English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates o energii: Inovácia na nulu!

Filmed
Views 4,494,121

Na konferenci TED2010 Bill Gates odhaľuje svoju víziu budúcnosti svetovej energetiky. Popisuje potrebu „zázrakov", aby sme predišli planetárnej katastrofe a vysvetľuje svoju podporu dramaticky odlišného typu nukleárneho reaktoru. A čo je cieľom? Nulové emisie oxidu uhličitého v roku 2050.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk today about energy and climate.
Dnes budem hovoriť o energii a klíme.
00:16
And that might seem a bit surprising because
A možno to znie trochu prekvapujúco, pretože
00:20
my full-time work at the Foundation is mostly about vaccines and seeds,
môj plný úväzok v nadácii je prevažne o vakcínach a semenách,
00:22
about the things that we need to invent and deliver
o veciach, ktoré musíme vymyslieť a vyrobiť,
00:27
to help the poorest two billion live better lives.
aby sme pomohli tým najchudobnejším dvom miliardám ľudí žiť lepšie.
00:30
But energy and climate are extremely important to these people --
Ale energia a klíma sú pre týchto ľudí nesmierne dôležité,
00:35
in fact, more important than to anyone else on the planet.
vlastne dôležitejšie ako pre nás ostatných na tejto planéte.
00:40
The climate getting worse means that many years, their crops won't grow:
Klimatické podmienky sa zhoršujú, čo znamená, že o pár rokov už plodiny nebudú rásť.
00:45
There will be too much rain, not enough rain,
Buď bude príliš veľa dažďa, alebo naopak, príliš málo.
00:50
things will change in ways
Veci sa zmenia spôsobmi,
00:53
that their fragile environment simply can't support.
ktoré ich krehký ekosystém nebude schopný prijať.
00:55
And that leads to starvation, it leads to uncertainty, it leads to unrest.
A to bude viesť k hladovaniu, k neistote a nepokojom.
00:59
So, the climate changes will be terrible for them.
Takže zmeny klimatických podmienok budú pre nich desivé.
01:04
Also, the price of energy is very important to them.
Taktiež sú pre nich dôležité aj ceny energie.
01:08
In fact, if you could pick just one thing to lower the price of,
Keby ste mali vybrat jedinú vec a znížiť jej cenu
01:11
to reduce poverty, by far you would pick energy.
na zredukovanie chudoby, na prvom mieste by bola jednoznačne energia.
01:14
Now, the price of energy has come down over time.
Postupom času cena energie klesla.
01:18
Really advanced civilization is based on advances in energy.
Pokročilá civilizácia je založená na pokroku v získavaní energie.
01:22
The coal revolution fueled the Industrial Revolution,
Uhoľná revolúcia spustila industriálnu revolúciu,
01:28
and, even in the 1900s we've seen a very rapid decline in the price of electricity,
dokonca aj v 19.storočí sme zažili rýchly pokles cien elektriny,
01:32
and that's why we have refrigerators, air-conditioning,
a to je dôvod, prečo máme chladničky, klimatizáciu,
01:38
we can make modern materials and do so many things.
vieme vyrobit súčasné materiály a robiť množstvo ďalších vecí.
01:41
And so, we're in a wonderful situation with electricity in the rich world.
Sme v úžasnej situácii s elektrinou v bohatom svete.
01:45
But, as we make it cheaper -- and let's go for making it twice as cheap --
Ale tým, že znižujeme jej cenu – znížme ju ešte o polovicu -
01:52
we need to meet a new constraint,
potrebujeme zaviesť nové obmedzenia,
01:59
and that constraint has to do with CO2.
a tieto obmedzenia sa týkajú CO2.
02:01
CO2 is warming the planet,
CO2 ohrieva planétu
02:05
and the equation on CO2 is actually a very straightforward one.
a rovnica na výpočet CO2 je priamočiara.
02:08
If you sum up the CO2 that gets emitted,
ak sčítame vypúšťané množstvo CO2,
02:14
that leads to a temperature increase,
to vedie k nárastu teploty,
02:18
and that temperature increase leads to some very negative effects:
a tento nárast teploty vedie k ďalším, veľmi negatívnym efektom.
02:21
the effects on the weather; perhaps worse, the indirect effects,
napríklad k zmenám počasia, alebo ešte horšie, k nepriamym dôsledkom,
02:25
in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes,
kedy sa prírodné ekosystémy nedokážu prispôsobiť týmto rýchlym zmenám
02:28
and so you get ecosystem collapses.
a tak sa ekosystém rúca.
02:33
Now, the exact amount of how you map
Dnes máme celkom presný spôsob na vypočítanie
02:36
from a certain increase of CO2 to what temperature will be
výslednej teploty z určitého nárastu CO2
02:39
and where the positive feedbacks are,
a na určenie následnej pozitívnej spätnej väzby,
02:43
there's some uncertainty there, but not very much.
je tam trochu neistoty, no nie je jej veľa.
02:45
And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be,
Neistota tiež panuje okolo závažnosti týchto efektov,
02:48
but they will be extremely bad.
vieme len, že budú extrémne zlé.
02:51
I asked the top scientists on this several times:
Nasledujúcu otázku som kládol najlepším vedcom už niekoľkokrát,
02:54
Do we really have to get down to near zero?
„naozaj musíme znížiť až takmer na nulu?“
02:56
Can't we just cut it in half or a quarter?
nestačí iba na polovicu alebo na štvrtinu?
02:59
And the answer is that until we get near to zero,
a odpoveď bola, že kým sa nedostaneme takmer na nulu,
03:02
the temperature will continue to rise.
teplota zemského povrchu bude naďalej stúpať.
03:06
And so that's a big challenge.
A to je veľká výzva.
03:08
It's very different than saying "We're a twelve-foot-high truck trying to get under a ten-foot bridge,
Je to úplne iné, ako skúsiť podíst 6-metrovým kamiónom 5-metrový most,
03:10
and we can just sort of squeeze under."
kde sa možete pokúsiť nejako sa tam vtesnať.
03:15
This is something that has to get to zero.
Toto je niečo, kde sa musíte dostať na nulu.
03:18
Now, we put out a lot of carbon dioxide every year,
Každý rok vypúšťame veľké množstvo CO2,
03:22
over 26 billion tons.
celkovo viac ako 26 biliónov ton.
03:26
For each American, it's about 20 tons;
Na každého Američana pripadá zhruba 20 ton.
03:28
for people in poor countries, it's less than one ton.
Na obyvateľov chudobných krajín je to menej než 1 tona.
03:32
It's an average of about five tons for everyone on the planet.
V priemere je to 5 ton na každého obyvateľa našej planéty.
03:35
And, somehow, we have to make changes
A my musíme urobiť určité zmeny,
03:39
that will bring that down to zero.
aby sme sa dostali na nulu.
03:41
It's been constantly going up.
Neustále to však stúpa.
03:44
It's only various economic changes that have even flattened it at all,
A len niektorým ekonomickým zmenám sa podarilo tento rast spomaliť,
03:46
so we have to go from rapidly rising
takže z tohoto rapídneho nárastu sa musíme dostať
03:51
to falling, and falling all the way to zero.
postupným klesaním až na nulu.
03:54
This equation has four factors,
Táto rovnica má štyri faktory.
03:57
a little bit of multiplication:
Je to lineárna rovnica.
03:59
So, you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero,
Na ľavej strane je CO2, ktoré sa snažíte znížiť na nulu,
04:01
and that's going to be based on the number of people,
a to je ovplyvňované počtom ľudí na tejto planéte,
04:04
the services each person's using on average,
ďalej službami, ktoré títo ľudia používajú,
04:08
the energy on average for each service,
potom priemerným množstvom energie potrebnej na tieto služby,
04:11
and the CO2 being put out per unit of energy.
a nakoniec CO2 vypúšťaným pri získavaní tejto energie.
04:14
So, let's look at each one of these
Poďme sa na jednotlivé časti pozrieť
04:18
and see how we can get this down to zero.
a zamyslieť sa na tým, ako sa dostať na nulu.
04:20
Probably, one of these numbers is going to have to get pretty near to zero.
Vo výsledku, pravdepodobne, bude musieť byť jeden člen takmer nulový.
04:24
Now that's back from high school algebra,
Ttýmto sme naspäť v algebre strednej školy,
04:28
but let's take a look.
ale pozrime sa na to.
04:31
First, we've got population.
Najprv tu máme populáciu.
04:33
The world today has 6.8 billion people.
Dnes je na svete 6.8 miliárd ľudí.
04:35
That's headed up to about nine billion.
Čo stúpne približne na 9 miliárd.
04:38
Now, if we do a really great job on new vaccines,
Ak sa nám podarí vyvinúť nové vakcíny,
04:40
health care, reproductive health services,
zlepšiť lekársku starostlivosť a reprodukčné zdravotné služby,
04:44
we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent,
možno by sme mohli to číslo znížiť tak o 10 až 15 percent,
04:46
but there we see an increase of about 1.3.
ale aj tak je to 1,3-násobný nárast.
04:50
The second factor is the services we use.
Druhým faktorom sú služby, ktoré používame.
04:54
This encompasses everything:
To zahŕňa všetko:
04:57
the food we eat, clothing, TV, heating.
jedlo, ktoré jeme, oblečenie, TV, kúrenie.
04:59
These are very good things:
Sú to veľmi dobré veci,
05:03
getting rid of poverty means providing these services
a boj proti chudobe znamená, že všetky tieto služby poskytneme
05:06
to almost everyone on the planet.
takmer každému na tejto planéte.
05:09
And it's a great thing for this number to go up.
A ak toto číslo narastie, bude to úžasné.
05:11
In the rich world, perhaps the top one billion,
V bohatých krajinách to zahŕňa asi miliardu ľudí,
05:15
we probably could cut back and use less,
pravdepodobne by sme sa mohli uskromniť a užívať menej,
05:17
but every year, this number, on average, is going to go up,
ale každým rokom toto číslo v priemere narastie tak,
05:19
and so, over all, that will more than double
že celkové množstvo služieb
05:23
the services delivered per person.
pripadajúceho na jednotlivca sa viac než zdvojnásobí.
05:27
Here we have a very basic service:
Máme tu príklad najzákladnejšej služby.
05:30
Do you have lighting in your house to be able to read your homework?
Vy máte doma svetlo na to, aby ste si mohli čítať domácu úlohu,
05:32
And, in fact, these kids don't, so they're going out
ale tieto deti ho nemajú, preto si úlohy chodia
05:35
and reading their school work under the street lamps.
čítať vonku pod pouličnú lampu.
05:37
Now, efficiency, E, the energy for each service,
Teraz k efektivite E, teda energii pripadajúcej na každú službu,
05:42
here finally we have some good news.
konečne máme nejaké dobré správy.
05:46
We have something that's not going up.
Konečne máme niečo, čo nestúpa.
05:48
Through various inventions and new ways of doing lighting,
Vďaka novým vynálezom, novým spôsobom výroby svetla,
05:50
through different types of cars, different ways of building buildings --
novým druhom automobilov, moderným metódam stavby domov,
05:53
there are a lot of services where you can bring
je veľa služieb, u ktorých je možné výrazne znížiť
05:58
the energy for that service down quite substantially.
potrebnú energiu,
06:01
Some individual services even bring it down by 90 percent.
u niektorých služieb dokonca až o 90 percent.
06:05
There are other services like how we make fertilizer,
Sú tu ďalšie služby, ako napríklad výroba hnojív,
06:08
or how we do air transport,
letecká doprava,
06:11
where the rooms for improvement are far, far less.
kde je na optimalizáciu oveľa menej možností.
06:13
And so, overall here, if we're optimistic,
takže, ak budeme optimistickí,
06:17
we may get a reduction of a factor of three to even, perhaps, a factor of six.
môžeme dosiahnuť redukciu faktorov z trojnásobku na šesťnásobok.
06:19
But for these first three factors now,
Ale teraz nám prvé tri faktory rovnice,
06:26
we've gone from 26 billion to, at best, maybe 13 billion tons,
dajú namiesto 26 miliárd ton nanajvýš 13 miliárd ton,
06:29
and that just won't cut it.
to ešte stále nie je nula.
06:34
So let's look at this fourth factor --
Pozrime sa teda na štvrtý faktor –
06:36
this is going to be a key one --
– ktorý je kľúčovým faktorom –
06:38
and this is the amount of CO2 put out per each unit of energy.
ktorým je množstvo vypúšťaného CO2 na jednotku energie.
06:40
And so the question is: Can you actually get that to zero?
Takže otázkou je, či ho môžeme znížiť na nulu?
06:46
If you burn coal, no.
Ak spaľujete uhlie,odpoveď je nie.
06:50
If you burn natural gas, no.
Ak spaľujete zemný plyn, tak tiež nie.
06:52
Almost every way we make electricity today,
Takmer každý súčasný spôsob výroby elektriny,
06:54
except for the emerging renewables and nuclear, puts out CO2.
okrem rozširujúcich sa obnoviteľných a jadrových zdrojov, produkuje CO2.
06:57
And so, what we're going to have to do at a global scale,
Takže v globálnom merítku budeme musieť vytvoriť
07:03
is create a new system.
úplne nový systém.
07:06
And so, we need energy miracles.
A preto potrebujeme energetické zázraky.
07:09
Now, when I use the term "miracle," I don't mean something that's impossible.
Keď poviem zázrak, nemyslím tým však nič nemožné.
07:11
The microprocessor is a miracle. The personal computer is a miracle.
Mikroprocesor je zázrak. Osobný počítač je tiež zázrak.
07:15
The Internet and its services are a miracle.
Internet a jeho služby sú zázrakom.
07:20
So, the people here have participated in the creation of many miracles.
Takže ľudia sa podieľali na výrobe zázrakov.
07:23
Usually, we don't have a deadline,
Zvyčajne nemáme žiadny konečný termín,
07:28
where you have to get the miracle by a certain date.
dokedy potrebujeme zázrak vyrobiť.
07:30
Usually, you just kind of stand by, and some come along, some don't.
Obvykle sa niektoré stanú, a iné nie.
07:32
This is a case where we actually have to drive at full speed
Ale toto je prípad, kedy naozaj musíme zabrať naplno
07:36
and get a miracle in a pretty tight timeline.
a vo veľmi krátkom čase získať zázrak.
07:40
Now, I thought, "How could I really capture this?
Zamýšľal som sa nad tým, ako by som to zachytil?
07:45
Is there some kind of natural illustration,
Existuje nejaký druh prirodzenej ilustrácie,
07:48
some demonstration that would grab people's imagination here?"
nejakej demonštrácie, ktorá by zaujala predstavivosť tu prítomného publika?
07:50
I thought back to a year ago when I brought mosquitos,
Spomenul som si, ako som pred rokom priniesol komáre
07:55
and somehow people enjoyed that.
a ľuďom sa to akosi páčilo.
07:59
(Laughter)
(smiech)
08:01
It really got them involved in the idea of,
Naozaj ich zaujala predstava,
08:03
you know, there are people who live with mosquitos.
že sú ľudia, ktorí s komármi žijú.
08:06
So, with energy, all I could come up with is this.
Takže, čo sa týka energie, všetko, na čo som sa zmohol, je toto.
08:09
I decided that releasing fireflies
Rozhodol som sa, že mojím príspevkom k životnému prostrediu tento rok
08:14
would be my contribution to the environment here this year.
bude vypustenie svätojánskych mušiek.
08:17
So here we have some natural fireflies.
A tak tu máme ozajstné svätojánske mušky.
08:21
I'm told they don't bite; in fact, they might not even leave that jar.
Bolo mi povedané, že nehryzú a je dosť možné, že ani vyletia.
08:24
(Laughter)
(Smiech)
08:27
Now, there's all sorts of gimmicky solutions like that one,
Ako vidíte, je tu veľa nápaditých riešení ako je toto,
08:30
but they don't really add up to much.
ale v skutočnosti veľa nepomôžu.
08:35
We need solutions -- either one or several --
Potrebujeme riešenia,buď jedno alebo viac riešení,
08:37
that have unbelievable scale
obrovských rozmerov,
08:41
and unbelievable reliability,
s neuveriteľnou spoľahlivosťou,
08:45
and, although there's many directions people are seeking,
a napriek smerom, na ktoré sa momentálne ľudstvo sústredí,
08:47
I really only see five that can achieve the big numbers.
v skutočnosti vidím iba päť, ktoré môžu priniesť veľké zmeny.
08:50
I've left out tide, geothermal, fusion, biofuels.
Vynechal som prílivové, geotermálne a fúzne zdroje a biopalivá.
08:54
Those may make some contribution,
Tieto môžu prispieť,
08:59
and if they can do better than I expect, so much the better,
a pokiaľ podajú lepšie výsledky ako očakávam, omnoho lepšie,
09:01
but my key point here
ale mojím kľúčovým bodom tu je,
09:03
is that we're going to have to work on each of these five,
že budeme musieť pracovať na každom z týchto piatich riešení
09:05
and we can't give up any of them because they look daunting,
a nemôžeme to s nimi vzdať len preto, že nevyzerajú sľubne,
09:09
because they all have significant challenges.
alebo preto, že sú spojené s veľkými prekážkami.
09:13
Let's look first at the burning fossil fuels,
Pozrime sa najprv na spaľovanie fosílnych palív,
09:17
either burning coal or burning natural gas.
či už uhlia alebo zemného plynu.
09:19
What you need to do there, seems like it might be simple, but it's not,
To, čo tu musíme urobiť vyzerá byť jednoduché, ale nie je.
09:23
and that's to take all the CO2, after you've burned it, going out the flue,
Musíme zobrať všetok CO2, ktorý vzniká spaľovaním uhlia alebo zemného plynu,
09:26
pressurize it, create a liquid, put it somewhere,
stlačiť ho, skvapalniť, niekde ho uskladniť,
09:32
and hope it stays there.
a dúfať, že tam aj zostane.
09:35
Now we have some pilot things that do this at the 60 to 80 percent level,
V súčasnosti máme zopár pilotných projektov, ktoré dosahujú 60 až 80-percentnú úspešnosť,
09:37
but getting up to that full percentage, that will be very tricky,
ale dosiahnutie 100-percentnej účinnosti bude veľmi zložité,
09:41
and agreeing on where these CO2 quantities should be put will be hard,
ako aj zhodnúť sa na tom, kde by sa malo to veľké množstvo CO2 uložiť.
09:45
but the toughest one here is this long-term issue.
No najväčším problémom je otázka dlhodobosti.
09:51
Who's going to be sure?
Kto sa zaručí za bezpečnosť?
09:54
Who's going to guarantee something that is literally billions of times larger
Kto zaručí niečo, čo je doslovne miliardu alebo aj viackrát väčšie
09:56
than any type of waste you think of in terms of nuclear or other things?
ako akýkoľvek iný druh odpadu, či už nukleárneho alebo iného charakteru?
10:00
This is a lot of volume.
Ide o obrovské množstvo.
10:04
So that's a tough one.
A práve preto je to také zložité.
10:07
Next would be nuclear.
Ďalším zdrojom je jadro.
10:09
It also has three big problems:
Tiež je sprevádzané tromi veľkými problémami.
10:11
Cost, particularly in highly regulated countries, is high;
Náklady, najmä vo vysoko regulovaných krajinách, sú vysoké.
10:14
the issue of the safety, really feeling good about nothing could go wrong,
Problém bezpečnosti a istoty, že nedôjde k žiadnej chybe,
10:18
that, even though you have these human operators,
aj napriek tomu, že ich obsluhuje človek,
10:22
that the fuel doesn't get used for weapons.
alebo že palivo nebude použité na výrobu zbraní.
10:25
And then what do you do with the waste?
Ale čo urobíme s odpadom?
10:28
And, although it's not very large, there are a lot of concerns about that.
Aj keď nejde o veľké množstvo, spôsobuje to obavy.
10:30
People need to feel good about it.
Ľudia sa musia cítiť bezpečne.
10:33
So three very tough problems that might be solvable,
Takže toto sú tri veľké problémy, ktoré sú riešiteľné,
10:35
and so, should be worked on.
a preto by sa malo v ich riešení pokračovať.
10:40
The last three of the five, I've grouped together.
Posledné tri zdroje som spojil do jedného.
10:42
These are what people often refer to as the renewable sources.
Častokrát ich ľudia označujú pojmom obnoviteľné zdroje.
10:45
And they actually -- although it's great they don't require fuel --
A aj napriek tomu, že nepotrebujú palivo,
10:49
they have some disadvantages.
majú niekoľko nevýhod.
10:53
One is that the density of energy gathered in these technologies
Jednou z nich je to, že hustota energie získaná týmito technológiami
10:55
is dramatically less than a power plant.
je podstatne menšia ako u elektrární.
11:01
This is energy farming, so you're talking about many square miles,
Takže musíme budovať elektrické farmy, čo znamená obrovské plochy,
11:03
thousands of time more area than you think of as a normal energy plant.
tisíckrát väčšie ako u normálnych elektrární.
11:07
Also, these are intermittent sources.
Taktiež sú to zdroje nestále.
11:12
The sun doesn't shine all day, it doesn't shine every day,
Slnko nesvieti celý deň, nesvieti ani každý deň,
11:15
and, likewise, the wind doesn't blow all the time.
a takisto ani vietor nefúka neustále.
11:18
And so, if you depend on these sources,
A preto, ak ste na týchto zdrojoch závislí,
11:21
you have to have some way of getting the energy
musíte mať spôsoby,
11:23
during those time periods that it's not available.
ktorými energiu získavate v čase, keď tieto zdroje nie sú k dispozícii.
11:26
So, we've got big cost challenges here,
Takže tu máme ďalšie výdaje.
11:29
we have transmission challenges:
spojené s prenosom energie.
11:32
for example, say this energy source is outside your country;
Povedzme napríklad, že zdroj energie je mimo vašu krajinu,
11:34
you not only need the technology,
potrebujete nielen technológiu,
11:37
but you have to deal with the risk of the energy coming from elsewhere.
ale tiež sa musíte vysporiadať s rizikom, že energia bude dodávaná odniekiaľ inam.
11:39
And, finally, this storage problem.
A nakoniec, problém skladovania.
11:44
And, to dimensionalize this, I went through and looked at
Aby som názorne zobrazil jeho veľkosť, prešiel som si
11:46
all the types of batteries that get made --
všetky druhy batérií doteraz vyrobené,
11:49
for cars, for computers, for phones, for flashlights, for everything --
do áut, počítačov, telefónov, vreckových bateriek, skrátka do všetkého,
11:52
and compared that to the amount of electrical energy the world uses,
a porovnal som to s množstvom elektrickej energie, ktorú svet spotrebuje,
11:56
and what I found is that all the batteries we make now
a zistil som, že všetky vyrobené batérie
12:01
could store less than 10 minutes of all the energy.
môžu uskladniť menej ako 10 minút spotrebovanej energie.
12:05
And so, in fact, we need a big breakthrough here,
Takže vlastne aj tu potrebujeme veľký prelom,
12:09
something that's going to be a factor of 100 better
niečo, čo bude najmenej stonásobne lepšie
12:12
than the approaches we have now.
ako postupy, ktoré dnes máme.
12:16
It's not impossible, but it's not a very easy thing.
Nie je to nemožné, ale nie je to ani veľmi jednoduché.
12:18
Now, this shows up when you try to get the intermittent source
Problémy nestálych zdrojov sa prejavia už vtedy,
12:22
to be above, say, 20 to 30 percent of what you're using.
keď sa snažíte nimi pokryť už nejakých 20 až 30% svojich potrieb.
12:26
If you're counting on it for 100 percent,
Ale pokiaľ nimi chcete zaistiť 100%,
12:30
you need an incredible miracle battery.
naozaj musíte mať zázračnú batériu.
12:32
Now, how we're going to go forward on this -- what's the right approach?
Ako teda budeme postupovať ďalej: aký je správny prístup?
12:38
Is it a Manhattan Project? What's the thing that can get us there?
Je to projekt Manhattan? Čo nás môže dostať k cieľu?
12:41
Well, we need lots of companies working on this, hundreds.
Predovšetkým potrebujeme, aby na tom pracovali stovky spoločností.
12:45
In each of these five paths, we need at least a hundred people.
V každej z týchto piatich možných ciest potrebujeme najmenej sto ľudí.
12:50
And a lot of them, you'll look at and say, "They're crazy." That's good.
A keď sa pozriete na väčšinu z nich, poviete si, sú to blázni. Ale to je dobre.
12:53
And, I think, here in the TED group,
A myslim si, že v tejto skupine TED
12:57
we have many people who are already pursuing this.
je mnoho ľudí, ktorí sa o to snažia.
13:00
Bill Gross has several companies, including one called eSolar
Bill Gross má niekoľko spoločností, vrátane spoločnosti nazvanej eSolar,
13:04
that has some great solar thermal technologies.
ktorá vlastní niekoľko výborných solárno-tepelných technológií.
13:08
Vinod Khosla's investing in dozens of companies
Vinod Khosla investoval do tucta spoločností,
13:10
that are doing great things and have interesting possibilities,
ktoré robia veľké veci so zaujímavými možnosťami vývoja.
13:14
and I'm trying to help back that.
a ja sa usilujem to podporiť.
13:18
Nathan Myhrvold and I actually are backing a company
Spolu s Nathanom Myhrvoldom podporujeme spoločnosť,
13:20
that, perhaps surprisingly, is actually taking the nuclear approach.
ktorá sa, možno prekvapivo, venuje jadrovým technológiám.
13:24
There are some innovations in nuclear: modular, liquid.
V oblasti jadra je zopár inovácií: modulárne a vodné reaktory.
13:28
And innovation really stopped in this industry quite some ago,
Inovácia sa v tomto odvetví už zastavila,
13:32
so the idea that there's some good ideas laying around is not all that surprising.
takže vobec neprekvapuje predstava, že niekde sú nejaké zaujímavé myšlienky.
13:36
The idea of TerraPower is that, instead of burning a part of uranium --
Myšlienka firmy Terrapower je spaľovať
13:41
the one percent, which is the U235 --
namiesto 1% uránu, čo je vlastne U235,
13:47
we decided, "Let's burn the 99 percent, the U238."
99% uránu, čo je U238.
13:50
It is kind of a crazy idea.
Je to v podstate bláznivý nápad.
13:55
In fact, people had talked about it for a long time,
V skutočnosti o tom ľudia rozprávali už veľmi dlho,
13:57
but they could never simulate properly whether it would work or not,
ale nikdy sa im to nepodarilo dostatočne správne simulovať, aby zistili, či by to mohlo fungovať.
14:00
and so it's through the advent of modern supercomputers
A tak vďaka moderným superpočítačom
14:04
that now you can simulate and see that, yes,
je možné tento proces simulovať a vidieť,
14:07
with the right material's approach, this looks like it would work.
že so správnymi materiálmi to vyzerá, že to môže fungovať.
14:09
And, because you're burning that 99 percent,
Vďaka tomu, že spaľujete tých 99%,
14:15
you have greatly improved cost profile.
ste výrazne zlepšili cenový faktor.
14:18
You actually burn up the waste, and you can actually use as fuel
V skutočnosti spaľujete odpad, a tiež môžete použiť ako palivo
14:22
all the leftover waste from today's reactors.
dnešný odpad z reaktorov.
14:26
So, instead of worrying about them, you just take that. It's a great thing.
Takže namiesto starostí s jeho skladovaním ho jednoducho spálite. Je to úžasná vec.
14:29
It breathes this uranium as it goes along, so it's kind of like a candle.
Reaktor spaľuje urán priebežne. Je to ako taká sviečka.
14:34
You can see it's a log there, often referred to as a traveling wave reactor.
Tu vidíte záznam priebehu niečoho, čomu sa tiež hovorí reaktor s postupnou vlnou.
14:38
In terms of fuel, this really solves the problem.
Z hľadiska paliva nám táto technológia skutočne pomôže.
14:42
I've got a picture here of a place in Kentucky.
Mám tu obrázok jedného miesta v Kentucky.
14:46
This is the leftover, the 99 percent,
Toto je odpad, tých 99%,
14:49
where they've taken out the part they burn now,
z ktorého už odobrali to, čo vedeli spáliť,
14:51
so it's called depleted uranium.
takže teraz sa to volá vyhorený urán.
14:53
That would power the U.S. for hundreds of years.
Toto by dokázalo napájať USA ďalších sto rokov.
14:55
And, simply by filtering seawater in an inexpensive process,
A ďalším jednoduchým a lacným filtrovaním morskej vody
14:58
you'd have enough fuel for the entire lifetime of the rest of the planet.
by sme mali dostatok paliva na celý zbytok života planéty.
15:01
So, you know, it's got lots of challenges ahead,
Takže, ako vidíte, máme pred sebou vela práce.
15:06
but it is an example of the many hundreds and hundreds of ideas
Toto je však jeden zo stoviek nápadov,
15:10
that we need to move forward.
ktoré musíme ďalej rozvíjať.
15:15
So let's think: How should we measure ourselves?
Zamyslime sa na tým, ako by sme sa mali merať svoj úspech.
15:18
What should our report card look like?
Ako by malo vyzerať naše vysvedčenie?
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
Vychádzajme z toho, kam sa naozaj potrebujeme dostať
15:24
and then look at the intermediate.
a pozrime sa na stredný cieľ.
15:27
For 2050, you've heard many people talk about this 80 percent reduction.
Počuli ste veľa ľudí rozprávať o 80 % znížení do roku 2050.
15:29
That really is very important, that we get there.
Dosiahnuť to je naozaj veľmi dôležité.
15:34
And that 20 percent will be used up by things going on in poor countries,
A zvyšných 20% bude použitých v chudobných krajinách,
15:38
still some agriculture,
napríklad poľnohospodárstvom.
15:42
hopefully we will have cleaned up forestry, cement.
Dúfajme, že budeme mať neutrálne lesníctvo a betonárstvo.
15:44
So, to get to that 80 percent,
Na dosiahnutie tých 80%
15:48
the developed countries, including countries like China,
vo vyspelých krajinách, vrátane napr. Číny,
15:51
will have had to switch their electricity generation altogether.
budú musieť úplne vypnúť ich elektrické generátory.
15:55
So, the other grade is: Are we deploying this zero-emission technology,
Takže ďalšou otázkou je, či zavedieme túto technológiu nulových emisií
16:00
have we deployed it in all the developed countries
a budeme ju využívať vo všetkých vyspelých krajinách,
16:06
and we're in the process of getting it elsewhere?
a či sme v procese rozvinúť ich do ďalších krajín.
16:08
That's super important.
Toto je veľmi dôležité.
16:11
That's a key element of making that report card.
Je to jeden z kľúčových elementov na našom vysvedčení.
16:13
So, backing up from there, what should the 2020 report card look like?
Vráťme sa o pár rokov späť, ako by malo vyzerať vysvedčenie v roku 2020?
16:17
Well, again, it should have the two elements.
Tiež by malo obsahovať 2 už spomenuté časti.
16:22
We should go through these efficiency measures to start getting reductions:
Na to, aby sme dosiahli zníženie emisií, by sme mali použiť už efektívne merania.
16:24
The less we emit, the less that sum will be of CO2,
Čím menej emisií budeme vypúšťať, tým bude množstvo CO2 menšie,
16:28
and, therefore, the less the temperature.
a preto bude nižšia aj teplota Zeme.
16:31
But in some ways, the grade we get there,
No v niektorých prípadoch, rýchlosť, ktorou to dosiahneme
16:33
doing things that don't get us all the way to the big reductions,
robením vecí, ktoré nevedú k veľkým redukciám,
16:36
is only equally, or maybe even slightly less, important than the other,
je rovnako alebo menej dôležitá ako to druhé,
16:40
which is the piece of innovation on these breakthroughs.
čo je podstatný prelom v týchto inováciach.
16:44
These breakthroughs, we need to move those at full speed,
Tieto pokroky musíme dosiahnuť naplno
16:48
and we can measure that in terms of companies,
a môžeme ich pozorovať v spoločnostiach,
16:51
pilot projects, regulatory things that have been changed.
pilotných projektoch, alebo zmenenými regulačnými opatrniami.
16:54
There's a lot of great books that have been written about this.
Existuje o tom veľa úžasných kníh.
16:57
The Al Gore book, "Our Choice"
Kniha Ala Goreho, “Naša voľba”
17:00
and the David McKay book, "Sustainable Energy Without the Hot Air."
a kniha Davida McKaya, “Udržateľná energia bez horúceho vzduchu”.
17:03
They really go through it and create a framework
Pokryli všetko a vytvorili podklad
17:06
that this can be discussed broadly,
pre ďalšiu širokú diskusiu,
17:09
because we need broad backing for this.
pretože to, čo potrebujeme, je úplná podpora.
17:11
There's a lot that has to come together.
Je toho veľa, čo sa musí spojiť.
17:14
So this is a wish.
Takže toto je želanie.
17:16
It's a very concrete wish that we invent this technology.
Je to veľmi konrétne želanie, že vytvoríme takúto technológiu.
17:18
If you gave me only one wish for the next 50 years --
Ak by som si mohol vybrať jedno želanie na nasledujúcich 50 rokov,
17:22
I could pick who's president,
či už kto bude prezidentom,
17:25
I could pick a vaccine, which is something I love,
alebo vakcínu, čo by som urobil veľmi rád,
17:27
or I could pick that this thing
alebo niečo,
17:30
that's half the cost with no CO2 gets invented --
čo stojí o polovicu menej pri nulovom CO2,
17:32
this is the wish I would pick.
tak toto je to želanie, ktoré by som si vybral.
17:36
This is the one with the greatest impact.
Toto je želanie s obrovským dopadom.
17:38
If we don't get this wish,
Ak si nevyberieme toto želanie,
17:40
the division between the people who think short term and long term will be terrible,
priepasť medzi ľuďmi zmýšľajúcimi krátkodobo a dlhodobo bude desivá,
17:42
between the U.S. and China, between poor countries and rich,
medzi USA a Čínou, medzi chudobnými a bohatými krajinami,
17:46
and most of all the lives of those two billion will be far worse.
ale najviac zo všetkého sa zhorší život tých dvoch miliárd.
17:49
So, what do we have to do?
Takže, čo musíme urobiť?
17:54
What am I appealing to you to step forward and drive?
O čo vás prosím je, aby ste vykročili vpred?
17:56
We need to go for more research funding.
Potrebujeme viac sponzorov.
18:01
When countries get together in places like Copenhagen,
Keď sa krajiny stretnú na mieste, ako napr. Kodaň,
18:04
they shouldn't just discuss the CO2.
nemali by diskutovať iba o CO2.
18:06
They should discuss this innovation agenda,
Mali by rozprávať o inováciach
18:09
and you'd be stunned at the ridiculously low levels of spending
a boli by ste prekvapení tým, koľko málo času bolo stráveným
18:11
on these innovative approaches.
na týchto inovačných výskumoch.
18:16
We do need the market incentives -- CO2 tax, cap and trade --
Potrebujeme trhové stimuly, daň z CO2, jeho obmedzenie a obchodovanie s povolením,
18:18
something that gets that price signal out there.
v podstate niečo, čo dostane cenový signál zvonku.
18:22
We need to get the message out.
Túto správu potrebujeme rozšíriť.
18:25
We need to have this dialogue be a more rational, more understandable dialogue,
Potrebujeme, aby tento dialóg bol racionálnejší a zrorumiteľnejší,
18:27
including the steps that the government takes.
vrátane krokov podniknutých vládou.
18:30
This is an important wish, but it is one I think we can achieve.
Je to veľmi dôležité želanie, ale je to niečo, čo môžeme dosiahnuť.
18:33
Thank you.
Ďakujem.
18:37
(Applause)
(Potlesk)
18:39
Thank you.
Ďakujem.
18:50
Chris Anderson: Thank you. Thank you.
Chris Anderson: Ďakujem. Ďakujem.
18:52
(Applause)
(Potlesk) Ďakujem.
18:54
Thank you. So to understand more about TerraPower, right --
Len pre správne pochopenie Terrapower –
18:59
I mean, first of all, can you give a sense of what scale of investment this is?
mohol by si mi na začiatok povedať, o akú výšku investovania ide?
19:05
Bil Gates: To actually do the software, buy the supercomputer,
Bill Gates: Len vyrobiť softvér, kúpiť superpočítač,
19:10
hire all the great scientists, which we've done,
zamestnať najlepších vedcov, čo sme už urobili,
19:14
that's only tens of millions,
nás stálo desiatky milliónov,
19:16
and even once we test our materials out in a Russian reactor
a keď otestujeme naše materiály v ruskom reaktore,
19:19
to make sure that our materials work properly,
aby sme uistili, že fungujú,
19:22
then you'll only be up in the hundreds of millions.
dostanete sa do stoviek miliónov.
19:26
The tough thing is building the pilot reactor;
Zložitou časťou je vyrobiť pilotný reaktor,
19:28
finding the several billion, finding the regulator, the location
čo predstavuje náklady niekoľko miliárd, nájsť regulátor a miesto,
19:31
that will actually build the first one of these.
kde by sme ho vybudovali.
19:36
Once you get the first one built, if it works as advertised,
Keď sa nám podarí postaviť prvý, a ak bude fungovať tak, ako sa predpokladá,
19:38
then it's just clear as day, because the economics, the energy density,
bude všetko jasné, pretože, ako už vieme, ekonomika a energetický výkon
19:42
are so different than nuclear as we know it.
sú úplne odlišné od jadrovej energie.
19:46
CA: And so, to understand it right, this involves building deep into the ground
CA: Takže, ak som to správne pochopil, zahŕňa to vybudovanie reaktora hlboko pod zemský povrch,
19:48
almost like a vertical kind of column of nuclear fuel,
niečo ako vertikálny stĺpec plný jadrového paliva,
19:52
of this sort of spent uranium,
naplnený vyhoreným uránom,
19:56
and then the process starts at the top and kind of works down?
a potom proces začne hore a postupuje smerom dolu?
19:58
BG: That's right. Today, you're always refueling the reactor,
BG: Presne tak. V súčasnosti pravidelne dopĺňate reaktor palivom,
20:01
so you have lots of people and lots of controls that can go wrong:
čo si vyžaduje veľa ľudí a veľa ovládačov, ktoré sa môžu pokaziť,
20:04
that thing where you're opening it up and moving things in and out,
keď musíte reaktor otvoriť, vyvážať a navážať palivo.
20:07
that's not good.
To nie je dobré.
20:10
So, if you have very cheap fuel that you can put 60 years in --
Takže, ak máte veľmi lacné palivo, ktoré tam môžete uskladniť na 60 rokov –
20:12
just think of it as a log --
berte to ako skládku –
20:17
put it down and not have those same complexities.
dáte ho tam dolu a nemáte už toľko starostí.
20:19
And it just sits there and burns for the 60 years, and then it's done.
A to tam bude iba sedieť a spaľovať sa ďalších 60 rokov, a týmto je to spravené.
20:22
CA: It's a nuclear power plant that is its own waste disposal solution.
CA: Je to taká jadrová elektráreň, ktorá sama rieši otázku vlastného odpadu.
20:27
BG: Yeah. Well, what happens with the waste,
BG: Áno. Ten odpad tam môžete
20:31
you can let it sit there -- there's a lot less waste under this approach --
len tak nechať sedieť – takýmto postupom je oveľa menej odpadu –
20:33
then you can actually take that,
potom ho vlastne môžete vybrať,
20:38
and put it into another one and burn that.
vložiť do iného reaktora a spáliť.
20:40
And we start off actually by taking the waste that exists today,
Začneme odpadom, ktorý už dnes existuje,
20:43
that's sitting in these cooling pools or dry casking by reactors --
ktorý sa nachádza v chladiacich bazénoch alebo v suchých kontajneroch reaktorov.
20:47
that's our fuel to begin with.
To je naše palivo na začiatok.
20:51
So, the thing that's been a problem from those reactors
Takže to, čo bolo problémom v dnešných reaktoroch,
20:53
is actually what gets fed into ours,
je vlastne to, čím my začneme.
20:56
and you're reducing the volume of the waste quite dramatically
Takýmto spôsobom
20:58
as you're going through this process.
dosť dramaticky znížime množstvo odpadu.
21:01
CA: I mean, you're talking to different people around the world
CA: Ale vo svojich prednáškach po celom svete rozprávaš
21:03
about the possibilities here.
o možnostiach budúcnosti.
21:05
Where is there most interest in actually doing something with this?
Kde bol najväčší záujem o tieto technológie?
21:07
BG: Well, we haven't picked a particular place,
BG: Ešte sme nevybrali konkrétne miesto,
21:10
and there's all these interesting disclosure rules about anything that's called "nuclear,"
a keďže sú tu zaujímavé obmedzenia o všetkom, čo je jadrové,
21:13
so we've got a lot of interest,
získali sme veľa záujmu,
21:21
that people from the company have been in Russia, India, China --
že ľudia zo spoločnosti už boli v Rusku, Indii a Číne.
21:23
I've been back seeing the secretary of energy here,
Stretol som sa s tajomníkom pre energiu USA
21:27
talking about how this fits into the energy agenda.
a diskutovali sme o tom, ako toto zapadá do vládneho programu o energii.
21:29
So I'm optimistic. You know, the French and Japanese have done some work.
Som teda optimista. Viete, že Japonci a Francúzi už urobili nejaké práce.
21:33
This is a variant on something that has been done.
Toto je alternatíva niečoho, čo už bolo urobené.
21:36
It's an important advance, but it's like a fast reactor,
Ide o dôležitý pokrok, ale je to niečo ako rýchly reaktor,
21:40
and a lot of countries have built them,
a ten už postavilo veľa krajín.
21:44
so anybody who's done a fast reactor is a candidate to be where the first one gets built.
Takže každý, kto už postavil rýchly reaktor, má právo byť tam, kde sa postaví prvý jadrový.
21:46
CA: So, in your mind, timescale and likelihood
CA: Takže podľa teba, aké je časová rozmedzie a pravdepodobnosť,
21:51
of actually taking something like this live?
kedy niečo také začne skutočne fungovať?
21:56
BG: Well, we need -- for one of these high-scale, electro-generation things
BG: Takže potrebujeme veľmi výkonný elektro-generačný zdroj,
21:59
that's very cheap,
ktorý je veľmi lacný,
22:04
we have 20 years to invent and then 20 years to deploy.
a máme 20 rokov na výrobu a 20 rokov na uvedenie do prevádzky.
22:06
That's sort of the deadline that the environmental models
Toto je konečný termín, ktorý podľa modelov vývoja životného prostredia
22:10
have shown us that we have to meet.
musíme dodržať.
22:15
And, you know, TerraPower, if things go well -- which is wishing for a lot --
Firma Terrapower, ak všetko pôjde podľa plánu, čo je ich veľkým želaním,
22:17
could easily meet that.
by to mohla dosiahnuť.
22:22
And there are, fortunately now, dozens of companies --
Našťastie teraz existujú tucty spoločností,
22:24
we need it to be hundreds --
potrebujeme síce aby ich boli stovky,
22:27
who, likewise, if their science goes well,
ktoré presne ako Terrapower, ak sa ich pokusom bude dariť
22:29
if the funding for their pilot plants goes well,
a ak financovanie ich pilotných tovární bude pokračovať,
22:31
that they can compete for this.
to tiež môžu dokázať.
22:34
And it's best if multiple succeed,
Najlepšie by bolo, ak by ich uspelo niekoľko,
22:36
because then you could use a mix of these things.
pretože by sme mohli potom kombinovať viacero vecí.
22:38
We certainly need one to succeed.
Určite potrebujeme, aby aspoň jeden bol úspešný.
22:41
CA: In terms of big-scale possible game changes,
CA: V celkovom merítku veľkých možných zmien,
22:43
is this the biggest that you're aware of out there?
je táto najväčšia zo všetkých?
22:46
BG: An energy breakthrough is the most important thing.
BG: Prelom v energetike je najdôležitejší.
22:49
It would have been, even without the environmental constraint,
Bol by aj bez environmenlálneho tlaku,
22:53
but the environmental constraint just makes it so much greater.
ale environmentálny tlak to iba robí dôležitejším.
22:55
In the nuclear space, there are other innovators.
V jadrovom svete sú ďalší zlepšovatelia.
23:00
You know, we don't know their work as well as we know this one,
Nepoznáme ich prácu tak dobre ako túto,
23:03
but the modular people, that's a different approach.
ale iný prístup majú ľudia v technológii modulov.
23:06
There's a liquid-type reactor, which seems a little hard,
Napríklad reaktor tekutého typu, ktorý vyzerá ťažko,
23:09
but maybe they say that about us.
ale možno to hovoria aj oni o nás.
23:13
And so, there are different ones,
Takže existujú rôzne postupy,
23:15
but the beauty of this is a molecule of uranium
ale krása spočíva v tom, že molekula uránu
23:18
has a million times as much energy as a molecule of, say, coal,
má miliónkrát viac energie ako povedzme molekula uhlia,
23:21
and so -- if you can deal with the negatives,
a preto, ak dokážete vyriešiť negatíva,
23:25
which are essentially the radiation --
ako je radiácia,
23:28
the footprint and cost, the potential,
ekologický dopad a náklady, potenciál
23:31
in terms of effect on land and various things,
týkajúci sa efektu na zem a na ďalšie veci,
23:34
is almost in a class of its own.
je to takmer o triedu vyššie.
23:36
CA: If this doesn't work, then what?
CA: Čo ak to nebude fungovať, čo potom?
23:40
Do we have to start taking emergency measures
Musíme začať s mimoriadnymi opatreniami,
23:44
to try and keep the temperature of the earth stable?
aby sme udržali teplotu Zeme stabilnú?
23:48
BG: If you get into that situation,
BG: Ak sa v takejto situácii ocitneme,
23:51
it's like if you've been over-eating, and you're about to have a heart attack:
bude to ako keby ste sa prejedli a hrozil vám infarkt.
23:53
Then where do you go? You may need heart surgery or something.
Kam potom pôjdete? Čo ak budete potrebovať operáciu srdca.
23:58
There is a line of research on what's called geoengineering,
Je to smer výskumu, ktorá sa nazýva geoinžinierstvo.
24:02
which are various techniques that would delay the heating
Zahŕňa rôzne techniky na oddialenie zvyšovania teploty
24:06
to buy us 20 or 30 years to get our act together.
o 20 až 30 rokov.
24:09
Now, that's just an insurance policy.
Toto je iba poistka.
24:12
You hope you don't need to do that.
Dúfate, že ju nebudete musieť použiť.
24:14
Some people say you shouldn't even work on the insurance policy
Niektorí ľudia vravia, že na poistku by ste pracovať nemali,
24:16
because it might make you lazy,
lebo zleniviete,
24:18
that you'll keep eating because you know heart surgery will be there to save you.
budete sa prejedať, lebo viete, že operácia srdca vás zachráni.
24:20
I'm not sure that's wise, given the importance of the problem,
Nie som si istý, či je to rozumné, keď vezmeme do úvahy dôležitosť problému,
24:24
but there's now the geoengineering discussion
ale momentálne sa diskutuje o geoinžinierstve
24:27
about -- should that be in the back pocket in case things happen faster,
a o tom, či by sme ho mali mať v zálohe, ak by sa to vyvíjalo rýchlejšie,
24:31
or this innovation goes a lot slower than we expect?
alebo pomalšie ako sa očakáva.
24:35
CA: Climate skeptics: If you had a sentence or two to say to them,
CA: Skeptici klimatických zmien: ako by ste ich presvedčili jednou alebo dvoma vetami,
24:40
how might you persuade them that they're wrong?
že sa mýlia?
24:45
BG: Well, unfortunately, the skeptics come in different camps.
BG: Skeptici, nanešťastie, majú rôzne názory.
24:50
The ones who make scientific arguments are very few.
Takích, ktorí používajú vedecké argumenty, je málo.
24:54
Are they saying that there's negative feedback effects
Hovoria, že existuje efekt negatívnej spätnej väzby,
24:58
that have to do with clouds that offset things?
ktorý súvisí s oblakom, ktorý všetko začal?
25:01
There are very, very few things that they can even say
Je tu veľmi málo argumentov, ktoré môžu použiť,
25:03
there's a chance in a million of those things.
je tu veľmi malá pravdepodobnosť toho, čo tvrdia.
25:06
The main problem we have here, it's kind of like AIDS.
Problém, ktorý máme je podobný problému s AIDS.
25:09
You make the mistake now, and you pay for it a lot later.
Urobíš chybu teraz, ale zaplatíš za ňu až oveľa neskôr.
25:12
And so, when you have all sorts of urgent problems,
Máme veľa naliehavejších problémov,
25:16
the idea of taking pain now that has to do with a gain later,
a táto myšlenka hlása obmedziť sa teraz za cenu budúceho prosperovania -
25:20
and a somewhat uncertain pain thing --
vlastne je to neisté obmedzenie sa.
25:23
in fact, the IPCC report, that's not necessarily the worst case,
V skutočnosti, podľa správy IPCC nejde nutne o najhorší prípad,
25:26
and there are people in the rich world who look at IPCC
a v bohatých častiach sveta sú ľudia, ktotrí sledujú IPCC,
25:32
and say, "OK, that isn't that big of a deal."
a hovoria, že nejde až o taký veľký problém.
25:34
The fact is it's that uncertain part that should move us towards this.
Ale faktom je, že tá neistota okolo je to, čo by nás malo donútiť sa pohnúť.
25:38
But my dream here is that, if you can make it economic,
Mám sen, že pokiaľ tento systém bude výhodný,
25:42
and meet the CO2 constraints,
a splní limity na CO2,
25:45
then the skeptics say, "OK,
tak si skeptici povedia: "Dobre,
25:47
I don't care that it doesn't put out CO2,
je mi jedno, že to neprodukuje CO2,
25:49
I kind of wish it did put out CO2,
tak trochu si prajem, aby to CO2 produkovalo,
25:51
but I guess I'll accept it because it's cheaper than what's come before."
ale asi to príjmem, pretože je to lacnejšie než to predtým."
25:53
(Applause)
(potlesk)
25:57
CA: And so, that would be your response to the Bjorn Lomborg argument,
CA: Takže, čo by bola tvoja odpoveď Bjornovi Lomborgovi na jeho argument o tom,
26:01
that basically if you spend all this energy trying to solve the CO2 problem,
že ak spotrebuješ všetko úsilie na vyriešenie problému s CO2,
26:05
it's going to take away all your other goals
stratíš všetky ďalšie ciele
26:09
of trying to rid the world of poverty and malaria and so forth,
na odstránenie chudoby, malárie a tak ďalej,
26:11
it's a stupid waste of the Earth's resources to put money towards that
že je to hlúpe mrhanie zemskými zdrojmi a investovanie financií,
26:14
when there are better things we can do.
keď je tu viac lepších vecí.
26:18
BG: Well, the actual spending on the R&D piece --
BG: No, oni vlastnia náklady na výskum a vývoj -
26:20
say the U.S. should spend 10 billion a year more than it is right now --
povedzme, že USA by mali utratiť cca o 10 miliárd ročne viac ako teraz -
26:23
it's not that dramatic.
nie sú nijako dramatické.
26:27
It shouldn't take away from other things.
Nemali by byť na úkor iných vecí.
26:29
The thing you get into big money on, and this, reasonable people can disagree,
Keď sa snažíš naliať peniaze niekam, a niekto rozumný s tebou nebude súhlasiť,
26:31
is when you have something that's non-economic and you're trying to fund that --
kde je niečo neekonomické, a ty se to snažíš dotovat,
26:34
that, to me, mostly is a waste.
to je, podľa mňa, plytvanie.
26:37
Unless you're very close and you're just funding the learning curve
Iba ak si veľmi blízko a podporuješ zberanie skuseností,
26:40
and it's going to get very cheap,
ktoré bude vo výsledku velmi lacné.
26:43
I believe we should try more things that have a potential
Ja verím, že by sme mali skúšať viacero vecí s potenciálom
26:45
to be far less expensive.
byť vo výsledku omnoho lacnejší.
26:49
If the trade-off you get into is, "Let's make energy super expensive,"
Pokiaľ to prehodíš a urobíš namiesto toho energiu veľmi drahú,
26:51
then the rich can afford that.
tak si ju budú môcť dovoliť iba bohatí.
26:56
I mean, all of us here could pay five times as much for our energy
Myslím si, že každý z nás tu si môže dovoliť platiť päťnásobne viac za energiu
26:58
and not change our lifestyle.
bez zmeny životného štýlu.
27:01
The disaster is for that two billion.
Ale pre tie 2 miliardy ostatných by to bola katastrofa.
27:03
And even Lomborg has changed.
A dokonca aj sám Lomborg sa trochu zmenil.
27:05
His shtick now is, "Why isn't the R&D getting more discussed?"
Jeho kus je teraz o tom, prečo nie je výzkum a vývoj viac diskutovaný.
27:07
He's still, because of his earlier stuff,
Stále je, kvôli svojemu predchádzajúcemu pôsobeniu,
27:12
still associated with the skeptic camp,
spojovaný s táborom skeptikov,
27:14
but he's realized that's a pretty lonely camp,
ale postupne si uvedomuje, že tam bude čoskoro sám,
27:16
and so, he's making the R&D point.
takže se snaží argumentovať výskumom a vývojom.
27:19
And so there is a thread of something that I think is appropriate.
A tak sme sa dostali k bodu, na ktorom si myslím niečo je.
27:22
The R&D piece, it's crazy how little it's funded.
Je smiešne, ako málo je výskum a vývoj financovaný.
27:27
CA: Well Bill, I suspect I speak on the behalf of most people here
CA: Bill, verím, že hovorím za všetkých,
27:30
to say I really hope your wish comes true. Thank you so much.
keď poviem, že dúfam, že sa tvoje želanie splní. Ďakujem.
27:33
BG: Thank you.
BG: Tiež ďakujem.
27:36
(Applause)
(potlesk)
27:38
Translated by Lenka Mihalkova
Reviewed by Martina Marekova

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com