English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates o energiji: Inovacijama do nule!

Filmed:
4,756,430 views

Na TED2010 Bill Gates otkriva svoju viziju za energetsku budućnost svijeta, opisujući potrebu za "čudima" da bi izbjegli planetarnu katastrofu, i objašnjavajući zašto podržava drastično drugačiji tip nuklearnog reaktora. Traženi cilj? Nulta stopa globalne emisije ugljika do 2050.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk todaydanas about energyenergija and climateklima.
Danas ću govoriti o energiji i klimi.
00:16
And that mightmoć seemčiniti se a bitbit surprisingiznenađujuće because
To se može činiti malo iznenađujuće jer se
00:20
my full-timepuno vrijeme work at the FoundationZaklada is mostlyuglavnom about vaccinescjepiva and seedssjemenke,
moj glavni posao u fondaciji uglavnom vrti oko cjepiva i sjemena,
00:22
about the things that we need to inventizumiti and deliverdostaviti
oko stvari koje trebamo izmisliti i dostaviti
00:27
to help the poorestnajsiromašnija two billionmilijardi liveživjeti better livesživot.
da bismo pomogli da dvije najsiromašnije milijarde žive bolje živote.
00:30
But energyenergija and climateklima are extremelykrajnje importantvažno to these people --
Ali energija i klima su izuzetno važni tim ljudima,
00:35
in factčinjenica, more importantvažno than to anyonebilo tko elsedrugo on the planetplaneta.
u stvari, važniji su njima nego ikome drugome na planetu.
00:40
The climateklima gettinguzimajući worsegore meanssredstva that manymnogi yearsgodina, theirnjihov cropsusjevi won'tnavika growrasti:
Klima se pogoršava, to znači da mnogo godina njihovi usjevi neće roditi.
00:45
There will be too much rainkiša, not enoughdovoljno rainkiša,
Biti će previše kiše, ili premalo kiše.
00:50
things will changepromijeniti in waysnačine
Stvari će se promijeniti na načine
00:53
that theirnjihov fragilelomljiv environmentokolina simplyjednostavno can't supportpodrška.
kakve njihov krhki okoliš jednostavno neće moći podnijeti.
00:55
And that leadsvodi to starvationgladovanje, it leadsvodi to uncertaintynesigurnost, it leadsvodi to unrestnemira.
I to vodi ka gladovanju. To vodi u nesigurnost. To vodi u nemire.
00:59
So, the climateklima changespromjene will be terribleužasan for them.
Znači, klimatske promjene za njih će biti strašne.
01:04
AlsoTakođer, the pricecijena of energyenergija is very importantvažno to them.
Također, za njih je jako važna cijena energije.
01:08
In factčinjenica, if you could pickodabrati just one thing to lowerdonji the pricecijena of,
U stvari, ako biste mogli izabrati samo jednu stvar kojoj ćete sniziti cijenu
01:11
to reducesmanjiti povertysiromaštvo, by fardaleko you would pickodabrati energyenergija.
da bi smanjili siromaštvo, to je uvjerljivo energija.
01:14
Now, the pricecijena of energyenergija has come down over time.
Ipak, cijena energije se snizila tijekom vremena.
01:18
Really advancednapredan civilizationcivilizacija is basedzasnovan on advancesnapredak in energyenergija.
Zaista, napredna civilizacija je bazirana na napredku u energetici.
01:22
The coalugljen revolutionrevolucija fueledgorivo the IndustrialIndustrijske RevolutionRevolucija,
Parna revolucija temeljena na ugljenu pokrenula je industrijsku revoluciju,
01:28
and, even in the 1900s we'veimamo seenvidio a very rapidbrz declineodbiti in the pricecijena of electricityelektricitet,
i, čak i u 1900-tima vidjeli smo veoma nagli pad u cijeni električne energije,
01:32
and that's why we have refrigeratorshladnjaci, air-conditioningklimatizacija,
i zbog toga mi imamo hladnjake, klima uređaje,
01:38
we can make modernmoderan materialsmaterijali and do so manymnogi things.
možemo stvarati moderne materijale i činiti toliko mnogo stvari.
01:41
And so, we're in a wonderfulpredivan situationsituacija with electricityelektricitet in the richbogat worldsvijet.
I tako, imamo predivnu situaciju sa električnom energijom u bogatom svijetu.
01:45
But, as we make it cheaperjeftinije -- and let's go for makingizrađivanje it twicedvaput as cheapjeftino --
Ali, kako ona postaje jeftinija, recimo da postane dvaput jeftinija,
01:52
we need to meetsastati a newnovi constraintograničenje,
trebamo upoznati novo ograničenje,
01:59
and that constraintograničenje has to do with COCO2.
a to ograničenje ima veze sa CO2.
02:01
COCO2 is warmingzagrijavanje the planetplaneta,
CO2 zagrijava planet,
02:05
and the equationjednadžba on COCO2 is actuallyzapravo a very straightforwardiskren one.
a jednadžba o CO2 je zapravo prilično jednostavna.
02:08
If you sumiznos up the COCO2 that getsdobiva emittedemitiraju,
Ako zbrojite sav CO2 koji se ispušta,
02:14
that leadsvodi to a temperaturetemperatura increasepovećati,
to vodi do porasta temperature,
02:18
and that temperaturetemperatura increasepovećati leadsvodi to some very negativenegativan effectsefekti:
a taj porast temperature vodi do nekih veoma negativnih učinaka.
02:21
the effectsefekti on the weathervrijeme; perhapsmožda worsegore, the indirectneizravne effectsefekti,
Učinaka na vrijeme i, možda još i gore, neizravnih učinaka,
02:25
in that the naturalprirodni ecosystemsekosustavi can't adjustprilagoditi to these rapidbrz changespromjene,
u tome da se prirodni ekosustavi ne mogu prilagoditi ovim naglim promjenama,
02:28
and so you get ecosystemekosustav collapsessruši.
i tako dolazi do kolapsa ekosustava.
02:33
Now, the exacttočno amountiznos of how you mapkarta
Sada, točan način kako doći
02:36
from a certainsiguran increasepovećati of COCO2 to what temperaturetemperatura will be
od određenog porasta koncentracije CO2 do koje temperature će to voditi
02:39
and where the positivepozitivan feedbackspovratna sprega are,
i gdje će biti pozitivni učinci,
02:43
there's some uncertaintynesigurnost there, but not very much.
postoji neka nesigurnost oko toga, ali ne prevelika.
02:45
And there's certainlysigurno uncertaintynesigurnost about how badloše those effectsefekti will be,
Sigurno da postoji i nesigurnost o tome koliko loši će biti ovi učinci,
02:48
but they will be extremelykrajnje badloše.
ali biti će ekstremno loši.
02:51
I askedpitao the topvrh scientistsznanstvenici on this severalnekoliko timesputa:
Nekoliko puta sam pitao vrhunske znanstvenike,
02:54
Do we really have to get down to nearblizu zeronula?
trebamo li zbilja ići dolje do oko nulte emisije?
02:56
Can't we just cutrez it in halfpola or a quarterčetvrtina?
Ne možemo li ju samo smanjiti na polovicu ili na četvrtinu?
02:59
And the answerodgovor is that untildo we get nearblizu to zeronula,
A odgovor je bio, dok ne dođemo oko nule,
03:02
the temperaturetemperatura will continuenastaviti to riseustati.
temperature će nastaviti rasti.
03:06
And so that's a bigvelika challengeizazov.
I to je taj veliki izazov.
03:08
It's very differentdrugačiji than sayingizreka "We're a twelve-foot-highdvanaest-noga-visok truckkamion tryingtežak to get underpod a ten-foottri metra bridgemost,
Nije da smo 4 m visok kamion koji pokušava proći ispod 3.5 m visokog mosta
03:10
and we can just sortvrsta of squeezeiscijediti underpod."
pa se možemo takoreći provući ispod.
03:15
This is something that has to get to zeronula.
Ovo je nešto što mora doći do nule.
03:18
Now, we put out a lot of carbonugljen dioxidedioksid everysvaki yeargodina,
E sad, mi svake godine ispuštamo mnogo ugljičnog dioksida,
03:22
over 26 billionmilijardi tonstona.
preko 26 milijardi tona.
03:26
For eachsvaki AmericanAmerički, it's about 20 tonstona;
To je oko 20 tona po svakom Amerikancu.
03:28
for people in poorsiromašan countrieszemlje, it's lessmanje than one tontona.
Za ljude u siromašnim zemljama taj broj iznosi manje od 1 tone.
03:32
It's an averageprosječan of about fivepet tonstona for everyonesvatko on the planetplaneta.
U prosjeku to iznosi oko 5 tona po svakoj osobi na planetu.
03:35
And, somehownekako, we have to make changespromjene
Nekako moramo napraviti promjene
03:39
that will bringdonijeti that down to zeronula.
koje će to smanjiti na nulu.
03:41
It's been constantlykonstantno going up.
Emisija danas stalno raste.
03:44
It's only variousraznovrstan economicekonomski changespromjene that have even flattenedizravnan it at all,
Samo su ju razne ekonomske promjene uspjele malo usporiti,
03:46
so we have to go from rapidlybrzo risingrastući
tako da moramo doći od naglog rasta
03:51
to fallingkoji pada, and fallingkoji pada all the way to zeronula.
do pada, i to pada sve do nule.
03:54
This equationjednadžba has fourčetiri factorsčimbenici,
Ta jednadžba ima četiri faktora.
03:57
a little bitbit of multiplicationmnoženje:
I malo množenja.
03:59
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zeronula,
Znači, na lijevoj strani imamo CO2 kojeg želimo dovesti do nule
04:01
and that's going to be basedzasnovan on the numberbroj of people,
i koji ovisi o broju ljudi,
04:04
the servicesusluge eachsvaki person'sosobe usingkoristeći on averageprosječan,
uslugama koje svaka osoba prosječno koristi,
04:08
the energyenergija on averageprosječan for eachsvaki serviceservis,
prosječnoj energiji po usluzi,
04:11
and the COCO2 beingbiće put out perpo unitjedinica of energyenergija.
i količini CO2 koja se ispušta po jedinici energije.
04:14
So, let's look at eachsvaki one of these
Idemo pogledati svaki od ovih faktora
04:18
and see how we can get this down to zeronula.
da vidimo kako ih možemo dovesti do nule.
04:20
ProbablyVjerojatno, one of these numbersbrojevi is going to have to get prettyprilično nearblizu to zeronula.
Vjerojatno će jedan od ovih brojeva trebati doći poprilično blizu nuli.
04:24
Now that's back from highvisok schoolškola algebraalgebra,
Znam da je to matematika još iz srednje škole,
04:28
but let's take a look.
ali pogledajmo.
04:31
First, we'veimamo got populationpopulacija.
Za početak imamo stanovništvo
04:33
The worldsvijet todaydanas has 6.8 billionmilijardi people.
Danas svijet ima 6.8 milijardi ljudi.
04:35
That's headeds glavom up to about ninedevet billionmilijardi.
Predviđa se da će taj broj rasti do negdje oko 9 milijardi.
04:38
Now, if we do a really great jobposao on newnovi vaccinescjepiva,
E sad, ako napravimo dobar posao sa novim cjepivima,
04:40
healthzdravlje carebriga, reproductivereproduktivni healthzdravlje servicesusluge,
zdravstvenom skrbi, poboljšanjem reproduktivnog zdravlja,
04:44
we could lowerdonji that by, perhapsmožda, 10 or 15 percentposto,
mogli bi smanjiti taj broj za možda 10 ili 15 posto,
04:46
but there we see an increasepovećati of about 1.3.
ali ipak vidimo porast od oko 1.3.
04:50
The seconddrugi factorfaktor is the servicesusluge we use.
Drugi faktor su usluge koje koristimo.
04:54
This encompassesobuhvaća everything:
Ovo obuhvaća sve,
04:57
the foodhrana we eatjesti, clothingodjeća, TVTV, heatinggrijanje.
hranu koju jedemo, odjeću, televiziju, grijanje.
04:59
These are very good things:
To su sve jako dobre stvari,
05:03
gettinguzimajući ridosloboditi of povertysiromaštvo meanssredstva providingpružanje these servicesusluge
a rješiti se siromaštva znači omogućiti ove usluge
05:06
to almostskoro everyonesvatko on the planetplaneta.
gotovo svima na planetu.
05:09
And it's a great thing for this numberbroj to go up.
Zato je odlična stvar podizanje ove vrijednosti.
05:11
In the richbogat worldsvijet, perhapsmožda the topvrh one billionmilijardi,
U bogatom svijetu, možda u najvišoj milijardi,
05:15
we probablyvjerojatno could cutrez back and use lessmanje,
vjerovatno možemo nešto srezati i koristiti manje,
05:17
but everysvaki yeargodina, this numberbroj, on averageprosječan, is going to go up,
ali svake godine će ovaj broj, u prosjeku, rasti,
05:19
and so, over all, that will more than doubledvostruko
i tako će se, na kraju svega više nego udvostručiti
05:23
the servicesusluge deliveredisporučena perpo personosoba.
usluge dostupne po osobi.
05:27
Here we have a very basicosnovni serviceservis:
Ovdje imamo jednu osnovnu uslugu.
05:30
Do you have lightingrasvjeta in your housekuća to be ableu stanju to readčitati your homeworkdomaća zadaća?
Imate li struju u Vašoj kući da možete raditi svoju domaću zadaću,
05:32
And, in factčinjenica, these kidsdjeca don't, so they're going out
ova djeca je nemaju, pa idu vani
05:35
and readingčitanje theirnjihov schoolškola work underpod the streetulica lampssvjetiljke.
i pišu svoje školske zadaće pod uličnim lampama.
05:37
Now, efficiencyefikasnost, E, the energyenergija for eachsvaki serviceservis,
Znači učinkovitost, E, energija po svakoj usluzi,
05:42
here finallykonačno we have some good newsvijesti.
ovdje napokon imamo neke dobre vijesti.
05:46
We have something that's not going up.
Ovdje imamo nešto što neće rasti.
05:48
ThroughKroz variousraznovrstan inventionsizumi and newnovi waysnačine of doing lightingrasvjeta,
Kroz razne izume i druge načine za poboljšanje rasvjete,
05:50
throughkroz differentdrugačiji typesvrste of carsautomobili, differentdrugačiji waysnačine of buildingzgrada buildingsgrađevine --
kroz drugačije tipove automobila, druge načine gradnje zgrada.
05:53
there are a lot of servicesusluge where you can bringdonijeti
Postoje mnoge usluge gdje se može
05:58
the energyenergija for that serviceservis down quitedosta substantiallybitno.
prilično smanjiti energija za nju,
06:01
Some individualpojedinac servicesusluge even bringdonijeti it down by 90 percentposto.
u nekim slučajevima je čak spustiti za 90 posto.
06:05
There are other servicesusluge like how we make fertilizergnojiva,
Postoje druge stvari, na primjer način na koji radimo gnojivo,
06:08
or how we do airzrak transportprijevoz,
ili kako provodimo zračni transport,
06:11
where the roomssobe for improvementpoboljšanje are fardaleko, fardaleko lessmanje.
gdje je prostor za poboljšanje puno, puno manji.
06:13
And so, overallCjelokupni here, if we're optimisticoptimističan,
I tako, ukupno gledajući, ako smo optimistični
06:17
we maysvibanj get a reductionsmanjenje of a factorfaktor of threetri to even, perhapsmožda, a factorfaktor of sixšest.
možemo postići smanjenje tri do čak šest puta.
06:19
But for these first threetri factorsčimbenici now,
Ali za ova tri prva čimbenika,
06:26
we'veimamo goneotišao from 26 billionmilijardi to, at bestnajbolje, maybe 13 billionmilijardi tonstona,
otišli smo od 26 milijardi do, u najboljem slučaju, 13 milijardi tona,
06:29
and that just won'tnavika cutrez it.
i to jednostavno neće proći.
06:34
So let's look at this fourthČetvrta factorfaktor --
Pogledajmo, znači, ovaj četvrti čimbenik-
06:36
this is going to be a keyključ one --
on će biti ključan-
06:38
and this is the amountiznos of COCO2 put out perpo eachsvaki unitjedinica of energyenergija.
a to je količina CO2 ispuštena po svakoj jedinici energije.
06:40
And so the questionpitanje is: Can you actuallyzapravo get that to zeronula?
Pitanje je, na kraju, možemo li zaista spustiti to na nulu?
06:46
If you burnspaliti coalugljen, no.
Ako izgaramo ugljen, ne.
06:50
If you burnspaliti naturalprirodni gasplin, no.
Ako izgaramo prirodni plin, ne.
06:52
AlmostGotovo everysvaki way we make electricityelektricitet todaydanas,
Gotovo svaki način na koji danas proizvodimo električnu energiju,
06:54
exceptosim for the emergingu nastajanju renewablesobnovljivi izvori energije and nuclearnuklearni, putsstavlja out COCO2.
izuzev nuklearnih i rastućih obnovljivih izvora, ispušta CO2.
06:57
And so, what we're going to have to do at a globalglobalno scaleljestvica,
Znači da ćemo na globalnoj razini
07:03
is createstvoriti a newnovi systemsistem.
morati stvoriti novi sustav.
07:06
And so, we need energyenergija miraclesčuda.
I tako, trebaju nam energetska čuda.
07:09
Now, when I use the termtermin "miraclečudo," I don't mean something that's impossiblenemoguće.
Ipak, kada koristim izraz "čudo", ne mislim na nešto nemoguće.
07:11
The microprocessormikroprocesor is a miraclečudo. The personalosobni computerračunalo is a miraclečudo.
Mikroprocesor je čudo. Osobno računalo je čudo.
07:15
The InternetInternet and its servicesusluge are a miraclečudo.
Internet i njegovi servisi su čudo.
07:20
So, the people here have participatedsudjelovao in the creationstvaranje of manymnogi miraclesčuda.
Ljudi ovdje sudjelovali su u stvaranju mnogih čuda.
07:23
UsuallyObično, we don't have a deadlinerok,
Obično nemamo rok
07:28
where you have to get the miraclečudo by a certainsiguran datedatum.
na način da moramo smisliti čudo do nekog određenog datuma.
07:30
UsuallyObično, you just kindljubazan of standstajati by, and some come alonguz, some don't.
Obično samo čekate i neka dođu, a neka ne.
07:32
This is a casespis where we actuallyzapravo have to drivepogon at fullpuni speedubrzati
Ovo je slučaj kada zapravo moramo ići punom brzinom
07:36
and get a miraclečudo in a prettyprilično tighttijesan timelineKronologija.
i doći do čuda u prilično kratkom vremenskom roku.
07:40
Now, I thought, "How could I really captureuhvatiti this?
I tako sam pomislio, kako to zbilja možemo postići?
07:45
Is there some kindljubazan of naturalprirodni illustrationilustracija,
Postoji li neka vrsta prirodne slike,
07:48
some demonstrationdemonstracija that would grabzgrabiti people'snarodno imaginationmašta here?"
neka demonstracija koja bi zaokupila ljudsku maštu?
07:50
I thought back to a yeargodina agoprije when I broughtdonio mosquitoskomaraca,
Otišao sam u mislima prije godinu dana, kada sam donio komarce,
07:55
and somehownekako people enjoyeduživao that.
i ljudi su na neki način uživali u tome.
07:59
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
08:01
It really got them involvedumiješan in the ideaideja of,
To ih je zbilja unijelo u ideju da,
08:03
you know, there are people who liveživjeti with mosquitoskomaraca.
znate, zbilja postoje ljudi koji žive s komarcima.
08:06
So, with energyenergija, all I could come up with is this.
Što se tiče energije, sve što sam mogao smisliti je ovo.
08:09
I decidedodlučio that releasingispuštanje fireflieskrijesnice
Odlučio sam da će puštanje krijesnica
08:14
would be my contributiondoprinos to the environmentokolina here this yeargodina.
biti moj doprinos okolišu ove godine.
08:17
So here we have some naturalprirodni fireflieskrijesnice.
Ovdje imamo prirodne krijesnice
08:21
I'm told they don't bitegristi; in factčinjenica, they mightmoć not even leavenapustiti that jarstaklenka.
Rečeno mi je da ne grizu, u stvari mogle bi čak i ostati u staklenci.
08:24
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
08:27
Now, there's all sortsvrste of gimmickyvarljivi solutionsrješenja like that one,
Danas postoji velik broj ovakvih varljivih rješenja,
08:30
but they don't really adddodati up to much.
ali oni zbilja ne pomažu puno.
08:35
We need solutionsrješenja -- eitherili one or severalnekoliko --
Nama trebaju rješenja, jedno ili više njih,
08:37
that have unbelievablenevjerojatan scaleljestvica
koja imaju nevjerovatnu veličinu
08:41
and unbelievablenevjerojatan reliabilitypouzdanost,
i nevjerovatnu pouzdanost.
08:45
and, althoughiako there's manymnogi directionssmjerovi people are seekingtraži,
i, unatoč tome što ljudi tragaju u mnogim smjerovima,
08:47
I really only see fivepet that can achievepostići the bigvelika numbersbrojevi.
ja vidim samo pet smjerova koji mogu postići ovako velike brojeve.
08:50
I've left out tideplima, geothermalGeotermalna, fusionfuzija, biofuelsbiogoriva.
Izostavio sam energiju plime, geotermalnu energiju, fuziju i biogoriva.
08:54
Those maysvibanj make some contributiondoprinos,
Oni možda mogu dati neki doprinos,
08:59
and if they can do better than I expectočekivati, so much the better,
i ako budu bolji od mojih očekivanja, tim bolje,
09:01
but my keyključ pointtočka here
ali moja je poanta
09:03
is that we're going to have to work on eachsvaki of these fivepet,
u tome da ćemo morati raditi na svakom od ovih pet,
09:05
and we can't give up any of them because they look dauntingobeshrabljujući,
i ne možemo odustati od bilo kojeg od njih jer izgleda obeshrabrujuće,
09:09
because they all have significantznačajan challengesizazovi.
jer svi oni imaju značajne izazove.
09:13
Let's look first at the burningspaljivanje fossilfosil fuelsgoriva,
Pogledajmo prvo izgaranje fosilnih goriva,
09:17
eitherili burningspaljivanje coalugljen or burningspaljivanje naturalprirodni gasplin.
bilo da ložimo ugljen ili prirodni plin.
09:19
What you need to do there, seemsčini se like it mightmoć be simplejednostavan, but it's not,
Ono što trebate učiniti ovdje, čini se jednostavno, ali nije,
09:23
and that's to take all the COCO2, after you've burnedspaljen it, going out the fluedimnih,
je uzeti sav CO2 ispusten nakon izgaranja,
09:26
pressurizestaviti pod pritisak it, createstvoriti a liquidtekući, put it somewherenegdje,
stlačiti ga, pretvoriti u tekućinu, spremiti ga negdje
09:32
and hopenada it staysostaje there.
i nadati se da će ostati ondje.
09:35
Now we have some pilotpilot things that do this at the 60 to 80 percentposto levelnivo,
Danas imamo neke pilot projekte koji čine ovo do 60 ili 80 posto,
09:37
but gettinguzimajući up to that fullpuni percentagepostotak, that will be very trickylukav,
ali podizanje toga na puni postotak, to će biti jako zeznuto,
09:41
and agreeingslažući on where these COCO2 quantitieskoličine should be put will be hardteško,
i dogovaranje o tome gdje bi te količine CO2 trebale biti smještene biti će teško,
09:45
but the toughestnajteži one here is this long-termdugoročno issueizdanje.
ali najteži dio ovdje je dugoročni problem.
09:51
Who'sKoji je going to be sure?
Tko će biti siguran?
09:54
Who'sKoji je going to guaranteejamčiti something that is literallydoslovce billionsmilijarde of timesputa largerveći
Tko će garantirati za nešto što je doslovno milijardu puta veće
09:56
than any typetip of wastegubljenje you think of in termsUvjeti of nuclearnuklearni or other things?
nego bilo koji tip otpada na koji mislite kad govorite o nuklearnom i drugom otpadu?
10:00
This is a lot of volumevolumen.
To je veliki obujam.
10:04
So that's a toughtvrd one.
Znači to je težak problem.
10:07
NextSljedeći would be nuclearnuklearni.
Sljedeća bi bila nuklearna energija.
10:09
It alsotakođer has threetri bigvelika problemsproblemi:
Ona također ima tri velika problema.
10:11
CostTrošak, particularlynaročito in highlyvisoko regulatedregulirane countrieszemlje, is highvisok;
Cijena, osobito u zemljama sa strogo uređenim pravilima, je velika.
10:14
the issueizdanje of the safetysigurnosni, really feelingosjećaj good about nothing could go wrongpogrešno,
Pitanje sigurnosti, da se zbilja osjećamo dobro i da ništa ne može poći krivo,
10:18
that, even thoughiako you have these humanljudski operatorsoperatori,
da, čak i ako imamo ove ljudske operatore,
10:22
that the fuelgorivo doesn't get used for weaponsoružje.
da gorivo ne bude iskorišteno kao oružje.
10:25
And then what do you do with the wastegubljenje?
I na kraju, što uraditi sa otpadom?
10:28
And, althoughiako it's not very largeveliki, there are a lot of concernszabrinutost about that.
i, iako to nisu velike količine, postoji velika zabrinutost oko toga.
10:30
People need to feel good about it.
Ljudi se trebaju osjećati dobro u vezi toga.
10:33
So threetri very toughtvrd problemsproblemi that mightmoć be solvablerješiv,
Znači tri veoma teška problema koja mogu biti rješiva,
10:35
and so, should be workedradio on.
i zato bi se trebalo raditi na njima.
10:40
The last threetri of the fivepet, I've groupedgrupirane togetherzajedno.
Grupirao sam zajedno, ovo zadnje troje od pet.
10:42
These are what people oftenčesto referuputiti to as the renewableobnovljivih izvora sourcesizvori.
Ovo je ono što ljudi često spominju kao obnovljive izvore.
10:45
And they actuallyzapravo -- althoughiako it's great they don't requirezahtijevati fuelgorivo --
A oni zapravo-iako je odlično to što ne trebaju gorivo-
10:49
they have some disadvantagesnedostaci.
oni imaju neke nedostatke.
10:53
One is that the densitygustoća of energyenergija gatheredokupilo in these technologiestehnologije
Jedan je da je gustoća energije prikupljene ovim tehnologijama
10:55
is dramaticallydramatično lessmanje than a powervlast plantbiljka.
dramatično manja nego ona elektrane.
11:01
This is energyenergija farminguzgoj, so you're talkingkoji govori about manymnogi squarekvadrat milesmilja,
Ovo je tzv."energy farming", govorimo o mnogo četvornih milja,
11:03
thousandstisuća of time more areapodručje than you think of as a normalnormalan energyenergija plantbiljka.
područja tisuću puta većem od onoga o čemu mislite kao o normalnoj elektrani.
11:07
AlsoTakođer, these are intermittentpovremeni sourcesizvori.
Također, ovi izvori su nepredvidivi.
11:12
The sunsunce doesn't shinesjaj all day, it doesn't shinesjaj everysvaki day,
Sunce ne sjaji cijeli dan, i ne sjaji svaki dan,
11:15
and, likewisetakođer, the windvjetar doesn't blowudarac all the time.
i, slično, vjetar ne puše cijelo vrijeme.
11:18
And so, if you dependzavisiti on these sourcesizvori,
I tako, ako ovisite o ovim izvorima,
11:21
you have to have some way of gettinguzimajući the energyenergija
morate imati neki način dobivanja energije
11:23
duringza vrijeme those time periodsrazdoblja that it's not availabledostupno.
tijekom tih perioda u kojima nije dostupna.
11:26
So, we'veimamo got bigvelika costcijena challengesizazovi here,
Znači, ovdje imamo velike izazove glede cijene.
11:29
we have transmissionprijenos challengesizazovi:
Imamo izazove u prijenosu energije.
11:32
for exampleprimjer, say this energyenergija sourceizvor is outsideizvan your countryzemlja;
Na primjer, recimo da je taj izvor energije izvan vaše zemlje,
11:34
you not only need the technologytehnologija,
onda vam ne treba samo tehnologija,
11:37
but you have to dealdogovor with the riskrizik of the energyenergija comingdolazak from elsewheredrugdje.
nego se morate nositi sa rizikom zbog energije koja dolazi izvana.
11:39
And, finallykonačno, this storageskladištenje problemproblem.
I na kraju, problem skladištenja.
11:44
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wentotišao throughkroz and lookedgledao at
Da vam prikažem ovo, prošao sam i pogledao
11:46
all the typesvrste of batteriesbaterije that get madenapravljen --
sve vrste baterija koje proizvodimo,
11:49
for carsautomobili, for computersračunala, for phonestelefoni, for flashlightssvjetiljke, for everything --
za automobile, za računala, za mobitele, za baterijske svjetiljke, za sve;
11:52
and comparedu odnosu that to the amountiznos of electricalelektrična energyenergija the worldsvijet usesnamjene,
usporedio sam to sa količinom električne energije koju svijet koristi
11:56
and what I foundpronađeno is that all the batteriesbaterije we make now
i shvatio sam da sve baterije koje sada proizvodimo
12:01
could storedućan lessmanje than 10 minutesminuta of all the energyenergija.
mogu spremiti manje od 10 minuta te energije.
12:05
And so, in factčinjenica, we need a bigvelika breakthroughproboj here,
I tako, zapravo, trebamo veliko otkriće u ovom području,
12:09
something that's going to be a factorfaktor of 100 better
nešto što će biti sto puta bolje
12:12
than the approachespristupi we have now.
nego pristup koji danas imamo.
12:16
It's not impossiblenemoguće, but it's not a very easylako thing.
To nije nemoguće, ali nije tako jednostavno.
12:18
Now, this showspokazuje up when you try to get the intermittentpovremeni sourceizvor
Ovo se javlja kad probate upotrijebiti nepredvidive izore
12:22
to be aboveiznad, say, 20 to 30 percentposto of what you're usingkoristeći.
da budu, recimo, 20 ili 30 posto onoga što koristite.
12:26
If you're countingračunajući on it for 100 percentposto,
Ako računate na njih za sto posto,
12:30
you need an incrediblenevjerojatan miraclečudo batterybaterija.
trebate nevjerojatnu čudesnu bateriju.
12:32
Now, how we're going to go forwardnaprijed on this -- what's the right approachpristup?
Znači, kako ćemo ići dalje; koji je pravi pristup?
12:38
Is it a ManhattanManhattan ProjectProjekt? What's the thing that can get us there?
Je li to Manhattan project? Što je to što nas može odvesti tamo?
12:41
Well, we need lots of companiestvrtke workingrad on this, hundredsstotine.
Pa, trebamo mnogo kompanija koje će raditi na ovome, stotine.
12:45
In eachsvaki of these fivepet pathsstaze, we need at leastnajmanje a hundredstotina people.
Za svaki od ovih pet pristupa trebamo barem sto ljudi.
12:50
And a lot of them, you'llvi ćete look at and say, "They're crazylud." That's good.
I za mnogo njih, pogledat ćete ih i reći da su ludi. To je dobro.
12:53
And, I think, here in the TEDTED groupskupina,
Ja mislim da, ovdje u TED grupi,
12:57
we have manymnogi people who are alreadyveć pursuingslijedeći this.
imamo mnogo ljudi koji veće teže ovome.
13:00
BillBill GrossBruto has severalnekoliko companiestvrtke, includinguključujući one calledzvao eSolareSolar
Bill Gross ima nekoliko tvrtki, uključujući jednu zvanu eSolar
13:04
that has some great solarsolarni thermalToplinska technologiestehnologije.
koja ima odlične solarno-termalne tehnologije.
13:08
VinodSklonost vinu Khosla'sKhosla je investingulaganja in dozensdesetine of companiestvrtke
Vinod Khosla ulaže u desetke kompanija
13:10
that are doing great things and have interestingzanimljiv possibilitiesmogućnosti,
koje rade velike stvari i imaju zanimljive mogućnosti,
13:14
and I'm tryingtežak to help back that.
i pokušavam podržati to.
13:18
NathanNathan MyhrvoldMyhrvold and I actuallyzapravo are backingpotpora a companydruštvo
Nathan Myhrvold i ja zapravo podržavamo kompaniju
13:20
that, perhapsmožda surprisinglyiznenađujuče, is actuallyzapravo takinguzimanje the nuclearnuklearni approachpristup.
koja, možda iznenađujuće, ide na nuklearni pristup.
13:24
There are some innovationsinovacije in nuclearnuklearni: modularmodularni, liquidtekući.
Postoje neke inovacije na polju nuklearne energije: na primjer modularna, tekuća .
13:28
And innovationinovacija really stoppedprestao in this industryindustrija quitedosta some agoprije,
A inovacije u ovoj industriji stale su prije dosta vremena,
13:32
so the ideaideja that there's some good ideasideje layingpolaganje around is not all that surprisingiznenađujuće.
tako da ideja da neke dobre ideje leže okolo i nije toliko iznenađujuća.
13:36
The ideaideja of TerraPowerTerraPower is that, insteadumjesto of burningspaljivanje a partdio of uraniumUran --
Ideja iz Terrapower-a je da, umjesto da izgaramo dio urana,
13:41
the one percentposto, whichkoji is the U235 --
onaj jedan posto koji je U235,
13:47
we decidedodlučio, "Let's burnspaliti the 99 percentposto, the U238."
odlučili smo, idemo izgarati 99 posto, uran 238.
13:50
It is kindljubazan of a crazylud ideaideja.
To je pomalo luda ideja.
13:55
In factčinjenica, people had talkedRazgovarao about it for a long time,
U stvari, ljudi pričaju o tome već dugo vremena,
13:57
but they could never simulatesimulirati properlypropisno whetherda li it would work or not,
ali nikad nisu mogli točno simulirati bi li to radilo ili ne,
14:00
and so it's throughkroz the adventDošašće of modernmoderan supercomputerssuperračunala
i tako se kroz uspon modernih superračunala
14:04
that now you can simulatesimulirati and see that, yes,
sada to može simulirati i vidjeti da bi,
14:07
with the right material'smaterijal je approachpristup, this looksizgled like it would work.
sa pravim materijalima i pristupom, ova ideja izgleda radila.
14:09
And, because you're burningspaljivanje that 99 percentposto,
I zbog toga što izgarate tih 99 posto,
14:15
you have greatlyveoma improvedpoboljšan costcijena profileProfil.
značajno ste poboljšali cijenu.
14:18
You actuallyzapravo burnspaliti up the wastegubljenje, and you can actuallyzapravo use as fuelgorivo
Zapravo izgarate otpad, i možete koristiti kao gorivo
14:22
all the leftoverpreostatak wastegubljenje from today'sdanas je reactorsreaktora.
sve ostatke iz današnjih reaktora.
14:26
So, insteadumjesto of worryingzabrinjavajući about them, you just take that. It's a great thing.
I tako, umjesto da se brinete zbog toga, koristite ga. To je odlična stvar.
14:29
It breathesdiše this uraniumUran as it goeside alonguz, so it's kindljubazan of like a candlesvijeća.
Udiše ovaj uran dok djeluje. Kao neka vrsta svijeće.
14:34
You can see it's a logklada there, oftenčesto referreduputiti to as a travelingputujući waveval reactorreaktor.
Možete vidjeti ovaj valjak ovdje, često se spominje kao reaktor putujućih valova.
14:38
In termsUvjeti of fuelgorivo, this really solvesrješava the problemproblem.
Ako govorimo o gorivu, ovo zbilja rješava problem.
14:42
I've got a pictureslika here of a placemjesto in KentuckyKentucky.
Ovdje imam sliku mjesta u Kentuckyu.
14:46
This is the leftoverpreostatak, the 99 percentposto,
Ovo je ostatak goriva, 99 posto,
14:49
where they'vešto ga do takenpoduzete out the partdio they burnspaliti now,
iz kojeg su izvukli dio koji danas troše,
14:51
so it's calledzvao depletediscrpljena uraniumUran.
pa se zove osiromašeni uran.
14:53
That would powervlast the U.S. for hundredsstotine of yearsgodina.
Ovo bi pokretalo SAD stotinama godina.
14:55
And, simplyjednostavno by filteringfiltriranje seawatermorska voda in an inexpensivejeftin processpostupak,
I samo kroz filtriranje morske vode u jeftinom postupku,
14:58
you'dti bi have enoughdovoljno fuelgorivo for the entirečitav lifetimedoživotno of the restodmor of the planetplaneta.
dobili biste dovoljno goriva za cijeli preostali vijek planeta.
15:01
So, you know, it's got lots of challengesizazovi aheadnaprijed,
Znate, ovo ima mnoge izazove pred sobom,
15:06
but it is an exampleprimjer of the manymnogi hundredsstotine and hundredsstotine of ideasideje
ali je primjer mnogih stotina i stotina ideja
15:10
that we need to movepotez forwardnaprijed.
koje trebamo da krenemo naprijed.
15:15
So let's think: How should we measuremjera ourselvessebe?
Razmislimo, kako da se ocjenimo?
15:18
What should our reportizvješće cardkartica look like?
Kako bi naš izvještaj trebao izgledati?
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
Dođimo do te točke do koje trebamo doći
15:24
and then look at the intermediatesrednji.
i onda pogledajmo sredinu.
15:27
For 2050, you've heardčuo manymnogi people talk about this 80 percentposto reductionsmanjenje.
Čuli ste mnoge ljude kako govore o tom 80% smanjenju do 2050.
15:29
That really is very importantvažno, that we get there.
To je zbilja važno, da dođemo do toga.
15:34
And that 20 percentposto will be used up by things going on in poorsiromašan countrieszemlje,
A onih 20 posto biti će korišteno za zbivanja u siromašnim zemljama
15:38
still some agriculturepoljoprivreda,
i nešto zemljoradnje.
15:42
hopefullynadajmo se we will have cleanedočišćeni up forestryšumarstvo, cementcement.
Nadamo se da ćemo do tada rješiti problem šumarstva, cementa.
15:44
So, to get to that 80 percentposto,
Znači, da bi došli do tih 80 posto,
15:48
the developedrazvijen countrieszemlje, includinguključujući countrieszemlje like ChinaKina,
razvijene zemlje, uključujući i zemlje poput Kine,
15:51
will have had to switchprekidač theirnjihov electricityelektricitet generationgeneracija altogethersve u svemu.
će morati promijeniti svoju cjelokupnu električnu generaciju.
15:55
So, the other graderazred is: Are we deployinguvođenje this zero-emissionnulte emisije technologytehnologija,
Druga stvar je razvijamo li mi tu tehnologiju nulte emisije,
16:00
have we deployedrazmještene it in all the developedrazvijen countrieszemlje
jesmo li je razvili u svim razvijenim zemljama
16:06
and we're in the processpostupak of gettinguzimajući it elsewheredrugdje?
i jesmo li u procesu širenja te tehnologije.
16:08
That's supersuper importantvažno.
To je jako važno.
16:11
That's a keyključ elementelement of makingizrađivanje that reportizvješće cardkartica.
To je ključni element u izradi tog izvještaja.
16:13
So, backingpotpora up from there, what should the 2020 reportizvješće cardkartica look like?
Znači, da se vratimo natrag, kako bi izvještaj iz 2020. trebao izgledati?
16:17
Well, again, it should have the two elementselementi.
On bi, također, trebao imati dva elementa.
16:22
We should go throughkroz these efficiencyefikasnost measuresmjere to startpočetak gettinguzimajući reductionssmanjenja:
Trebali bismo proći kroz mjere učinkovitosti da dođemo do ušteda.
16:24
The lessmanje we emitemitiraju, the lessmanje that sumiznos will be of COCO2,
Što manje ispuštamo, manja će biti količina CO2,
16:28
and, thereforestoga, the lessmanje the temperaturetemperatura.
i, uslijed toga, temperatura će biti niža.
16:31
But in some waysnačine, the graderazred we get there,
Ali na neki način, ocjena koju dobijemo ovdje,
16:33
doing things that don't get us all the way to the bigvelika reductionssmanjenja,
čineći stvari koje nas ne dovode do konačne velike uštede,
16:36
is only equallyjednako, or maybe even slightlymalo lessmanje, importantvažno than the other,
je jednako, ili čak i malo manje važna, od druge ocjene,
16:40
whichkoji is the piecekomad of innovationinovacija on these breakthroughsproboji.
one za inovacije koje će postići napredak.
16:44
These breakthroughsproboji, we need to movepotez those at fullpuni speedubrzati,
Trebamo taj napredak da krenemo punom brzinom,
16:48
and we can measuremjera that in termsUvjeti of companiestvrtke,
a to možemo mjeriti u broju kompanija,
16:51
pilotpilot projectsprojekti, regulatoryregulatorni things that have been changedpromijenjen.
novih projekata, regulacija koje su se promjenile.
16:54
There's a lot of great booksknjige that have been writtennapisan about this.
Mnoge su sjajne knjige napisane o ovome.
16:57
The AlAl GoreGore bookrezervirati, "Our ChoiceIzbor"
Al Gore - "Our choice" ("Naš izbor")
17:00
and the DavidDavid McKayMcKay bookrezervirati, "SustainableOdrživog EnergyEnergije WithoutBez the HotVruće AirKlima."
knjiga Davida McKaya "Sustainable Energy Without the Hot Air" ("Održiva energija - bez brbljanja")
17:03
They really go throughkroz it and createstvoriti a frameworkokvir
One zbilja ulaze u taj problem i kreiraju okvir
17:06
that this can be discussedraspravljati broadlyširoko,
o tome da možemo govoriti o ovome u širokim krugovima,
17:09
because we need broadširok backingpotpora for this.
jer nam za ovo treba velika potpora.
17:11
There's a lot that has to come togetherzajedno.
Mnoge se stvari moraju posložiti.
17:14
So this is a wishželja.
Tako da je ovo želja.
17:16
It's a very concretebeton wishželja that we inventizumiti this technologytehnologija.
Veome stvarna želja je da izumimo ovu tehnologiju.
17:18
If you gavedali me only one wishželja for the nextSljedeći 50 yearsgodina --
Da imam samo jednu želju za sljedećih 50 godina,
17:22
I could pickodabrati who'stko je presidentpredsjednik,
mogu izabrati tko će biti predsjednik,
17:25
I could pickodabrati a vaccinecjepivo, whichkoji is something I love,
mogu izabrati cjepiva, a to je nešto što volim,
17:27
or I could pickodabrati that this thing
ili mogu izabrati da ova stvar,
17:30
that's halfpola the costcijena with no COCO2 getsdobiva inventedizumio --
a to je smanjenje cijene energije za pola bez izbacivanja CO2, bude izmišljena,
17:32
this is the wishželja I would pickodabrati.
to je želja koju bih odabrao.
17:36
This is the one with the greatestnajveći impactudar.
To je želja sa najvećim utjecajem.
17:38
If we don't get this wishželja,
Ako ne dobijemo ovu želju
17:40
the divisionpodjela betweenizmeđu the people who think shortkratak termtermin and long termtermin will be terribleužasan,
rascjep između ljudi koji misle na duge i kratke staze biti će strašan,
17:42
betweenizmeđu the U.S. and ChinaKina, betweenizmeđu poorsiromašan countrieszemlje and richbogat,
između SAD-a i Kine, između bogatih i siromašnih zemalja,
17:46
and mostnajviše of all the livesživot of those two billionmilijardi will be fardaleko worsegore.
a najgore je da će život one najsiromašnije dvije milijarde biti značajno lošiji.
17:49
So, what do we have to do?
Onda, što trebamo učiniti?
17:54
What am I appealingprivlačan to you to stepkorak forwardnaprijed and drivepogon?
Što vam nudim da istupite i pokrenete se?
17:56
We need to go for more researchistraživanje fundingfinanciranje.
Treba nam više novca za financiranje istraživanja.
18:01
When countrieszemlje get togetherzajedno in placesmjesta like CopenhagenCopenhagen,
Kada se zemlje skupe na skupovima poput Kopenhagena
18:04
they shouldn'tne treba just discussraspravljati the COCO2.
ne bi trebali raspravljati samo o CO2.
18:06
They should discussraspravljati this innovationinovacija agendadnevni red,
Trebali bi raspravljati o ovom inovativnom pokretu,
18:09
and you'dti bi be stunnedZapanjen at the ridiculouslysmiješno lownizak levelsrazina of spendingtrošenje
a bili biste zapanjeni koliko je smješno mala potrošnja
18:11
on these innovativeinovativan approachespristupi.
na ove inovativne pristupe.
18:16
We do need the markettržište incentivespoticaji -- COCO2 taxporez, capkapa and tradetrgovina --
Trebamo burzovne poticaje, poreze na CO2, ograničenja i trgovinu,
18:18
something that getsdobiva that pricecijena signalsignal out there.
nešto što će pokazati tu cijenu uspjeha.
18:22
We need to get the messageporuka out.
Trebamo proširiti poruku.
18:25
We need to have this dialoguedijalog be a more rationalracionalan, more understandableRazumljivo dialoguedijalog,
Potreban nam je racionalniji dijalog, dijalog koji se lakše razumije,
18:27
includinguključujući the stepskoraci that the governmentvlada takes.
uključujući i korake koje poduzima vlada.
18:30
This is an importantvažno wishželja, but it is one I think we can achievepostići.
To je važna želja, ali mislim da je to želja koju možemo ispuniti.
18:33
Thank you.
Hvala Vam.
18:37
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
18:39
Thank you.
Hvala Vam.
18:50
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. Thank you.
Chris Anderson: Hvala. Hvala.
18:52
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
18:54
Thank you. So to understandrazumjeti more about TerraPowerTerraPower, right --
Hvala ti. Samo da malo bolje shvatim ovaj Terrapower projekt, znači -
18:59
I mean, first of all, can you give a senseosjećaj of what scaleljestvica of investmentulaganje this is?
Mislim, za početak, možeš li nam dati neku procjenu o veličini ove investicije?
19:05
BilBil GatesVrata: To actuallyzapravo do the softwaresoftver, buykupiti the supercomputersuperračunalo,
Bill Gates: Sam program, kupnja superračunala,
19:10
hirenajam all the great scientistsznanstvenici, whichkoji we'veimamo doneučinio,
zapošljavanje svih sjajnih znanstvenika, što smo već učinili,
19:14
that's only tensdeseci of millionsmilijuni,
to je samo desetak milijuna,
19:16
and even oncejednom we testtest our materialsmaterijali out in a Russianruski reactorreaktor
i čak kad testiramo naš materijal u ruskom reaktoru
19:19
to make sure that our materialsmaterijali work properlypropisno,
da se uvjerimo da radi ispravno,
19:22
then you'llvi ćete only be up in the hundredsstotine of millionsmilijuni.
onda ćemo govoriti samo o stotinama milijuna.
19:26
The toughtvrd thing is buildingzgrada the pilotpilot reactorreaktor;
Težak dio je gradnja probnog reaktora,
19:28
findingnalaz the severalnekoliko billionmilijardi, findingnalaz the regulatorregulatora, the locationmjesto
prikupljanje nekoliko milijardi, traženje pravila, lokacije
19:31
that will actuallyzapravo buildizgraditi the first one of these.
na kojoj će se zapravo izgraditi prvi takav reaktor
19:36
OnceJednom you get the first one builtizgrađen, if it worksdjela as advertisedreklamirao,
Jednom kad se taj prvi izgradi, ako bude radio kao što je planirano,
19:38
then it's just clearčisto as day, because the economicsekonomija, the energyenergija densitygustoća,
onda je sve jasno kao dan, jer su ekonomičnost i gustoća energije
19:42
are so differentdrugačiji than nuclearnuklearni as we know it.
znatno drugačiji od onih nuklearki koje znamo.
19:46
CACA: And so, to understandrazumjeti it right, this involvesuključuje buildingzgrada deepduboko into the groundtlo
CA: Znači, da vidim jesam li shvatio, to uključuje kopanje duboko u zemlju,
19:48
almostskoro like a verticalvertikala kindljubazan of columnkolona of nuclearnuklearni fuelgorivo,
gotovo nešto kao okomiti stupac nuklearnog goriva,
19:52
of this sortvrsta of spentpotrošen uraniumUran,
tog potrošenog i osiromašenog urana,
19:56
and then the processpostupak startspočinje at the topvrh and kindljubazan of worksdjela down?
a potom postupak počinje na vrhu i napreduje prema dnu?
19:58
BGBG: That's right. TodayDanas, you're always refuelingdopunjavanje gorivom the reactorreaktor,
BG: To je točno. Danas stalno punite reaktore,
20:01
so you have lots of people and lots of controlskontrole that can go wrongpogrešno:
tako da imate mnogo ljudi i mnogo stvari koje mogu poći krivo,
20:04
that thing where you're openingotvor it up and movingkreće things in and out,
to kada otvarate reaktor i mičete stvari van i unutra.
20:07
that's not good.
To nije dobro.
20:10
So, if you have very cheapjeftino fuelgorivo that you can put 60 yearsgodina in --
Tako da ako imate veoma jeftino gorivo koje možete staviti unutra na 60 godina -
20:12
just think of it as a logklada --
mislite o tome kao o cjepanici -
20:17
put it down and not have those sameisti complexitiessloženost.
stavite ga dolje i nemate svu tu složenost.
20:19
And it just sitssjedi there and burnsopekline for the 60 yearsgodina, and then it's doneučinio.
I ono samo tamo stoji i izgara šezdeset godina dok nije gotovo.
20:22
CACA: It's a nuclearnuklearni powervlast plantbiljka that is its ownvlastiti wastegubljenje disposalna raspolaganju solutionriješenje.
CA: To je nukleana elektrana koja je svoje vlastitio rješenje za zbrinjavanje otpada.
20:27
BGBG: Yeah. Well, what happensdogađa se with the wastegubljenje,
BG: Da. Mislim, što se događa s otpadom,
20:31
you can let it sitsjediti there -- there's a lot lessmanje wastegubljenje underpod this approachpristup --
možete ga pustiti da stoji tamo - mnogo je manje otpada na ovakav način -
20:33
then you can actuallyzapravo take that,
onda zapravo možete uzeti to
20:38
and put it into anotherjoš one and burnspaliti that.
i staviti ga u drugi reaktor i iskoristiti.
20:40
And we startpočetak off actuallyzapravo by takinguzimanje the wastegubljenje that existspostoji todaydanas,
A počinjemo zapravo uzimajući otpad koji postoji danas,
20:43
that's sittingsjedenje in these coolinghlađenje poolsbazeni or drysuho caskingcasking by reactorsreaktora --
koji je u tim bazenima za hlađenje ili suhim skladištima uz reaktore.
20:47
that's our fuelgorivo to beginpočeti with.
To je gorivo s kojim počinjemo.
20:51
So, the thing that's been a problemproblem from those reactorsreaktora
Znači stvar koja je bila problem tih reaktora
20:53
is actuallyzapravo what getsdobiva fedhranjen into oursnaša,
je ono što zapravo pogoni naše,
20:56
and you're reducingsmanjivanje the volumevolumen of the wastegubljenje quitedosta dramaticallydramatično
i prilično dramatično smanjujete količinu otpada
20:58
as you're going throughkroz this processpostupak.
kako prolazite kroz ovaj postupak.
21:01
CACA: I mean, you're talkingkoji govori to differentdrugačiji people around the worldsvijet
CA: U svojim razgovorima sa raznim ljudima diljem svijeta
21:03
about the possibilitiesmogućnosti here.
o mogućnostima ovog postupka,
21:05
Where is there mostnajviše interestinteres in actuallyzapravo doing something with this?
gdje su najviše zainteresirani da stvarno naprave nešto ovakvo?
21:07
BGBG: Well, we haven'tnisu pickedizabran a particularposebno placemjesto,
BG: Pa, nismo izabrali određeno mjesto,
21:10
and there's all these interestingzanimljiv disclosureotkrivanje rulespravila about anything that's calledzvao "nuclearnuklearni,"
a tu su i sva ta zanimljiva pravila o razotkrivanju svega što se naziva nuklearnim,
21:13
so we'veimamo got a lot of interestinteres,
tako da imamo mnogo interesa,
21:21
that people from the companydruštvo have been in RussiaRusija, IndiaIndija, ChinaKina --
ljudi iz tvrtke bili su u Rusiji, Indiji i Kini.
21:23
I've been back seeingvidim the secretarytajnica of energyenergija here,
Bio sam kod ovdašnjeg tajnika za energiju,
21:27
talkingkoji govori about how this fitsodgovara into the energyenergija agendadnevni red.
govoreći o tome kako se ovo uklapa u energetsku politiku.
21:29
So I'm optimisticoptimističan. You know, the Frenchfrancuski and Japanesejapanski have doneučinio some work.
Tako da sam optimističan. Znate da su Francuzi i Japanci napravili nešto posla.
21:33
This is a variantvarijanta on something that has been doneučinio.
To je varijanta za nešto što je već napravljeno.
21:36
It's an importantvažno advancenapredovati, but it's like a fastbrzo reactorreaktor,
To je važan napredak, ali je poput brzog reaktora,
21:40
and a lot of countrieszemlje have builtizgrađen them,
a mnoge zemlje su ih izgradile,
21:44
so anybodyiko who'stko je doneučinio a fastbrzo reactorreaktor is a candidatekandidat to be where the first one getsdobiva builtizgrađen.
tako da je svatko tko je napravio brzi reaktor kandidat za gradnju prvog reaktora.
21:46
CACA: So, in your mindum, timescaleVremenska skala and likelihoodvjerojatnost
CA: Znači, po tvom mišljenju, vremenska skala i vjerojatnost
21:51
of actuallyzapravo takinguzimanje something like this liveživjeti?
da se nešto ovakvo zbilja poduzme su dobre?
21:56
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scalesveobuhvatne, electro-generationelektro-generacije things
BG: Pa, recimo, za jednog od tih naprednih elektro-generatora
21:59
that's very cheapjeftino,
koji moraju biti veoma jeftini,
22:04
we have 20 yearsgodina to inventizumiti and then 20 yearsgodina to deployuvođenje.
imamo 20 godina da ih izumimo i onda 20 godina da ih stavimo u upotrebu.
22:06
That's sortvrsta of the deadlinerok that the environmentalekološki modelsmodeli
To je neka vrsta krajnjeg roka koji su nam modeli okoliša
22:10
have shownprikazan us that we have to meetsastati.
pokazali da ih se moramo držati.
22:15
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichkoji is wishingkoji žele for a lot --
I, znate, Terrapower, ako stvari prođu u najboljem redu, što svi jako želimo,
22:17
could easilylako meetsastati that.
bi lako mogao zadovoljiti taj rok.
22:22
And there are, fortunatelysrećom now, dozensdesetine of companiestvrtke --
Danas, srećom, postoje deseci kompanija,
22:24
we need it to be hundredsstotine --
ali nama trebaju stotine kompanija,
22:27
who, likewisetakođer, if theirnjihov scienceznanost goeside well,
koje će se, također, ako njihove ideje prođu dobro,
22:29
if the fundingfinanciranje for theirnjihov pilotpilot plantsbilje goeside well,
ako bude uspješnog financiranja njihovih probnih projekata,
22:31
that they can competekonkurirati for this.
moći natjecati u postizanju tog cilja.
22:34
And it's bestnajbolje if multiplevišekratnik succeeduspjeti,
Najbolje bi bilo ako više njih uspije,
22:36
because then you could use a mixmiješati of these things.
zato jer onda možete koristiti mješavinu svih tih stvari.
22:38
We certainlysigurno need one to succeeduspjeti.
Definitivno nam treba jedna koja će uspjeti.
22:41
CACA: In termsUvjeti of big-scalevelikih razmjera possiblemoguće gameigra changespromjene,
CA: Ako govorimo o velikoj promjeni u "načinu igre",
22:43
is this the biggestnajveći that you're awaresvjestan of out there?
je li ovo najveća moguća koja postoji, a za koju Vi znate?
22:46
BGBG: An energyenergija breakthroughproboj is the mostnajviše importantvažno thing.
BG: Veliki napredak u energetici je najvažnija stvar.
22:49
It would have been, even withoutbez the environmentalekološki constraintograničenje,
Bilo bi tako i bez ekoloških problema,
22:53
but the environmentalekološki constraintograničenje just makesmarke it so much greaterviše.
ali ekološki problemi samo uvećavaju njegov značaj.
22:55
In the nuclearnuklearni spaceprostor, there are other innovatorsinovatori.
Postoje i druge inovacije, ako govorimo o nuklearnoj energiji.
23:00
You know, we don't know theirnjihov work as well as we know this one,
Znate, ne znamo njihov rad tako dobro kao ovaj ovdje,
23:03
but the modularmodularni people, that's a differentdrugačiji approachpristup.
ali modularni tip reaktora, to je drugačiji pristup.
23:06
There's a liquid-typetekućine tipa reactorreaktor, whichkoji seemsčini se a little hardteško,
Postoji i tekući tip reaktora, koji se čini malo teži,
23:09
but maybe they say that about us.
ali možda to oni govore za nas.
23:13
And so, there are differentdrugačiji onesone,
I tako, postoje mnogi pristupi,
23:15
but the beautyljepota of this is a moleculemolekula of uraniumUran
ali ljepota svega je u tome da molekula urana
23:18
has a millionmilijuna timesputa as much energyenergija as a moleculemolekula of, say, coalugljen,
ima milijun puta više energije nego recimo molekula ugljena,
23:21
and so -- if you can dealdogovor with the negativesnegative,
i na taj način, ako se možemo nositi sa negativnim stranama,
23:25
whichkoji are essentiallyu srži the radiationradijacija --
koje su u osnovi zračenje,
23:28
the footprintotisak stopala and costcijena, the potentialpotencijal,
utjecaj na okoliš i cijena; potencijal
23:31
in termsUvjeti of effectposljedica on landzemljište and variousraznovrstan things,
na razini učinka na okoliš i ostalim stvarima
23:34
is almostskoro in a classklasa of its ownvlastiti.
jest gotovo klasa za sebe.
23:36
CACA: If this doesn't work, then what?
CA: A ako ovo ne bude radilo, što tada?
23:40
Do we have to startpočetak takinguzimanje emergencyhitan measuresmjere
Trebamo li početi sa izvanrednim mjerama
23:44
to try and keep the temperaturetemperatura of the earthZemlja stablestabilan?
da pokušamo održati temperaturu Zemlje stabilnom?
23:48
BGBG: If you get into that situationsituacija,
BG: Ako dođe do te situacije,
23:51
it's like if you've been over-eating-jesti, and you're about to have a heartsrce attacknapad:
to je kao da ste se prežderavali i sada vam prijeti srčani udar.
23:53
Then where do you go? You maysvibanj need heartsrce surgerykirurgija or something.
Gdje onda idete? Tada trebate operaciju srca ili nešto drugo.
23:58
There is a linecrta of researchistraživanje on what's calledzvao geoengineeringgeoengineering,
Postolji polje koje se zove geoinžinjering
24:02
whichkoji are variousraznovrstan techniquesTehnike that would delayodgoditi the heatinggrijanje
koje se sastoji od raznih tehnika koje bi odgodile zagrijavanje
24:06
to buykupiti us 20 or 30 yearsgodina to get our actčin togetherzajedno.
te nam kupile 20 ili 30 godina da se saberemo.
24:09
Now, that's just an insuranceosiguranje policypolitika.
Ipak, to je tu samo za osiguranje.
24:12
You hopenada you don't need to do that.
Nadamo se da to nećemo trebati koristiti.
24:14
Some people say you shouldn'tne treba even work on the insuranceosiguranje policypolitika
Neki ljudi govore da ne bi trebali uopće raditi na tom osiguranju
24:16
because it mightmoć make you lazylijeni,
jer nas može učiniti lijenima,
24:18
that you'llvi ćete keep eatingjelo because you know heartsrce surgerykirurgija will be there to saveuštedjeti you.
na način da ćete nastaviti jesti jer znate da će vas operacija spasiti.
24:20
I'm not sure that's wisemudar, givendan the importancevažnost of the problemproblem,
Nisam siguran koliko je to mudro ako uvidimo važnost problema,
24:24
but there's now the geoengineeringgeoengineering discussionrasprava
ali danas postoji rasprava među geoinžinjerima
24:27
about -- should that be in the back pocketdžep in casespis things happendogoditi se fasterbrže,
o tome treba li ovaj pristup biti u pričuvi za slučaj da se stvari ubrzaju,
24:31
or this innovationinovacija goeside a lot slowersporije than we expectočekivati?
ili će taj pristup ići mnogo sporije nego što mi očekujemo.
24:35
CACA: ClimateKlime skepticsskeptici: If you had a sentencekazna or two to say to them,
CA: Skeptici u vezi klimatskih promjena: ako im možete reći rečenicu ili dvije,
24:40
how mightmoć you persuadeuvjeriti them that they're wrongpogrešno?
kako bi ih mogli uvjeriti da su u krivu?
24:45
BGBG: Well, unfortunatelynažalost, the skepticsskeptici come in differentdrugačiji campskampovi.
BG: Nažalost, skeptici dolaze sa različitih strana.
24:50
The onesone who make scientificznanstvena argumentsargumenti are very fewnekoliko.
Vrlo je malo onih koji daju znanstvene argumente.
24:54
Are they sayingizreka that there's negativenegativan feedbackpovratna veza effectsefekti
Govore li oni da postoje negativni povratni efekti
24:58
that have to do with cloudsoblaci that offsetpomak things?
koji utječu na oblake i remete stvari?
25:01
There are very, very fewnekoliko things that they can even say
Postoji malo, jako malo stvari za koje oni mogu uopće reći
25:03
there's a chanceprilika in a millionmilijuna of those things.
da postoji jedan u milijun šansa da se dogode.
25:06
The mainglavni problemproblem we have here, it's kindljubazan of like AIDSAIDS-A.
Glavni problem koji imamo je nešto poput AIDS-a.
25:09
You make the mistakepogreška now, and you payplatiti for it a lot laterkasnije.
Pogriješite danas i platite za to mnogo kasnije.
25:12
And so, when you have all sortsvrste of urgenthitan problemsproblemi,
I tako, kada govorimo o svim oblicima hitnih problema,
25:16
the ideaideja of takinguzimanje painbol now that has to do with a gaindobit laterkasnije,
ideja je prihvaćanje žrtve danas koja vodi do dobitka kasnije -
25:20
and a somewhatnešto uncertainnesiguran painbol thing --
još k tome i nesigurne žrtve.
25:23
in factčinjenica, the IPCCIPCC reportizvješće, that's not necessarilyobavezno the worstnajgori casespis,
U stvari, u izvještaju Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) to nije najgora stvar,
25:26
and there are people in the richbogat worldsvijet who look at IPCCIPCC
i postoje ljudi u bogatom svijetu koji gledaju IPCC
25:32
and say, "OK, that isn't that bigvelika of a dealdogovor."
i kažu, dobro, to nije tako velik problem.
25:34
The factčinjenica is it's that uncertainnesiguran partdio that should movepotez us towardsza this.
Stvar je u tome da nas je ovaj nesigurni dio trebao gurati naprijed.
25:38
But my dreamsan here is that, if you can make it economicekonomski,
Ali moj san je da, ako ga možemo učiniti ekonomičnim,
25:42
and meetsastati the COCO2 constraintsograničenja,
i biti unutar ograničenja CO2,
25:45
then the skepticsskeptici say, "OK,
skeptici će reći, u redu,
25:47
I don't carebriga that it doesn't put out COCO2,
nije me briga što ne ispušta CO2,
25:49
I kindljubazan of wishželja it did put out COCO2,
čak bi i htio da ispušta CO2,
25:51
but I guessnagađati I'll acceptprihvatiti it because it's cheaperjeftinije than what's come before."
ali mislim da ću ga prihvatiti jer je jeftiniji nego ono što je bilo prije.
25:53
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
25:57
CACA: And so, that would be your responseodgovor to the BjornBjorn LomborgLomborg argumentargument,
CA: Znači to bi bio Vaš odgovor na izjavu Bjorna Lomborga
26:01
that basicallyu osnovi if you spendprovesti all this energyenergija tryingtežak to solveriješiti the COCO2 problemproblem,
da ćete, ako ulažete sve svoje napore u pokušaje rješavanja poblema sa CO2,
26:05
it's going to take away all your other goalsciljevi
zaboraviti sve druge ciljeve
26:09
of tryingtežak to ridosloboditi the worldsvijet of povertysiromaštvo and malariamalarija and so forthdalje,
poput iskorjenjivanja siromaštva, malarije i tako dalje;
26:11
it's a stupidglup wastegubljenje of the Earth'sZemlja je resourcesresursi to put moneynovac towardsza that
te da je glup gubitak Zemljinih resursa ulagati novac u to
26:14
when there are better things we can do.
kad postoje bolje stvari koje možemo učiniti.
26:18
BGBG: Well, the actualstvaran spendingtrošenje on the R&D piecekomad --
BG: Zapravo, trošak na istraživanje i razvoj -
26:20
say the U.S. should spendprovesti 10 billionmilijardi a yeargodina more than it is right now --
recimo da bi SAD trebale trošiti 10 milijardi na godinu više nego danas -
26:23
it's not that dramaticdramatičan.
to nije toliko dramatično.
26:27
It shouldn'tne treba take away from other things.
Ne bi trebalo uzimati drugim stvarima.
26:29
The thing you get into bigvelika moneynovac on, and this, reasonablerazuman people can disagreene slagati se,
Stvar u koju ulažete mnogo novca, razumni ljudi se ne moraju složiti,
26:31
is when you have something that's non-economicNe-ekonomske and you're tryingtežak to fundfond that --
je kada imate nešto što nije ekonomski isplativo i vi to pokušavate financirati.
26:34
that, to me, mostlyuglavnom is a wastegubljenje.
Po meni to je, ugalvnom, besmisleno.
26:37
UnlessOsim ako you're very closeblizu and you're just fundingfinanciranje the learningučenje curvezavoj
Osim ako niste jako blizu rezultatu i financirate samo razvoj znanja
26:40
and it's going to get very cheapjeftino,
koje će postati jeftinije.
26:43
I believe we should try more things that have a potentialpotencijal
Vjerujem da trebamo iskušavati više stvari koje imaju potencijal
26:45
to be fardaleko lessmanje expensiveskup.
da budu daleko jeftinije.
26:49
If the trade-offtrade-off you get into is, "Let's make energyenergija supersuper expensiveskup,"
Ako je razmjena u koju uđete - učinimo energiju super skupom,
26:51
then the richbogat can affordpriuštiti that.
onda bogati to mogu priuštiti.
26:56
I mean, all of us here could payplatiti fivepet timesputa as much for our energyenergija
To što želim reći je, svi mi mogli bi platiti pet puta više za našu energiju
26:58
and not changepromijeniti our lifestylenačin života.
i ne promijeniti naš stil života.
27:01
The disasterkatastrofa is for that two billionmilijardi.
Katastrofa je za one dvije milijarde.
27:03
And even LomborgLomborg has changedpromijenjen.
Čak se je i Lomborg promjenio.
27:05
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettinguzimajući more discussedraspravljati?"
Sada je njegovo razmišljanje zašto se ne raspravlja više o istraživanju i razvoju.
27:07
He's still, because of his earlierranije stuffstvari,
Još je uvijek, zbog ranijih stvari,
27:12
still associatedpovezan with the skepticskeptik campkamp,
povezan sa taborom skeptika,
27:14
but he's realizedshvatio that's a prettyprilično lonelyusamljen campkamp,
ali je shvatio da je to prilično osamljen kamp,
27:16
and so, he's makingizrađivanje the R&D pointtočka.
i zato govori o istraživanju i razvoju.
27:19
And so there is a threadnit of something that I think is appropriateprikladan.
Mislim da tu ima nečega prikladnog.
27:22
The R&D piecekomad, it's crazylud how little it's fundedfinansiran.
Istraživanje i razvoj, ludo je kako malo novca dobiva.
27:27
CACA: Well BillBill, I suspectsumnjiv I speakgovoriti on the behalfkorist of mostnajviše people here
CA: Bill, mislim da govorim u ime većine ljudi ovdje
27:30
to say I really hopenada your wishželja comesdolazi truepravi. Thank you so much.
kad kažem da se zbilja nadam da će se tvoja želja ostvariti. Hvala ti puno.
27:33
BGBG: Thank you.
BG: Hvala vama.
27:36
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
27:38
Translated by Ante Benić
Reviewed by Ando Saina

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com