English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates az energiáról: A nulla szintig újítunk !

Filmed:
4,756,430 views

A TED2010-en Bill Gates megosztja velünk jövőképet a világ energiájáról. Leírja, hogy "csodák" kellenek a bolygó szintű katasztrófa elkerüléséhez, és elmagyarázza, milyen drámaian különböző atomreaktort támogat. Mi a szükséges cél ? Lenullázzuk a széndioxid kibocsátását globálisan 2050 -re.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk todayMa about energyenergia and climateéghajlat.
Ma az energiáról és a klímáról fogok beszélni.
00:16
And that mightesetleg seemlátszik a bitbit surprisingmeglepő because
Ez egy kicsit meglepőnek tűnhet,
00:20
my full-timeteljes idő work at the FoundationAlapítvány is mostlytöbbnyire about vaccinesvakcinák and seedsmagok,
mert főállásban egy olyan alapítványnál dolgozom, amelyik főleg oltóanyagokkal és magokkal foglalkozik,
00:22
about the things that we need to inventfeltalál and deliverszállít
olyan dolgokkal, amiket fel kell találnunk, és el kell vinnünk
00:27
to help the poorestlegszegényebb two billionmilliárd, ezermillió liveélő better liveséletét.
hogy a legszegényebb milliárdokat jobb élethez segítsünk.
00:30
But energyenergia and climateéghajlat are extremelyrendkívüli módon importantfontos to these people --
De az energia és a klíma rendkívül fontos ezeknek az embereknek,
00:35
in facttény, more importantfontos than to anyonebárki elsemás on the planetbolygó.
sokkal fontosabb, mint bárki másnak ezen a bolygón.
00:40
The climateéghajlat gettingszerzés worserosszabb meanseszközök that manysok yearsévek, theirazok cropsnövények won'tszokás grow:
A klíma rosszabbodik, vagyis több évben nem fog nőni a terményük.
00:45
There will be too much raineső, not enoughelég raineső,
Túl sok eső lesz, nem lesz elég eső.
00:50
things will changeváltozás in waysmódokon
Olyan változások lesznek,
00:53
that theirazok fragiletörékeny environmentkörnyezet simplyegyszerűen can't supporttámogatás.
amit a törékeny környezetük nem tud támogatni.
00:55
And that leadsvezet to starvationéhezés, it leadsvezet to uncertaintybizonytalanság, it leadsvezet to unrestnyugtalanság.
És ez éhezéshez vezet. Ez létbizonytalansághoz vezet és zavargásokhoz.
00:59
So, the climateéghajlat changesváltoztatások will be terribleszörnyű for them.
Szóval, a klímaváltozás szörnyű lesz nekik.
01:04
AlsoIs, the priceár of energyenergia is very importantfontos to them.
Az energia ára is nagyon fontos nekik.
01:08
In facttény, if you could pickszed just one thing to lowerAlsó the priceár of,
Valójában, ha csak egy dolgot választhatnál, aminek csökkenthetnéd az árát,
01:11
to reducecsökkentésére povertyszegénység, by farmessze you would pickszed energyenergia.
amivel mérsékled a szegénységet, akkor az energiát választanád.
01:14
Now, the priceár of energyenergia has come down over time.
Az energia ára idővel csökkent.
01:18
Really advancedfejlett civilizationcivilizáció is basedszékhelyű on advanceselőlegek in energyenergia.
Valóban, a fejlett civilizáció alapja energia fejlettsége.
01:22
The coalszén revolutionforradalom fueledtáplálta the IndustrialIpari RevolutionForradalom,
A szén forradalma táplálta az ipari forradalmat,
01:28
and, even in the 1900s we'vevoltunk seenlátott a very rapidgyors declinehanyatlás in the priceár of electricityelektromosság,
és még az 1900-as években az elektromos áram árának nagyon gyors csökkenését láttuk,
01:32
and that's why we have refrigeratorshűtőszekrények, air-conditioninglégkondíciónálás,
és ezért van hűtőszekrényünk, légkondicionálónk,
01:38
we can make modernmodern materialsanyagok and do so manysok things.
készíthetünk modern anyagokat és annyiféle dolgot.
01:41
And so, we're in a wonderfulcsodálatos situationhelyzet with electricityelektromosság in the richgazdag worldvilág.
És így csodálatosan el vagyunk látva elektromos árammal a gazdag világban.
01:45
But, as we make it cheaperolcsóbb -- and let's go for makinggyártás it twicekétszer as cheapolcsó --
De ahogy olcsóbbá tettük, -- és hadd legyen kétszer ilyen olcsó, --
01:52
we need to meettalálkozik a newúj constraintkényszer,
egy korláttal kellett találkoznunk.
01:59
and that constraintkényszer has to do with COCO2.
és ezt úgy hívják, hogy széndioxid (CO2).
02:01
COCO2 is warmingmelegítés the planetbolygó,
A CO2 melegíti a bolygót,
02:05
and the equationegyenlet on COCO2 is actuallytulajdonképpen a very straightforwardegyértelmű one.
és a CO2 egyenlete nagyon egyértelmű.
02:08
If you sumösszeg up the COCO2 that getsjelentkeznek emitteda kibocsátott,
Ha felhalmozzuk a kibocsátott CO2-t,
02:14
that leadsvezet to a temperaturehőmérséklet increasenövekedés,
az a hőmérséklet növekedéséhez fog vezetni,
02:18
and that temperaturehőmérséklet increasenövekedés leadsvezet to some very negativenegatív effectshatások:
és ennek a hőmérséklet-növekedésnek lesz néhány nagyon negatív hatása.
02:21
the effectshatások on the weatheridőjárás; perhapstalán worserosszabb, the indirectközvetett effectshatások,
Hatással lesz a klímára, és talán még rosszabbak lesznek az indirekt hatások,
02:25
in that the naturaltermészetes ecosystemsökoszisztémák can't adjustbeállítani to these rapidgyors changesváltoztatások,
a természeti ökoszisztémák nem tudnak alkalmazkodni a gyors változásokhoz,
02:28
and so you get ecosystemökoszisztéma collapsesösszeomlik.
és így ökoszisztémák összeomolhatnak.
02:33
Now, the exactpontos amountösszeg of how you maptérkép
Most az olyan pontos megfeleltetés,
02:36
from a certainbizonyos increasenövekedés of COCO2 to what temperaturehőmérséklet will be
hogy egy bizonyos CO2 növekedéstől milyen hőmérséklet lesz,
02:39
and where the positivepozitív feedbacksvisszajelzések are,
és hol vannak pozitív visszacsatolások,
02:43
there's some uncertaintybizonytalanság there, but not very much.
még valamennyire bizonytalan, de nem nagyon.
02:45
And there's certainlybiztosan uncertaintybizonytalanság about how badrossz those effectshatások will be,
És természetesen még bizonytalan, mennyire lesznek rosszak a hatások,
02:48
but they will be extremelyrendkívüli módon badrossz.
de rendkívül rosszak lesznek.
02:51
I askedkérdezte the topfelső scientiststudósok on this severalszámos timesalkalommal:
Többször megkérdeztem erről a legjobb tudósokat,
02:54
Do we really have to get down to nearközel zeronulla?
valójában le kell mennünk a nullára ?
02:56
Can't we just cutvágott it in halffél or a quarternegyed?
Nem lenne elég a felére vagy a csökkentenünk ?
02:59
And the answerválasz is that untilamíg we get nearközel to zeronulla,
És a válasz az volt, hogy amíg nem közelítjük meg a nulla szintet,
03:02
the temperaturehőmérséklet will continueFolytatni to riseemelkedik.
addig a hőmérséklet folyamatosan növekedni fog.
03:06
And so that's a bignagy challengekihívás.
Szóval ez egy nagy kihívás.
03:08
It's very differentkülönböző than sayingmondás "We're a twelve-foot-hightizenkét láb magas truckkamion tryingmegpróbálja to get underalatt a ten-foottíz láb bridgehíd,
Az nagyon különbözik pl. attól, hogy egy 4 méter magas kamionnal át kell jutnunk
03:10
and we can just sortfajta of squeezeprésel underalatt."
egy 3 méteres híd alatt, és csak valahogy alá kell préselnünk.
03:15
This is something that has to get to zeronulla.
Ez olyan valami, ami le kell nulláznunk.
03:18
Now, we put out a lot of carbonszén dioxidedioxid everyminden yearév,
Most rengeteg CO2 -t bocsátunk ki minden évben,
03:22
over 26 billionmilliárd, ezermillió tonstonna.
több mint 26 milliárd tonnát.
03:26
For eachminden egyes AmericanAmerikai, it's about 20 tonstonna;
Minden egyes amerikaira kb. 20 tonna jut.
03:28
for people in poorszegény countriesországok, it's lessKevésbé than one tonTon.
A szegény országok embereinél ez kevesebb, mint egy tonna.
03:32
It's an averageátlagos of about fiveöt tonstonna for everyonemindenki on the planetbolygó.
Átlagosan kb. 5 tonna jut a bolygó minden lakójára.
03:35
And, somehowvalahogy, we have to make changesváltoztatások
És valahogy olyan változásokat kell véghez vinnünk,
03:39
that will bringhoz that down to zeronulla.
amelyek ezt le fogják nullázni.
03:41
It's been constantlyállandóan going up.
Ez idáig folyamatosan növekedett.
03:44
It's only variouskülönféle economicgazdasági changesváltoztatások that have even flattenedlapított it at all,
Csak bizonyos gazdasági változások tartották időnként szinten,
03:46
so we have to go from rapidlygyorsan risingemelkedő
így el kell jutnunk a gyors növekedéstől
03:51
to fallingeső, and fallingeső all the way to zeronulla.
a csökkenésig, a csökkenéstől a nulla szintig.
03:54
This equationegyenlet has fournégy factorstényezők,
Ennek az egyenletnek négy tényezője van.
03:57
a little bitbit of multiplicationszorzás:
Egy kis szorzat.
03:59
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zeronulla,
Itt van a jobb oldalon a CO2, amit le akarunk nullázni,
04:01
and that's going to be basedszékhelyű on the numberszám of people,
és ennek az alapja az emberek száma,
04:04
the servicesszolgáltatások eachminden egyes person'sszemély usinghasználva on averageátlagos,
az egy ember által felhasznált szolgáltatások,
04:08
the energyenergia on averageátlagos for eachminden egyes serviceszolgáltatás,
az egyes szolgáltatásokra eső átlagos energia,
04:11
and the COCO2 beinglény put out perper unitegység of energyenergia.
és az egységnyi energiához kellő CO2 lesz.
04:14
So, let's look at eachminden egyes one of these
Nézzük meg ezek mindegyikét,
04:18
and see how we can get this down to zeronulla.
és meglátjuk, hogy tudjuk lenullázni.
04:20
ProbablyValószínűleg, one of these numbersszám is going to have to get prettyszép nearközel to zeronulla.
Valószínűleg ezen számok közül az egyiket megközelítőleg nulláig kell levinni.
04:24
Now that's back from highmagas schooliskola algebraalgebra,
Ezt tudjuk a gimnáziumi algebrából,
04:28
but let's take a look.
de vegyünk rá egy pillantást.
04:31
First, we'vevoltunk got populationnépesség.
Először vegyük a népességet.
04:33
The worldvilág todayMa has 6.8 billionmilliárd, ezermillió people.
Ma a Földön 6,8 milliárd ember él.
04:35
That's headedfejes up to about ninekilenc billionmilliárd, ezermillió.
Ez 9 milliárd körül fog tetőzni.
04:38
Now, if we do a really great jobmunka on newúj vaccinesvakcinák,
Ha igazán sikeresek lesznek új oltásaink,
04:40
healthEgészség caregondoskodás, reproductivereprodukciós healthEgészség servicesszolgáltatások,
az egészségügyi ellátásunk, a népesedés-egészségügyi szolgálatunk,
04:44
we could lowerAlsó that by, perhapstalán, 10 or 15 percentszázalék,
akkor ezt talán 10 - 15 százalékkal tudjuk csökkenteni,
04:46
but there we see an increasenövekedés of about 1.3.
de 1,3 körüli növekedést fogunk látni.
04:50
The secondmásodik factortényező is the servicesszolgáltatások we use.
A második tényező az általunk felhasznált szolgáltatások.
04:54
This encompassesfelöleli everything:
Ez mindent magába foglal,
04:57
the foodélelmiszer we eateszik, clothingruházat, TVTV, heatingfűtés.
az ételt, amit megeszünk, a ruhákat, a TV-t, a fűtést.
04:59
These are very good things:
Ezek nagyon jó dolgok,
05:03
gettingszerzés ridmegszabadít of povertyszegénység meanseszközök providinggondoskodás these servicesszolgáltatások
és a szegénységtől való megszabadulás azt jelenti,
05:06
to almostmajdnem everyonemindenki on the planetbolygó.
hogy biztosítjuk mindezt majdnem mindenkinek ezen a bolygón.
05:09
And it's a great thing for this numberszám to go up.
És ez nagyszerű, másrészt emeli számot.
05:11
In the richgazdag worldvilág, perhapstalán the topfelső one billionmilliárd, ezermillió,
A gazdag világban, talán a felső 1 milliárd,
05:15
we probablyvalószínűleg could cutvágott back and use lessKevésbé,
valószínűleg tudunk visszafogni és kevesebbet fogyasztani,
05:17
but everyminden yearév, this numberszám, on averageátlagos, is going to go up,
de minden évben ez a szám átlagban emelkedni fog,
05:19
and so, over all, that will more than doublekettős
és összességében több mint a dupláját fogják kitenni
05:23
the servicesszolgáltatások deliveredszállított perper personszemély.
az egy személye eső szolgáltatások.
05:27
Here we have a very basicalapvető serviceszolgáltatás:
Mi itt rendelkezünk a legalapvetőbb szolgáltatásokkal.
05:30
Do you have lightingvilágítás in your houseház to be ableképes to readolvas your homeworkházi feladat?
Van a házadban világítás, hogy el tudd olvasni a házi feladatodat,
05:32
And, in facttény, these kidsgyerekek don't, so they're going out
és valóban, ezeknek a kölyköknek nincs, ezért kimennek,
05:35
and readingolvasás theirazok schooliskola work underalatt the streetutca lampslámpák.
és a házi feladatukat az utcán a lámpák alatt olvassák.
05:37
Now, efficiencyhatékonyság, E, the energyenergia for eachminden egyes serviceszolgáltatás,
A hatékonyság, E mint efficiency, az egyes szolgáltatásokra eső energia,
05:42
here finallyvégül we have some good newshírek.
Itt végre vannak jó híreink.
05:46
We have something that's not going up.
Van valamink, ami nem emelkedik.
05:48
ThroughKeresztül variouskülönféle inventionstalálmányok and newúj waysmódokon of doing lightingvilágítás,
Kezdve számos új tanulmányon és módszeren a világításban,
05:50
throughkeresztül differentkülönböző typestípusok of carsautók, differentkülönböző waysmódokon of buildingépület buildingsépületek --
folytatva a különböző fajta gépkocsikkal, és különféle építési eljárásokkal,
05:53
there are a lot of servicesszolgáltatások where you can bringhoz
sok olyan szolgáltatás van, ahol lényegesen tudjuk
05:58
the energyenergia for that serviceszolgáltatás down quiteegészen substantiallylényegesen.
csökkentetni a szükséges energiát,
06:01
Some individualEgyedi servicesszolgáltatások even bringhoz it down by 90 percentszázalék.
bizonyos szolgáltatásoknál 90 százalékkal lecsökkentik.
06:05
There are other servicesszolgáltatások like how we make fertilizerműtrágya,
Más olyan szolgáltatásoknál, mint a műtrágya előállítása,
06:08
or how we do airlevegő transportszállítás,
vagy a légi közlekedés módja,
06:11
where the roomsszobák for improvementjavulás are farmessze, farmessze lessKevésbé.
sokkal, sokkal kevesebb javítási lehetőség van.
06:13
And so, overallátfogó here, if we're optimisticoptimista,
És így, itt összességében, ha optimisták vagyunk,
06:17
we maylehet get a reductioncsökkentés of a factortényező of threehárom to even, perhapstalán, a factortényező of sixhat.
akkor egy hármas tényezővel csökkenthetünk, esetleg legfeljebb egy hatossal.
06:19
But for these first threehárom factorstényezők now,
Vegyük most az előző hármas tényezőt,
06:26
we'vevoltunk goneelmúlt from 26 billionmilliárd, ezermillió to, at bestlegjobb, maybe 13 billionmilliárd, ezermillió tonstonna,
akkor a 26 milliárdról legjobb esetben talán 13 milliárd tonnára csökkenthetünk,
06:29
and that just won'tszokás cutvágott it.
és ez önmagában nem fogja lecsökkenteni.
06:34
So let's look at this fourthnegyedik factortényező --
Nézzük ezt a negyedik tényezőt --
06:36
this is going to be a keykulcs one --
ez lesz a kulcstényező --
06:38
and this is the amountösszeg of COCO2 put out perper eachminden egyes unitegység of energyenergia.
és ez az egységnyi energiára eső CO2 mennyisége.
06:40
And so the questionkérdés is: Can you actuallytulajdonképpen get that to zeronulla?
És az a kérdés, hogy le tudjuk - e nullázni ?
06:46
If you burnéget coalszén, no.
Ha szenet égetünk, akkor nem.
06:50
If you burnéget naturaltermészetes gasgáz, no.
Ha földgázt égetünk, akkor nem.
06:52
AlmostSzinte everyminden way we make electricityelektromosság todayMa,
Majdnem minden mai elektromos áram előállítási mód,
06:54
exceptkivéve for the emergingfeltörekvő renewablesmegújuló and nuclearnukleáris, putshelyezi out COCO2.
kivéve a feljövőben lévő megújulók és az atom, CO2-t bocsát ki.
06:57
And so, what we're going to have to do at a globalglobális scaleskála,
És így, amit világ méretben kell majd tennünk,
07:03
is createteremt a newúj systemrendszer.
az egy új rendszer létrehozása.
07:06
And so, we need energyenergia miraclescsodák.
És így, energia csodákra van szükségünk.
07:09
Now, when I use the termkifejezés "miraclecsoda," I don't mean something that's impossiblelehetetlen.
Amikor a csoda kifejezést használom, akkor nem arra gondolok, hogy lehetetlen.
07:11
The microprocessormikroprocesszor is a miraclecsoda. The personalszemélyes computerszámítógép is a miraclecsoda.
A mikroprocesszor egy csoda. A személyi számítógép egy csoda.
07:15
The InternetInternet and its servicesszolgáltatások are a miraclecsoda.
Az internet a szolgáltatásaival egy csoda.
07:20
So, the people here have participatedrészt in the creationTeremtés of manysok miraclescsodák.
Az emberek részt vettek sok csoda létrehozásában.
07:23
UsuallyÁltalában, we don't have a deadlinehatáridő,
Általában nincs határidőnk,
07:28
where you have to get the miraclecsoda by a certainbizonyos datedátum.
amikor meg kell csinálnunk egy csodát egy bizonyos időpontra.
07:30
UsuallyÁltalában, you just kindkedves of standállvány by, and some come alongmentén, some don't.
Általában, csak szemléljük, és van, ami megtörténik, van ami nem.
07:32
This is a caseügy where we actuallytulajdonképpen have to drivehajtás at fullteljes speedsebesség
Ebben az esetben teljes sebességgel kell hajtanunk,
07:36
and get a miraclecsoda in a prettyszép tightszoros timelineIdővonal.
és jó szoros határidővel kell csodát tennünk.
07:40
Now, I thought, "How could I really captureelfog this?
Arra gondoltam, hogyan tudnám igazán ezt ábrázolni ?
07:45
Is there some kindkedves of naturaltermészetes illustrationábra,
Van - e valamilyen természetes illusztráció,
07:48
some demonstrationdemonstráció that would grabMegragad people'semberek imaginationképzelet here?"
valamilyen szemléltetés, ami meg tudná fogni itt az emberek képzeletét ?
07:50
I thought back to a yearév agoezelőtt when I broughthozott mosquitosszúnyog,
Visszaemlékeztem egy évvel ezelőttre, amikor szúnyogokat hoztam,
07:55
and somehowvalahogy people enjoyedélvezte that.
és az emberek valahogy élvezték ezt.
07:59
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
08:01
It really got them involvedrészt in the ideaötlet of,
Igazán megfogta őket a gondolat,
08:03
you know, there are people who liveélő with mosquitosszúnyog.
tudják, hogy vannak emberek, akik moszkitókkal élnek.
08:06
So, with energyenergia, all I could come up with is this.
És az energiával kapcsolatban, ez lenne minden, amit el tudnák érni.
08:09
I decidedhatározott that releasingfelszabadító firefliesszentjánosbogarak
Elhatároztam, hogy szentjánosbogarak elengedésével
08:14
would be my contributionhozzájárulás to the environmentkörnyezet here this yearév.
járulok idén hozzá a környezetvédelemhez itt.
08:17
So here we have some naturaltermészetes firefliesszentjánosbogarak.
Itt van néhány szentjánosbogár.
08:21
I'm told they don't biteharapás; in facttény, they mightesetleg not even leaveszabadság that jarbefőttes üveg.
Az mondták nekem, hogy nem csípnek, tényleg, talán még az üveget sem hagyják el.
08:24
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
08:27
Now, there's all sortsfajta of gimmickyhatásvadász solutionsmegoldások like that one,
Van még mindenfajta ehhez hasonló trükkös megoldás,
08:30
but they don't really addhozzáad up to much.
de igazából nem sokat érnek.
08:35
We need solutionsmegoldások -- eitherbármelyik one or severalszámos --
Megoldásokra van szükségünk, egyre vagy többre,
08:37
that have unbelievablehihetetlen scaleskála
amelyik hihetetlen nagyságrendűek,
08:41
and unbelievablehihetetlen reliabilitymegbízhatóság,
és hihetetlenül megbízhatóak,
08:45
and, althoughhabár there's manysok directionsirányok people are seekingkeres,
és bár sok irányban keresik az emberek,
08:47
I really only see fiveöt that can achieveelér the bignagy numbersszám.
én igazán csak öt olyan látok, amelyek nagy számokat érhet el.
08:50
I've left out tideárapály, geothermalgeotermikus, fusionmagfúzió, biofuelsa bioüzemanyagok.
Kihagytam a geotermált, a fúziót és a bioüzemanyagot.
08:54
Those maylehet make some contributionhozzájárulás,
Ezeknek lehet valami részük,
08:59
and if they can do better than I expectelvár, so much the better,
és ha jobban is teljesítenének, mint ahogy várom, annál jobb,
09:01
but my keykulcs pointpont here
de itt az a mondanivalóm lényege,
09:03
is that we're going to have to work on eachminden egyes of these fiveöt,
hogy ennek az ötnek mindegyikén kell majd dolgoznunk,
09:05
and we can't give up any of them because they look dauntingijesztő,
és nem mondhatunk le róluk azért, mert ijesztőnek látszanak,
09:09
because they all have significantjelentős challengeskihívások.
mert mindegyik komoly kihívást támaszt.
09:13
Let's look first at the burningégő fossilkövület fuelsüzemanyagok,
Először vegyek a fosszilis tüzelőanyagok égetését,
09:17
eitherbármelyik burningégő coalszén or burningégő naturaltermészetes gasgáz.
vagy a szén vagy a földgáz égetését.
09:19
What you need to do there, seemsÚgy tűnik, like it mightesetleg be simpleegyszerű, but it's not,
Amire itt szükségünk van,az egyszerűnek látszik, de nem az,
09:23
and that's to take all the COCO2, after you've burnedégett it, going out the fluefüstgáz,
és ez az, hogy fogjuk az összes CO2-t, miután elégettük, és megy ki a kéményen,
09:26
pressurizenyomás alá it, createteremt a liquidfolyékony, put it somewherevalahol,
összenyomjuk, folyósítjuk, és eltesszük valahová,
09:32
and hoperemény it staystartózkodás there.
és reméljük, hogy ott marad.
09:35
Now we have some pilotpilóta things that do this at the 60 to 80 percentszázalék levelszint,
Már végeztünk erre próbákat, amelyek 60 - 80 százalékban csinálták ezt meg,
09:37
but gettingszerzés up to that fullteljes percentageszázalék, that will be very trickyfurfangos,
de a száz százalékig eljutni, csak nagyon sok trükkel lehet,
09:41
and agreeingmegegyezés on where these COCO2 quantitiesmennyiségek should be put will be hardkemény,
és egyetértünk abban, hogy ilyen mennyiségű CO2-t nehéz lesz tárolni,
09:45
but the toughestlegkeményebb one here is this long-termhosszútávú issueprobléma.
de a legnagyobb probléma a hosszú távú kezelése.
09:51
Who'sAki barátait going to be sure?
Ki lehet benne majd biztos ?
09:54
Who'sAki barátait going to guaranteegarancia something that is literallyszó szerint billionsmilliárdokat of timesalkalommal largernagyobb
Ki tud olyasmit garantálni, ami szó szerint milliárdszorosa
09:56
than any typetípus of wastehulladék you think of in termsfeltételek of nuclearnukleáris or other things?
bármilyen olyan hulladéknak, mint amikor az atomra vagy másokra gondolunk.
10:00
This is a lot of volumekötet.
Ez egy nagy térfogat.
10:04
So that's a toughkemény one.
Így ez egy nehéz eset.
10:07
NextKövetkező would be nuclearnukleáris.
A következő az atom.
10:09
It alsois has threehárom bignagy problemsproblémák:
Ezzel három nagy probléma van.
10:11
CostKöltség, particularlykülönösen in highlymagasan regulatedszabályozott countriesországok, is highmagas;
A költségek, főleg a magasan szabályozott országokban, nagyon magasak.
10:14
the issueprobléma of the safetybiztonság, really feelingérzés good about nothing could go wrongrossz,
A biztonság kérdése, igazán meg kell róla bizonyosodni, hogy semmi se romolhat el,
10:18
that, even thoughbár you have these humanemberi operatorsszereplők,
még akkor sem, ha ott van az emberi kezelőszemélyzet is,
10:22
that the fuelüzemanyag doesn't get used for weaponsfegyverek.
hogy az üzemanyagot nem használják fel fegyverekhez.
10:25
And then what do you do with the wastehulladék?
És mit kezdünk a hulladékkal?
10:28
And, althoughhabár it's not very largenagy, there are a lot of concernsaggodalmak about that.
Nincs belőle túl sok, de nagyon nyugtalanító.
10:30
People need to feel good about it.
Az embereknek megnyugtató megoldás kell.
10:33
So threehárom very toughkemény problemsproblémák that mightesetleg be solvablemegoldható,
Így van három nehéz probléma, amit meg kell oldani,
10:35
and so, should be workeddolgozott on.
és így dolgozni kell rajta.
10:40
The last threehárom of the fiveöt, I've groupedcsoportosított togetheregyütt.
Az utolsó hármat egy csoportba foglaltam.
10:42
These are what people oftengyakran referutal to as the renewablemegújuló sourcesforrás.
Ezekre az emberek, mint megújuló energiaforrásokra hivatkoznak.
10:45
And they actuallytulajdonképpen -- althoughhabár it's great they don't requirekíván fuelüzemanyag --
És ezeknek, -- bár nagyszerű, hogy nem igényelnek üzemanyagot, --
10:49
they have some disadvantageshátrányok.
vannak hátrányaik.
10:53
One is that the densitysűrűség of energyenergia gatheredösszegyűjtött in these technologiestechnológiák
Az egyik az, hogy az ezekkel a technikákkal gyűjtött energiasűrűség
10:55
is dramaticallydrámaian lessKevésbé than a powererő plantnövény.
drámaian kevesebb, mint egy erőműé.
11:01
This is energyenergia farmingmezőgazdasági, so you're talkingbeszél about manysok squarenégyzet milesmérföld,
Ez egy energiatelep, sok négyzetmérföldről beszélünk,
11:03
thousandsTöbb ezer of time more areaterület than you think of as a normalnormál energyenergia plantnövény.
több ezerszeresen több mint, amikor egy hagyományos erőmű esetében.
11:07
AlsoIs, these are intermittentszakaszos sourcesforrás.
Továbbá ezek időszakos erőforrások.
11:12
The sunnap doesn't shineragyog all day, it doesn't shineragyog everyminden day,
A nap nem süt egész nap, nem süt minden nap,
11:15
and, likewisehasonlóképpen, the windszél doesn't blowfúj all the time.
és hasonlóan, a szél sem fúj mindig.
11:18
And so, if you dependfügg on these sourcesforrás,
Így, ha ezektől az erőforrásoktól függünk,
11:21
you have to have some way of gettingszerzés the energyenergia
akkor valahonnan energiát kell nyernünk
11:23
duringalatt those time periodsidőszakok that it's not availableelérhető.
az idő alatt, amikor ez nem állnak a rendelkezésre.
11:26
So, we'vevoltunk got bignagy costköltség challengeskihívások here,
Így a nagy költségek kihívást jelentenek.
11:29
we have transmissionátvitel challengeskihívások:
Az átvitel kihívást jelent.
11:32
for examplepélda, say this energyenergia sourceforrás is outsidekívül your countryország;
Például, mondjuk, ha ez az energiaforrás az országon kívül van,
11:34
you not only need the technologytechnológia,
akkor nem csak a technikára van szükségünk,
11:37
but you have to dealüzlet with the riskkockázat of the energyenergia comingeljövetel from elsewheremáshol.
de kezelni kell annak a kockázatát, hogy az energia máshonnan jön.
11:39
And, finallyvégül, this storagetárolás problemprobléma.
És végül itt van a tárolás problémája.
11:44
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wentment throughkeresztül and lookednézett at
A méretek érzékeltetésére, végig vettem és megvizsgáltam
11:46
all the typestípusok of batteriesakkumulátorok that get madekészült --
az összes általunk gyártott akkumulátort és telepet,
11:49
for carsautók, for computersszámítógépek, for phonestelefonok, for flashlightszseblámpák, for everything --
gépkocsikhoz, számítógépekhez, telefonokhoz, vakukhoz, bármihez
11:52
and comparedahhoz képest that to the amountösszeg of electricalelektromos energyenergia the worldvilág usesfelhasználások,
és összehasonlítottam a világ által felhasznált összes energiával,
11:56
and what I foundtalál is that all the batteriesakkumulátorok we make now
és azt találtam, hogy az összes akkumulátor, amit most gyártunk,
12:01
could storebolt lessKevésbé than 10 minutespercek of all the energyenergia.
alig 10 percet tudna tárolni az összes energiából.
12:05
And so, in facttény, we need a bignagy breakthrougháttörés here,
Valóban nagy áttörésre van itt szükségünk,
12:09
something that's going to be a factortényező of 100 better
valami olyanra, amit százszoros tényezővel jobb
12:12
than the approachesmegközelít we have now.
mint a mostani megközelítésünk.
12:16
It's not impossiblelehetetlen, but it's not a very easykönnyen thing.
Ez nem lehetetlen, de nem is nagyon könnyű.
12:18
Now, this showsműsorok up when you try to get the intermittentszakaszos sourceforrás
Ez akkor jelentkezik, ha megpróbálunk egy időszakos erőforrást
12:22
to be abovefelett, say, 20 to 30 percentszázalék of what you're usinghasználva.
a fentiekből bevonni a felhasználásunk 20 - 30 százalékára.
12:26
If you're countingszámolás on it for 100 percentszázalék,
Ha 100 százalékra számítunk,
12:30
you need an incrediblehihetetlen miraclecsoda batteryakkumulátor.
akkor hihetetlen akkumulátor csodára van szükségünk.
12:32
Now, how we're going to go forwardelőre on this -- what's the right approachmegközelítés?
Most hogyan lépjünk innen tovább: Mi a helyes megközelítés?
12:38
Is it a ManhattanManhattan ProjectProjekt? What's the thing that can get us there?
Egy Manhattan projekt? Mivel fogunk eljutni oda?
12:41
Well, we need lots of companiesvállalatok workingdolgozó on this, hundredsszáz.
Nos, sok cégre van szükségünk, ami ezen dolgozik, százakra.
12:45
In eachminden egyes of these fiveöt pathsutak, we need at leastlegkevésbé a hundredszáz people.
Ennek az öt útnak mindegyikén legalább száz emberre van szükségünk.
12:50
And a lot of them, you'llazt is megtudhatod look at and say, "They're crazyőrült." That's good.
Közülük sokról azt mondjátok, ha látjátok őket, hogy bolondok. Ez jó.
12:53
And, I think, here in the TEDTED groupcsoport,
És úgy gondolom, hogy itt a TED csoportban,
12:57
we have manysok people who are alreadymár pursuingfolytat this.
már sok emberünk már ezt hajszolja.
13:00
BillBill GrossBruttó has severalszámos companiesvállalatok, includingbeleértve one calledhívott eSolareSolar
Bill Grossnak több társasága van, közöttük az eSolar nevű,
13:04
that has some great solarnap- thermaltermál technologiestechnológiák.
amelyik olyan kiváló a hőalapú naptechnikában.
13:08
VinodSándorné Khosla'sKhosla barátait investingbefektetés in dozensTöbb tucat of companiesvállalatok
Vinod Khosla egy tucat társaságba fektetett be,
13:10
that are doing great things and have interestingérdekes possibilitieslehetőségek,
amelyek nagyszerű dolgokat csinálnak, és érdekes lehetőségeik vannak,
13:14
and I'm tryingmegpróbálja to help back that.
és én próbálok segíteni ennek a támogatásában.
13:18
NathanNathan MyhrvoldMyhrvolddal and I actuallytulajdonképpen are backingtámogatás a companyvállalat
Nathan Myhrvolddal támogatunk egy társaságot,
13:20
that, perhapstalán surprisinglymeglepően, is actuallytulajdonképpen takingbevétel the nuclearnukleáris approachmegközelítés.
amelyik, talán meglepő, a nukleáris megközelítést választotta.
13:24
There are some innovationsújítások in nuclearnukleáris: modularmoduláris, liquidfolyékony.
Vannak innovációk az atomenergiában, modulárisak, folyékonyak.
13:28
And innovationinnováció really stoppedmegállt in this industryipar quiteegészen some agoezelőtt,
Az innovációk valójában megálltak ebben az iparágban az utóbbi időkben,
13:32
so the ideaötlet that there's some good ideasötletek layingmegállapításáról szóló around is not all that surprisingmeglepő.
így nem meglepő, hogy vannak még jó ötletek a környékén.
13:36
The ideaötlet of TerraPowerTerraPower is that, insteadhelyette of burningégő a partrész of uraniumurán --
A Terrapower ötlete az, hogy az urániumnak annak része helyett,
13:41
the one percentszázalék, whichmelyik is the U235 --
ami egy százalék, az U235,
13:47
we decidedhatározott, "Let's burnéget the 99 percentszázalék, the U238."
elhatároztuk, hogy a 99 százalékát égetjük, az U238 -t.
13:50
It is kindkedves of a crazyőrült ideaötlet.
Ez egy örült gondolat.
13:55
In facttény, people had talkedbeszélt about it for a long time,
Valójában az emberek már régóta beszélnek erről,
13:57
but they could never simulateszimulálni properlymegfelelően whetherakár it would work or not,
de sohasem tudták megfelelően szimulálni, hogy vajon működhet-e,
14:00
and so it's throughkeresztül the adventAdvent of modernmodern supercomputersszuperszámítógépek
és így a modern szuperkomputerek megjelenése miatt már
14:04
that now you can simulateszimulálni and see that, yes,
most tudják szimulálni ezt, nézzék, igen,
14:07
with the right material'sanyag approachmegközelítés, this looksúgy néz ki, like it would work.
a megfelelő anyag megközelítésével, úgy látszik, hogy működhet.
14:09
And, because you're burningégő that 99 percentszázalék,
És mivel azt a 99 százalékot égetjük,
14:15
you have greatlynagymértékben improvedjavított costköltség profileProfil.
rendkívül megnöveljük a költség hatékonyságot.
14:18
You actuallytulajdonképpen burnéget up the wastehulladék, and you can actuallytulajdonképpen use as fuelüzemanyag
Tulajdonképpen a hulladékot égetjük, és üzemanyagként használjuk fel
14:22
all the leftovermaradék wastehulladék from today'sa mai reactorsreaktorok.
minden maradék hulladékot a mai reaktorokból.
14:26
So, insteadhelyette of worryingaggasztó about them, you just take that. It's a great thing.
Ahelyett, hogy aggódnánk miatta, egyszerűen felhasználjuk. Ez nagyszerű dolog.
14:29
It breatheslélegzik this uraniumurán as it goesmegy alongmentén, so it's kindkedves of like a candlegyertya.
Beszívja ezt az urániumot, ahogy halad. Olyan, mint egy gyertya.
14:34
You can see it's a loglog there, oftengyakran referredemlített to as a travelingutazó wavehullám reactorreaktor.
Ott láthatjuk egy rudat, gyakran utazóhullám-reaktorként hivatkoznak rá.
14:38
In termsfeltételek of fuelüzemanyag, this really solvesmegoldja the problemprobléma.
Üzemanyag szempontjából ez igazán megoldja a problémát.
14:42
I've got a picturekép here of a placehely in KentuckyKentucky.
Van itt egy képem egy helyről Kentuckyban.
14:46
This is the leftovermaradék, the 99 percentszázalék,
Itt van a maradék, a 99 százalék,
14:49
where they'veők már takentett out the partrész they burnéget now,
ahová félretették a mostani égés maradékát,
14:51
so it's calledhívott depletedkimerült uraniumurán.
az úgynevezett fáradt urániumot.
14:53
That would powererő the U.S. for hundredsszáz of yearsévek.
Ez elláthatná energiával az USA-t évszázadokon keresztül.
14:55
And, simplyegyszerűen by filteringszűrő seawatertengervíz in an inexpensiveolcsó processfolyamat,
És egyszerűen a tengervíz szűrésével egy olcsó eljárással,
14:58
you'djobb lenne, ha have enoughelég fuelüzemanyag for the entireteljes lifetimeélettartam of the restpihenés of the planetbolygó.
elég üzemanyagunk lenne az egész életére a bolygó maradék részének.
15:01
So, you know, it's got lots of challengeskihívások aheadelőre,
Tudják, sok kihívás áll előttünk,
15:06
but it is an examplepélda of the manysok hundredsszáz and hundredsszáz of ideasötletek
de ez csak egy példa a sok száz ötletre
15:10
that we need to movemozog forwardelőre.
amire az előrejutáshoz szükségünk van.
15:15
So let's think: How should we measuremérték ourselvesminket?
Gondoljuk el, hogy tudnánk magunkat megmérni?
15:18
What should our reportjelentés cardkártya look like?
Hogyan nézne ki a bizonyítványunk?
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
Nos, menjünk oda, ahova igazán el kell jutnunk,
15:24
and then look at the intermediateközbülső.
és azután nézzük a közbeeső részt.
15:27
For 2050, you've heardhallott manysok people talk about this 80 percentszázalék reductioncsökkentés.
Sok embert hallottunk 2050-re 80 százalékos csökkentésről beszélni.
15:29
That really is very importantfontos, that we get there.
Nagyon fontos, hogy eljussunk oda.
15:34
And that 20 percentszázalék will be used up by things going on in poorszegény countriesországok,
És azt a 20 százalékot a szegény országok dolgaihoz fogjuk felhasználni.
15:38
still some agriculturemezőgazdaság,
és még valamennyit a mezőgazdaságban.
15:42
hopefullyremélhetőleg we will have cleanedtisztítani up forestryerdészeti, cementcement.
Remélhetőleg meg fogjuk tisztítani az erdészetet, cementgyártást.
15:44
So, to get to that 80 percentszázalék,
Így ahhoz, hogy eljussanak ahhoz a 80 százalékhoz,
15:48
the developedfejlett countriesországok, includingbeleértve countriesországok like ChinaKína,
a fejlett országoknak, ideértve olyan országokat is, mint Kína,
15:51
will have had to switchkapcsoló theirazok electricityelektromosság generationgeneráció altogetherösszesen.
teljesen át kell állítaniuk az elektromos áram termelésüket.
15:55
So, the other gradefokozat is: Are we deployingtelepítése this zero-emissionnulla kibocsátású technologytechnológia,
A másik osztályzat azt mutatja, hogy telepítjük-e ezt a zéró-kibocsátási technikát,
16:00
have we deployedtelepített it in all the developedfejlett countriesországok
telepítettük-e ezt minden fejlett országban,
16:06
and we're in the processfolyamat of gettingszerzés it elsewheremáshol?
és haladunk vele valahová.
16:08
That's superszuper importantfontos.
Ez rendkívül fontos.
16:11
That's a keykulcs elementelem of makinggyártás that reportjelentés cardkártya.
Ez kulcstényező, amikor elkészítik azt a bizonyítványt.
16:13
So, backingtámogatás up from there, what should the 2020 reportjelentés cardkártya look like?
Visszatérve, hogyan nézzen ki az a 2020-as bizonyítvány?
16:17
Well, again, it should have the two elementselemek.
Nos, még egyszer, két elemnek kell rajta szerepelni.
16:22
We should go throughkeresztül these efficiencyhatékonyság measuresintézkedések to startRajt gettingszerzés reductionscsökkentés:
Végig kell menni a hatékonysági intézkedéseken, és el kezdeni a csökkentést.
16:24
The lessKevésbé we emitbocsátanak ki, the lessKevésbé that sumösszeg will be of COCO2,
Minél kevesebbet bocsátunk ki, annál kevesebb lesz a CO2 végösszege,
16:28
and, thereforeebből adódóan, the lessKevésbé the temperaturehőmérséklet.
és ennél fogva alacsonyabb a hőmérséklet.
16:31
But in some waysmódokon, the gradefokozat we get there,
Valamiképpen az itt kapott osztályzat,
16:33
doing things that don't get us all the way to the bignagy reductionscsökkentés,
olyanokért, amik semmiképpen vezetnek el a nagy csökkentéshez,
16:36
is only equallyegyaránt, or maybe even slightlynémileg lessKevésbé, importantfontos than the other,
csak ugyanannyira, vagy talán még kevésbé, fontosak, mint a másik,
16:40
whichmelyik is the piecedarab of innovationinnováció on these breakthroughsáttörések.
ami az ezeken az áttöréseken elért újítások egyike.
16:44
These breakthroughsáttörések, we need to movemozog those at fullteljes speedsebesség,
Ezek az áttöréseket teljes sebességre kell gyorsítanunk,
16:48
and we can measuremérték that in termsfeltételek of companiesvállalatok,
és ezt társaságokban, tesztprojektekben,
16:51
pilotpilóta projectsprojektek, regulatoryszabályozó things that have been changedmegváltozott.
megváltoztatott szabályzásokban mérhetjük.
16:54
There's a lot of great bookskönyvek that have been writtenírott about this.
Sok nagyszerű könyvet írtak erről.
16:57
The AlAl GoreGore bookkönyv, "Our ChoiceVálasztás"
Al Gore könyve a "Választásunk", ("Our Choice",)
17:00
and the DavidDavid McKayMcKay bookkönyv, "SustainableFenntartható EnergyEnergia WithoutNélkül the HotForró AirLevegő."
és David McKay könyve a "Fenntartható energia süketelés nélkül". ("Sustainable Energy Without the Hot Air.")
17:03
They really go throughkeresztül it and createteremt a frameworkkeretrendszer
Valóban végigveszik a témát, és olyan keretet alkotnak,
17:06
that this can be discussedtárgyalt broadlynagyjából,
amit széles körben meg lehet vitatni,
17:09
because we need broadszéles backingtámogatás for this.
mert széleskörű támogatásra szükségünk.
17:11
There's a lot that has to come togetheregyütt.
Sok mindennek össze kell jönni.
17:14
So this is a wishszeretnék.
Itt egy kívánság.
17:16
It's a very concreteKonkrét wishszeretnék that we inventfeltalál this technologytechnológia.
Nagyon konkrétan az a kívánság, hogy találjuk fel ezt a technológiát.
17:18
If you gaveadott me only one wishszeretnék for the nextkövetkező 50 yearsévek --
Ha csak egy kívánságomat teljesítenétek a következő 50 évben,
17:22
I could pickszed who'saki presidentelnök,
választhatnám, hogy ki legyen az elnök,
17:25
I could pickszed a vaccinevakcina, whichmelyik is something I love,
választhatnék egy olyan vakcinát, amilyet csak szeretnék,
17:27
or I could pickszed that this thing
vagy választhatnám ezt,
17:30
that's halffél the costköltség with no COCO2 getsjelentkeznek inventedfeltalált --
egy felfedezést, ami megfelezi a költséget CO2 kibocsátása nélkül,
17:32
this is the wishszeretnék I would pickszed.
akkor ezt választanám.
17:36
This is the one with the greatestlegnagyobb impacthatás.
Ez az, aminek a legnagyobb a hatása.
17:38
If we don't get this wishszeretnék,
Ha nem teljesül ez a kívánságunk, akkor
17:40
the divisionosztály betweenközött the people who think shortrövid termkifejezés and long termkifejezés will be terribleszörnyű,
szörnyű lesz a megosztottság a rövid távon és hosszú távon gondolkodók közt,
17:42
betweenközött the U.S. and ChinaKína, betweenközött poorszegény countriesországok and richgazdag,
az USA és Kína közt, a szegény és a gazdag országok közt,
17:46
and mosta legtöbb of all the liveséletét of those two billionmilliárd, ezermillió will be farmessze worserosszabb.
és annak a két milliárdnak az élete sokkal rosszabb lesz.
17:49
So, what do we have to do?
Mit kell tennünk?
17:54
What am I appealingvonzó to you to steplépés forwardelőre and drivehajtás?
Mit kínálok önöknek, amivel előreléphetünk és haladhatunk?
17:56
We need to go for more researchkutatás fundingfinanszírozás.
Több kutatási tőkét kell szereznünk.
18:01
When countriesországok get togetheregyütt in placeshelyek like CopenhagenCopenhagen,
Amikor az országok összejönnek olyan helyeken, mint Koppenhága,
18:04
they shouldn'tne just discussmegvitatása the COCO2.
akkor nem csak a CO2-ről kellene tárgyalniuk.
18:06
They should discussmegvitatása this innovationinnováció agendanapirend,
Tárgyalniuk kellene erről az innovációs menetrendről,
18:09
and you'djobb lenne, ha be stunneddöbbenten at the ridiculouslynevetségesen lowalacsony levelsszintek of spendingkiadások
meg lennének döbbenve, hogy milyen nevetségesen alacsony szinten
18:11
on these innovativeújító approachesmegközelít.
költenek ezekre az innovatív megközelítésekre.
18:16
We do need the marketpiac incentivesösztönzők -- COCO2 taxadó, capsapka and tradekereskedelmi --
Szükségünk van piaci ösztönzőkre, CO2-adóra, kvóta-kereskedelemre,
18:18
something that getsjelentkeznek that priceár signaljel out there.
valamire, ami kiteszi az árcédulát.
18:22
We need to get the messageüzenet out.
Szükségünk van az üzenetre.
18:25
We need to have this dialoguepárbeszéd be a more rationalracionális, more understandableérthető dialoguepárbeszéd,
Szükségünk van rá, hogy ez a párbeszéd racionálisabb, megértőbb legyen,
18:27
includingbeleértve the stepslépések that the governmentkormány takes.
beleértve a lépéseket, amit a kormányzat tesz.
18:30
This is an importantfontos wishszeretnék, but it is one I think we can achieveelér.
Ez fontos kívánság, de úgy gondolom, hogy meg tudjuk valósítani.
18:33
Thank you.
Köszönöm.
18:37
(ApplauseTaps)
(Taps)
18:39
Thank you.
Köszönöm.
18:50
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. Thank you.
Chris Anderson: Köszönöm. Köszönöm.
18:52
(ApplauseTaps)
(Taps)
18:54
Thank you. So to understandmegért more about TerraPowerTerraPower, right --
Köszönöm. Csak most hallok részletesebben a Terrapowerről, igaz --
18:59
I mean, first of all, can you give a senseérzék of what scaleskála of investmentberuházás this is?
Arra gondolok, legelőször, tudná érzékeltetni, hogy ez milyen nagyságrendű beruházás?
19:05
BilBil GatesKapuk: To actuallytulajdonképpen do the softwareszoftver, buyVásárol the supercomputerszuperszámítógép,
Bill Gates: Gyakorlatilag készíteni kell egy szoftvert egy szuperkomputeren,
19:10
hirebérel all the great scientiststudósok, whichmelyik we'vevoltunk doneKész,
alkalmazni kell az összes nagy tudóst, ezt megtettük,
19:14
that's only tenstíz of millionsTöbb millió,
ez mindössze néhány tízmillió,
19:16
and even onceegyszer we testteszt our materialsanyagok out in a Russianorosz reactorreaktor
és már egyszer teszteltük is az anyagainkat egy orosz reaktorban,
19:19
to make sure that our materialsanyagok work properlymegfelelően,
amivel ellenőriztük, hogy az anyagunk megfelelően működik,
19:22
then you'llazt is megtudhatod only be up in the hundredsszáz of millionsTöbb millió.
ekkor még csak százmillióknál tartunk.
19:26
The toughkemény thing is buildingépület the pilotpilóta reactorreaktor;
A legkeményebb dolog a kísérleti reaktor felépítése,
19:28
findinglelet the severalszámos billionmilliárd, ezermillió, findinglelet the regulatorszabályozó, the locationelhelyezkedés
néhány milliárdot keríteni, egy szabályzót keríteni, helyszínt,
19:31
that will actuallytulajdonképpen buildépít the first one of these.
ahol ténylegesen fel lesz építve az első ezek közül.
19:36
OnceEgyszer you get the first one builtépült, if it worksművek as advertisedhirdetett,
Amikor az elsőt felépítjük, ha úgy működik, ahogy reklámozták,
19:38
then it's just clearegyértelmű as day, because the economicsközgazdaságtan, the energyenergia densitysűrűség,
csak akkor lesz ez teljesen világos, mert a gazdaságosság, az energiasűrűség,
19:42
are so differentkülönböző than nuclearnukleáris as we know it.
annyira különbözik az jelenleg ismert atomenergiától.
19:46
CACA: And so, to understandmegért it right, this involvesjár buildingépület deepmély into the groundtalaj
CA: Vagyis, ha jól értem, ez tartalmaz egy mély földalatti építményt,
19:48
almostmajdnem like a verticalfüggőleges kindkedves of columnoszlop of nuclearnukleáris fuelüzemanyag,
ami szinte egy függőleges oszlop a nukleáris fűtőanyagból,
19:52
of this sortfajta of spentköltött uraniumurán,
egy fajta fáradt uránium,
19:56
and then the processfolyamat startskezdődik at the topfelső and kindkedves of worksművek down?
és a folyamat felülről indulva ledolgozza magát?
19:58
BGBG: That's right. TodayMa, you're always refuelingüzemanyag-feltöltés the reactorreaktor,
BG: Ez igaz. Ma mindig újratöltjük a reaktort,
20:01
so you have lots of people and lots of controlsellenőrzések that can go wrongrossz:
így sok emberünk és sok vezérlő berendezésünk van, amik elronthatják
20:04
that thing where you're openingnyílás it up and movingmozgó things in and out,
a dolgokat, amikor kinyitjuk, és ki- és bemozgatunk dolgokat.
20:07
that's not good.
Ez nem jó.
20:10
So, if you have very cheapolcsó fuelüzemanyag that you can put 60 yearsévek in --
Így, ha van egy olcsó üzemanyagunk, amit 60 évre berakunk, --
20:12
just think of it as a loglog --
úgy képzeljék el ez, mint egy rudat, --
20:17
put it down and not have those sameazonos complexitiesbonyodalmak.
leteszik, és nincsenek vele ugyanolyan komplikációk.
20:19
And it just sitsül there and burnségések for the 60 yearsévek, and then it's doneKész.
És csak ott nyugszik, és ég ötven évig, és utána kész.
20:22
CACA: It's a nuclearnukleáris powererő plantnövény that is its ownsaját wastehulladék disposalártalmatlanítása solutionmegoldás.
CA: Ez egy atomerőmű, amelyiknek meg van a saját hulladék kezelési megoldása.
20:27
BGBG: Yeah. Well, what happensmegtörténik with the wastehulladék,
BG: Igen. Nos, a hulladékkal az lesz,
20:31
you can let it sitül there -- there's a lot lessKevésbé wastehulladék underalatt this approachmegközelítés --
hogy ott hagyhatod pihenni, -- sokkal kevesebb hulladék jár ezzel a megközelítéssel, --
20:33
then you can actuallytulajdonképpen take that,
utána kiveheted,
20:38
and put it into anotheregy másik one and burnéget that.
és beteszed egy másikba, és azt égeted.
20:40
And we startRajt off actuallytulajdonképpen by takingbevétel the wastehulladék that existslétezik todayMa,
Kezdheted azzal, hogy veszed a mai hulladékot,
20:43
that's sittingülés in these coolinghűsítő poolsmedencék or dryszáraz caskingcasking by reactorsreaktorok --
ami a hűtőmedencében vagy szárazon hordókban pihen a reaktoroknál.
20:47
that's our fuelüzemanyag to beginkezdődik with.
Ez a kezdő fűtőanyagunk.
20:51
So, the thing that's been a problemprobléma from those reactorsreaktorok
Így, ami probléma volt a régi reaktoroknál,
20:53
is actuallytulajdonképpen what getsjelentkeznek fedmegetetett into oursa miénk,
gyakorlatilag az táplálja a mieinket,
20:56
and you're reducingcsökkentő the volumekötet of the wastehulladék quiteegészen dramaticallydrámaian
és a hulladék térfogatát drámaian csökkentjük,
20:58
as you're going throughkeresztül this processfolyamat.
amikor végigvisszük ezt az eljárást.
21:01
CACA: I mean, you're talkingbeszél to differentkülönböző people around the worldvilág
CS: De amikor ön szerte a világon különféle emberekkel beszél
21:03
about the possibilitieslehetőségek here.
ezekről a lehetőségekről,
21:05
Where is there mosta legtöbb interestérdeklődés in actuallytulajdonképpen doing something with this?
hol érdeklődnek legjobban az ilyenekről.
21:07
BGBG: Well, we haven'tnincs pickedválogatott a particularkülönös placehely,
BG: Nos, nem emelnék egyetlen egy konkrét helyet,
21:10
and there's all these interestingérdekes disclosurenyilvánosságra hozatala rulesszabályok about anything that's calledhívott "nuclearnukleáris,"
és mindenféle érdekes titoktartási szabályok vannak mindenről, ami nukleáris,
21:13
so we'vevoltunk got a lot of interestérdeklődés,
így sokan érdeklőnk van,
21:21
that people from the companyvállalat have been in RussiaOroszország, IndiaIndia, ChinaKína --
olyan emberektől, akinek a cégük Oroszországban, Indiában, Kínában van.
21:23
I've been back seeinglátás the secretarytitkár of energyenergia here,
Amikor visszatértem, meglátogattam az itteni energiaügyi minisztert,
21:27
talkingbeszél about how this fitsgörcsök into the energyenergia agendanapirend.
és arról beszéltünk, hogyan illeszkedik ez az energiai menetrendbe.
21:29
So I'm optimisticoptimista. You know, the Frenchfrancia and Japanesejapán have doneKész some work.
Nagyon optimista vagyok. Tudom, hogy a franciák és a japánok ugyanezen dolgoznak.
21:33
This is a variantváltozat on something that has been doneKész.
Ez egy már elkészült dolognak egy változata.
21:36
It's an importantfontos advanceelőleg, but it's like a fastgyors reactorreaktor,
Egy fontos előre lépes, de olyan, mint a gyorsreaktor,
21:40
and a lot of countriesországok have builtépült them,
és ilyet már sok ország épített,
21:44
so anybodybárki who'saki doneKész a fastgyors reactorreaktor is a candidatejelölt to be where the first one getsjelentkeznek builtépült.
így mindenki, aki épített már gyorsreaktort, az jelölt az első építési helyre.
21:46
CACA: So, in your mindelme, timescaleidőskálán and likelihoodvalószínűség
CA: Az ön elgondolása szerint mennyi időbe telik, és milyen valószínű,
21:51
of actuallytulajdonképpen takingbevétel something like this liveélő?
hogy gyakorlatban valami ilyen megvalósul?
21:56
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scalenagy léptékű, electro-generationElektro-generáció things
BG: Nos, szükségünk van egy ilyen nagyméretű áramtermelőre,
21:59
that's very cheapolcsó,
ami nagyon olcsó,
22:04
we have 20 yearsévek to inventfeltalál and then 20 yearsévek to deploytelepítése.
20 évünk van a feltaláláshoz, és utána 20 év a telepítéshez.
22:06
That's sortfajta of the deadlinehatáridő that the environmentalkörnyezeti modelsmodellek
Ez egy olyan határidő, amit a környezetvédelmi modellek szerint
22:10
have shownLátható us that we have to meettalálkozik.
teljesítenünk kell.
22:15
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichmelyik is wishingazzal a kívánsággal for a lot --
És tudja, a Terrapower, ha a dolgok jól mennek, amit nagyon kívánunk,
22:17
could easilykönnyen meettalálkozik that.
ezt könnyen teljesítheti.
22:22
And there are, fortunatelyszerencsére now, dozensTöbb tucat of companiesvállalatok --
És van most már szerencsére egy tucat társaság,
22:24
we need it to be hundredsszáz --
százakra van szükségünk,
22:27
who, likewisehasonlóképpen, if theirazok sciencetudomány goesmegy well,
akik hasonlóan, ha a tudásuk rendben lesz,
22:29
if the fundingfinanszírozás for theirazok pilotpilóta plantsnövények goesmegy well,
ha próba erőművük finanszírozása rendben lesz,
22:31
that they can competeversenyez for this.
akkor versenyezhetnek ezzel.
22:34
And it's bestlegjobb if multipletöbbszörös succeedsikerül,
És legjobb, ha több is sikeres,
22:36
because then you could use a mixkeverd össze of these things.
mert akkor ötvözni tudjuk őket.
22:38
We certainlybiztosan need one to succeedsikerül.
Egynek feltétlenül sikerülnie kell.
22:41
CACA: In termsfeltételek of big-scalenagy volumenű possiblelehetséges gamejátszma, meccs changesváltoztatások,
CA: Nagy vonalakban tekintve a lehetséges fejleményeket,
22:43
is this the biggestlegnagyobb that you're awaretudatában van of out there?
elsősorban milyen külső tényezőkre kell önöknek vigyázni?
22:46
BGBG: An energyenergia breakthrougháttörés is the mosta legtöbb importantfontos thing.
BG: Az energia-áttörés a legfontosabb dolog.
22:49
It would have been, even withoutnélkül the environmentalkörnyezeti constraintkényszer,
Ez bekövetkezhetett volna még a környezetvédelmi kényszer nélkül is,
22:53
but the environmentalkörnyezeti constraintkényszer just makesgyártmányú it so much greaternagyobb.
de környezetvédelmi kényszer csak sokkal fontosabbá teszi.
22:55
In the nuclearnukleáris spacehely, there are other innovatorsinnovátorok.
A nukleáris területen sok újító van.
23:00
You know, we don't know theirazok work as well as we know this one,
Tudja, nem ismerjük a munkájukat, úgy ahogy a sajátunkat,
23:03
but the modularmoduláris people, that's a differentkülönböző approachmegközelítés.
de a modulárisok más megközelítést alkalmaznak.
23:06
There's a liquid-typefolyadék-típus reactorreaktor, whichmelyik seemsÚgy tűnik, a little hardkemény,
Van folyékony típusú reaktor, ami egy kicsit nehéznek tűnik,
23:09
but maybe they say that about us.
de talán ők rólunk tartják ezt.
23:13
And so, there are differentkülönböző onesazok,
Különbözőek vannak,
23:15
but the beautyszépség of this is a moleculemolekula of uraniumurán
de ennek az a szépsége, hogy egy uránium molekula
23:18
has a millionmillió timesalkalommal as much energyenergia as a moleculemolekula of, say, coalszén,
milliószor több energiával rendelkezik, mint mondjuk egy szén,
23:21
and so -- if you can dealüzlet with the negativesnegatívok,
és így, ha kezelni tudjuk a negatívumokat,
23:25
whichmelyik are essentiallylényegében the radiationsugárzás --
ami lényegében a sugárzás,
23:28
the footprintlábnyom and costköltség, the potentiallehetséges,
a lábnyom és a költség, a potenciál,
23:31
in termsfeltételek of effecthatás on landföld and variouskülönféle things,
a földekre és különféle dolgokra való hatása tekintetében
23:34
is almostmajdnem in a classosztály of its ownsaját.
ez egészen kiváló.
23:36
CACA: If this doesn't work, then what?
CA: Mi van akkor, ha nem működik?
23:40
Do we have to startRajt takingbevétel emergencyvészhelyzet measuresintézkedések
Bele kell kezdenünk olyan szükségintézkedésekbe,
23:44
to try and keep the temperaturehőmérséklet of the earthföld stablestabil?
amikkel megpróbáljuk a Föld hőmérsékletét stabilan tartani?
23:48
BGBG: If you get into that situationhelyzet,
BG: Ha abba a helyzetbe kerülünk,
23:51
it's like if you've been over-eatingtúlzott evés, and you're about to have a heartszív attacktámadás:
ami olyan mintha túlettük volna magunkat, és szívroham kerülgetne.
23:53
Then where do you go? You maylehet need heartszív surgerysebészet or something.
Akkor hová menjünk? Szívsebészre vagy valami hasonlóra lehet szükségünk.
23:58
There is a linevonal of researchkutatás on what's calledhívott geoengineeringgeoengineering,
Van egy kutatási terület, amit bolygómérnökségnek (geoengineering) hívnak,
24:02
whichmelyik are variouskülönféle techniquestechnikák that would delaykésleltetés the heatingfűtés
ami különféle technikákból áll, amelyekkel késleltethetik a melegedést,
24:06
to buyVásárol us 20 or 30 yearsévek to get our acttörvény togetheregyütt.
hogy 20-30 évet nyerjünk vele a közös cselekvéshez.
24:09
Now, that's just an insurancebiztosítás policyirányelv.
Most ez csak egy biztosító intézkedés.
24:12
You hoperemény you don't need to do that.
Reméljük, nem kell megtennünk.
24:14
Some people say you shouldn'tne even work on the insurancebiztosítás policyirányelv
Van, aki azt mondja, hogy nem kellene biztosító intézkedéseken dolgozni,
24:16
because it mightesetleg make you lazylusta,
mert ez lustává tehet minket,
24:18
that you'llazt is megtudhatod keep eatingenni because you know heartszív surgerysebészet will be there to savementés you.
ami hagy minket tovább enni, mert tudod, hogy ott a szívsebész, aki megment.
24:20
I'm not sure that's wisebölcs, givenadott the importancefontosság of the problemprobléma,
Nem vagyok benne biztos, hogy ez okos dolog, tekintve a probléma fontosságát,
24:24
but there's now the geoengineeringgeoengineering discussionvita
de folyik a bolygómérnöki vita arról,
24:27
about -- should that be in the back pocketzseb- in caseügy things happentörténik fastergyorsabb,
hogy itt legyen-e tartalékban, ha a dolgok gyorsabb alakulnak,
24:31
or this innovationinnováció goesmegy a lot slowerlassabb than we expectelvár?
vagy az innováció lassabban halad, mint várjuk.
24:35
CACA: ClimateÉghajlat skepticsszkeptikusok: If you had a sentencemondat or two to say to them,
CA: Klíma-szkeptikusok: Ha egy vagy két mondatban szólhatna nekik,
24:40
how mightesetleg you persuademeggyőzni them that they're wrongrossz?
hogyan próbálná meggyőzni őket a tévedésükről?
24:45
BGBG: Well, unfortunatelysajnálatos módon, the skepticsszkeptikusok come in differentkülönböző campstáborok.
BG: Hát, sajnos a szkeptikusok a másik táborban vannak.
24:50
The onesazok who make scientifictudományos argumentsérvek are very fewkevés.
Nagyon kevesen érvelnek tudományosan.
24:54
Are they sayingmondás that there's negativenegatív feedbackVisszacsatolás effectshatások
Azt mondják, hogy vannak olyan negatív visszacsatolások,
24:58
that have to do with cloudsfelhők that offseteltolás things?
amivel foglalkozni kell az ellentétes hatású felhőkkel kapcsolatban ?
25:01
There are very, very fewkevés things that they can even say
Nagyon, nagyon kevés dolgot tudnak mondani,
25:03
there's a chancevéletlen in a millionmillió of those things.
azok esélye egy a millióhoz.
25:06
The mainfő- problemprobléma we have here, it's kindkedves of like AIDSAIDS.
A fő problémánk itt olyan, mint az AIDS.
25:09
You make the mistakehiba now, and you payfizetés for it a lot latera későbbiekben.
Most vétünk egy hibát, és sokkal később fizetjük meg.
25:12
And so, when you have all sortsfajta of urgentsürgős problemsproblémák,
És így, amikor mindenféle sürgős problémánk van,
25:16
the ideaötlet of takingbevétel painfájdalom now that has to do with a gainnyereség latera későbbiekben,
az elképzelés, hogy most csökkentsük azt a fájdalmat, amit később fogunk kapni,
25:20
and a somewhatnémileg uncertainbizonytalan painfájdalom thing --
és elég bizonytalan maga a fájdalom.
25:23
in facttény, the IPCCIPCC reportjelentés, that's not necessarilyszükségszerűen the worstlegrosszabb caseügy,
Valójában, ott van az IPPC beszámoló, ami nem feltétlen a legrosszabb eset,
25:26
and there are people in the richgazdag worldvilág who look at IPCCIPCC
és vannak olyan emberek a gazdag világban, akik megnézik az IPPC-t,
25:32
and say, "OK, that isn't that bignagy of a dealüzlet."
és azt mondják, OK, ez nem olyan nagy ügy.
25:34
The facttény is it's that uncertainbizonytalan partrész that should movemozog us towardsfelé this.
Tény, hogy egy része bizonytalan, és ez ilyen irányba mozgathat minket.
25:38
But my dreamálom here is that, if you can make it economicgazdasági,
De az álmom erről az, hogy ha gazdaságossá tudjuk tenni,
25:42
and meettalálkozik the COCO2 constraintskorlátok,
és eleget tesz a CO2 korlátoknak,
25:45
then the skepticsszkeptikusok say, "OK,
akkor a szkeptikusok azt mondják, OK,
25:47
I don't caregondoskodás that it doesn't put out COCO2,
nem bánjuk, hogy ez CO2-t takarít meg.
25:49
I kindkedves of wishszeretnék it did put out COCO2,
Nagyon remélem, hogy CO2-t takarít meg,
25:51
but I guessTaláld ki I'll acceptelfogad it because it's cheaperolcsóbb than what's come before."
de úgy sejtem, azért tudom majd elfogadtatni, mert olcsóbb az előzőnél.
25:53
(ApplauseTaps)
(Taps)
25:57
CACA: And so, that would be your responseválasz to the BjornBjorn LomborgLomborg argumentérv,
CA: Így ez volna az ön válasza Bjorn Lomborg érvére,
26:01
that basicallyalapvetően if you spendtölt all this energyenergia tryingmegpróbálja to solvemegfejt the COCO2 problemprobléma,
ami lényegében az, ha minden energiánkkal a CO2-problémát próbáljuk megoldani,
26:05
it's going to take away all your other goalscélok
ez mindent el fog venni olyan más céloktól,
26:09
of tryingmegpróbálja to ridmegszabadít the worldvilág of povertyszegénység and malariamalária and so forthtovább,
amelyekkel a világ szegénységétől, a maláriától, stb. próbálunk megszabadulni.
26:11
it's a stupidhülye wastehulladék of the Earth'sFöld resourceserőforrások to put moneypénz towardsfelé that
Ostobaság a föld erőforrásait ilyen pénzkiadásra vesztegetni,
26:14
when there are better things we can do.
amikor jobb dolgokat is lehet csinálni.
26:18
BGBG: Well, the actualtényleges spendingkiadások on the R&D piecedarab --
BG: Nos, az aktuális kutatás-fejlesztési szelet --
26:20
say the U.S. should spendtölt 10 billionmilliárd, ezermillió a yearév more than it is right now --
mondjuk az USÁnak 10 milliárdot kellene erre költeni most rögtön --
26:23
it's not that dramaticdrámai.
ami nem drámaian nagy.
26:27
It shouldn'tne take away from other things.
Ezt nem más dolgoktól kellene elvenni.
26:29
The thing you get into bignagy moneypénz on, and this, reasonableésszerű people can disagreenem ért egyet,
Olyan dolgokra mennek el nagy pénzek, és ezzel az értelmes emberek nem tudnak egyetérteni,
26:31
is when you have something that's non-economicnem gazdasági and you're tryingmegpróbálja to fundalap that --
amikor valami nem gazdaságos, és megpróbáljuk finanszírozni.
26:34
that, to me, mostlytöbbnyire is a wastehulladék.
Számomra ez leginkább veszteség.
26:37
UnlessKivéve, ha you're very closeBezárás and you're just fundingfinanszírozás the learningtanulás curveív
Hacsak nem vagyunk nagyon közel, és csak a tanulási szakaszt finanszírozzuk,
26:40
and it's going to get very cheapolcsó,
és majd nagyon olcsó lesz.
26:43
I believe we should try more things that have a potentiallehetséges
Hiszem, több olyan dolgot ki kell próbálnunk, ami potenciálisan
26:45
to be farmessze lessKevésbé expensivedrága.
sokkal kevésbé drága lesz majd.
26:49
If the trade-offkompromisszum you get into is, "Let's make energyenergia superszuper expensivedrága,"
Ha a másik lehetőségként odajuthatunk, hogy az energia extra-drága legyen,
26:51
then the richgazdag can affordengedheti meg magának, that.
akkor azt csak a gazdagok engedhetik meg maguknak.
26:56
I mean, all of us here could payfizetés fiveöt timesalkalommal as much for our energyenergia
Úgy gondolom, mi itt mindannyian akár ötször ennyit is fizethetnénk az energiánkért,
26:58
and not changeváltozás our lifestyleéletmód.
és nem változtatnánk az életstílusunkon.
27:01
The disasterkatasztrófa is for that two billionmilliárd, ezermillió.
Annak a két milliárdnak lenne ez katasztrófa.
27:03
And even LomborgLomborg has changedmegváltozott.
És még Lomborg is változott.
27:05
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettingszerzés more discussedtárgyalt?"
Most az stikkje, hogy miért nem beszélünk többet a kutatás-fejlesztésről.
27:07
He's still, because of his earlierkorábban stuffdolog,
A korábbi dolgai még
27:12
still associatedtársult with the skepticszkeptikus camptábor,
a szkeptikusok táborához kötik,
27:14
but he's realizedrealizált that's a prettyszép lonelymagányos camptábor,
de már felismerte, hogy az nagyon magányos tábor,
27:16
and so, he's makinggyártás the R&D pointpont.
és ezért érvel a kutatás-fejlesztés mellett.
27:19
And so there is a threadcérna of something that I think is appropriatemegfelelő.
És ezt valamennyire én is helyénvalónak tartom.
27:22
The R&D piecedarab, it's crazyőrült how little it's fundedtőkefedezeti.
Őrület, hogy a kutatás-fejlesztést milyen kevésbe finanszírozzák.
27:27
CACA: Well BillBill, I suspectgyanúsított I speakbeszél on the behalfnevében of mosta legtöbb people here
CA: Nos Bill, azt hiszem, hogy a legtöbb jelenlevő nevében mondhatom,
27:30
to say I really hoperemény your wishszeretnék comesjön trueigaz. Thank you so much.
igazán remélem, hogy vágyaid valóra válnak. Nagyon köszönöm.
27:33
BGBG: Thank you.
BG: Köszönöm.
27:36
(ApplauseTaps)
(Taps)
27:38
Translated by Istvan Schmidt
Reviewed by Endre Jofoldi

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com