ABOUT THE SPEAKER
Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com
TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates o energii: Inovácia na nulu!

Filmed:
4,756,430 views

Na konferenci TED2010 Bill Gates odhaľuje svoju víziu budúcnosti svetovej energetiky. Popisuje potrebu „zázrakov", aby sme predišli planetárnej katastrofe a vysvetľuje svoju podporu dramaticky odlišného typu nukleárneho reaktoru. A čo je cieľom? Nulové emisie oxidu uhličitého v roku 2050.
- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I'm going to talk todaydnes about energyenergie and climatepodnebie.
0
1000
4000
Dnes budem hovoriť o energii a klíme.
00:20
And that mightsila seempripadať a bittrocha surprisingprekvapujúce because
1
5000
2000
A možno to znie trochu prekvapujúco, pretože
00:22
my full-timena plný úväzok work at the FoundationNadácia is mostlyväčšinou about vaccinesvakcíny and seedssemená,
2
7000
5000
môj plný úväzok v nadácii je prevažne o vakcínach a semenách,
00:27
about the things that we need to inventvynájsť and deliverdoručiť
3
12000
3000
o veciach, ktoré musíme vymyslieť a vyrobiť,
00:30
to help the poorestnajchudobnejšie two billionmiliardy livežiť better livesživoty.
4
15000
5000
aby sme pomohli tým najchudobnejším dvom miliardám ľudí žiť lepšie.
00:35
But energyenergie and climatepodnebie are extremelynesmierne importantdôležitý to these people --
5
20000
5000
Ale energia a klíma sú pre týchto ľudí nesmierne dôležité,
00:40
in factskutočnosť, more importantdôležitý than to anyoneniekto elseinak on the planetplanéta.
6
25000
5000
vlastne dôležitejšie ako pre nás ostatných na tejto planéte.
00:45
The climatepodnebie gettingzískavanie worsehoršie meansprostriedky that manyveľa yearsleta, theirich cropsplodiny won'tnebude growrásť, pestovať:
7
30000
5000
Klimatické podmienky sa zhoršujú, čo znamená, že o pár rokov už plodiny nebudú rásť.
00:50
There will be too much raindážď, not enoughdosť raindážď,
8
35000
3000
Buď bude príliš veľa dažďa, alebo naopak, príliš málo.
00:53
things will changezmena in waysspôsoby
9
38000
2000
Veci sa zmenia spôsobmi,
00:55
that theirich fragilekrehký environmentprostredie simplyjednoducho can't supportpodpora.
10
40000
4000
ktoré ich krehký ekosystém nebude schopný prijať.
00:59
And that leadsvodiče to starvationhladovania, it leadsvodiče to uncertaintyneistota, it leadsvodiče to unrestnepokoje.
11
44000
5000
A to bude viesť k hladovaniu, k neistote a nepokojom.
01:04
So, the climatepodnebie changeszmeny will be terriblepríšerný for them.
12
49000
4000
Takže zmeny klimatických podmienok budú pre nich desivé.
01:08
AlsoTiež, the pricecena of energyenergie is very importantdôležitý to them.
13
53000
3000
Taktiež sú pre nich dôležité aj ceny energie.
01:11
In factskutočnosť, if you could pickvyzdvihnúť just one thing to lowerdolná the pricecena of,
14
56000
3000
Keby ste mali vybrat jedinú vec a znížiť jej cenu
01:14
to reduceredukovať povertychudoba, by farďaleko you would pickvyzdvihnúť energyenergie.
15
59000
4000
na zredukovanie chudoby, na prvom mieste by bola jednoznačne energia.
01:18
Now, the pricecena of energyenergie has come down over time.
16
63000
4000
Postupom času cena energie klesla.
01:22
Really advancedpokročilý civilizationcivilizácie is basedzaložené on advanceszálohy in energyenergie.
17
67000
6000
Pokročilá civilizácia je založená na pokroku v získavaní energie.
01:28
The coaluhlie revolutionrevolúcia fueledpoháňaný the IndustrialPriemyselné RevolutionRevolúcia,
18
73000
4000
Uhoľná revolúcia spustila industriálnu revolúciu,
01:32
and, even in the 1900s we'vemy máme seenvidieť a very rapidrýchly declinepokles in the pricecena of electricityelektrina,
19
77000
6000
dokonca aj v 19.storočí sme zažili rýchly pokles cien elektriny,
01:38
and that's why we have refrigeratorschladničky, air-conditioningklimatizácia,
20
83000
3000
a to je dôvod, prečo máme chladničky, klimatizáciu,
01:41
we can make modernmoderný materialsmateriály and do so manyveľa things.
21
86000
4000
vieme vyrobit súčasné materiály a robiť množstvo ďalších vecí.
01:45
And so, we're in a wonderfulbáječný situationsituácia with electricityelektrina in the richbohatý worldsvet.
22
90000
7000
Sme v úžasnej situácii s elektrinou v bohatom svete.
01:52
But, as we make it cheaperlacnejšie -- and let's go for makingmaking it twicedvakrát as cheaplacný --
23
97000
7000
Ale tým, že znižujeme jej cenu – znížme ju ešte o polovicu -
01:59
we need to meetzísť a newNový constraintnátlak,
24
104000
2000
potrebujeme zaviesť nové obmedzenia,
02:01
and that constraintnátlak has to do with COCO2.
25
106000
4000
a tieto obmedzenia sa týkajú CO2.
02:05
COCO2 is warmingzahrievanie the planetplanéta,
26
110000
3000
CO2 ohrieva planétu
02:08
and the equationrovnice on COCO2 is actuallyvlastne a very straightforwardpriamočiary one.
27
113000
6000
a rovnica na výpočet CO2 je priamočiara.
02:14
If you sumsúčet up the COCO2 that getsdostane emittedemitované,
28
119000
4000
ak sčítame vypúšťané množstvo CO2,
02:18
that leadsvodiče to a temperatureteplota increasezvýšiť,
29
123000
3000
to vedie k nárastu teploty,
02:21
and that temperatureteplota increasezvýšiť leadsvodiče to some very negativenegatívny effectsúčinky:
30
126000
4000
a tento nárast teploty vedie k ďalším, veľmi negatívnym efektom.
02:25
the effectsúčinky on the weatherpočasie; perhapsmožno worsehoršie, the indirectnepriame effectsúčinky,
31
130000
3000
napríklad k zmenám počasia, alebo ešte horšie, k nepriamym dôsledkom,
02:28
in that the naturalprírodné ecosystemsekosystémy can't adjustnastaviť to these rapidrýchly changeszmeny,
32
133000
5000
kedy sa prírodné ekosystémy nedokážu prispôsobiť týmto rýchlym zmenám
02:33
and so you get ecosystemekosystém collapsesZbalí.
33
138000
3000
a tak sa ekosystém rúca.
02:36
Now, the exactpresný amountčiastka of how you mapmapa
34
141000
3000
Dnes máme celkom presný spôsob na vypočítanie
02:39
from a certainistý increasezvýšiť of COCO2 to what temperatureteplota will be
35
144000
4000
výslednej teploty z určitého nárastu CO2
02:43
and where the positivepozitívne feedbacksOhlasy are,
36
148000
2000
a na určenie následnej pozitívnej spätnej väzby,
02:45
there's some uncertaintyneistota there, but not very much.
37
150000
3000
je tam trochu neistoty, no nie je jej veľa.
02:48
And there's certainlyiste uncertaintyneistota about how badzlý those effectsúčinky will be,
38
153000
3000
Neistota tiež panuje okolo závažnosti týchto efektov,
02:51
but they will be extremelynesmierne badzlý.
39
156000
3000
vieme len, že budú extrémne zlé.
02:54
I askedspýtal the toptop scientistsvedci on this severalniekoľko timesdoba:
40
159000
2000
Nasledujúcu otázku som kládol najlepším vedcom už niekoľkokrát,
02:56
Do we really have to get down to nearblízkosti zeronula?
41
161000
3000
„naozaj musíme znížiť až takmer na nulu?“
02:59
Can't we just cutrez it in halfpolovičná or a quarterštvrťrok?
42
164000
3000
nestačí iba na polovicu alebo na štvrtinu?
03:02
And the answerodpoveď is that untilkým we get nearblízkosti to zeronula,
43
167000
4000
a odpoveď bola, že kým sa nedostaneme takmer na nulu,
03:06
the temperatureteplota will continueďalej to risestúpať.
44
171000
2000
teplota zemského povrchu bude naďalej stúpať.
03:08
And so that's a bigveľký challengevýzva.
45
173000
2000
A to je veľká výzva.
03:10
It's very differentrozdielny than sayingpríslovie "We're a twelve-foot-highdvanásť-noha-vysoká trucknákladné auto tryingsnažia to get underpod a ten-footdesať-noha bridgeMost,
46
175000
5000
Je to úplne iné, ako skúsiť podíst 6-metrovým kamiónom 5-metrový most,
03:15
and we can just sortdruh of squeezestlačiť underpod."
47
180000
3000
kde sa možete pokúsiť nejako sa tam vtesnať.
03:18
This is something that has to get to zeronula.
48
183000
4000
Toto je niečo, kde sa musíte dostať na nulu.
03:22
Now, we put out a lot of carbonuhlík dioxidedioxid everykaždý yearrok,
49
187000
4000
Každý rok vypúšťame veľké množstvo CO2,
03:26
over 26 billionmiliardy tonston.
50
191000
2000
celkovo viac ako 26 biliónov ton.
03:28
For eachkaždý AmericanAmerický, it's about 20 tonston;
51
193000
4000
Na každého Američana pripadá zhruba 20 ton.
03:32
for people in poorchudobný countrieskrajiny, it's lessmenej than one tonTony.
52
197000
3000
Na obyvateľov chudobných krajín je to menej než 1 tona.
03:35
It's an averagepriemerný of about fivepäť tonston for everyonekaždý on the planetplanéta.
53
200000
4000
V priemere je to 5 ton na každého obyvateľa našej planéty.
03:39
And, somehownejako, we have to make changeszmeny
54
204000
2000
A my musíme urobiť určité zmeny,
03:41
that will bringpriniesť that down to zeronula.
55
206000
3000
aby sme sa dostali na nulu.
03:44
It's been constantlynepretržite going up.
56
209000
2000
Neustále to však stúpa.
03:46
It's only variousrôzny economicekonomický changeszmeny that have even flattenedsploštený it at all,
57
211000
5000
A len niektorým ekonomickým zmenám sa podarilo tento rast spomaliť,
03:51
so we have to go from rapidlyrýchlo risingstúpajúca
58
216000
3000
takže z tohoto rapídneho nárastu sa musíme dostať
03:54
to fallingpadajúce, and fallingpadajúce all the way to zeronula.
59
219000
3000
postupným klesaním až na nulu.
03:57
This equationrovnice has fourštyri factorsfaktory,
60
222000
2000
Táto rovnica má štyri faktory.
03:59
a little bittrocha of multiplicationnásobenie:
61
224000
2000
Je to lineárna rovnica.
04:01
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zeronula,
62
226000
3000
Na ľavej strane je CO2, ktoré sa snažíte znížiť na nulu,
04:04
and that's going to be basedzaložené on the numberčíslo of people,
63
229000
4000
a to je ovplyvňované počtom ľudí na tejto planéte,
04:08
the servicesslužby eachkaždý person'sodsúdený usingpoužitím on averagepriemerný,
64
233000
3000
ďalej službami, ktoré títo ľudia používajú,
04:11
the energyenergie on averagepriemerný for eachkaždý serviceslužba,
65
236000
3000
potom priemerným množstvom energie potrebnej na tieto služby,
04:14
and the COCO2 beingbytia put out perza unitjednotka of energyenergie.
66
239000
4000
a nakoniec CO2 vypúšťaným pri získavaní tejto energie.
04:18
So, let's look at eachkaždý one of these
67
243000
2000
Poďme sa na jednotlivé časti pozrieť
04:20
and see how we can get this down to zeronula.
68
245000
4000
a zamyslieť sa na tým, ako sa dostať na nulu.
04:24
ProbablyPravdepodobne, one of these numbersčísla is going to have to get prettypekný nearblízkosti to zeronula.
69
249000
4000
Vo výsledku, pravdepodobne, bude musieť byť jeden člen takmer nulový.
04:28
Now that's back from highvysoký schoolškolské algebraalgebra,
70
253000
3000
Ttýmto sme naspäť v algebre strednej školy,
04:31
but let's take a look.
71
256000
2000
ale pozrime sa na to.
04:33
First, we'vemy máme got populationpopulácia.
72
258000
2000
Najprv tu máme populáciu.
04:35
The worldsvet todaydnes has 6.8 billionmiliardy people.
73
260000
3000
Dnes je na svete 6.8 miliárd ľudí.
04:38
That's headedčele up to about ninedeväť billionmiliardy.
74
263000
2000
Čo stúpne približne na 9 miliárd.
04:40
Now, if we do a really great jobzamestnania on newNový vaccinesvakcíny,
75
265000
4000
Ak sa nám podarí vyvinúť nové vakcíny,
04:44
healthzdravie carestarostlivosť, reproductivereprodukčného healthzdravie servicesslužby,
76
269000
2000
zlepšiť lekársku starostlivosť a reprodukčné zdravotné služby,
04:46
we could lowerdolná that by, perhapsmožno, 10 or 15 percentpercento,
77
271000
4000
možno by sme mohli to číslo znížiť tak o 10 až 15 percent,
04:50
but there we see an increasezvýšiť of about 1.3.
78
275000
4000
ale aj tak je to 1,3-násobný nárast.
04:54
The seconddruhý factorfaktor is the servicesslužby we use.
79
279000
3000
Druhým faktorom sú služby, ktoré používame.
04:57
This encompasseszahŕňa everything:
80
282000
2000
To zahŕňa všetko:
04:59
the foodjedlo we eatjesť, clothingodevy, TVTV, heatingkúrenie.
81
284000
4000
jedlo, ktoré jeme, oblečenie, TV, kúrenie.
05:03
These are very good things:
82
288000
3000
Sú to veľmi dobré veci,
05:06
gettingzískavanie ridzbaviť of povertychudoba meansprostriedky providingak these servicesslužby
83
291000
3000
a boj proti chudobe znamená, že všetky tieto služby poskytneme
05:09
to almosttakmer everyonekaždý on the planetplanéta.
84
294000
2000
takmer každému na tejto planéte.
05:11
And it's a great thing for this numberčíslo to go up.
85
296000
4000
A ak toto číslo narastie, bude to úžasné.
05:15
In the richbohatý worldsvet, perhapsmožno the toptop one billionmiliardy,
86
300000
2000
V bohatých krajinách to zahŕňa asi miliardu ľudí,
05:17
we probablypravdepodobne could cutrez back and use lessmenej,
87
302000
2000
pravdepodobne by sme sa mohli uskromniť a užívať menej,
05:19
but everykaždý yearrok, this numberčíslo, on averagepriemerný, is going to go up,
88
304000
4000
ale každým rokom toto číslo v priemere narastie tak,
05:23
and so, over all, that will more than doubledvojitý
89
308000
4000
že celkové množstvo služieb
05:27
the servicesslužby delivereddodaný perza persončlovek.
90
312000
3000
pripadajúceho na jednotlivca sa viac než zdvojnásobí.
05:30
Here we have a very basicbasic serviceslužba:
91
315000
2000
Máme tu príklad najzákladnejšej služby.
05:32
Do you have lightingosvetlenie in your housedom to be ableschopný to readprečítať your homeworkdomáca úloha?
92
317000
3000
Vy máte doma svetlo na to, aby ste si mohli čítať domácu úlohu,
05:35
And, in factskutočnosť, these kidsdeti don't, so they're going out
93
320000
2000
ale tieto deti ho nemajú, preto si úlohy chodia
05:37
and readingčítanie theirich schoolškolské work underpod the streetpouličné lampssvietidlá.
94
322000
4000
čítať vonku pod pouličnú lampu.
05:42
Now, efficiencyefektívnosť, E, the energyenergie for eachkaždý serviceslužba,
95
327000
4000
Teraz k efektivite E, teda energii pripadajúcej na každú službu,
05:46
here finallykonečne we have some good newsnoviny.
96
331000
2000
konečne máme nejaké dobré správy.
05:48
We have something that's not going up.
97
333000
2000
Konečne máme niečo, čo nestúpa.
05:50
ThroughProstredníctvom variousrôzny inventionsvynálezy and newNový waysspôsoby of doing lightingosvetlenie,
98
335000
3000
Vďaka novým vynálezom, novým spôsobom výroby svetla,
05:53
throughskrz differentrozdielny typestypy of carscars, differentrozdielny waysspôsoby of buildingbudova buildingsbudovy --
99
338000
5000
novým druhom automobilov, moderným metódam stavby domov,
05:58
there are a lot of servicesslužby where you can bringpriniesť
100
343000
3000
je veľa služieb, u ktorých je možné výrazne znížiť
06:01
the energyenergie for that serviceslužba down quitecelkom substantiallypodstatne.
101
346000
4000
potrebnú energiu,
06:05
Some individualjednotlivec servicesslužby even bringpriniesť it down by 90 percentpercento.
102
350000
3000
u niektorých služieb dokonca až o 90 percent.
06:08
There are other servicesslužby like how we make fertilizerhnojivo,
103
353000
3000
Sú tu ďalšie služby, ako napríklad výroba hnojív,
06:11
or how we do airovzdušia transporttransport,
104
356000
2000
letecká doprava,
06:13
where the roomsizby for improvementzlepšenie are farďaleko, farďaleko lessmenej.
105
358000
4000
kde je na optimalizáciu oveľa menej možností.
06:17
And so, overallcelkovo here, if we're optimisticoptimistický,
106
362000
2000
takže, ak budeme optimistickí,
06:19
we maysmieť get a reductionredukcia of a factorfaktor of threetri to even, perhapsmožno, a factorfaktor of sixšesť.
107
364000
7000
môžeme dosiahnuť redukciu faktorov z trojnásobku na šesťnásobok.
06:26
But for these first threetri factorsfaktory now,
108
371000
3000
Ale teraz nám prvé tri faktory rovnice,
06:29
we'vemy máme gonepreč from 26 billionmiliardy to, at bestnajlepší, maybe 13 billionmiliardy tonston,
109
374000
5000
dajú namiesto 26 miliárd ton nanajvýš 13 miliárd ton,
06:34
and that just won'tnebude cutrez it.
110
379000
2000
to ešte stále nie je nula.
06:36
So let's look at this fourthštvrtý factorfaktor --
111
381000
2000
Pozrime sa teda na štvrtý faktor –
06:38
this is going to be a keykľúč one --
112
383000
2000
– ktorý je kľúčovým faktorom –
06:40
and this is the amountčiastka of COCO2 put out perza eachkaždý unitjednotka of energyenergie.
113
385000
6000
ktorým je množstvo vypúšťaného CO2 na jednotku energie.
06:46
And so the questionotázka is: Can you actuallyvlastne get that to zeronula?
114
391000
4000
Takže otázkou je, či ho môžeme znížiť na nulu?
06:50
If you burnhorieť coaluhlie, no.
115
395000
2000
Ak spaľujete uhlie,odpoveď je nie.
06:52
If you burnhorieť naturalprírodné gasplynový, no.
116
397000
2000
Ak spaľujete zemný plyn, tak tiež nie.
06:54
AlmostTakmer everykaždý way we make electricityelektrina todaydnes,
117
399000
3000
Takmer každý súčasný spôsob výroby elektriny,
06:57
exceptokrem for the emergingvznikajúcich renewablesobnoviteľné zdroje and nuclearjadrový, putsputs out COCO2.
118
402000
6000
okrem rozširujúcich sa obnoviteľných a jadrových zdrojov, produkuje CO2.
07:03
And so, what we're going to have to do at a globalglobálnej scalemierka,
119
408000
3000
Takže v globálnom merítku budeme musieť vytvoriť
07:06
is createvytvoriť a newNový systemsystém.
120
411000
3000
úplne nový systém.
07:09
And so, we need energyenergie miracleszázraky.
121
414000
2000
A preto potrebujeme energetické zázraky.
07:11
Now, when I use the termtermín "miraclezázrak," I don't mean something that's impossiblenemožné.
122
416000
4000
Keď poviem zázrak, nemyslím tým však nič nemožné.
07:15
The microprocessormikroprocesor is a miraclezázrak. The personalosobné computerpočítačový is a miraclezázrak.
123
420000
5000
Mikroprocesor je zázrak. Osobný počítač je tiež zázrak.
07:20
The InternetInternet and its servicesslužby are a miraclezázrak.
124
425000
3000
Internet a jeho služby sú zázrakom.
07:23
So, the people here have participatedzúčastnil in the creationstvorenia of manyveľa miracleszázraky.
125
428000
5000
Takže ľudia sa podieľali na výrobe zázrakov.
07:28
UsuallyZvyčajne, we don't have a deadlineKonečný termín,
126
433000
2000
Zvyčajne nemáme žiadny konečný termín,
07:30
where you have to get the miraclezázrak by a certainistý datedátum.
127
435000
2000
dokedy potrebujeme zázrak vyrobiť.
07:32
UsuallyZvyčajne, you just kinddruh of standstáť by, and some come alongpozdĺž, some don't.
128
437000
4000
Obvykle sa niektoré stanú, a iné nie.
07:36
This is a casepúzdro where we actuallyvlastne have to drivepohon at fullplne speedrýchlosť
129
441000
4000
Ale toto je prípad, kedy naozaj musíme zabrať naplno
07:40
and get a miraclezázrak in a prettypekný tighttesný timelinečasovej osi.
130
445000
5000
a vo veľmi krátkom čase získať zázrak.
07:45
Now, I thought, "How could I really capturezajatí this?
131
450000
3000
Zamýšľal som sa nad tým, ako by som to zachytil?
07:48
Is there some kinddruh of naturalprírodné illustrationilustrácie,
132
453000
2000
Existuje nejaký druh prirodzenej ilustrácie,
07:50
some demonstrationdemonštrácie that would grabuchmatnúť people'sľudia sa imaginationpredstavivosť here?"
133
455000
5000
nejakej demonštrácie, ktorá by zaujala predstavivosť tu prítomného publika?
07:55
I thought back to a yearrok agopred when I broughtpriniesla mosquitoskomáre,
134
460000
4000
Spomenul som si, ako som pred rokom priniesol komáre
07:59
and somehownejako people enjoyedteší that.
135
464000
2000
a ľuďom sa to akosi páčilo.
08:01
(LaughterSmiech)
136
466000
2000
(smiech)
08:03
It really got them involvedzapojení in the ideanápad of,
137
468000
3000
Naozaj ich zaujala predstava,
08:06
you know, there are people who livežiť with mosquitoskomáre.
138
471000
3000
že sú ľudia, ktorí s komármi žijú.
08:09
So, with energyenergie, all I could come up with is this.
139
474000
5000
Takže, čo sa týka energie, všetko, na čo som sa zmohol, je toto.
08:14
I decidedrozhodol that releasinguvoľnenie firefliessvetlušky
140
479000
3000
Rozhodol som sa, že mojím príspevkom k životnému prostrediu tento rok
08:17
would be my contributionpríspevok to the environmentprostredie here this yearrok.
141
482000
4000
bude vypustenie svätojánskych mušiek.
08:21
So here we have some naturalprírodné firefliessvetlušky.
142
486000
3000
A tak tu máme ozajstné svätojánske mušky.
08:24
I'm told they don't biteuhryznutie; in factskutočnosť, they mightsila not even leavezanechať that jarpoháre.
143
489000
3000
Bolo mi povedané, že nehryzú a je dosť možné, že ani vyletia.
08:27
(LaughterSmiech)
144
492000
3000
(Smiech)
08:30
Now, there's all sortsdruhy of gimmickynezvyklé solutionsriešenie like that one,
145
495000
5000
Ako vidíte, je tu veľa nápaditých riešení ako je toto,
08:35
but they don't really addpridať up to much.
146
500000
2000
ale v skutočnosti veľa nepomôžu.
08:37
We need solutionsriešenie -- eitherbuď one or severalniekoľko --
147
502000
4000
Potrebujeme riešenia,buď jedno alebo viac riešení,
08:41
that have unbelievableneuveriteľný scalemierka
148
506000
4000
obrovských rozmerov,
08:45
and unbelievableneuveriteľný reliabilityspoľahlivosť,
149
510000
2000
s neuveriteľnou spoľahlivosťou,
08:47
and, althoughhoci there's manyveľa directionsinštrukcie people are seekinghľadá,
150
512000
3000
a napriek smerom, na ktoré sa momentálne ľudstvo sústredí,
08:50
I really only see fivepäť that can achievedosiahnuť the bigveľký numbersčísla.
151
515000
4000
v skutočnosti vidím iba päť, ktoré môžu priniesť veľké zmeny.
08:54
I've left out tidepríliv, geothermalgeotermálna energia, fusionfúzie, biofuelsbiopalivá.
152
519000
5000
Vynechal som prílivové, geotermálne a fúzne zdroje a biopalivá.
08:59
Those maysmieť make some contributionpríspevok,
153
524000
2000
Tieto môžu prispieť,
09:01
and if they can do better than I expectočakávať, so much the better,
154
526000
2000
a pokiaľ podajú lepšie výsledky ako očakávam, omnoho lepšie,
09:03
but my keykľúč pointbod here
155
528000
2000
ale mojím kľúčovým bodom tu je,
09:05
is that we're going to have to work on eachkaždý of these fivepäť,
156
530000
4000
že budeme musieť pracovať na každom z týchto piatich riešení
09:09
and we can't give up any of them because they look dauntingskľučujúca,
157
534000
4000
a nemôžeme to s nimi vzdať len preto, že nevyzerajú sľubne,
09:13
because they all have significantvýznamný challengesvýzvy.
158
538000
4000
alebo preto, že sú spojené s veľkými prekážkami.
09:17
Let's look first at the burninghoriace fossilfosílne fuelspaliva,
159
542000
2000
Pozrime sa najprv na spaľovanie fosílnych palív,
09:19
eitherbuď burninghoriace coaluhlie or burninghoriace naturalprírodné gasplynový.
160
544000
4000
či už uhlia alebo zemného plynu.
09:23
What you need to do there, seemszdá like it mightsila be simpleprostý, but it's not,
161
548000
3000
To, čo tu musíme urobiť vyzerá byť jednoduché, ale nie je.
09:26
and that's to take all the COCO2, after you've burnedhorel it, going out the fluespalín,
162
551000
6000
Musíme zobrať všetok CO2, ktorý vzniká spaľovaním uhlia alebo zemného plynu,
09:32
pressurizenátlaku it, createvytvoriť a liquidkvapalina, put it somewhereniekam,
163
557000
3000
stlačiť ho, skvapalniť, niekde ho uskladniť,
09:35
and hopenádej it stayspobyty there.
164
560000
2000
a dúfať, že tam aj zostane.
09:37
Now we have some pilotpilot things that do this at the 60 to 80 percentpercento levelhladina,
165
562000
4000
V súčasnosti máme zopár pilotných projektov, ktoré dosahujú 60 až 80-percentnú úspešnosť,
09:41
but gettingzískavanie up to that fullplne percentagepercento, that will be very trickychúlostivý,
166
566000
4000
ale dosiahnutie 100-percentnej účinnosti bude veľmi zložité,
09:45
and agreeingsúhlasiť on where these COCO2 quantitiesmnožstvá should be put will be hardusilovne,
167
570000
6000
ako aj zhodnúť sa na tom, kde by sa malo to veľké množstvo CO2 uložiť.
09:51
but the toughestnajťažšie one here is this long-termdlhý termín issueproblém.
168
576000
3000
No najväčším problémom je otázka dlhodobosti.
09:54
Who'sKto je going to be sure?
169
579000
2000
Kto sa zaručí za bezpečnosť?
09:56
Who'sKto je going to guaranteezáruka something that is literallydoslovne billionsmiliardy of timesdoba largerväčšia
170
581000
4000
Kto zaručí niečo, čo je doslovne miliardu alebo aj viackrát väčšie
10:00
than any typetyp of wasteodpad you think of in termspodmienky of nuclearjadrový or other things?
171
585000
4000
ako akýkoľvek iný druh odpadu, či už nukleárneho alebo iného charakteru?
10:04
This is a lot of volumeobjem.
172
589000
3000
Ide o obrovské množstvo.
10:07
So that's a toughhúževnatý one.
173
592000
2000
A práve preto je to také zložité.
10:09
NextĎalší would be nuclearjadrový.
174
594000
2000
Ďalším zdrojom je jadro.
10:11
It alsotaktiež has threetri bigveľký problemsproblémy:
175
596000
3000
Tiež je sprevádzané tromi veľkými problémami.
10:14
CostNáklady, particularlyobzvlášť in highlyvysoko regulatedregulovaných countrieskrajiny, is highvysoký;
176
599000
4000
Náklady, najmä vo vysoko regulovaných krajinách, sú vysoké.
10:18
the issueproblém of the safetybezpečnosť, really feelingpocit good about nothing could go wrongzle,
177
603000
4000
Problém bezpečnosti a istoty, že nedôjde k žiadnej chybe,
10:22
that, even thoughhoci you have these humančlovek operatorsprevádzkovatelia,
178
607000
3000
aj napriek tomu, že ich obsluhuje človek,
10:25
that the fuelpalivo doesn't get used for weaponszbrane.
179
610000
3000
alebo že palivo nebude použité na výrobu zbraní.
10:28
And then what do you do with the wasteodpad?
180
613000
2000
Ale čo urobíme s odpadom?
10:30
And, althoughhoci it's not very largeveľký, there are a lot of concernsznepokojenie about that.
181
615000
3000
Aj keď nejde o veľké množstvo, spôsobuje to obavy.
10:33
People need to feel good about it.
182
618000
2000
Ľudia sa musia cítiť bezpečne.
10:35
So threetri very toughhúževnatý problemsproblémy that mightsila be solvableriešiteľné,
183
620000
5000
Takže toto sú tri veľké problémy, ktoré sú riešiteľné,
10:40
and so, should be workedpracoval on.
184
625000
2000
a preto by sa malo v ich riešení pokračovať.
10:42
The last threetri of the fivepäť, I've groupedzoskupené togetherspolu.
185
627000
3000
Posledné tri zdroje som spojil do jedného.
10:45
These are what people oftenčasto referodkázať to as the renewableobnoviteľný sourceszdroje.
186
630000
4000
Častokrát ich ľudia označujú pojmom obnoviteľné zdroje.
10:49
And they actuallyvlastne -- althoughhoci it's great they don't requirevyžadovať fuelpalivo --
187
634000
4000
A aj napriek tomu, že nepotrebujú palivo,
10:53
they have some disadvantagesnevýhody.
188
638000
2000
majú niekoľko nevýhod.
10:55
One is that the densityhustota of energyenergie gatheredzhromaždené in these technologiestechnológie
189
640000
6000
Jednou z nich je to, že hustota energie získaná týmito technológiami
11:01
is dramaticallydramaticky lessmenej than a powermoc plantrastlina.
190
646000
2000
je podstatne menšia ako u elektrární.
11:03
This is energyenergie farmingpoľnohospodárstva, so you're talkingrozprávanie about manyveľa squarenámestie milesmíle,
191
648000
4000
Takže musíme budovať elektrické farmy, čo znamená obrovské plochy,
11:07
thousandstisíce of time more arearozloha than you think of as a normalnormálne energyenergie plantrastlina.
192
652000
5000
tisíckrát väčšie ako u normálnych elektrární.
11:12
AlsoTiež, these are intermittentIntermitentná sourceszdroje.
193
657000
3000
Taktiež sú to zdroje nestále.
11:15
The sunslnko doesn't shinelesk all day, it doesn't shinelesk everykaždý day,
194
660000
3000
Slnko nesvieti celý deň, nesvieti ani každý deň,
11:18
and, likewisetakisto, the windvietor doesn't blowúder all the time.
195
663000
3000
a takisto ani vietor nefúka neustále.
11:21
And so, if you dependzávisieť on these sourceszdroje,
196
666000
2000
A preto, ak ste na týchto zdrojoch závislí,
11:23
you have to have some way of gettingzískavanie the energyenergie
197
668000
3000
musíte mať spôsoby,
11:26
duringpočas those time periodsmenštruácia that it's not availablek dispozícii.
198
671000
3000
ktorými energiu získavate v čase, keď tieto zdroje nie sú k dispozícii.
11:29
So, we'vemy máme got bigveľký costnáklady challengesvýzvy here,
199
674000
3000
Takže tu máme ďalšie výdaje.
11:32
we have transmissionprevodovka challengesvýzvy:
200
677000
2000
spojené s prenosom energie.
11:34
for examplepríklad, say this energyenergie sourcezdroj is outsidezvonka your countrykrajina;
201
679000
3000
Povedzme napríklad, že zdroj energie je mimo vašu krajinu,
11:37
you not only need the technologytechnológie,
202
682000
2000
potrebujete nielen technológiu,
11:39
but you have to dealobchod with the riskriskovať of the energyenergie comingPrichádza from elsewhereinde.
203
684000
5000
ale tiež sa musíte vysporiadať s rizikom, že energia bude dodávaná odniekiaľ inam.
11:44
And, finallykonečne, this storageskladovanie problemproblém.
204
689000
2000
A nakoniec, problém skladovania.
11:46
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wentšiel throughskrz and lookedpozrel at
205
691000
3000
Aby som názorne zobrazil jeho veľkosť, prešiel som si
11:49
all the typestypy of batteriesbatérie that get madevyrobený --
206
694000
3000
všetky druhy batérií doteraz vyrobené,
11:52
for carscars, for computerspočítače, for phonestelefóny, for flashlightsbaterky, for everything --
207
697000
4000
do áut, počítačov, telefónov, vreckových bateriek, skrátka do všetkého,
11:56
and comparednákupný that to the amountčiastka of electricalelektrický energyenergie the worldsvet usespoužitie,
208
701000
5000
a porovnal som to s množstvom elektrickej energie, ktorú svet spotrebuje,
12:01
and what I foundnájdených is that all the batteriesbatérie we make now
209
706000
4000
a zistil som, že všetky vyrobené batérie
12:05
could storesklad lessmenej than 10 minutesminúty of all the energyenergie.
210
710000
4000
môžu uskladniť menej ako 10 minút spotrebovanej energie.
12:09
And so, in factskutočnosť, we need a bigveľký breakthroughprelom here,
211
714000
3000
Takže vlastne aj tu potrebujeme veľký prelom,
12:12
something that's going to be a factorfaktor of 100 better
212
717000
4000
niečo, čo bude najmenej stonásobne lepšie
12:16
than the approacheskroky we have now.
213
721000
2000
ako postupy, ktoré dnes máme.
12:18
It's not impossiblenemožné, but it's not a very easyjednoduchý thing.
214
723000
4000
Nie je to nemožné, ale nie je to ani veľmi jednoduché.
12:22
Now, this showsrelácie up when you try to get the intermittentIntermitentná sourcezdroj
215
727000
4000
Problémy nestálych zdrojov sa prejavia už vtedy,
12:26
to be abovevyššie, say, 20 to 30 percentpercento of what you're usingpoužitím.
216
731000
4000
keď sa snažíte nimi pokryť už nejakých 20 až 30% svojich potrieb.
12:30
If you're countingpočítacie on it for 100 percentpercento,
217
735000
2000
Ale pokiaľ nimi chcete zaistiť 100%,
12:32
you need an incredibleneuveriteľný miraclezázrak batterybatérie.
218
737000
5000
naozaj musíte mať zázračnú batériu.
12:38
Now, how we're going to go forwardvpred on this -- what's the right approachprístup?
219
743000
3000
Ako teda budeme postupovať ďalej: aký je správny prístup?
12:41
Is it a ManhattanManhattan ProjectProjekt? What's the thing that can get us there?
220
746000
4000
Je to projekt Manhattan? Čo nás môže dostať k cieľu?
12:45
Well, we need lots of companiesspoločnosti workingpracovný on this, hundredsstovky.
221
750000
5000
Predovšetkým potrebujeme, aby na tom pracovali stovky spoločností.
12:50
In eachkaždý of these fivepäť pathscesty, we need at leastnajmenej a hundredsto people.
222
755000
3000
V každej z týchto piatich možných ciest potrebujeme najmenej sto ľudí.
12:53
And a lot of them, you'llbudete look at and say, "They're crazybláznivý." That's good.
223
758000
4000
A keď sa pozriete na väčšinu z nich, poviete si, sú to blázni. Ale to je dobre.
12:57
And, I think, here in the TEDTED groupskupina,
224
762000
3000
A myslim si, že v tejto skupine TED
13:00
we have manyveľa people who are already pursuingpokračovanie this.
225
765000
4000
je mnoho ľudí, ktorí sa o to snažia.
13:04
BillBill GrossHrubá has severalniekoľko companiesspoločnosti, includingpočítajúc do toho one calledvolal eSolareSolar
226
769000
4000
Bill Gross má niekoľko spoločností, vrátane spoločnosti nazvanej eSolar,
13:08
that has some great solarslnečné thermaltermálne technologiestechnológie.
227
773000
2000
ktorá vlastní niekoľko výborných solárno-tepelných technológií.
13:10
VinodVinod Khosla'sKhosla's investinginvestovania in dozensveľa of companiesspoločnosti
228
775000
4000
Vinod Khosla investoval do tucta spoločností,
13:14
that are doing great things and have interestingzaujímavý possibilitiesmožnosti,
229
779000
4000
ktoré robia veľké veci so zaujímavými možnosťami vývoja.
13:18
and I'm tryingsnažia to help back that.
230
783000
2000
a ja sa usilujem to podporiť.
13:20
NathanNathan MyhrvoldMyhrvold and I actuallyvlastne are backingpodpora a companyspoločnosť
231
785000
4000
Spolu s Nathanom Myhrvoldom podporujeme spoločnosť,
13:24
that, perhapsmožno surprisinglyprekvapivo, is actuallyvlastne takingprevzatia the nuclearjadrový approachprístup.
232
789000
4000
ktorá sa, možno prekvapivo, venuje jadrovým technológiám.
13:28
There are some innovationsinovácie in nuclearjadrový: modularmodulárny, liquidkvapalina.
233
793000
4000
V oblasti jadra je zopár inovácií: modulárne a vodné reaktory.
13:32
And innovationinovácia really stoppedzastavený in this industrypriemysel quitecelkom some agopred,
234
797000
4000
Inovácia sa v tomto odvetví už zastavila,
13:36
so the ideanápad that there's some good ideasnápady layingktorým sa around is not all that surprisingprekvapujúce.
235
801000
5000
takže vobec neprekvapuje predstava, že niekde sú nejaké zaujímavé myšlienky.
13:41
The ideanápad of TerraPowerTerraPower is that, insteadnamiesto of burninghoriace a partčasť of uraniumurán --
236
806000
6000
Myšlienka firmy Terrapower je spaľovať
13:47
the one percentpercento, whichktorý is the U235 --
237
812000
3000
namiesto 1% uránu, čo je vlastne U235,
13:50
we decidedrozhodol, "Let's burnhorieť the 99 percentpercento, the U238."
238
815000
5000
99% uránu, čo je U238.
13:55
It is kinddruh of a crazybláznivý ideanápad.
239
820000
2000
Je to v podstate bláznivý nápad.
13:57
In factskutočnosť, people had talkedhovorili about it for a long time,
240
822000
3000
V skutočnosti o tom ľudia rozprávali už veľmi dlho,
14:00
but they could never simulatesimulovať properlysprávne whetherči it would work or not,
241
825000
4000
ale nikdy sa im to nepodarilo dostatočne správne simulovať, aby zistili, či by to mohlo fungovať.
14:04
and so it's throughskrz the adventAdvent of modernmoderný supercomputerssuperpočítače
242
829000
3000
A tak vďaka moderným superpočítačom
14:07
that now you can simulatesimulovať and see that, yes,
243
832000
2000
je možné tento proces simulovať a vidieť,
14:09
with the right material'smateriál approachprístup, this looksvzhľad like it would work.
244
834000
6000
že so správnymi materiálmi to vyzerá, že to môže fungovať.
14:15
And, because you're burninghoriace that 99 percentpercento,
245
840000
3000
Vďaka tomu, že spaľujete tých 99%,
14:18
you have greatlyznačne improvedzlepšil costnáklady profileprofil.
246
843000
4000
ste výrazne zlepšili cenový faktor.
14:22
You actuallyvlastne burnhorieť up the wasteodpad, and you can actuallyvlastne use as fuelpalivo
247
847000
4000
V skutočnosti spaľujete odpad, a tiež môžete použiť ako palivo
14:26
all the leftoverzvyšky wasteodpad from today'sdnešný reactorsreaktory.
248
851000
3000
dnešný odpad z reaktorov.
14:29
So, insteadnamiesto of worryingznepokojujúce about them, you just take that. It's a great thing.
249
854000
5000
Takže namiesto starostí s jeho skladovaním ho jednoducho spálite. Je to úžasná vec.
14:34
It breathesdýcha this uraniumurán as it goeside alongpozdĺž, so it's kinddruh of like a candlesviečka.
250
859000
4000
Reaktor spaľuje urán priebežne. Je to ako taká sviečka.
14:38
You can see it's a logzáznam there, oftenčasto referreduvedené to as a travelingcestovanie wavevlna reactorreaktor.
251
863000
4000
Tu vidíte záznam priebehu niečoho, čomu sa tiež hovorí reaktor s postupnou vlnou.
14:42
In termspodmienky of fuelpalivo, this really solvesrieši the problemproblém.
252
867000
4000
Z hľadiska paliva nám táto technológia skutočne pomôže.
14:46
I've got a pictureobrázok here of a placemiesto in KentuckyKentucky.
253
871000
3000
Mám tu obrázok jedného miesta v Kentucky.
14:49
This is the leftoverzvyšky, the 99 percentpercento,
254
874000
2000
Toto je odpad, tých 99%,
14:51
where they'veoni majú takenzaujatý out the partčasť they burnhorieť now,
255
876000
2000
z ktorého už odobrali to, čo vedeli spáliť,
14:53
so it's calledvolal depletedvyčerpané uraniumurán.
256
878000
2000
takže teraz sa to volá vyhorený urán.
14:55
That would powermoc the U.S. for hundredsstovky of yearsleta.
257
880000
3000
Toto by dokázalo napájať USA ďalších sto rokov.
14:58
And, simplyjednoducho by filteringfiltrovanie seawatermorská voda in an inexpensivelacný processproces,
258
883000
3000
A ďalším jednoduchým a lacným filtrovaním morskej vody
15:01
you'dby si have enoughdosť fuelpalivo for the entirecelý lifetimeživot of the restzvyšok of the planetplanéta.
259
886000
5000
by sme mali dostatok paliva na celý zbytok života planéty.
15:06
So, you know, it's got lots of challengesvýzvy aheadvpred,
260
891000
4000
Takže, ako vidíte, máme pred sebou vela práce.
15:10
but it is an examplepríklad of the manyveľa hundredsstovky and hundredsstovky of ideasnápady
261
895000
5000
Toto je však jeden zo stoviek nápadov,
15:15
that we need to movesťahovať forwardvpred.
262
900000
3000
ktoré musíme ďalej rozvíjať.
15:18
So let's think: How should we measurezmerať ourselvesmy sami?
263
903000
3000
Zamyslime sa na tým, ako by sme sa mali merať svoj úspech.
15:21
What should our reportspráva cardkarta look like?
264
906000
3000
Ako by malo vyzerať naše vysvedčenie?
15:24
Well, let's go out to where we really need to get,
265
909000
3000
Vychádzajme z toho, kam sa naozaj potrebujeme dostať
15:27
and then look at the intermediatestredná.
266
912000
2000
a pozrime sa na stredný cieľ.
15:29
For 2050, you've heardpočul manyveľa people talk about this 80 percentpercento reductionredukcia.
267
914000
5000
Počuli ste veľa ľudí rozprávať o 80 % znížení do roku 2050.
15:34
That really is very importantdôležitý, that we get there.
268
919000
4000
Dosiahnuť to je naozaj veľmi dôležité.
15:38
And that 20 percentpercento will be used up by things going on in poorchudobný countrieskrajiny,
269
923000
4000
A zvyšných 20% bude použitých v chudobných krajinách,
15:42
still some agriculturepoľnohospodárstvo,
270
927000
2000
napríklad poľnohospodárstvom.
15:44
hopefullydúfajme we will have cleanedvyčistiť up forestrylesné hospodárstvo, cementcement.
271
929000
4000
Dúfajme, že budeme mať neutrálne lesníctvo a betonárstvo.
15:48
So, to get to that 80 percentpercento,
272
933000
3000
Na dosiahnutie tých 80%
15:51
the developedrozvinutý countrieskrajiny, includingpočítajúc do toho countrieskrajiny like ChinaČína,
273
936000
4000
vo vyspelých krajinách, vrátane napr. Číny,
15:55
will have had to switchprepínač theirich electricityelektrina generationgenerácie altogetherúplne.
274
940000
5000
budú musieť úplne vypnúť ich elektrické generátory.
16:00
So, the other gradeakosť is: Are we deployingnasadenie this zero-emissionZero-emisie technologytechnológie,
275
945000
6000
Takže ďalšou otázkou je, či zavedieme túto technológiu nulových emisií
16:06
have we deployednasadené it in all the developedrozvinutý countrieskrajiny
276
951000
2000
a budeme ju využívať vo všetkých vyspelých krajinách,
16:08
and we're in the processproces of gettingzískavanie it elsewhereinde?
277
953000
3000
a či sme v procese rozvinúť ich do ďalších krajín.
16:11
That's superSuper importantdôležitý.
278
956000
2000
Toto je veľmi dôležité.
16:13
That's a keykľúč elementelement of makingmaking that reportspráva cardkarta.
279
958000
4000
Je to jeden z kľúčových elementov na našom vysvedčení.
16:17
So, backingpodpora up from there, what should the 2020 reportspráva cardkarta look like?
280
962000
5000
Vráťme sa o pár rokov späť, ako by malo vyzerať vysvedčenie v roku 2020?
16:22
Well, again, it should have the two elementsprvky.
281
967000
2000
Tiež by malo obsahovať 2 už spomenuté časti.
16:24
We should go throughskrz these efficiencyefektívnosť measuresOpatrenia to startštart gettingzískavanie reductionszníženie:
282
969000
4000
Na to, aby sme dosiahli zníženie emisií, by sme mali použiť už efektívne merania.
16:28
The lessmenej we emitvyžarovanie, the lessmenej that sumsúčet will be of COCO2,
283
973000
3000
Čím menej emisií budeme vypúšťať, tým bude množstvo CO2 menšie,
16:31
and, thereforeteda, the lessmenej the temperatureteplota.
284
976000
2000
a preto bude nižšia aj teplota Zeme.
16:33
But in some waysspôsoby, the gradeakosť we get there,
285
978000
3000
No v niektorých prípadoch, rýchlosť, ktorou to dosiahneme
16:36
doing things that don't get us all the way to the bigveľký reductionszníženie,
286
981000
4000
robením vecí, ktoré nevedú k veľkým redukciám,
16:40
is only equallyrovnako, or maybe even slightlytrochu lessmenej, importantdôležitý than the other,
287
985000
4000
je rovnako alebo menej dôležitá ako to druhé,
16:44
whichktorý is the piecekus of innovationinovácia on these breakthroughsobjavy.
288
989000
4000
čo je podstatný prelom v týchto inováciach.
16:48
These breakthroughsobjavy, we need to movesťahovať those at fullplne speedrýchlosť,
289
993000
3000
Tieto pokroky musíme dosiahnuť naplno
16:51
and we can measurezmerať that in termspodmienky of companiesspoločnosti,
290
996000
3000
a môžeme ich pozorovať v spoločnostiach,
16:54
pilotpilot projectsprojekty, regulatoryregulačné things that have been changedzmenený.
291
999000
3000
pilotných projektoch, alebo zmenenými regulačnými opatrniami.
16:57
There's a lot of great booksknihy that have been writtenpísaný about this.
292
1002000
3000
Existuje o tom veľa úžasných kníh.
17:00
The AlAl GoreGore bookkniha, "Our ChoiceVýber"
293
1005000
3000
Kniha Ala Goreho, “Naša voľba”
17:03
and the DavidDavid McKayMcKay bookkniha, "SustainableTrvalo udržateľného EnergyEnergie WithoutBez the HotHorúce AirVzduchu."
294
1008000
3000
a kniha Davida McKaya, “Udržateľná energia bez horúceho vzduchu”.
17:06
They really go throughskrz it and createvytvoriť a frameworkrámec
295
1011000
3000
Pokryli všetko a vytvorili podklad
17:09
that this can be discusseddiskutované broadlyvo všeobecnosti,
296
1014000
2000
pre ďalšiu širokú diskusiu,
17:11
because we need broadširoký backingpodpora for this.
297
1016000
3000
pretože to, čo potrebujeme, je úplná podpora.
17:14
There's a lot that has to come togetherspolu.
298
1019000
2000
Je toho veľa, čo sa musí spojiť.
17:16
So this is a wishpriať.
299
1021000
2000
Takže toto je želanie.
17:18
It's a very concretebetón wishpriať that we inventvynájsť this technologytechnológie.
300
1023000
4000
Je to veľmi konrétne želanie, že vytvoríme takúto technológiu.
17:22
If you gavedal me only one wishpriať for the nextĎalšie 50 yearsleta --
301
1027000
3000
Ak by som si mohol vybrať jedno želanie na nasledujúcich 50 rokov,
17:25
I could pickvyzdvihnúť who'skto je presidentprezident,
302
1030000
2000
či už kto bude prezidentom,
17:27
I could pickvyzdvihnúť a vaccinevakcína, whichktorý is something I love,
303
1032000
3000
alebo vakcínu, čo by som urobil veľmi rád,
17:30
or I could pickvyzdvihnúť that this thing
304
1035000
2000
alebo niečo,
17:32
that's halfpolovičná the costnáklady with no COCO2 getsdostane inventedvynašiel --
305
1037000
4000
čo stojí o polovicu menej pri nulovom CO2,
17:36
this is the wishpriať I would pickvyzdvihnúť.
306
1041000
2000
tak toto je to želanie, ktoré by som si vybral.
17:38
This is the one with the greatestnajväčší impactnáraz.
307
1043000
2000
Toto je želanie s obrovským dopadom.
17:40
If we don't get this wishpriať,
308
1045000
2000
Ak si nevyberieme toto želanie,
17:42
the divisiondelenie betweenmedzi the people who think shortkrátky termtermín and long termtermín will be terriblepríšerný,
309
1047000
4000
priepasť medzi ľuďmi zmýšľajúcimi krátkodobo a dlhodobo bude desivá,
17:46
betweenmedzi the U.S. and ChinaČína, betweenmedzi poorchudobný countrieskrajiny and richbohatý,
310
1051000
3000
medzi USA a Čínou, medzi chudobnými a bohatými krajinami,
17:49
and mostväčšina of all the livesživoty of those two billionmiliardy will be farďaleko worsehoršie.
311
1054000
5000
ale najviac zo všetkého sa zhorší život tých dvoch miliárd.
17:54
So, what do we have to do?
312
1059000
2000
Takže, čo musíme urobiť?
17:56
What am I appealingpríťažlivý to you to stepkrok forwardvpred and drivepohon?
313
1061000
5000
O čo vás prosím je, aby ste vykročili vpred?
18:01
We need to go for more researchvýskum fundingfinancovania.
314
1066000
3000
Potrebujeme viac sponzorov.
18:04
When countrieskrajiny get togetherspolu in placesMiesta like CopenhagenKodaň,
315
1069000
2000
Keď sa krajiny stretnú na mieste, ako napr. Kodaň,
18:06
they shouldn'tby nemala just discussprediskutovať the COCO2.
316
1071000
3000
nemali by diskutovať iba o CO2.
18:09
They should discussprediskutovať this innovationinovácia agendaprogram,
317
1074000
2000
Mali by rozprávať o inováciach
18:11
and you'dby si be stunnedomráčené at the ridiculouslysmiešne lownízky levelsúrovne of spendingvýdavky
318
1076000
5000
a boli by ste prekvapení tým, koľko málo času bolo stráveným
18:16
on these innovativeinovačné approacheskroky.
319
1081000
2000
na týchto inovačných výskumoch.
18:18
We do need the markettrhové incentivesstimuly -- COCO2 taxdane, capviečko and tradeobchod --
320
1083000
4000
Potrebujeme trhové stimuly, daň z CO2, jeho obmedzenie a obchodovanie s povolením,
18:22
something that getsdostane that pricecena signalsignál out there.
321
1087000
3000
v podstate niečo, čo dostane cenový signál zvonku.
18:25
We need to get the messagespráva out.
322
1090000
2000
Túto správu potrebujeme rozšíriť.
18:27
We need to have this dialoguedialóg be a more rationalracionálne, more understandablepochopiteľný dialoguedialóg,
323
1092000
3000
Potrebujeme, aby tento dialóg bol racionálnejší a zrorumiteľnejší,
18:30
includingpočítajúc do toho the stepskroky that the governmentvláda takes.
324
1095000
3000
vrátane krokov podniknutých vládou.
18:33
This is an importantdôležitý wishpriať, but it is one I think we can achievedosiahnuť.
325
1098000
4000
Je to veľmi dôležité želanie, ale je to niečo, čo môžeme dosiahnuť.
18:37
Thank you.
326
1102000
2000
Ďakujem.
18:39
(ApplausePotlesk)
327
1104000
11000
(Potlesk)
18:50
Thank you.
328
1115000
2000
Ďakujem.
18:52
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. Thank you.
329
1117000
2000
Chris Anderson: Ďakujem. Ďakujem.
18:54
(ApplausePotlesk)
330
1119000
5000
(Potlesk) Ďakujem.
18:59
Thank you. So to understandrozumieť more about TerraPowerTerraPower, right --
331
1124000
6000
Len pre správne pochopenie Terrapower –
19:05
I mean, first of all, can you give a sensezmysel of what scalemierka of investmentinvestície this is?
332
1130000
5000
mohol by si mi na začiatok povedať, o akú výšku investovania ide?
19:10
BilBil GatesGates: To actuallyvlastne do the softwaresoftvér, buykúpiť the supercomputersuperpočítač,
333
1135000
4000
Bill Gates: Len vyrobiť softvér, kúpiť superpočítač,
19:14
hirenajať all the great scientistsvedci, whichktorý we'vemy máme donehotový,
334
1139000
2000
zamestnať najlepších vedcov, čo sme už urobili,
19:16
that's only tensdesiatky of millionsmilióny,
335
1141000
3000
nás stálo desiatky milliónov,
19:19
and even onceakonáhle we testtest our materialsmateriály out in a Russianruština reactorreaktor
336
1144000
3000
a keď otestujeme naše materiály v ruskom reaktore,
19:22
to make sure that our materialsmateriály work properlysprávne,
337
1147000
4000
aby sme uistili, že fungujú,
19:26
then you'llbudete only be up in the hundredsstovky of millionsmilióny.
338
1151000
2000
dostanete sa do stoviek miliónov.
19:28
The toughhúževnatý thing is buildingbudova the pilotpilot reactorreaktor;
339
1153000
3000
Zložitou časťou je vyrobiť pilotný reaktor,
19:31
findingnález the severalniekoľko billionmiliardy, findingnález the regulatorregulátor, the locationumiestnenia
340
1156000
5000
čo predstavuje náklady niekoľko miliárd, nájsť regulátor a miesto,
19:36
that will actuallyvlastne buildvybudovať the first one of these.
341
1161000
2000
kde by sme ho vybudovali.
19:38
OnceRaz you get the first one builtpostavený, if it workspráce as advertisedpropagujú,
342
1163000
4000
Keď sa nám podarí postaviť prvý, a ak bude fungovať tak, ako sa predpokladá,
19:42
then it's just clearjasný as day, because the economicsekonómie, the energyenergie densityhustota,
343
1167000
4000
bude všetko jasné, pretože, ako už vieme, ekonomika a energetický výkon
19:46
are so differentrozdielny than nuclearjadrový as we know it.
344
1171000
2000
sú úplne odlišné od jadrovej energie.
19:48
CACA: And so, to understandrozumieť it right, this involveszahŕňa buildingbudova deephlboký into the groundprízemný
345
1173000
4000
CA: Takže, ak som to správne pochopil, zahŕňa to vybudovanie reaktora hlboko pod zemský povrch,
19:52
almosttakmer like a verticalvertikálne kinddruh of columnstĺp of nuclearjadrový fuelpalivo,
346
1177000
4000
niečo ako vertikálny stĺpec plný jadrového paliva,
19:56
of this sortdruh of spentstrávil uraniumurán,
347
1181000
2000
naplnený vyhoreným uránom,
19:58
and then the processproces startszačína at the toptop and kinddruh of workspráce down?
348
1183000
3000
a potom proces začne hore a postupuje smerom dolu?
20:01
BGBG: That's right. TodayDnes, you're always refuelingtankovanie the reactorreaktor,
349
1186000
3000
BG: Presne tak. V súčasnosti pravidelne dopĺňate reaktor palivom,
20:04
so you have lots of people and lots of controlsriadenie that can go wrongzle:
350
1189000
3000
čo si vyžaduje veľa ľudí a veľa ovládačov, ktoré sa môžu pokaziť,
20:07
that thing where you're openingotváracia it up and movingpohyblivý things in and out,
351
1192000
3000
keď musíte reaktor otvoriť, vyvážať a navážať palivo.
20:10
that's not good.
352
1195000
2000
To nie je dobré.
20:12
So, if you have very cheaplacný fuelpalivo that you can put 60 yearsleta in --
353
1197000
5000
Takže, ak máte veľmi lacné palivo, ktoré tam môžete uskladniť na 60 rokov –
20:17
just think of it as a logzáznam --
354
1202000
2000
berte to ako skládku –
20:19
put it down and not have those samerovnaký complexitieszložitosti.
355
1204000
3000
dáte ho tam dolu a nemáte už toľko starostí.
20:22
And it just sitssedí there and burnspopáleniny for the 60 yearsleta, and then it's donehotový.
356
1207000
5000
A to tam bude iba sedieť a spaľovať sa ďalších 60 rokov, a týmto je to spravené.
20:27
CACA: It's a nuclearjadrový powermoc plantrastlina that is its ownvlastný wasteodpad disposallikvidácia solutionriešenie.
357
1212000
4000
CA: Je to taká jadrová elektráreň, ktorá sama rieši otázku vlastného odpadu.
20:31
BGBG: Yeah. Well, what happensdeje with the wasteodpad,
358
1216000
2000
BG: Áno. Ten odpad tam môžete
20:33
you can let it sitsadnúť there -- there's a lot lessmenej wasteodpad underpod this approachprístup --
359
1218000
5000
len tak nechať sedieť – takýmto postupom je oveľa menej odpadu –
20:38
then you can actuallyvlastne take that,
360
1223000
2000
potom ho vlastne môžete vybrať,
20:40
and put it into anotherďalší one and burnhorieť that.
361
1225000
3000
vložiť do iného reaktora a spáliť.
20:43
And we startštart off actuallyvlastne by takingprevzatia the wasteodpad that existsexistuje todaydnes,
362
1228000
4000
Začneme odpadom, ktorý už dnes existuje,
20:47
that's sittingsediaci in these coolingchladenie poolsbazény or drysucho caskingcasking by reactorsreaktory --
363
1232000
4000
ktorý sa nachádza v chladiacich bazénoch alebo v suchých kontajneroch reaktorov.
20:51
that's our fuelpalivo to beginzačať with.
364
1236000
2000
To je naše palivo na začiatok.
20:53
So, the thing that's been a problemproblém from those reactorsreaktory
365
1238000
3000
Takže to, čo bolo problémom v dnešných reaktoroch,
20:56
is actuallyvlastne what getsdostane fedFed into oursnaše,
366
1241000
2000
je vlastne to, čím my začneme.
20:58
and you're reducingredukčné the volumeobjem of the wasteodpad quitecelkom dramaticallydramaticky
367
1243000
3000
Takýmto spôsobom
21:01
as you're going throughskrz this processproces.
368
1246000
2000
dosť dramaticky znížime množstvo odpadu.
21:03
CACA: I mean, you're talkingrozprávanie to differentrozdielny people around the worldsvet
369
1248000
2000
CA: Ale vo svojich prednáškach po celom svete rozprávaš
21:05
about the possibilitiesmožnosti here.
370
1250000
2000
o možnostiach budúcnosti.
21:07
Where is there mostväčšina interestzáujem in actuallyvlastne doing something with this?
371
1252000
3000
Kde bol najväčší záujem o tieto technológie?
21:10
BGBG: Well, we haven'tnemajú pickedvyzdvihnúť a particularkonkrétny placemiesto,
372
1255000
3000
BG: Ešte sme nevybrali konkrétne miesto,
21:13
and there's all these interestingzaujímavý disclosurezverejnenie rulespravidlá about anything that's calledvolal "nuclearjadrový,"
373
1258000
8000
a keďže sú tu zaujímavé obmedzenia o všetkom, čo je jadrové,
21:21
so we'vemy máme got a lot of interestzáujem,
374
1266000
2000
získali sme veľa záujmu,
21:23
that people from the companyspoločnosť have been in RussiaRusko, IndiaIndia, ChinaČína --
375
1268000
4000
že ľudia zo spoločnosti už boli v Rusku, Indii a Číne.
21:27
I've been back seeingvidenie the secretarysekretárka of energyenergie here,
376
1272000
2000
Stretol som sa s tajomníkom pre energiu USA
21:29
talkingrozprávanie about how this fitspasuje into the energyenergie agendaprogram.
377
1274000
4000
a diskutovali sme o tom, ako toto zapadá do vládneho programu o energii.
21:33
So I'm optimisticoptimistický. You know, the Frenchfrancúzština and Japanesejapončina have donehotový some work.
378
1278000
3000
Som teda optimista. Viete, že Japonci a Francúzi už urobili nejaké práce.
21:36
This is a variantvariant on something that has been donehotový.
379
1281000
4000
Toto je alternatíva niečoho, čo už bolo urobené.
21:40
It's an importantdôležitý advancezáloha, but it's like a fastrýchly reactorreaktor,
380
1285000
4000
Ide o dôležitý pokrok, ale je to niečo ako rýchly reaktor,
21:44
and a lot of countrieskrajiny have builtpostavený them,
381
1289000
2000
a ten už postavilo veľa krajín.
21:46
so anybodyniekto who'skto je donehotový a fastrýchly reactorreaktor is a candidatekandidát to be where the first one getsdostane builtpostavený.
382
1291000
5000
Takže každý, kto už postavil rýchly reaktor, má právo byť tam, kde sa postaví prvý jadrový.
21:51
CACA: So, in your mindmyseľ, timescalečasovom horizonte and likelihoodpravdepodobnosť
383
1296000
5000
CA: Takže podľa teba, aké je časová rozmedzie a pravdepodobnosť,
21:56
of actuallyvlastne takingprevzatia something like this livežiť?
384
1301000
3000
kedy niečo také začne skutočne fungovať?
21:59
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scaleHigh-mierka, electro-generationelektro-generácie things
385
1304000
5000
BG: Takže potrebujeme veľmi výkonný elektro-generačný zdroj,
22:04
that's very cheaplacný,
386
1309000
2000
ktorý je veľmi lacný,
22:06
we have 20 yearsleta to inventvynájsť and then 20 yearsleta to deploynasadenie.
387
1311000
4000
a máme 20 rokov na výrobu a 20 rokov na uvedenie do prevádzky.
22:10
That's sortdruh of the deadlineKonečný termín that the environmentalekologický modelsmodely
388
1315000
5000
Toto je konečný termín, ktorý podľa modelov vývoja životného prostredia
22:15
have shownzobrazené us that we have to meetzísť.
389
1320000
2000
musíme dodržať.
22:17
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichktorý is wishingŽelám for a lot --
390
1322000
5000
Firma Terrapower, ak všetko pôjde podľa plánu, čo je ich veľkým želaním,
22:22
could easilyľahko meetzísť that.
391
1327000
2000
by to mohla dosiahnuť.
22:24
And there are, fortunatelynašťastie now, dozensveľa of companiesspoločnosti --
392
1329000
3000
Našťastie teraz existujú tucty spoločností,
22:27
we need it to be hundredsstovky --
393
1332000
2000
potrebujeme síce aby ich boli stovky,
22:29
who, likewisetakisto, if theirich scienceveda goeside well,
394
1334000
2000
ktoré presne ako Terrapower, ak sa ich pokusom bude dariť
22:31
if the fundingfinancovania for theirich pilotpilot plantsrastliny goeside well,
395
1336000
3000
a ak financovanie ich pilotných tovární bude pokračovať,
22:34
that they can competesúťažiť for this.
396
1339000
2000
to tiež môžu dokázať.
22:36
And it's bestnajlepší if multiplenásobok succeedmať úspech,
397
1341000
2000
Najlepšie by bolo, ak by ich uspelo niekoľko,
22:38
because then you could use a mixzmiešať of these things.
398
1343000
3000
pretože by sme mohli potom kombinovať viacero vecí.
22:41
We certainlyiste need one to succeedmať úspech.
399
1346000
2000
Určite potrebujeme, aby aspoň jeden bol úspešný.
22:43
CACA: In termspodmienky of big-scaleveľký-mierka possiblemožný gamehra changeszmeny,
400
1348000
3000
CA: V celkovom merítku veľkých možných zmien,
22:46
is this the biggestnajväčším that you're awarevedomý of out there?
401
1351000
3000
je táto najväčšia zo všetkých?
22:49
BGBG: An energyenergie breakthroughprelom is the mostväčšina importantdôležitý thing.
402
1354000
4000
BG: Prelom v energetike je najdôležitejší.
22:53
It would have been, even withoutbez the environmentalekologický constraintnátlak,
403
1358000
2000
Bol by aj bez environmenlálneho tlaku,
22:55
but the environmentalekologický constraintnátlak just makesznačky it so much greaterväčšia.
404
1360000
5000
ale environmentálny tlak to iba robí dôležitejším.
23:00
In the nuclearjadrový spacepriestor, there are other innovatorsinovátori.
405
1365000
3000
V jadrovom svete sú ďalší zlepšovatelia.
23:03
You know, we don't know theirich work as well as we know this one,
406
1368000
3000
Nepoznáme ich prácu tak dobre ako túto,
23:06
but the modularmodulárny people, that's a differentrozdielny approachprístup.
407
1371000
3000
ale iný prístup majú ľudia v technológii modulov.
23:09
There's a liquid-typetypu kvapalina- reactorreaktor, whichktorý seemszdá a little hardusilovne,
408
1374000
4000
Napríklad reaktor tekutého typu, ktorý vyzerá ťažko,
23:13
but maybe they say that about us.
409
1378000
2000
ale možno to hovoria aj oni o nás.
23:15
And so, there are differentrozdielny onesones,
410
1380000
3000
Takže existujú rôzne postupy,
23:18
but the beautykrása of this is a moleculemolekula of uraniumurán
411
1383000
3000
ale krása spočíva v tom, že molekula uránu
23:21
has a millionmilión timesdoba as much energyenergie as a moleculemolekula of, say, coaluhlie,
412
1386000
4000
má miliónkrát viac energie ako povedzme molekula uhlia,
23:25
and so -- if you can dealobchod with the negativesnegatívy,
413
1390000
3000
a preto, ak dokážete vyriešiť negatíva,
23:28
whichktorý are essentiallyv podstate the radiationžiarenie --
414
1393000
3000
ako je radiácia,
23:31
the footprintstopa and costnáklady, the potentialpotenciál,
415
1396000
3000
ekologický dopad a náklady, potenciál
23:34
in termspodmienky of effectúčinok on landpôda and variousrôzny things,
416
1399000
2000
týkajúci sa efektu na zem a na ďalšie veci,
23:36
is almosttakmer in a classtrieda of its ownvlastný.
417
1401000
4000
je to takmer o triedu vyššie.
23:40
CACA: If this doesn't work, then what?
418
1405000
4000
CA: Čo ak to nebude fungovať, čo potom?
23:44
Do we have to startštart takingprevzatia emergencynúdzový measuresOpatrenia
419
1409000
4000
Musíme začať s mimoriadnymi opatreniami,
23:48
to try and keep the temperatureteplota of the earthkrajiny stablestabilný?
420
1413000
3000
aby sme udržali teplotu Zeme stabilnú?
23:51
BGBG: If you get into that situationsituácia,
421
1416000
2000
BG: Ak sa v takejto situácii ocitneme,
23:53
it's like if you've been over-eatingOver-jesť, and you're about to have a heartSrdce attackútok:
422
1418000
5000
bude to ako keby ste sa prejedli a hrozil vám infarkt.
23:58
Then where do you go? You maysmieť need heartSrdce surgerychirurgia or something.
423
1423000
4000
Kam potom pôjdete? Čo ak budete potrebovať operáciu srdca.
24:02
There is a lineriadok of researchvýskum on what's calledvolal geoengineeringgeoengineering,
424
1427000
4000
Je to smer výskumu, ktorá sa nazýva geoinžinierstvo.
24:06
whichktorý are variousrôzny techniquestechniky that would delayoneskorenie the heatingkúrenie
425
1431000
3000
Zahŕňa rôzne techniky na oddialenie zvyšovania teploty
24:09
to buykúpiť us 20 or 30 yearsleta to get our actakt togetherspolu.
426
1434000
3000
o 20 až 30 rokov.
24:12
Now, that's just an insurancepoistenie policypolitika.
427
1437000
2000
Toto je iba poistka.
24:14
You hopenádej you don't need to do that.
428
1439000
2000
Dúfate, že ju nebudete musieť použiť.
24:16
Some people say you shouldn'tby nemala even work on the insurancepoistenie policypolitika
429
1441000
2000
Niektorí ľudia vravia, že na poistku by ste pracovať nemali,
24:18
because it mightsila make you lazylenivý,
430
1443000
2000
lebo zleniviete,
24:20
that you'llbudete keep eatingjesť because you know heartSrdce surgerychirurgia will be there to saveuložiť you.
431
1445000
4000
budete sa prejedať, lebo viete, že operácia srdca vás zachráni.
24:24
I'm not sure that's wisemúdry, givendaný the importancedôležitosť of the problemproblém,
432
1449000
3000
Nie som si istý, či je to rozumné, keď vezmeme do úvahy dôležitosť problému,
24:27
but there's now the geoengineeringgeoengineering discussiondiskusia
433
1452000
4000
ale momentálne sa diskutuje o geoinžinierstve
24:31
about -- should that be in the back pocketvreckový in casepúzdro things happenstať sa fasterrýchlejšie,
434
1456000
4000
a o tom, či by sme ho mali mať v zálohe, ak by sa to vyvíjalo rýchlejšie,
24:35
or this innovationinovácia goeside a lot slowerpomalšie than we expectočakávať?
435
1460000
3000
alebo pomalšie ako sa očakáva.
24:40
CACA: ClimatePodnebie skepticsskeptici: If you had a sentenceveta or two to say to them,
436
1465000
5000
CA: Skeptici klimatických zmien: ako by ste ich presvedčili jednou alebo dvoma vetami,
24:45
how mightsila you persuadepresvedčiť them that they're wrongzle?
437
1470000
4000
že sa mýlia?
24:50
BGBG: Well, unfortunatelyNanešťastie, the skepticsskeptici come in differentrozdielny campstábory.
438
1475000
4000
BG: Skeptici, nanešťastie, majú rôzne názory.
24:54
The onesones who make scientificvedecký argumentsargumenty are very fewmálo.
439
1479000
4000
Takích, ktorí používajú vedecké argumenty, je málo.
24:58
Are they sayingpríslovie that there's negativenegatívny feedbackspätná väzba effectsúčinky
440
1483000
3000
Hovoria, že existuje efekt negatívnej spätnej väzby,
25:01
that have to do with cloudsmraky that offsetoffset things?
441
1486000
2000
ktorý súvisí s oblakom, ktorý všetko začal?
25:03
There are very, very fewmálo things that they can even say
442
1488000
3000
Je tu veľmi málo argumentov, ktoré môžu použiť,
25:06
there's a chancešanca in a millionmilión of those things.
443
1491000
3000
je tu veľmi malá pravdepodobnosť toho, čo tvrdia.
25:09
The mainHlavná problemproblém we have here, it's kinddruh of like AIDSAIDS.
444
1494000
3000
Problém, ktorý máme je podobný problému s AIDS.
25:12
You make the mistakechyba now, and you payplatiť for it a lot laterneskôr.
445
1497000
4000
Urobíš chybu teraz, ale zaplatíš za ňu až oveľa neskôr.
25:16
And so, when you have all sortsdruhy of urgentnaliehavý problemsproblémy,
446
1501000
4000
Máme veľa naliehavejších problémov,
25:20
the ideanápad of takingprevzatia painbolesť now that has to do with a gainzisk laterneskôr,
447
1505000
3000
a táto myšlenka hlása obmedziť sa teraz za cenu budúceho prosperovania -
25:23
and a somewhattrochu uncertainneistý painbolesť thing --
448
1508000
3000
vlastne je to neisté obmedzenie sa.
25:26
in factskutočnosť, the IPCCIPCC reportspráva, that's not necessarilynutne the worstnajhorší casepúzdro,
449
1511000
6000
V skutočnosti, podľa správy IPCC nejde nutne o najhorší prípad,
25:32
and there are people in the richbohatý worldsvet who look at IPCCIPCC
450
1517000
2000
a v bohatých častiach sveta sú ľudia, ktotrí sledujú IPCC,
25:34
and say, "OK, that isn't that bigveľký of a dealobchod."
451
1519000
4000
a hovoria, že nejde až o taký veľký problém.
25:38
The factskutočnosť is it's that uncertainneistý partčasť that should movesťahovať us towardsvoči this.
452
1523000
4000
Ale faktom je, že tá neistota okolo je to, čo by nás malo donútiť sa pohnúť.
25:42
But my dreamsnívať here is that, if you can make it economicekonomický,
453
1527000
3000
Mám sen, že pokiaľ tento systém bude výhodný,
25:45
and meetzísť the COCO2 constraintsobmedzenia,
454
1530000
2000
a splní limity na CO2,
25:47
then the skepticsskeptici say, "OK,
455
1532000
2000
tak si skeptici povedia: "Dobre,
25:49
I don't carestarostlivosť that it doesn't put out COCO2,
456
1534000
2000
je mi jedno, že to neprodukuje CO2,
25:51
I kinddruh of wishpriať it did put out COCO2,
457
1536000
2000
tak trochu si prajem, aby to CO2 produkovalo,
25:53
but I guesshádať I'll acceptsúhlasiť it because it's cheaperlacnejšie than what's come before."
458
1538000
4000
ale asi to príjmem, pretože je to lacnejšie než to predtým."
25:57
(ApplausePotlesk)
459
1542000
4000
(potlesk)
26:01
CACA: And so, that would be your responseodpoveď to the BjornBjorn LomborgLomborg argumentargument,
460
1546000
4000
CA: Takže, čo by bola tvoja odpoveď Bjornovi Lomborgovi na jeho argument o tom,
26:05
that basicallyv podstate if you spendtráviť all this energyenergie tryingsnažia to solvevyriešiť the COCO2 problemproblém,
461
1550000
4000
že ak spotrebuješ všetko úsilie na vyriešenie problému s CO2,
26:09
it's going to take away all your other goalsCiele
462
1554000
2000
stratíš všetky ďalšie ciele
26:11
of tryingsnažia to ridzbaviť the worldsvet of povertychudoba and malariamalárie and so forthvpred,
463
1556000
3000
na odstránenie chudoby, malárie a tak ďalej,
26:14
it's a stupidhlúpy wasteodpad of the Earth'sZeme resourceszdroje to put moneypeniaze towardsvoči that
464
1559000
4000
že je to hlúpe mrhanie zemskými zdrojmi a investovanie financií,
26:18
when there are better things we can do.
465
1563000
2000
keď je tu viac lepších vecí.
26:20
BGBG: Well, the actualskutočný spendingvýdavky on the R&D piecekus --
466
1565000
3000
BG: No, oni vlastnia náklady na výskum a vývoj -
26:23
say the U.S. should spendtráviť 10 billionmiliardy a yearrok more than it is right now --
467
1568000
4000
povedzme, že USA by mali utratiť cca o 10 miliárd ročne viac ako teraz -
26:27
it's not that dramaticdramatický.
468
1572000
2000
nie sú nijako dramatické.
26:29
It shouldn'tby nemala take away from other things.
469
1574000
2000
Nemali by byť na úkor iných vecí.
26:31
The thing you get into bigveľký moneypeniaze on, and this, reasonablerozumný people can disagreenesúhlasiť,
470
1576000
3000
Keď sa snažíš naliať peniaze niekam, a niekto rozumný s tebou nebude súhlasiť,
26:34
is when you have something that's non-economichospodárskymi and you're tryingsnažia to fundfond that --
471
1579000
3000
kde je niečo neekonomické, a ty se to snažíš dotovat,
26:37
that, to me, mostlyväčšinou is a wasteodpad.
472
1582000
3000
to je, podľa mňa, plytvanie.
26:40
UnlessPokiaľ you're very closeZavrieť and you're just fundingfinancovania the learningštúdium curvekrivka
473
1585000
3000
Iba ak si veľmi blízko a podporuješ zberanie skuseností,
26:43
and it's going to get very cheaplacný,
474
1588000
2000
ktoré bude vo výsledku velmi lacné.
26:45
I believe we should try more things that have a potentialpotenciál
475
1590000
4000
Ja verím, že by sme mali skúšať viacero vecí s potenciálom
26:49
to be farďaleko lessmenej expensivedrahý.
476
1594000
2000
byť vo výsledku omnoho lacnejší.
26:51
If the trade-offkompromis you get into is, "Let's make energyenergie superSuper expensivedrahý,"
477
1596000
5000
Pokiaľ to prehodíš a urobíš namiesto toho energiu veľmi drahú,
26:56
then the richbohatý can afforddovoliť si that.
478
1601000
2000
tak si ju budú môcť dovoliť iba bohatí.
26:58
I mean, all of us here could payplatiť fivepäť timesdoba as much for our energyenergie
479
1603000
3000
Myslím si, že každý z nás tu si môže dovoliť platiť päťnásobne viac za energiu
27:01
and not changezmena our lifestyleživotný štýl.
480
1606000
2000
bez zmeny životného štýlu.
27:03
The disasterkatastrofa is for that two billionmiliardy.
481
1608000
2000
Ale pre tie 2 miliardy ostatných by to bola katastrofa.
27:05
And even LomborgLomborg has changedzmenený.
482
1610000
2000
A dokonca aj sám Lomborg sa trochu zmenil.
27:07
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettingzískavanie more discusseddiskutované?"
483
1612000
5000
Jeho kus je teraz o tom, prečo nie je výzkum a vývoj viac diskutovaný.
27:12
He's still, because of his earlierskôr stuffvec,
484
1617000
2000
Stále je, kvôli svojemu predchádzajúcemu pôsobeniu,
27:14
still associatedspojená with the skepticskeptik campkemp,
485
1619000
2000
spojovaný s táborom skeptikov,
27:16
but he's realizedsi uvedomil, that's a prettypekný lonelyosamelý campkemp,
486
1621000
3000
ale postupne si uvedomuje, že tam bude čoskoro sám,
27:19
and so, he's makingmaking the R&D pointbod.
487
1624000
3000
takže se snaží argumentovať výskumom a vývojom.
27:22
And so there is a threadzávit of something that I think is appropriateprimeraný.
488
1627000
5000
A tak sme sa dostali k bodu, na ktorom si myslím niečo je.
27:27
The R&D piecekus, it's crazybláznivý how little it's fundedfinancované.
489
1632000
3000
Je smiešne, ako málo je výskum a vývoj financovaný.
27:30
CACA: Well BillBill, I suspectpodozrivý I speakhovoriť on the behalfmenom of mostväčšina people here
490
1635000
3000
CA: Bill, verím, že hovorím za všetkých,
27:33
to say I really hopenádej your wishpriať comesprichádza truepravdivý. Thank you so much.
491
1638000
3000
keď poviem, že dúfam, že sa tvoje želanie splní. Ďakujem.
27:36
BGBG: Thank you.
492
1641000
2000
BG: Tiež ďakujem.
27:38
(ApplausePotlesk)
493
1643000
3000
(potlesk)
Translated by Lenka Mihalkova
Reviewed by Martina Marekova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com