English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates o energii: Inovace na nulu!

Filmed:
4,756,430 views

Na konferenci TED2010 odhaluje Bill Gates svou vizi budoucnosti světové energetiky. Popisuje "zázraky", které jsou za potřebí k tomu, abychom se vyvarovali planetární katastrofě a vysvětluje svou podporu dramaticky odlišného typu nukleárního reaktoru. Cíl? Nulové emise oxidu uhličitého v roce 2050.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk todaydnes about energyenergie and climateklimatu.
Dnes budu hovořit o energii a o klimatu.
00:16
And that mightmohl seemzdát se a bitbit surprisingpřekvapující because
A možná to bude trochu překvapivé, protože
00:20
my full-timeplný úvazek work at the FoundationNadace is mostlyvětšinou about vaccinesvakcíny and seedssemen,
můj plný úvazek v nadaci je převážně o vakcínách a semenech,
00:22
about the things that we need to inventvymyslet and deliverdodat
o věcech, které musíme vymyslet a vyrobit,
00:27
to help the poorestnejchudší two billionmiliarda livežít better livesživoty.
abychom pomohli těm nejchudším dvěma miliardám žít lépe.
00:30
But energyenergie and climateklimatu are extremelyvelmi importantdůležité to these people --
Ale energie a klima jsou pro tyto lidi nesmírně důležité,
00:35
in factskutečnost, more importantdůležité than to anyonekdokoliv elsejiný on the planetplaneta.
vlastně důležitější, než pro nás ostatní na této planetě.
00:40
The climateklimatu gettingdostat worsehorší meansprostředek that manymnoho yearsroky, theirjejich cropsplodiny won'tzvyklý growrůst:
Klimatické podmínky se zhoršují, tzn. že za pár let nebudou jejich plodiny růst.
00:45
There will be too much raindéšť, not enoughdost raindéšť,
Buď bude příliš mnoho deště, nebo příliš málo,
00:50
things will changezměna in wayszpůsoby
což změní věci způsobem,
00:53
that theirjejich fragilekřehký environmentživotní prostředí simplyjednoduše can't supportPodpěra, podpora.
který jejich křehký ekosystém nebude schopen přijmout.
00:55
And that leadsvede to starvationhladovění, it leadsvede to uncertaintynejistota, it leadsvede to unrestnepokoje.
A to povede k hladovění. Povede to k nejistotě a k nepokojům.
00:59
So, the climateklimatu changesZměny will be terriblehrozný for them.
Takže změny klimatu pro ně budou velmi tvrdé.
01:04
AlsoRovněž, the pricecena of energyenergie is very importantdůležité to them.
Také ceny energií jsou pro ně důležité.
01:08
In factskutečnost, if you could pickvýběr just one thing to lowerdolní the pricecena of,
Kdybyste měli vybrat jedinou věc a snížit její cenu tak,
01:11
to reducesnížit povertychudoba, by fardaleko you would pickvýběr energyenergie.
abyste snížili chudobu, na výrazně prvním místě bude energie.
01:14
Now, the pricecena of energyenergie has come down over time.
Cena energie se s postupem času snižuje.
01:18
Really advancedpokročilý civilizationcivilizace is basedna základě on advanceszálohy in energyenergie.
Pokročilá civilizace je založená na pokroku v získávání energie.
01:22
The coaluhlí revolutionrevoluce fueledpoháněl the IndustrialPrůmyslové RevolutionRevoluce,
Uhelná revoluce spustila industriální revoluci,
01:28
and, even in the 1900s we'vejsme seenviděno a very rapidrychlý declinepokles in the pricecena of electricityelektřina,
dokonce i na začátku 19. století jsme viděli velice rychlý pád cen elektřiny,
01:32
and that's why we have refrigeratorschladničky, air-conditioningklimatizace,
a to je důvod proč máme lednice, klimatizace,
01:38
we can make modernmoderní materialsmateriálů and do so manymnoho things.
a umíme vyrobit tolik moderních materiálů a dělat mnoho dalších věcí.
01:41
And so, we're in a wonderfulBáječné situationsituace with electricityelektřina in the richbohatý worldsvět.
Takže situace s elektřinou je pro bohatou část světa velmi dobrá.
01:45
But, as we make it cheaperlevnější -- and let's go for makingtvorba it twicedvakrát as cheaplevný --
Ale tak jak se cena snižuje -- a pojďme ji zlevnit dále o polovinu --
01:52
we need to meetsetkat a newNový constraintomezení,
potřebujeme zavést nová omezení,
01:59
and that constraintomezení has to do with COCO2.
a tato omezení mají co do činění s CO2.
02:01
COCO2 is warmingoteplování the planetplaneta,
CO2 ohřívá planetu
02:05
and the equationrovnice on COCO2 is actuallyvlastně a very straightforwardpřímý one.
a rovnice na výpočet dopadů CO2 je naprosto přímočará.
02:08
If you sumsoučet up the COCO2 that getsdostane emittedvyzařovaného,
Sečtěme množství CO2, které vypouštíme,
02:14
that leadsvede to a temperatureteplota increasezvýšit,
to vede k nárůstu teploty,
02:18
and that temperatureteplota increasezvýšit leadsvede to some very negativenegativní effectsúčinky:
a nárůst teploty vede k dalším velice negativním efektům.
02:21
the effectsúčinky on the weatherpočasí; perhapsmožná worsehorší, the indirectnepřímý effectsúčinky,
Například ke změnám počasí, a možná hůře, k nepřímým důsledkům,
02:25
in that the naturalpřírodní ecosystemsekosystémy can't adjustupravit to these rapidrychlý changesZměny,
kterým se přírodní ekosystémy neumí tak rychle přizpůsobit,
02:28
and so you get ecosystemekosystému collapsessbalí.
a proto jednoduše kolabují.
02:33
Now, the exactpřesný amountmnožství of how you mapmapa
Dnes máme docela přesný způsob jak vyčíslit
02:36
from a certainurčitý increasezvýšit of COCO2 to what temperatureteplota will be
z určitého nárůstu CO2 výslednou teplotu,
02:39
and where the positivepozitivní feedbacksnázory are,
a následnou pozitivní zpětnou vazbu.
02:43
there's some uncertaintynejistota there, but not very much.
Je tu trochu nejistoty, ale ne příliš mnoho.
02:45
And there's certainlyrozhodně uncertaintynejistota about how badšpatný those effectsúčinky will be,
Nejistota však zcela jistě panuje okolo závažnosti těchto efektů.
02:48
but they will be extremelyvelmi badšpatný.
Víme jen to, že budou extrémně špatné.
02:51
I askedzeptal se the tophorní scientistsvědců on this severalněkolik timesčasy:
Ptal jsem se na to nejlepších vědců několikrát:
02:54
Do we really have to get down to nearu zeronula?
"musíme skutečně snížit až téměř na nulu?
02:56
Can't we just cutstřih it in halfpolovina or a quarterčtvrťák?
Nestačí nám třeba jen na polovinu nebo čtvrtinu?"
02:59
And the answerOdpovědět is that untilaž do we get nearu to zeronula,
A odpověď na to byla, že dokud se nedostaneme téměř na nulu,
03:02
the temperatureteplota will continuepokračovat to risevzestup.
teplota zemského povrchu bude dále stoupat.
03:06
And so that's a bigvelký challengevýzva.
A to je zatraceně velká výzva.
03:08
It's very differentodlišný than sayingrčení "We're a twelve-foot-highdvanáct metrů vysoké trucknákladní automobil tryingzkoušet to get underpod a ten-footdeset noha bridgemost,
Je to úplně jiné než zkoušet podjet s 6metrovým kamionem 5metrový most,
03:10
and we can just sorttřídění of squeezesevření underpod."
kde se prostě můžete pokusit nějak se tam vtlačit.
03:15
This is something that has to get to zeronula.
Tohle je něco, kde se musíte dostat na nulu.
03:18
Now, we put out a lot of carbonuhlík dioxidedioxidu everykaždý yearrok,
Každý rok vypouštíme velké množství CO2,
03:22
over 26 billionmiliarda tonstuny.
celkem přes 26 miliard tun.
03:26
For eachkaždý AmericanAmerická, it's about 20 tonstuny;
Na každého američana je to zhruba 20 tun.
03:28
for people in poorchudý countrieszemí, it's lessméně than one tontuna.
Na obyvatele chudých zemí je to méně než jedna tuna.
03:32
It's an averageprůměrný of about fivePět tonstuny for everyonekaždý on the planetplaneta.
V průměru zhruba 5 tun na každého obyvatele planety.
03:35
And, somehowNějak, we have to make changesZměny
A my to nějak musíme změnit,
03:39
that will bringpřinést that down to zeronula.
abychom se dostali na nulu.
03:41
It's been constantlyneustále going up.
Ono to soustavně stoupá,
03:44
It's only variousrozličný economichospodářský changesZměny that have even flattenedzploštělý it at all,
některé ekonomické změny to sice trochu zbrzdily,
03:46
so we have to go from rapidlyrychle risingstoupající
ale i tak se musíme dostat od rapidního nárůstu
03:51
to fallingpadající, and fallingpadající all the way to zeronula.
k poklesu, a pak až k propadu na nulu.
03:54
This equationrovnice has fourčtyři factorsfaktory,
Rovnice má čtyři faktory,
03:57
a little bitbit of multiplicationnásobení:
je to lineární rovnice.
03:59
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zeronula,
Na levé straně je CO2, které se snažíte snížit na nulu.
04:01
and that's going to be basedna základě on the numberčíslo of people,
CO2 je ovlivňováno počtem lidí na této planetě,
04:04
the servicesslužeb eachkaždý person'sosobě usingpoužitím on averageprůměrný,
pak službami, které tyto lidi potřebují,
04:08
the energyenergie on averageprůměrný for eachkaždý serviceservis,
dále průměrným množstvím energie na tyto služby,
04:11
and the COCO2 beingbytost put out perza unitjednotka of energyenergie.
a nakonec CO2 vypouštěným při získávání této energie.
04:14
So, let's look at eachkaždý one of these
Tak se na jednotlivé části pojďme podívat
04:18
and see how we can get this down to zeronula.
a zkusit se zamyslet nad tím, jak se dobrat nuly.
04:20
ProbablyAsi, one of these numbersčísla is going to have to get prettydosti nearu to zeronula.
Pravděpodobné řešení bude takové, ve kterém jeden z členů bude témě nulový.
04:24
Now that's back from highvysoký schoolškola algebraalgebra,
Tím jsme zpátky zhruba u algebry šesté třídy.
04:28
but let's take a look.
Tak se podívejme
04:31
First, we'vejsme got populationpopulace.
nejdříve na populaci.
04:33
The worldsvět todaydnes has 6.8 billionmiliarda people.
Dnes jsou na světě 6,8 miliardy lidí,
04:35
That's headedv čele up to about ninedevět billionmiliarda.
což se zvedne na zhruba 9 miliard.
04:38
Now, if we do a really great jobpráce on newNový vaccinesvakcíny,
Když se nám bude dařit vyvíjet nové vakcíny,
04:40
healthzdraví carepéče, reproductivereprodukční healthzdraví servicesslužeb,
zlepšovat lékařskou nebo reprodukční péči,
04:44
we could lowerdolní that by, perhapsmožná, 10 or 15 percentprocent,
mohli bychom to číslo šnížit tak o 10 až 15 procent,
04:46
but there we see an increasezvýšit of about 1.3.
ale i tak to je 1,3násobný nárůst.
04:50
The seconddruhý factorfaktor is the servicesslužeb we use.
Druhý faktor jsou služby, které používáme.
04:54
This encompasseszahrnuje everything:
Toto zahrnuje vše:
04:57
the foodjídlo we eatjíst, clothingoblečení, TVTV, heatingtopení.
jídlo které jíme, oblečení, TV, topení.
04:59
These are very good things:
Jsou to dobré věci,
05:03
gettingdostat ridzbavit of povertychudoba meansprostředek providingposkytování these servicesslužeb
a boj proti chudobě znamená, že tyto služby poskytneme
05:06
to almosttéměř everyonekaždý on the planetplaneta.
téměř každému na této planetě.
05:09
And it's a great thing for this numberčíslo to go up.
A bude skvělé, když toto číslo poroste.
05:11
In the richbohatý worldsvět, perhapsmožná the tophorní one billionmiliarda,
V bohatých částech, to zahrnuje asi miliardu lidí,
05:15
we probablypravděpodobně could cutstřih back and use lessméně,
bychom se mohli uskromnit a užívat méně,
05:17
but everykaždý yearrok, this numberčíslo, on averageprůměrný, is going to go up,
ale každým rokem, toto číslo v průměru naroste tak,
05:19
and so, over all, that will more than doubledvojnásobek
že v celkovém pohledu množství služeb
05:23
the servicesslužeb delivereddodáno perza personosoba.
na jednotlivce téměř zdvojnásobíme.
05:27
Here we have a very basiczákladní serviceservis:
Tady je příklad velmi základní služby:
05:30
Do you have lightingosvětlení in your houseDům to be ableschopný to readčíst your homeworkdomácí práce?
Vy máte doma světlo na to, abyste mohli číst své domácí úkoly,
05:32
And, in factskutečnost, these kidsděti don't, so they're going out
ale tyto děti ho nemají, takže chodí ven
05:35
and readingčtení theirjejich schoolškola work underpod the streetulice lampslampy.
na ulici pod lampu a píšou úkoly tam.
05:37
Now, efficiencyúčinnost, E, the energyenergie for eachkaždý serviceservis,
Nyní k efektivitě, nebo-li k E - energii na každou službu.
05:42
here finallyKonečně we have some good newszprávy.
Tady konečně přichází nějaké dobré zprávy,
05:46
We have something that's not going up.
protože máme poprvé něco, co nestoupá.
05:48
ThroughProstřednictvím variousrozličný inventionsvynálezů and newNový wayszpůsoby of doing lightingosvětlení,
Díky nejrůznějším vynálezům, novým způsobům výroby světla,
05:50
throughpřes differentodlišný typestypy of carsauta, differentodlišný wayszpůsoby of buildingbudova buildingsbudov --
jiným druhům automobilů, moderním metodám stavění domů,
05:53
there are a lot of servicesslužeb where you can bringpřinést
je spousta služeb, u kterých
05:58
the energyenergie for that serviceservis down quitedocela substantiallypodstatně.
se potřebná energie výrazně snížila.
06:01
Some individualindividuální servicesslužeb even bringpřinést it down by 90 percentprocent.
U některých dokonce až o 90 procent.
06:05
There are other servicesslužeb like how we make fertilizerhnojivo,
Jsou tu další služby, například výroba hnojiv,
06:08
or how we do airvzduch transportdoprava,
letectví,
06:11
where the roomspokoje for improvementzlepšení are fardaleko, fardaleko lessméně.
kde je mnohem méně prostoru pro optimalizaci.
06:13
And so, overallcelkově here, if we're optimisticoptimistický,
Takže, když budeme hodně optimističtí,
06:17
we maysmět get a reductionredukce of a factorfaktor of threetři to even, perhapsmožná, a factorfaktor of sixšest.
zvýšíme celkovou redukci z trojnásobku na zhruba šestinásobek.
06:19
But for these first threetři factorsfaktory now,
Takže nám nyní první tři části rovnice
06:26
we'vejsme gonepryč from 26 billionmiliarda to, at bestnejlepší, maybe 13 billionmiliarda tonstuny,
dají místo 26 miliard tun zhruba 13 miliard.
06:29
and that just won'tzvyklý cutstřih it.
Ale to stále ještě není nula.
06:34
So let's look at this fourthČtvrtý factorfaktor --
Podívejme se tedy na čtvrtý faktor,
06:36
this is going to be a keyklíč one --
který pro nás je klíčový --
06:38
and this is the amountmnožství of COCO2 put out perza eachkaždý unitjednotka of energyenergie.
a to je množství vypuštěného CO2 na jednotku energie.
06:40
And so the questionotázka is: Can you actuallyvlastně get that to zeronula?
Otázka zní: "Můžeme ho snížit na nulu?"
06:46
If you burnhořet coaluhlí, no.
Pokud budeme spalovat uhlí, tak ne.
06:50
If you burnhořet naturalpřírodní gasplyn, no.
Ani při spalování zemního plynu ne.
06:52
AlmostTéměř everykaždý way we make electricityelektřina todaydnes,
Téměř každý současný způsob výroby elektřiny,
06:54
exceptaž na for the emergingvznikající renewablesobnovitelné zdroje energie and nuclearjaderné, putsdělá out COCO2.
s vyjímkou rozšiřujících se obnovitelných a jaderných zdrojů, produkuje CO2.
06:57
And so, what we're going to have to do at a globalglobální scaleměřítko,
Budeme muset v globálním měřítku vytvořit
07:03
is createvytvořit a newNový systemSystém.
úplně nový systém.
07:06
And so, we need energyenergie miracleszázraky.
A potřebujeme energetické zázraky.
07:09
Now, when I use the termobdobí "miraclezázrak," I don't mean something that's impossiblenemožné.
Ale pozor, pokud říkám zázrak, nemyslím tím něco nemožného.
07:11
The microprocessormikroprocesor is a miraclezázrak. The personalosobní computerpočítač is a miraclezázrak.
Mikroprocesor je zázrak, osobní počítač je také zázrak.
07:15
The InternetInternetu and its servicesslužeb are a miraclezázrak.
Internet a jeho služby jsou zázrak.
07:20
So, the people here have participatedzúčastnil se in the creationstvoření of manymnoho miracleszázraky.
Takže lidé již vytvořili mnoho zázraků.
07:23
UsuallyObvykle, we don't have a deadlineUzávěrka,
Obvykle nemáme žádnou lhůtu,
07:28
where you have to get the miraclezázrak by a certainurčitý datedatum.
takže se nesnažíme o zázrak do určitého termínu.
07:30
UsuallyObvykle, you just kinddruh of standvydržet by, and some come alongpodél, some don't.
Obvykle se prostě některé stanou a některé ne.
07:32
This is a casepouzdro where we actuallyvlastně have to driveřídit at fullplný speedRychlost
Ale tohle je případ, kde musíme skutečně zabrat vší silou
07:36
and get a miraclezázrak in a prettydosti tighttěsný timelineČasová osa.
a získat zázrak v zatraceně krátkém čase.
07:40
Now, I thought, "How could I really capturezachytit this?
Já jsem se zamýšlel nad tím, jak bych to pojal.
07:45
Is there some kinddruh of naturalpřírodní illustrationilustrace,
Je tu nějaká přirozená ukázka,
07:48
some demonstrationdemonstrace that would graburvat people'slidí imaginationfantazie here?"
nějaká demonstrace, která by zaujala zde dnes přítomné publikum?
07:50
I thought back to a yearrok agopřed when I broughtpřinesl mosquitoskomáry,
A vzpomněl jsem si, jak jsem rok zpátky přinesl komáry,
07:55
and somehowNějak people enjoyedtěší that.
a publikum si to velice užívalo.
07:59
(LaughterSmích)
(smích)
08:01
It really got them involvedzapojeno in the ideaidea of,
Skutečně je zaujala představa,
08:03
you know, there are people who livežít with mosquitoskomáry.
že, víte, jsou lidé kteří s komáry žijí.
08:06
So, with energyenergie, all I could come up with is this.
Takže u energie, jediné s čím jsem byl schopen přijít, je toto:
08:09
I decidedrozhodl that releasinguvolnění firefliessvětlušky
Rozhodl jsem se, že vypustím světlušky
08:14
would be my contributionpříspěvek to the environmentživotní prostředí here this yearrok.
jako svůj příspěvek životnímu prostředí tento rok.
08:17
So here we have some naturalpřírodní firefliessvětlušky.
Takže prosím - tady máme živé světlušky.
08:21
I'm told they don't bitekousat; in factskutečnost, they mightmohl not even leavezanechat, opustit that jarsklenice.
Bylo mi řečeno, že nekoušou, a dost možná asi ani nevyletí.
08:24
(LaughterSmích)
(smích)
08:27
Now, there's all sortstřídění of gimmickynezvyklé solutionsřešení like that one,
Jak vidíte, je tu spousta vychytralých řešení jako toto,
08:30
but they don't really addpřidat up to much.
ale ve skutečnosti moc nepomůžou.
08:35
We need solutionsřešení -- eitherbuď one or severalněkolik --
Potřebujeme řešení, buď jedno nebo vícero,
08:37
that have unbelievableneuvěřitelný scaleměřítko
obrovských rozměrů,
08:41
and unbelievableneuvěřitelný reliabilityspolehlivost,
a neuvěřitelné spolehlivosti,
08:45
and, althoughAčkoli there's manymnoho directionsPokyny people are seekinghledání,
a navzdory směrům, na které se momentálně lidstvo soustředí,
08:47
I really only see fivePět that can achievedosáhnout the bigvelký numbersčísla.
vidím skutečně tak pět, které můžou přinést velkou změnu.
08:50
I've left out tideslapy, geothermalgeotermální energie, fusionfúze, biofuelsbiopaliva.
Vynechám příbojové, geotermální, fúzní zdroje a biopaliva.
08:54
Those maysmět make some contributionpříspěvek,
Ty mohou přispět,
08:59
and if they can do better than I expectočekávat, so much the better,
a pokud ve výsledku budou lepší než čekám, tím lépe.
09:01
but my keyklíč pointbod here
Ale chtěl bych zdůraznit,
09:03
is that we're going to have to work on eachkaždý of these fivePět,
že musíme pracovat na všech jednotlivých řešeních,
09:05
and we can't give up any of them because they look dauntingskličující,
a nemůžeme s ními skoncovat jen proto, že nevypadají slibně,
09:09
because they all have significantvýznamný challengesproblémy.
nebo že jsou spojeny s velikými překážkami.
09:13
Let's look first at the burninghořící fossilfosilní fuelspaliv,
Pojďme se nejprve podívat na spalování fosilních paliv,
09:17
eitherbuď burninghořící coaluhlí or burninghořící naturalpřírodní gasplyn.
ať už uhlí nebo zemního plynu.
09:19
What you need to do there, seemszdá se like it mightmohl be simplejednoduchý, but it's not,
To, co zde musíme udělat, se zdá velmi snadné, ale není.
09:23
and that's to take all the COCO2, after you've burnedspálil it, going out the fluespalin,
Musíme vzít veškerý CO2 vznikající spalováním uhlí nebo plynu,
09:26
pressurizenátlaku it, createvytvořit a liquidkapalina, put it somewhereněkde,
stlačit ho, zkapalnět, někam ho uložit,
09:32
and hopenaděje it stayspobyty there.
a doufat, že tam zůstane.
09:35
Now we have some pilotpilot things that do this at the 60 to 80 percentprocent levelúroveň,
Máme pár pilotních projektů, které to dokáží s 60-80% úspěšností,
09:37
but gettingdostat up to that fullplný percentageprocento, that will be very trickyobtížné,
ale dostat se na 100% bude velmi obtížné
09:41
and agreeingsouhlasím on where these COCO2 quantitiesmnožství should be put will be hardtvrdý,
a shodnout se na tom, kam ty spousty CO2 uložit, bude neméně těžké.
09:45
but the toughestnejtěžší one here is this long-termdlouhodobý issueproblém.
Nejtěžší na celé věci bude ale vyřešit co s ním do budoucna.
09:51
Who'sKdo si going to be sure?
Kdo bude ručit za bezpečnost?
09:54
Who'sKdo si going to guaranteezáruka something that is literallydoslovně billionsmiliardy of timesčasy largervětší
Kdo zajistí něco, co je miliardu nebo vícekrát větší
09:56
than any typetyp of wasteodpad you think of in termspodmínky of nuclearjaderné or other things?
než jakýkoli jiný odpad, na který si vzpomenete, např. nukleární?
10:00
This is a lot of volumehlasitost.
A právě v tom velkém objemu
10:04
So that's a toughtěžké one.
je zde háček.
10:07
NextDalší would be nuclearjaderné.
Další zdroj je jádro.
10:09
It alsotaké has threetři bigvelký problemsproblémy:
To má též tři velké problémy.
10:11
CostNáklady, particularlyzejména in highlyvysoce regulatedregulovaný countrieszemí, is highvysoký;
Náklady, především ve vysoce regulovaných zemích, jsou velké.
10:14
the issueproblém of the safetybezpečnost, really feelingpocit good about nothing could go wrongšpatně,
Otázka bezpečnosti a jistoty, že nedojde k nějaké chybě
10:18
that, even thoughačkoli you have these humančlověk operatorsoperátory,
přesto, nebo možná právě proto, že je obsluhují lidé,
10:22
that the fuelpalivo doesn't get used for weaponszbraně.
nebo že palivo nebude použito na zbraně.
10:25
And then what do you do with the wasteodpad?
Pak také, co budete dělat s odpadem?
10:28
And, althoughAčkoli it's not very largevelký, there are a lot of concernsobav about that.
Není ho mnoho, a přesto je kolem něj spousta obav.
10:30
People need to feel good about it.
Lidé potřebují získat pocit bezpečí.
10:33
So threetři very toughtěžké problemsproblémy that mightmohl be solvableřešitelné,
To jsou tři velké problémy, které jsou ale řešitelné,
10:35
and so, should be workedpracoval on.
a proto bychom měli v jejich řešení pokračovat.
10:40
The last threetři of the fivePět, I've groupedseskupeny togetherspolu.
Poslední tři ze jmenovaných pěti zdrojů jsem sloučil.
10:42
These are what people oftenčasto referodkazovat to as the renewableobnovitelný sourcesZdroje.
Jsou to zdroje lidmi často označované jako obnovitelné.
10:45
And they actuallyvlastně -- althoughAčkoli it's great they don't requirevyžadovat fuelpalivo --
A u nich -- i přesto, že nepoužívají fosilní paliva --
10:49
they have some disadvantagesnevýhody.
je také pár nevýhod.
10:53
One is that the densityhustota of energyenergie gatheredshromáždili in these technologiestechnologií
První je, že hustota energie získaná těmito technologiemi
10:55
is dramaticallydramaticky lessméně than a powerNapájení plantrostlina.
je dramaticky nižší než u elektráren.
11:01
This is energyenergie farmingzemědělství, so you're talkingmluvící about manymnoho squarenáměstí milesmíle,
Takže musíte budovat energetické farmy, a to znamená obrovské plochy,
11:03
thousandstisíce of time more areaplocha than you think of as a normalnormální energyenergie plantrostlina.
tisícekrát větší, než jaké si dovedete představit u normálních elektráren.
11:07
AlsoRovněž, these are intermittentobčasné sourcesZdroje.
Jsou to také zdroje nestálé.
11:12
The sunslunce doesn't shinelesk all day, it doesn't shinelesk everykaždý day,
Slunce nesvítí celý den, a nesvítí ani každý den,
11:15
and, likewiserovněž, the windvítr doesn't blowfoukat all the time.
a stejně tak vítr nefouká neustále.
11:18
And so, if you dependzáviset on these sourcesZdroje,
Pokud jste tedy závislí na těchto zdrojích,
11:21
you have to have some way of gettingdostat the energyenergie
musíte přemýšlet, kde získat energii
11:23
duringběhem those time periodsobdobí that it's not availabledostupný.
v obdobích, kdy tyto nejsou dostupné.
11:26
So, we'vejsme got bigvelký costnáklady challengesproblémy here,
S tím jsou spojeny další výdaje,
11:29
we have transmissionpřenos challengesproblémy:
jako jsou náklady na přenos.
11:32
for examplepříklad, say this energyenergie sourcezdroj is outsidemimo your countryzemě;
Řekněme například, že zdroj energie je mimo vaší zemi,
11:34
you not only need the technologytechnika,
a že nepotřebujete jen technologii,
11:37
but you have to dealobchod with the riskriziko of the energyenergie comingpříchod from elsewhereněkde jinde.
ale také se musíte potýkat s riziky energie plynoucí odněkud jinud.
11:39
And, finallyKonečně, this storageúložný prostor problemproblém.
A neopomenutelně také problém ukládání.
11:44
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wentšel throughpřes and lookedpodíval se at
A abych názorně osvětlil jeho velikost, prošel jsem si
11:46
all the typestypy of batteriesbaterie that get madevyrobeno --
všechny typy baterií, které se vyrábějí
11:49
for carsauta, for computerspočítačů, for phonestelefony, for flashlightsbaterky, for everything --
pro automobily, počítače, telefony, kapesní svítilny, zkrátka pro všechno,
11:52
and comparedv porovnání that to the amountmnožství of electricalelektrický energyenergie the worldsvět usespoužití,
porovnal to s množstvím energie, které spotřebujeme po světe.
11:56
and what I foundnalezeno is that all the batteriesbaterie we make now
Zjistil jsem, že všechny vyrobené baterie dohromady
12:01
could storeobchod lessméně than 10 minutesminut of all the energyenergie.
umožňují uložit méně než 10 minut spotřebovávané energie.
12:05
And so, in factskutečnost, we need a bigvelký breakthroughprůlom here,
Takže i tady vlastně potřebujeme velký průlom,
12:09
something that's going to be a factorfaktor of 100 better
něco, co bude nejméně stonásobně lepší,
12:12
than the approachespřístupy we have now.
než postupy, které máme dnes.
12:16
It's not impossiblenemožné, but it's not a very easysnadný thing.
Není to nemožné, ale také to není snadné.
12:18
Now, this showsukazuje up when you try to get the intermittentobčasné sourcezdroj
Problémy nestálých zdrojů se projeví už když
12:22
to be abovevýše, say, 20 to 30 percentprocent of what you're usingpoužitím.
se jimi snažíte pokrýt nějakých 20 až 30 procent svých potřeb.
12:26
If you're countingpočítací on it for 100 percentprocent,
Ale pokud jimi chcete zajistit 100%,
12:30
you need an incredibleneuvěřitelný miraclezázrak batterybaterie.
musíte mít už opravdu zázračnou baterii.
12:32
Now, how we're going to go forwardvpřed on this -- what's the right approachpřístup?
Jak se tedy z odsud posuneme dopředu; jaký je správný postup?
12:38
Is it a ManhattanManhattan ProjectProjekt? What's the thing that can get us there?
Je to projekt Manhattan? Co je ta věc, která nás dostane k cíli?
12:41
Well, we need lots of companiesspolečnosti workingpracovní on this, hundredsstovky.
Především potřebujeme, aby na tom pracovaly stovky společností.
12:45
In eachkaždý of these fivePět pathscesty, we need at leastnejméně a hundredsto people.
A v každé z těchto pěti možných cest pak nejméně 100 lidí.
12:50
And a lot of them, you'llBudete look at and say, "They're crazyšílený." That's good.
Spoustu z nich budou od pohledu blázni, ale to je dobře.
12:53
And, I think, here in the TEDTED groupskupina,
Podle mého, tady v této TED skupině,
12:57
we have manymnoho people who are alreadyjiž pursuingsledování this.
máme spoustu lidí, kteří o to usilují.
13:00
BillBill GrossBrutto has severalněkolik companiesspolečnosti, includingpočítaje v to one calledvolal eSolareSolar
Bill Gross má několik společností, jedna z nich se jmenuje eSolar,
13:04
that has some great solarsluneční thermalTepelná technologiestechnologií.
a ta vlastní výborné solárně-termické technologie.
13:08
VinodJaroslav Khosla'sJe Khosla investinginvestovat in dozensdesítky of companiesspolečnosti
Vinod Khosla investuje do desítek společností,
13:10
that are doing great things and have interestingzajímavý possibilitiesmožností,
které mají výborné výstupy a zajímavé možnosti vývoje.
13:14
and I'm tryingzkoušet to help back that.
I já se je snažím podpořit.
13:18
NathanNathan MyhrvoldMyhrvold and I actuallyvlastně are backingpodpora a companyspolečnost
Spolu s Nathanem Myhrvoldem podporujeme společnost,
13:20
that, perhapsmožná surprisinglypřekvapivě, is actuallyvlastně takingpřijmout the nuclearjaderné approachpřístup.
která se, možná překvapivě, věnuje jaderným technologiím.
13:24
There are some innovationsinovace in nuclearjaderné: modularmodulární, liquidkapalina.
Je tu pár inovací na poli jádra: modulární či vodní reaktory,
13:28
And innovationinovace really stoppedzastavil in this industryprůmysl quitedocela some agopřed,
ale vývoj se v tomto odvětví před drahnou dobou zastavil,
13:32
so the ideaidea that there's some good ideasnápady layingkterým se around is not all that surprisingpřekvapující.
takže vlastně není až tak překvapivé, že je k nalezení pár velmi zajímavých myšlenek.
13:36
The ideaidea of TerraPowerTerraPower is that, insteadmísto toho of burninghořící a partčást of uraniumuran --
Například myšlenka firmy Terrapower je spalovat místo uranu 235,
13:41
the one percentprocent, whichkterý is the U235 --
který představuje pouze jedno procento v přírodě se vyskytujícího uranu,
13:47
we decidedrozhodl, "Let's burnhořet the 99 percentprocent, the U238."
uran 238, kterého je těch zbylých 99 procent.
13:50
It is kinddruh of a crazyšílený ideaidea.
Je to velice bláznivý nápad.
13:55
In factskutečnost, people had talkedmluvil about it for a long time,
Vlastně o něm lidé hovoří už velice dlouho,
13:57
but they could never simulatesimulovat properlysprávně whetherzda it would work or not,
ale nikdy neuměli dostatečně dobře simulovat, zda by mohl fungovat.
14:00
and so it's throughpřes the adventAdventní of modernmoderní supercomputerssuperpočítačů
Nyní máme však věk moderních superpočítačů,
14:04
that now you can simulatesimulovat and see that, yes,
můžeme vše simulovat a pozorujeme, že ano,
14:07
with the right material'smateriál approachpřístup, this looksvzhled like it would work.
že se správnými materiály to vypadá, že by to mohlo jít.
14:09
And, because you're burninghořící that 99 percentprocent,
Díky tomu, že spalujeme těch zbylých 99 procent,
14:15
you have greatlyvelmi improvedzlepšení costnáklady profileProfil.
zásadně tím vylepšujeme cenový faktor.
14:18
You actuallyvlastně burnhořet up the wasteodpad, and you can actuallyvlastně use as fuelpalivo
Ve skutečnosti pálíme odpad. Opravdu bychom totiž mohli jako palivo použít
14:22
all the leftoverpřežitek wasteodpad from today'sdnešní reactorsreaktory.
všechen současný odpad dnešních reaktorů.
14:26
So, insteadmísto toho of worryingznepokojující about them, you just take that. It's a great thing.
Namísto starostí s ukládáním ho prostě spálíme. To je dobrá věc.
14:29
It breathesdýchá this uraniumuran as it goesjde alongpodél, so it's kinddruh of like a candlesvíčka.
Reaktor spaluje uran průběžně. Funguje tak trochu jako svíčka.
14:34
You can see it's a loglog there, oftenčasto referreduvedeno to as a travelingcestování wavevlna reactorreaktor.
Tady vidíte záznam průběhu něčeho, čemu se také říká reaktor s postupnou vlnou.
14:38
In termspodmínky of fuelpalivo, this really solvesřeší the problemproblém.
Z pohledu paliva nám tato technologie skutečně pomůže.
14:42
I've got a pictureobrázek here of a placemísto in KentuckyKentucky.
Mám tu obrázek jednoho místa v Kentucky.
14:46
This is the leftoverpřežitek, the 99 percentprocent,
Toto je odpad, těch 99 procent,
14:49
where they'veoni mají takenpřijat out the partčást they burnhořet now,
ze kterého už odebrali to, co uměli spálit,
14:51
so it's calledvolal depletedvyčerpané uraniumuran.
takže se to teď nazývá vyhořelý uran.
14:53
That would powerNapájení the U.S. for hundredsstovky of yearsroky.
Toto by dokázalo napájet USA další stovky let.
14:55
And, simplyjednoduše by filteringfiltrování seawatermořská voda in an inexpensivelevný processproces,
A dalším jednoduchým a levným filtrováním mořské vody
14:58
you'dže ano have enoughdost fuelpalivo for the entirecelý lifetimeživot of the restodpočinek of the planetplaneta.
bychom měli dostatek paliva na celý zbytek života planety.
15:01
So, you know, it's got lots of challengesproblémy aheadvpřed,
Takže, jak vidíte, leží před námi spousta práce.
15:06
but it is an examplepříklad of the manymnoho hundredsstovky and hundredsstovky of ideasnápady
Toto je však jen jeden z mnoha stovek nápadů,
15:10
that we need to movehýbat se forwardvpřed.
které potřebujeme dále rozvíjet.
15:15
So let's think: How should we measureopatření ourselvessebe?
Pojďme se zamyslet nad tím, jak budeme měřit svůj úspěch.
15:18
What should our reportzpráva cardkarta look like?
Jak by mělo vypadat naše vysvědčení?
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
Vycházejme z toho, kam se potřebujeme dostat,
15:24
and then look at the intermediatestředně pokročilí.
a potom se podívejme na střednědobý cíl.
15:27
For 2050, you've heardslyšel manymnoho people talk about this 80 percentprocent reductionredukce.
O roce 2050 jste slyšeli mluvit mnoho lidí jako o mezníku 80% redukce.
15:29
That really is very importantdůležité, that we get there.
Je nesmírně důležité, abychom se tam dostali.
15:34
And that 20 percentprocent will be used up by things going on in poorchudý countrieszemí,
20 procent CO2 bude produkováno službami v chudých zemích,
15:38
still some agriculturezemědělství,
například zemědelstvím --
15:42
hopefullydoufejme we will have cleanedvyčištěné up forestrylesnictví, cementcement.
doufejme, že budeme mít neutrální lesnictví nebo betonářství --
15:44
So, to get to that 80 percentprocent,
takže abychom se dostali na 80 procent
15:48
the developedrozvinutý countrieszemí, includingpočítaje v to countrieszemí like ChinaČína,
ve vyspělých zemích, včetně např. Číně,
15:51
will have had to switchpřepínač theirjejich electricityelektřina generationgenerace altogethercelkem.
budeme muset přejít na zcela jiné zdroje elektrické energie.
15:55
So, the other gradeškolní známka is: Are we deployingnasazení this zero-emissionnulové emise technologytechnika,
Další otázkou je, zda tyto zdroje energie s nulovými emisemi nasadíme
16:00
have we deployednasazena it in all the developedrozvinutý countrieszemí
a budeme využívat ve všech vyspělých zemích,
16:06
and we're in the processproces of gettingdostat it elsewhereněkde jinde?
a zda se budeme snažit o jejich prosazení i jinde ve světě.
16:08
That's supersuper importantdůležité.
To je zásadně důležité.
16:11
That's a keyklíč elementživel of makingtvorba that reportzpráva cardkarta.
To je jeden z klíčových elementů na našem vysvědčení.
16:13
So, backingpodpora up from there, what should the 2020 reportzpráva cardkarta look like?
Takže s přihlédnutím k tomuto: Jak by mělo vypadat vysvědčení v roce 2020?
16:17
Well, again, it should have the two elementsPrvky.
Znovu tedy, mělo by obsahovat obě zmíněné části.
16:22
We should go throughpřes these efficiencyúčinnost measuresopatření to startStart gettingdostat reductionssnížení:
Měli bychom už mít prosazená opatření a začít postupně snížovat emise.
16:24
The lessméně we emitgeneruje, the lessméně that sumsoučet will be of COCO2,
Čím méně jich budeme produkovat, tím méně bude CO2,
16:28
and, thereforeproto, the lessméně the temperatureteplota.
a tím také získáme menší teplotu Země.
16:31
But in some wayszpůsoby, the gradeškolní známka we get there,
Ale svým způsobem, rychlost jakou se tam dostaneme,
16:33
doing things that don't get us all the way to the bigvelký reductionssnížení,
děláním věcí, které nám nabídnou největší snížení CO2,
16:36
is only equallystejně, or maybe even slightlymírně lessméně, importantdůležité than the other,
je jen stejně, možná o trochu méně důležité, než to druhé,
16:40
whichkterý is the piecekus of innovationinovace on these breakthroughsprůlomů.
což je podstatný průlom v těchto inovacích.
16:44
These breakthroughsprůlomů, we need to movehýbat se those at fullplný speedRychlost,
Musíme dosáhnout těchto průlomů v plné rychlosti,
16:48
and we can measureopatření that in termspodmínky of companiesspolečnosti,
a tu lze měřit počtem společností,
16:51
pilotpilot projectsprojektů, regulatoryregulační things that have been changedzměněna.
pilotních projektů a regulačních opatření, které doznaly změn.
16:54
There's a lot of great booksknihy that have been writtenpsaný about this.
Na trhu je na toto téma mnoho skvělých knih.
16:57
The AlAl GoreGore bookrezervovat, "Our ChoiceVolba"
Kniha Ala Gora "Naše volba"
17:00
and the DavidDavid McKayMcKay bookrezervovat, "SustainableTrvale udržitelný EnergyEnergii WithoutBez the HotHorká AirVzduchu."
nebo kniha Davida McKaye "Udržitelná energie bez horkého vzduchu."
17:03
They really go throughpřes it and createvytvořit a frameworkrámec
Tito lidé nabízí skutečné průlomy a podklad
17:06
that this can be discusseddiskutováno broadlyobecně,
pro další širokou diskuzi,
17:09
because we need broadširoký backingpodpora for this.
protože podpora široké veřejnosti je to, co potřebujeme.
17:11
There's a lot that has to come togetherspolu.
Je toho mnoho, co musíme spojit.
17:14
So this is a wishpřání.
Takže toto je přání.
17:16
It's a very concretebeton wishpřání that we inventvymyslet this technologytechnika.
Velmi konkrétní přání, abychom tuto technologii skutečně vynalezli.
17:18
If you gavedal me only one wishpřání for the nextdalší 50 yearsroky --
Pokud bych si mohl přát jen jednu věc na dalších 50 let,
17:22
I could pickvýběr who'skdo je presidentprezident,
například vybrat prezidenta,
17:25
I could pickvýběr a vaccinevakcína, whichkterý is something I love,
vybrat vakcínu, což bych udělal velmi rád,
17:27
or I could pickvýběr that this thing
nebo vybrat si tuto věc,
17:30
that's halfpolovina the costnáklady with no COCO2 getsdostane inventedvymyslel --
která pomůže redukovat náklady na polovinu při nulovém CO2,
17:32
this is the wishpřání I would pickvýběr.
bude toto určitě to přání, které bych si vybral.
17:36
This is the one with the greatestnejvětší impactdopad.
Protože tohle je přání s největším dopadem.
17:38
If we don't get this wishpřání,
Pokud se nám nesplní,
17:40
the divisiondivize betweenmezi the people who think shortkrátký termobdobí and long termobdobí will be terriblehrozný,
bude propast mezi lidmi, kteří přemýšlí krátkodobě a dlouhodobě, příšerně velká,
17:42
betweenmezi the U.S. and ChinaČína, betweenmezi poorchudý countrieszemí and richbohatý,
mezi Spojenými Státy a Čínou, mezi chudými a bohatými zeměmi,
17:46
and mostvětšina of all the livesživoty of those two billionmiliarda will be fardaleko worsehorší.
a většina životů těch 2 miliard chudých bude dramaticky horší.
17:49
So, what do we have to do?
Takže, co musíme udělat?
17:54
What am I appealingpodání opravného prostředku to you to stepkrok forwardvpřed and driveřídit?
Na co zde apeluji, abyste začali posouvat dopředu?
17:56
We need to go for more researchvýzkum fundingfinancování.
Potřebujeme více prostředků na výzkum.
18:01
When countrieszemí get togetherspolu in placesmísta like CopenhagenKodaň,
Pokud se spojí země na konferencích jako např. v Kodani,
18:04
they shouldn'tby neměl just discussdiskutovat the COCO2.
neměly by se bavit jen o CO2.
18:06
They should discussdiskutovat this innovationinovace agendadenní program,
Měly by se zabývat konkrétním programem inovací.
18:09
and you'dže ano be stunnedšokoval at the ridiculouslysměšně lownízký levelsúrovně of spendingvýdaje
Možná by vás překvapilo, jak absurdně malé peníze
18:11
on these innovativeinovační approachespřístupy.
do výzkumu těchto inovací plynou.
18:16
We do need the markettrh incentivespobídky -- COCO2 taxdaň, capvíčko and tradeobchod --
Potřebujeme motivaci pro trhy, daň z CO2, jeho omezení a obchod s povolenkami,
18:18
something that getsdostane that pricecena signalsignál out there.
tudíž něco, co povzbudí tento obor.
18:22
We need to get the messagezpráva out.
Potřebujeme rozšířit tuto zprávu.
18:25
We need to have this dialoguedialog be a more rationalRacionální, more understandablesrozumitelný dialoguedialog,
Potřebujeme, aby se dialog vedl stále věcněji a srozumitelněji.
18:27
includingpočítaje v to the stepskroky that the governmentvláda takes.
Aby takové byly i kroky, které podniká vláda.
18:30
This is an importantdůležité wishpřání, but it is one I think we can achievedosáhnout.
Toto je velmi důležité přání, ale myslím si že je naprosto reálné.
18:33
Thank you.
Děkuji vám.
18:37
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
18:39
Thank you.
Děkuji vám.
18:50
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. Thank you.
Chris Anderson: Díky, Bille, díky.
18:52
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
18:54
Thank you. So to understandrozumět more about TerraPowerTerraPower, right --
Díky. Jen pro správné pochopení Terrapower --
18:59
I mean, first of all, can you give a sensesmysl of what scaleměřítko of investmentinvestice this is?
můžeš prosím nejprve naznačit, o jaké výši investic se tu zhruba bavíme?
19:05
BilBil GatesGates: To actuallyvlastně do the softwaresoftware, buyKoupit the supercomputersuperpočítač,
Bill Gates: Jen vývoj software, nákup superpočítače,
19:10
hirepronájem all the great scientistsvědců, whichkterý we'vejsme doneHotovo,
a najmutí všech schopných vědců, což už máme za sebou,
19:14
that's only tensdesítky of millionsmiliony,
nás stálo desítky milionů dolarů.
19:16
and even oncejednou we testtest our materialsmateriálů out in a RussianRuština reactorreaktor
Až budeme testovat materiály v jednom ze skutečných ruských reaktorů,
19:19
to make sure that our materialsmateriálů work properlysprávně,
abychom se ujistili, že materiály fungují bez problémů,
19:22
then you'llBudete only be up in the hundredsstovky of millionsmiliony.
to už budeme na stovkách milionů dolarů.
19:26
The toughtěžké thing is buildingbudova the pilotpilot reactorreaktor;
Největší oříšek bude vybudovat ten zkušební reaktor,
19:28
findingnález the severalněkolik billionmiliarda, findingnález the regulatorregulátor, the locationumístění
což představuje náklady několika miliard, nalezení regulátora a místa,
19:31
that will actuallyvlastně buildstavět the first one of these.
na kterém ho vybudujeme.
19:36
OnceJednou you get the first one builtpostavený, if it workspráce as advertisedinzerované,
Až bude stát první a bude fungovat tak, jak jsme předpověděli,
19:38
then it's just clearPrůhledná as day, because the economicsekonomika, the energyenergie densityhustota,
bude situace jasná, protože ekonomičnost a energetický výkon
19:42
are so differentodlišný than nuclearjaderné as we know it.
jsou velmi odlišné od jádra jaké známe teď.
19:46
CACA: And so, to understandrozumět it right, this involveszahrnuje buildingbudova deephluboký into the groundpřízemní
CA: Takže pokud tomu rozumím správně, toto bude reaktor budovaný do hloubky,
19:48
almosttéměř like a verticalvertikální kinddruh of columnsloupec of nuclearjaderné fuelpalivo,
něco jako vertikální tunel plný jaderného paliva,
19:52
of this sorttřídění of spentstrávil uraniumuran,
naplněný tímto vyhořelým uranem,
19:56
and then the processproces startszačíná at the tophorní and kinddruh of workspráce down?
a pak ten proces zažne zeshora a bude pokračovat dolů?
19:58
BGBG: That's right. TodayDnes, you're always refuelingdoplňování paliva the reactorreaktor,
BG: Ano, správně. Dnes musíme reaktory doplňovat,
20:01
so you have lots of people and lots of controlsřízení that can go wrongšpatně:
takže máme spoustu lidí kolem a velké riziko selhání
20:04
that thing where you're openingotevírací it up and movingpohybující se things in and out,
při situacích, kdy musíme otevřít reaktor a vyvážet a navážet palivo.
20:07
that's not good.
To není dobré.
20:10
So, if you have very cheaplevný fuelpalivo that you can put 60 yearsroky in --
Takže pokud bude velmi laciné palivo, které tam můžete naplnit na 60 let --
20:12
just think of it as a loglog --
představte si ho třeba jako kládu --
20:17
put it down and not have those samestejný complexitiessložitosti.
prostě ho tam dáte a nebude s ním tolik složitostí.
20:19
And it just sitssedí there and burnspopáleniny for the 60 yearsroky, and then it's doneHotovo.
Bude tam jen tak sedět a hořet dalších 60 let, a tím je to hotové.
20:22
CACA: It's a nuclearjaderné powerNapájení plantrostlina that is its ownvlastní wasteodpad disposallikvidace solutionřešení.
CA: Takže taková jaderná elektrárna, která sama řeší svůj vlastní odpad.
20:27
BGBG: Yeah. Well, what happensse děje with the wasteodpad,
BG: Ano, vlastně tam ten odpad
20:31
you can let it sitsedět there -- there's a lot lessméně wasteodpad underpod this approachpřístup --
můžete jen tak nechat -- u tohoto postupu je ho o mnoho méně --
20:33
then you can actuallyvlastně take that,
pak ho taky můžete vyndat
20:38
and put it into anotherdalší one and burnhořet that.
a nechat shořet v nějakém dalším reaktoru.
20:40
And we startStart off actuallyvlastně by takingpřijmout the wasteodpad that existsexistuje todaydnes,
A my chceme začít tím, že vezmeme nejdřív odpad, který už existuje,
20:43
that's sittingsedící in these coolingchlazení poolsbazény or drysuchý caskingcasking by reactorsreaktory --
který leží v těch chladících nádržích, či ve speciálních kontejnerech u reaktorů.
20:47
that's our fuelpalivo to beginzačít with.
To je palivo, kterým chceme začít.
20:51
So, the thing that's been a problemproblém from those reactorsreaktory
Takže to co je problematické pro dnešní reaktory,
20:53
is actuallyvlastně what getsdostane fedkrmení into oursnaše,
je vlastně to, čím my začneme.
20:56
and you're reducingsnížení the volumehlasitost of the wasteodpad quitedocela dramaticallydramaticky
Budeme-li takto postupovat, dramaticky snížíme
20:58
as you're going throughpřes this processproces.
množství odpadu.
21:01
CACA: I mean, you're talkingmluvící to differentodlišný people around the worldsvět
CA: Po celém světě přednášíš
21:03
about the possibilitiesmožností here.
o zmiňovaných možnostech budoucnosti.
21:05
Where is there mostvětšina interestzájem in actuallyvlastně doing something with this?
Kde je největší zájem o technologie využívající něco takového?
21:07
BGBG: Well, we haven'tnemáte pickedvybral a particularkonkrétní placemísto,
BG: Ještě jsme nevybrali konkrétní místo,
21:10
and there's all these interestingzajímavý disclosurezpřístupnění rulespravidel about anything that's calledvolal "nuclearjaderné,"
navíc je tu spousta omezení týkajících se zveřejnění informací o čemkoli jaderném,
21:13
so we'vejsme got a lot of interestzájem,
ale můžu říct, že je tu velký zájem,
21:21
that people from the companyspolečnost have been in RussiaRusko, IndiaIndie, ChinaČína --
že lidé z té společnosti už byli v Rusku, Indii i Číně.
21:23
I've been back seeingvidění the secretarytajemník of energyenergie here,
Já sám jsem se setkal s náměstkem pro energetiku USA,
21:27
talkingmluvící about how this fitsse hodí into the energyenergie agendadenní program.
a mluvili jsme o tom, jak to zapadá do vládního energetického programu.
21:29
So I'm optimisticoptimistický. You know, the FrenchFrancouzština and JapaneseJaponština have doneHotovo some work.
Jsem tedy optimista. Víte, Francouzi a Japonci už také mají nějaké výsledky.
21:33
This is a variantvarianta on something that has been doneHotovo.
Vycházejí z něčeho, co už bylo hotové předtím.
21:36
It's an importantdůležité advancezáloha, but it's like a fastrychle reactorreaktor,
Je to důležitý vývoj, ale je to něco jako rychlý reaktor,
21:40
and a lot of countrieszemí have builtpostavený them,
a ty už mnoho zemí postavilo,
21:44
so anybodyněkdo who'skdo je doneHotovo a fastrychle reactorreaktor is a candidatekandidát to be where the first one getsdostane builtpostavený.
takže kdokoli s takovými zkušenostmi, je vážným kandidátem.
21:46
CACA: So, in your mindmysl, timescalečasového rozvrhu and likelihoodpravděpodobnost
CA: Jaká je tedy podle tebe časová osa a pravděpodobnost,
21:51
of actuallyvlastně takingpřijmout something like this livežít?
kdy něco takového začne skutečně fungovat?
21:56
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scalevysoké měřítko, electro-generationelektro generace things
BG: Takhle, potřebujeme velmi výkonný zdroj elektrické energie,
21:59
that's very cheaplevný,
který je velmi levný.
22:04
we have 20 yearsroky to inventvymyslet and then 20 yearsroky to deploynasazení.
A máme 20 let na vývoj a 20 let na uvedení do provozu.
22:06
That's sorttřídění of the deadlineUzávěrka that the environmentalživotního prostředí modelsmodely
To je lhůta, kterou podle modelů vývoje životního prostředí
22:10
have shownzobrazeno us that we have to meetsetkat.
musíme zhruba dodržet.
22:15
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichkterý is wishingPřeji for a lot --
Terrapower, pokud věci půjdou dobře, což je opravdu velké přání,
22:17
could easilysnadno meetsetkat that.
by tuto lhůtu mohl snadno dodržet.
22:22
And there are, fortunatelynaštěstí now, dozensdesítky of companiesspolečnosti --
Naštěstí vzniká desítky společností,
22:24
we need it to be hundredsstovky --
ještě potřebujeme aby vznikly další stovky,
22:27
who, likewiserovněž, if theirjejich scienceVěda goesjde well,
které, analogicky, pokud budou úspěšné,
22:29
if the fundingfinancování for theirjejich pilotpilot plantsrostlin goesjde well,
a nezadrhne se jejich financování pilotních továren,
22:31
that they can competesoutěžit for this.
také splní tuto lhůtu.
22:34
And it's bestnejlepší if multiplenásobek succeedpovést se,
Bude samozřejmě nejlepší, pokud jich uspěje více,
22:36
because then you could use a mixsměs of these things.
protože pak můžeme kombinovat vícero věcí.
22:38
We certainlyrozhodně need one to succeedpovést se.
Určitě potřebujeme alespoň jeden úspěch.
22:41
CACA: In termspodmínky of big-scalevelké měřítko possiblemožný gamehra changesZměny,
CA: v celkovém měřítku velkých změn,
22:43
is this the biggestnejvětší that you're awarevědomě of out there?
je tohle ta největší o které víš?
22:46
BGBG: An energyenergie breakthroughprůlom is the mostvětšina importantdůležité thing.
BG: Průlom v energetice je nejdůležitější.
22:49
It would have been, even withoutbez the environmentalživotního prostředí constraintomezení,
Byl by velmy významný i bez ekologických omezení,
22:53
but the environmentalživotního prostředí constraintomezení just makesdělá it so much greatervětší.
ale otázky životního prostředí ho dělají ještě o mnoho důležitější.
22:55
In the nuclearjaderné spaceprostor, there are other innovatorsinovátory.
V jaderných technologiích jsou další inovátoři.
23:00
You know, we don't know theirjejich work as well as we know this one,
Víš, neznám jejich práci tak jako znám např. Terrapower,
23:03
but the modularmodulární people, that's a differentodlišný approachpřístup.
ale lidé v technologii modulů mají úplně jiný přístup.
23:06
There's a liquid-typetyp kapaliny reactorreaktor, whichkterý seemszdá se a little hardtvrdý,
Například reaktor tekutého typu, to bude oříšek,
23:09
but maybe they say that about us.
ale dost možná říkají oni to samé o nás.
23:13
And so, there are differentodlišný onesty,
A tak jsou tu různé postupy,
23:15
but the beautykrása of this is a moleculemolekula of uraniumuran
ale krása rešení spočívá v molekule uranu,
23:18
has a millionmilión timesčasy as much energyenergie as a moleculemolekula of, say, coaluhlí,
která má milionkrát více energie než, řekněme, molekula uhlí,
23:21
and so -- if you can dealobchod with the negativesnegativy,
a tak, pokud umíš vyřešit ta negativa,
23:25
whichkterý are essentiallyv podstatě the radiationzáření --
což jsou radiace,
23:28
the footprintstopa and costnáklady, the potentialpotenciál,
ekologický dopad a náklady, potenciál
23:31
in termspodmínky of effectúčinek on landpřistát and variousrozličný things,
týkající se efektů na zemi a ostatní věci
23:34
is almosttéměř in a classtřída of its ownvlastní.
je téměř o třídu výš.
23:36
CACA: If this doesn't work, then what?
CA: Pokud to nebude fungovat, tak pak co?
23:40
Do we have to startStart takingpřijmout emergencynouzový measuresopatření
Musíme začít řešit nějaké nouzové plány,
23:44
to try and keep the temperatureteplota of the earthZemě stablestabilní?
abychom udrželi teplotu Země stabilní?
23:48
BGBG: If you get into that situationsituace,
BG: Pokud se dostaneme do této situace,
23:51
it's like if you've been over-eatingpřejídání, and you're about to have a heartsrdce attackZáchvat:
je to něco jako když ses přejídal, a teď ti hrozí infarkt.
23:53
Then where do you go? You maysmět need heartsrdce surgerychirurgická operace or something.
Co pak dál? Budeš nejspíš potřebovat srdečního chirurga.
23:58
There is a linečára of researchvýzkum on what's calledvolal geoengineeringgeoinženýrství,
Je tu směr výzkumu který se nazývá geoinženýring,
24:02
whichkterý are variousrozličný techniquestechniky that would delayzpoždění the heatingtopení
což jsou nejrůznější techniky jak zpozdit ohřívání Země
24:06
to buyKoupit us 20 or 30 yearsroky to get our actakt togetherspolu.
a získat tak navíc 20 až 30 let pro nás všechny.
24:09
Now, that's just an insurancepojištění policypolitika.
Ale zdůrazňuji, že to je jen pojistka.
24:12
You hopenaděje you don't need to do that.
Budeme doufat, že nebude potřeba.
24:14
Some people say you shouldn'tby neměl even work on the insurancepojištění policypolitika
Někteří lidé dokonce říkají, že by se na téhle pojistce ani nemělo pracovat,
24:16
because it mightmohl make you lazylíný,
protože tak můžeme zlenivět,
24:18
that you'llBudete keep eatingjíst because you know heartsrdce surgerychirurgická operace will be there to saveUložit you.
a pořád dál se cpát, protože budeme vědět, že operace srdce nás zachrání.
24:20
I'm not sure that's wisemoudrý, givendané the importancedůležitost of the problemproblém,
Nejsem si jistý, že je to moudré, vzhledem k závážnosti problému,
24:24
but there's now the geoengineeringgeoinženýrství discussiondiskuse
ale momentálně se diskutuje o geoinženýringu
24:27
about -- should that be in the back pocketkapsa in casepouzdro things happenpřihodit se fasterrychleji,
a o tom, zda bychom ho měli mít v záloze pro případ, že se věci odehrají rychleji,
24:31
or this innovationinovace goesjde a lot slowerpomalejší than we expectočekávat?
nebo že inovace půjde o mnoho pomaleji než očekáváme.
24:35
CACA: ClimatePodnebí skepticsskeptici: If you had a sentencevěta or two to say to them,
CA: Skeptici klimatických změn: pokud bys jim mohl říct tak větu až dvě,
24:40
how mightmohl you persuadepřesvědčit them that they're wrongšpatně?
jak bys je chtěl přesvědčit, že stojí na špatné straně?
24:45
BGBG: Well, unfortunatelybohužel, the skepticsskeptici come in differentodlišný campstábory.
BG: Bohužel, je vícero skeptiků s vícero názory.
24:50
The onesty who make scientificvědecký argumentsargumenty are very fewpár.
Těch, kteří dokáží argumentovat na základě vědy, je velice málo.
24:54
Are they sayingrčení that there's negativenegativní feedbackzpětná vazba effectsúčinky
Říkají, že existuje efekt negativní zpětné vazby,
24:58
that have to do with cloudsmraky that offsetposun things?
že mraky věci zase vyrovnají?
25:01
There are very, very fewpár things that they can even say
Je tu velmi, velmi málo argumentů, které můžou použít,
25:03
there's a chancešance in a millionmilión of those things.
je tu velmi malá pravděpodobnost toho co hlásají.
25:06
The mainhlavní problemproblém we have here, it's kinddruh of like AIDSAIDS.
Problém, který máme, je podobný problému s AIDS.
25:09
You make the mistakechyba now, and you payplatit for it a lot laterpozději.
Uděláš chybu teď, ale zaplatíš za ni až o mnoho později.
25:12
And so, when you have all sortstřídění of urgentnaléhavé problemsproblémy,
Máme spoustu naléhavějších problémů,
25:16
the ideaidea of takingpřijmout painbolest now that has to do with a gainzískat laterpozději,
a tato myšlenka hlásá omezení se teď za cenu budoucího prospěchu --
25:20
and a somewhatponěkud uncertainnejistý painbolest thing --
vlastně je to věc nejistého omezení se teď.
25:23
in factskutečnost, the IPCCIPCC reportzpráva, that's not necessarilynezbytně the worstnejhorší casepouzdro,
Ve skutečnosti, podle zprávy IPCC se nejedná nutně o nejhorší případ,
25:26
and there are people in the richbohatý worldsvět who look at IPCCIPCC
a my v bohatých částech světa máme velmi mnoho lidí, kteří sledují IPCC,
25:32
and say, "OK, that isn't that bigvelký of a dealobchod."
a říkají, že se nejedná o až zas tak velký problém.
25:34
The factskutečnost is it's that uncertainnejistý partčást that should movehýbat se us towardsvůči this.
Ale faktem je, že ta nejistota kolem je to co by nás mělo donutit pohnout.
25:38
But my dreamsen here is that, if you can make it economichospodářský,
Mám sen, že pokud bude tento systém výhodný,
25:42
and meetsetkat the COCO2 constraintsomezení,
a splní limity na CO2,
25:45
then the skepticsskeptici say, "OK,
pak si skeptici řeknou:
25:47
I don't carepéče that it doesn't put out COCO2,
"Dobře, je mi jedno že to neprodukuje CO2,
25:49
I kinddruh of wishpřání it did put out COCO2,
tak trochu si přeji aby to CO2 produkovalo,
25:51
but I guesstipni si I'll acceptakceptovat it because it's cheaperlevnější than what's come before."
ale asi to přijmu, protože je to levnější než to předtím."
25:53
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
25:57
CACA: And so, that would be your responseOdezva to the BjornBjorn LomborgLomborg argumentargument,
CA: Takže to by byla tvoje odpověď na argument Bjorna Lomborga,
26:01
that basicallyv podstatě if you spendstrávit all this energyenergie tryingzkoušet to solveřešit the COCO2 problemproblém,
že když veškeré úsilí zaměříš na vyřešení problémů s CO2,
26:05
it's going to take away all your other goalscíle
ztratíš všechny další cíle,
26:09
of tryingzkoušet to ridzbavit the worldsvět of povertychudoba and malariamalárie and so forthdále,
jako například zbavit svět chudoby nebo malárie,
26:11
it's a stupidhloupý wasteodpad of the Earth'sZemě resourceszdroje to put moneypeníze towardsvůči that
že investice do toho je jen hloupé plýtvání světovými zdroji,
26:14
when there are better things we can do.
a že tu je spousta lepších věcí na práci.
26:18
BGBG: Well, the actualaktuální spendingvýdaje on the R&D piecekus --
BG: No, ony vlastní náklady na výzkum a vývoj --
26:20
say the U.S. should spendstrávit 10 billionmiliarda a yearrok more than it is right now --
řekněme, že USA by měly utratit cca o 10 miliard ročně více než teď --
26:23
it's not that dramaticdramatický.
nejsou nijak dramatické.
26:27
It shouldn'tby neměl take away from other things.
Neměly by jít na úkor jiných věcí.
26:29
The thing you get into bigvelký moneypeníze on, and this, reasonablerozumné people can disagreenesouhlasit,
Když se snažíš nalít peníze někam -- a někteří se mnou nebudou souhlasit --
26:31
is when you have something that's non-economic-ekonomické and you're tryingzkoušet to fundfond that --
kde je něco neekonomického, a ty se to snažíš dotovat,
26:34
that, to me, mostlyvětšinou is a wasteodpad.
to je, dle mého, plýtvání.
26:37
UnlessPokud you're very closezavřít and you're just fundingfinancování the learningučení se curvekřivka
Pokud nejsi velice blízko a nepodporuješ sbírání zkušeností,
26:40
and it's going to get very cheaplevný,
které bude ve výsledku velmi levné.
26:43
I believe we should try more things that have a potentialpotenciál
Já věřím, že bychom měli zkoušet vícero věcí s potenciálem
26:45
to be fardaleko lessméně expensivedrahý.
být ve výsledku o mnoho levnější.
26:49
If the trade-offkompromis you get into is, "Let's make energyenergie supersuper expensivedrahý,"
Pokud to prohodíš a uděláš místo toho energii velice drahou,
26:51
then the richbohatý can affordsi dovolit that.
pak si ji budou moci dovolit jen bohatí.
26:56
I mean, all of us here could payplatit fivePět timesčasy as much for our energyenergie
Nemyslím, že by kdokoli z nás v tomto sále měl problém platit pětinásobek,
26:58
and not changezměna our lifestyleživotní styl.
a přitom musel nějak dramaticky měnit životní styl.
27:01
The disasterkatastrofa is for that two billionmiliarda.
Ale pro ty dvě miliardy ostatních by to byla katastrofa.
27:03
And even LomborgLomborg has changedzměněna.
A i Lomborg sám se trochu změnil.
27:05
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettingdostat more discusseddiskutováno?"
Jeho kus teď je o tom, proč není výzkum a vývoj více diskutován.
27:07
He's still, because of his earlierdříve stuffvěci,
Stále je, kvůli svému dřívějšímu působení,
27:12
still associatedspojené with the skepticskeptik camptábor,
spojován s táborem skeptiků,
27:14
but he's realizeduvědomil that's a prettydosti lonelyosamělý camptábor,
ale postupně si uvědomuje, že tam bude brzo sám,
27:16
and so, he's makingtvorba the R&D pointbod.
takže se snaží argumentovat výzkumem a vývojem.
27:19
And so there is a threadvlákno of something that I think is appropriateodpovídající.
A tak se dostal k bodu, na kterém si myslím něco je.
27:22
The R&D piecekus, it's crazyšílený how little it's fundedfinancovány.
Způsob, jakým je výzkum a vývoj financován, je totiž bláznivý.
27:27
CACA: Well BillBill, I suspecttušit I speakmluvit on the behalfjménem of mostvětšina people here
CA: Dobře, Bille, já věřím, že budu hovořít za většinu lidí zde v sále,
27:30
to say I really hopenaděje your wishpřání comespřijde trueskutečný. Thank you so much.
když řeknu, že si velice přeji, aby se tvé přání splnilo. Děkuji mnohokrát.
27:33
BGBG: Thank you.
BG: Také děkuji.
27:36
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
27:38
Translated by Martin Sahula
Reviewed by Jakub Skopal

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com