English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates o energii: Inovácia na nulu!

Filmed:
4,756,430 views

Na konferenci TED2010 Bill Gates odhaľuje svoju víziu budúcnosti svetovej energetiky. Popisuje potrebu „zázrakov", aby sme predišli planetárnej katastrofe a vysvetľuje svoju podporu dramaticky odlišného typu nukleárneho reaktoru. A čo je cieľom? Nulové emisie oxidu uhličitého v roku 2050.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk todaydnes about energyenergie and climatepodnebie.
Dnes budem hovoriť o energii a klíme.
00:16
And that mightsila seempripadať a bittrocha surprisingprekvapujúce because
A možno to znie trochu prekvapujúco, pretože
00:20
my full-timena plný úväzok work at the FoundationNadácia is mostlyväčšinou about vaccinesvakcíny and seedssemená,
môj plný úväzok v nadácii je prevažne o vakcínach a semenách,
00:22
about the things that we need to inventvynájsť and deliverdoručiť
o veciach, ktoré musíme vymyslieť a vyrobiť,
00:27
to help the poorestnajchudobnejšie two billionmiliardy livežiť better livesživoty.
aby sme pomohli tým najchudobnejším dvom miliardám ľudí žiť lepšie.
00:30
But energyenergie and climatepodnebie are extremelynesmierne importantdôležitý to these people --
Ale energia a klíma sú pre týchto ľudí nesmierne dôležité,
00:35
in factskutočnosť, more importantdôležitý than to anyoneniekto elseinak on the planetplanéta.
vlastne dôležitejšie ako pre nás ostatných na tejto planéte.
00:40
The climatepodnebie gettingzískavanie worsehoršie meansprostriedky that manyveľa yearsleta, theirich cropsplodiny won'tnebude growrásť, pestovať:
Klimatické podmienky sa zhoršujú, čo znamená, že o pár rokov už plodiny nebudú rásť.
00:45
There will be too much raindážď, not enoughdosť raindážď,
Buď bude príliš veľa dažďa, alebo naopak, príliš málo.
00:50
things will changezmena in waysspôsoby
Veci sa zmenia spôsobmi,
00:53
that theirich fragilekrehký environmentprostredie simplyjednoducho can't supportpodpora.
ktoré ich krehký ekosystém nebude schopný prijať.
00:55
And that leadsvodiče to starvationhladovania, it leadsvodiče to uncertaintyneistota, it leadsvodiče to unrestnepokoje.
A to bude viesť k hladovaniu, k neistote a nepokojom.
00:59
So, the climatepodnebie changeszmeny will be terriblepríšerný for them.
Takže zmeny klimatických podmienok budú pre nich desivé.
01:04
AlsoTiež, the pricecena of energyenergie is very importantdôležitý to them.
Taktiež sú pre nich dôležité aj ceny energie.
01:08
In factskutočnosť, if you could pickvyzdvihnúť just one thing to lowerdolná the pricecena of,
Keby ste mali vybrat jedinú vec a znížiť jej cenu
01:11
to reduceredukovať povertychudoba, by farďaleko you would pickvyzdvihnúť energyenergie.
na zredukovanie chudoby, na prvom mieste by bola jednoznačne energia.
01:14
Now, the pricecena of energyenergie has come down over time.
Postupom času cena energie klesla.
01:18
Really advancedpokročilý civilizationcivilizácie is basedzaložené on advanceszálohy in energyenergie.
Pokročilá civilizácia je založená na pokroku v získavaní energie.
01:22
The coaluhlie revolutionrevolúcia fueledpoháňaný the IndustrialPriemyselné RevolutionRevolúcia,
Uhoľná revolúcia spustila industriálnu revolúciu,
01:28
and, even in the 1900s we'vemy máme seenvidieť a very rapidrýchly declinepokles in the pricecena of electricityelektrina,
dokonca aj v 19.storočí sme zažili rýchly pokles cien elektriny,
01:32
and that's why we have refrigeratorschladničky, air-conditioningklimatizácia,
a to je dôvod, prečo máme chladničky, klimatizáciu,
01:38
we can make modernmoderný materialsmateriály and do so manyveľa things.
vieme vyrobit súčasné materiály a robiť množstvo ďalších vecí.
01:41
And so, we're in a wonderfulbáječný situationsituácia with electricityelektrina in the richbohatý worldsvet.
Sme v úžasnej situácii s elektrinou v bohatom svete.
01:45
But, as we make it cheaperlacnejšie -- and let's go for makingmaking it twicedvakrát as cheaplacný --
Ale tým, že znižujeme jej cenu – znížme ju ešte o polovicu -
01:52
we need to meetzísť a newNový constraintnátlak,
potrebujeme zaviesť nové obmedzenia,
01:59
and that constraintnátlak has to do with COCO2.
a tieto obmedzenia sa týkajú CO2.
02:01
COCO2 is warmingzahrievanie the planetplanéta,
CO2 ohrieva planétu
02:05
and the equationrovnice on COCO2 is actuallyvlastne a very straightforwardpriamočiary one.
a rovnica na výpočet CO2 je priamočiara.
02:08
If you sumsúčet up the COCO2 that getsdostane emittedemitované,
ak sčítame vypúšťané množstvo CO2,
02:14
that leadsvodiče to a temperatureteplota increasezvýšiť,
to vedie k nárastu teploty,
02:18
and that temperatureteplota increasezvýšiť leadsvodiče to some very negativenegatívny effectsúčinky:
a tento nárast teploty vedie k ďalším, veľmi negatívnym efektom.
02:21
the effectsúčinky on the weatherpočasie; perhapsmožno worsehoršie, the indirectnepriame effectsúčinky,
napríklad k zmenám počasia, alebo ešte horšie, k nepriamym dôsledkom,
02:25
in that the naturalprírodné ecosystemsekosystémy can't adjustnastaviť to these rapidrýchly changeszmeny,
kedy sa prírodné ekosystémy nedokážu prispôsobiť týmto rýchlym zmenám
02:28
and so you get ecosystemekosystém collapsesZbalí.
a tak sa ekosystém rúca.
02:33
Now, the exactpresný amountčiastka of how you mapmapa
Dnes máme celkom presný spôsob na vypočítanie
02:36
from a certainistý increasezvýšiť of COCO2 to what temperatureteplota will be
výslednej teploty z určitého nárastu CO2
02:39
and where the positivepozitívne feedbacksOhlasy are,
a na určenie následnej pozitívnej spätnej väzby,
02:43
there's some uncertaintyneistota there, but not very much.
je tam trochu neistoty, no nie je jej veľa.
02:45
And there's certainlyiste uncertaintyneistota about how badzlý those effectsúčinky will be,
Neistota tiež panuje okolo závažnosti týchto efektov,
02:48
but they will be extremelynesmierne badzlý.
vieme len, že budú extrémne zlé.
02:51
I askedspýtal the toptop scientistsvedci on this severalniekoľko timesdoba:
Nasledujúcu otázku som kládol najlepším vedcom už niekoľkokrát,
02:54
Do we really have to get down to nearblízkosti zeronula?
„naozaj musíme znížiť až takmer na nulu?“
02:56
Can't we just cutrez it in halfpolovičná or a quarterštvrťrok?
nestačí iba na polovicu alebo na štvrtinu?
02:59
And the answerodpoveď is that untilkým we get nearblízkosti to zeronula,
a odpoveď bola, že kým sa nedostaneme takmer na nulu,
03:02
the temperatureteplota will continueďalej to risestúpať.
teplota zemského povrchu bude naďalej stúpať.
03:06
And so that's a bigveľký challengevýzva.
A to je veľká výzva.
03:08
It's very differentrozdielny than sayingpríslovie "We're a twelve-foot-highdvanásť-noha-vysoká trucknákladné auto tryingsnažia to get underpod a ten-footdesať-noha bridgeMost,
Je to úplne iné, ako skúsiť podíst 6-metrovým kamiónom 5-metrový most,
03:10
and we can just sortdruh of squeezestlačiť underpod."
kde sa možete pokúsiť nejako sa tam vtesnať.
03:15
This is something that has to get to zeronula.
Toto je niečo, kde sa musíte dostať na nulu.
03:18
Now, we put out a lot of carbonuhlík dioxidedioxid everykaždý yearrok,
Každý rok vypúšťame veľké množstvo CO2,
03:22
over 26 billionmiliardy tonston.
celkovo viac ako 26 biliónov ton.
03:26
For eachkaždý AmericanAmerický, it's about 20 tonston;
Na každého Američana pripadá zhruba 20 ton.
03:28
for people in poorchudobný countrieskrajiny, it's lessmenej than one tonTony.
Na obyvateľov chudobných krajín je to menej než 1 tona.
03:32
It's an averagepriemerný of about fivepäť tonston for everyonekaždý on the planetplanéta.
V priemere je to 5 ton na každého obyvateľa našej planéty.
03:35
And, somehownejako, we have to make changeszmeny
A my musíme urobiť určité zmeny,
03:39
that will bringpriniesť that down to zeronula.
aby sme sa dostali na nulu.
03:41
It's been constantlynepretržite going up.
Neustále to však stúpa.
03:44
It's only variousrôzny economicekonomický changeszmeny that have even flattenedsploštený it at all,
A len niektorým ekonomickým zmenám sa podarilo tento rast spomaliť,
03:46
so we have to go from rapidlyrýchlo risingstúpajúca
takže z tohoto rapídneho nárastu sa musíme dostať
03:51
to fallingpadajúce, and fallingpadajúce all the way to zeronula.
postupným klesaním až na nulu.
03:54
This equationrovnice has fourštyri factorsfaktory,
Táto rovnica má štyri faktory.
03:57
a little bittrocha of multiplicationnásobenie:
Je to lineárna rovnica.
03:59
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zeronula,
Na ľavej strane je CO2, ktoré sa snažíte znížiť na nulu,
04:01
and that's going to be basedzaložené on the numberčíslo of people,
a to je ovplyvňované počtom ľudí na tejto planéte,
04:04
the servicesslužby eachkaždý person'sodsúdený usingpoužitím on averagepriemerný,
ďalej službami, ktoré títo ľudia používajú,
04:08
the energyenergie on averagepriemerný for eachkaždý serviceslužba,
potom priemerným množstvom energie potrebnej na tieto služby,
04:11
and the COCO2 beingbytia put out perza unitjednotka of energyenergie.
a nakoniec CO2 vypúšťaným pri získavaní tejto energie.
04:14
So, let's look at eachkaždý one of these
Poďme sa na jednotlivé časti pozrieť
04:18
and see how we can get this down to zeronula.
a zamyslieť sa na tým, ako sa dostať na nulu.
04:20
ProbablyPravdepodobne, one of these numbersčísla is going to have to get prettypekný nearblízkosti to zeronula.
Vo výsledku, pravdepodobne, bude musieť byť jeden člen takmer nulový.
04:24
Now that's back from highvysoký schoolškolské algebraalgebra,
Ttýmto sme naspäť v algebre strednej školy,
04:28
but let's take a look.
ale pozrime sa na to.
04:31
First, we'vemy máme got populationpopulácia.
Najprv tu máme populáciu.
04:33
The worldsvet todaydnes has 6.8 billionmiliardy people.
Dnes je na svete 6.8 miliárd ľudí.
04:35
That's headedčele up to about ninedeväť billionmiliardy.
Čo stúpne približne na 9 miliárd.
04:38
Now, if we do a really great jobzamestnania on newNový vaccinesvakcíny,
Ak sa nám podarí vyvinúť nové vakcíny,
04:40
healthzdravie carestarostlivosť, reproductivereprodukčného healthzdravie servicesslužby,
zlepšiť lekársku starostlivosť a reprodukčné zdravotné služby,
04:44
we could lowerdolná that by, perhapsmožno, 10 or 15 percentpercento,
možno by sme mohli to číslo znížiť tak o 10 až 15 percent,
04:46
but there we see an increasezvýšiť of about 1.3.
ale aj tak je to 1,3-násobný nárast.
04:50
The seconddruhý factorfaktor is the servicesslužby we use.
Druhým faktorom sú služby, ktoré používame.
04:54
This encompasseszahŕňa everything:
To zahŕňa všetko:
04:57
the foodjedlo we eatjesť, clothingodevy, TVTV, heatingkúrenie.
jedlo, ktoré jeme, oblečenie, TV, kúrenie.
04:59
These are very good things:
Sú to veľmi dobré veci,
05:03
gettingzískavanie ridzbaviť of povertychudoba meansprostriedky providingak these servicesslužby
a boj proti chudobe znamená, že všetky tieto služby poskytneme
05:06
to almosttakmer everyonekaždý on the planetplanéta.
takmer každému na tejto planéte.
05:09
And it's a great thing for this numberčíslo to go up.
A ak toto číslo narastie, bude to úžasné.
05:11
In the richbohatý worldsvet, perhapsmožno the toptop one billionmiliardy,
V bohatých krajinách to zahŕňa asi miliardu ľudí,
05:15
we probablypravdepodobne could cutrez back and use lessmenej,
pravdepodobne by sme sa mohli uskromniť a užívať menej,
05:17
but everykaždý yearrok, this numberčíslo, on averagepriemerný, is going to go up,
ale každým rokom toto číslo v priemere narastie tak,
05:19
and so, over all, that will more than doubledvojitý
že celkové množstvo služieb
05:23
the servicesslužby delivereddodaný perza persončlovek.
pripadajúceho na jednotlivca sa viac než zdvojnásobí.
05:27
Here we have a very basicbasic serviceslužba:
Máme tu príklad najzákladnejšej služby.
05:30
Do you have lightingosvetlenie in your housedom to be ableschopný to readprečítať your homeworkdomáca úloha?
Vy máte doma svetlo na to, aby ste si mohli čítať domácu úlohu,
05:32
And, in factskutočnosť, these kidsdeti don't, so they're going out
ale tieto deti ho nemajú, preto si úlohy chodia
05:35
and readingčítanie theirich schoolškolské work underpod the streetpouličné lampssvietidlá.
čítať vonku pod pouličnú lampu.
05:37
Now, efficiencyefektívnosť, E, the energyenergie for eachkaždý serviceslužba,
Teraz k efektivite E, teda energii pripadajúcej na každú službu,
05:42
here finallykonečne we have some good newsnoviny.
konečne máme nejaké dobré správy.
05:46
We have something that's not going up.
Konečne máme niečo, čo nestúpa.
05:48
ThroughProstredníctvom variousrôzny inventionsvynálezy and newNový waysspôsoby of doing lightingosvetlenie,
Vďaka novým vynálezom, novým spôsobom výroby svetla,
05:50
throughskrz differentrozdielny typestypy of carscars, differentrozdielny waysspôsoby of buildingbudova buildingsbudovy --
novým druhom automobilov, moderným metódam stavby domov,
05:53
there are a lot of servicesslužby where you can bringpriniesť
je veľa služieb, u ktorých je možné výrazne znížiť
05:58
the energyenergie for that serviceslužba down quitecelkom substantiallypodstatne.
potrebnú energiu,
06:01
Some individualjednotlivec servicesslužby even bringpriniesť it down by 90 percentpercento.
u niektorých služieb dokonca až o 90 percent.
06:05
There are other servicesslužby like how we make fertilizerhnojivo,
Sú tu ďalšie služby, ako napríklad výroba hnojív,
06:08
or how we do airovzdušia transporttransport,
letecká doprava,
06:11
where the roomsizby for improvementzlepšenie are farďaleko, farďaleko lessmenej.
kde je na optimalizáciu oveľa menej možností.
06:13
And so, overallcelkovo here, if we're optimisticoptimistický,
takže, ak budeme optimistickí,
06:17
we maysmieť get a reductionredukcia of a factorfaktor of threetri to even, perhapsmožno, a factorfaktor of sixšesť.
môžeme dosiahnuť redukciu faktorov z trojnásobku na šesťnásobok.
06:19
But for these first threetri factorsfaktory now,
Ale teraz nám prvé tri faktory rovnice,
06:26
we'vemy máme gonepreč from 26 billionmiliardy to, at bestnajlepší, maybe 13 billionmiliardy tonston,
dajú namiesto 26 miliárd ton nanajvýš 13 miliárd ton,
06:29
and that just won'tnebude cutrez it.
to ešte stále nie je nula.
06:34
So let's look at this fourthštvrtý factorfaktor --
Pozrime sa teda na štvrtý faktor –
06:36
this is going to be a keykľúč one --
– ktorý je kľúčovým faktorom –
06:38
and this is the amountčiastka of COCO2 put out perza eachkaždý unitjednotka of energyenergie.
ktorým je množstvo vypúšťaného CO2 na jednotku energie.
06:40
And so the questionotázka is: Can you actuallyvlastne get that to zeronula?
Takže otázkou je, či ho môžeme znížiť na nulu?
06:46
If you burnhorieť coaluhlie, no.
Ak spaľujete uhlie,odpoveď je nie.
06:50
If you burnhorieť naturalprírodné gasplynový, no.
Ak spaľujete zemný plyn, tak tiež nie.
06:52
AlmostTakmer everykaždý way we make electricityelektrina todaydnes,
Takmer každý súčasný spôsob výroby elektriny,
06:54
exceptokrem for the emergingvznikajúcich renewablesobnoviteľné zdroje and nuclearjadrový, putsputs out COCO2.
okrem rozširujúcich sa obnoviteľných a jadrových zdrojov, produkuje CO2.
06:57
And so, what we're going to have to do at a globalglobálnej scalemierka,
Takže v globálnom merítku budeme musieť vytvoriť
07:03
is createvytvoriť a newNový systemsystém.
úplne nový systém.
07:06
And so, we need energyenergie miracleszázraky.
A preto potrebujeme energetické zázraky.
07:09
Now, when I use the termtermín "miraclezázrak," I don't mean something that's impossiblenemožné.
Keď poviem zázrak, nemyslím tým však nič nemožné.
07:11
The microprocessormikroprocesor is a miraclezázrak. The personalosobné computerpočítačový is a miraclezázrak.
Mikroprocesor je zázrak. Osobný počítač je tiež zázrak.
07:15
The InternetInternet and its servicesslužby are a miraclezázrak.
Internet a jeho služby sú zázrakom.
07:20
So, the people here have participatedzúčastnil in the creationstvorenia of manyveľa miracleszázraky.
Takže ľudia sa podieľali na výrobe zázrakov.
07:23
UsuallyZvyčajne, we don't have a deadlineKonečný termín,
Zvyčajne nemáme žiadny konečný termín,
07:28
where you have to get the miraclezázrak by a certainistý datedátum.
dokedy potrebujeme zázrak vyrobiť.
07:30
UsuallyZvyčajne, you just kinddruh of standstáť by, and some come alongpozdĺž, some don't.
Obvykle sa niektoré stanú, a iné nie.
07:32
This is a casepúzdro where we actuallyvlastne have to drivepohon at fullplne speedrýchlosť
Ale toto je prípad, kedy naozaj musíme zabrať naplno
07:36
and get a miraclezázrak in a prettypekný tighttesný timelinečasovej osi.
a vo veľmi krátkom čase získať zázrak.
07:40
Now, I thought, "How could I really capturezajatí this?
Zamýšľal som sa nad tým, ako by som to zachytil?
07:45
Is there some kinddruh of naturalprírodné illustrationilustrácie,
Existuje nejaký druh prirodzenej ilustrácie,
07:48
some demonstrationdemonštrácie that would grabuchmatnúť people'sľudia sa imaginationpredstavivosť here?"
nejakej demonštrácie, ktorá by zaujala predstavivosť tu prítomného publika?
07:50
I thought back to a yearrok agopred when I broughtpriniesla mosquitoskomáre,
Spomenul som si, ako som pred rokom priniesol komáre
07:55
and somehownejako people enjoyedteší that.
a ľuďom sa to akosi páčilo.
07:59
(LaughterSmiech)
(smiech)
08:01
It really got them involvedzapojení in the ideanápad of,
Naozaj ich zaujala predstava,
08:03
you know, there are people who livežiť with mosquitoskomáre.
že sú ľudia, ktorí s komármi žijú.
08:06
So, with energyenergie, all I could come up with is this.
Takže, čo sa týka energie, všetko, na čo som sa zmohol, je toto.
08:09
I decidedrozhodol that releasinguvoľnenie firefliessvetlušky
Rozhodol som sa, že mojím príspevkom k životnému prostrediu tento rok
08:14
would be my contributionpríspevok to the environmentprostredie here this yearrok.
bude vypustenie svätojánskych mušiek.
08:17
So here we have some naturalprírodné firefliessvetlušky.
A tak tu máme ozajstné svätojánske mušky.
08:21
I'm told they don't biteuhryznutie; in factskutočnosť, they mightsila not even leavezanechať that jarpoháre.
Bolo mi povedané, že nehryzú a je dosť možné, že ani vyletia.
08:24
(LaughterSmiech)
(Smiech)
08:27
Now, there's all sortsdruhy of gimmickynezvyklé solutionsriešenie like that one,
Ako vidíte, je tu veľa nápaditých riešení ako je toto,
08:30
but they don't really addpridať up to much.
ale v skutočnosti veľa nepomôžu.
08:35
We need solutionsriešenie -- eitherbuď one or severalniekoľko --
Potrebujeme riešenia,buď jedno alebo viac riešení,
08:37
that have unbelievableneuveriteľný scalemierka
obrovských rozmerov,
08:41
and unbelievableneuveriteľný reliabilityspoľahlivosť,
s neuveriteľnou spoľahlivosťou,
08:45
and, althoughhoci there's manyveľa directionsinštrukcie people are seekinghľadá,
a napriek smerom, na ktoré sa momentálne ľudstvo sústredí,
08:47
I really only see fivepäť that can achievedosiahnuť the bigveľký numbersčísla.
v skutočnosti vidím iba päť, ktoré môžu priniesť veľké zmeny.
08:50
I've left out tidepríliv, geothermalgeotermálna energia, fusionfúzie, biofuelsbiopalivá.
Vynechal som prílivové, geotermálne a fúzne zdroje a biopalivá.
08:54
Those maysmieť make some contributionpríspevok,
Tieto môžu prispieť,
08:59
and if they can do better than I expectočakávať, so much the better,
a pokiaľ podajú lepšie výsledky ako očakávam, omnoho lepšie,
09:01
but my keykľúč pointbod here
ale mojím kľúčovým bodom tu je,
09:03
is that we're going to have to work on eachkaždý of these fivepäť,
že budeme musieť pracovať na každom z týchto piatich riešení
09:05
and we can't give up any of them because they look dauntingskľučujúca,
a nemôžeme to s nimi vzdať len preto, že nevyzerajú sľubne,
09:09
because they all have significantvýznamný challengesvýzvy.
alebo preto, že sú spojené s veľkými prekážkami.
09:13
Let's look first at the burninghoriace fossilfosílne fuelspaliva,
Pozrime sa najprv na spaľovanie fosílnych palív,
09:17
eitherbuď burninghoriace coaluhlie or burninghoriace naturalprírodné gasplynový.
či už uhlia alebo zemného plynu.
09:19
What you need to do there, seemszdá like it mightsila be simpleprostý, but it's not,
To, čo tu musíme urobiť vyzerá byť jednoduché, ale nie je.
09:23
and that's to take all the COCO2, after you've burnedhorel it, going out the fluespalín,
Musíme zobrať všetok CO2, ktorý vzniká spaľovaním uhlia alebo zemného plynu,
09:26
pressurizenátlaku it, createvytvoriť a liquidkvapalina, put it somewhereniekam,
stlačiť ho, skvapalniť, niekde ho uskladniť,
09:32
and hopenádej it stayspobyty there.
a dúfať, že tam aj zostane.
09:35
Now we have some pilotpilot things that do this at the 60 to 80 percentpercento levelhladina,
V súčasnosti máme zopár pilotných projektov, ktoré dosahujú 60 až 80-percentnú úspešnosť,
09:37
but gettingzískavanie up to that fullplne percentagepercento, that will be very trickychúlostivý,
ale dosiahnutie 100-percentnej účinnosti bude veľmi zložité,
09:41
and agreeingsúhlasiť on where these COCO2 quantitiesmnožstvá should be put will be hardusilovne,
ako aj zhodnúť sa na tom, kde by sa malo to veľké množstvo CO2 uložiť.
09:45
but the toughestnajťažšie one here is this long-termdlhý termín issueproblém.
No najväčším problémom je otázka dlhodobosti.
09:51
Who'sKto je going to be sure?
Kto sa zaručí za bezpečnosť?
09:54
Who'sKto je going to guaranteezáruka something that is literallydoslovne billionsmiliardy of timesdoba largerväčšia
Kto zaručí niečo, čo je doslovne miliardu alebo aj viackrát väčšie
09:56
than any typetyp of wasteodpad you think of in termspodmienky of nuclearjadrový or other things?
ako akýkoľvek iný druh odpadu, či už nukleárneho alebo iného charakteru?
10:00
This is a lot of volumeobjem.
Ide o obrovské množstvo.
10:04
So that's a toughhúževnatý one.
A práve preto je to také zložité.
10:07
NextĎalší would be nuclearjadrový.
Ďalším zdrojom je jadro.
10:09
It alsotaktiež has threetri bigveľký problemsproblémy:
Tiež je sprevádzané tromi veľkými problémami.
10:11
CostNáklady, particularlyobzvlášť in highlyvysoko regulatedregulovaných countrieskrajiny, is highvysoký;
Náklady, najmä vo vysoko regulovaných krajinách, sú vysoké.
10:14
the issueproblém of the safetybezpečnosť, really feelingpocit good about nothing could go wrongzle,
Problém bezpečnosti a istoty, že nedôjde k žiadnej chybe,
10:18
that, even thoughhoci you have these humančlovek operatorsprevádzkovatelia,
aj napriek tomu, že ich obsluhuje človek,
10:22
that the fuelpalivo doesn't get used for weaponszbrane.
alebo že palivo nebude použité na výrobu zbraní.
10:25
And then what do you do with the wasteodpad?
Ale čo urobíme s odpadom?
10:28
And, althoughhoci it's not very largeveľký, there are a lot of concernsznepokojenie about that.
Aj keď nejde o veľké množstvo, spôsobuje to obavy.
10:30
People need to feel good about it.
Ľudia sa musia cítiť bezpečne.
10:33
So threetri very toughhúževnatý problemsproblémy that mightsila be solvableriešiteľné,
Takže toto sú tri veľké problémy, ktoré sú riešiteľné,
10:35
and so, should be workedpracoval on.
a preto by sa malo v ich riešení pokračovať.
10:40
The last threetri of the fivepäť, I've groupedzoskupené togetherspolu.
Posledné tri zdroje som spojil do jedného.
10:42
These are what people oftenčasto referodkázať to as the renewableobnoviteľný sourceszdroje.
Častokrát ich ľudia označujú pojmom obnoviteľné zdroje.
10:45
And they actuallyvlastne -- althoughhoci it's great they don't requirevyžadovať fuelpalivo --
A aj napriek tomu, že nepotrebujú palivo,
10:49
they have some disadvantagesnevýhody.
majú niekoľko nevýhod.
10:53
One is that the densityhustota of energyenergie gatheredzhromaždené in these technologiestechnológie
Jednou z nich je to, že hustota energie získaná týmito technológiami
10:55
is dramaticallydramaticky lessmenej than a powermoc plantrastlina.
je podstatne menšia ako u elektrární.
11:01
This is energyenergie farmingpoľnohospodárstva, so you're talkingrozprávanie about manyveľa squarenámestie milesmíle,
Takže musíme budovať elektrické farmy, čo znamená obrovské plochy,
11:03
thousandstisíce of time more arearozloha than you think of as a normalnormálne energyenergie plantrastlina.
tisíckrát väčšie ako u normálnych elektrární.
11:07
AlsoTiež, these are intermittentIntermitentná sourceszdroje.
Taktiež sú to zdroje nestále.
11:12
The sunslnko doesn't shinelesk all day, it doesn't shinelesk everykaždý day,
Slnko nesvieti celý deň, nesvieti ani každý deň,
11:15
and, likewisetakisto, the windvietor doesn't blowúder all the time.
a takisto ani vietor nefúka neustále.
11:18
And so, if you dependzávisieť on these sourceszdroje,
A preto, ak ste na týchto zdrojoch závislí,
11:21
you have to have some way of gettingzískavanie the energyenergie
musíte mať spôsoby,
11:23
duringpočas those time periodsmenštruácia that it's not availablek dispozícii.
ktorými energiu získavate v čase, keď tieto zdroje nie sú k dispozícii.
11:26
So, we'vemy máme got bigveľký costnáklady challengesvýzvy here,
Takže tu máme ďalšie výdaje.
11:29
we have transmissionprevodovka challengesvýzvy:
spojené s prenosom energie.
11:32
for examplepríklad, say this energyenergie sourcezdroj is outsidezvonka your countrykrajina;
Povedzme napríklad, že zdroj energie je mimo vašu krajinu,
11:34
you not only need the technologytechnológie,
potrebujete nielen technológiu,
11:37
but you have to dealobchod with the riskriskovať of the energyenergie comingPrichádza from elsewhereinde.
ale tiež sa musíte vysporiadať s rizikom, že energia bude dodávaná odniekiaľ inam.
11:39
And, finallykonečne, this storageskladovanie problemproblém.
A nakoniec, problém skladovania.
11:44
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wentšiel throughskrz and lookedpozrel at
Aby som názorne zobrazil jeho veľkosť, prešiel som si
11:46
all the typestypy of batteriesbatérie that get madevyrobený --
všetky druhy batérií doteraz vyrobené,
11:49
for carscars, for computerspočítače, for phonestelefóny, for flashlightsbaterky, for everything --
do áut, počítačov, telefónov, vreckových bateriek, skrátka do všetkého,
11:52
and comparednákupný that to the amountčiastka of electricalelektrický energyenergie the worldsvet usespoužitie,
a porovnal som to s množstvom elektrickej energie, ktorú svet spotrebuje,
11:56
and what I foundnájdených is that all the batteriesbatérie we make now
a zistil som, že všetky vyrobené batérie
12:01
could storesklad lessmenej than 10 minutesminúty of all the energyenergie.
môžu uskladniť menej ako 10 minút spotrebovanej energie.
12:05
And so, in factskutočnosť, we need a bigveľký breakthroughprelom here,
Takže vlastne aj tu potrebujeme veľký prelom,
12:09
something that's going to be a factorfaktor of 100 better
niečo, čo bude najmenej stonásobne lepšie
12:12
than the approacheskroky we have now.
ako postupy, ktoré dnes máme.
12:16
It's not impossiblenemožné, but it's not a very easyjednoduchý thing.
Nie je to nemožné, ale nie je to ani veľmi jednoduché.
12:18
Now, this showsrelácie up when you try to get the intermittentIntermitentná sourcezdroj
Problémy nestálych zdrojov sa prejavia už vtedy,
12:22
to be abovevyššie, say, 20 to 30 percentpercento of what you're usingpoužitím.
keď sa snažíte nimi pokryť už nejakých 20 až 30% svojich potrieb.
12:26
If you're countingpočítacie on it for 100 percentpercento,
Ale pokiaľ nimi chcete zaistiť 100%,
12:30
you need an incredibleneuveriteľný miraclezázrak batterybatérie.
naozaj musíte mať zázračnú batériu.
12:32
Now, how we're going to go forwardvpred on this -- what's the right approachprístup?
Ako teda budeme postupovať ďalej: aký je správny prístup?
12:38
Is it a ManhattanManhattan ProjectProjekt? What's the thing that can get us there?
Je to projekt Manhattan? Čo nás môže dostať k cieľu?
12:41
Well, we need lots of companiesspoločnosti workingpracovný on this, hundredsstovky.
Predovšetkým potrebujeme, aby na tom pracovali stovky spoločností.
12:45
In eachkaždý of these fivepäť pathscesty, we need at leastnajmenej a hundredsto people.
V každej z týchto piatich možných ciest potrebujeme najmenej sto ľudí.
12:50
And a lot of them, you'llbudete look at and say, "They're crazybláznivý." That's good.
A keď sa pozriete na väčšinu z nich, poviete si, sú to blázni. Ale to je dobre.
12:53
And, I think, here in the TEDTED groupskupina,
A myslim si, že v tejto skupine TED
12:57
we have manyveľa people who are already pursuingpokračovanie this.
je mnoho ľudí, ktorí sa o to snažia.
13:00
BillBill GrossHrubá has severalniekoľko companiesspoločnosti, includingpočítajúc do toho one calledvolal eSolareSolar
Bill Gross má niekoľko spoločností, vrátane spoločnosti nazvanej eSolar,
13:04
that has some great solarslnečné thermaltermálne technologiestechnológie.
ktorá vlastní niekoľko výborných solárno-tepelných technológií.
13:08
VinodVinod Khosla'sKhosla's investinginvestovania in dozensveľa of companiesspoločnosti
Vinod Khosla investoval do tucta spoločností,
13:10
that are doing great things and have interestingzaujímavý possibilitiesmožnosti,
ktoré robia veľké veci so zaujímavými možnosťami vývoja.
13:14
and I'm tryingsnažia to help back that.
a ja sa usilujem to podporiť.
13:18
NathanNathan MyhrvoldMyhrvold and I actuallyvlastne are backingpodpora a companyspoločnosť
Spolu s Nathanom Myhrvoldom podporujeme spoločnosť,
13:20
that, perhapsmožno surprisinglyprekvapivo, is actuallyvlastne takingprevzatia the nuclearjadrový approachprístup.
ktorá sa, možno prekvapivo, venuje jadrovým technológiám.
13:24
There are some innovationsinovácie in nuclearjadrový: modularmodulárny, liquidkvapalina.
V oblasti jadra je zopár inovácií: modulárne a vodné reaktory.
13:28
And innovationinovácia really stoppedzastavený in this industrypriemysel quitecelkom some agopred,
Inovácia sa v tomto odvetví už zastavila,
13:32
so the ideanápad that there's some good ideasnápady layingktorým sa around is not all that surprisingprekvapujúce.
takže vobec neprekvapuje predstava, že niekde sú nejaké zaujímavé myšlienky.
13:36
The ideanápad of TerraPowerTerraPower is that, insteadnamiesto of burninghoriace a partčasť of uraniumurán --
Myšlienka firmy Terrapower je spaľovať
13:41
the one percentpercento, whichktorý is the U235 --
namiesto 1% uránu, čo je vlastne U235,
13:47
we decidedrozhodol, "Let's burnhorieť the 99 percentpercento, the U238."
99% uránu, čo je U238.
13:50
It is kinddruh of a crazybláznivý ideanápad.
Je to v podstate bláznivý nápad.
13:55
In factskutočnosť, people had talkedhovorili about it for a long time,
V skutočnosti o tom ľudia rozprávali už veľmi dlho,
13:57
but they could never simulatesimulovať properlysprávne whetherči it would work or not,
ale nikdy sa im to nepodarilo dostatočne správne simulovať, aby zistili, či by to mohlo fungovať.
14:00
and so it's throughskrz the adventAdvent of modernmoderný supercomputerssuperpočítače
A tak vďaka moderným superpočítačom
14:04
that now you can simulatesimulovať and see that, yes,
je možné tento proces simulovať a vidieť,
14:07
with the right material'smateriál approachprístup, this looksvzhľad like it would work.
že so správnymi materiálmi to vyzerá, že to môže fungovať.
14:09
And, because you're burninghoriace that 99 percentpercento,
Vďaka tomu, že spaľujete tých 99%,
14:15
you have greatlyznačne improvedzlepšil costnáklady profileprofil.
ste výrazne zlepšili cenový faktor.
14:18
You actuallyvlastne burnhorieť up the wasteodpad, and you can actuallyvlastne use as fuelpalivo
V skutočnosti spaľujete odpad, a tiež môžete použiť ako palivo
14:22
all the leftoverzvyšky wasteodpad from today'sdnešný reactorsreaktory.
dnešný odpad z reaktorov.
14:26
So, insteadnamiesto of worryingznepokojujúce about them, you just take that. It's a great thing.
Takže namiesto starostí s jeho skladovaním ho jednoducho spálite. Je to úžasná vec.
14:29
It breathesdýcha this uraniumurán as it goeside alongpozdĺž, so it's kinddruh of like a candlesviečka.
Reaktor spaľuje urán priebežne. Je to ako taká sviečka.
14:34
You can see it's a logzáznam there, oftenčasto referreduvedené to as a travelingcestovanie wavevlna reactorreaktor.
Tu vidíte záznam priebehu niečoho, čomu sa tiež hovorí reaktor s postupnou vlnou.
14:38
In termspodmienky of fuelpalivo, this really solvesrieši the problemproblém.
Z hľadiska paliva nám táto technológia skutočne pomôže.
14:42
I've got a pictureobrázok here of a placemiesto in KentuckyKentucky.
Mám tu obrázok jedného miesta v Kentucky.
14:46
This is the leftoverzvyšky, the 99 percentpercento,
Toto je odpad, tých 99%,
14:49
where they'veoni majú takenzaujatý out the partčasť they burnhorieť now,
z ktorého už odobrali to, čo vedeli spáliť,
14:51
so it's calledvolal depletedvyčerpané uraniumurán.
takže teraz sa to volá vyhorený urán.
14:53
That would powermoc the U.S. for hundredsstovky of yearsleta.
Toto by dokázalo napájať USA ďalších sto rokov.
14:55
And, simplyjednoducho by filteringfiltrovanie seawatermorská voda in an inexpensivelacný processproces,
A ďalším jednoduchým a lacným filtrovaním morskej vody
14:58
you'dby si have enoughdosť fuelpalivo for the entirecelý lifetimeživot of the restzvyšok of the planetplanéta.
by sme mali dostatok paliva na celý zbytok života planéty.
15:01
So, you know, it's got lots of challengesvýzvy aheadvpred,
Takže, ako vidíte, máme pred sebou vela práce.
15:06
but it is an examplepríklad of the manyveľa hundredsstovky and hundredsstovky of ideasnápady
Toto je však jeden zo stoviek nápadov,
15:10
that we need to movesťahovať forwardvpred.
ktoré musíme ďalej rozvíjať.
15:15
So let's think: How should we measurezmerať ourselvesmy sami?
Zamyslime sa na tým, ako by sme sa mali merať svoj úspech.
15:18
What should our reportspráva cardkarta look like?
Ako by malo vyzerať naše vysvedčenie?
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
Vychádzajme z toho, kam sa naozaj potrebujeme dostať
15:24
and then look at the intermediatestredná.
a pozrime sa na stredný cieľ.
15:27
For 2050, you've heardpočul manyveľa people talk about this 80 percentpercento reductionredukcia.
Počuli ste veľa ľudí rozprávať o 80 % znížení do roku 2050.
15:29
That really is very importantdôležitý, that we get there.
Dosiahnuť to je naozaj veľmi dôležité.
15:34
And that 20 percentpercento will be used up by things going on in poorchudobný countrieskrajiny,
A zvyšných 20% bude použitých v chudobných krajinách,
15:38
still some agriculturepoľnohospodárstvo,
napríklad poľnohospodárstvom.
15:42
hopefullydúfajme we will have cleanedvyčistiť up forestrylesné hospodárstvo, cementcement.
Dúfajme, že budeme mať neutrálne lesníctvo a betonárstvo.
15:44
So, to get to that 80 percentpercento,
Na dosiahnutie tých 80%
15:48
the developedrozvinutý countrieskrajiny, includingpočítajúc do toho countrieskrajiny like ChinaČína,
vo vyspelých krajinách, vrátane napr. Číny,
15:51
will have had to switchprepínač theirich electricityelektrina generationgenerácie altogetherúplne.
budú musieť úplne vypnúť ich elektrické generátory.
15:55
So, the other gradeakosť is: Are we deployingnasadenie this zero-emissionZero-emisie technologytechnológie,
Takže ďalšou otázkou je, či zavedieme túto technológiu nulových emisií
16:00
have we deployednasadené it in all the developedrozvinutý countrieskrajiny
a budeme ju využívať vo všetkých vyspelých krajinách,
16:06
and we're in the processproces of gettingzískavanie it elsewhereinde?
a či sme v procese rozvinúť ich do ďalších krajín.
16:08
That's superSuper importantdôležitý.
Toto je veľmi dôležité.
16:11
That's a keykľúč elementelement of makingmaking that reportspráva cardkarta.
Je to jeden z kľúčových elementov na našom vysvedčení.
16:13
So, backingpodpora up from there, what should the 2020 reportspráva cardkarta look like?
Vráťme sa o pár rokov späť, ako by malo vyzerať vysvedčenie v roku 2020?
16:17
Well, again, it should have the two elementsprvky.
Tiež by malo obsahovať 2 už spomenuté časti.
16:22
We should go throughskrz these efficiencyefektívnosť measuresOpatrenia to startštart gettingzískavanie reductionszníženie:
Na to, aby sme dosiahli zníženie emisií, by sme mali použiť už efektívne merania.
16:24
The lessmenej we emitvyžarovanie, the lessmenej that sumsúčet will be of COCO2,
Čím menej emisií budeme vypúšťať, tým bude množstvo CO2 menšie,
16:28
and, thereforeteda, the lessmenej the temperatureteplota.
a preto bude nižšia aj teplota Zeme.
16:31
But in some waysspôsoby, the gradeakosť we get there,
No v niektorých prípadoch, rýchlosť, ktorou to dosiahneme
16:33
doing things that don't get us all the way to the bigveľký reductionszníženie,
robením vecí, ktoré nevedú k veľkým redukciám,
16:36
is only equallyrovnako, or maybe even slightlytrochu lessmenej, importantdôležitý than the other,
je rovnako alebo menej dôležitá ako to druhé,
16:40
whichktorý is the piecekus of innovationinovácia on these breakthroughsobjavy.
čo je podstatný prelom v týchto inováciach.
16:44
These breakthroughsobjavy, we need to movesťahovať those at fullplne speedrýchlosť,
Tieto pokroky musíme dosiahnuť naplno
16:48
and we can measurezmerať that in termspodmienky of companiesspoločnosti,
a môžeme ich pozorovať v spoločnostiach,
16:51
pilotpilot projectsprojekty, regulatoryregulačné things that have been changedzmenený.
pilotných projektoch, alebo zmenenými regulačnými opatrniami.
16:54
There's a lot of great booksknihy that have been writtenpísaný about this.
Existuje o tom veľa úžasných kníh.
16:57
The AlAl GoreGore bookkniha, "Our ChoiceVýber"
Kniha Ala Goreho, “Naša voľba”
17:00
and the DavidDavid McKayMcKay bookkniha, "SustainableTrvalo udržateľného EnergyEnergie WithoutBez the HotHorúce AirVzduchu."
a kniha Davida McKaya, “Udržateľná energia bez horúceho vzduchu”.
17:03
They really go throughskrz it and createvytvoriť a frameworkrámec
Pokryli všetko a vytvorili podklad
17:06
that this can be discusseddiskutované broadlyvo všeobecnosti,
pre ďalšiu širokú diskusiu,
17:09
because we need broadširoký backingpodpora for this.
pretože to, čo potrebujeme, je úplná podpora.
17:11
There's a lot that has to come togetherspolu.
Je toho veľa, čo sa musí spojiť.
17:14
So this is a wishpriať.
Takže toto je želanie.
17:16
It's a very concretebetón wishpriať that we inventvynájsť this technologytechnológie.
Je to veľmi konrétne želanie, že vytvoríme takúto technológiu.
17:18
If you gavedal me only one wishpriať for the nextĎalšie 50 yearsleta --
Ak by som si mohol vybrať jedno želanie na nasledujúcich 50 rokov,
17:22
I could pickvyzdvihnúť who'skto je presidentprezident,
či už kto bude prezidentom,
17:25
I could pickvyzdvihnúť a vaccinevakcína, whichktorý is something I love,
alebo vakcínu, čo by som urobil veľmi rád,
17:27
or I could pickvyzdvihnúť that this thing
alebo niečo,
17:30
that's halfpolovičná the costnáklady with no COCO2 getsdostane inventedvynašiel --
čo stojí o polovicu menej pri nulovom CO2,
17:32
this is the wishpriať I would pickvyzdvihnúť.
tak toto je to želanie, ktoré by som si vybral.
17:36
This is the one with the greatestnajväčší impactnáraz.
Toto je želanie s obrovským dopadom.
17:38
If we don't get this wishpriať,
Ak si nevyberieme toto želanie,
17:40
the divisiondelenie betweenmedzi the people who think shortkrátky termtermín and long termtermín will be terriblepríšerný,
priepasť medzi ľuďmi zmýšľajúcimi krátkodobo a dlhodobo bude desivá,
17:42
betweenmedzi the U.S. and ChinaČína, betweenmedzi poorchudobný countrieskrajiny and richbohatý,
medzi USA a Čínou, medzi chudobnými a bohatými krajinami,
17:46
and mostväčšina of all the livesživoty of those two billionmiliardy will be farďaleko worsehoršie.
ale najviac zo všetkého sa zhorší život tých dvoch miliárd.
17:49
So, what do we have to do?
Takže, čo musíme urobiť?
17:54
What am I appealingpríťažlivý to you to stepkrok forwardvpred and drivepohon?
O čo vás prosím je, aby ste vykročili vpred?
17:56
We need to go for more researchvýskum fundingfinancovania.
Potrebujeme viac sponzorov.
18:01
When countrieskrajiny get togetherspolu in placesMiesta like CopenhagenKodaň,
Keď sa krajiny stretnú na mieste, ako napr. Kodaň,
18:04
they shouldn'tby nemala just discussprediskutovať the COCO2.
nemali by diskutovať iba o CO2.
18:06
They should discussprediskutovať this innovationinovácia agendaprogram,
Mali by rozprávať o inováciach
18:09
and you'dby si be stunnedomráčené at the ridiculouslysmiešne lownízky levelsúrovne of spendingvýdavky
a boli by ste prekvapení tým, koľko málo času bolo stráveným
18:11
on these innovativeinovačné approacheskroky.
na týchto inovačných výskumoch.
18:16
We do need the markettrhové incentivesstimuly -- COCO2 taxdane, capviečko and tradeobchod --
Potrebujeme trhové stimuly, daň z CO2, jeho obmedzenie a obchodovanie s povolením,
18:18
something that getsdostane that pricecena signalsignál out there.
v podstate niečo, čo dostane cenový signál zvonku.
18:22
We need to get the messagespráva out.
Túto správu potrebujeme rozšíriť.
18:25
We need to have this dialoguedialóg be a more rationalracionálne, more understandablepochopiteľný dialoguedialóg,
Potrebujeme, aby tento dialóg bol racionálnejší a zrorumiteľnejší,
18:27
includingpočítajúc do toho the stepskroky that the governmentvláda takes.
vrátane krokov podniknutých vládou.
18:30
This is an importantdôležitý wishpriať, but it is one I think we can achievedosiahnuť.
Je to veľmi dôležité želanie, ale je to niečo, čo môžeme dosiahnuť.
18:33
Thank you.
Ďakujem.
18:37
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
18:39
Thank you.
Ďakujem.
18:50
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. Thank you.
Chris Anderson: Ďakujem. Ďakujem.
18:52
(ApplausePotlesk)
(Potlesk) Ďakujem.
18:54
Thank you. So to understandrozumieť more about TerraPowerTerraPower, right --
Len pre správne pochopenie Terrapower –
18:59
I mean, first of all, can you give a sensezmysel of what scalemierka of investmentinvestície this is?
mohol by si mi na začiatok povedať, o akú výšku investovania ide?
19:05
BilBil GatesGates: To actuallyvlastne do the softwaresoftvér, buykúpiť the supercomputersuperpočítač,
Bill Gates: Len vyrobiť softvér, kúpiť superpočítač,
19:10
hirenajať all the great scientistsvedci, whichktorý we'vemy máme donehotový,
zamestnať najlepších vedcov, čo sme už urobili,
19:14
that's only tensdesiatky of millionsmilióny,
nás stálo desiatky milliónov,
19:16
and even onceakonáhle we testtest our materialsmateriály out in a Russianruština reactorreaktor
a keď otestujeme naše materiály v ruskom reaktore,
19:19
to make sure that our materialsmateriály work properlysprávne,
aby sme uistili, že fungujú,
19:22
then you'llbudete only be up in the hundredsstovky of millionsmilióny.
dostanete sa do stoviek miliónov.
19:26
The toughhúževnatý thing is buildingbudova the pilotpilot reactorreaktor;
Zložitou časťou je vyrobiť pilotný reaktor,
19:28
findingnález the severalniekoľko billionmiliardy, findingnález the regulatorregulátor, the locationumiestnenia
čo predstavuje náklady niekoľko miliárd, nájsť regulátor a miesto,
19:31
that will actuallyvlastne buildvybudovať the first one of these.
kde by sme ho vybudovali.
19:36
OnceRaz you get the first one builtpostavený, if it workspráce as advertisedpropagujú,
Keď sa nám podarí postaviť prvý, a ak bude fungovať tak, ako sa predpokladá,
19:38
then it's just clearjasný as day, because the economicsekonómie, the energyenergie densityhustota,
bude všetko jasné, pretože, ako už vieme, ekonomika a energetický výkon
19:42
are so differentrozdielny than nuclearjadrový as we know it.
sú úplne odlišné od jadrovej energie.
19:46
CACA: And so, to understandrozumieť it right, this involveszahŕňa buildingbudova deephlboký into the groundprízemný
CA: Takže, ak som to správne pochopil, zahŕňa to vybudovanie reaktora hlboko pod zemský povrch,
19:48
almosttakmer like a verticalvertikálne kinddruh of columnstĺp of nuclearjadrový fuelpalivo,
niečo ako vertikálny stĺpec plný jadrového paliva,
19:52
of this sortdruh of spentstrávil uraniumurán,
naplnený vyhoreným uránom,
19:56
and then the processproces startszačína at the toptop and kinddruh of workspráce down?
a potom proces začne hore a postupuje smerom dolu?
19:58
BGBG: That's right. TodayDnes, you're always refuelingtankovanie the reactorreaktor,
BG: Presne tak. V súčasnosti pravidelne dopĺňate reaktor palivom,
20:01
so you have lots of people and lots of controlsriadenie that can go wrongzle:
čo si vyžaduje veľa ľudí a veľa ovládačov, ktoré sa môžu pokaziť,
20:04
that thing where you're openingotváracia it up and movingpohyblivý things in and out,
keď musíte reaktor otvoriť, vyvážať a navážať palivo.
20:07
that's not good.
To nie je dobré.
20:10
So, if you have very cheaplacný fuelpalivo that you can put 60 yearsleta in --
Takže, ak máte veľmi lacné palivo, ktoré tam môžete uskladniť na 60 rokov –
20:12
just think of it as a logzáznam --
berte to ako skládku –
20:17
put it down and not have those samerovnaký complexitieszložitosti.
dáte ho tam dolu a nemáte už toľko starostí.
20:19
And it just sitssedí there and burnspopáleniny for the 60 yearsleta, and then it's donehotový.
A to tam bude iba sedieť a spaľovať sa ďalších 60 rokov, a týmto je to spravené.
20:22
CACA: It's a nuclearjadrový powermoc plantrastlina that is its ownvlastný wasteodpad disposallikvidácia solutionriešenie.
CA: Je to taká jadrová elektráreň, ktorá sama rieši otázku vlastného odpadu.
20:27
BGBG: Yeah. Well, what happensdeje with the wasteodpad,
BG: Áno. Ten odpad tam môžete
20:31
you can let it sitsadnúť there -- there's a lot lessmenej wasteodpad underpod this approachprístup --
len tak nechať sedieť – takýmto postupom je oveľa menej odpadu –
20:33
then you can actuallyvlastne take that,
potom ho vlastne môžete vybrať,
20:38
and put it into anotherďalší one and burnhorieť that.
vložiť do iného reaktora a spáliť.
20:40
And we startštart off actuallyvlastne by takingprevzatia the wasteodpad that existsexistuje todaydnes,
Začneme odpadom, ktorý už dnes existuje,
20:43
that's sittingsediaci in these coolingchladenie poolsbazény or drysucho caskingcasking by reactorsreaktory --
ktorý sa nachádza v chladiacich bazénoch alebo v suchých kontajneroch reaktorov.
20:47
that's our fuelpalivo to beginzačať with.
To je naše palivo na začiatok.
20:51
So, the thing that's been a problemproblém from those reactorsreaktory
Takže to, čo bolo problémom v dnešných reaktoroch,
20:53
is actuallyvlastne what getsdostane fedFed into oursnaše,
je vlastne to, čím my začneme.
20:56
and you're reducingredukčné the volumeobjem of the wasteodpad quitecelkom dramaticallydramaticky
Takýmto spôsobom
20:58
as you're going throughskrz this processproces.
dosť dramaticky znížime množstvo odpadu.
21:01
CACA: I mean, you're talkingrozprávanie to differentrozdielny people around the worldsvet
CA: Ale vo svojich prednáškach po celom svete rozprávaš
21:03
about the possibilitiesmožnosti here.
o možnostiach budúcnosti.
21:05
Where is there mostväčšina interestzáujem in actuallyvlastne doing something with this?
Kde bol najväčší záujem o tieto technológie?
21:07
BGBG: Well, we haven'tnemajú pickedvyzdvihnúť a particularkonkrétny placemiesto,
BG: Ešte sme nevybrali konkrétne miesto,
21:10
and there's all these interestingzaujímavý disclosurezverejnenie rulespravidlá about anything that's calledvolal "nuclearjadrový,"
a keďže sú tu zaujímavé obmedzenia o všetkom, čo je jadrové,
21:13
so we'vemy máme got a lot of interestzáujem,
získali sme veľa záujmu,
21:21
that people from the companyspoločnosť have been in RussiaRusko, IndiaIndia, ChinaČína --
že ľudia zo spoločnosti už boli v Rusku, Indii a Číne.
21:23
I've been back seeingvidenie the secretarysekretárka of energyenergie here,
Stretol som sa s tajomníkom pre energiu USA
21:27
talkingrozprávanie about how this fitspasuje into the energyenergie agendaprogram.
a diskutovali sme o tom, ako toto zapadá do vládneho programu o energii.
21:29
So I'm optimisticoptimistický. You know, the Frenchfrancúzština and Japanesejapončina have donehotový some work.
Som teda optimista. Viete, že Japonci a Francúzi už urobili nejaké práce.
21:33
This is a variantvariant on something that has been donehotový.
Toto je alternatíva niečoho, čo už bolo urobené.
21:36
It's an importantdôležitý advancezáloha, but it's like a fastrýchly reactorreaktor,
Ide o dôležitý pokrok, ale je to niečo ako rýchly reaktor,
21:40
and a lot of countrieskrajiny have builtpostavený them,
a ten už postavilo veľa krajín.
21:44
so anybodyniekto who'skto je donehotový a fastrýchly reactorreaktor is a candidatekandidát to be where the first one getsdostane builtpostavený.
Takže každý, kto už postavil rýchly reaktor, má právo byť tam, kde sa postaví prvý jadrový.
21:46
CACA: So, in your mindmyseľ, timescalečasovom horizonte and likelihoodpravdepodobnosť
CA: Takže podľa teba, aké je časová rozmedzie a pravdepodobnosť,
21:51
of actuallyvlastne takingprevzatia something like this livežiť?
kedy niečo také začne skutočne fungovať?
21:56
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scaleHigh-mierka, electro-generationelektro-generácie things
BG: Takže potrebujeme veľmi výkonný elektro-generačný zdroj,
21:59
that's very cheaplacný,
ktorý je veľmi lacný,
22:04
we have 20 yearsleta to inventvynájsť and then 20 yearsleta to deploynasadenie.
a máme 20 rokov na výrobu a 20 rokov na uvedenie do prevádzky.
22:06
That's sortdruh of the deadlineKonečný termín that the environmentalekologický modelsmodely
Toto je konečný termín, ktorý podľa modelov vývoja životného prostredia
22:10
have shownzobrazené us that we have to meetzísť.
musíme dodržať.
22:15
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichktorý is wishingŽelám for a lot --
Firma Terrapower, ak všetko pôjde podľa plánu, čo je ich veľkým želaním,
22:17
could easilyľahko meetzísť that.
by to mohla dosiahnuť.
22:22
And there are, fortunatelynašťastie now, dozensveľa of companiesspoločnosti --
Našťastie teraz existujú tucty spoločností,
22:24
we need it to be hundredsstovky --
potrebujeme síce aby ich boli stovky,
22:27
who, likewisetakisto, if theirich scienceveda goeside well,
ktoré presne ako Terrapower, ak sa ich pokusom bude dariť
22:29
if the fundingfinancovania for theirich pilotpilot plantsrastliny goeside well,
a ak financovanie ich pilotných tovární bude pokračovať,
22:31
that they can competesúťažiť for this.
to tiež môžu dokázať.
22:34
And it's bestnajlepší if multiplenásobok succeedmať úspech,
Najlepšie by bolo, ak by ich uspelo niekoľko,
22:36
because then you could use a mixzmiešať of these things.
pretože by sme mohli potom kombinovať viacero vecí.
22:38
We certainlyiste need one to succeedmať úspech.
Určite potrebujeme, aby aspoň jeden bol úspešný.
22:41
CACA: In termspodmienky of big-scaleveľký-mierka possiblemožný gamehra changeszmeny,
CA: V celkovom merítku veľkých možných zmien,
22:43
is this the biggestnajväčším that you're awarevedomý of out there?
je táto najväčšia zo všetkých?
22:46
BGBG: An energyenergie breakthroughprelom is the mostväčšina importantdôležitý thing.
BG: Prelom v energetike je najdôležitejší.
22:49
It would have been, even withoutbez the environmentalekologický constraintnátlak,
Bol by aj bez environmenlálneho tlaku,
22:53
but the environmentalekologický constraintnátlak just makesznačky it so much greaterväčšia.
ale environmentálny tlak to iba robí dôležitejším.
22:55
In the nuclearjadrový spacepriestor, there are other innovatorsinovátori.
V jadrovom svete sú ďalší zlepšovatelia.
23:00
You know, we don't know theirich work as well as we know this one,
Nepoznáme ich prácu tak dobre ako túto,
23:03
but the modularmodulárny people, that's a differentrozdielny approachprístup.
ale iný prístup majú ľudia v technológii modulov.
23:06
There's a liquid-typetypu kvapalina- reactorreaktor, whichktorý seemszdá a little hardusilovne,
Napríklad reaktor tekutého typu, ktorý vyzerá ťažko,
23:09
but maybe they say that about us.
ale možno to hovoria aj oni o nás.
23:13
And so, there are differentrozdielny onesones,
Takže existujú rôzne postupy,
23:15
but the beautykrása of this is a moleculemolekula of uraniumurán
ale krása spočíva v tom, že molekula uránu
23:18
has a millionmilión timesdoba as much energyenergie as a moleculemolekula of, say, coaluhlie,
má miliónkrát viac energie ako povedzme molekula uhlia,
23:21
and so -- if you can dealobchod with the negativesnegatívy,
a preto, ak dokážete vyriešiť negatíva,
23:25
whichktorý are essentiallyv podstate the radiationžiarenie --
ako je radiácia,
23:28
the footprintstopa and costnáklady, the potentialpotenciál,
ekologický dopad a náklady, potenciál
23:31
in termspodmienky of effectúčinok on landpôda and variousrôzny things,
týkajúci sa efektu na zem a na ďalšie veci,
23:34
is almosttakmer in a classtrieda of its ownvlastný.
je to takmer o triedu vyššie.
23:36
CACA: If this doesn't work, then what?
CA: Čo ak to nebude fungovať, čo potom?
23:40
Do we have to startštart takingprevzatia emergencynúdzový measuresOpatrenia
Musíme začať s mimoriadnymi opatreniami,
23:44
to try and keep the temperatureteplota of the earthkrajiny stablestabilný?
aby sme udržali teplotu Zeme stabilnú?
23:48
BGBG: If you get into that situationsituácia,
BG: Ak sa v takejto situácii ocitneme,
23:51
it's like if you've been over-eatingOver-jesť, and you're about to have a heartSrdce attackútok:
bude to ako keby ste sa prejedli a hrozil vám infarkt.
23:53
Then where do you go? You maysmieť need heartSrdce surgerychirurgia or something.
Kam potom pôjdete? Čo ak budete potrebovať operáciu srdca.
23:58
There is a lineriadok of researchvýskum on what's calledvolal geoengineeringgeoengineering,
Je to smer výskumu, ktorá sa nazýva geoinžinierstvo.
24:02
whichktorý are variousrôzny techniquestechniky that would delayoneskorenie the heatingkúrenie
Zahŕňa rôzne techniky na oddialenie zvyšovania teploty
24:06
to buykúpiť us 20 or 30 yearsleta to get our actakt togetherspolu.
o 20 až 30 rokov.
24:09
Now, that's just an insurancepoistenie policypolitika.
Toto je iba poistka.
24:12
You hopenádej you don't need to do that.
Dúfate, že ju nebudete musieť použiť.
24:14
Some people say you shouldn'tby nemala even work on the insurancepoistenie policypolitika
Niektorí ľudia vravia, že na poistku by ste pracovať nemali,
24:16
because it mightsila make you lazylenivý,
lebo zleniviete,
24:18
that you'llbudete keep eatingjesť because you know heartSrdce surgerychirurgia will be there to saveuložiť you.
budete sa prejedať, lebo viete, že operácia srdca vás zachráni.
24:20
I'm not sure that's wisemúdry, givendaný the importancedôležitosť of the problemproblém,
Nie som si istý, či je to rozumné, keď vezmeme do úvahy dôležitosť problému,
24:24
but there's now the geoengineeringgeoengineering discussiondiskusia
ale momentálne sa diskutuje o geoinžinierstve
24:27
about -- should that be in the back pocketvreckový in casepúzdro things happenstať sa fasterrýchlejšie,
a o tom, či by sme ho mali mať v zálohe, ak by sa to vyvíjalo rýchlejšie,
24:31
or this innovationinovácia goeside a lot slowerpomalšie than we expectočakávať?
alebo pomalšie ako sa očakáva.
24:35
CACA: ClimatePodnebie skepticsskeptici: If you had a sentenceveta or two to say to them,
CA: Skeptici klimatických zmien: ako by ste ich presvedčili jednou alebo dvoma vetami,
24:40
how mightsila you persuadepresvedčiť them that they're wrongzle?
že sa mýlia?
24:45
BGBG: Well, unfortunatelyNanešťastie, the skepticsskeptici come in differentrozdielny campstábory.
BG: Skeptici, nanešťastie, majú rôzne názory.
24:50
The onesones who make scientificvedecký argumentsargumenty are very fewmálo.
Takích, ktorí používajú vedecké argumenty, je málo.
24:54
Are they sayingpríslovie that there's negativenegatívny feedbackspätná väzba effectsúčinky
Hovoria, že existuje efekt negatívnej spätnej väzby,
24:58
that have to do with cloudsmraky that offsetoffset things?
ktorý súvisí s oblakom, ktorý všetko začal?
25:01
There are very, very fewmálo things that they can even say
Je tu veľmi málo argumentov, ktoré môžu použiť,
25:03
there's a chancešanca in a millionmilión of those things.
je tu veľmi malá pravdepodobnosť toho, čo tvrdia.
25:06
The mainHlavná problemproblém we have here, it's kinddruh of like AIDSAIDS.
Problém, ktorý máme je podobný problému s AIDS.
25:09
You make the mistakechyba now, and you payplatiť for it a lot laterneskôr.
Urobíš chybu teraz, ale zaplatíš za ňu až oveľa neskôr.
25:12
And so, when you have all sortsdruhy of urgentnaliehavý problemsproblémy,
Máme veľa naliehavejších problémov,
25:16
the ideanápad of takingprevzatia painbolesť now that has to do with a gainzisk laterneskôr,
a táto myšlenka hlása obmedziť sa teraz za cenu budúceho prosperovania -
25:20
and a somewhattrochu uncertainneistý painbolesť thing --
vlastne je to neisté obmedzenie sa.
25:23
in factskutočnosť, the IPCCIPCC reportspráva, that's not necessarilynutne the worstnajhorší casepúzdro,
V skutočnosti, podľa správy IPCC nejde nutne o najhorší prípad,
25:26
and there are people in the richbohatý worldsvet who look at IPCCIPCC
a v bohatých častiach sveta sú ľudia, ktotrí sledujú IPCC,
25:32
and say, "OK, that isn't that bigveľký of a dealobchod."
a hovoria, že nejde až o taký veľký problém.
25:34
The factskutočnosť is it's that uncertainneistý partčasť that should movesťahovať us towardsvoči this.
Ale faktom je, že tá neistota okolo je to, čo by nás malo donútiť sa pohnúť.
25:38
But my dreamsnívať here is that, if you can make it economicekonomický,
Mám sen, že pokiaľ tento systém bude výhodný,
25:42
and meetzísť the COCO2 constraintsobmedzenia,
a splní limity na CO2,
25:45
then the skepticsskeptici say, "OK,
tak si skeptici povedia: "Dobre,
25:47
I don't carestarostlivosť that it doesn't put out COCO2,
je mi jedno, že to neprodukuje CO2,
25:49
I kinddruh of wishpriať it did put out COCO2,
tak trochu si prajem, aby to CO2 produkovalo,
25:51
but I guesshádať I'll acceptsúhlasiť it because it's cheaperlacnejšie than what's come before."
ale asi to príjmem, pretože je to lacnejšie než to predtým."
25:53
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
25:57
CACA: And so, that would be your responseodpoveď to the BjornBjorn LomborgLomborg argumentargument,
CA: Takže, čo by bola tvoja odpoveď Bjornovi Lomborgovi na jeho argument o tom,
26:01
that basicallyv podstate if you spendtráviť all this energyenergie tryingsnažia to solvevyriešiť the COCO2 problemproblém,
že ak spotrebuješ všetko úsilie na vyriešenie problému s CO2,
26:05
it's going to take away all your other goalsCiele
stratíš všetky ďalšie ciele
26:09
of tryingsnažia to ridzbaviť the worldsvet of povertychudoba and malariamalárie and so forthvpred,
na odstránenie chudoby, malárie a tak ďalej,
26:11
it's a stupidhlúpy wasteodpad of the Earth'sZeme resourceszdroje to put moneypeniaze towardsvoči that
že je to hlúpe mrhanie zemskými zdrojmi a investovanie financií,
26:14
when there are better things we can do.
keď je tu viac lepších vecí.
26:18
BGBG: Well, the actualskutočný spendingvýdavky on the R&D piecekus --
BG: No, oni vlastnia náklady na výskum a vývoj -
26:20
say the U.S. should spendtráviť 10 billionmiliardy a yearrok more than it is right now --
povedzme, že USA by mali utratiť cca o 10 miliárd ročne viac ako teraz -
26:23
it's not that dramaticdramatický.
nie sú nijako dramatické.
26:27
It shouldn'tby nemala take away from other things.
Nemali by byť na úkor iných vecí.
26:29
The thing you get into bigveľký moneypeniaze on, and this, reasonablerozumný people can disagreenesúhlasiť,
Keď sa snažíš naliať peniaze niekam, a niekto rozumný s tebou nebude súhlasiť,
26:31
is when you have something that's non-economichospodárskymi and you're tryingsnažia to fundfond that --
kde je niečo neekonomické, a ty se to snažíš dotovat,
26:34
that, to me, mostlyväčšinou is a wasteodpad.
to je, podľa mňa, plytvanie.
26:37
UnlessPokiaľ you're very closeZavrieť and you're just fundingfinancovania the learningštúdium curvekrivka
Iba ak si veľmi blízko a podporuješ zberanie skuseností,
26:40
and it's going to get very cheaplacný,
ktoré bude vo výsledku velmi lacné.
26:43
I believe we should try more things that have a potentialpotenciál
Ja verím, že by sme mali skúšať viacero vecí s potenciálom
26:45
to be farďaleko lessmenej expensivedrahý.
byť vo výsledku omnoho lacnejší.
26:49
If the trade-offkompromis you get into is, "Let's make energyenergie superSuper expensivedrahý,"
Pokiaľ to prehodíš a urobíš namiesto toho energiu veľmi drahú,
26:51
then the richbohatý can afforddovoliť si that.
tak si ju budú môcť dovoliť iba bohatí.
26:56
I mean, all of us here could payplatiť fivepäť timesdoba as much for our energyenergie
Myslím si, že každý z nás tu si môže dovoliť platiť päťnásobne viac za energiu
26:58
and not changezmena our lifestyleživotný štýl.
bez zmeny životného štýlu.
27:01
The disasterkatastrofa is for that two billionmiliardy.
Ale pre tie 2 miliardy ostatných by to bola katastrofa.
27:03
And even LomborgLomborg has changedzmenený.
A dokonca aj sám Lomborg sa trochu zmenil.
27:05
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettingzískavanie more discusseddiskutované?"
Jeho kus je teraz o tom, prečo nie je výzkum a vývoj viac diskutovaný.
27:07
He's still, because of his earlierskôr stuffvec,
Stále je, kvôli svojemu predchádzajúcemu pôsobeniu,
27:12
still associatedspojená with the skepticskeptik campkemp,
spojovaný s táborom skeptikov,
27:14
but he's realizedsi uvedomil, that's a prettypekný lonelyosamelý campkemp,
ale postupne si uvedomuje, že tam bude čoskoro sám,
27:16
and so, he's makingmaking the R&D pointbod.
takže se snaží argumentovať výskumom a vývojom.
27:19
And so there is a threadzávit of something that I think is appropriateprimeraný.
A tak sme sa dostali k bodu, na ktorom si myslím niečo je.
27:22
The R&D piecekus, it's crazybláznivý how little it's fundedfinancované.
Je smiešne, ako málo je výskum a vývoj financovaný.
27:27
CACA: Well BillBill, I suspectpodozrivý I speakhovoriť on the behalfmenom of mostväčšina people here
CA: Bill, verím, že hovorím za všetkých,
27:30
to say I really hopenádej your wishpriať comesprichádza truepravdivý. Thank you so much.
keď poviem, že dúfam, že sa tvoje želanie splní. Ďakujem.
27:33
BGBG: Thank you.
BG: Tiež ďakujem.
27:36
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
27:38
Translated by Lenka Mihalkova
Reviewed by Martina Marekova

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com