English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates despre energie: Inovând spre zero!

Filmed
Views 4,494,121

La TED2010, Bill Gates dezvăluie viziunea lui despre viitorul energetic al lumii, descriind nevoia de "miracole" pentru a evita o catastrofă planetară și explicând de ce el susține un tip de reactor nuclear cu totul diferit. Scopul necesar? Emisii de carbon zero la nivel global până în 2050.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk today about energy and climate.
Voi vorbi astăzi despre energie și climă.
00:16
And that might seem a bit surprising because
Și asta poate părea puțin surprinzător pentru că
00:20
my full-time work at the Foundation is mostly about vaccines and seeds,
munca mea cu normă întreagă la fundație este legată în mare parte de vaccinuri și semințe,
00:22
about the things that we need to invent and deliver
de lucrurile pe care e nevoie să le inventăm și livrăm
00:27
to help the poorest two billion live better lives.
pentru a-i ajuta pe cei mai săraci două miliarde să trăiască mai bine.
00:30
But energy and climate are extremely important to these people --
Dar energia și clima sunt extrem de importante pentru acești oameni,
00:35
in fact, more important than to anyone else on the planet.
chiar mai importante decât pentru oricine altcineva de pe planetă.
00:40
The climate getting worse means that many years, their crops won't grow:
Înrăutățirea climei înseamnă că mulți ani recoltele lor nu vor mai crește.
00:45
There will be too much rain, not enough rain,
Va fi prea multă ploaie, nu va fi destulă ploaie.
00:50
things will change in ways
Lucrurile se vor schimba în moduri
00:53
that their fragile environment simply can't support.
pe care mediul lor fragil pur și simplu nu le poate îndura.
00:55
And that leads to starvation, it leads to uncertainty, it leads to unrest.
Iar asta duce la foamete. Duce la nesiguranță. Duce la neliniște.
00:59
So, the climate changes will be terrible for them.
Schimbările climatice vor fi groaznice pentru ei.
01:04
Also, the price of energy is very important to them.
De asemenea, prețul energiei este foarte important pentru ei.
01:08
In fact, if you could pick just one thing to lower the price of,
De fapt, dacă am putea alege un singur lucru căruia să-i scădem prețul
01:11
to reduce poverty, by far you would pick energy.
pentru a reduce sărăcia, am alege de departe energia.
01:14
Now, the price of energy has come down over time.
Ei, prețul energiei s-a redus în timp.
01:18
Really advanced civilization is based on advances in energy.
Chiar așa, civilizația avansată e bazată pe progresul energetic.
01:22
The coal revolution fueled the Industrial Revolution,
Revoluția cărbunelui a alimentat revoluția industrială
01:28
and, even in the 1900s we've seen a very rapid decline in the price of electricity,
și chiar în anii 1990 prețul electricității a cunoscut un declin rapid
01:32
and that's why we have refrigerators, air-conditioning,
și de aceea avem frigidere, aer condiționat,
01:38
we can make modern materials and do so many things.
putem crea materiale moderne și face atâtea lucruri.
01:41
And so, we're in a wonderful situation with electricity in the rich world.
Și astfel suntem într-o situație minunată în ceea ce privește electricitatea în lumea bogată.
01:45
But, as we make it cheaper -- and let's go for making it twice as cheap --
Dar, odată ce o facem mai ieftină — și să încercăm s-o facem de două ori mai ieftină —
01:52
we need to meet a new constraint,
trebuie să respectăm o nouă constrângere,
01:59
and that constraint has to do with CO2.
iar această constrângere are de-a face cu CO2.
02:01
CO2 is warming the planet,
CO2 încălzește planeta,
02:05
and the equation on CO2 is actually a very straightforward one.
iar ecuația privitoare la CO2 este chiar una foarte simplă.
02:08
If you sum up the CO2 that gets emitted,
Dacă adunăm cantitățile de CO2 emise,
02:14
that leads to a temperature increase,
acest lucru duce la o creștere a temperaturii,
02:18
and that temperature increase leads to some very negative effects:
iar creșterea de temperatură duce la niște efecte foarte negative.
02:21
the effects on the weather; perhaps worse, the indirect effects,
Efectele asupra vremii și, poate mai grav, efectele indirecte
02:25
in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes,
așa încât ecosistemele naturale nu se pot adapta acestor schimbări rapide,
02:28
and so you get ecosystem collapses.
și așa se ajunge la colapsul ecosistemului.
02:33
Now, the exact amount of how you map
Ei, măsura exactă a corelării
02:36
from a certain increase of CO2 to what temperature will be
dintre creșterea CO2 și creșterea temperaturii
02:39
and where the positive feedbacks are,
și unde există reacții inverse pozitive,
02:43
there's some uncertainty there, but not very much.
încă mai are o oarecare incertitudine, dar nu foarte mare.
02:45
And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be,
Și există cu siguranță incertitudine despre cât de grave vor fi aceste efecte,
02:48
but they will be extremely bad.
dar ele vor fi extrem de grave.
02:51
I asked the top scientists on this several times:
Am întrebat oamenii de știință marcanți, în repetate rânduri:
02:54
Do we really have to get down to near zero?
chiar trebuie să ajungem aproape de zero?
02:56
Can't we just cut it in half or a quarter?
Nu putem să reducem la jumătate sau la un sfert?
02:59
And the answer is that until we get near to zero,
Iar răspunsul este că, până nu vom ajunge aproape de zero,
03:02
the temperature will continue to rise.
temperatura va continua să crească.
03:06
And so that's a big challenge.
Așa că avem în față o mare problemă.
03:08
It's very different than saying "We're a twelve-foot-high truck trying to get under a ten-foot bridge,
Nu e totuna cu un camion înalt de 4 m care trebuie să treacă pe sub un pod de 3 m
03:10
and we can just sort of squeeze under."
și pe care l-am putea cumva turti încât să treacă.
03:15
This is something that has to get to zero.
Aici avem ceva ce trebuie redus la zero.
03:18
Now, we put out a lot of carbon dioxide every year,
Ei, noi emitem o grămadă de dioxid de carbon în fiecare an,
03:22
over 26 billion tons.
peste 26 de miliarde de tone.
03:26
For each American, it's about 20 tons;
Pentru fiecare american sunt aproximativ 20 de tone.
03:28
for people in poor countries, it's less than one ton.
Pentru oamenii din țările sărace este mai puțin de o tonă.
03:32
It's an average of about five tons for everyone on the planet.
În medie la nivelul planetei sunt vreo cinci tone pentru fiecare om.
03:35
And, somehow, we have to make changes
Și, cumva, trebuie să facem schimbări
03:39
that will bring that down to zero.
care să reducă asta la zero.
03:41
It's been constantly going up.
A crescut constant.
03:44
It's only various economic changes that have even flattened it at all,
Numai diferite schimbări economice au produs o oarecare stabilizare,
03:46
so we have to go from rapidly rising
așa că trebuie să trecem de la o creștere rapidă
03:51
to falling, and falling all the way to zero.
la scădere, și scădere până la zero.
03:54
This equation has four factors,
Ecuația are patru factori.
03:57
a little bit of multiplication:
Puțină înmulțire.
03:59
So, you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero,
Deci, avem ceva în stânga, CO2, care vrem să fie ajungă la zero,
04:01
and that's going to be based on the number of people,
iar asta se va baza pe numărul de oameni,
04:04
the services each person's using on average,
serviciile pe care fiecare persoană le folosește în medie,
04:08
the energy on average for each service,
energia medie pentru fiecare serviciu
04:11
and the CO2 being put out per unit of energy.
și CO2-ul emis pe unitatea de energie.
04:14
So, let's look at each one of these
Hai să ne uităm la fiecare dintre ele
04:18
and see how we can get this down to zero.
și să vedem cum putem ajunge la zero.
04:20
Probably, one of these numbers is going to have to get pretty near to zero.
Probabil unul dintre aceste numere va trebui să se apropie destul de mult de zero.
04:24
Now that's back from high school algebra,
Ei, asta e din algebra de liceu,
04:28
but let's take a look.
dar hai să aruncăm o privire.
04:31
First, we've got population.
Mai întâi avem populația.
04:33
The world today has 6.8 billion people.
Ei, lumea are astăzi 6,8 miliarde de oameni.
04:35
That's headed up to about nine billion.
Se îndreaptă spre aproximativ nouă miliarde.
04:38
Now, if we do a really great job on new vaccines,
Ei, dacă facem o treabă grozavă cu vaccinurile noi,
04:40
health care, reproductive health services,
serviciile medicale și de sănătate reproductivă,
04:44
we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent,
am putea să scădem asta cu poate 10 sau 15 la sută,
04:46
but there we see an increase of about 1.3.
dar aici vedem o creștere de aproximativ 1,3.
04:50
The second factor is the services we use.
Al doilea factor sunt serviciile pe care le folosim.
04:54
This encompasses everything:
Asta include totul,
04:57
the food we eat, clothing, TV, heating.
mâncarea pe care o mâncăm, îmbrăcămintea, televiziunea, încălzirea.
04:59
These are very good things:
Astea sunt lucruri foarte bune
05:03
getting rid of poverty means providing these services
și a scăpa de sărăcie înseamnă a oferi aceste servicii
05:06
to almost everyone on the planet.
aproape oricui de pe planetă.
05:09
And it's a great thing for this number to go up.
Și este un lucru grozav ca acest număr să crească.
05:11
In the rich world, perhaps the top one billion,
În lumea bogată, poate în primul miliard,
05:15
we probably could cut back and use less,
probabil că am putea să ne limităm și să folosim mai puțin,
05:17
but every year, this number, on average, is going to go up,
dar în fiecare an, această cifră, în medie, va crește,
05:19
and so, over all, that will more than double
așa că, în general, serviciile oferite fiecărei persoane
05:23
the services delivered per person.
vor crește de peste două ori.
05:27
Here we have a very basic service:
Aici avem un serviciu foarte elementar.
05:30
Do you have lighting in your house to be able to read your homework?
Aveți lumină în casă pentru a vă putea citi temele?
05:32
And, in fact, these kids don't, so they're going out
Ei bine, acești copii nu au, așa că ies afară
05:35
and reading their school work under the street lamps.
și-și citesc temele la lumina becurilor de la stâlpi.
05:37
Now, efficiency, E, the energy for each service,
Apoi eficiența, E, energia pentru fiecare serviciu,
05:42
here finally we have some good news.
aici avem în sfârșit ceva vești bune.
05:46
We have something that's not going up.
Avem ceva ce nu crește.
05:48
Through various inventions and new ways of doing lighting,
Prin diferite invenții și moduri de iluminare,
05:50
through different types of cars, different ways of building buildings --
prin diferite tipuri de mașini, diferite moduri de a construi clădiri,
05:53
there are a lot of services where you can bring
există multe servicii unde poți reduce
05:58
the energy for that service down quite substantially.
energia pentru acel serviciu destul de substanțial,
06:01
Some individual services even bring it down by 90 percent.
în cazul anumitor servicii, chiar cu până la 90 la sută.
06:05
There are other services like how we make fertilizer,
Există alte servicii, de exemplu cum facem îngrășământ
06:08
or how we do air transport,
sau cum facem transportul aerian,
06:11
where the rooms for improvement are far, far less.
unde e mult mai puțin loc pentru îmbunătățiri.
06:13
And so, overall here, if we're optimistic,
Așa că, în medie, dacă suntem optimiști,
06:17
we may get a reduction of a factor of three to even, perhaps, a factor of six.
s-ar putea să obținem o reducere de trei până la, poate, șase ori.
06:19
But for these first three factors now,
Dar pentru acești trei factori de până acum,
06:26
we've gone from 26 billion to, at best, maybe 13 billion tons,
ajungem de la 26 de miliarde la, în cel mai bun caz, poate 13 miliarde de tone,
06:29
and that just won't cut it.
iar asta nu e suficient.
06:34
So let's look at this fourth factor --
Așa că hai să ne uităm la al patrulea factor
06:36
this is going to be a key one --
— acesta va fi un factor cheie —
06:38
and this is the amount of CO2 put out per each unit of energy.
care este cantitatea de CO2 emisă pe unitatea de energie.
06:40
And so the question is: Can you actually get that to zero?
Iar întrebarea este: chiar se poate să o reducem la zero?
06:46
If you burn coal, no.
Dacă arzi cărbune, nu.
06:50
If you burn natural gas, no.
Dacă arzi gaz natural, nu.
06:52
Almost every way we make electricity today,
Aproape fiecare metodă de a produce electricitate astăzi,
06:54
except for the emerging renewables and nuclear, puts out CO2.
cu excepția metodelor regenerabile emergente și nucleare, emană CO2.
06:57
And so, what we're going to have to do at a global scale,
Ceea ce va trebui să facem la scară globală,
07:03
is create a new system.
este să creăm un nou sistem.
07:06
And so, we need energy miracles.
Deci, avem nevoie de miracole ale energiei.
07:09
Now, when I use the term "miracle," I don't mean something that's impossible.
Ei, când folosesc termenul miracol, nu mă refer la ceva ce este imposibil.
07:11
The microprocessor is a miracle. The personal computer is a miracle.
Microprocesorul este un miracol. Calculatorul personal este un miracol.
07:15
The Internet and its services are a miracle.
Internetul și serviciile lui sunt un miracol.
07:20
So, the people here have participated in the creation of many miracles.
Oamenii de aici au contribuit la crearea multor miracole.
07:23
Usually, we don't have a deadline,
În mod normal nu avem un termen,
07:28
where you have to get the miracle by a certain date.
ca să obții un miracol până la o dată anume.
07:30
Usually, you just kind of stand by, and some come along, some don't.
În mod normal doar aștepți și unele vin, unele nu.
07:32
This is a case where we actually have to drive at full speed
Acesta e un caz în care chiar trebuie să accelerăm la maximum
07:36
and get a miracle in a pretty tight timeline.
și să obținem un miracol într-un interval destul de scurt.
07:40
Now, I thought, "How could I really capture this?
M-am gândit: oare cum aș putea zugrăvesc ideea?
07:45
Is there some kind of natural illustration,
Există vreo ilustrare naturală,
07:48
some demonstration that would grab people's imagination here?"
vreo demonstrație care ar putea stimula imaginația oamenilor?
07:50
I thought back to a year ago when I brought mosquitos,
M-am gândit că anul trecut am adus țânțari
07:55
and somehow people enjoyed that.
și se pare că unora le-a plăcut.
07:59
(Laughter)
(Râsete)
08:01
It really got them involved in the idea of,
Chiar i-a implicat în ideea că,
08:03
you know, there are people who live with mosquitos.
știți, sunt oameni care trăiesc cu țânțari.
08:06
So, with energy, all I could come up with is this.
Ei, cu energia, tot ce am putut găsi a fost asta.
08:09
I decided that releasing fireflies
M-am gândit să dau drumul câtorva licurici
08:14
would be my contribution to the environment here this year.
și asta să fie contribuția mea la mediul de aici în acest an.
08:17
So here we have some natural fireflies.
Așa că aici avem niște licurici naturali.
08:21
I'm told they don't bite; in fact, they might not even leave that jar.
Mi s-a spus că nu mușcă. De fapt s-ar putea să nici nu iasă din borcan.
08:24
(Laughter)
(Râsete)
08:27
Now, there's all sorts of gimmicky solutions like that one,
Ei, există tot felul de soluții șmechere ca aceasta,
08:30
but they don't really add up to much.
dar ele n-au cine știe ce valoare.
08:35
We need solutions -- either one or several --
Avem nevoie de soluții, una sau mai multe,
08:37
that have unbelievable scale
care au o scară incredibilă
08:41
and unbelievable reliability,
și sunt de mare încredere
08:45
and, although there's many directions people are seeking,
și, deși oamenii caută în multe direcții,
08:47
I really only see five that can achieve the big numbers.
eu văd doar cinci care pot să producă numere mari.
08:50
I've left out tide, geothermal, fusion, biofuels.
Am lăsat deoparte energia mareelor, geotermică, fuziunea, biocombustibilii.
08:54
Those may make some contribution,
Ele s-ar putea să contribuie întrucâtva,
08:59
and if they can do better than I expect, so much the better,
iar dacă vor îmi vor întrece așteptările, cu atât mai bine.
09:01
but my key point here
Dar ce vreau să subliniez aici
09:03
is that we're going to have to work on each of these five,
este că va trebui să lucrăm la fiecare din acestea cinci
09:05
and we can't give up any of them because they look daunting,
și că nu putem renunța la nici una dintre ele chiar dacă par copleșitoare,
09:09
because they all have significant challenges.
pentru că toate prezintă dificultăți semnificative.
09:13
Let's look first at the burning fossil fuels,
Hai să ne uităm mai întâi la arderea combustibililor fosili,
09:17
either burning coal or burning natural gas.
fie arderea cărbunelui, fie a gazului natural.
09:19
What you need to do there, seems like it might be simple, but it's not,
Ceea ce trebuie făcut aici, pare simplu, dar nu este,
09:23
and that's to take all the CO2, after you've burned it, going out the flue,
este să luăm CO2-ul, după ce l-am ars și iese pe horn,
09:26
pressurize it, create a liquid, put it somewhere,
să-l presurizăm, să-l lichefiem, să-l punem undeva
09:32
and hope it stays there.
și să sperăm că rămâne acolo.
09:35
Now we have some pilot things that do this at the 60 to 80 percent level,
Acum avem niște chestii pilot care fac asta la nivelul de 60 până la 80 la sută,
09:37
but getting up to that full percentage, that will be very tricky,
dar creșterea până la procentajul plin, asta va fi foarte dificil,
09:41
and agreeing on where these CO2 quantities should be put will be hard,
și va fi greu să ne înțelegem unde să punem cantitățile acestea de CO2,
09:45
but the toughest one here is this long-term issue.
dar aici cea mai grea este problema pe termen lung.
09:51
Who's going to be sure?
Cine va fi sigur?
09:54
Who's going to guarantee something that is literally billions of times larger
Cine va garanta ceva care e literalmente de miliarde de ori mai mare
09:56
than any type of waste you think of in terms of nuclear or other things?
decât orice tip de reziduu la care vă puteți gândi, nuclear sau de alt fel?
10:00
This is a lot of volume.
E un volum foarte mare.
10:04
So that's a tough one.
E o problemă grea.
10:07
Next would be nuclear.
Următoarea ar fi energia nucleară.
10:09
It also has three big problems:
Are și ea trei probleme mari.
10:11
Cost, particularly in highly regulated countries, is high;
Costul, în special în țări strict regularizate, e mare.
10:14
the issue of the safety, really feeling good about nothing could go wrong,
Problema siguranței, să fim liniștiți că nimic nu se poate întâmpla,
10:18
that, even though you have these human operators,
că, deși există acești operatori umani,
10:22
that the fuel doesn't get used for weapons.
combustibilul nu va fi folosit pentru arme.
10:25
And then what do you do with the waste?
Iar apoi ce faci cu reziduurile?
10:28
And, although it's not very large, there are a lot of concerns about that.
Și, chiar dacă nu sunt foarte multe, ne preocupă mult asta.
10:30
People need to feel good about it.
Oamenii trebuie să se simtă bine în legătura cu asta.
10:33
So three very tough problems that might be solvable,
Așa că există trei probleme foarte grele care s-ar putea sa aibă soluție
10:35
and so, should be worked on.
și deci ar trebui să lucrăm la ele.
10:40
The last three of the five, I've grouped together.
Ultimele trei din cele cinci le-am pus împreună.
10:42
These are what people often refer to as the renewable sources.
Acestea sunt cele pe care lumea le numește surse regenerabile.
10:45
And they actually -- although it's great they don't require fuel --
Dar ele — chiar dacă este minunat că nu au nevoie de combustibil —
10:49
they have some disadvantages.
au unele dezavantaje.
10:53
One is that the density of energy gathered in these technologies
Unul este că densitatea energiei produse de aceste tehnologii
10:55
is dramatically less than a power plant.
este mult mai mică decât la o centrală electrică.
11:01
This is energy farming, so you're talking about many square miles,
Acestea sunt ferme energetice, vorbim aici de mulți kilometri pătrați,
11:03
thousands of time more area than you think of as a normal energy plant.
o suprafață de mii de ori mai mare decât la o centrală electrică normală.
11:07
Also, these are intermittent sources.
Totodată acestea sunt surse intermitente.
11:12
The sun doesn't shine all day, it doesn't shine every day,
Soarele nu strălucește toată ziua și nu strălucește în fiecare zi,
11:15
and, likewise, the wind doesn't blow all the time.
iar vântul nu bate nici el tot timpul.
11:18
And so, if you depend on these sources,
Dacă depindem de aceste surse,
11:21
you have to have some way of getting the energy
ne trebuie o metodă de a obține energie
11:23
during those time periods that it's not available.
în acele perioade când ea nu este disponibilă.
11:26
So, we've got big cost challenges here,
Aici avem mari probleme bănești.
11:29
we have transmission challenges:
Avem dificultăți cu transportul.
11:32
for example, say this energy source is outside your country;
De exemplu, să spunem că o sursă de energie se află în afara țării,
11:34
you not only need the technology,
nu ai nevoie doar de tehnologie,
11:37
but you have to deal with the risk of the energy coming from elsewhere.
ci trebuie să te expui și riscului ca energia să provină de altundeva.
11:39
And, finally, this storage problem.
Și, în final, există problema înmagazinării.
11:44
And, to dimensionalize this, I went through and looked at
Și, pentru a înțelege dimensiunea, am luat la mână
11:46
all the types of batteries that get made --
toate tipurile de baterii care sunt produse,
11:49
for cars, for computers, for phones, for flashlights, for everything --
pentru mașini, calculatoare, telefoane, lanterne, orice.
11:52
and compared that to the amount of electrical energy the world uses,
Am comparat cu cantitatea de energie pe care o consumă lumea
11:56
and what I found is that all the batteries we make now
și am descoperit că toate bateriile pe care le producem acum
12:01
could store less than 10 minutes of all the energy.
ar putea înmagazina mai puțin de 10 minute din totalul de energie.
12:05
And so, in fact, we need a big breakthrough here,
Așa că, de fapt, avem nevoie de un progres semnificativ aici,
12:09
something that's going to be a factor of 100 better
o soluție de o sută de ori mai bună
12:12
than the approaches we have now.
decât ce avem acum.
12:16
It's not impossible, but it's not a very easy thing.
Nu e imposibil, dar nu e lucru ușor.
12:18
Now, this shows up when you try to get the intermittent source
Problema asta apare când vrem ca sursa intermitentă
12:22
to be above, say, 20 to 30 percent of what you're using.
să fie peste, să zicem, 20–30% din consum.
12:26
If you're counting on it for 100 percent,
Dacă ne bazăm pe ea pentru 100%,
12:30
you need an incredible miracle battery.
avem nevoie de o baterie miracol.
12:32
Now, how we're going to go forward on this -- what's the right approach?
Ei, cum vom merge mai departe, care e drumul potrivit?
12:38
Is it a Manhattan Project? What's the thing that can get us there?
Este un Proiect Manhattan? Ce ne poate ajuta să ajungem acolo?
12:41
Well, we need lots of companies working on this, hundreds.
Ei bine, avem nevoie de multe firme care să lucreze la asta, sute.
12:45
In each of these five paths, we need at least a hundred people.
Pe fiecare dintre aceste cinci drumuri, avem nevoie de cel puțin 100 de oameni.
12:50
And a lot of them, you'll look at and say, "They're crazy." That's good.
Iar la mulți dintre ei vă veți uita și veți spune că sunt nebuni. Asta e bine.
12:53
And, I think, here in the TED group,
Cred că aici în grupul TED
12:57
we have many people who are already pursuing this.
avem mulți oameni care deja sunt pe acest drum.
13:00
Bill Gross has several companies, including one called eSolar
Bill Gross are câteva companii, între care una numită eSolar,
13:04
that has some great solar thermal technologies.
care are niște tehnologii solare termale excelente.
13:08
Vinod Khosla's investing in dozens of companies
Vinod Khosla investește în zeci de companii
13:10
that are doing great things and have interesting possibilities,
care fac lucruri remarcabile și au posibilități interesante,
13:14
and I'm trying to help back that.
iar eu încerc să-l susțin.
13:18
Nathan Myhrvold and I actually are backing a company
Nathan Myhrvold și cu mine chiar susținem o companie
13:20
that, perhaps surprisingly, is actually taking the nuclear approach.
care, poate în mod surprinzător, urmează calea nucleară.
13:24
There are some innovations in nuclear: modular, liquid.
Există unele inovații în domeniul nuclear: modularitate, lichid.
13:28
And innovation really stopped in this industry quite some ago,
Dar inovația chiar s-a oprit în domeniul acesta acum multă vreme,
13:32
so the idea that there's some good ideas laying around is not all that surprising.
așa că n-ar fi surprinzător să existe niște idei bune pe undeva.
13:36
The idea of TerraPower is that, instead of burning a part of uranium --
Ideea TerraPower este că, în loc să ardem o parte din uraniu,
13:41
the one percent, which is the U235 --
acel 1% care este U235,
13:47
we decided, "Let's burn the 99 percent, the U238."
noi ne-am decis să ardem cei 99% de U238.
13:50
It is kind of a crazy idea.
Este o idee cam nebunească.
13:55
In fact, people had talked about it for a long time,
De fapt s-a vorbit despre ea de multă vreme,
13:57
but they could never simulate properly whether it would work or not,
dar nu s-a putut niciodată simula cum trebuie dacă ar funcționa sau nu.
14:00
and so it's through the advent of modern supercomputers
Doar datorită apariției supercomputerelor moderne
14:04
that now you can simulate and see that, yes,
acum se poate simula și vedea că, într-adevăr,
14:07
with the right material's approach, this looks like it would work.
folosind materialele potrivite, se pare că ar funcționa.
14:09
And, because you're burning that 99 percent,
Și, pentru că se ard cei 99%,
14:15
you have greatly improved cost profile.
profilul costurilor e mult îmbunătățit.
14:18
You actually burn up the waste, and you can actually use as fuel
De fapt ardem reziduurile și putem folosi drept combustibil
14:22
all the leftover waste from today's reactors.
toate reziduurile rămase de la reactoarele de azi.
14:26
So, instead of worrying about them, you just take that. It's a great thing.
În loc să ne facem griji pentru ele, le folosim. E un lucru grozav.
14:29
It breathes this uranium as it goes along, so it's kind of like a candle.
Inspiră uraniul pe măsură ce avansează. E ca un fel de lumânare.
14:34
You can see it's a log there, often referred to as a traveling wave reactor.
Vedeți aici un fel de buștean, numit adesea „reactor cu undă progresivă”.
14:38
In terms of fuel, this really solves the problem.
În ce privește combustibilul, asta chiar rezolvă problema.
14:42
I've got a picture here of a place in Kentucky.
Am aici o poză a unui loc din Kentucky.
14:46
This is the leftover, the 99 percent,
Acestea sunt reziduuri, cei 99%
14:49
where they've taken out the part they burn now,
rămași după ce s-a consumat partea care se arde acum.
14:51
so it's called depleted uranium.
Se cheamă uraniu sărăcit.
14:53
That would power the U.S. for hundreds of years.
Acoperă nevoile de energie ale Statelor Unite pentru sute de ani.
14:55
And, simply by filtering seawater in an inexpensive process,
Iar prin simpla filtrare a apei de mare într-un proces necostisitor
14:58
you'd have enough fuel for the entire lifetime of the rest of the planet.
am avea destul combustibil pentru întreaga viață a planetei.
15:01
So, you know, it's got lots of challenges ahead,
Așadar ne așteaptă o mulțime de dificultăți,
15:06
but it is an example of the many hundreds and hundreds of ideas
dar este un exemplu din multe sute și sute de idei
15:10
that we need to move forward.
de care avem nevoie pentru a avansa.
15:15
So let's think: How should we measure ourselves?
Hai să ne gândim, cum am putea să ne evaluăm?
15:18
What should our report card look like?
Cum ar trebui să arate carnetul nostru de note?
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
Ei bine, hai să vedem unde trebuie să ajungem,
15:24
and then look at the intermediate.
iar apoi să ne uităm la pașii intermediari.
15:27
For 2050, you've heard many people talk about this 80 percent reduction.
Pentru 2050 ați auzit multă lume vorbind despre această reducere de 80%.
15:29
That really is very important, that we get there.
Este foarte important să ajungem acolo.
15:34
And that 20 percent will be used up by things going on in poor countries,
Iar cei 20 la sută vor fi consumați de ce se întâmplă în țări sărace
15:38
still some agriculture,
și în continuare de agricultură.
15:42
hopefully we will have cleaned up forestry, cement.
Să sperăm că vom fi curățat silvicultura, cimentul.
15:44
So, to get to that 80 percent,
Pentru a ajunge la cei 80 la sută,
15:48
the developed countries, including countries like China,
țările dezvoltate, incluzând țări ca și China,
15:51
will have had to switch their electricity generation altogether.
vor trebui să-și modifice producția de electricitate în întregime.
15:55
So, the other grade is: Are we deploying this zero-emission technology,
Cealaltă notă este dacă aplicăm această tehnologie cu emisii zero,
16:00
have we deployed it in all the developed countries
dacă am introdus-o în toate țările dezvoltate
16:06
and we're in the process of getting it elsewhere?
și suntem în curs de a o duce în restul lumii.
16:08
That's super important.
Asta este super important.
16:11
That's a key element of making that report card.
Acesta este un element cheie în completarea carnetului de note.
16:13
So, backing up from there, what should the 2020 report card look like?
Facem un pas înapoi: cum ar trebui să arate carnetul de note din 2020?
16:17
Well, again, it should have the two elements.
Ei bine, din nou ar trebui să aibă două elemente.
16:22
We should go through these efficiency measures to start getting reductions:
Ar trebui aplicăm aceste măsuri de eficientizare pentru a începe să avem reduceri.
16:24
The less we emit, the less that sum will be of CO2,
Cu cât emitem mai puțin, cu atât mai mică va fi suma de CO2
16:28
and, therefore, the less the temperature.
și, astfel, temperatura mai scăzută.
16:31
But in some ways, the grade we get there,
Dar într-un fel, nota pe care o primim,
16:33
doing things that don't get us all the way to the big reductions,
făcând lucruri care nu ne duc până la reducerile mari,
16:36
is only equally, or maybe even slightly less, important than the other,
este doar în mod egal sau poate chiar puțin mai puțin importantă decât cealaltă,
16:40
which is the piece of innovation on these breakthroughs.
care este porția de inovație a acestor progrese.
16:44
These breakthroughs, we need to move those at full speed,
Aceste progrese trebuie aduse la viteză maximă
16:48
and we can measure that in terms of companies,
și asta putem măsura în raport cu companiile,
16:51
pilot projects, regulatory things that have been changed.
proiectele pilot și reglementările care au fost schimbate.
16:54
There's a lot of great books that have been written about this.
S-au scris multe cărți excelente pe tema aceasta.
16:57
The Al Gore book, "Our Choice"
Cartea lui Al Gore, „Alegerea noastră”
17:00
and the David McKay book, "Sustainable Energy Without the Hot Air."
și cartea lui David MacKay, „Energie durabilă — fără înfierbântare”.
17:03
They really go through it and create a framework
Ele iau totul la mână și creează o structură
17:06
that this can be discussed broadly,
așa încât lumea să poată discuta despre aceste lucruri,
17:09
because we need broad backing for this.
pentru că avem nevoie de o susținere largă pentru asta.
17:11
There's a lot that has to come together.
Trebuie ca multe lucruri să fie puse cap la cap.
17:14
So this is a wish.
Este o dorință.
17:16
It's a very concrete wish that we invent this technology.
E o dorință foarte concretă ca noi să inventăm această tehnologie.
17:18
If you gave me only one wish for the next 50 years --
Dacă aș putea să-mi aleg doar o dorință pentru următorii 50 de ani,
17:22
I could pick who's president,
aș putea alege cine să fie președinte,
17:25
I could pick a vaccine, which is something I love,
aș putea alege un vaccin, lucru care mă pasionează,
17:27
or I could pick that this thing
sau aș putea să aleg asta:
17:30
that's half the cost with no CO2 gets invented --
energie la jumătate de preț, fără CO2.
17:32
this is the wish I would pick.
Eu dorința asta aș alege-o.
17:36
This is the one with the greatest impact.
Are impactul cel mai mare.
17:38
If we don't get this wish,
Dacă nu ni se îndeplinește această dorință,
17:40
the division between the people who think short term and long term will be terrible,
diviziunea între oamenii care gândesc pe termen scurt și pe termen lung va fi îngrozitoare,
17:42
between the U.S. and China, between poor countries and rich,
între Statele Unite și China, între țările sărace și cele bogate,
17:46
and most of all the lives of those two billion will be far worse.
și în mod special viața acelor două miliarde de oameni va fi mult mai rea.
17:49
So, what do we have to do?
Ce trebuie să facem?
17:54
What am I appealing to you to step forward and drive?
Ce vă rog pe dumneavoastră să faceți mai departe și să puneți în mișcare?
17:56
We need to go for more research funding.
Avem nevoie de mai multe fonduri de cercetare.
18:01
When countries get together in places like Copenhagen,
Când țările se întrunesc, de exemplu la Copenhaga,
18:04
they shouldn't just discuss the CO2.
n-ar trebui să discute doar despre CO2.
18:06
They should discuss this innovation agenda,
Ar trebui să discute despre acest plan de inovații.
18:09
and you'd be stunned at the ridiculously low levels of spending
V-ar surprinde cât de ridicol de mici sunt cheltuielile
18:11
on these innovative approaches.
pentru aceste cercetări inovatoare.
18:16
We do need the market incentives -- CO2 tax, cap and trade --
E nevoie și de stimulii de piață, de taxa pe CO2, de bursa emisiilor,
18:18
something that gets that price signal out there.
încât să se facă auzit semnalul prețurilor.
18:22
We need to get the message out.
Trebuie să răspândim mesajul.
18:25
We need to have this dialogue be a more rational, more understandable dialogue,
Trebuie ca această conversație să devină mai rațională, mai inteligibilă,
18:27
including the steps that the government takes.
incluzând măsurile pe care le ia guvernul.
18:30
This is an important wish, but it is one I think we can achieve.
Este o dorință importantă, dar pe care cred că o putem îndeplini.
18:33
Thank you.
Vă mulțumesc.
18:37
(Applause)
(Aplauze)
18:39
Thank you.
Vă mulțumesc.
18:50
Chris Anderson: Thank you. Thank you.
Chris Anderson: Mulțumesc. Mulțumesc.
18:52
(Applause)
(Aplauze)
18:54
Thank you. So to understand more about TerraPower, right --
Mulțumesc. Ca să înțeleg mai bine despre TerraPower,
18:59
I mean, first of all, can you give a sense of what scale of investment this is?
în primul rând, poți oferi o idee despre scala investițiilor?
19:05
Bil Gates: To actually do the software, buy the supercomputer,
Bill Gates: Pentru a face software-ul, a cumpăra supercomputerul,
19:10
hire all the great scientists, which we've done,
a angaja oameni de știință competenți, ceea ce am și făcut,
19:14
that's only tens of millions,
sunt doar zeci de milioane.
19:16
and even once we test our materials out in a Russian reactor
Chiar și după ce ne testăm materialele într-un reactor rusesc,
19:19
to make sure that our materials work properly,
pentru a fi siguri că materialele noastre funcționează cum trebuie,
19:22
then you'll only be up in the hundreds of millions.
vom ajunge abia la sute de milioane.
19:26
The tough thing is building the pilot reactor;
Partea dificilă este construcția reactorului pilot,
19:28
finding the several billion, finding the regulator, the location
găsirea celor câteva miliarde, a autorităților, a amplasamentului
19:31
that will actually build the first one of these.
construcția efectivă a primului dintre acestea.
19:36
Once you get the first one built, if it works as advertised,
După ce-l construiești pe primul, dacă merge ca în reclamă,
19:38
then it's just clear as day, because the economics, the energy density,
atunci e clar ca lumina zilei, pentru că economia, densitatea energetică,
19:42
are so different than nuclear as we know it.
sunt foarte diferite de cele obișnuite din domeniul nuclear.
19:46
CA: And so, to understand it right, this involves building deep into the ground
CA: Ca să înțelegem cum trebuie, asta presupune construirea în pământ, la adâncime,
19:48
almost like a vertical kind of column of nuclear fuel,
a unui fel de coloană verticală de combustibil nuclear,
19:52
of this sort of spent uranium,
de acest tip de uraniu consumat,
19:56
and then the process starts at the top and kind of works down?
iar apoi procesul începe de sus și cumva merge în jos?
19:58
BG: That's right. Today, you're always refueling the reactor,
BG: Așa este. Astăzi tot timpul trebuie să realimentezi reactorul,
20:01
so you have lots of people and lots of controls that can go wrong:
încât sunt mulți oameni și multe dispozitive care pot greși,
20:04
that thing where you're opening it up and moving things in and out,
în acel loc unde deschizi și miști obiecte înăuntru și în afară.
20:07
that's not good.
Asta nu e bine.
20:10
So, if you have very cheap fuel that you can put 60 years in --
Dacă ai combustibil foarte ieftin pe care poți să-l lași acolo 60 de ani
20:12
just think of it as a log --
— îl putem asemăna cu un buștean —
20:17
put it down and not have those same complexities.
îl așezi și nu ai aceleași complexități.
20:19
And it just sits there and burns for the 60 years, and then it's done.
Doar stă acolo și arde timp de 60 de ani, iar apoi e gata.
20:22
CA: It's a nuclear power plant that is its own waste disposal solution.
CA: Este o centrală nucleară care este și propria soluție de eliminare a deșeurilor.
20:27
BG: Yeah. Well, what happens with the waste,
BG: Da. Ei bine, ceea ce se întâmplă cu reziduurile,
20:31
you can let it sit there -- there's a lot less waste under this approach --
le poți lăsa acolo — există mult mai puține reziduuri în modul acesta —
20:33
then you can actually take that,
iar apoi le poți chiar lua
20:38
and put it into another one and burn that.
și pune în altul să ardă acolo.
20:40
And we start off actually by taking the waste that exists today,
Iar noi începem cu reziduurile care există astăzi,
20:43
that's sitting in these cooling pools or dry casking by reactors --
aflate acum în bazine de răcire sau la uscat în rezervoare lângă reactoare.
20:47
that's our fuel to begin with.
De la acest combustibil pornim.
20:51
So, the thing that's been a problem from those reactors
Lucrul ce reprezintă o problemă pentru aceste reactoare
20:53
is actually what gets fed into ours,
este chiar materia primă pentru ale noastre
20:56
and you're reducing the volume of the waste quite dramatically
și reducem volumul de deșeuri considerabil
20:58
as you're going through this process.
prin acest proces.
21:01
CA: I mean, you're talking to different people around the world
CA: Dar în discuțiile cu diferiți oameni din toată lumea
21:03
about the possibilities here.
în legătură cu posibilitățile,
21:05
Where is there most interest in actually doing something with this?
unde ai găsit cel mai mare interes pentru a se face ceva concret?
21:07
BG: Well, we haven't picked a particular place,
BG: Nu am ales un loc precis
21:10
and there's all these interesting disclosure rules about anything that's called "nuclear,"
și există toate aceste reguli de divulgare legate de domeniul nuclear.
21:13
so we've got a lot of interest,
Ne interesează mult,
21:21
that people from the company have been in Russia, India, China --
încât oamenii din companie s-au dus în Rusia, India, China.
21:23
I've been back seeing the secretary of energy here,
Eu m-am întâlnit aici cu ministrul energiei și am vorbit despre
21:27
talking about how this fits into the energy agenda.
locul acestei idei în agenda energetică.
21:29
So I'm optimistic. You know, the French and Japanese have done some work.
Sunt optimist. Să știți că francezii și japonezii au făcut câte ceva.
21:33
This is a variant on something that has been done.
Aceasta este o variantă a ceva ce s-a făcut deja.
21:36
It's an important advance, but it's like a fast reactor,
Este o dezvoltare importantă, dar e ca un reactor rapid
21:40
and a lot of countries have built them,
și multe țări le-au construit,
21:44
so anybody who's done a fast reactor is a candidate to be where the first one gets built.
așa că oricare din țările care au construit un reactor rapid poate fi cea în care va fi construit primul dintre ele.
21:46
CA: So, in your mind, timescale and likelihood
CA: Ce părere ai, când și cu ce probabilitate
21:51
of actually taking something like this live?
se va realiza concret?
21:56
BG: Well, we need -- for one of these high-scale, electro-generation things
BG: Pentru unul dintre generatoarele electrice de mari dimensiuni
21:59
that's very cheap,
care e foarte ieftin
22:04
we have 20 years to invent and then 20 years to deploy.
avem 20 de ani să-l inventăm și apoi 20 de ani să-l implementăm.
22:06
That's sort of the deadline that the environmental models
Cam acesta e termenul limită pe care modelele de mediu
22:10
have shown us that we have to meet.
ne-au arătat că trebuie să-l respectăm.
22:15
And, you know, TerraPower, if things go well -- which is wishing for a lot --
Iar TerraPower, dacă lucrurile merg bine, ceea ce e o dorință mare,
22:17
could easily meet that.
ar putea să respecte ușor termenul.
22:22
And there are, fortunately now, dozens of companies --
Acum există, din fericire, zeci de companii,
22:24
we need it to be hundreds --
avem nevoie să fie sute,
22:27
who, likewise, if their science goes well,
care, de asemenea, dacă cercetarea lor merge bine,
22:29
if the funding for their pilot plants goes well,
dacă finanțarea pentru reactoarele lor pilot merge bine,
22:31
that they can compete for this.
pot să concureze pentru asta.
22:34
And it's best if multiple succeed,
Și e cel mai bine dacă reușesc mai multe,
22:36
because then you could use a mix of these things.
pentru că atunci am putea combina lucrurile.
22:38
We certainly need one to succeed.
Avem nevoie ca măcar una să reușească.
22:41
CA: In terms of big-scale possible game changes,
CA: Ca schimbări posibile pe scară largă,
22:43
is this the biggest that you're aware of out there?
este aceasta cea mai mare pe care o cunoști?
22:46
BG: An energy breakthrough is the most important thing.
BG: O revoluție energetică este cel mai important lucru.
22:49
It would have been, even without the environmental constraint,
Ar fi fost chiar și fără limitările de mediu,
22:53
but the environmental constraint just makes it so much greater.
dar limitările de mediu o fac cu atât mai semnificativă.
22:55
In the nuclear space, there are other innovators.
În domeniul nuclear mai sunt și alți inovatori.
23:00
You know, we don't know their work as well as we know this one,
Știți, nu le cunoaștem munca la fel de bine ca pe aceasta,
23:03
but the modular people, that's a different approach.
dar există cei care merg pe modularitate, care e o altă cale.
23:06
There's a liquid-type reactor, which seems a little hard,
Există și un reactor de tip lichid, care pare puțin dificil,
23:09
but maybe they say that about us.
dar poate și ei spun la fel despre noi.
23:13
And so, there are different ones,
Așa că există o varietate.
23:15
but the beauty of this is a molecule of uranium
Frumusețea este că o moleculă de uraniu
23:18
has a million times as much energy as a molecule of, say, coal,
are de un milion de ori mai multă energie decât, să spunem, una de cărbune.
23:21
and so -- if you can deal with the negatives,
Deci dacă putem rezolva părțile negative,
23:25
which are essentially the radiation --
adică în esență radiația,
23:28
the footprint and cost, the potential,
atunci amprenta ecologică, costul, potențialul,
23:31
in terms of effect on land and various things,
ca efect asupra terenului și așa mai departe,
23:34
is almost in a class of its own.
uraniul aproape că formează o clasă de unul singur.
23:36
CA: If this doesn't work, then what?
CA: Dar dacă nu va funcționa?
23:40
Do we have to start taking emergency measures
Va trebui să începem să luăm măsuri de urgență
23:44
to try and keep the temperature of the earth stable?
pentru a menține temperatura pământului stabilă?
23:48
BG: If you get into that situation,
BG: Dacă ajungem în situația asta
23:51
it's like if you've been over-eating, and you're about to have a heart attack:
e ca și când ai mânca prea mult și ești pe punctul de a avea un atac de cord.
23:53
Then where do you go? You may need heart surgery or something.
Atunci ce faci? Se poate să ai nevoie de chirurgie cardiacă sau așa ceva.
23:58
There is a line of research on what's called geoengineering,
Există o direcție de cercetare în ceea ce se cheamă geoinginerie,
24:02
which are various techniques that would delay the heating
care cuprinde diferite tehnici de a amâna încălzirea
24:06
to buy us 20 or 30 years to get our act together.
cu 20 sau 30 de ani, până ne organizăm.
24:09
Now, that's just an insurance policy.
Dar asta e doar o poliță de asigurare.
24:12
You hope you don't need to do that.
Sperăm să nu avem nevoie de ea.
24:14
Some people say you shouldn't even work on the insurance policy
Unii spun chiar că nici măcar nu ar trebui să lucrăm la polița de asigurare,
24:16
because it might make you lazy,
pentru că ne-ar putea face leneși,
24:18
that you'll keep eating because you know heart surgery will be there to save you.
că vom continua să mâncăm pentru că știm că ne va salva chirurgia cardiacă.
24:20
I'm not sure that's wise, given the importance of the problem,
Nu cred că asta este înțelept, având în vedere importanța problemei,
24:24
but there's now the geoengineering discussion
dar există în geoinginerie discuția aceasta,
24:27
about -- should that be in the back pocket in case things happen faster,
dacă n-ar trebui să ținem polița în buzunar în caz că lucrurile se precipită
24:31
or this innovation goes a lot slower than we expect?
sau dacă această inovație merge mult mai încet decât ne așteptăm.
24:35
CA: Climate skeptics: If you had a sentence or two to say to them,
CA: Scepticii schimbării climei: într-o propoziție sau două,
24:40
how might you persuade them that they're wrong?
ce le-ai spune pentru a-i convinge că greșesc?
24:45
BG: Well, unfortunately, the skeptics come in different camps.
BG: Din nefericire, scepticii țin de diferite tabere.
24:50
The ones who make scientific arguments are very few.
Cei care au argumente științifice sunt foarte puțini.
24:54
Are they saying that there's negative feedback effects
Spun că există efecte de reacție inversă negativă
24:58
that have to do with clouds that offset things?
legate de norii care modifică lucrurile?
25:01
There are very, very few things that they can even say
Există foarte, foarte puține lucruri pe care le pot spune.
25:03
there's a chance in a million of those things.
Au o șansă dintr-un milion să aibă dreptate.
25:06
The main problem we have here, it's kind of like AIDS.
Problema principală aici este cam ca la SIDA.
25:09
You make the mistake now, and you pay for it a lot later.
Faci greșeala acum și plătești pentru ea mult mai târziu.
25:12
And so, when you have all sorts of urgent problems,
Când ai tot felul de probleme urgente,
25:16
the idea of taking pain now that has to do with a gain later,
ideea e să suporți durerea acum pentru a avea un câștig mai târziu,
25:20
and a somewhat uncertain pain thing --
iar durerea este oarecum incertă.
25:23
in fact, the IPCC report, that's not necessarily the worst case,
De fapt avem raportul IPCC, care nu reflectă cazul cel mai rău,
25:26
and there are people in the rich world who look at IPCC
și există oameni în lumea bogată care se uită la IPCC
25:32
and say, "OK, that isn't that big of a deal."
și spun: lasă, nu chiar e așa mare lucru.
25:34
The fact is it's that uncertain part that should move us towards this.
De fapt tocmai incertitudinea ar trebui să ne motiveze spre asta.
25:38
But my dream here is that, if you can make it economic,
Dar visul meu aici este să obținem un randament economic
25:42
and meet the CO2 constraints,
și simultan să respectăm și limitele de CO2,
25:45
then the skeptics say, "OK,
și atunci scepticii vor spune:
25:47
I don't care that it doesn't put out CO2,
bine, nu îmi pasă că nu emite CO2,
25:49
I kind of wish it did put out CO2,
ba chiar parcă mi-aș dori să emită CO2,
25:51
but I guess I'll accept it because it's cheaper than what's come before."
dar am s-o accept pentru că este mai ieftin decât înainte.
25:53
(Applause)
(Aplauze)
25:57
CA: And so, that would be your response to the Bjorn Lomborg argument,
CA: Deci acesta ar fi răspunsul tău la argumentul lui Bjorn Lomborg,
26:01
that basically if you spend all this energy trying to solve the CO2 problem,
care spune că dacă se consumă atâta energie pentru a rezolva problema CO2,
26:05
it's going to take away all your other goals
nu ne mai rămâne pentru celelalte țeluri,
26:09
of trying to rid the world of poverty and malaria and so forth,
de a încerca să scăpăm lumea de sărăcie, malarie și altele,
26:11
it's a stupid waste of the Earth's resources to put money towards that
că ne irosim prostește resursele alocând bani pentru asta
26:14
when there are better things we can do.
când sunt lucruri mai bune de făcut.
26:18
BG: Well, the actual spending on the R&D piece --
BG: De fapt cheltuielile pentru partea de cercetare și dezvoltare
26:20
say the U.S. should spend 10 billion a year more than it is right now --
— să spunem că Statele Unite ar trebui să cheltuiască cu 10 miliarde pe an mai mult decât acum —
26:23
it's not that dramatic.
nu sunt chiar atât de dramatice.
26:27
It shouldn't take away from other things.
N-ar rămâne alte lucruri neacoperite.
26:29
The thing you get into big money on, and this, reasonable people can disagree,
Lucrul pe care cheltuiești mult, iar aici oamenii rezonabili pot să nu fie de acord,
26:31
is when you have something that's non-economic and you're trying to fund that --
este când încerci să finanțezi ceva neeconomic.
26:34
that, to me, mostly is a waste.
Asta, pentru mine, este în mare parte risipă,
26:37
Unless you're very close and you're just funding the learning curve
în afară de situația când ești aproape gata și doar finanțezi curba de învățare
26:40
and it's going to get very cheap,
și urmează să devină foarte ieftin.
26:43
I believe we should try more things that have a potential
Cred că ar trebui să încercăm mai multe lucruri care au potențialul
26:45
to be far less expensive.
să fie mult mai ieftine.
26:49
If the trade-off you get into is, "Let's make energy super expensive,"
Dacă ajungem la compromisul de a face energia super scumpă,
26:51
then the rich can afford that.
atunci bogații pot să-și permită asta.
26:56
I mean, all of us here could pay five times as much for our energy
Oricare dintre noi de aici ar putea să plătească de cinci ori mai mult pe energie
26:58
and not change our lifestyle.
fără a ne schimba stilul de viață.
27:01
The disaster is for that two billion.
Dezastruos este pentru cei două miliarde.
27:03
And even Lomborg has changed.
Și chiar Lomborg s-a schimbat.
27:05
His shtick now is, "Why isn't the R&D getting more discussed?"
Poziția lui acum este: de ce nu se discută mai mult despre cercetare?
27:07
He's still, because of his earlier stuff,
Din cauza lucrurilor din trecut el este în continuare
27:12
still associated with the skeptic camp,
asociat cu tabăra scepticilor,
27:14
but he's realized that's a pretty lonely camp,
dar și-a dat seama că este o tabără destul de singuratică,
27:16
and so, he's making the R&D point.
așa că pune problema cercetării.
27:19
And so there is a thread of something that I think is appropriate.
E o fărâmă de ceva corect, cred.
27:22
The R&D piece, it's crazy how little it's funded.
Partea de cercetare și dezvoltare, este o nebunie cât de prost finanțată este.
27:27
CA: Well Bill, I suspect I speak on the behalf of most people here
CA: Bill, presupun că vorbesc în numele celor mai mulți de aici
27:30
to say I really hope your wish comes true. Thank you so much.
când spun că îți urez să ți se împlinească dorința. Îți mulțumesc foarte mult.
27:33
BG: Thank you.
BG: Mulțumesc!
27:36
(Applause)
(Aplauze)
27:38
Translated by Alexandru Zegrea
Reviewed by Adrian Dobroiu

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com