English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

ביל גייטס על אנרגיה : ממציאים אל עבר האפס!

Filmed:
4,756,430 views

ב- TED2010, ביל גייטס מגלה את תחזיותיו לעתיד האנרגיה של העולם, מתאר את הצורך ב"ניסים" כדי למנוע אסון עולמי ומסביר מדוע הוא תומך בסוג שונה לחלוטין של כור גרעיני. המטרה הנחוצה? אפס פליטת פחמנים גלובאלית עד 2050.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk todayהיום about energyאֵנֶרְגִיָה and climateאַקלִים.
אני אדבר היום על אנרגיה ואקלים
00:16
And that mightאולי seemנראה a bitbit surprisingמַפתִיעַ because
וזה עשוי להיראות מעט מפתיע, משום ש-
00:20
my full-timeזמן מלא work at the Foundationקרן is mostlyבעיקר about vaccinesחיסונים and seedsזרעים,
המשרה המלאה שלי בקרן עוסקת בעיקר בחיסונים ובזרעים
00:22
about the things that we need to inventלִהַמצִיא and deliverלִמְסוֹר
לגבי הדברים שעלינו להמציא ולספק
00:27
to help the poorestענייה two billionמיליארד liveלחיות better livesחיים.
כדי לסייע לשני מיליארד העניים ביותר לחיות חיים טובים יותר
00:30
But energyאֵנֶרְגִיָה and climateאַקלִים are extremelyמְאוֹד importantחָשׁוּב to these people --
אבל אנרגיה ואקלים, מאוד מאוד חשובים לאנשים אלו
00:35
in factעוּבדָה, more importantחָשׁוּב than to anyoneכֹּל אֶחָד elseאַחֵר on the planetכוכב לכת.
למעשה, הרבה יותר חשוב מאשר לכל אחד אחר בעולם
00:40
The climateאַקלִים gettingמקבל worseרע יותר meansאומר that manyרב yearsשנים, theirשֶׁלָהֶם cropsיבולים won'tרָגִיל growלגדול:
מזג האויר המתדרדר , משמעותו ששנים רבות היבולים שלהם לא יצמחו
00:45
There will be too much rainגֶשֶׁם, not enoughמספיק rainגֶשֶׁם,
יהיה יותר מידי גשם, לא מספיק גשם
00:50
things will changeשינוי in waysדרכים
דברים ישתנו באופן
00:53
that theirשֶׁלָהֶם fragileשָׁבִיר environmentסביבה simplyבפשטות can't supportתמיכה.
שהסביבה השברירית שלהם, פשוט לא תוכל לתמוך.
00:55
And that leadsמוביל to starvationרָעָב, it leadsמוביל to uncertaintyחוסר ודאות, it leadsמוביל to unrestאִי שָׁקֵט.
וזה מוביל לרעב, זה מוביל לחוסר ודאות וזה מוביל לחוסר מנוחה
00:59
So, the climateאַקלִים changesשינויים will be terribleנורא for them.
אז, שינויי מזג אויר יהיו נוראיים בעבורם
01:04
Alsoגַם, the priceמחיר of energyאֵנֶרְגִיָה is very importantחָשׁוּב to them.
כמו כן מחיר האנרגיה מאוד חשוב עבורם
01:08
In factעוּבדָה, if you could pickלִבחוֹר just one thing to lowerנמוך יותר the priceמחיר of,
למעשה, אם הייתם יכולים לבחור רק דבר אחד להורדת מחירו
01:11
to reduceלְהַפחִית povertyעוני, by farרָחוֹק you would pickלִבחוֹר energyאֵנֶרְגִיָה.
כדי לצמצם עוני, בלי שום ספק, תבחרו באנרגיה.
01:14
Now, the priceמחיר of energyאֵנֶרְגִיָה has come down over time.
מחיר האנרגיה, ירד במשך הזמן
01:18
Really advancedמִתקַדֵם civilizationתַרְבּוּת is basedמבוסס on advancesההתקדמות in energyאֵנֶרְגִיָה.
בעצם, אוכלוסיות מתקדמות מבוססות על התקדמות בתחום האנרגיה
01:22
The coalפֶּחָם revolutionמַהְפֵּכָה fueledתודלק the Industrialתַעֲשִׂיָתִי Revolutionמַהְפֵּכָה,
מהפכת הפחם תרמה למהפכה התעשייתית
01:28
and, even in the 1900s we'veיש לנו seenלראות a very rapidמָהִיר declineיְרִידָה in the priceמחיר of electricityחַשְׁמַל,
ואפילו בשנות ה1900, ראינו ירידה מאוד מהירה במחירו של החשמל
01:32
and that's why we have refrigeratorsמקררים, air-conditioningמזגן,
ולכן יש לנו מקררים, מזגנים
01:38
we can make modernמוֹדֶרנִי materialsחומרים and do so manyרב things.
אנחנו יכולים לייצר מוצרים מודרניים ולעשות הרבה דברים
01:41
And so, we're in a wonderfulנִפלָא situationמַצָב with electricityחַשְׁמַל in the richעָשִׁיר worldעוֹלָם.
אם כך, אנחנו במצב מעולה עם חשמל בעולם העשיר.
01:45
But, as we make it cheaperיותר זול -- and let's go for makingהֲכָנָה it twiceפעמיים as cheapזוֹל --
אבל, ככל שאנחנו מוזילים את זה -- ובאו נשאף להוזלה פי שתים
01:52
we need to meetלִפְגוֹשׁ a newחָדָשׁ constraintאילוץ,
עלינו להכיר במגבלה חדשה
01:59
and that constraintאילוץ has to do with COשיתוף2.
המגבלה הזו קשורה לדו תחמוצת הפחמן
02:01
COשיתוף2 is warmingהִתחַמְמוּת the planetכוכב לכת,
דו תחמוצת הפחמן מחמם את העולם,
02:05
and the equationמשוואה on COשיתוף2 is actuallyלמעשה a very straightforwardפָּשׁוּט one.
והמשוואה לגבי דו תחמוצת הפחמן היא למעשה מאד פשוטה.
02:08
If you sumסְכוּם up the COשיתוף2 that getsמקבל emittedנפלט,
אם נסכום את דו תחמוצת הפחמן שנפלטת,
02:14
that leadsמוביל to a temperatureטֶמפֶּרָטוּרָה increaseלהגביר,
זה מוביל לעלייה בטמפרטורה,
02:18
and that temperatureטֶמפֶּרָטוּרָה increaseלהגביר leadsמוביל to some very negativeשלילי effectsההשפעות:
והעלייה בטמפרטורה מובילה לכמה תופעות מאוד שליליות.
02:21
the effectsההשפעות on the weatherמזג אוויר; perhapsאוּלַי worseרע יותר, the indirectעקיף effectsההשפעות,
ההשפעות על מזג האוויר ואולי גרוע מכך, השפעות עקיפות,
02:25
in that the naturalטִבעִי ecosystemsמערכות אקולוגיות can't adjustלְהַתְאִים to these rapidמָהִיר changesשינויים,
מערכת קשרי הגומלין האקולוגית אינה יכולה להסתגל לשינויים מהירים אלו,
02:28
and so you get ecosystemמערכת אקולוגית collapsesמתמוטט.
וכך אנחנו מקבלים התמוטטות של המערכת האקולוגית.
02:33
Now, the exactמְדוּיָק amountכמות of how you mapמַפָּה
עכשיו, הכמות המדוייקת המחושבת
02:36
from a certainמסוים increaseלהגביר of COשיתוף2 to what temperatureטֶמפֶּרָטוּרָה will be
מגידול מסויים של דו תחמוצת הפחמן, לאיזו טמפרטורה זה יביא
02:39
and where the positiveחִיוּבִי feedbacksמשוב are,
והיכן יהיו ההשפעות החיוביות
02:43
there's some uncertaintyחוסר ודאות there, but not very much.
יש בזה חוסר ודאות מסויים אבל לא ממש גדול
02:45
And there's certainlyבְּהֶחלֵט uncertaintyחוסר ודאות about how badרַע those effectsההשפעות will be,
ובהחלט יש אי-ודאות לגבי עד כמה שליליות תהיינה ההשפעות.
02:48
but they will be extremelyמְאוֹד badרַע.
אבל הן תהינה רעות באופן קיצוני.
02:51
I askedשאל the topחלק עליון scientistsמדענים on this severalכַּמָה timesפִּי:
שאלתי את טובי המדענים לגבי זה, מספר פעמים,
02:54
Do we really have to get down to nearליד zeroאֶפֶס?
האם באמת אנחנו צריכים לרדת, קרוב לאפס?
02:56
Can't we just cutגזירה it in halfחֲצִי or a quarterרובע?
האם לא נוכל לקצץ בחצי או ברבע?
02:59
And the answerתשובה is that untilעד we get nearליד to zeroאֶפֶס,
התשובה היא ש-עד שלא נגיע קרוב לאפס
03:02
the temperatureטֶמפֶּרָטוּרָה will continueלְהַמשִׁיך to riseלעלות.
הטמפרטורה תמשיך לעלות
03:06
And so that's a bigגָדוֹל challengeאתגר.
ולכן זהו אתגר גדול.
03:08
It's very differentשונה than sayingפִּתגָם "We're a twelve-foot-highבגובה מטר וחצי truckמַשָׂאִית tryingמנסה to get underתַחַת a ten-footשלושה מטרים bridgeלְגַשֵׁר,
זה מאוד שונה מלומר אנחנו משאית בגובה4 מטר שמנסה להדחס תחת גשר בגובה 3 מטר,
03:10
and we can just sortסוג of squeezeלמחוץ underתַחַת."
ואנחנו יכולים, איכשהו להשתחל מתחת.
03:15
This is something that has to get to zeroאֶפֶס.
זה משהו שחייב להגיע לאפס.
03:18
Now, we put out a lot of carbonפַּחמָן dioxideדוּ תַחמוֹצֶת everyכֹּל yearשָׁנָה,
עכשיו, אנחנו מוציאים הרבה דו תחמוצת הפחמן מידי שנה,
03:22
over 26 billionמיליארד tonsטונות.
למעלה מ26 מיליארד טונות.
03:26
For eachכל אחד Americanאֲמֶרִיקָאִי, it's about 20 tonsטונות;
לכל אמריקאי.כ- 20 טון
03:28
for people in poorעני countriesמדינות, it's lessפָּחוּת than one tonטוֹן.
לאנשים במדינות עניות, זה פחות מטון אחד.
03:32
It's an averageמְמוּצָע of about fiveחָמֵשׁ tonsטונות for everyoneכל אחד on the planetכוכב לכת.
בממוצע כ- 5 טונות לכל אדם על פני כדור הארץ.
03:35
And, somehowאיכשהו, we have to make changesשינויים
ואיכשהו עלינו לעשות שינויים
03:39
that will bringלְהָבִיא that down to zeroאֶפֶס.
שיורידו את זה לאפס.
03:41
It's been constantlyתָמִיד going up.
זה עולה בעקביות.
03:44
It's only variousשׁוֹנִים economicכַּלְכָּלִי changesשינויים that have even flattenedשָׁטוּחַ it at all,
ואלה רק שינויים כלכליים שונים שמיישרים איכשהו את העקומה,
03:46
so we have to go from rapidlyמַהֵר risingעוֹלֶה
ולכן, אנחנו צריכים לשנות מגידול מתמיד
03:51
to fallingנופל, and fallingנופל all the way to zeroאֶפֶס.
לנפילה, ונפילה כל הדרך אל האפס.
03:54
This equationמשוואה has fourארבעה factorsגורמים,
למשוואה הזו יש ארבע גורמים משפיעים,
03:57
a little bitbit of multiplicationכֶּפֶל:
מעט כפל
03:59
So, you've got a thing on the left, COשיתוף2, that you want to get to zeroאֶפֶס,
אז, יש לך את הדבר הזה מצד שמאל, דו תחמוצת הפחמן , שאתה רוצה לאפס,
04:01
and that's going to be basedמבוסס on the numberמספר of people,
וזה יתבסס על מספר אנשים,
04:04
the servicesשירותים eachכל אחד person'sשל אדם usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני on averageמְמוּצָע,
השירותים, בהם משתמש כל אדם, בממוצע
04:08
the energyאֵנֶרְגִיָה on averageמְמוּצָע for eachכל אחד serviceשֵׁרוּת,
האנרגיה הנחוצה בממוצע, עבור כל שירות,
04:11
and the COשיתוף2 beingלהיות put out perלְכָל unitיחידה of energyאֵנֶרְגִיָה.
והפחמן הדו חמצני שנפלט לכל יחידת אנרגיה.
04:14
So, let's look at eachכל אחד one of these
אז בוא נבחן כל אחד מהגורמים
04:18
and see how we can get this down to zeroאֶפֶס.
ונראה איך לרדת לאפס.
04:20
Probablyכנראה, one of these numbersמספרים is going to have to get prettyיפה nearליד to zeroאֶפֶס.
ככל הנראה, אחד מהמספרים האלה יהיה חייב להגיע די קרוב לאפס.
04:24
Now that's back from highגָבוֹהַ schoolבית ספר algebraאַלגֶבּרָה,
עכשיו כמו שלמדנו באלגברה בתיכון,
04:28
but let's take a look.
אבל בואו נעיף מבט.
04:31
First, we'veיש לנו got populationאוּכְלוֹסִיָה.
קודם כל יש לנו אוכלוסיה.
04:33
The worldעוֹלָם todayהיום has 6.8 billionמיליארד people.
כיום העולם מונה 6.8 מליארד אנשים.
04:35
That's headedבראשותו up to about nineתֵשַׁע billionמיליארד.
שעומדת להגיע לכ-תשע מליארד איש.
04:38
Now, if we do a really great jobעבודה on newחָדָשׁ vaccinesחיסונים,
עכשיו, אם נעשה עבודה מצויינת בחיסונים חדשים,
04:40
healthבְּרִיאוּת careלְטַפֵּל, reproductiveשֶׁל הַרְבִיָה healthבְּרִיאוּת servicesשירותים,
ביטוחי בריאות ושירותי בריאות פוריים,
04:44
we could lowerנמוך יותר that by, perhapsאוּלַי, 10 or 15 percentאָחוּז,
נצליח להקטין זאת ככל הנראה בכ-10 או 15 אחוזים,
04:46
but there we see an increaseלהגביר of about 1.3.
בזמן שאנחנו רואים עלייה של בערך 1.3.
04:50
The secondשְׁנִיָה factorגורם is the servicesשירותים we use.
הגורם השני השירותים שאנחנו משתמשים.
04:54
This encompassesמקיפה everything:
זה מקיף את הכל
04:57
the foodמזון we eatלאכול, clothingהַלבָּשָׁה, TVטֵלֶוִיזִיָה, heatingהַסָקָה.
האוכל שאנחנו אוכלים, ביגוד, טלויזיה, חימום.
04:59
These are very good things:
כל אלה דברים מאוד טובים
05:03
gettingמקבל ridלְשַׁחְרֵר of povertyעוני meansאומר providingמתן these servicesשירותים
ולהפטר מהעוני, משמע לספק את כל השירותים האלה
05:06
to almostכִּמעַט everyoneכל אחד on the planetכוכב לכת.
לכמעט כל אחד עלי אדמות.
05:09
And it's a great thing for this numberמספר to go up.
וזה דבר מעולה שהמספרים האלה עולים.
05:11
In the richעָשִׁיר worldעוֹלָם, perhapsאוּלַי the topחלק עליון one billionמיליארד,
בעולם העשיר, אולי המליארד העליון,
05:15
we probablyכנראה could cutגזירה back and use lessפָּחוּת,
נוכל כנראה לקצץ ולהשתמש בפחות,
05:17
but everyכֹּל yearשָׁנָה, this numberמספר, on averageמְמוּצָע, is going to go up,
אבל בכל שנה, בממוצע המספרים האלה, יילכו ויעלו
05:19
and so, over all, that will more than doubleלְהַכפִּיל
כך, למרות הכול, זה יותר מיוכפל
05:23
the servicesשירותים deliveredנמסר perלְכָל personאדם.
השירותים הניתנים עבור כל אדם.
05:27
Here we have a very basicבסיסי serviceשֵׁרוּת:
כאן, יש לנו שירות מאוד בסיסי.
05:30
Do you have lightingתְאוּרָה in your houseבַּיִת to be ableיכול to readלקרוא your homeworkשיעורי בית?
האם יש לך תאורה בבית כדי שתוכל לקרוא את שיעורי הבית,
05:32
And, in factעוּבדָה, these kidsילדים don't, so they're going out
למעשה לילדים האלה אין, הם צריכים לצאת החוצה
05:35
and readingקריאה theirשֶׁלָהֶם schoolבית ספר work underתַחַת the streetרְחוֹב lampsמנורות.
ולקרוא את שיעורי הבית שלהם תחת תאורת הרחוב.
05:37
Now, efficiencyיְעִילוּת, E, the energyאֵנֶרְגִיָה for eachכל אחד serviceשֵׁרוּת,
כעת, יעילות (E), היא האנרגיה עבור כל שירות
05:42
here finallyסוף כל סוף we have some good newsחֲדָשׁוֹת.
וכאן לבסוף יש לנו בשורות.
05:46
We have something that's not going up.
יש לנו משהו שלא עולה.
05:48
Throughדרך variousשׁוֹנִים inventionsהמצאות and newחָדָשׁ waysדרכים of doing lightingתְאוּרָה,
באמצעות כמה המצאות וכמה שיטות חדישות לייצור תאורה
05:50
throughדרך differentשונה typesסוגים of carsמכוניות, differentשונה waysדרכים of buildingבִּניָן buildingsבניינים --
עבור דרך סוגי מכוניות שונים, שיטות שונות לבניית מבנים.
05:53
there are a lot of servicesשירותים where you can bringלְהָבִיא
ישנם הרבה שירותים שאנחנו יכולים לגרום
05:58
the energyאֵנֶרְגִיָה for that serviceשֵׁרוּת down quiteדַי substantiallyבאופן משמעותי.
לאנרגיה, עבור אותו שירות, לרדת באופן די משמעותי,
06:01
Some individualאִישִׁי servicesשירותים even bringלְהָבִיא it down by 90 percentאָחוּז.
כמה שירותים מסוימים אפילו מצליחים להקטין ב- 90 אחוז.
06:05
There are other servicesשירותים like how we make fertilizerדשן,
יש שירותים אחרים, כמו איך לייצר דשנים,
06:08
or how we do airאוויר transportתַחְבּוּרָה,
או איך לעשות תובלה אוירית
06:11
where the roomsחדרים for improvementהַשׁבָּחָה are farרָחוֹק, farרָחוֹק lessפָּחוּת.
שם המקום לשיפור הוא הרבה הרבה יותר נמוך.
06:13
And so, overallבאופן כללי here, if we're optimisticאוֹפּטִימִי,
אם כך, אחרי הכול, אם נהיה אופטימיים,
06:17
we mayמאי get a reductionצִמצוּם of a factorגורם of threeשְׁלוֹשָׁה to even, perhapsאוּלַי, a factorגורם of sixשֵׁשׁ.
אנחנו עשויים לקבל הקטנה פי 3 או אולי פי 6
06:19
But for these first threeשְׁלוֹשָׁה factorsגורמים now,
אבל, עבור אותם שלושה גורמים ראשונים
06:26
we'veיש לנו goneנעלם from 26 billionמיליארד to, at bestהטוב ביותר, maybe 13 billionמיליארד tonsטונות,
עברנו מ26 מליארד, ל-במקרה הטוב, אולי 13 מליארד טון,
06:29
and that just won'tרָגִיל cutגזירה it.
וזה עדיין לא יביא קיטון
06:34
So let's look at this fourthרביעי factorגורם --
אז בואו נסתכל על הגורם הרביעי
06:36
this is going to be a keyמַפְתֵחַ one --
זה הולך להיות גורם מפתח--
06:38
and this is the amountכמות of COשיתוף2 put out perלְכָל eachכל אחד unitיחידה of energyאֵנֶרְגִיָה.
וזה כמות הפחמן הדו חמצני, הנפלט עבור כל יחידת אנרגיה.
06:40
And so the questionשְׁאֵלָה is: Can you actuallyלמעשה get that to zeroאֶפֶס?
והשאלה היא האם אכן ניתן להביא את זה לאפס?
06:46
If you burnלשרוף coalפֶּחָם, no.
אם אתה שורף פחם, לא.
06:50
If you burnלשרוף naturalטִבעִי gasגַז, no.
אם אתה שורף גז טבעי, לא.
06:52
Almostכִּמעַט everyכֹּל way we make electricityחַשְׁמַל todayהיום,
כמעט בכל דרך שאנו מייצרים חשמל היום,
06:54
exceptמלבד for the emergingמתעוררים renewables- מתחדשים and nuclearגַרעִינִי, putsמעמיד out COשיתוף2.
מלבד אנרגיה מתחדשת וגרעינית, נפלט פחמן דו חמצני.
06:57
And so, what we're going to have to do at a globalגלוֹבָּלִי scaleסוּלָם,
ולכן, מה שיהיה עלינו לעשות ברמת העולמית
07:03
is createלִיצוֹר a newחָדָשׁ systemמערכת.
הוא ליצור מערכת חדשה.
07:06
And so, we need energyאֵנֶרְגִיָה miraclesנסים.
אז בעצם אנחנו צריכים ניסים באנרגיה.
07:09
Now, when I use the termטווח "miracleנֵס," I don't mean something that's impossibleבלתי אפשרי.
כשאני משתמש במונח "נס", אני לא מתכוון למשהו בלתי אפשרי
07:11
The microprocessorמיקרו is a miracleנֵס. The personalאישי computerמַחשֵׁב is a miracleנֵס.
המיקרופרוססור הוא נס, המחשב האישי הוא נס.
07:15
The Internetאינטרנט and its servicesשירותים are a miracleנֵס.
האינטרנט והשירותים שלו הם נס
07:20
So, the people here have participatedהשתתפו in the creationיצירה of manyרב miraclesנסים.
אז, האנשים כאן נטלו חלק ביצירה של הרבה ניסים
07:23
Usuallyבְּדֶרֶך כְּלַל, we don't have a deadlineמועד אחרון,
בדרך כלל אין לנו תאריך יעד
07:28
where you have to get the miracleנֵס by a certainמסוים dateתַאֲרִיך.
להשיג נס עד לתאריך מסויים.
07:30
Usuallyבְּדֶרֶך כְּלַל, you just kindסוג of standלַעֲמוֹד by, and some come alongלְאוֹרֶך, some don't.
בדרך כלל, אנחנו בערך עומדים מהצד, חלק מגיע וחלק לא .
07:32
This is a caseמקרה where we actuallyלמעשה have to driveנהיגה at fullמלא speedמְהִירוּת
זהו המקרה, בו צריכים לנהוג במלוא המהירות
07:36
and get a miracleנֵס in a prettyיפה tightצָמוּד timelineציר זמן.
ולהשיג נס בלוח זמנים שהוא די צפוף
07:40
Now, I thought, "How could I really captureלִלְכּוֹד this?
חשבתי לי, איך אני יכול לתפוס את זה ?
07:45
Is there some kindסוג of naturalטִבעִי illustrationאִיוּר,
האם יש איזה איור טיבעי
07:48
some demonstrationהפגנה that would grabלִתְפּוֹס people'sשל אנשים imaginationדִמיוֹן here?"
איזושהי הדגמה שתלכוד לאנשים את הדימיון כאן ?
07:50
I thought back to a yearשָׁנָה agoלִפנֵי when I broughtהביא mosquitosיתושים,
חשבתי על שנה שעברה, כשהבאתי יתושים,
07:55
and somehowאיכשהו people enjoyedנהנה that.
ואיכשהו אנשים נהנו מזה.
07:59
(Laughterצחוק)
(צחוק)
08:01
It really got them involvedמְעוּרָב in the ideaרַעְיוֹן of,
זה ממש גרם להם להתחבר לרעיון,ש -
08:03
you know, there are people who liveלחיות with mosquitosיתושים.
אתם יודעים, יש אנשים שחיים עם יתושים.
08:06
So, with energyאֵנֶרְגִיָה, all I could come up with is this.
אז לגבי אנרגיה, כל מה שיכולתי לחשוב עליו, היה
08:09
I decidedהחליט that releasingשחרור firefliesגחליליות
החלטתי ששחרור של גחליליות
08:14
would be my contributionתְרוּמָה to the environmentסביבה here this yearשָׁנָה.
תהיה תרומתי לסביבה כאן השנה.
08:17
So here we have some naturalטִבעִי firefliesגחליליות.
אז יש לנו כאן מהטבע גחליליות
08:21
I'm told they don't biteנְשִׁיכָה; in factעוּבדָה, they mightאולי not even leaveלעזוב that jarקַנקַן.
נאמר לי שהן לא עוקצות, יתכן שהן אפילו לא תעזובנה את הצנצנת.
08:24
(Laughterצחוק)
(צחוק)
08:27
Now, there's all sortsמיני of gimmickyגימיק solutionsפתרונות like that one,
ישנם, כל מיני סוגי פתרונות גימיקיים כמו זה,
08:30
but they don't really addלְהוֹסִיף up to much.
אבל הם לא באמת מסתכמים להרבה.
08:35
We need solutionsפתרונות -- eitherאוֹ one or severalכַּמָה --
אנחנו זקוקים לפתרונות, אחד או כמה,
08:37
that have unbelievableבלתי יאומן scaleסוּלָם
בסדר גודל שלא יאמן
08:41
and unbelievableבלתי יאומן reliabilityאֲמִינוּת,
ומהימנות שלא תיאמן
08:45
and, althoughלמרות ש there's manyרב directionsכיוונים people are seekingמחפש,
ולמרות שיש הרבה כיוונים שאנשים מחפשים
08:47
I really only see fiveחָמֵשׁ that can achieveלְהַשִׂיג the bigגָדוֹל numbersמספרים.
אני רואה רק חמישה שיכולים להשיג את המספרים הגדולים.
08:50
I've left out tideגאות, geothermalגיאותרמית, fusionהיתוך, biofuelsדלק ביולוגי.
השמטתי את גאות הים, גיאותרמי, היתוך, דלק ביולוגי
08:54
Those mayמאי make some contributionתְרוּמָה,
הם יכולים לתרום משהו
08:59
and if they can do better than I expectלְצַפּוֹת, so much the better,
ואם הם ישתפרו יותר ממה שאני מצפה, משמעותית
09:01
but my keyמַפְתֵחַ pointנְקוּדָה here
אבל נקודת המפתח שלי כאן
09:03
is that we're going to have to work on eachכל אחד of these fiveחָמֵשׁ,
שיהיה עלינו לעבוד על כל אחד מהחמש
09:05
and we can't give up any of them because they look dauntingמרתיעה,
ואנחנו לא יכולים להתיאש מהם בגלל שהם נראים מרתיעים
09:09
because they all have significantמשמעותי challengesאתגרים.
משום שכולם כוללים אתגרים משמעותיים
09:13
Let's look first at the burningשריפה fossilמְאוּבָּן fuelsדלקים,
בואו נסתכל בהתחלה על שריפת דלק מאובנים
09:17
eitherאוֹ burningשריפה coalפֶּחָם or burningשריפה naturalטִבעִי gasגַז.
גם שריפת פחם וגם שריפת גז טבעי
09:19
What you need to do there, seemsנראה like it mightאולי be simpleפָּשׁוּט, but it's not,
מה שעינו לעשות כאן נראה אולי פשוט, אבל זה לא
09:23
and that's to take all the COשיתוף2, after you've burnedנשרף it, going out the flueאֲרוּבָּה,
וזה לקחת את כל דו תחמוצת הפחמן אחרי הבעירה בעת שהוא יוצא דרך הארובה
09:26
pressurizeלחץ it, createלִיצוֹר a liquidנוזל, put it somewhereאי שם,
לדחוס את זה, לייצר נוזל, לשים אותו באיזשהו מקום
09:32
and hopeלְקַווֹת it staysנשאר there.
ולקוות שיישאר שם
09:35
Now we have some pilotטַיָס things that do this at the 60 to 80 percentאָחוּז levelרָמָה,
יש לנו פיילוט שמבצע את זה עד רמה של 60-80 אחוז
09:37
but gettingמקבל up to that fullמלא percentageאֲחוּזִים, that will be very trickyערמומי,
אבל להגיע עד למאת האחוזים, זה מאד מורכב
09:41
and agreeingמסכים on where these COשיתוף2 quantitiesכמיות should be put will be hardקָשֶׁה,
ולהסכים היכן אותם כמויות של דו תחמוצת פחמן יאוחסנו יהיה קשה
09:45
but the toughestהכי קשה one here is this long-termטווח ארוך issueנושא.
אבל הכי קשה כאן הוא נושא הטווח הארוך
09:51
Who'sמי זה going to be sure?
מי יכול להיות בטוח
09:54
Who'sמי זה going to guaranteeאַחֲרָיוּת something that is literallyפשוטו כמשמעו billionsמיליארדים of timesפִּי largerיותר גדול
מי יכול לערוב למשהו, שמילולית, פי מליארדים יותר גדול
09:56
than any typeסוּג of wasteמבזבז you think of in termsמונחים of nuclearגַרעִינִי or other things?
מאיזשהו סוג של אשפה שניתן להעלות על הדעת במונחי אטומים או מונחים אחרים
10:00
This is a lot of volumeכֶּרֶך.
זהו נפח עצום
10:04
So that's a toughקָשֶׁה one.
ולכן זה קשה
10:07
Nextהַבָּא would be nuclearגַרעִינִי.
השני, האטום
10:09
It alsoגַם has threeשְׁלוֹשָׁה bigגָדוֹל problemsבעיות:
גם לו, שלוש בעיות עקריות
10:11
Costעֲלוּת, particularlyבִּמְיוּחָד in highlyמְאוֹד regulatedמוסדר countriesמדינות, is highגָבוֹהַ;
העלות גבוהה, במיוחד בארצות בעלות רגולציה גבוהה.
10:14
the issueנושא of the safetyבְּטִיחוּת, really feelingמַרגִישׁ good about nothing could go wrongלא בסדר,
הנושא של בטיחות. להיות בטוח ששום דבר לא יכול להשתבש.
10:18
that, even thoughאם כי you have these humanבן אנוש operatorsאופרטורים,
וזה קשה כאשר יש את כל אותם מפעילים אנושיים,
10:22
that the fuelלתדלק doesn't get used for weaponsכלי נשק.
לודא שהדלק לא ישמש לנשק.
10:25
And then what do you do with the wasteמבזבז?
ואז מה עושים עם הפסולת?
10:28
And, althoughלמרות ש it's not very largeגָדוֹל, there are a lot of concernsחששות about that.
ולמרות שהיא לא מאד גדולה, ישנם חששות רבים לגביה.
10:30
People need to feel good about it.
הציבור צריך לחוש נינוח לגביה.
10:33
So threeשְׁלוֹשָׁה very toughקָשֶׁה problemsבעיות that mightאולי be solvableפָּתִיר,
ואכן שלוש בעיות מאד קשות שיתכן שהן פתירות,
10:35
and so, should be workedעבד on.
ולכן יש לעבוד עליהן
10:40
The last threeשְׁלוֹשָׁה of the fiveחָמֵשׁ, I've groupedמקובצים togetherיַחַד.
את שלושת האחרונות מתוך החמש קיבצתי ביחד.
10:42
These are what people oftenלעתים קרובות referמתייחס to as the renewableמתחדשת sourcesמקורות.
זה מה שאנשים מכנים מקורות אנרגיה מתחדשת
10:45
And they actuallyלמעשה -- althoughלמרות ש it's great they don't requireלִדרוֹשׁ fuelלתדלק --
ואכן, למרות שזה משמח שהן לא צורכות דלק -
10:49
they have some disadvantagesחסרונות.
יש למקורות מספר חסרונות
10:53
One is that the densityצְפִיפוּת of energyאֵנֶרְגִיָה gatheredהתאספו in these technologiesטכנולוגיות
אחת היא צפיפות האנרגיה המתקבלת בטכנולוגיות הללו
10:55
is dramaticallyבאופן דרמטי lessפָּחוּת than a powerכּוֹחַ plantצמח.
היא באופן דרמאטי פחות מאשר בתחנת כח.
11:01
This is energyאֵנֶרְגִיָה farmingחַקלָאוּת, so you're talkingשִׂיחָה about manyרב squareכיכר milesstomach,
אלו הן חוות אנרגיה, כך שמדובר בהרבה קילומטרים רבועים.
11:03
thousandsאלפים of time more areaאֵזוֹר than you think of as a normalנוֹרמָלִי energyאֵנֶרְגִיָה plantצמח.
פי אלפים יותר מה שאפשר לדמיין כתחנת כח נורמאלית
11:07
Alsoגַם, these are intermittentסֵרוּגִי sourcesמקורות.
וכן אלו מקורות שאינם רציפים
11:12
The sunשמש doesn't shineזוהר all day, it doesn't shineזוהר everyכֹּל day,
השמש לא זורחת כל היממה, השמש לא מאירה בכל יום
11:15
and, likewiseכְּמוֹ כֵן, the windרוּחַ doesn't blowלנשוף all the time.
ובדומה, הרוח לא נושבת כל הזמן
11:18
And so, if you dependלִסְמוֹך on these sourcesמקורות,
וכך, אם אתה מסתמך על מקורות אלו
11:21
you have to have some way of gettingמקבל the energyאֵנֶרְגִיָה
יש למצוא איזו שהיא דרך לקבל אנרגיה
11:23
duringבְּמַהֲלָך those time periodsתקופות that it's not availableזמין.
באותן תקופות זמן שהיא אינה זמינה
11:26
So, we'veיש לנו got bigגָדוֹל costעֲלוּת challengesאתגרים here,
יש כאן אתגר גדול של עלויות
11:29
we have transmissionתִמסוֹרֶת challengesאתגרים:
ישנם אתגרים בתחום ההולכה
11:32
for exampleדוגמא, say this energyאֵנֶרְגִיָה sourceמָקוֹר is outsideבחוץ your countryמדינה;
לדוגמא, נניח שמקור האנרגיה מחוץ למדינה שלך
11:34
you not only need the technologyטֶכנוֹלוֹגִיָה,
לא רק שצריך את הטכנולוגיה
11:37
but you have to dealעִסקָה with the riskלְהִסְתָכֵּן of the energyאֵנֶרְגִיָה comingמגיע from elsewhereבְּמָקוֹם אַחֵר.
אלא שגם צריך לעסוק בסיכון שהאנרגיה מגיעה ממקום אחר
11:39
And, finallyסוף כל סוף, this storageאִחסוּן problemבְּעָיָה.
ולבסוף בעית האחסון
11:44
And, to dimensionalizeממדי this, I wentהלך throughדרך and lookedהביט at
וכדי להבהיר סדרי גודל, עברתי וסקרתי
11:46
all the typesסוגים of batteriesסוללות that get madeעָשׂוּי --
את כל סוגי הסוללות המיוצרות
11:49
for carsמכוניות, for computersמחשבים, for phonesטלפונים, for flashlightsפנסים, for everything --
למכוניות, למחשבים, לטלפונים, לפנסים, לכל מטרה
11:52
and comparedבהשוואה that to the amountכמות of electricalחַשׁמַלִי energyאֵנֶרְגִיָה the worldעוֹלָם usesשימו,
והשויתי לכל כמות האנרגיה החשמלית שהעולם צורך
11:56
and what I foundמצאתי is that all the batteriesסוללות we make now
ומה שמצאתי הוא שכל הסוללות שאנחנו מייצרים היום
12:01
could storeחֲנוּת lessפָּחוּת than 10 minutesדקות of all the energyאֵנֶרְגִיָה.
יכולות לאגור פחות מעשר דקות של כל האנרגיה
12:05
And so, in factעוּבדָה, we need a bigגָדוֹל breakthroughפְּרִיצַת דֶרֶך here,
ולכן למעשה אנחנו זקוקים לפריצת דרך גדולה כאן
12:09
something that's going to be a factorגורם of 100 better
משהו שעתיד להיות פי מאה יותר טוב
12:12
than the approachesגישות we have now.
מהגישה שיש לנו עתה
12:16
It's not impossibleבלתי אפשרי, but it's not a very easyקַל thing.
זה לא בלתי אפשרי, אבל זה לא משהוא מאד קל
12:18
Now, this showsמופעים up when you try to get the intermittentסֵרוּגִי sourceמָקוֹר
זה מה שמופיע כשמנסים לקבל מקור שאינו רציף
12:22
to be aboveמֵעַל, say, 20 to 30 percentאָחוּז of what you're usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני.
שיהיה נניח 20 או 30 אחוז מהתצרוכת
12:26
If you're countingסְפִירָה on it for 100 percentאָחוּז,
אם אתה סומך על זה באה אחוז
12:30
you need an incredibleמדהים miracleנֵס batteryסוֹלְלָה.
אתה זקוק לסוללה ניסית שלא תיאמן
12:32
Now, how we're going to go forwardקָדִימָה on this -- what's the right approachגִישָׁה?
עכשיו, איך ניתן להתקדם בנושא? מה הגישה הנכונה
12:38
Is it a Manhattanמנהטן Projectפּרוֹיֶקט? What's the thing that can get us there?
זה פרויקט מנהטן? מהו הדבר שיוביל אותנו לשם
12:41
Well, we need lots of companiesחברות workingעובד on this, hundredsמאות.
טוב, זקוקים לחברות רבות שיעבדו על זה, מאות
12:45
In eachכל אחד of these fiveחָמֵשׁ pathsנתיבים, we need at leastהכי פחות a hundredמֵאָה people.
בכל אחד מאותם חמישה נתיבים אנו זקוקים לפחות למאה אנשים
12:50
And a lot of them, you'llאתה look at and say, "They're crazyמְטוּרָף." That's good.
ורבים מהם, תסתכל עליהם ותאמר אלה משוגעים. וזה טוב
12:53
And, I think, here in the TEDTED groupקְבוּצָה,
ואני חושב שכאן, בקבוצת TED,
12:57
we have manyרב people who are alreadyכְּבָר pursuingרודף this.
יש הרבה אנשים שכבר מנסים להשיג את זה
13:00
Billשטר כסף Grossבְּרוּטוֹ has severalכַּמָה companiesחברות, includingלְרַבּוֹת one calledשקוראים לו eSolareSolar
לביל גרוס יש מספר חברות, בינהן אחת בשם אי סולר
13:04
that has some great solarסוֹלָרִי thermalתֶרמִי technologiesטכנולוגיות.
יש לה טכנולוגיה תרמו-סולארית מעולה
13:08
Vinodוינוד Khosla'sשל קוזלה investingהשקעה in dozensעשרות of companiesחברות
וינוד קסלה משקיע בתריסרי חברות
13:10
that are doing great things and have interestingמעניין possibilitiesאפשרויות,
שעושות דברים גדולים ויש להן אפשרויות מעניינות
13:14
and I'm tryingמנסה to help back that.
ואני מנסה לעזור לתמוך בזה
13:18
Nathanנתן Myhrvoldמירוולד and I actuallyלמעשה are backingגיבוי a companyחֶברָה
נתן מאירוולד ואני אכן תומכים בחברה
13:20
that, perhapsאוּלַי surprisinglyלמרבה ההפתעה, is actuallyלמעשה takingלְקִיחָה the nuclearגַרעִינִי approachגִישָׁה.
שאולי באופן מפתיע נוקטת בגישת הגרעין
13:24
There are some innovationsחידושים in nuclearגַרעִינִי: modularמודולרי, liquidנוזל.
ישנן מספר המצאות בתחום הגרעין: מודולריות, נוזל.
13:28
And innovationחדשנות really stoppedעצר in this industryתַעֲשִׂיָה quiteדַי some agoלִפנֵי,
והחדשנות באמת נעצרה בתעשיה זו מזה זמן.
13:32
so the ideaרַעְיוֹן that there's some good ideasרעיונות layingשוכב around is not all that surprisingמַפתִיעַ.
כך שהרעיון הוא שיש כמה רעיונות טובים מסתובבים אינה כה מפתיעה
13:36
The ideaרַעְיוֹן of TerraPowerTerraPower is that, insteadבמקום זאת of burningשריפה a partחֵלֶק of uraniumאוּרָנִיוּם --
הרעיון של טרהפאואר הוא שבמקום לשרוף חלק מהאורניום
13:41
the one percentאָחוּז, whichאיזה is the U235 --
האחוז האחד המכונה (יון האורניום) U235
13:47
we decidedהחליט, "Let's burnלשרוף the 99 percentאָחוּז, the U238."
החלטנו, בואו נשרוף את ה- 99 אחוז, את (יון האורניום) U238.
13:50
It is kindסוג of a crazyמְטוּרָף ideaרַעְיוֹן.
זה סוג של רעיון משוגע.
13:55
In factעוּבדָה, people had talkedדיבר about it for a long time,
העובדה היא שאנשים דברו על זה מזה זמן רב
13:57
but they could never simulateלְחַקוֹת properlyכמו שצריך whetherהאם it would work or not,
אך מעולם לא יכלו לבצע סימולציה אם זה יעבוד או לא
14:00
and so it's throughדרך the adventהִתגַלוּת of modernמוֹדֶרנִי supercomputersמחשבי-על
וכמו התגלות של מחשבי על
14:04
that now you can simulateלְחַקוֹת and see that, yes,
שאפשר לבצע סימולציה ולראות, כן
14:07
with the right material'sחומרים approachגִישָׁה, this looksנראה like it would work.
עם גישה נכונה לחומר נראה שזה עשוי לעבוד
14:09
And, because you're burningשריפה that 99 percentאָחוּז,
ובגלל ששורפים את 99 האחוזים
14:15
you have greatlyמְאוֹד improvedמְשׁוּפָּר costעֲלוּת profileפּרוֹפִיל.
שיפרנו בגדול את פרופיל העלות
14:18
You actuallyלמעשה burnלשרוף up the wasteמבזבז, and you can actuallyלמעשה use as fuelלתדלק
אתה שורף למעשה את הפסולת ומנצל אותה כדלק
14:22
all the leftoverשאריות wasteמבזבז from today'sשל היום reactorsכורים.
כל השאריות של הכורים של היום
14:26
So, insteadבמקום זאת of worryingמדאיגה about them, you just take that. It's a great thing.
כך שבמקום לטפל בפסולת מנצלים אותה.זה דבר גדול
14:29
It breathesנושמת this uraniumאוּרָנִיוּם as it goesהולך alongלְאוֹרֶך, so it's kindסוג of like a candleנר.
זה מכלה את האורניום תוך צריכתו כמו סוג של נר
14:34
You can see it's a logעֵץ there, oftenלעתים קרובות referredהמכונה to as a travelingנסיעה waveגַל reactorכור.
אתה רואה שימוש מתכלה לפעמים נקרא: כור גל נוסע
14:38
In termsמונחים of fuelלתדלק, this really solvesפותר the problemבְּעָיָה.
במונחי דלק, זה באמת פותר את הבעיה
14:42
I've got a pictureתְמוּנָה here of a placeמקום in Kentuckyקנטקי.
יש לי כאן תמונה של מקום בקנטאקי
14:46
This is the leftoverשאריות, the 99 percentאָחוּז,
אלו השאריות, ה99 אחוז
14:49
where they'veהם כבר takenנלקח out the partחֵלֶק they burnלשרוף now,
משם לקחו את החלק שהם שורפים עכשיו
14:51
so it's calledשקוראים לו depletedמדולדל uraniumאוּרָנִיוּם.
ולכן זה נקרא אורניום מדולל
14:53
That would powerכּוֹחַ the U.S. for hundredsמאות of yearsשנים.
זה יתדלק את ארצות הברית למאות שנים
14:55
And, simplyבפשטות by filteringסִנוּן seawaterמי ים in an inexpensiveלא יקר processתהליך,
ופשוט על ידי סינון מי ים בדרך שאינה יקרה
14:58
you'dהיית רוצה have enoughמספיק fuelלתדלק for the entireשלם lifetimeלכל החיים of the restמנוחה of the planetכוכב לכת.
יהיה מספיק דלק עד סוף ימיו של כדור הארץ
15:01
So, you know, it's got lots of challengesאתגרים aheadקָדִימָה,
אתם יודעים, ישנם עדין הרבה הרבה אתגרים לפנינו
15:06
but it is an exampleדוגמא of the manyרב hundredsמאות and hundredsמאות of ideasרעיונות
אבל זוהי רק דוגמא מתוך מאות על מאות של רעיונות
15:10
that we need to moveמהלך \ לזוז \ לעבור forwardקָדִימָה.
שעלינו לקדם
15:15
So let's think: How should we measureלִמְדוֹד ourselvesבְּעָצמֵנוּ?
בואו נחשוב איך עלינו למדוד את עצמנו
15:18
What should our reportלהגיש תלונה cardכַּרְטִיס look like?
איך צריכה להיראות "התעודה"
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
בואו נסתכל על היעד
15:24
and then look at the intermediateביניים.
ואז נסתכל על תקופת הביניים.
15:27
For 2050, you've heardשמע manyרב people talk about this 80 percentאָחוּז reductionצִמצוּם.
יעד 2050. שמעתם הרבה אנשים מדברים על 80 אחוזי הפחתה.
15:29
That really is very importantחָשׁוּב, that we get there.
ואכן זה מאד חשוב שנגיע לשם.
15:34
And that 20 percentאָחוּז will be used up by things going on in poorעני countriesמדינות,
ושעשרים האחוז ישמשו עבור מה שהולך במדינות העניות,
15:38
still some agricultureחַקלָאוּת,
עדיין מעט חקלאות.
15:42
hopefullyבתקווה we will have cleanedנקי up forestryיַעֲרָנוּת, cementבטון.
בתקוה שניקינו את ענף היערנות, מלט.
15:44
So, to get to that 80 percentאָחוּז,
כדי להגיע לאותם שמונים אחוז
15:48
the developedמפותח countriesמדינות, includingלְרַבּוֹת countriesמדינות like Chinaסין,
המדינות המפתחות, כולל מדינות כמו סין
15:51
will have had to switchהחלף theirשֶׁלָהֶם electricityחַשְׁמַל generationדוֹר altogetherלְגַמרֵי.
יצטרכו לשנות את תחנות הכח לחלוטין
15:55
So, the other gradeכיתה is: Are we deployingפריסה this zero-emissionאפס פליטה technologyטֶכנוֹלוֹגִיָה,
הציון הנוסף הוא האם פיתחנו את טכנולוגית האפס פליטה
16:00
have we deployedלפרוס it in all the developedמפותח countriesמדינות
האם הפצנו אותה בכל המדינות המפותחות
16:06
and we're in the processתהליך of gettingמקבל it elsewhereבְּמָקוֹם אַחֵר?
ואנחנו בתהליך להביא אותה למקום אחר
16:08
That's superסוּפֶּר importantחָשׁוּב.
זה מאוד חשוב
16:11
That's a keyמַפְתֵחַ elementאֵלֵמֶנט of makingהֲכָנָה that reportלהגיש תלונה cardכַּרְטִיס.
זהו גורם מפתח כדי לייצר את אותה "תעודה"
16:13
So, backingגיבוי up from there, what should the 2020 reportלהגיש תלונה cardכַּרְטִיס look like?
אז איך צריכה התעודה של 2020 להיראות?
16:17
Well, again, it should have the two elementsאלמנטים.
אכן, שוב, עליה להכיל את שני הגורמים.
16:22
We should go throughדרך these efficiencyיְעִילוּת measuresאמצעים to startהַתחָלָה gettingמקבל reductions- הפחתות:
עלינו לעבור שוב על גורמי היעילות ולהתחיל לקבל הפחתות.
16:24
The lessפָּחוּת we emitלִפְלוֹט, the lessפָּחוּת that sumסְכוּם will be of COשיתוף2,
ככול שנזהם פחות כך תפחת כמות דו תחמוצת הפחמן,
16:28
and, thereforeלכן, the lessפָּחוּת the temperatureטֶמפֶּרָטוּרָה.
ולכן תפחת הטמפרטורה.
16:31
But in some waysדרכים, the gradeכיתה we get there,
אך בכמה דרכים הציון שנקבל שם
16:33
doing things that don't get us all the way to the bigגָדוֹל reductions- הפחתות,
עבור דברים שנעשה שלא יביאו אותנו עד להפחתה הגדולה
16:36
is only equallyבאופן שווה, or maybe even slightlyמְעַט lessפָּחוּת, importantחָשׁוּב than the other,
שווים ואולי פחותים מעט מאשר האחרים
16:40
whichאיזה is the pieceלְחַבֵּר of innovationחדשנות on these breakthroughsפריצות דרך.
מהו החלק של ההמצאה שהיא פריצת הדרך
16:44
These breakthroughsפריצות דרך, we need to moveמהלך \ לזוז \ לעבור those at fullמלא speedמְהִירוּת,
אותן פריצות דרך שעלינו לקדם בשיא המהירות
16:48
and we can measureלִמְדוֹד that in termsמונחים of companiesחברות,
ואפשר למדוד את זה במונחי חברות
16:51
pilotטַיָס projectsפרויקטים, regulatoryרגולטורים things that have been changedהשתנה.
פרויקטי פיילוט, תקנות שונות שהשתנו
16:54
There's a lot of great booksספרים that have been writtenכתוב about this.
יש הרבה ספרים נהדרים שנכתבו על זה
16:57
The Alאל Goreלִנְגוֹחַ bookסֵפֶר, "Our Choiceבְּחִירָה"
הספר של אל גור, "הבחירה שלנו"
17:00
and the Davidדוד McKayמקיי bookסֵפֶר, "Sustainableבר קיימא Energyאֵנֶרְגִיָה Withoutלְלֹא the Hotחַם Airאוויר."
והספר של דוד מק'קיי, "אנרגיה בת קיימא בלי האויר החם."
17:03
They really go throughדרך it and createלִיצוֹר a frameworkמִסגֶרֶת
הם באמת עוברים על הנושא ומייצרים מסגרת
17:06
that this can be discussedנָדוֹן broadlyבְּהַרְחָבָה,
כך שאפשר לדון בנושא בהרחבה
17:09
because we need broadרָחָב backingגיבוי for this.
משום שאנו זקוקים לתמיכה רחבה בזה
17:11
There's a lot that has to come togetherיַחַד.
יש הרבה שצריך להתחבר
17:14
So this is a wishבַּקָשָׁה.
וזו היא משאלה
17:16
It's a very concreteבטון wishבַּקָשָׁה that we inventלִהַמצִיא this technologyטֶכנוֹלוֹגִיָה.
משאלה מאד קונקרטית שאנחנו נשקיע בטכנולוגיה הזו
17:18
If you gaveנתן me only one wishבַּקָשָׁה for the nextהַבָּא 50 yearsשנים --
לו נתתם לי רק משאלה אחת ל50 השנים הבאות
17:22
I could pickלִבחוֹר who'sמי זה presidentנָשִׂיא,
יכולתי לבחור מי יהיה הנשיא
17:25
I could pickלִבחוֹר a vaccineתַרכִּיב, whichאיזה is something I love,
יכולתי לבחור חיסון, משהו שקרוב לליבי,
17:27
or I could pickלִבחוֹר that this thing
או הייתי יכול לבחור בזה
17:30
that's halfחֲצִי the costעֲלוּת with no COשיתוף2 getsמקבל inventedבדוי --
זה חצי מהעלות בלי דו תחמוצת הפחמן בהמצאה
17:32
this is the wishבַּקָשָׁה I would pickלִבחוֹר.
זאת המשאלה בה הייתי בוחר
17:36
This is the one with the greatestהגדול ביותר impactפְּגִיעָה.
זו האחת עם ההשפעה הגדולה ביותר.
17:38
If we don't get this wishבַּקָשָׁה,
אם לא נקבל את המשאלה הזו
17:40
the divisionחֲלוּקָה betweenבֵּין the people who think shortקצר termטווח and long termטווח will be terribleנורא,
החלוקה בין אלו שחושבים לטווח הקצר ולטווח הארוך תהיה נוראה,
17:42
betweenבֵּין the U.S. and Chinaסין, betweenבֵּין poorעני countriesמדינות and richעָשִׁיר,
בין ארצות הברית לסין, בין מדינות עניות לעשירות
17:46
and mostרוב of all the livesחיים of those two billionמיליארד will be farרָחוֹק worseרע יותר.
ורוב חייהם של 2 מיליארד יורעו
17:49
So, what do we have to do?
אז מה עלינו לעשות?
17:54
What am I appealingמושך to you to stepשלב forwardקָדִימָה and driveנהיגה?
מה אני מבקש מכם לצעוד קדימה ולהוביל
17:56
We need to go for more researchמחקר fundingמימון.
אנחנו צריכים להשיג יותר מענקי מחקר
18:01
When countriesמדינות get togetherיַחַד in placesמקומות like Copenhagenקופנהגן,
כאשר מדינות מתכנסות במקום כמו קופנהגן
18:04
they shouldn'tלא צריך just discussלָדוּן the COשיתוף2.
עליהם לדון לא רק בדו תחמוצת הפחמן
18:06
They should discussלָדוּן this innovationחדשנות agendaסֵדֶר הַיוֹם,
עליהם לדון באג'נדה זו של ההמצאות
18:09
and you'dהיית רוצה be stunnedהָמוּם at the ridiculouslyמגוחך lowנָמוּך levelsרמות of spendingההוצאה
ותהיו המומים מהרמה הנמוכה עד כדי גיחוך של ההוצאות
18:11
on these innovativeחדשני approachesגישות.
על הגישות היצירתיות הללו
18:16
We do need the marketשׁוּק incentivesתמריצים -- COשיתוף2 taxמַס, capכובע and tradeסַחַר --
אנחנו אכן צריכים את תמריצי השוק, מס דו תחמוצת הפחמן, מגבלות וסחר
18:18
something that getsמקבל that priceמחיר signalאוֹת out there.
משהו שיקח את המחיר ויאותת איתו
18:22
We need to get the messageהוֹדָעָה out.
עלינו להפיץ את המסר
18:25
We need to have this dialogueדו שיח be a more rationalרַצִיוֹנָלִי, more understandableמובן dialogueדו שיח,
עלינו לקיים את הדיאלוג באופן יותר הגיוני, יותר מובן
18:27
includingלְרַבּוֹת the stepsצעדים that the governmentמֶמְשָׁלָה takes.
כולל הצעדים הננקטים על ידי הממשלה
18:30
This is an importantחָשׁוּב wishבַּקָשָׁה, but it is one I think we can achieveלְהַשִׂיג.
זו משאלה חשובה, אך לדעתי ברת השגה
18:33
Thank you.
תודה רבה
18:37
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפים)
18:39
Thank you.
תודה רבה
18:50
Chrisכריס Andersonאנדרסון: Thank you. Thank you.
כריס אנדרסון: תודה לך, תודה רבה.
18:52
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפים)
18:54
Thank you. So to understandמבין more about TerraPowerTerraPower, right --
תודה רבה רק כדי שאבין יותר לגבי טרהפאואר, נכון --
18:59
I mean, first of all, can you give a senseלָחוּשׁ of what scaleסוּלָם of investmentהַשׁקָעָה this is?
אני מתכוון, קודם כל, האם תוכל לתת לי מושג באיזה סדר גודל ההשקעה מדובר?
19:05
Bilלאמנות Gatesשערים: To actuallyלמעשה do the softwareתוֹכנָה, buyלִקְנוֹת the supercomputerמחשב,
ביל גייטס: כדי לייצר את התוכנה, קנה את מחשב העל
19:10
hireלִשְׂכּוֹר all the great scientistsמדענים, whichאיזה we'veיש לנו doneבוצע,
שכור את המדענים הדגולים - מש שעשינו
19:14
that's only tensעשרות of millionsמיליונים,
שזה רק עשרות מליונים
19:16
and even onceפַּעַם we testמִבְחָן our materialsחומרים out in a Russianרוּסִי reactorכור
ואם פעם נבדוק את החמרים שלנו על גבי כור רוסי
19:19
to make sure that our materialsחומרים work properlyכמו שצריך,
כדי להבטיח שהחמרים פועלים תקין
19:22
then you'llאתה only be up in the hundredsמאות of millionsמיליונים.
אז יסתכם הכל במאות מליונים
19:26
The toughקָשֶׁה thing is buildingבִּניָן the pilotטַיָס reactorכור;
הדבר הקשה הוא לבנות את הכור שיהווה פיילוט
19:28
findingמִמצָא the severalכַּמָה billionמיליארד, findingמִמצָא the regulatorוַסָת, the locationמקום
למצוא כמה מליארדים, למצוא את המחוקק, לאתר את המקום
19:31
that will actuallyלמעשה buildלִבנוֹת the first one of these.
שיבנה בפועל את הכור הראשון שם
19:36
Onceפַּעַם you get the first one builtבנוי, if it worksעובד as advertisedפורסם,
ברגע שהראשון נבנה, ופועל כמו בפרסומת......
19:38
then it's just clearברור as day, because the economicsכלכלה, the energyאֵנֶרְגִיָה densityצְפִיפוּת,
ברור כשמש, בגלל הנתונים הכלכליים, צפיפות האנרגיה
19:42
are so differentשונה than nuclearגַרעִינִי as we know it.
הם כל כך שונים מכורים כפי שהם מוכרים כיום
19:46
CACA: And so, to understandמבין it right, this involvesכרוך buildingבִּניָן deepעָמוֹק into the groundקרקע, אדמה
כריס אנדרסון: כדי להבין נכון יש צורך בבינוי עמק באדמה
19:48
almostכִּמעַט like a verticalאֲנָכִי kindסוג of columnטור of nuclearגַרעִינִי fuelלתדלק,
משהו כמו עמוד אנכי של דלק אטומי
19:52
of this sortסוג of spentמוּתַשׁ uraniumאוּרָנִיוּם,
מסוג זה של אורניום מדולל
19:56
and then the processתהליך startsמתחיל at the topחלק עליון and kindסוג of worksעובד down?
ואז מתחיל התהליך מלמעלה והוא פועל לפי מטה?
19:58
BGBG: That's right. Todayהיום, you're always refuelingתִדלוּק the reactorכור,
ב.ג: אכן. כיום תמיד מתדלקים את הכור
20:01
so you have lots of people and lots of controlsשולטת that can go wrongלא בסדר:
ויש לך הרבה אנשים והרבה בקרים שעלולים להשתבש
20:04
that thing where you're openingפְּתִיחָה it up and movingמעבר דירה things in and out,
הדבר הזה שאתה פותח ומכניס ומוציא חמרים
20:07
that's not good.
זה לא טוב
20:10
So, if you have very cheapזוֹל fuelלתדלק that you can put 60 yearsשנים in --
ולכן אם יש לך דלק מאד זול שאתה יכול לצרוך 60 שנה
20:12
just think of it as a logעֵץ --
תחשוב על זה כמו בול עץ
20:17
put it down and not have those sameאותו complexitiesמורכבות.
שים אותו בלי כל אותם סיבוכים
20:19
And it just sitsיושב there and burnsכוויות for the 60 yearsשנים, and then it's doneבוצע.
והוא פשוט יושב שם ומתכלה במשך שישים שנה ואז הוא נגמר
20:22
CACA: It's a nuclearגַרעִינִי powerכּוֹחַ plantצמח that is its ownשֶׁלוֹ wasteמבזבז disposalרְשׁוּת solutionפִּתָרוֹן.
כ.א: זה תחנת כח גרעינית שפותרת את בעית הפסולת של עצמה
20:27
BGBG: Yeah. Well, what happensקורה with the wasteמבזבז,
ב.ג: טוב, ובכל זאת מה קורה עם הפסולת?
20:31
you can let it sitלָשֶׁבֶת there -- there's a lot lessפָּחוּת wasteמבזבז underתַחַת this approachגִישָׁה --
אתה יכול להשאיר אותה שם -- יהיה הרבה פחות פסולת בגישה הזו --
20:33
then you can actuallyלמעשה take that,
ואז אתה יכול לקחת את זה
20:38
and put it into anotherאַחֵר one and burnלשרוף that.
להכניס לכור אחר ולשרוף
20:40
And we startהַתחָלָה off actuallyלמעשה by takingלְקִיחָה the wasteמבזבז that existsקיים todayהיום,
ואנחנו מתחילים מכך שלוקחים פסולת גרעינית שקיימת היום,
20:43
that's sittingיְשִׁיבָה in these coolingהִתקָרְרוּת poolsבריכות or dryיָבֵשׁ caskingחפיפה by reactorsכורים --
שיושבת בבריכות קירור או אחסנה יבשה בחביות
20:47
that's our fuelלתדלק to beginהתחל with.
זה הדלק שלנו להתחלה
20:51
So, the thing that's been a problemבְּעָיָה from those reactorsכורים
כך שהדבר שהיה בעיה עבור הכורים ההם
20:53
is actuallyלמעשה what getsמקבל fedהאכיל into oursשֶׁלָנוּ,
הוא מה שמזין את הכורים שלנו
20:56
and you're reducingצמצום the volumeכֶּרֶך of the wasteמבזבז quiteדַי dramaticallyבאופן דרמטי
ומפחיתים את הנפח של הפסולת באופן דרמאטי
20:58
as you're going throughדרך this processתהליך.
כאשר משתמשים בדרך עיבוד זו
21:01
CACA: I mean, you're talkingשִׂיחָה to differentשונה people around the worldעוֹלָם
כ.א. אבל כשאתה משוחח עם אנשים סביב העולם
21:03
about the possibilitiesאפשרויות here.
לגבי האפשרויות כאן
21:05
Where is there mostרוב interestריבית in actuallyלמעשה doing something with this?
היכן רוב ההתענינות בלעשות משהו עם זה?
21:07
BGBG: Well, we haven'tלא pickedהרים a particularמיוחד placeמקום,
ב.ג: לא בחרנו במקום מסויים,
21:10
and there's all these interestingמעניין disclosureגילוי rulesכללים about anything that's calledשקוראים לו "nuclearגַרעִינִי,"
ויש כל מיני חוקי סודיות מענינים לכל מה שקשור ונקרא גרעיני
21:13
so we'veיש לנו got a lot of interestריבית,
וקיבלנו הרבה התענינות
21:21
that people from the companyחֶברָה have been in Russiaרוּסִיָה, Indiaהוֹדוּ, Chinaסין --
אנשי החברה שהיו ברוסיה בהודו בסין
21:23
I've been back seeingרְאִיָה the secretaryמזכיר of energyאֵנֶרְגִיָה here,
פגשתי את המזכיר לעניני אנרגיה כאן
21:27
talkingשִׂיחָה about how this fitsמתאים into the energyאֵנֶרְגִיָה agendaסֵדֶר הַיוֹם.
שוחחנו איך זה מתחבר לתכניות האנרגיה
21:29
So I'm optimisticאוֹפּטִימִי. You know, the Frenchצָרְפָתִית and Japaneseיַפָּנִית have doneבוצע some work.
כך שאני אופטימי. אתה יודע, הצרפתים והיפנים עשו עבודה
21:33
This is a variantגִרְסָה אַחֶרֶת on something that has been doneבוצע.
זה אחד המשתנים בעבודה שנעשתה
21:36
It's an importantחָשׁוּב advanceלְקַדֵם, but it's like a fastמָהִיר reactorכור,
זו התקדמות חשובה אבל זה כמו כור מהיר
21:40
and a lot of countriesמדינות have builtבנוי them,
והרבה מדינות בנו אותם
21:44
so anybodyמִישֶׁהוּ who'sמי זה doneבוצע a fastמָהִיר reactorכור is a candidateמוּעֲמָד to be where the first one getsמקבל builtבנוי.
כך שכל מי שבנה כור מהיר הוא מועמד להיות הראשון במקום בו יבנה אחד
21:46
CACA: So, in your mindאכפת, timescaleציר זמן and likelihoodסְבִירוּת
כ.א.: לדעתך מה לוח הזמנים? ההיתכנות
21:51
of actuallyלמעשה takingלְקִיחָה something like this liveלחיות?
שמשהו כזה אכן יתבצע?
21:56
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scaleבקנה מידה גדול, electro-generationאלקטרו-דור things
ב.ג.: אנחנו צריכים עבור אחת מתחנות הכח הגדולות האלה
21:59
that's very cheapזוֹל,
שהיא מאד זולה,
22:04
we have 20 yearsשנים to inventלִהַמצִיא and then 20 yearsשנים to deployלפרוס.
יש לנו 20 שנה לתכנן ואז 20 שנה לבצע.
22:06
That's sortסוג of the deadlineמועד אחרון that the environmentalסְבִיבָתִי modelsמודלים
זה סוג של תאריך יעד שהמודלים הסביבתיים
22:10
have shownמוצג us that we have to meetלִפְגוֹשׁ.
הצביעו על כך שעלינו לעמוד בו.
22:15
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichאיזה is wishingמייחל for a lot --
ואתה יודע טרהפאואר, אם דברים יתקדמו כשורה, שזו משאלה של רבים
22:17
could easilyבְּקַלוּת meetלִפְגוֹשׁ that.
יכולה בקלות לעמוד בכך
22:22
And there are, fortunatelyלְמַרְבֶּה הַמַזָל now, dozensעשרות of companiesחברות --
ויש, לשמחתנו כעת תריסרי חברות
22:24
we need it to be hundredsמאות --
אנחנו צריכים שזה יהפוך למאות
22:27
who, likewiseכְּמוֹ כֵן, if theirשֶׁלָהֶם scienceמַדָע goesהולך well,
אשר במקביל אם הפתוח המדע שלהן יתקדם
22:29
if the fundingמימון for theirשֶׁלָהֶם pilotטַיָס plantsצמחים goesהולך well,
אם המימון של כור פיילוט ילך טוב
22:31
that they can competeלהתחרות for this.
הם יכולים להתחרות על כך
22:34
And it's bestהטוב ביותר if multipleמְרוּבֶּה succeedלהצליח,
והכי טוב שרבים יצליחו
22:36
because then you could use a mixלְעַרְבֵּב of these things.
משום שאז אפשר להשתמש בתערובת של הדברים
22:38
We certainlyבְּהֶחלֵט need one to succeedלהצליח.
אנחנו בהחלט זקוקים לכך שאחת תצליח
22:41
CACA: In termsמונחים of big-scaleבקנה מידה גדול possibleאפשרי gameמִשְׂחָק changesשינויים,
כ.א: במונחים של קנה מידה גדול ושינויים אפשריים
22:43
is this the biggestהגדול ביותר that you're awareמוּדָע of out there?
האם זה הגדול ביותר שאתה מודע אליו?
22:46
BGBG: An energyאֵנֶרְגִיָה breakthroughפְּרִיצַת דֶרֶך is the mostרוב importantחָשׁוּב thing.
ב.ג. פריצת דרך בתחום האנרגיה הוא הדבר החשוב ביותר
22:49
It would have been, even withoutלְלֹא the environmentalסְבִיבָתִי constraintאילוץ,
זה היה כך גם ללא הבעיות של איכות הסביבה
22:53
but the environmentalסְבִיבָתִי constraintאילוץ just makesעושה it so much greaterגדול יותר.
אבל בעיות איכות הסביבה רק מעצימים את זה מאד
22:55
In the nuclearגַרעִינִי spaceמֶרחָב, there are other innovatorsחדשנים.
בתחום הגרעין יש עוד ממציאים
23:00
You know, we don't know theirשֶׁלָהֶם work as well as we know this one,
אתה יודע, אנחנו לא מודעים לעבודות שלהם כפי שמכירים את שלנו
23:03
but the modularמודולרי people, that's a differentשונה approachגִישָׁה.
אבל אנשי המודולים, שם הגישה שונה לגמרי.
23:06
There's a liquid-typeסוג נוזלי reactorכור, whichאיזה seemsנראה a little hardקָשֶׁה,
יש שם סוג של כור נוזלי שנראה קצת קשה
23:09
but maybe they say that about us.
אבל אולי הם אומרים זה עלינו
23:13
And so, there are differentשונה onesיחידות,
וכן הלאה, יש גם אחרים
23:15
but the beautyיוֹפִי of this is a moleculeמולקולה of uraniumאוּרָנִיוּם
אבל היופי בזה הוא שמולקולה של אורניום
23:18
has a millionמִילִיוֹן timesפִּי as much energyאֵנֶרְגִיָה as a moleculeמולקולה of, say, coalפֶּחָם,
מכילה פי מיליון אנרגיה מאשר למשל, מולקולת פחם,
23:21
and so -- if you can dealעִסקָה with the negativesשליליות,
כך שאם אתה יכול להתמודד עם החסרונות
23:25
whichאיזה are essentiallyלמעשה the radiationקְרִינָה --
שהם בעיקר הקרינה
23:28
the footprintעָקֵב and costעֲלוּת, the potentialפוטנציאל,
טביעות הרגל והעלות, הפוטנציאל
23:31
in termsמונחים of effectהשפעה on landארץ and variousשׁוֹנִים things,
במונחים של השפעה על הארץ ודברים נוספים
23:34
is almostכִּמעַט in a classמעמד of its ownשֶׁלוֹ.
הוא כמעט רמה בפני עצמה
23:36
CACA: If this doesn't work, then what?
כ.א.: ואם זה לא יעבוד, אז מה?
23:40
Do we have to startהַתחָלָה takingלְקִיחָה emergencyחרום measuresאמצעים
האם נצטרך לנקוט באמצעי חירום
23:44
to try and keep the temperatureטֶמפֶּרָטוּרָה of the earthכדור הארץ stableיַצִיב?
כדי לשמור על הטמפרטורה על כדור הארץ יציבה?
23:48
BGBG: If you get into that situationמַצָב,
ב.ג.: אם נגיע למצב הזה
23:51
it's like if you've been over-eatingאכילת יתר, and you're about to have a heartלֵב attackלִתְקוֹף:
זה כמו שאכלת יותר מדי, ואתה עומד לקבל התקפת לב
23:53
Then where do you go? You mayמאי need heartלֵב surgeryכִּירוּרגִיָה or something.
ואז לאן תלך? אולי תזדקק נתוח לב או משהו
23:58
There is a lineקַו of researchמחקר on what's calledשקוראים לו geoengineeringהנדסה גיאוגרפית,
ישנו תחום מחקר המכונה הנדסת גיאוגרפיה
24:02
whichאיזה are variousשׁוֹנִים techniquesטכניקות that would delayלְעַכֵּב the heatingהַסָקָה
שהוא טכנולוגיות שונות להאט את ההתחממות
24:06
to buyלִקְנוֹת us 20 or 30 yearsשנים to get our actפעולה togetherיַחַד.
כדי "לקנות" זמן של 20 או 30 שנה ולקבל את תוצאות הפעולה המשותפת
24:09
Now, that's just an insuranceביטוח policyמְדִינִיוּת.
כרגע, זו רק פוליסת ביטוח
24:12
You hopeלְקַווֹת you don't need to do that.
שאתה מקוה שלא תצטרך
24:14
Some people say you shouldn'tלא צריך even work on the insuranceביטוח policyמְדִינִיוּת
מספר אנשים טוען שלא צריך אפילו לעבוד על פוליסת הבטוח
24:16
because it mightאולי make you lazyעָצֵל,
משום שזה עלול לגרום לעצלנות
24:18
that you'llאתה keep eatingאֲכִילָה because you know heartלֵב surgeryכִּירוּרגִיָה will be there to saveלשמור you.
תמשיך לאכול משום שתדע שניתוח לב יהיה שם להציל אותך
24:20
I'm not sure that's wiseחכם, givenנָתוּן the importanceחֲשִׁיבוּת of the problemבְּעָיָה,
אני לא בטוח מה חכם, כשנתונה חשיבות הבעיה
24:24
but there's now the geoengineeringהנדסה גיאוגרפית discussionדִיוּן
אב יש שם את דיונים של הגיאו-הנדסה
24:27
about -- should that be in the back pocketכִּיס in caseמקרה things happenלִקְרוֹת fasterמהיר יותר,
לגבי האם צריך לשים את זה בכיס האחורי למקרה שהדברים יקרו מהר יותר
24:31
or this innovationחדשנות goesהולך a lot slowerאיטי יותר than we expectלְצַפּוֹת?
או שההמצאה תפותח באיטיות רבה מהצפוי
24:35
CACA: Climateאַקלִים skepticsספקנים: If you had a sentenceמשפט or two to say to them,
כ.א.: ספקני אקלים: האם יש לך משפט או שנים לומר להם
24:40
how mightאולי you persuadeלְשַׁכְנֵעַ them that they're wrongלא בסדר?
איך תוכל לשכנע אותם שהם טועים
24:45
BGBG: Well, unfortunatelyלצערי, the skepticsספקנים come in differentשונה campsמחנות.
לרוע המזל, הספקנים מגיעים במחנות שונים
24:50
The onesיחידות who make scientificמַדָעִי argumentsארגומנטים are very fewמְעַטִים.
אלו שמעלים טענות מדעיות הם מעטים
24:54
Are they sayingפִּתגָם that there's negativeשלילי feedbackמָשׁוֹב effectsההשפעות
האם הם אומרים שיש היזון חוזר שלילי
24:58
that have to do with cloudsעננים that offsetלְקַזֵז things?
שקשורים לעננים שמקזזים דברים
25:01
There are very, very fewמְעַטִים things that they can even say
יש מעט, ממש מעט דברים שהם יכולים בכלל לומר
25:03
there's a chanceהִזדַמְנוּת in a millionמִילִיוֹן of those things.
יש סכוי אחד למליון של הדברים
25:06
The mainרָאשִׁי problemבְּעָיָה we have here, it's kindסוג of like AIDSאיידס.
הבעיה העקרית שיש כאן הוא כמו סוג של איידס
25:09
You make the mistakeטעות now, and you payלְשַׁלֵם for it a lot laterיותר מאוחר.
אתה עושה את הטעות היום ומשלם עליה הרבה יותר מאוחר
25:12
And so, when you have all sortsמיני of urgentדחוף problemsבעיות,
כך שכשיש לך כל מיני סוגים של בעיות דחופות
25:16
the ideaרַעְיוֹן of takingלְקִיחָה painכְּאֵב now that has to do with a gainלְהַשִׂיג laterיותר מאוחר,
הרעיון של סבל היום ורווח מאוחר
25:20
and a somewhatבמידה מסוימת uncertainלֹא בָּטוּחַ painכְּאֵב thing --
ואיכשהו כאב לא ידוע
25:23
in factעוּבדָה, the IPCCIPCC reportלהגיש תלונה, that's not necessarilyבהכרח the worstהכי גרוע caseמקרה,
למעשה הדוח של אי פי סי סי, שלא בהכרח התרחיש הגרוע יקרה
25:26
and there are people in the richעָשִׁיר worldעוֹלָם who look at IPCCIPCC
ויש אנשים בעולם העשיר שמסתכלים על אי פי סי סי
25:32
and say, "OK, that isn't that bigגָדוֹל of a dealעִסקָה."
ואומרים: או קי, זה לא כצעקתה
25:34
The factעוּבדָה is it's that uncertainלֹא בָּטוּחַ partחֵלֶק that should moveמהלך \ לזוז \ לעבור us towardsלִקרַאת this.
למעשה החלק של חוסר הבהירות הוא שצריך להדריך אתנו לעבר הזה
25:38
But my dreamחולם here is that, if you can make it economicכַּלְכָּלִי,
אבל החלום שלי, שאם אפשר לעשות את זה כלכלי
25:42
and meetלִפְגוֹשׁ the COשיתוף2 constraintsאילוצים,
ולעמוד במגבלות דו תחמוצת הפחמן
25:45
then the skepticsספקנים say, "OK,
אזי הספקנים יאמרו או קי
25:47
I don't careלְטַפֵּל that it doesn't put out COשיתוף2,
לא אכפת אם זה לא מונע דו תחמוצת פחמן
25:49
I kindסוג of wishבַּקָשָׁה it did put out COשיתוף2,
אני מקוה שזה כן ימנע דו תחמוצת פחמן
25:51
but I guessלְנַחֵשׁ I'll acceptלְקַבֵּל it because it's cheaperיותר זול than what's come before."
נראה לי שאקבל את זה משום שזה יותר זול ממה שהיה קודם
25:53
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפים)
25:57
CACA: And so, that would be your responseתְגוּבָה to the Bjornביורן Lomborgלומבורג argumentטַעֲנָה,
כ.א.: וכך וה תהיה תגובתך לטיעון של ביורן לומברג
26:01
that basicallyבעיקרון if you spendלְבַלוֹת all this energyאֵנֶרְגִיָה tryingמנסה to solveלִפְתוֹר the COשיתוף2 problemבְּעָיָה,
שאם בבסיס תזרז ותשקיע כל המאמץ בפתרון בעית דו תחמוצת הפחמן
26:05
it's going to take away all your other goalsמטרות
זה יעלים את כל שאר המטרות שלך
26:09
of tryingמנסה to ridלְשַׁחְרֵר the worldעוֹלָם of povertyעוני and malariaמָלַרִיָה and so forthהָלְאָה,
לנסות לחסל עוני בעולם, מלריה וכן הלאה
26:11
it's a stupidמְטוּפָּשׁ wasteמבזבז of the Earth'sכדור הארץ resourcesאֶמְצָעִי to put moneyכֶּסֶף towardsלִקרַאת that
זה בזבוז מטופש של האמצעים בעולם, לשים כסף בכוון זה
26:14
when there are better things we can do.
כשיש דברים טובים יותר שאפשר לעשות
26:18
BGBG: Well, the actualמַמָשִׁי spendingההוצאה on the R&D pieceלְחַבֵּר --
ב.ג.: ההוצאה הממשית על החלק של מחקר ופתוח
26:20
say the U.S. should spendלְבַלוֹת 10 billionמיליארד a yearשָׁנָה more than it is right now --
נניח שארה"ב צריכה להוציא 10 מליארד דולר לשנה בנוסף על הנוכחי
26:23
it's not that dramaticדְרָמָטִי.
זה לא כזה דרמאטי
26:27
It shouldn'tלא צריך take away from other things.
זה לא צריך להלקח מדברים אחרים
26:29
The thing you get into bigגָדוֹל moneyכֶּסֶף on, and this, reasonableסביר people can disagreeלא מסכים,
על הדברים שמשקיעים בהם הון עתק, על זה, אנשים הגיוניים יכולים לחלוק
26:31
is when you have something that's non-economicלא כלכלי and you're tryingמנסה to fundקֶרֶן that --
כשיש משהו שהוא לא כלכלי ומנסים לממן אותו
26:34
that, to me, mostlyבעיקר is a wasteמבזבז.
זה, נראה לי, ברובו בזבוז
26:37
Unlessאֶלָא אִם you're very closeלִסְגוֹר and you're just fundingמימון the learningלְמִידָה curveעֲקוּמָה
אלא אם כן אתה מאד קרוב ומממן את עקומת הלמידה
26:40
and it's going to get very cheapזוֹל,
וזה עומד להיות מאד זול.
26:43
I believe we should try more things that have a potentialפוטנציאל
אני מאמין שצריך לנסות דברים נוספים שטמון בהם פוטנציאל
26:45
to be farרָחוֹק lessפָּחוּת expensiveיָקָר.
להיות פחות יקרים בהרבה
26:49
If the trade-offסחר- off you get into is, "Let's make energyאֵנֶרְגִיָה superסוּפֶּר expensiveיָקָר,"
אם החלופה שנכנסים אליה היא, בואו נהפוך את האנרגיה לסופר יקרה
26:51
then the richעָשִׁיר can affordלְהַרְשׁוֹת לְעַצמוֹ that.
ואז העשיר יוכלו להרשות את זה לעצמם
26:56
I mean, all of us here could payלְשַׁלֵם fiveחָמֵשׁ timesפִּי as much for our energyאֵנֶרְגִיָה
כוונתי, כולנו כאן יכולים לשלם פי חמש עבור האנרגיה שלנו
26:58
and not changeשינוי our lifestyleסגנון חיים.
בלי לשנות את סגנון החיים
27:01
The disasterאסון is for that two billionמיליארד.
האסון הוא לאותם שני מליארד
27:03
And even Lomborgלומבורג has changedהשתנה.
ואפילו לומבורג השתנה
27:05
His shtickשטיק now is, "Why isn't the R&D gettingמקבל more discussedנָדוֹן?"
ה"שטיק" שלו עכשיו הוא מדוע המחקר והפתוח לא נדונים יותר
27:07
He's still, because of his earlierמוקדם יותר stuffדברים,
הוא עדיין, בגלל העבר שלו
27:12
still associatedהמשויך with the skepticסַפקָן campמַחֲנֶה,
עדיין מזוהה עם מחנה הספקנים
27:14
but he's realizedהבין that's a prettyיפה lonelyבּוֹדֵד campמַחֲנֶה,
אבל הבין שזהו מחנה די שומם
27:16
and so, he's makingהֲכָנָה the R&D pointנְקוּדָה.
ולכן הוא מעלה את שאלת המחקר והפתוח
27:19
And so there is a threadפְּתִיל of something that I think is appropriateמתאים.
ויש שרשור של משהו שהוא ראוי
27:22
The R&D pieceלְחַבֵּר, it's crazyמְטוּרָף how little it's fundedממומן.
נושא המחקר והפתוח. זה טרוף עד כמה מעט מממנים את זה
27:27
CACA: Well Billשטר כסף, I suspectחָשׁוּד I speakלְדַבֵּר on the behalfמטעם of mostרוב people here
ובכן ביל, אני מניח שאני מדבר בשם רוב האנשים כאן,
27:30
to say I really hopeלְקַווֹת your wishבַּקָשָׁה comesבא trueנָכוֹן. Thank you so much.
כשאני אומר, אני מאוד מקווה שהמשאלה שלך תתגשם. תודה רבה לך.
27:33
BGBG: Thank you.
ביל גייטס: תודה לכם.
27:36
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
27:38
Translated by Chaim Hershenhoren
Reviewed by Amit Lampit

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com