problém, který máme, je podobný problému s AIDS.
25:12
You make the mistakechyba now, and you payplatit for it a lot laterpozději.
445
1497000
4000
Uděláš chybu teď, ale zaplatíš za ni až o mnoho později.
25:16
And so, when you have all sortstřídění of urgentnaléhavé problemsproblémy,
446
1501000
4000
Máme spoustu naléhavějších problémů,
25:20
the ideaidea of takingpřijmout painbolest now that has to do with a gainzískat laterpozději,
447
1505000
3000
a tato myšlenka hlásá omezení se teď za cenu budoucího prospěchu --
25:23
and a somewhatponěkud uncertainnejistý painbolest thing --
448
1508000
3000
vlastně je to věc nejistého omezení se teď.
25:26
in factskutečnost, the IPCCIPCC reportzpráva, that's not necessarilynezbytně the worstnejhorší casepouzdro,
449
1511000
6000
Ve skutečnosti, podle zprávy IPCC se nejedná nutně o nejhorší případ,
25:32
and there are people in the richbohatý worldsvět who look at IPCCIPCC
450
1517000
2000
a my v bohatých částech světa máme velmi mnoho lidí, kteří sledují IPCC,
25:34
and say, "OK, that isn't that bigvelký of a dealobchod."
451
1519000
4000
a říkají, že se nejedná o až zas tak velký problém.
25:38
The factskutečnost is it's that uncertainnejistý partčást that should movehýbat se us towardsvůči this.
452
1523000
4000
Ale faktem je, že ta nejistota kolem je to co by nás mělo donutit pohnout.
25:42
But my dreamsen here is that, if you can make it economichospodářský,
453
1527000
3000
Mám sen, že pokud bude tento systém výhodný,
25:45
and meetsetkat the COCO2 constraintsomezení,
454
1530000
2000
a splní limity na CO2,
25:47
then the skepticsskeptici say, "OK,
455
1532000
2000
pak si skeptici řeknou:
25:49
I don't carepéče that it doesn't put out COCO2,
456
1534000
2000
"Dobře, je mi jedno že to neprodukuje CO2,
25:51
I kinddruh of wishpřání it did put out COCO2,
457
1536000
2000
tak trochu si přeji aby to CO2 produkovalo,
25:53
but I guesstipni si I'll acceptakceptovat it because it's cheaperlevnější than what's come before."
458
1538000
4000
ale asi to přijmu, protože je to levnější než to předtím."
25:57
(ApplausePotlesk)
459
1542000
4000
(potlesk)
26:01
CACA: And so, that would be your responseOdezva to the BjornBjorn LomborgLomborg argumentargument,
460
1546000
4000
CA: Takže to by byla tvoje odpověď na argument Bjorna Lomborga,
26:05
that basicallyv podstatě if you spendstrávit all this energyenergie tryingzkoušet to solveřešit the COCO2 problemproblém,
461
1550000
4000
že když veškeré úsilí zaměříš na vyřešení problémů s CO2,
26:09
it's going to take away all your other goalscíle
462
1554000
2000
ztratíš všechny další cíle,
26:11
of tryingzkoušet to ridzbavit the worldsvět of povertychudoba and malariamalárie and so forthdále,
463
1556000
3000
jako například zbavit svět chudoby nebo malárie,
26:14
it's a stupidhloupý wasteodpad of the Earth'sZemě resourceszdroje to put moneypeníze towardsvůči that
464
1559000
4000
že investice do toho je jen hloupé plýtvání světovými zdroji,
26:18
when there are better things we can do.
465
1563000
2000
a že tu je spousta lepších věcí na práci.
26:20
BGBG: Well, the actualaktuální spendingvýdaje on the R&D piecekus --
466
1565000
3000
BG: No, ony vlastní náklady na výzkum a vývoj --
26:23
say the U.S. should spendstrávit 10 billionmiliarda a yearrok more than it is right now --
467
1568000
4000
řekněme, že USA by měly utratit cca o 10 miliard ročně více než teď --
26:27
it's not that dramaticdramatický.
468
1572000
2000
nejsou nijak dramatické.
26:29
It shouldn'tby neměl take away from other things.
469
1574000
2000
Neměly by jít na úkor jiných věcí.
26:31
The thing you get into bigvelký moneypeníze on, and this, reasonablerozumné people can disagreenesouhlasit,
470
1576000
3000
Když se snažíš nalít peníze někam -- a někteří se mnou nebudou souhlasit --
26:34
is when you have something that's non-economic-ekonomické and you're tryingzkoušet to fundfond that --
471
1579000
3000
kde je něco neekonomického, a ty se to snažíš dotovat,
26:37
that, to me, mostlyvětšinou is a wasteodpad.
472
1582000
3000
to je, dle mého, plýtvání.
26:40
UnlessPokud you're very closezavřít and you're just fundingfinancování the learningučení se curvekřivka
473
1585000
3000
Pokud nejsi velice blízko a nepodporuješ sbírání zkušeností,
26:43
and it's going to get very cheaplevný,
474
1588000
2000
které bude ve výsledku velmi levné.
26:45
I believe we should try more things that have a potentialpotenciál
475
1590000
4000
Já věřím, že bychom měli zkoušet vícero věcí s potenciálem
26:49
to be fardaleko lessméně expensivedrahý.
476
1594000
2000
být ve výsledku o mnoho levnější.
26:51
If the trade-offkompromis you get into is, "Let's make energyenergie supersuper expensivedrahý,"
477
1596000
5000
Pokud to prohodíš a uděláš místo toho energii velice drahou,
26:56
then the richbohatý can affordsi dovolit that.
478
1601000
2000
pak si ji budou moci dovolit jen bohatí.
26:58
I mean, all of us here could payplatit fivePět timesčasy as much for our energyenergie
479
1603000
3000
Nemyslím, že by kdokoli z nás v tomto sále měl problém platit pětinásobek,
27:01
and not changezměna our lifestyleživotní styl.
480
1606000
2000
a přitom musel nějak dramaticky měnit životní styl.
27:03
The disasterkatastrofa is for that two billionmiliarda.
481
1608000
2000
Ale pro ty dvě miliardy ostatních by to byla katastrofa.
27:05
And even LomborgLomborg has changedzměněna.
482
1610000
2000
A i Lomborg sám se trochu změnil.
27:07
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettingdostat more discusseddiskutováno?"
483
1612000
5000
Jeho kus teď je o tom, proč není výzkum a vývoj více diskutován.
27:12
He's still, because of his earlierdříve stuffvěci,
484
1617000
2000
Stále je, kvůli svému dřívějšímu působení,
27:14
still associatedspojené with the skepticskeptik camptábor,
485
1619000
2000
spojován s táborem skeptiků,
27:16
but he's realizeduvědomil that's a prettydosti lonelyosamělý camptábor,
486
1621000
3000
ale postupně si uvědomuje, že tam bude brzo sám,
27:19
and so, he's makingtvorba the R&D pointbod.
487
1624000
3000
takže se snaží argumentovat výzkumem a vývojem.
27:22
And so there is a threadvlákno of something that I think is appropriateodpovídající.
488
1627000
5000
A tak se dostal k bodu, na kterém si myslím něco je.
27:27
The R&D piecekus, it's crazyšílený how little it's fundedfinancovány.
489
1632000
3000
Způsob, jakým je výzkum a vývoj financován, je totiž bláznivý.
27:30
CACA: Well BillBill, I suspecttušit I speakmluvit on the behalfjménem of mostvětšina people here
490
1635000
3000
CA: Dobře, Bille, já věřím, že budu hovořít za většinu lidí zde v sále,
27:33
to say I really hopenaděje your wishpřání comespřijde trueskutečný. Thank you so much.
491
1638000
3000
když řeknu, že si velice přeji, aby se tvé přání splnilo. Děkuji mnohokrát.
27:36
BGBG: Thank you.
492
1641000
2000
BG: Také děkuji.
27:38
(ApplausePotlesk)
493
1643000
3000
(potlesk)
Translated by Martin Sahula
Reviewed by Jakub Skopal

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com