English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates despre energie: Inovând spre zero!

Filmed:
4,756,430 views

La TED2010, Bill Gates dezvăluie viziunea lui despre viitorul energetic al lumii, descriind nevoia de "miracole" pentru a evita o catastrofă planetară și explicând de ce el susține un tip de reactor nuclear cu totul diferit. Scopul necesar? Emisii de carbon zero la nivel global până în 2050.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk todayastăzi about energyenergie and climateclimat.
Voi vorbi astăzi despre energie și climă.
00:16
And that mightar putea seempărea a bitpic surprisingsurprinzător because
Și asta poate părea puțin surprinzător pentru că
00:20
my full-timecu normă întreagă work at the FoundationFundaţia is mostlyMai ales about vaccinesvaccinuri and seedssemințe,
munca mea cu normă întreagă la fundație este legată în mare parte de vaccinuri și semințe,
00:22
about the things that we need to inventinventa and deliverlivra
de lucrurile pe care e nevoie să le inventăm și livrăm
00:27
to help the poorestcele mai sărace two billionmiliard livetrăi better livesvieți.
pentru a-i ajuta pe cei mai săraci două miliarde să trăiască mai bine.
00:30
But energyenergie and climateclimat are extremelyextrem importantimportant to these people --
Dar energia și clima sunt extrem de importante pentru acești oameni,
00:35
in factfapt, more importantimportant than to anyoneoricine elsealtfel on the planetplanetă.
chiar mai importante decât pentru oricine altcineva de pe planetă.
00:40
The climateclimat gettingobtinerea worsemai rau meansmijloace that manymulți yearsani, theiral lor cropsculturi won'tnu va growcrește:
Înrăutățirea climei înseamnă că mulți ani recoltele lor nu vor mai crește.
00:45
There will be too much rainploaie, not enoughdestul rainploaie,
Va fi prea multă ploaie, nu va fi destulă ploaie.
00:50
things will changeSchimbare in waysmoduri
Lucrurile se vor schimba în moduri
00:53
that theiral lor fragilefragil environmentmediu inconjurator simplypur şi simplu can't supporta sustine.
pe care mediul lor fragil pur și simplu nu le poate îndura.
00:55
And that leadsOportunitati to starvationfoame, it leadsOportunitati to uncertaintyincertitudine, it leadsOportunitati to unrestnelinişte.
Iar asta duce la foamete. Duce la nesiguranță. Duce la neliniște.
00:59
So, the climateclimat changesschimbări will be terribleteribil for them.
Schimbările climatice vor fi groaznice pentru ei.
01:04
AlsoDe asemenea, the pricePreț of energyenergie is very importantimportant to them.
De asemenea, prețul energiei este foarte important pentru ei.
01:08
In factfapt, if you could pickalege just one thing to lowerinferior the pricePreț of,
De fapt, dacă am putea alege un singur lucru căruia să-i scădem prețul
01:11
to reducereduce povertysărăcie, by fardeparte you would pickalege energyenergie.
pentru a reduce sărăcia, am alege de departe energia.
01:14
Now, the pricePreț of energyenergie has come down over time.
Ei, prețul energiei s-a redus în timp.
01:18
Really advancedavansat civilizationcivilizaţie is basedbazat on advancesavans in energyenergie.
Chiar așa, civilizația avansată e bazată pe progresul energetic.
01:22
The coalcărbune revolutionrevoluţie fueledalimentat the IndustrialIndustriale RevolutionRevoluţia,
Revoluția cărbunelui a alimentat revoluția industrială
01:28
and, even in the 1900s we'vene-am seenvăzut a very rapidrapid declinedeclin in the pricePreț of electricityelectricitate,
și chiar în anii 1990 prețul electricității a cunoscut un declin rapid
01:32
and that's why we have refrigeratorsfrigidere, air-conditioningaer conditionat,
și de aceea avem frigidere, aer condiționat,
01:38
we can make modernmodern materialsmateriale and do so manymulți things.
putem crea materiale moderne și face atâtea lucruri.
01:41
And so, we're in a wonderfulminunat situationsituatie with electricityelectricitate in the richbogat worldlume.
Și astfel suntem într-o situație minunată în ceea ce privește electricitatea în lumea bogată.
01:45
But, as we make it cheapermai ieftin -- and let's go for makingluare it twicede două ori as cheapieftin --
Dar, odată ce o facem mai ieftină — și să încercăm s-o facem de două ori mai ieftină —
01:52
we need to meetîntâlni a newnou constraintconstrângere,
trebuie să respectăm o nouă constrângere,
01:59
and that constraintconstrângere has to do with COCO2.
iar această constrângere are de-a face cu CO2.
02:01
COCO2 is warmingîncălzire the planetplanetă,
CO2 încălzește planeta,
02:05
and the equationecuaţie on COCO2 is actuallyde fapt a very straightforwardsimplu one.
iar ecuația privitoare la CO2 este chiar una foarte simplă.
02:08
If you sumsumă up the COCO2 that getsdevine emittedemise,
Dacă adunăm cantitățile de CO2 emise,
02:14
that leadsOportunitati to a temperaturetemperatura increasecrește,
acest lucru duce la o creștere a temperaturii,
02:18
and that temperaturetemperatura increasecrește leadsOportunitati to some very negativenegativ effectsefecte:
iar creșterea de temperatură duce la niște efecte foarte negative.
02:21
the effectsefecte on the weathervreme; perhapspoate worsemai rau, the indirectindirecte effectsefecte,
Efectele asupra vremii și, poate mai grav, efectele indirecte
02:25
in that the naturalnatural ecosystemsecosisteme can't adjustregla to these rapidrapid changesschimbări,
așa încât ecosistemele naturale nu se pot adapta acestor schimbări rapide,
02:28
and so you get ecosystemecosistem collapsesse prăbuşeşte.
și așa se ajunge la colapsul ecosistemului.
02:33
Now, the exactcorect amountCantitate of how you mapHartă
Ei, măsura exactă a corelării
02:36
from a certainanumit increasecrește of COCO2 to what temperaturetemperatura will be
dintre creșterea CO2 și creșterea temperaturii
02:39
and where the positivepozitiv feedbacksfeedback-uri are,
și unde există reacții inverse pozitive,
02:43
there's some uncertaintyincertitudine there, but not very much.
încă mai are o oarecare incertitudine, dar nu foarte mare.
02:45
And there's certainlycu siguranță uncertaintyincertitudine about how badrău those effectsefecte will be,
Și există cu siguranță incertitudine despre cât de grave vor fi aceste efecte,
02:48
but they will be extremelyextrem badrău.
dar ele vor fi extrem de grave.
02:51
I askedîntrebă the toptop scientistsoamenii de știință on this severalmai mulți timesori:
Am întrebat oamenii de știință marcanți, în repetate rânduri:
02:54
Do we really have to get down to nearaproape zerozero?
chiar trebuie să ajungem aproape de zero?
02:56
Can't we just cuta taia it in halfjumătate or a quartersfert?
Nu putem să reducem la jumătate sau la un sfert?
02:59
And the answerRăspuns is that untilpana cand we get nearaproape to zerozero,
Iar răspunsul este că, până nu vom ajunge aproape de zero,
03:02
the temperaturetemperatura will continuecontinua to risecreştere.
temperatura va continua să crească.
03:06
And so that's a bigmare challengeprovocare.
Așa că avem în față o mare problemă.
03:08
It's very differentdiferit than sayingzicală "We're a twelve-foot-highdoisprezece-picior-mare truckcamion tryingîncercat to get undersub a ten-footzece-picior bridgepod,
Nu e totuna cu un camion înalt de 4 m care trebuie să treacă pe sub un pod de 3 m
03:10
and we can just sortfel of squeezestoarce undersub."
și pe care l-am putea cumva turti încât să treacă.
03:15
This is something that has to get to zerozero.
Aici avem ceva ce trebuie redus la zero.
03:18
Now, we put out a lot of carboncarbon dioxidebioxid everyfiecare yearan,
Ei, noi emitem o grămadă de dioxid de carbon în fiecare an,
03:22
over 26 billionmiliard tonstone.
peste 26 de miliarde de tone.
03:26
For eachfiecare AmericanAmerican, it's about 20 tonstone;
Pentru fiecare american sunt aproximativ 20 de tone.
03:28
for people in poorsărac countriesțări, it's lessMai puțin than one tontona.
Pentru oamenii din țările sărace este mai puțin de o tonă.
03:32
It's an averagein medie of about fivecinci tonstone for everyonetoata lumea on the planetplanetă.
În medie la nivelul planetei sunt vreo cinci tone pentru fiecare om.
03:35
And, somehowoarecum, we have to make changesschimbări
Și, cumva, trebuie să facem schimbări
03:39
that will bringaduce that down to zerozero.
care să reducă asta la zero.
03:41
It's been constantlymereu going up.
A crescut constant.
03:44
It's only variousvariat economiceconomic changesschimbări that have even flattenedturtit it at all,
Numai diferite schimbări economice au produs o oarecare stabilizare,
03:46
so we have to go from rapidlyrapid risingîn creștere
așa că trebuie să trecem de la o creștere rapidă
03:51
to fallingcădere, and fallingcădere all the way to zerozero.
la scădere, și scădere până la zero.
03:54
This equationecuaţie has fourpatru factorsfactori,
Ecuația are patru factori.
03:57
a little bitpic of multiplicationmultiplicare:
Puțină înmulțire.
03:59
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zerozero,
Deci, avem ceva în stânga, CO2, care vrem să fie ajungă la zero,
04:01
and that's going to be basedbazat on the numbernumăr of people,
iar asta se va baza pe numărul de oameni,
04:04
the servicesServicii eachfiecare person'spersoane usingutilizând on averagein medie,
serviciile pe care fiecare persoană le folosește în medie,
04:08
the energyenergie on averagein medie for eachfiecare serviceserviciu,
energia medie pentru fiecare serviciu
04:11
and the COCO2 beingfiind put out perpe unitunitate of energyenergie.
și CO2-ul emis pe unitatea de energie.
04:14
So, let's look at eachfiecare one of these
Hai să ne uităm la fiecare dintre ele
04:18
and see how we can get this down to zerozero.
și să vedem cum putem ajunge la zero.
04:20
ProbablyProbabil, one of these numbersnumerele is going to have to get prettyfrumos nearaproape to zerozero.
Probabil unul dintre aceste numere va trebui să se apropie destul de mult de zero.
04:24
Now that's back from highînalt schoolşcoală algebraalgebră,
Ei, asta e din algebra de liceu,
04:28
but let's take a look.
dar hai să aruncăm o privire.
04:31
First, we'vene-am got populationpopulație.
Mai întâi avem populația.
04:33
The worldlume todayastăzi has 6.8 billionmiliard people.
Ei, lumea are astăzi 6,8 miliarde de oameni.
04:35
That's headedintitulat up to about ninenouă billionmiliard.
Se îndreaptă spre aproximativ nouă miliarde.
04:38
Now, if we do a really great jobloc de munca on newnou vaccinesvaccinuri,
Ei, dacă facem o treabă grozavă cu vaccinurile noi,
04:40
healthsănătate careîngrijire, reproductivereproducere healthsănătate servicesServicii,
serviciile medicale și de sănătate reproductivă,
04:44
we could lowerinferior that by, perhapspoate, 10 or 15 percentla sută,
am putea să scădem asta cu poate 10 sau 15 la sută,
04:46
but there we see an increasecrește of about 1.3.
dar aici vedem o creștere de aproximativ 1,3.
04:50
The secondal doilea factorfactor is the servicesServicii we use.
Al doilea factor sunt serviciile pe care le folosim.
04:54
This encompasses, acoperă everything:
Asta include totul,
04:57
the foodalimente we eatmânca, clothingîmbrăcăminte, TVTV, heatingIncalzi.
mâncarea pe care o mâncăm, îmbrăcămintea, televiziunea, încălzirea.
04:59
These are very good things:
Astea sunt lucruri foarte bune
05:03
gettingobtinerea ridscăpa of povertysărăcie meansmijloace providingfurnizarea these servicesServicii
și a scăpa de sărăcie înseamnă a oferi aceste servicii
05:06
to almostaproape everyonetoata lumea on the planetplanetă.
aproape oricui de pe planetă.
05:09
And it's a great thing for this numbernumăr to go up.
Și este un lucru grozav ca acest număr să crească.
05:11
In the richbogat worldlume, perhapspoate the toptop one billionmiliard,
În lumea bogată, poate în primul miliard,
05:15
we probablyprobabil could cuta taia back and use lessMai puțin,
probabil că am putea să ne limităm și să folosim mai puțin,
05:17
but everyfiecare yearan, this numbernumăr, on averagein medie, is going to go up,
dar în fiecare an, această cifră, în medie, va crește,
05:19
and so, over all, that will more than doubledubla
așa că, în general, serviciile oferite fiecărei persoane
05:23
the servicesServicii deliveredlivrat perpe personpersoană.
vor crește de peste două ori.
05:27
Here we have a very basicde bază serviceserviciu:
Aici avem un serviciu foarte elementar.
05:30
Do you have lightingiluminat in your housecasă to be ablecapabil to readcitit your homeworkteme pentru acasă?
Aveți lumină în casă pentru a vă putea citi temele?
05:32
And, in factfapt, these kidscopii don't, so they're going out
Ei bine, acești copii nu au, așa că ies afară
05:35
and readingcitind theiral lor schoolşcoală work undersub the streetstradă lampslămpi.
și-și citesc temele la lumina becurilor de la stâlpi.
05:37
Now, efficiencyeficienţă, E, the energyenergie for eachfiecare serviceserviciu,
Apoi eficiența, E, energia pentru fiecare serviciu,
05:42
here finallyin sfarsit we have some good newsștiri.
aici avem în sfârșit ceva vești bune.
05:46
We have something that's not going up.
Avem ceva ce nu crește.
05:48
ThroughPrin variousvariat inventionsinventii and newnou waysmoduri of doing lightingiluminat,
Prin diferite invenții și moduri de iluminare,
05:50
throughprin differentdiferit typestipuri of carsautoturisme, differentdiferit waysmoduri of buildingclădire buildingsclădiri --
prin diferite tipuri de mașini, diferite moduri de a construi clădiri,
05:53
there are a lot of servicesServicii where you can bringaduce
există multe servicii unde poți reduce
05:58
the energyenergie for that serviceserviciu down quitedestul de substantiallysubstanţial.
energia pentru acel serviciu destul de substanțial,
06:01
Some individualindividual servicesServicii even bringaduce it down by 90 percentla sută.
în cazul anumitor servicii, chiar cu până la 90 la sută.
06:05
There are other servicesServicii like how we make fertilizerîngrăşământ,
Există alte servicii, de exemplu cum facem îngrășământ
06:08
or how we do airaer transporttransport,
sau cum facem transportul aerian,
06:11
where the roomscamere for improvementîmbunătăţire are fardeparte, fardeparte lessMai puțin.
unde e mult mai puțin loc pentru îmbunătățiri.
06:13
And so, overallper total here, if we're optimisticoptimist,
Așa că, în medie, dacă suntem optimiști,
06:17
we mayMai get a reductionreducere of a factorfactor of threeTrei to even, perhapspoate, a factorfactor of sixşase.
s-ar putea să obținem o reducere de trei până la, poate, șase ori.
06:19
But for these first threeTrei factorsfactori now,
Dar pentru acești trei factori de până acum,
06:26
we'vene-am goneplecat from 26 billionmiliard to, at bestCel mai bun, maybe 13 billionmiliard tonstone,
ajungem de la 26 de miliarde la, în cel mai bun caz, poate 13 miliarde de tone,
06:29
and that just won'tnu va cuta taia it.
iar asta nu e suficient.
06:34
So let's look at this fourthAl patrulea factorfactor --
Așa că hai să ne uităm la al patrulea factor
06:36
this is going to be a keycheie one --
— acesta va fi un factor cheie —
06:38
and this is the amountCantitate of COCO2 put out perpe eachfiecare unitunitate of energyenergie.
care este cantitatea de CO2 emisă pe unitatea de energie.
06:40
And so the questionîntrebare is: Can you actuallyde fapt get that to zerozero?
Iar întrebarea este: chiar se poate să o reducem la zero?
06:46
If you burna arde coalcărbune, no.
Dacă arzi cărbune, nu.
06:50
If you burna arde naturalnatural gasgaz, no.
Dacă arzi gaz natural, nu.
06:52
AlmostAproape everyfiecare way we make electricityelectricitate todayastăzi,
Aproape fiecare metodă de a produce electricitate astăzi,
06:54
exceptcu exceptia for the emergingîn curs de dezvoltare renewablesenergiile regenerabile and nuclearnuclear, putsputs out COCO2.
cu excepția metodelor regenerabile emergente și nucleare, emană CO2.
06:57
And so, what we're going to have to do at a globalglobal scalescară,
Ceea ce va trebui să facem la scară globală,
07:03
is createcrea a newnou systemsistem.
este să creăm un nou sistem.
07:06
And so, we need energyenergie miraclesminuni.
Deci, avem nevoie de miracole ale energiei.
07:09
Now, when I use the termtermen "miraclemiracol," I don't mean something that's impossibleimposibil.
Ei, când folosesc termenul miracol, nu mă refer la ceva ce este imposibil.
07:11
The microprocessormicroprocesor is a miraclemiracol. The personalpersonal computercomputer is a miraclemiracol.
Microprocesorul este un miracol. Calculatorul personal este un miracol.
07:15
The InternetInternet and its servicesServicii are a miraclemiracol.
Internetul și serviciile lui sunt un miracol.
07:20
So, the people here have participateda participat in the creationcreare of manymulți miraclesminuni.
Oamenii de aici au contribuit la crearea multor miracole.
07:23
UsuallyDe obicei, we don't have a deadlinetermen limita,
În mod normal nu avem un termen,
07:28
where you have to get the miraclemiracol by a certainanumit dateData.
ca să obții un miracol până la o dată anume.
07:30
UsuallyDe obicei, you just kinddrăguț of standstand by, and some come alongde-a lungul, some don't.
În mod normal doar aștepți și unele vin, unele nu.
07:32
This is a casecaz where we actuallyde fapt have to driveconduce at fulldeplin speedviteză
Acesta e un caz în care chiar trebuie să accelerăm la maximum
07:36
and get a miraclemiracol in a prettyfrumos tightstrâmt timelinecronologie.
și să obținem un miracol într-un interval destul de scurt.
07:40
Now, I thought, "How could I really capturecaptură this?
M-am gândit: oare cum aș putea zugrăvesc ideea?
07:45
Is there some kinddrăguț of naturalnatural illustrationilustrare,
Există vreo ilustrare naturală,
07:48
some demonstrationdemonstrație that would grabapuca people'soamenii lui imaginationimaginație here?"
vreo demonstrație care ar putea stimula imaginația oamenilor?
07:50
I thought back to a yearan agoîn urmă when I broughtadus mosquitosţânţarii,
M-am gândit că anul trecut am adus țânțari
07:55
and somehowoarecum people enjoyedsa bucurat that.
și se pare că unora le-a plăcut.
07:59
(LaughterRâs)
(Râsete)
08:01
It really got them involvedimplicat in the ideaidee of,
Chiar i-a implicat în ideea că,
08:03
you know, there are people who livetrăi with mosquitosţânţarii.
știți, sunt oameni care trăiesc cu țânțari.
08:06
So, with energyenergie, all I could come up with is this.
Ei, cu energia, tot ce am putut găsi a fost asta.
08:09
I decideda decis that releasingeliberarea fireflieslicuricii
M-am gândit să dau drumul câtorva licurici
08:14
would be my contributioncontribuţie to the environmentmediu inconjurator here this yearan.
și asta să fie contribuția mea la mediul de aici în acest an.
08:17
So here we have some naturalnatural fireflieslicuricii.
Așa că aici avem niște licurici naturali.
08:21
I'm told they don't bitemușca; in factfapt, they mightar putea not even leavepărăsi that jarborcan.
Mi s-a spus că nu mușcă. De fapt s-ar putea să nici nu iasă din borcan.
08:24
(LaughterRâs)
(Râsete)
08:27
Now, there's all sortsfelul of gimmickyínşelătoare solutionssoluţii like that one,
Ei, există tot felul de soluții șmechere ca aceasta,
08:30
but they don't really addadăuga up to much.
dar ele n-au cine știe ce valoare.
08:35
We need solutionssoluţii -- eitherfie one or severalmai mulți --
Avem nevoie de soluții, una sau mai multe,
08:37
that have unbelievablenecrezut scalescară
care au o scară incredibilă
08:41
and unbelievablenecrezut reliabilityfiabilitate,
și sunt de mare încredere
08:45
and, althoughcu toate ca there's manymulți directionsdirectii people are seekingcăutare,
și, deși oamenii caută în multe direcții,
08:47
I really only see fivecinci that can achieveobține the bigmare numbersnumerele.
eu văd doar cinci care pot să producă numere mari.
08:50
I've left out tidemaree, geothermalgeotermale, fusionfuziune, biofuelsbiocombustibili.
Am lăsat deoparte energia mareelor, geotermică, fuziunea, biocombustibilii.
08:54
Those mayMai make some contributioncontribuţie,
Ele s-ar putea să contribuie întrucâtva,
08:59
and if they can do better than I expectaştepta, so much the better,
iar dacă vor îmi vor întrece așteptările, cu atât mai bine.
09:01
but my keycheie pointpunct here
Dar ce vreau să subliniez aici
09:03
is that we're going to have to work on eachfiecare of these fivecinci,
este că va trebui să lucrăm la fiecare din acestea cinci
09:05
and we can't give up any of them because they look dauntingdescurajantă,
și că nu putem renunța la nici una dintre ele chiar dacă par copleșitoare,
09:09
because they all have significantsemnificativ challengesprovocări.
pentru că toate prezintă dificultăți semnificative.
09:13
Let's look first at the burningardere fossilfosil fuelscombustibili,
Hai să ne uităm mai întâi la arderea combustibililor fosili,
09:17
eitherfie burningardere coalcărbune or burningardere naturalnatural gasgaz.
fie arderea cărbunelui, fie a gazului natural.
09:19
What you need to do there, seemspare like it mightar putea be simplesimplu, but it's not,
Ceea ce trebuie făcut aici, pare simplu, dar nu este,
09:23
and that's to take all the COCO2, after you've burnedars it, going out the fluecoş de fum,
este să luăm CO2-ul, după ce l-am ars și iese pe horn,
09:26
pressurizepresurizarea it, createcrea a liquidlichid, put it somewhereundeva,
să-l presurizăm, să-l lichefiem, să-l punem undeva
09:32
and hopesperanţă it stayssejururi there.
și să sperăm că rămâne acolo.
09:35
Now we have some pilotpilot things that do this at the 60 to 80 percentla sută levelnivel,
Acum avem niște chestii pilot care fac asta la nivelul de 60 până la 80 la sută,
09:37
but gettingobtinerea up to that fulldeplin percentageprocent, that will be very trickycomplicat,
dar creșterea până la procentajul plin, asta va fi foarte dificil,
09:41
and agreeingfiind de acord on where these COCO2 quantitiescantităţile should be put will be hardgreu,
și va fi greu să ne înțelegem unde să punem cantitățile acestea de CO2,
09:45
but the toughestcele mai dificile one here is this long-termtermen lung issueproblema.
dar aici cea mai grea este problema pe termen lung.
09:51
Who'sCare pe going to be sure?
Cine va fi sigur?
09:54
Who'sCare pe going to guaranteegaranție something that is literallyliteralmente billionsmiliarde of timesori largermai mare
Cine va garanta ceva care e literalmente de miliarde de ori mai mare
09:56
than any typetip of wastedeşeuri you think of in termstermeni of nuclearnuclear or other things?
decât orice tip de reziduu la care vă puteți gândi, nuclear sau de alt fel?
10:00
This is a lot of volumevolum.
E un volum foarte mare.
10:04
So that's a toughgreu one.
E o problemă grea.
10:07
NextUrmătoarea would be nuclearnuclear.
Următoarea ar fi energia nucleară.
10:09
It alsode asemenea has threeTrei bigmare problemsProbleme:
Are și ea trei probleme mari.
10:11
CostCostul, particularlyîn special in highlyextrem de regulatedreglementate countriesțări, is highînalt;
Costul, în special în țări strict regularizate, e mare.
10:14
the issueproblema of the safetySiguranță, really feelingsentiment good about nothing could go wronggresit,
Problema siguranței, să fim liniștiți că nimic nu se poate întâmpla,
10:18
that, even thoughdeşi you have these humanuman operatorsoperatorii,
că, deși există acești operatori umani,
10:22
that the fuelcombustibil doesn't get used for weaponsarme.
combustibilul nu va fi folosit pentru arme.
10:25
And then what do you do with the wastedeşeuri?
Iar apoi ce faci cu reziduurile?
10:28
And, althoughcu toate ca it's not very largemare, there are a lot of concernspreocupările about that.
Și, chiar dacă nu sunt foarte multe, ne preocupă mult asta.
10:30
People need to feel good about it.
Oamenii trebuie să se simtă bine în legătura cu asta.
10:33
So threeTrei very toughgreu problemsProbleme that mightar putea be solvablerezolvabil,
Așa că există trei probleme foarte grele care s-ar putea sa aibă soluție
10:35
and so, should be workeda lucrat on.
și deci ar trebui să lucrăm la ele.
10:40
The last threeTrei of the fivecinci, I've groupedgrupate togetherîmpreună.
Ultimele trei din cele cinci le-am pus împreună.
10:42
These are what people oftende multe ori refertrimite to as the renewableregenerabile sourcessurse.
Acestea sunt cele pe care lumea le numește surse regenerabile.
10:45
And they actuallyde fapt -- althoughcu toate ca it's great they don't requirenecesita fuelcombustibil --
Dar ele — chiar dacă este minunat că nu au nevoie de combustibil —
10:49
they have some disadvantagesdezavantajele.
au unele dezavantaje.
10:53
One is that the densitydensitate of energyenergie gathereds-au adunat in these technologiestehnologii
Unul este că densitatea energiei produse de aceste tehnologii
10:55
is dramaticallydramatic lessMai puțin than a powerputere plantplantă.
este mult mai mică decât la o centrală electrică.
11:01
This is energyenergie farmingagricultură, so you're talkingvorbind about manymulți squarepătrat milesmile,
Acestea sunt ferme energetice, vorbim aici de mulți kilometri pătrați,
11:03
thousandsmii of time more areazonă than you think of as a normalnormal energyenergie plantplantă.
o suprafață de mii de ori mai mare decât la o centrală electrică normală.
11:07
AlsoDe asemenea, these are intermittentintermitentă sourcessurse.
Totodată acestea sunt surse intermitente.
11:12
The sunsoare doesn't shinestrălucire all day, it doesn't shinestrălucire everyfiecare day,
Soarele nu strălucește toată ziua și nu strălucește în fiecare zi,
11:15
and, likewisede asemenea, the windvânt doesn't blowa sufla all the time.
iar vântul nu bate nici el tot timpul.
11:18
And so, if you dependdepinde on these sourcessurse,
Dacă depindem de aceste surse,
11:21
you have to have some way of gettingobtinerea the energyenergie
ne trebuie o metodă de a obține energie
11:23
duringpe parcursul those time periodsperioadele that it's not availabledisponibil.
în acele perioade când ea nu este disponibilă.
11:26
So, we'vene-am got bigmare costa costat challengesprovocări here,
Aici avem mari probleme bănești.
11:29
we have transmissiontransmisie challengesprovocări:
Avem dificultăți cu transportul.
11:32
for exampleexemplu, say this energyenergie sourcesursă is outsidein afara your countryțară;
De exemplu, să spunem că o sursă de energie se află în afara țării,
11:34
you not only need the technologytehnologie,
nu ai nevoie doar de tehnologie,
11:37
but you have to dealafacere with the riskrisc of the energyenergie comingvenire from elsewhereîn altă parte.
ci trebuie să te expui și riscului ca energia să provină de altundeva.
11:39
And, finallyin sfarsit, this storagedepozitare problemproblemă.
Și, în final, există problema înmagazinării.
11:44
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wenta mers throughprin and lookedprivit at
Și, pentru a înțelege dimensiunea, am luat la mână
11:46
all the typestipuri of batteriesbaterii that get madefăcut --
toate tipurile de baterii care sunt produse,
11:49
for carsautoturisme, for computerscalculatoare, for phonestelefoane, for flashlightslanterne, for everything --
pentru mașini, calculatoare, telefoane, lanterne, orice.
11:52
and comparedcomparativ that to the amountCantitate of electricalelectric energyenergie the worldlume usesutilizări,
Am comparat cu cantitatea de energie pe care o consumă lumea
11:56
and what I foundgăsite is that all the batteriesbaterii we make now
și am descoperit că toate bateriile pe care le producem acum
12:01
could storemagazin lessMai puțin than 10 minutesminute of all the energyenergie.
ar putea înmagazina mai puțin de 10 minute din totalul de energie.
12:05
And so, in factfapt, we need a bigmare breakthroughdescoperire here,
Așa că, de fapt, avem nevoie de un progres semnificativ aici,
12:09
something that's going to be a factorfactor of 100 better
o soluție de o sută de ori mai bună
12:12
than the approachesabordari we have now.
decât ce avem acum.
12:16
It's not impossibleimposibil, but it's not a very easyuşor thing.
Nu e imposibil, dar nu e lucru ușor.
12:18
Now, this showsspectacole up when you try to get the intermittentintermitentă sourcesursă
Problema asta apare când vrem ca sursa intermitentă
12:22
to be abovede mai sus, say, 20 to 30 percentla sută of what you're usingutilizând.
să fie peste, să zicem, 20–30% din consum.
12:26
If you're countingsocoteală on it for 100 percentla sută,
Dacă ne bazăm pe ea pentru 100%,
12:30
you need an incredibleincredibil miraclemiracol batterybaterie.
avem nevoie de o baterie miracol.
12:32
Now, how we're going to go forwardredirecţiona on this -- what's the right approachabordare?
Ei, cum vom merge mai departe, care e drumul potrivit?
12:38
Is it a ManhattanManhattan ProjectProiect? What's the thing that can get us there?
Este un Proiect Manhattan? Ce ne poate ajuta să ajungem acolo?
12:41
Well, we need lots of companiescompanii workinglucru on this, hundredssute.
Ei bine, avem nevoie de multe firme care să lucreze la asta, sute.
12:45
In eachfiecare of these fivecinci pathscăi, we need at leastcel mai puţin a hundredsută people.
Pe fiecare dintre aceste cinci drumuri, avem nevoie de cel puțin 100 de oameni.
12:50
And a lot of them, you'llveți look at and say, "They're crazynebun." That's good.
Iar la mulți dintre ei vă veți uita și veți spune că sunt nebuni. Asta e bine.
12:53
And, I think, here in the TEDTED groupgrup,
Cred că aici în grupul TED
12:57
we have manymulți people who are alreadydeja pursuingurmărirea this.
avem mulți oameni care deja sunt pe acest drum.
13:00
BillProiect de lege GrossBrut has severalmai mulți companiescompanii, includinginclusiv one calleddenumit eSolareSolar
Bill Gross are câteva companii, între care una numită eSolar,
13:04
that has some great solarsolar thermaltermică technologiestehnologii.
care are niște tehnologii solare termale excelente.
13:08
VinodAndreea Khosla'sKhosla pe investinginvestiții in dozenszeci of companiescompanii
Vinod Khosla investește în zeci de companii
13:10
that are doing great things and have interestinginteresant possibilitiesposibilităţi,
care fac lucruri remarcabile și au posibilități interesante,
13:14
and I'm tryingîncercat to help back that.
iar eu încerc să-l susțin.
13:18
NathanNathan MyhrvoldMyhrvold and I actuallyde fapt are backingsprijin a companycompanie
Nathan Myhrvold și cu mine chiar susținem o companie
13:20
that, perhapspoate surprisinglysurprinzător, is actuallyde fapt takingluare the nuclearnuclear approachabordare.
care, poate în mod surprinzător, urmează calea nucleară.
13:24
There are some innovationsinovații in nuclearnuclear: modularmodular, liquidlichid.
Există unele inovații în domeniul nuclear: modularitate, lichid.
13:28
And innovationinovaţie really stoppedoprit in this industryindustrie quitedestul de some agoîn urmă,
Dar inovația chiar s-a oprit în domeniul acesta acum multă vreme,
13:32
so the ideaidee that there's some good ideasidei layingde stabilire a around is not all that surprisingsurprinzător.
așa că n-ar fi surprinzător să existe niște idei bune pe undeva.
13:36
The ideaidee of TerraPowerTerraPower is that, insteadin schimb of burningardere a partparte of uraniumuraniu --
Ideea TerraPower este că, în loc să ardem o parte din uraniu,
13:41
the one percentla sută, whichcare is the U235 --
acel 1% care este U235,
13:47
we decideda decis, "Let's burna arde the 99 percentla sută, the U238."
noi ne-am decis să ardem cei 99% de U238.
13:50
It is kinddrăguț of a crazynebun ideaidee.
Este o idee cam nebunească.
13:55
In factfapt, people had talkeda vorbit about it for a long time,
De fapt s-a vorbit despre ea de multă vreme,
13:57
but they could never simulatesimula properlycum se cuvine whetherdacă it would work or not,
dar nu s-a putut niciodată simula cum trebuie dacă ar funcționa sau nu.
14:00
and so it's throughprin the adventapariţia of modernmodern supercomputerssupercalculatoare
Doar datorită apariției supercomputerelor moderne
14:04
that now you can simulatesimula and see that, yes,
acum se poate simula și vedea că, într-adevăr,
14:07
with the right material'smaterialului approachabordare, this looksarată like it would work.
folosind materialele potrivite, se pare că ar funcționa.
14:09
And, because you're burningardere that 99 percentla sută,
Și, pentru că se ard cei 99%,
14:15
you have greatlyfoarte mult improvedîmbunătățit costa costat profileprofilul.
profilul costurilor e mult îmbunătățit.
14:18
You actuallyde fapt burna arde up the wastedeşeuri, and you can actuallyde fapt use as fuelcombustibil
De fapt ardem reziduurile și putem folosi drept combustibil
14:22
all the leftoverramasita wastedeşeuri from today'sastăzi reactorsreactoare.
toate reziduurile rămase de la reactoarele de azi.
14:26
So, insteadin schimb of worryingîngrijorătoare about them, you just take that. It's a great thing.
În loc să ne facem griji pentru ele, le folosim. E un lucru grozav.
14:29
It breathesRespiră this uraniumuraniu as it goesmerge alongde-a lungul, so it's kinddrăguț of like a candlelumânare.
Inspiră uraniul pe măsură ce avansează. E ca un fel de lumânare.
14:34
You can see it's a logButuruga there, oftende multe ori referredmenționate to as a travelingcălător waveval reactorreactor.
Vedeți aici un fel de buștean, numit adesea „reactor cu undă progresivă”.
14:38
In termstermeni of fuelcombustibil, this really solvesrezolvă the problemproblemă.
În ce privește combustibilul, asta chiar rezolvă problema.
14:42
I've got a pictureimagine here of a placeloc in KentuckyKentucky.
Am aici o poză a unui loc din Kentucky.
14:46
This is the leftoverramasita, the 99 percentla sută,
Acestea sunt reziduuri, cei 99%
14:49
where they'vele-au takenluate out the partparte they burna arde now,
rămași după ce s-a consumat partea care se arde acum.
14:51
so it's calleddenumit depletedepuizat uraniumuraniu.
Se cheamă uraniu sărăcit.
14:53
That would powerputere the U.S. for hundredssute of yearsani.
Acoperă nevoile de energie ale Statelor Unite pentru sute de ani.
14:55
And, simplypur şi simplu by filteringfiltrare seawaterapa de mare in an inexpensiveieftin processproces,
Iar prin simpla filtrare a apei de mare într-un proces necostisitor
14:58
you'dte-ai have enoughdestul fuelcombustibil for the entireîntreg lifetimedurata de viață of the restodihnă of the planetplanetă.
am avea destul combustibil pentru întreaga viață a planetei.
15:01
So, you know, it's got lots of challengesprovocări aheadînainte,
Așadar ne așteaptă o mulțime de dificultăți,
15:06
but it is an exampleexemplu of the manymulți hundredssute and hundredssute of ideasidei
dar este un exemplu din multe sute și sute de idei
15:10
that we need to movemișcare forwardredirecţiona.
de care avem nevoie pentru a avansa.
15:15
So let's think: How should we measuremăsura ourselvesnoi insine?
Hai să ne gândim, cum am putea să ne evaluăm?
15:18
What should our reportraport cardcard look like?
Cum ar trebui să arate carnetul nostru de note?
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
Ei bine, hai să vedem unde trebuie să ajungem,
15:24
and then look at the intermediateintermediar.
iar apoi să ne uităm la pașii intermediari.
15:27
For 2050, you've heardauzit manymulți people talk about this 80 percentla sută reductionreducere.
Pentru 2050 ați auzit multă lume vorbind despre această reducere de 80%.
15:29
That really is very importantimportant, that we get there.
Este foarte important să ajungem acolo.
15:34
And that 20 percentla sută will be used up by things going on in poorsărac countriesțări,
Iar cei 20 la sută vor fi consumați de ce se întâmplă în țări sărace
15:38
still some agricultureagricultură,
și în continuare de agricultură.
15:42
hopefullyin speranta we will have cleanedcurățate up forestryforestiere, cementciment.
Să sperăm că vom fi curățat silvicultura, cimentul.
15:44
So, to get to that 80 percentla sută,
Pentru a ajunge la cei 80 la sută,
15:48
the developeddezvoltat countriesțări, includinginclusiv countriesțări like ChinaChina,
țările dezvoltate, incluzând țări ca și China,
15:51
will have had to switchintrerupator theiral lor electricityelectricitate generationgeneraţie altogethercu totul.
vor trebui să-și modifice producția de electricitate în întregime.
15:55
So, the other gradecalitate is: Are we deployingimplementarea this zero-emissionzero emisii technologytehnologie,
Cealaltă notă este dacă aplicăm această tehnologie cu emisii zero,
16:00
have we deployeddesfășurată it in all the developeddezvoltat countriesțări
dacă am introdus-o în toate țările dezvoltate
16:06
and we're in the processproces of gettingobtinerea it elsewhereîn altă parte?
și suntem în curs de a o duce în restul lumii.
16:08
That's supersuper importantimportant.
Asta este super important.
16:11
That's a keycheie elementelement of makingluare that reportraport cardcard.
Acesta este un element cheie în completarea carnetului de note.
16:13
So, backingsprijin up from there, what should the 2020 reportraport cardcard look like?
Facem un pas înapoi: cum ar trebui să arate carnetul de note din 2020?
16:17
Well, again, it should have the two elementselement.
Ei bine, din nou ar trebui să aibă două elemente.
16:22
We should go throughprin these efficiencyeficienţă measuresmăsuri to startstart gettingobtinerea reductionsreduceri:
Ar trebui aplicăm aceste măsuri de eficientizare pentru a începe să avem reduceri.
16:24
The lessMai puțin we emitemit, the lessMai puțin that sumsumă will be of COCO2,
Cu cât emitem mai puțin, cu atât mai mică va fi suma de CO2
16:28
and, thereforeprin urmare, the lessMai puțin the temperaturetemperatura.
și, astfel, temperatura mai scăzută.
16:31
But in some waysmoduri, the gradecalitate we get there,
Dar într-un fel, nota pe care o primim,
16:33
doing things that don't get us all the way to the bigmare reductionsreduceri,
făcând lucruri care nu ne duc până la reducerile mari,
16:36
is only equallyin aceeasi masura, or maybe even slightlypuțin lessMai puțin, importantimportant than the other,
este doar în mod egal sau poate chiar puțin mai puțin importantă decât cealaltă,
16:40
whichcare is the piecebucată of innovationinovaţie on these breakthroughsdescoperiri.
care este porția de inovație a acestor progrese.
16:44
These breakthroughsdescoperiri, we need to movemișcare those at fulldeplin speedviteză,
Aceste progrese trebuie aduse la viteză maximă
16:48
and we can measuremăsura that in termstermeni of companiescompanii,
și asta putem măsura în raport cu companiile,
16:51
pilotpilot projectsproiecte, regulatoryreglementare things that have been changedschimbat.
proiectele pilot și reglementările care au fost schimbate.
16:54
There's a lot of great bookscărți that have been writtenscris about this.
S-au scris multe cărți excelente pe tema aceasta.
16:57
The AlAl GoreGore bookcarte, "Our ChoiceAlegerea"
Cartea lui Al Gore, „Alegerea noastră”
17:00
and the DavidDavid McKayMcKay bookcarte, "SustainableDurabilă EnergyEnergie WithoutFără the HotFierbinte AirAer."
și cartea lui David MacKay, „Energie durabilă — fără înfierbântare”.
17:03
They really go throughprin it and createcrea a frameworkcadru
Ele iau totul la mână și creează o structură
17:06
that this can be discusseddiscutat broadlyîn linii mari,
așa încât lumea să poată discuta despre aceste lucruri,
17:09
because we need broadlarg backingsprijin for this.
pentru că avem nevoie de o susținere largă pentru asta.
17:11
There's a lot that has to come togetherîmpreună.
Trebuie ca multe lucruri să fie puse cap la cap.
17:14
So this is a wishdori.
Este o dorință.
17:16
It's a very concretebeton wishdori that we inventinventa this technologytehnologie.
E o dorință foarte concretă ca noi să inventăm această tehnologie.
17:18
If you gavea dat me only one wishdori for the nextUrmător → 50 yearsani --
Dacă aș putea să-mi aleg doar o dorință pentru următorii 50 de ani,
17:22
I could pickalege who'scine presidentpreședinte,
aș putea alege cine să fie președinte,
17:25
I could pickalege a vaccinevaccin, whichcare is something I love,
aș putea alege un vaccin, lucru care mă pasionează,
17:27
or I could pickalege that this thing
sau aș putea să aleg asta:
17:30
that's halfjumătate the costa costat with no COCO2 getsdevine inventedinventat --
energie la jumătate de preț, fără CO2.
17:32
this is the wishdori I would pickalege.
Eu dorința asta aș alege-o.
17:36
This is the one with the greatestcea mai mare impactefect.
Are impactul cel mai mare.
17:38
If we don't get this wishdori,
Dacă nu ni se îndeplinește această dorință,
17:40
the divisiondiviziune betweenîntre the people who think shortmic de statura termtermen and long termtermen will be terribleteribil,
diviziunea între oamenii care gândesc pe termen scurt și pe termen lung va fi îngrozitoare,
17:42
betweenîntre the U.S. and ChinaChina, betweenîntre poorsărac countriesțări and richbogat,
între Statele Unite și China, între țările sărace și cele bogate,
17:46
and mostcel mai of all the livesvieți of those two billionmiliard will be fardeparte worsemai rau.
și în mod special viața acelor două miliarde de oameni va fi mult mai rea.
17:49
So, what do we have to do?
Ce trebuie să facem?
17:54
What am I appealingatrăgătoare to you to stepEtapa forwardredirecţiona and driveconduce?
Ce vă rog pe dumneavoastră să faceți mai departe și să puneți în mișcare?
17:56
We need to go for more researchcercetare fundingfinanțarea.
Avem nevoie de mai multe fonduri de cercetare.
18:01
When countriesțări get togetherîmpreună in placeslocuri like CopenhagenCopenhaga,
Când țările se întrunesc, de exemplu la Copenhaga,
18:04
they shouldn'tnu ar trebui just discussdiscuta the COCO2.
n-ar trebui să discute doar despre CO2.
18:06
They should discussdiscuta this innovationinovaţie agendaagendă,
Ar trebui să discute despre acest plan de inovații.
18:09
and you'dte-ai be stunneduimit at the ridiculouslyridicol lowscăzut levelsniveluri of spendingcheltuire
V-ar surprinde cât de ridicol de mici sunt cheltuielile
18:11
on these innovativeinovatoare approachesabordari.
pentru aceste cercetări inovatoare.
18:16
We do need the marketpiaţă incentivesstimulente -- COCO2 taxfiscale, capcapac and tradecomerț --
E nevoie și de stimulii de piață, de taxa pe CO2, de bursa emisiilor,
18:18
something that getsdevine that pricePreț signalsemnal out there.
încât să se facă auzit semnalul prețurilor.
18:22
We need to get the messagemesaj out.
Trebuie să răspândim mesajul.
18:25
We need to have this dialoguedialog be a more rationalraţional, more understandablede inteles dialoguedialog,
Trebuie ca această conversație să devină mai rațională, mai inteligibilă,
18:27
includinginclusiv the stepspași that the governmentGuvern takes.
incluzând măsurile pe care le ia guvernul.
18:30
This is an importantimportant wishdori, but it is one I think we can achieveobține.
Este o dorință importantă, dar pe care cred că o putem îndeplini.
18:33
Thank you.
Vă mulțumesc.
18:37
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
18:39
Thank you.
Vă mulțumesc.
18:50
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. Thank you.
Chris Anderson: Mulțumesc. Mulțumesc.
18:52
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
18:54
Thank you. So to understanda intelege more about TerraPowerTerraPower, right --
Mulțumesc. Ca să înțeleg mai bine despre TerraPower,
18:59
I mean, first of all, can you give a sensesens of what scalescară of investmentinvestiție this is?
în primul rând, poți oferi o idee despre scala investițiilor?
19:05
BilBil GatesPorti: To actuallyde fapt do the softwaresoftware-ul, buya cumpara the supercomputersupercomputer,
Bill Gates: Pentru a face software-ul, a cumpăra supercomputerul,
19:10
hireînchiriere all the great scientistsoamenii de știință, whichcare we'vene-am doneTerminat,
a angaja oameni de știință competenți, ceea ce am și făcut,
19:14
that's only tenszeci of millionsmilioane,
sunt doar zeci de milioane.
19:16
and even onceo singura data we testTest our materialsmateriale out in a RussianRusă reactorreactor
Chiar și după ce ne testăm materialele într-un reactor rusesc,
19:19
to make sure that our materialsmateriale work properlycum se cuvine,
pentru a fi siguri că materialele noastre funcționează cum trebuie,
19:22
then you'llveți only be up in the hundredssute of millionsmilioane.
vom ajunge abia la sute de milioane.
19:26
The toughgreu thing is buildingclădire the pilotpilot reactorreactor;
Partea dificilă este construcția reactorului pilot,
19:28
findingdescoperire the severalmai mulți billionmiliard, findingdescoperire the regulatorregulator, the locationLocație
găsirea celor câteva miliarde, a autorităților, a amplasamentului
19:31
that will actuallyde fapt buildconstrui the first one of these.
construcția efectivă a primului dintre acestea.
19:36
OnceO dată you get the first one builtconstruit, if it workslucrări as advertisedpublicitate,
După ce-l construiești pe primul, dacă merge ca în reclamă,
19:38
then it's just clearclar as day, because the economicseconomie, the energyenergie densitydensitate,
atunci e clar ca lumina zilei, pentru că economia, densitatea energetică,
19:42
are so differentdiferit than nuclearnuclear as we know it.
sunt foarte diferite de cele obișnuite din domeniul nuclear.
19:46
CACA: And so, to understanda intelege it right, this involvesimplică buildingclădire deepadâncime into the groundsol
CA: Ca să înțelegem cum trebuie, asta presupune construirea în pământ, la adâncime,
19:48
almostaproape like a verticalvertical kinddrăguț of columncoloană of nuclearnuclear fuelcombustibil,
a unui fel de coloană verticală de combustibil nuclear,
19:52
of this sortfel of spenta petrecut uraniumuraniu,
de acest tip de uraniu consumat,
19:56
and then the processproces startsîncepe at the toptop and kinddrăguț of workslucrări down?
iar apoi procesul începe de sus și cumva merge în jos?
19:58
BGBG: That's right. TodayAstăzi, you're always refuelingrealimentare the reactorreactor,
BG: Așa este. Astăzi tot timpul trebuie să realimentezi reactorul,
20:01
so you have lots of people and lots of controlscontroale that can go wronggresit:
încât sunt mulți oameni și multe dispozitive care pot greși,
20:04
that thing where you're openingdeschidere it up and movingin miscare things in and out,
în acel loc unde deschizi și miști obiecte înăuntru și în afară.
20:07
that's not good.
Asta nu e bine.
20:10
So, if you have very cheapieftin fuelcombustibil that you can put 60 yearsani in --
Dacă ai combustibil foarte ieftin pe care poți să-l lași acolo 60 de ani
20:12
just think of it as a logButuruga --
— îl putem asemăna cu un buștean —
20:17
put it down and not have those samela fel complexitiescomplexități.
îl așezi și nu ai aceleași complexități.
20:19
And it just sitssta there and burnsarsuri for the 60 yearsani, and then it's doneTerminat.
Doar stă acolo și arde timp de 60 de ani, iar apoi e gata.
20:22
CACA: It's a nuclearnuclear powerputere plantplantă that is its ownpropriu wastedeşeuri disposaleliminare solutionsoluţie.
CA: Este o centrală nucleară care este și propria soluție de eliminare a deșeurilor.
20:27
BGBG: Yeah. Well, what happensse întâmplă with the wastedeşeuri,
BG: Da. Ei bine, ceea ce se întâmplă cu reziduurile,
20:31
you can let it sitsta there -- there's a lot lessMai puțin wastedeşeuri undersub this approachabordare --
le poți lăsa acolo — există mult mai puține reziduuri în modul acesta —
20:33
then you can actuallyde fapt take that,
iar apoi le poți chiar lua
20:38
and put it into anothero alta one and burna arde that.
și pune în altul să ardă acolo.
20:40
And we startstart off actuallyde fapt by takingluare the wastedeşeuri that existsexistă todayastăzi,
Iar noi începem cu reziduurile care există astăzi,
20:43
that's sittingședință in these coolingrăcire poolspiscine or dryuscat caskingcasking by reactorsreactoare --
aflate acum în bazine de răcire sau la uscat în rezervoare lângă reactoare.
20:47
that's our fuelcombustibil to beginÎNCEPE with.
De la acest combustibil pornim.
20:51
So, the thing that's been a problemproblemă from those reactorsreactoare
Lucrul ce reprezintă o problemă pentru aceste reactoare
20:53
is actuallyde fapt what getsdevine fedhrănit into oursa noastra,
este chiar materia primă pentru ale noastre
20:56
and you're reducingreduce the volumevolum of the wastedeşeuri quitedestul de dramaticallydramatic
și reducem volumul de deșeuri considerabil
20:58
as you're going throughprin this processproces.
prin acest proces.
21:01
CACA: I mean, you're talkingvorbind to differentdiferit people around the worldlume
CA: Dar în discuțiile cu diferiți oameni din toată lumea
21:03
about the possibilitiesposibilităţi here.
în legătură cu posibilitățile,
21:05
Where is there mostcel mai interestinteres in actuallyde fapt doing something with this?
unde ai găsit cel mai mare interes pentru a se face ceva concret?
21:07
BGBG: Well, we haven'tnu au pickedales a particularspecial placeloc,
BG: Nu am ales un loc precis
21:10
and there's all these interestinginteresant disclosureDezvaluirea rulesnorme about anything that's calleddenumit "nuclearnuclear,"
și există toate aceste reguli de divulgare legate de domeniul nuclear.
21:13
so we'vene-am got a lot of interestinteres,
Ne interesează mult,
21:21
that people from the companycompanie have been in RussiaRusia, IndiaIndia, ChinaChina --
încât oamenii din companie s-au dus în Rusia, India, China.
21:23
I've been back seeingvedere the secretarysecretar of energyenergie here,
Eu m-am întâlnit aici cu ministrul energiei și am vorbit despre
21:27
talkingvorbind about how this fitsse potrivește into the energyenergie agendaagendă.
locul acestei idei în agenda energetică.
21:29
So I'm optimisticoptimist. You know, the FrenchFranceză and JapaneseJaponeză have doneTerminat some work.
Sunt optimist. Să știți că francezii și japonezii au făcut câte ceva.
21:33
This is a variantvarianta on something that has been doneTerminat.
Aceasta este o variantă a ceva ce s-a făcut deja.
21:36
It's an importantimportant advanceavans, but it's like a fastrapid reactorreactor,
Este o dezvoltare importantă, dar e ca un reactor rapid
21:40
and a lot of countriesțări have builtconstruit them,
și multe țări le-au construit,
21:44
so anybodycineva who'scine doneTerminat a fastrapid reactorreactor is a candidatecandidat to be where the first one getsdevine builtconstruit.
așa că oricare din țările care au construit un reactor rapid poate fi cea în care va fi construit primul dintre ele.
21:46
CACA: So, in your mindminte, timescaleinterval de timp and likelihoodprobabilitate
CA: Ce părere ai, când și cu ce probabilitate
21:51
of actuallyde fapt takingluare something like this livetrăi?
se va realiza concret?
21:56
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scalescară mare, electro-generationElectro-generare things
BG: Pentru unul dintre generatoarele electrice de mari dimensiuni
21:59
that's very cheapieftin,
care e foarte ieftin
22:04
we have 20 yearsani to inventinventa and then 20 yearsani to deployimplementa.
avem 20 de ani să-l inventăm și apoi 20 de ani să-l implementăm.
22:06
That's sortfel of the deadlinetermen limita that the environmentalde mediu modelsmodele
Cam acesta e termenul limită pe care modelele de mediu
22:10
have shownafișate us that we have to meetîntâlni.
ne-au arătat că trebuie să-l respectăm.
22:15
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichcare is wishingcare doresc for a lot --
Iar TerraPower, dacă lucrurile merg bine, ceea ce e o dorință mare,
22:17
could easilyuşor meetîntâlni that.
ar putea să respecte ușor termenul.
22:22
And there are, fortunatelydin fericire now, dozenszeci of companiescompanii --
Acum există, din fericire, zeci de companii,
22:24
we need it to be hundredssute --
avem nevoie să fie sute,
22:27
who, likewisede asemenea, if theiral lor scienceştiinţă goesmerge well,
care, de asemenea, dacă cercetarea lor merge bine,
22:29
if the fundingfinanțarea for theiral lor pilotpilot plantsplante goesmerge well,
dacă finanțarea pentru reactoarele lor pilot merge bine,
22:31
that they can competeconcura for this.
pot să concureze pentru asta.
22:34
And it's bestCel mai bun if multiplemultiplu succeeda reusi,
Și e cel mai bine dacă reușesc mai multe,
22:36
because then you could use a mixamesteca of these things.
pentru că atunci am putea combina lucrurile.
22:38
We certainlycu siguranță need one to succeeda reusi.
Avem nevoie ca măcar una să reușească.
22:41
CACA: In termstermeni of big-scalescară mare possibleposibil gamejoc changesschimbări,
CA: Ca schimbări posibile pe scară largă,
22:43
is this the biggestCea mai mare that you're awareconștient of out there?
este aceasta cea mai mare pe care o cunoști?
22:46
BGBG: An energyenergie breakthroughdescoperire is the mostcel mai importantimportant thing.
BG: O revoluție energetică este cel mai important lucru.
22:49
It would have been, even withoutfără the environmentalde mediu constraintconstrângere,
Ar fi fost chiar și fără limitările de mediu,
22:53
but the environmentalde mediu constraintconstrângere just makesmărci it so much greatermai mare.
dar limitările de mediu o fac cu atât mai semnificativă.
22:55
In the nuclearnuclear spacespaţiu, there are other innovatorsinovatori.
În domeniul nuclear mai sunt și alți inovatori.
23:00
You know, we don't know theiral lor work as well as we know this one,
Știți, nu le cunoaștem munca la fel de bine ca pe aceasta,
23:03
but the modularmodular people, that's a differentdiferit approachabordare.
dar există cei care merg pe modularitate, care e o altă cale.
23:06
There's a liquid-typeTipul de lichid reactorreactor, whichcare seemspare a little hardgreu,
Există și un reactor de tip lichid, care pare puțin dificil,
23:09
but maybe they say that about us.
dar poate și ei spun la fel despre noi.
23:13
And so, there are differentdiferit onescele,
Așa că există o varietate.
23:15
but the beautyfrumuseţe of this is a moleculemoleculă of uraniumuraniu
Frumusețea este că o moleculă de uraniu
23:18
has a millionmilion timesori as much energyenergie as a moleculemoleculă of, say, coalcărbune,
are de un milion de ori mai multă energie decât, să spunem, una de cărbune.
23:21
and so -- if you can dealafacere with the negativesnegative,
Deci dacă putem rezolva părțile negative,
23:25
whichcare are essentiallyin esenta the radiationradiație --
adică în esență radiația,
23:28
the footprinturmă and costa costat, the potentialpotenţial,
atunci amprenta ecologică, costul, potențialul,
23:31
in termstermeni of effectefect on landteren and variousvariat things,
ca efect asupra terenului și așa mai departe,
23:34
is almostaproape in a classclasă of its ownpropriu.
uraniul aproape că formează o clasă de unul singur.
23:36
CACA: If this doesn't work, then what?
CA: Dar dacă nu va funcționa?
23:40
Do we have to startstart takingluare emergencycaz de urgență measuresmăsuri
Va trebui să începem să luăm măsuri de urgență
23:44
to try and keep the temperaturetemperatura of the earthPământ stablegrajd?
pentru a menține temperatura pământului stabilă?
23:48
BGBG: If you get into that situationsituatie,
BG: Dacă ajungem în situația asta
23:51
it's like if you've been over-eatingsupra-mananca, and you're about to have a heartinimă attackatac:
e ca și când ai mânca prea mult și ești pe punctul de a avea un atac de cord.
23:53
Then where do you go? You mayMai need heartinimă surgeryinterventie chirurgicala or something.
Atunci ce faci? Se poate să ai nevoie de chirurgie cardiacă sau așa ceva.
23:58
There is a linelinia of researchcercetare on what's calleddenumit geoengineeringgeoengineering,
Există o direcție de cercetare în ceea ce se cheamă geoinginerie,
24:02
whichcare are variousvariat techniquestehnici that would delayîntârziere the heatingIncalzi
care cuprinde diferite tehnici de a amâna încălzirea
24:06
to buya cumpara us 20 or 30 yearsani to get our actact togetherîmpreună.
cu 20 sau 30 de ani, până ne organizăm.
24:09
Now, that's just an insuranceasigurare policypolitică.
Dar asta e doar o poliță de asigurare.
24:12
You hopesperanţă you don't need to do that.
Sperăm să nu avem nevoie de ea.
24:14
Some people say you shouldn'tnu ar trebui even work on the insuranceasigurare policypolitică
Unii spun chiar că nici măcar nu ar trebui să lucrăm la polița de asigurare,
24:16
because it mightar putea make you lazyleneş,
pentru că ne-ar putea face leneși,
24:18
that you'llveți keep eatingmâncare because you know heartinimă surgeryinterventie chirurgicala will be there to saveSalvați you.
că vom continua să mâncăm pentru că știm că ne va salva chirurgia cardiacă.
24:20
I'm not sure that's wiseînţelept, givendat the importanceimportanţă of the problemproblemă,
Nu cred că asta este înțelept, având în vedere importanța problemei,
24:24
but there's now the geoengineeringgeoengineering discussiondiscuţie
dar există în geoinginerie discuția aceasta,
24:27
about -- should that be in the back pocketbuzunar in casecaz things happenîntâmpla fastermai repede,
dacă n-ar trebui să ținem polița în buzunar în caz că lucrurile se precipită
24:31
or this innovationinovaţie goesmerge a lot slowerMai lent than we expectaştepta?
sau dacă această inovație merge mult mai încet decât ne așteptăm.
24:35
CACA: ClimateClima skepticsscepticii: If you had a sentenceteză or two to say to them,
CA: Scepticii schimbării climei: într-o propoziție sau două,
24:40
how mightar putea you persuadeconvinge them that they're wronggresit?
ce le-ai spune pentru a-i convinge că greșesc?
24:45
BGBG: Well, unfortunatelydin pacate, the skepticsscepticii come in differentdiferit campstabere.
BG: Din nefericire, scepticii țin de diferite tabere.
24:50
The onescele who make scientificștiințific argumentsargumente are very fewpuțini.
Cei care au argumente științifice sunt foarte puțini.
24:54
Are they sayingzicală that there's negativenegativ feedbackparere effectsefecte
Spun că există efecte de reacție inversă negativă
24:58
that have to do with cloudsnori that offsetoffset things?
legate de norii care modifică lucrurile?
25:01
There are very, very fewpuțini things that they can even say
Există foarte, foarte puține lucruri pe care le pot spune.
25:03
there's a chanceşansă in a millionmilion of those things.
Au o șansă dintr-un milion să aibă dreptate.
25:06
The mainprincipal problemproblemă we have here, it's kinddrăguț of like AIDSSIDA.
Problema principală aici este cam ca la SIDA.
25:09
You make the mistakegreşeală now, and you paya plati for it a lot latermai tarziu.
Faci greșeala acum și plătești pentru ea mult mai târziu.
25:12
And so, when you have all sortsfelul of urgenturgent problemsProbleme,
Când ai tot felul de probleme urgente,
25:16
the ideaidee of takingluare paindurere now that has to do with a gaincâştig latermai tarziu,
ideea e să suporți durerea acum pentru a avea un câștig mai târziu,
25:20
and a somewhatoarecum uncertainincert paindurere thing --
iar durerea este oarecum incertă.
25:23
in factfapt, the IPCCIPCC reportraport, that's not necessarilyîn mod necesar the worstcel mai rău casecaz,
De fapt avem raportul IPCC, care nu reflectă cazul cel mai rău,
25:26
and there are people in the richbogat worldlume who look at IPCCIPCC
și există oameni în lumea bogată care se uită la IPCC
25:32
and say, "OK, that isn't that bigmare of a dealafacere."
și spun: lasă, nu chiar e așa mare lucru.
25:34
The factfapt is it's that uncertainincert partparte that should movemișcare us towardscătre this.
De fapt tocmai incertitudinea ar trebui să ne motiveze spre asta.
25:38
But my dreamvis here is that, if you can make it economiceconomic,
Dar visul meu aici este să obținem un randament economic
25:42
and meetîntâlni the COCO2 constraintsconstrângeri,
și simultan să respectăm și limitele de CO2,
25:45
then the skepticsscepticii say, "OK,
și atunci scepticii vor spune:
25:47
I don't careîngrijire that it doesn't put out COCO2,
bine, nu îmi pasă că nu emite CO2,
25:49
I kinddrăguț of wishdori it did put out COCO2,
ba chiar parcă mi-aș dori să emită CO2,
25:51
but I guessghici I'll acceptAccept it because it's cheapermai ieftin than what's come before."
dar am s-o accept pentru că este mai ieftin decât înainte.
25:53
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
25:57
CACA: And so, that would be your responseraspuns to the BjornBjorn LomborgLomborg argumentargument,
CA: Deci acesta ar fi răspunsul tău la argumentul lui Bjorn Lomborg,
26:01
that basicallype scurt if you spendpetrece all this energyenergie tryingîncercat to solverezolva the COCO2 problemproblemă,
care spune că dacă se consumă atâta energie pentru a rezolva problema CO2,
26:05
it's going to take away all your other goalsgoluri
nu ne mai rămâne pentru celelalte țeluri,
26:09
of tryingîncercat to ridscăpa the worldlume of povertysărăcie and malariamalarie and so forthmai departe,
de a încerca să scăpăm lumea de sărăcie, malarie și altele,
26:11
it's a stupidprost wastedeşeuri of the Earth'sPământului resourcesresurse to put moneybani towardscătre that
că ne irosim prostește resursele alocând bani pentru asta
26:14
when there are better things we can do.
când sunt lucruri mai bune de făcut.
26:18
BGBG: Well, the actualreal spendingcheltuire on the R&D piecebucată --
BG: De fapt cheltuielile pentru partea de cercetare și dezvoltare
26:20
say the U.S. should spendpetrece 10 billionmiliard a yearan more than it is right now --
— să spunem că Statele Unite ar trebui să cheltuiască cu 10 miliarde pe an mai mult decât acum —
26:23
it's not that dramaticdramatic.
nu sunt chiar atât de dramatice.
26:27
It shouldn'tnu ar trebui take away from other things.
N-ar rămâne alte lucruri neacoperite.
26:29
The thing you get into bigmare moneybani on, and this, reasonablerezonabil people can disagreedezacord,
Lucrul pe care cheltuiești mult, iar aici oamenii rezonabili pot să nu fie de acord,
26:31
is when you have something that's non-economicnon-economice and you're tryingîncercat to fundfond that --
este când încerci să finanțezi ceva neeconomic.
26:34
that, to me, mostlyMai ales is a wastedeşeuri.
Asta, pentru mine, este în mare parte risipă,
26:37
UnlessCu excepţia cazului în you're very closeînchide and you're just fundingfinanțarea the learningînvăţare curvecurba
în afară de situația când ești aproape gata și doar finanțezi curba de învățare
26:40
and it's going to get very cheapieftin,
și urmează să devină foarte ieftin.
26:43
I believe we should try more things that have a potentialpotenţial
Cred că ar trebui să încercăm mai multe lucruri care au potențialul
26:45
to be fardeparte lessMai puțin expensivescump.
să fie mult mai ieftine.
26:49
If the trade-offcomerţ-off you get into is, "Let's make energyenergie supersuper expensivescump,"
Dacă ajungem la compromisul de a face energia super scumpă,
26:51
then the richbogat can affordpermite that.
atunci bogații pot să-și permită asta.
26:56
I mean, all of us here could paya plati fivecinci timesori as much for our energyenergie
Oricare dintre noi de aici ar putea să plătească de cinci ori mai mult pe energie
26:58
and not changeSchimbare our lifestylemod de viata.
fără a ne schimba stilul de viață.
27:01
The disasterdezastru is for that two billionmiliard.
Dezastruos este pentru cei două miliarde.
27:03
And even LomborgLomborg has changedschimbat.
Și chiar Lomborg s-a schimbat.
27:05
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettingobtinerea more discusseddiscutat?"
Poziția lui acum este: de ce nu se discută mai mult despre cercetare?
27:07
He's still, because of his earliermai devreme stuffchestie,
Din cauza lucrurilor din trecut el este în continuare
27:12
still associatedasociate with the skepticsceptic camptabără,
asociat cu tabăra scepticilor,
27:14
but he's realizedrealizat that's a prettyfrumos lonelysinguratic camptabără,
dar și-a dat seama că este o tabără destul de singuratică,
27:16
and so, he's makingluare the R&D pointpunct.
așa că pune problema cercetării.
27:19
And so there is a threadfir of something that I think is appropriateadecvat.
E o fărâmă de ceva corect, cred.
27:22
The R&D piecebucată, it's crazynebun how little it's fundedfinanțat.
Partea de cercetare și dezvoltare, este o nebunie cât de prost finanțată este.
27:27
CACA: Well BillProiect de lege, I suspectsuspect I speakvorbi on the behalfîn numele of mostcel mai people here
CA: Bill, presupun că vorbesc în numele celor mai mulți de aici
27:30
to say I really hopesperanţă your wishdori comesvine trueAdevărat. Thank you so much.
când spun că îți urez să ți se împlinească dorința. Îți mulțumesc foarte mult.
27:33
BGBG: Thank you.
BG: Mulțumesc!
27:36
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
27:38
Translated by Alexandru Zegrea
Reviewed by Adrian Dobroiu

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com