English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates over energie: Innoveren naar nul!

Filmed:
4,756,430 views

Tijdens TED 2010 deelt Bill Gates zijn visie voor de toekomst van de energievoorziening van de wereld. Hij beschrijft de noodzaak voor "wonderen" om een globale ramp te voorkomen en hij legt uit waarom hij een radicaal nieuw soort kernenergiereactor steunt. Het noodzakelijke einddoel? Wereldwijd nul CO2 uitstoot in 2050.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk todayvandaag about energyenergie and climateklimaat.
Ik ga vandaag praten over energie en klimaat.
00:16
And that mightmacht seemlijken a bitbeetje surprisingverrassend because
En dat lijkt misschien een beetje verrassend, omdat
00:20
my full-timefull time work at the FoundationStichting is mostlymeestal about vaccinesvaccins and seedszaden,
mijn full-time werk bij de stichting vooral gaat over vaccins en zaden,
00:22
about the things that we need to inventuitvinden and deliverleveren
over de dingen die we moeten uitvinden en leveren
00:27
to help the poorestarmste two billionmiljard liveleven better liveslevens.
om de armste twee miljard mensen te helpen.
00:30
But energyenergie and climateklimaat are extremelyuiterst importantbelangrijk to these people --
Maar energie en klimaat zijn uitermate belangrijk voor deze mensen,
00:35
in factfeit, more importantbelangrijk than to anyoneiedereen elseanders on the planetplaneet.
in feite belangrijker dan voor eender wie op deze planeet.
00:40
The climateklimaat gettingkrijgen worseerger meansmiddelen that manyveel yearsjaar, theirhun cropsgewassen won'tzal niet growgroeien:
Het klimaat verslechtert zodat hun gewassen niet zullen groeien.
00:45
There will be too much rainregen, not enoughgenoeg rainregen,
Er zal teveel regen vallen, of te weinig.
00:50
things will changeverandering in waysmanieren
Dingen zullen veranderen zodat
00:53
that theirhun fragilebreekbaar environmentmilieu simplyeenvoudigweg can't supportondersteuning.
hun kwetsbare milieu het gewoon niet meer aankan.
00:55
And that leadsleads to starvationuithongering, it leadsleads to uncertaintyonzekerheid, it leadsleads to unrestonrust.
En dat leidt tot honger. Het leidt tot onzekerheid. Het leidt tot onrust.
00:59
So, the climateklimaat changesveranderingen will be terribleverschrikkelijk for them.
Dus zal de klimaatverandering een ramp voor hen betekenen.
01:04
AlsoOok, the priceprijs of energyenergie is very importantbelangrijk to them.
De prijs van energie is uitermate belangrijk voor hen.
01:08
In factfeit, if you could pickplukken just one thing to lowerlager the priceprijs of,
In feite, als je maar één ding kon kiezen om goedkoper te maken,
01:11
to reduceverminderen povertyarmoede, by farver you would pickplukken energyenergie.
om de armoede te verminderen zou je energie kiezen.
01:14
Now, the priceprijs of energyenergie has come down over time.
De energieprijs is stilaan aan het dalen.
01:18
Really advancedgevorderd civilizationbeschaving is basedgebaseerde on advancesvoorschotten in energyenergie.
Echt, geavanceerde beschaving is gebaseerd op de vooruitgang in energie.
01:22
The coalsteenkool revolutionrevolutie fueledaangewakkerd the IndustrialIndustriële RevolutionRevolutie,
De steenkoolrevolutie leidde tot de industriële revolutie,
01:28
and, even in the 1900s we'vewij hebben seengezien a very rapidsnel declineafwijzen in the priceprijs of electricityelektriciteit,
en zelfs in de twintigste eeuw was er een zeer snelle prijsdaling voor elektriciteit,
01:32
and that's why we have refrigeratorskoelkasten, air-conditioningairconditioning,
en daarom hebben we koelkasten, airconditioning,
01:38
we can make modernmodern materialsmaterialen and do so manyveel things.
kunnen we moderne materialen maken en zo veel dingen doen.
01:41
And so, we're in a wonderfulprachtig situationsituatie with electricityelektriciteit in the richrijk worldwereld-.
En zo hebben we een prachtige situatie met elektriciteit in de rijke wereld.
01:45
But, as we make it cheapergoedkoper -- and let's go for makingmaking it twicetweemaal as cheapgoedkoop --
maar, nu we het goedkoper maken -- en laten we het twee keer zo goedkoop maken --
01:52
we need to meetontmoeten a newnieuwe constraintbeperking,
dan is er wel een nieuwe beperking,
01:59
and that constraintbeperking has to do with COCO2.
en die heeft te maken met CO2.
02:01
COCO2 is warmingverwarming the planetplaneet,
CO2 leidt tot het opwarmen van de planeet,
02:05
and the equationvergelijking on COCO2 is actuallywerkelijk a very straightforwardrechtdoorzee one.
en de vergelijking van CO2 is eigenlijk een heel eenvoudige.
02:08
If you sumsom up the COCO2 that getskrijgt emitteduitgestoten,
Als je optelt: de CO2 die wordt uitgestoten,
02:14
that leadsleads to a temperaturetemperatuur- increasetoename,
die leidt tot een temperatuurstijging,
02:18
and that temperaturetemperatuur- increasetoename leadsleads to some very negativenegatief effectsbijwerkingen:
en die temperatuurstijging leidt tot een aantal zeer negatieve effecten.
02:21
the effectsbijwerkingen on the weatherweer; perhapsmisschien worseerger, the indirectindirecte effectsbijwerkingen,
De effecten van het weer en, misschien nog erger, de indirecte effecten,
02:25
in that the naturalnatuurlijk ecosystemsecosystemen can't adjustaanpassen to these rapidsnel changesveranderingen,
dat de natuurlijke ecosystemen zich niet kunnen aanpassen aan deze snelle veranderingen,
02:28
and so you get ecosystemecosysteem collapsesinstort.
en zo krijg je ecosystemen die instorten.
02:33
Now, the exactexact amountbedrag of how you mapkaart
Nu, de exacte hoeveelheid van hoe je
02:36
from a certainzeker increasetoename of COCO2 to what temperaturetemperatuur- will be
vanaf een bepaalde toename van CO2 naar welke temperatuursstijging zal gaan
02:39
and where the positivepositief feedbacksfeedback are,
en waar de positieve terugkoppelingen zijn,
02:43
there's some uncertaintyonzekerheid there, but not very much.
daarover is enige onzekerheid, maar niet erg veel.
02:45
And there's certainlyzeker uncertaintyonzekerheid about how badslecht those effectsbijwerkingen will be,
En er is zeker onzekerheid over hoe erg de gevolgen zullen zijn,
02:48
but they will be extremelyuiterst badslecht.
maar ze zullen zeer ernstig zijn.
02:51
I askedgevraagd the toptop scientistswetenschappers on this severalverscheidene timestijden:
Ik heb dit vaak gevraagd aan top-wetenschappers.
02:54
Do we really have to get down to nearin de buurt zeronul?
moeten we echt uitkomen nabij nul?
02:56
Can't we just cutbesnoeiing it in halfvoor de helft or a quarterkwartaal?
Kunnen we niet de helft of een kwart nemen?
02:59
And the answerantwoord is that untiltot we get nearin de buurt to zeronul,
En het antwoord is dat, totdat we in de buurt van nul komen,
03:02
the temperaturetemperatuur- will continuevoortzetten to risestijgen.
de temperatuur zal blijven stijgen.
03:06
And so that's a biggroot challengeuitdaging.
En dat is dus een grote uitdaging.
03:08
It's very differentverschillend than sayinggezegde "We're a twelve-foot-hightwaalf-voet hoge truckvrachtauto tryingproberen to get underonder a ten-foottien-voet bridgebrug,
Het is heel anders dan bijvoorbeeld een 4 meter hoge vrachtwagen onder een brug van 3,6 meter proberen te krijgen,
03:10
and we can just sortsoort of squeezeknijpen underonder."
die kunnen we eronder persen.
03:15
This is something that has to get to zeronul.
Dit is iets dat naar nul moet.
03:18
Now, we put out a lot of carbonkoolstof dioxidedioxide everyelk yearjaar,
Nu, we stoten jaarlijks veel CO2 uit,
03:22
over 26 billionmiljard tonstons.
meer dan 26 miljard ton.
03:26
For eachelk AmericanAmerikaanse, it's about 20 tonstons;
Voor elke Amerikaan is dit ongeveer 20 ton.
03:28
for people in poorarm countrieslanden, it's lessminder than one tonton.
Voor mensen in arme landen is het minder dan één ton.
03:32
It's an averagegemiddelde of about fivevijf tonstons for everyoneiedereen on the planetplaneet.
Het is een gemiddelde van ongeveer vijf ton voor iedereen op de planeet.
03:35
And, somehowhoe dan ook, we have to make changesveranderingen
En we moeten, hoe dan ook, dingen veranderen
03:39
that will bringbrengen that down to zeronul.
om dat naar nul te brengen.
03:41
It's been constantlyvoortdurend going up.
Het is constant omhoog gegaan.
03:44
It's only variousdivers economiceconomisch changesveranderingen that have even flattenedafgeplatte it at all,
Alleen wat economische veranderingen hebben het wat afgevlakt,
03:46
so we have to go from rapidlysnel risingstijgende lijn
dus we moeten van een snelle toename
03:51
to fallingvallend, and fallingvallend all the way to zeronul.
naar een afname, en van een afname helemaal naar nul.
03:54
This equationvergelijking has fourvier factorsfactoren,
Deze vergelijking heeft vier factoren.
03:57
a little bitbeetje of multiplicationvermenigvuldiging:
Een beetje vermenigvuldiging.
03:59
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zeronul,
Dus, je hebt iets aan de linkerkant, CO2, dat je naar nul wilt brengen,
04:01
and that's going to be basedgebaseerde on the numberaantal of people,
en dat is gebaseerd op het aantal mensen,
04:04
the servicesdiensten eachelk person'spersonen usinggebruik makend van on averagegemiddelde,
het gemiddelde gebruik van diensten per persoon,
04:08
the energyenergie on averagegemiddelde for eachelk serviceservice,
het gemiddelde aan energie voor elke dienst,
04:11
and the COCO2 beingwezen put out perper uniteenheid of energyenergie.
en de CO2 uitstoot per energie-eenheid.
04:14
So, let's look at eachelk one of these
Dus, laten we deze eens stuk voor stuk bekijken
04:18
and see how we can get this down to zeronul.
en zien hoe we dit naar nul kunnen krijgen.
04:20
ProbablyWaarschijnlijk, one of these numbersgetallen is going to have to get prettymooi nearin de buurt to zeronul.
Waarschijnlijk moet één van deze waarden in de buurt van nul komen.
04:24
Now that's back from highhoog schoolschool- algebraalgebra,
Dat is middelbare school wiskunde,
04:28
but let's take a look.
maar laten we een kijkje nemen.
04:31
First, we'vewij hebben got populationbevolking.
Allereerst hebben we de bevolking.
04:33
The worldwereld- todayvandaag has 6.8 billionmiljard people.
Nu, de wereld heeft vandaag de dag 6,8 miljard mensen.
04:35
That's headedopschrift up to about ninenegen billionmiljard.
Dat is aan het stijgen tot ongeveer negen miljard.
04:38
Now, if we do a really great jobbaan on newnieuwe vaccinesvaccins,
Dus, als we het echt goed doen met nieuwe vaccins,
04:40
healthGezondheid carezorg, reproductivereproductieve healthGezondheid servicesdiensten,
gezondheidszorg, reproductieve gezondheidszorg,
04:44
we could lowerlager that by, perhapsmisschien, 10 or 15 percentprocent,
dan zouden we dat kunnen verlagen met, misschien, 10 of 15 procent,
04:46
but there we see an increasetoename of about 1.3.
maar daar zien we een stijging van ongeveer 1,3.
04:50
The secondtweede factorfactor is the servicesdiensten we use.
De tweede factor is de diensten die wij gebruiken.
04:54
This encompassesomvat everything:
Dit omvat alles,
04:57
the foodeten we eateten, clothingkleding, TVTV, heatingverwarming.
het voedsel dat we eten, kleding, tv, verwarming.
04:59
These are very good things:
Dit zijn heel goede dingen,
05:03
gettingkrijgen ridbevrijden of povertyarmoede meansmiddelen providinghet verstrekken van these servicesdiensten
en het wegwerken van armoede betekent het leveren van deze diensten
05:06
to almostbijna everyoneiedereen on the planetplaneet.
aan bijna iedereen op de planeet.
05:09
And it's a great thing for this numberaantal to go up.
Dus is het geweldig als dit getal stijgt.
05:11
In the richrijk worldwereld-, perhapsmisschien the toptop one billionmiljard,
In de rijke wereld, misschien wel de top één miljard,
05:15
we probablywaarschijnlijk could cutbesnoeiing back and use lessminder,
kunnen we waarschijnlijk bezuinigen en het verbruik minderen,
05:17
but everyelk yearjaar, this numberaantal, on averagegemiddelde, is going to go up,
maar jaarlijks gaat dit getal, gemiddeld genomen, omhoog,
05:19
and so, over all, that will more than doubledubbele
En dus, in totaal, zullen de geleverde diensten
05:23
the servicesdiensten deliveredgeleverd perper personpersoon.
per persoon meer dan verdubbelen.
05:27
Here we have a very basicbasis- serviceservice:
Hier hebben we een zeer eenvoudige dienst.
05:30
Do you have lightingverlichting in your househuis to be ablein staat to readlezen your homeworkhuiswerk?
Heb je verlichting in je huis om je huiswerk te lezen,
05:32
And, in factfeit, these kidskinderen don't, so they're going out
feit is, deze kinderen niet, dus gaan ze naar buiten
05:35
and readinglezing theirhun schoolschool- work underonder the streetstraat lampslampen.
en lezen ze hun huiswerk onder de lantaarnpalen.
05:37
Now, efficiencyrendement, E, the energyenergie for eachelk serviceservice,
Dus, efficiëntie, E, de energie voor elke dienst.
05:42
here finallyTenslotte we have some good newsnieuws.
Eindelijk hebben we goed nieuws.
05:46
We have something that's not going up.
We hebben iets dat niet stijgt.
05:48
ThroughDoor middel van variousdivers inventionsuitvindingen and newnieuwe waysmanieren of doing lightingverlichting,
Via diverse uitvindingen en nieuwe manieren van verlichting,
05:50
throughdoor differentverschillend typestypes of carsauto's, differentverschillend waysmanieren of buildinggebouw buildingsgebouwen --
door middel van andere soorten auto's, andere manieren van bouwen.
05:53
there are a lot of servicesdiensten where you can bringbrengen
Er zijn veel diensten waar je
05:58
the energyenergie for that serviceservice down quiteheel substantiallywezenlijk.
de energie die nodig is behoorlijk kunt verlagen.
06:01
Some individualindividu servicesdiensten even bringbrengen it down by 90 percentprocent.
Sommige individuele diensten, zelfs met 90 procent.
06:05
There are other servicesdiensten like how we make fertilizerkunstmest,
Er zijn andere diensten, zoals hoe we mest produceren
06:08
or how we do airlucht transportvervoer-,
of hoe we met luchtverkeer omgaan,
06:11
where the roomskamers for improvementverbetering are farver, farver lessminder.
waar de ruimte voor verbetering veel kleiner is.
06:13
And so, overallglobaal here, if we're optimisticoptimistisch,
En dus, als we optimistisch zijn,
06:17
we maymei get a reductionvermindering of a factorfactor of threedrie to even, perhapsmisschien, a factorfactor of sixzes.
kunnen we hier een factor drie tot zelfs, misschien, een factor zes reduceren.
06:19
But for these first threedrie factorsfactoren now,
Maar voor deze eerste drie factoren
06:26
we'vewij hebben goneweg from 26 billionmiljard to, at bestbeste, maybe 13 billionmiljard tonstons,
zijn we van 26 miljard naar, op zijn best, 13 miljard gegaan
06:29
and that just won'tzal niet cutbesnoeiing it.
en dat is gewoon niet genoeg.
06:34
So let's look at this fourthvierde factorfactor --
Dus laten we eens kijken naar deze vierde factor --
06:36
this is going to be a keysleutel one --
dit zal een bepalende zijn --
06:38
and this is the amountbedrag of COCO2 put out perper eachelk uniteenheid of energyenergie.
en dat is de CO2 uitstoot per energie-eenheid.
06:40
And so the questionvraag is: Can you actuallywerkelijk get that to zeronul?
Dus de vraag is, kan je die naar nul krijgen?
06:46
If you burnbrandwond coalsteenkool, no.
Als je kolen stookt, nee.
06:50
If you burnbrandwond naturalnatuurlijk gasgas-, no.
Als je aardgas stookt, nee.
06:52
AlmostBijna everyelk way we make electricityelektriciteit todayvandaag,
Vrijwel elke manier waarop we vandaag de dag elektriciteit produceren,
06:54
exceptbehalve for the emergingopkomende renewableshernieuwbare energiebronnen and nuclearnucleair, putsputs out COCO2.
behalve de opkomende duurzame energie en kernenergie, produceert CO2.
06:57
And so, what we're going to have to do at a globalglobaal scaleschaal,
En wat we dus op globale schaal moeten doen,
07:03
is createcreëren a newnieuwe systemsysteem.
is een nieuw systeem creëren.
07:06
And so, we need energyenergie miracleswonderen.
Dus hebben we energiewonderen nodig.
07:09
Now, when I use the termtermijn "miraclewonder," I don't mean something that's impossibleonmogelijk.
Dus, als ik de term wonder gebruik, doel ik niet op iets dat onmogelijk is.
07:11
The microprocessormicroprocessor is a miraclewonder. The personalpersoonlijk computercomputer is a miraclewonder.
De microprocessor is een wonder. De pc is een wonder.
07:15
The InternetInternet and its servicesdiensten are a miraclewonder.
Het internet en zijn diensten zijn een wonder.
07:20
So, the people here have participateddeelgenomen in the creationschepping of manyveel miracleswonderen.
Dus, de mensen hier hebben bijgedragen aan het creëren van vele wonderen.
07:23
UsuallyMeestal, we don't have a deadlinedeadline,
Normaliter hebben we geen deadline,
07:28
where you have to get the miraclewonder by a certainzeker datedatum.
wanneer je het wonder op een bepaalde datum moet hebben.
07:30
UsuallyMeestal, you just kindsoort of standstand by, and some come alonglangs, some don't.
Meestal wacht je gewoon af, en soms gebeurt het, soms niet.
07:32
This is a casegeval where we actuallywerkelijk have to driverijden at fullvol speedsnelheid
Dit is een zaak waarbij we eigenlijk op volle snelheid moeten varen
07:36
and get a miraclewonder in a prettymooi tightstrak timelinetijdlijn.
en een wonder moeten krijgen binnen een strakke agenda.
07:40
Now, I thought, "How could I really capturevangst this?
Nu dacht ik, hoe kan ik dit werkelijk weergeven?
07:45
Is there some kindsoort of naturalnatuurlijk illustrationillustratie,
Is er een soort van natuurlijke illustratie,
07:48
some demonstrationdemonstratie that would grabgrijpen people'sPeople's imaginationverbeelding here?"
een demonstratie die bij mensen tot de verbeelding spreekt?
07:50
I thought back to a yearjaar agogeleden when I broughtbracht mosquitosmuggen,
Ik dacht terug aan een jaar geleden toen ik muggen meebracht
07:55
and somehowhoe dan ook people enjoyedgenoten that.
en op de een of andere manier vond men dat leuk.
07:59
(LaughterGelach)
(Lachen)
08:01
It really got them involvedbetrokken in the ideaidee of,
Het maakte ze werkelijk betrokken bij het idee
08:03
you know, there are people who liveleven with mosquitosmuggen.
dat er mensen zijn die met muggen leven.
08:06
So, with energyenergie, all I could come up with is this.
Dus, met energie, was dit het enige dat ik kon bedenken.
08:09
I decidedbeslist that releasingvrijgeven firefliesGlimwormen
Ik besloot vuurvliegjes vrij te laten
08:14
would be my contributionbijdrage to the environmentmilieu here this yearjaar.
als mijn bijdrage aan het milieu hier dit jaar.
08:17
So here we have some naturalnatuurlijk firefliesGlimwormen.
Dus hier hebben we wat natuurlijke vuurvliegjes.
08:21
I'm told they don't bitebeet; in factfeit, they mightmacht not even leavehet verlof that jarpot.
Mij is verteld dat ze niet bijten, sterker nog, ze verlaten misschien niet eens deze pot.
08:24
(LaughterGelach)
(Lachen)
08:27
Now, there's all sortssoorten of gimmickygimmickachtige solutionsoplossingen like that one,
Dus, er zijn allerlei gimmickachtige oplossingen zoals die,
08:30
but they don't really addtoevoegen up to much.
maar ze leveren niet echt iets op.
08:35
We need solutionsoplossingen -- eithereen van beide one or severalverscheidene --
We hebben oplossingen nodig, een of meerdere,
08:37
that have unbelievableongelooflijk scaleschaal
op een ongelooflijke schaal
08:41
and unbelievableongelooflijk reliabilitybetrouwbaarheid,
en van een ongelooflijke betrouwbaarheid
08:45
and, althoughhoewel there's manyveel directionsroutebeschrijving people are seekingop zoek naar,
en, hoewel mensen in vele richtingen zoeken,
08:47
I really only see fivevijf that can achievebereiken the biggroot numbersgetallen.
zie ik er eigenlijk slechts vijf die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren.
08:50
I've left out tidetij, geothermalgeothermische, fusionfusie, biofuelsbiobrandstoffen.
Daarbij laat ik getijdekracht, geothermische energie, kernfusie, biobrandstoffen er uit.
08:54
Those maymei make some contributionbijdrage,
Die misschien wel iets bij kunnen dragen
08:59
and if they can do better than I expectverwachten, so much the better,
en als ze het beter doen dan ik verwacht, is dat des te beter,
09:01
but my keysleutel pointpunt here
maar mijn belangrijkste punt hier
09:03
is that we're going to have to work on eachelk of these fivevijf,
is dat we zullen moeten werken aan elk van deze vijf
09:05
and we can't give up any of them because they look dauntingontmoedigend,
en we kunnen er geen een laten zitten omdat het er zo onoverkomelijk uitziet,
09:09
because they all have significantsignificant challengesuitdagingen.
want ze hebben allemaal hun eigen belangrijke moeilijkheden.
09:13
Let's look first at the burningbrandend fossilfossiel fuelsbrandstoffen,
Laten we eerst naar fossiele brandstoffen kijken,
09:17
eithereen van beide burningbrandend coalsteenkool or burningbrandend naturalnatuurlijk gasgas-.
ofwel verbranding van steenkool ofwel verbranding van aardgas.
09:19
What you need to do there, seemslijkt like it mightmacht be simpleeenvoudig, but it's not,
Wat je daar moet doen, lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet.
09:23
and that's to take all the COCO2, after you've burnedverbrand it, going out the fluerookgasafvoer,
Je moet alle CO2 na de verbranding opvangen,
09:26
pressurizedruk uitoefenen it, createcreëren a liquidvloeistof, put it somewhereergens,
onder druk zetten, vloeibaar maken en ergens op slaan
09:32
and hopehoop it staysverblijven there.
en hopen dat het daar blijft.
09:35
Now we have some pilotpiloot things that do this at the 60 to 80 percentprocent levelniveau,
Nu zijn er een aantal proefprojecten die dit op het niveau van 60 tot 80 procent doen,
09:37
but gettingkrijgen up to that fullvol percentagepercentage, that will be very trickytricky,
maar het naar 100% krijgen, zal heel erg lastig zijn
09:41
and agreeingakkoord on where these COCO2 quantitieshoeveelheden should be put will be hardhard,
en bepalen waar we al dat CO2 moeten opslaan is ook erg lastig,
09:45
but the toughestzwaarste one here is this long-termlangetermijn issuekwestie.
maar het moeilijkste hiervan is het langetermijnprobleem.
09:51
Who'sDie de going to be sure?
Wie zal dit zeker weten?
09:54
Who'sDie de going to guaranteegarantie something that is literallyletterlijk billionsmiljarden of timestijden largergrotere
Wie zal er garant staan voor iets dat letterlijk miljarden malen groter is
09:56
than any typetype of wasteverspilling you think of in termstermen of nuclearnucleair or other things?
dan welke soort afval je ook kan bedenken in termen van nucleaire of andere dingen?
10:00
This is a lot of volumevolume.
Dit is een enorm volume.
10:04
So that's a toughtaai one.
Dus dat wordt moeilijk.
10:07
NextVolgende would be nuclearnucleair.
De volgende is nucleaire energie.
10:09
It alsoook has threedrie biggroot problemsproblemen:
Ook hier kleven drie grote problemen aan.
10:11
CostKosten, particularlyvooral in highlyzeer regulatedgereglementeerde countrieslanden, is highhoog;
De kosten, met name in sterk gereguleerde landen, zijn hoog.
10:14
the issuekwestie of the safetyveiligheid, really feelinggevoel good about nothing could go wrongfout,
De kwestie van de veiligheid, echt zekerheid dat niets mis kan gaan,
10:18
that, even thoughhoewel you have these humanmenselijk operatorsexploitanten,
dat, ook al heb je deze menselijke operatoren,
10:22
that the fuelbrandstof doesn't get used for weaponswapens.
dat de splijtstof niet voor kernwapens kan worden gebruikt.
10:25
And then what do you do with the wasteverspilling?
En wat doe je met het afval?
10:28
And, althoughhoewel it's not very largegroot, there are a lot of concernszorgen about that.
En, hoewel het niet zo veel is, zijn er veel zorgen over.
10:30
People need to feel good about it.
Men moet er een goed gevoel over hebben.
10:33
So threedrie very toughtaai problemsproblemen that mightmacht be solvableoplosbaar,
Dus drie zeer moeilijke problemen die misschien oplosbaar zijn,
10:35
and so, should be workedwerkte on.
en waaraan moet worden gewerkt.
10:40
The last threedrie of the fivevijf, I've groupedgegroepeerd togethersamen.
De laatste drie van de vijf, heb ik gegroepeerd.
10:42
These are what people oftenvaak referverwijzen to as the renewablehernieuwbare sourcesbronnen.
Dit zijn wat mensen vaak de hernieuwbare bronnen noemen.
10:45
And they actuallywerkelijk -- althoughhoewel it's great they don't requirevereisen fuelbrandstof --
En die - hoewel het geweldig is dat ze geen brandstof vereisen -
10:49
they have some disadvantagesnadelen.
toch enkele nadelen hebben.
10:53
One is that the densitydichtheid of energyenergie gatheredverzamelde in these technologiestechnologieën
Een daarvan is dat de dichtheid van de energie gewonnen door deze technologieën
10:55
is dramaticallydramatisch lessminder than a powermacht plantfabriek.
beduidend lager is dan die van een elektriciteitscentrale.
11:01
This is energyenergie farminglandbouw, so you're talkingpratend about manyveel squareplein milesmijlen,
Dit is energielandbouw, dan heb je het over vele vierkante kilometers,
11:03
thousandsduizenden of time more areaGebied than you think of as a normalnormaal energyenergie plantfabriek.
duizenden malen meer ruimte dan je nodig hebt voor een normale energiecentrale.
11:07
AlsoOok, these are intermittentintermitterende sourcesbronnen.
Ook zijn dit intermitterende bronnen.
11:12
The sunzon doesn't shineschijnen all day, it doesn't shineschijnen everyelk day,
De zon niet schijnt de hele dag, en ook niet elke dag,
11:15
and, likewisehetzelfde, the windwind doesn't blowblazen all the time.
en, ook waait het niet altijd.
11:18
And so, if you dependafhangen on these sourcesbronnen,
En dus, als je afhankelijk bent van deze bronnen,
11:21
you have to have some way of gettingkrijgen the energyenergie
moet je ook een manier vinden om energie te hebben
11:23
duringgedurende those time periodsperiodes that it's not availablebeschikbaar.
tijdens die perioden dat ze niet beschikbaar zijn.
11:26
So, we'vewij hebben got biggroot costkosten challengesuitdagingen here,
Dus, we hebben grote kostenuitdagingen hier.
11:29
we have transmissiontransmissie challengesuitdagingen:
We hebben transport uitdagingen.
11:32
for examplevoorbeeld, say this energyenergie sourcebron is outsidebuiten your countryland;
Stel bijvoorbeeld dat deze energiebron zich buiten je land bevindt,
11:34
you not only need the technologytechnologie,
je hebt dan niet alleen de technologie nodig,
11:37
but you have to dealtransactie with the riskrisico of the energyenergie comingkomt eraan from elsewhereelders.
maar je hebt te maken met het risico van de energie afkomstig van elders.
11:39
And, finallyTenslotte, this storageopslagruimte problemprobleem.
En, ten slotte, het opslag probleem.
11:44
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wentgegaan throughdoor and lookedkeek at
En om dat zichtbaar te maken heb ik gekeken naar
11:46
all the typestypes of batteriesbatterijen that get madegemaakt --
alle soorten batterijen die gemaakt worden;
11:49
for carsauto's, for computerscomputers, for phonestelefoons, for flashlightszaklampen, for everything --
voor auto's, voor computers, voor telefoons, voor zaklampen, voor alles,
11:52
and comparedvergeleken that to the amountbedrag of electricalelektrisch energyenergie the worldwereld- usestoepassingen,
en vergeleken dat de hoeveelheid elektrische energie die de wereld gebruikt,
11:56
and what I foundgevonden is that all the batteriesbatterijen we make now
en wat ik vond is dat alle batterijen die we maken
12:01
could storeop te slaan lessminder than 10 minutesnotulen of all the energyenergie.
minder dan 10 minuten van alle energie kunnen opslaan.
12:05
And so, in factfeit, we need a biggroot breakthroughdoorbraak here,
Dus we hebben hier een grote doorbraak nodig,
12:09
something that's going to be a factorfactor of 100 better
iets dat een factor honderd beter wordt
12:12
than the approachesbenaderingen we have now.
dan de aanpak die we nu hebben.
12:16
It's not impossibleonmogelijk, but it's not a very easygemakkelijk thing.
Het is niet onmogelijk, maar het is niet makkelijk.
12:18
Now, this showsshows up when you try to get the intermittentintermitterende sourcebron
Dit wordt belangrijk als je probeert die onbetrouwbare bron
12:22
to be abovebovenstaand, say, 20 to 30 percentprocent of what you're usinggebruik makend van.
hoger te krijgen dan 20 tot 30 procent van wat je gebruikt.
12:26
If you're countingtelling on it for 100 percentprocent,
Als je er voor 100% op rekent,
12:30
you need an incredibleongelooflijk miraclewonder batteryaccu.
dan heb je een wonderbatterij nodig.
12:32
Now, how we're going to go forwardvooruit on this -- what's the right approachnadering?
Nu, hoe gaan we voortgang vinden: wat is de juiste aanpak?
12:38
Is it a ManhattanManhattan ProjectProject? What's the thing that can get us there?
Is het een Manhattan-project? Hoe kunnen we dit bereiken?
12:41
Well, we need lots of companiesbedrijven workingwerkend on this, hundredshonderden.
Nou, we hebben veel bedrijven nodig die er aan werken, honderden.
12:45
In eachelk of these fivevijf pathspaden, we need at leastminst a hundredhonderd people.
In elk van deze vijf paden, ten minste honderd mensen.
12:50
And a lot of them, you'llje zult look at and say, "They're crazygek." That's good.
En veel van hen, zult u gek vinden.. Dat is goed.
12:53
And, I think, here in the TEDTED groupgroep,
En, ik denk dat hier in de TED-groep,
12:57
we have manyveel people who are alreadynu al pursuingnastreven this.
we veel mensen hebben die dit al nastreven.
13:00
BillBill GrossBruto has severalverscheidene companiesbedrijven, includinginclusief one calledriep eSolareSolar
Bill Gross heeft verschillende bedrijven, waaronder een genaamd eSolar
13:04
that has some great solarzonne- thermalthermische technologiestechnologieën.
die grote thermische zonne-technologieën heeft.
13:08
VinodVinod Khosla'sKhosla van investinginvesteren in dozenstientallen of companiesbedrijven
Vinod Khosla investeert in tientallen bedrijven
13:10
that are doing great things and have interestinginteressant possibilitiesmogelijkheden,
Die geweldige dingen doen en interessante mogelijkheden hebben,
13:14
and I'm tryingproberen to help back that.
en ik probeer dat te ondersteunen.
13:18
NathanNathan MyhrvoldMyhrvold and I actuallywerkelijk are backingsteun a companybedrijf
Nathan Myhrvold en ik ondersteunen een bedrijf
13:20
that, perhapsmisschien surprisinglyverrassend, is actuallywerkelijk takingnemen the nuclearnucleair approachnadering.
dat, misschien verrassend, kernenergie gebruikt.
13:24
There are some innovationsinnovaties in nuclearnucleair: modularmodulaire, liquidvloeistof.
Er zijn een aantal vernieuwingen in kernenergie, modules, en vloeibaar.
13:28
And innovationinnovatie really stoppedgestopt in this industryindustrie quiteheel some agogeleden,
En er is al heel lang geen innovatie in deze industrie,
13:32
so the ideaidee that there's some good ideasideeën layingtot vaststelling van around is not all that surprisingverrassend.
dus het is niet zo vreemd dat er goede nieuwe ideeën zijn.
13:36
The ideaidee of TerraPowerTerraPower is that, insteadin plaats daarvan of burningbrandend a partdeel of uraniumuranium --
Het idee van Terrapower is dat, in plaats van slechts een klein deel uranium te gebruiken;
13:41
the one percentprocent, whichwelke is the U235 --
één procent, namelijk U-235,
13:47
we decidedbeslist, "Let's burnbrandwond the 99 percentprocent, the U238."
besloten we de 99% te gebruiken, U-238.
13:50
It is kindsoort of a crazygek ideaidee.
Een beetje vreemd idee..
13:55
In factfeit, people had talkedgesproken about it for a long time,
Men heeft hier ooit wel over gedacht,
13:57
but they could never simulatesimuleren properlynaar behoren whetherof it would work or not,
maar ze konden nooit goed simuleren of het zou werken.
14:00
and so it's throughdoor the adventkomst of modernmodern supercomputerssupercomputers
Maar door de komst van supercomputers kan
14:04
that now you can simulatesimuleren and see that, yes,
dat nu wel, en ja!
14:07
with the right material'smateriaal approachnadering, this lookslooks like it would work.
Met de juiste materialen zal dit waarschijnlijk werken.
14:09
And, because you're burningbrandend that 99 percentprocent,
En omdat je de 99% gebruikt,
14:15
you have greatlyzeer improvedverbeterd costkosten profileProfiel.
verminderen de kosten enorm.
14:18
You actuallywerkelijk burnbrandwond up the wasteverspilling, and you can actuallywerkelijk use as fuelbrandstof
Je gebruikt zelfs het afval, en als brandstof kan je
14:22
all the leftoverovergebleven wasteverspilling from today'svandaag reactorsreactoren.
al het overgebleven afval van huidige reactoren gebruiken.
14:26
So, insteadin plaats daarvan of worryingzorgwekkend about them, you just take that. It's a great thing.
Dus in plaats van zorgen, levert dat nieuwe brandstof, dat is geweldig!
14:29
It breathesademt this uraniumuranium as it goesgaat alonglangs, so it's kindsoort of like a candlekaars.
Het gebruikt dit uranium tijdens de reactie. Het lijkt op een kaars.
14:34
You can see it's a loglogboek there, oftenvaak referredgenoemd to as a travelingop reis waveGolf reactorreactor.
Je ziet in deze animatie, vaak word het een 'voortgaande-golf' reactor genoemd.
14:38
In termstermen of fuelbrandstof, this really solvesLost the problemprobleem.
Voor de brandstof, is dit echt dé oplossing.
14:42
I've got a pictureafbeelding here of a placeplaats in KentuckyKentucky.
Ik heb hier een foto van een plaats in Kentucky.
14:46
This is the leftoverovergebleven, the 99 percentprocent,
Dit is kernafval, de 99 procent,
14:49
where they'veze hebben takeningenomen out the partdeel they burnbrandwond now,
waar de 1% uit is gehaald.
14:51
so it's calledriep depleteduitgeput uraniumuranium.
Dus het heet verarmd uranium.
14:53
That would powermacht the U.S. for hundredshonderden of yearsjaar.
Dat is genoeg voor de VS voor honderden jaren.
14:55
And, simplyeenvoudigweg by filteringfiltering seawaterzeewater in an inexpensivegoedkoop processwerkwijze,
En door op een goedkope manier zeewater te filteren,
14:58
you'dje zou have enoughgenoeg fuelbrandstof for the entiregeheel lifetimelevenslang of the restrust uit of the planetplaneet.
krijg je genoeg brandstof voor de levensduur van de hele planeet.
15:01
So, you know, it's got lots of challengesuitdagingen aheadverder,
Dus, er zijn veel uitdagingen voor de toekomst,
15:06
but it is an examplevoorbeeld of the manyveel hundredshonderden and hundredshonderden of ideasideeën
maar het is een voorbeeld van de vele honderden en honderden ideeën
15:10
that we need to moveverhuizing forwardvooruit.
die we nodig hebben om vooruit te gaan.
15:15
So let's think: How should we measuremaatregel ourselvesonszelf?
Dus laten we denken, hoe meten we onszelf?
15:18
What should our reportrapport cardkaart look like?
Hoe moet ons rapport er uit zien?
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
Laten we eerst kijken waar we moeten uitkomen,
15:24
and then look at the intermediatetussen-.
en dan naar de tussenweg.
15:27
For 2050, you've heardgehoord manyveel people talk about this 80 percentprocent reductionvermindering.
Voor 2050, spreken veel mensen over 80% reductie.
15:29
That really is very importantbelangrijk, that we get there.
En dat het echt belangrijk is om dat te halen.
15:34
And that 20 percentprocent will be used up by things going on in poorarm countrieslanden,
En dat 20 procent zal worden gebruikt door arme landen,
15:38
still some agriculturelandbouw,
een deel landbouw.
15:42
hopefullyhopelijk we will have cleanedschoongemaakt up forestrybosbouw, cementcement.
Hopelijk hebben we schone bosbouw en cement.
15:44
So, to get to that 80 percentprocent,
Dus, om die 80% te halen moeten
15:48
the developedontwikkelde countrieslanden, includinginclusief countrieslanden like ChinaChina,
de ontwikkelde landen, waaronder landen als China,
15:51
will have had to switchschakelaar theirhun electricityelektriciteit generationgeneratie altogetherover het geheel genomen.
hun elektriciteitsproductie helemaal schoon hebben.
15:55
So, the other graderang is: Are we deployingimplementeren this zero-emissionnul-emissie technologytechnologie,
En de andere vereiste: Passen we uitstootloze technologie toe
16:00
have we deployedingezet it in all the developedontwikkelde countrieslanden
in alle ontwikkelde landen,
16:06
and we're in the processwerkwijze of gettingkrijgen it elsewhereelders?
en zijn we bezig dat elders te introduceren?
16:08
That's supersuper importantbelangrijk.
Dat is super belangrijk.
16:11
That's a keysleutel elementelement of makingmaking that reportrapport cardkaart.
Dat is een belangrijk meetpunt voor dat rapport.
16:13
So, backingsteun up from there, what should the 2020 reportrapport cardkaart look like?
Dus, hoe moet het rapport voor 2020 er uit gaan zien?
16:17
Well, again, it should have the two elementselementen.
Nou, het moet aan die twee eisen voldoen.
16:22
We should go throughdoor these efficiencyrendement measuresmaatregelen to startbegin gettingkrijgen reductionsreducties:
We moeten door die efficiëntie verbeteringen de uitstoot verlagen.
16:24
The lessminder we emituitstoten, the lessminder that sumsom will be of COCO2,
Hoe minder we uitstoten, hoe lager de CO2 wordt,
16:28
and, thereforedaarom, the lessminder the temperaturetemperatuur-.
en dus, hoe lager de temperatuur.
16:31
But in some waysmanieren, the graderang we get there,
Maar in sommige opzichten, de mate die we behalen,
16:33
doing things that don't get us all the way to the biggroot reductionsreducties,
door dingen te doen die ons niet helemaal naar de grote verlagingen brengen,
16:36
is only equallyeven, or maybe even slightlylicht lessminder, importantbelangrijk than the other,
slechts even, of misschien zelfs iets minder belangrijk dan de andere,
16:40
whichwelke is the piecestuk of innovationinnovatie on these breakthroughsdoorbraken.
dat is het stuk van innovatie op deze doorbraken.
16:44
These breakthroughsdoorbraken, we need to moveverhuizing those at fullvol speedsnelheid,
Deze doorbraken moeten we doorzetten op volle snelheid,
16:48
and we can measuremaatregel that in termstermen of companiesbedrijven,
en we kunnen die meten in termen van bedrijven,
16:51
pilotpiloot projectsprojecten, regulatoryregelgevende things that have been changedveranderd.
proefprojecten, regelgevende dingen die zijn veranderd.
16:54
There's a lot of great booksboeken that have been writtengeschreven about this.
Hier is een groot aantal mooie boeken over geschreven.
16:57
The AlAl GoreGore bookboek, "Our ChoiceKeuze"
Het boek van Al Gore, "Onze Keuze"
17:00
and the DavidDavid McKayMcKay bookboek, "SustainableDuurzame EnergyEnergie WithoutZonder the HotHete AirLucht."
en het boek van David McKay boek, "Duurzame Energie Zonder de hete lucht."
17:03
They really go throughdoor it and createcreëren a frameworkkader
Ze belichten het echt goed en stellen een kader
17:06
that this can be discussedbesproken broadlyin grote lijnen,
dat dit in grote lijnen kan worden besproken,
17:09
because we need broadbreed backingsteun for this.
want we moeten hier een breed draagvlak voor krijgen.
17:11
There's a lot that has to come togethersamen.
Er is veel dat samen moet komen.
17:14
So this is a wishwens.
Dus dit is een wens.
17:16
It's a very concretebeton wishwens that we inventuitvinden this technologytechnologie.
Het is een heel concrete wens dat we deze technologie uitvinden.
17:18
If you gavegaf me only one wishwens for the nextvolgende 50 yearsjaar --
Als je me maar één wens gaf voor de komende 50 jaar,
17:22
I could pickplukken who'swie is presidentpresident,
ik zou kunnen kiezen wie president werd,
17:25
I could pickplukken a vaccinevaccin, whichwelke is something I love,
ik kon een vaccin kiezen, iets waar ik van houd,
17:27
or I could pickplukken that this thing
of ik kon kiezen
17:30
that's halfvoor de helft the costkosten with no COCO2 getskrijgt inventeduitgevonden --
dat iets wordt uitgevonden met de helft van de kosten, zonder CO2 uitstoot,
17:32
this is the wishwens I would pickplukken.
dit is de wens ik zou kiezen.
17:36
This is the one with the greatestbeste impactbotsing.
Dit is degene met de grootste impact.
17:38
If we don't get this wishwens,
Als we deze wens niet krijgen,
17:40
the divisionafdeling betweentussen the people who think shortkort termtermijn and long termtermijn will be terribleverschrikkelijk,
de scheiding tussen de mensen die denken op korte termijn en op lange termijn zal verschrikkelijk zijn,
17:42
betweentussen the U.S. and ChinaChina, betweentussen poorarm countrieslanden and richrijk,
tussen de VS en China, tussen arme en rijke landen,
17:46
and mostmeest of all the liveslevens of those two billionmiljard will be farver worseerger.
en vooral de levens van die twee miljard zullen veel erger worden.
17:49
So, what do we have to do?
Dus, wat moeten we doen?
17:54
What am I appealingaantrekkelijk to you to stepstap forwardvooruit and driverijden?
Wat vraag ik u te gaan ontwikkelen?
17:56
We need to go for more researchOnderzoek fundingfinanciering.
We moeten voor meer financiering van onderzoek gaan.
18:01
When countrieslanden get togethersamen in placesplaatsen like CopenhagenCopenhagen,
Als landen samenkomen in plaatsen als Kopenhagen,
18:04
they shouldn'tmoet niet just discussbespreken the COCO2.
moeten ze niet alleen praten over de CO2.
18:06
They should discussbespreken this innovationinnovatie agendaagenda,
Ze moeten deze innovatie-agenda bespreken,
18:09
and you'dje zou be stunnedbedwelmd at the ridiculouslybelachelijk lowlaag levelslevels of spendinguitgaven
en u zult versteld staan van de belachelijk lage uitgaven
18:11
on these innovativeinnovatief approachesbenaderingen.
aan deze innovatieve benaderingen.
18:16
We do need the marketmarkt incentivesprikkels -- COCO2 taxbelasting, cappet and tradehandel --
We hebben marktprikkels nodig, CO2-belasting, plafond en handel,
18:18
something that getskrijgt that priceprijs signalsignaal out there.
iets dat de kosten zichtbaar maakt.
18:22
We need to get the messagebericht out.
We moeten de boodschap uitdragen.
18:25
We need to have this dialoguedialoog be a more rationalrationeel, more understandablebegrijpelijk dialoguedialoog,
Deze dialoog moet rationeler en begrijpelijker worden,
18:27
includinginclusief the stepsstappen that the governmentregering takes.
met inbegrip van de stappen die de regering neemt.
18:30
This is an importantbelangrijk wishwens, but it is one I think we can achievebereiken.
Dit is een belangrijke wens, maar ik denk dat we het kunnen bereiken.
18:33
Thank you.
Bedankt.
18:37
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
18:39
Thank you.
Bedankt.
18:50
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. Thank you.
Chris Anderson: Dank je. Bedankt.
18:52
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
18:54
Thank you. So to understandbegrijpen more about TerraPowerTerraPower, right --
Bedankt. Nu begrijp ik meer over Terrapower, oké --
18:59
I mean, first of all, can you give a sensezin of what scaleschaal of investmentinvestering this is?
Ik bedoel, de eerste plaats, kunt u een idee geven van omvang van de investeringen?
19:05
BilBil GatesGates: To actuallywerkelijk do the softwaresoftware, buykopen the supercomputersupercomputer,
Bill Gates: Om alleen de software te doen, koop de supercomputer,
19:10
hirehuren all the great scientistswetenschappers, whichwelke we'vewij hebben donegedaan,
alle grote wetenschappers inhuren, wat we gedaan hebben,
19:14
that's only tenstientallen of millionsmiljoenen,
dat is slechts tientallen miljoenen,
19:16
and even onceeen keer we testtest our materialsmaterialen out in a RussianRussisch reactorreactor
en zelfs al testen we een keer onze materialen in een Russische reactor
19:19
to make sure that our materialsmaterialen work properlynaar behoren,
om er zeker van te zijn dat onze materialen goed werken,
19:22
then you'llje zult only be up in the hundredshonderden of millionsmiljoenen.
dan zal het hooguit in de honderden miljoenen lopen.
19:26
The toughtaai thing is buildinggebouw the pilotpiloot reactorreactor;
Het lastige wordt de bouw van de experimentele reactor,
19:28
findingbevinding the severalverscheidene billionmiljard, findingbevinding the regulatorregulator, the locationplaats
het vinden van de paar miljard, het vinden van de regulator, de locatie
19:31
that will actuallywerkelijk buildbouwen the first one of these.
om zo'n eerste daadwerkelijk te bouwen.
19:36
OnceEenmaal you get the first one builtgebouwd, if it workswerken as advertisedgeadverteerd,
Zodra je de eerste hebt gebouwd, als deze werkt zoals geadverteerd,
19:38
then it's just clearduidelijk as day, because the economicseconomie, the energyenergie densitydichtheid,
dan is het gewoon overduidelijk, omdat de economie, de energie-dichtheid,
19:42
are so differentverschillend than nuclearnucleair as we know it.
zo anders zijn dan kernenergie zoals wij die kennen.
19:46
CACA: And so, to understandbegrijpen it right, this involvesimpliceert buildinggebouw deepdiep into the groundgrond
CA: En ja, om het goed te begrijpen, het gaat om bouwen diep onder de grond
19:48
almostbijna like a verticalverticaal kindsoort of columnkolom of nuclearnucleair fuelbrandstof,
bijna als een soort verticale kolom van nucleaire brandstof,
19:52
of this sortsoort of spentdoorgebracht uraniumuranium,
van dit soort van verbruikte uranium,
19:56
and then the processwerkwijze startsstarts at the toptop and kindsoort of workswerken down?
en dan begint het proces aan de bovenkant en werkt dan naar beneden?
19:58
BGBG: That's right. TodayVandaag, you're always refuelingbijtanken the reactorreactor,
BG: Dat klopt. Vandaag moet de reactor telkens worden bijgevuld,
20:01
so you have lots of people and lots of controlscontrols that can go wrongfout:
dus je hebt heel veel mensen en veel van de controles die fout in kunnen gaan,
20:04
that thing where you're openingopening it up and movingin beweging things in and out,
dat ding dat je moet openen en dingen erin en eruit moet doen.
20:07
that's not good.
Dat is niet goed.
20:10
So, if you have very cheapgoedkoop fuelbrandstof that you can put 60 yearsjaar in --
Dus, als je een zeer goedkope brandstof hebt die je 60 jaar kan inzetten --
20:12
just think of it as a loglogboek --
denk er maar aan het als een achtergrondproces --
20:17
put it down and not have those samedezelfde complexitiescomplexiteiten.
zet het neer en heb geen last van die complexiteit.
20:19
And it just sitszit there and burnsbrandwonden for the 60 yearsjaar, and then it's donegedaan.
En het zit er gewoon en brandt zestig jaar door, en dan is het gedaan.
20:22
CACA: It's a nuclearnucleair powermacht plantfabriek that is its owneigen wasteverspilling disposalverwijdering solutionoplossing.
CA: Het is een kerncentrale, die zijn eigen afvalprobleem oplost.
20:27
BGBG: Yeah. Well, what happensgebeurt with the wasteverspilling,
BG: Ja. Nou, wat gebeurt er met het afval,
20:31
you can let it sitzitten there -- there's a lot lessminder wasteverspilling underonder this approachnadering --
je kunt het laten zitten -- er is veel minder afval met deze aanpak --
20:33
then you can actuallywerkelijk take that,
of je kunt het daadwerkelijk weghalen,
20:38
and put it into anothereen ander one and burnbrandwond that.
en leg het in een andere en brandt het daar.
20:40
And we startbegin off actuallywerkelijk by takingnemen the wasteverspilling that existsbestaat todayvandaag,
En we beginnen met het afval op te maken dat vandaag bestaat,
20:43
that's sittingzittend in these coolingkoeling poolszwembaden or drydroog caskingcasking by reactorsreactoren --
dat zit in de reactor of is opgeslagen in vaten.
20:47
that's our fuelbrandstof to beginbeginnen with.
Dat is onze brandstof om mee te beginnen.
20:51
So, the thing that's been a problemprobleem from those reactorsreactoren
Dus, wat een probleem was vanuit deze reactoren
20:53
is actuallywerkelijk what getskrijgt fedgevoed into oursDe onze,
is eigenlijk wat wordt ingevoerd in de onze,
20:56
and you're reducingvermindering the volumevolume of the wasteverspilling quiteheel dramaticallydramatisch
en je vermindert het volume van het afval nogal dramatisch
20:58
as you're going throughdoor this processwerkwijze.
door dit proces.
21:01
CACA: I mean, you're talkingpratend to differentverschillend people around the worldwereld-
CA: Maar in je globale gesprekken
21:03
about the possibilitiesmogelijkheden here.
over deze mogelijkheden,
21:05
Where is there mostmeest interestinteresseren in actuallywerkelijk doing something with this?
waar is de meeste interesse om hiermee echt iets te doen?
21:07
BGBG: Well, we haven'thebben niet pickeduitgekozen a particularbijzonder placeplaats,
BG: Nou, we hebben nog geen bepaalde plaats uitgekozen,
21:10
and there's all these interestinginteressant disclosureopenbaarmaking rulesreglement about anything that's calledriep "nuclearnucleair,"
en er zijn overal interessante openbaringsregels over alles wat nucleair heet,
21:13
so we'vewij hebben got a lot of interestinteresseren,
dus we genieten veel belangstelling,
21:21
that people from the companybedrijf have been in RussiaRusland, IndiaIndia, ChinaChina --
dat mensen uit het bedrijf in Rusland, India, China zijn geweest.
21:23
I've been back seeingziend the secretarysecretaris of energyenergie here,
Ik heb de staatssecretaris van energie hierover ontmoet,
21:27
talkingpratend about how this fitspast bij into the energyenergie agendaagenda.
om te praten over hoe dit past in de energie-agenda.
21:29
So I'm optimisticoptimistisch. You know, the FrenchFrans and JapaneseJapans have donegedaan some work.
Dus ik ben optimistisch. U weet dat de Fransen en de Japanners wat werk hebben gedaan.
21:33
This is a variantvariant on something that has been donegedaan.
Dit is een variant op iets dat al gedaan is.
21:36
It's an importantbelangrijk advancevan te voren, but it's like a fastsnel reactorreactor,
Het is een belangrijke stap vooruit, maar het is als een snelle reactor,
21:40
and a lot of countrieslanden have builtgebouwd them,
en veel landen hebben ze gebouwd,
21:44
so anybodyiemand who'swie is donegedaan a fastsnel reactorreactor is a candidatekandidaat-lidstaten to be where the first one getskrijgt builtgebouwd.
dus iedereen die een snelle reactor gedaan heeft, is een potentiële kandidaat om de eerste te bouwen.
21:46
CACA: So, in your mindgeest, timescaletijdschaal and likelihoodwaarschijnlijkheid
CA: Dus, in je geest, tijdschema en waarschijnlijkheid
21:51
of actuallywerkelijk takingnemen something like this liveleven?
van iets als dit aan de gang te krijgen?
21:56
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scalehoge-schaal, electro-generationElectro-generatie things
BG: Nou, we hebben voor zulke elektriciteitsopwekking op grote schaal dingen nodig
21:59
that's very cheapgoedkoop,
die heel goedkoop zijn,
22:04
we have 20 yearsjaar to inventuitvinden and then 20 yearsjaar to deployimplementeren.
we hebben 20 jaar om te bedenken en vervolgens 20 jaar om te implementeren.
22:06
That's sortsoort of the deadlinedeadline that the environmentalmilieu modelsmodellen
Dat is een soort van termijn die de milieu-modellen
22:10
have showngetoond us that we have to meetontmoeten.
ons geleerd hebben waaraan we moeten voldoen.
22:15
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichwelke is wishingIk wens for a lot --
En, weet je, Terrapower, als alles goed gaat, wat veel mensen wensen,
22:17
could easilygemakkelijk meetontmoeten that.
zou dat gemakkelijk kunnen.
22:22
And there are, fortunatelygelukkig now, dozenstientallen of companiesbedrijven --
En er zijn nu gelukkig tientallen bedrijven,
22:24
we need it to be hundredshonderden --
we hebben er honderden nodig,
22:27
who, likewisehetzelfde, if theirhun sciencewetenschap goesgaat well,
die, eveneens, indien hun onderzoek goed gaat,
22:29
if the fundingfinanciering for theirhun pilotpiloot plantsplanten goesgaat well,
als de financiering voor hun proefinstallaties goed gaat,
22:31
that they can competeconcurreren for this.
dat ze hiermee kunnen concurreren.
22:34
And it's bestbeste if multiplemeerdere succeedslagen,
En het is het beste als er meerdere slagen,
22:36
because then you could use a mixmengen of these things.
want dan kan je gebruik maken van een mix van deze dingen.
22:38
We certainlyzeker need one to succeedslagen.
We hebben minstens één nodig om te slagen.
22:41
CACA: In termstermen of big-scalegrote-schaal possiblemogelijk gamespel changesveranderingen,
CA: In termen van mogelijke veranderingen op grote schaal,
22:43
is this the biggestgrootste that you're awarebewust of out there?
is dit de grootste die je kent?
22:46
BGBG: An energyenergie breakthroughdoorbraak is the mostmeest importantbelangrijk thing.
BG: Een energie doorbraak is het allerbelangrijkste.
22:49
It would have been, even withoutzonder the environmentalmilieu constraintbeperking,
Dat zou het zijn geweest, zelfs zonder de milieu-beperking,
22:53
but the environmentalmilieu constraintbeperking just makesmerken it so much greatergroter.
maar de milieu-beperking maakt het juist zo veel groter.
22:55
In the nuclearnucleair spaceruimte, there are other innovatorsinnovators.
In de nucleaire sector zijn ook andere vernieuwers.
23:00
You know, we don't know theirhun work as well as we know this one,
Weet je, we kennen hun werk niet zo goed als deze,
23:03
but the modularmodulaire people, that's a differentverschillend approachnadering.
maar de modulaire mensen, dat is een andere benadering.
23:06
There's a liquid-typevloeistof-type reactorreactor, whichwelke seemslijkt a little hardhard,
Er is een type vloeistofreactor, die een beetje moeilijk lijkt,
23:09
but maybe they say that about us.
maar misschien zeggen ze dat over ons ook.
23:13
And so, there are differentverschillend onesdegenen,
Dus er zijn verschillende,
23:15
but the beautyschoonheid of this is a moleculemolecuul of uraniumuranium
maar de schoonheid hiervan is een uraniummolecule
23:18
has a millionmiljoen timestijden as much energyenergie as a moleculemolecuul of, say, coalsteenkool,
heeft een miljoen keer zoveel energie als bv. een koolstofmolecuul,
23:21
and so -- if you can dealtransactie with the negativesnegatieven,
en zo, als je kunt omgaan met de negatieve effecten,
23:25
whichwelke are essentiallyin wezen the radiationbestraling --
die in wezen zijn de straling,
23:28
the footprintvoetspoor and costkosten, the potentialpotentieel,
de voetafdruk en de kosten, de mogelijkheden,
23:31
in termstermen of effecteffect on landland- and variousdivers things,
in termen van effect op het land en verschillende dingen,
23:34
is almostbijna in a classklasse of its owneigen.
is in bijna een klasse apart.
23:36
CACA: If this doesn't work, then what?
CA: Als dit niet werkt, wat dan?
23:40
Do we have to startbegin takingnemen emergencynoodgeval measuresmaatregelen
Moeten we beginnen met het treffen van noodmaatregelen
23:44
to try and keep the temperaturetemperatuur- of the earthaarde stablestal?
om te proberen de temperatuur van de aarde stabiel te houden?
23:48
BGBG: If you get into that situationsituatie,
BG: Als je in die situatie komt,
23:51
it's like if you've been over-eatingover-eating, and you're about to have a hearthart- attackaanval:
is het alsof u overgewicht hebt, en op het punt staat om een hartaanval te krijgen.
23:53
Then where do you go? You maymei need hearthart- surgerychirurgie or something.
Waar ga je dan naar toe? Je kunt een hartoperatie of zoiets nodig hebben.
23:58
There is a linelijn of researchOnderzoek on what's calledriep geoengineeringgeoengineering,
Er is een lijn van onderzoek die geo-engineering heet,
24:02
whichwelke are variousdivers techniquestechnieken that would delayvertraging the heatingverwarming
dat zijn verschillende technieken die de verwarming zouden vertragen
24:06
to buykopen us 20 or 30 yearsjaar to get our acthandelen togethersamen.
waarmee we ons 20 of 30 jaar kopen om onze oplossing rond te krijgen.
24:09
Now, that's just an insuranceverzekering policyhet beleid.
Dat is gewoon een soort verzekering.
24:12
You hopehoop you don't need to do that.
Je hoopt dat je die niet nodig hebt.
24:14
Some people say you shouldn'tmoet niet even work on the insuranceverzekering policyhet beleid
Sommige mensen zeggen dat je zelfs niet moet werken aan zo'n verzekering
24:16
because it mightmacht make you lazylui,
omdat het je misschien lui maakt,
24:18
that you'llje zult keep eatingaan het eten because you know hearthart- surgerychirurgie will be there to savebesparen you.
dat je blijft eten omdat je weet dat er een hartoperatie bestaat om je te redden.
24:20
I'm not sure that's wisewijs, givengegeven the importancebelang of the problemprobleem,
Ik weet niet of dat verstandig is, gezien het belang van het probleem,
24:24
but there's now the geoengineeringgeoengineering discussiondiscussie
maar er is nu de geo-engineering discussie
24:27
about -- should that be in the back pocketzak- in casegeval things happengebeuren fastersneller,
over, moet dat in de achterzak voor het geval dingen sneller gebeuren,
24:31
or this innovationinnovatie goesgaat a lot slowertragere than we expectverwachten?
of als de innovatie een stuk langzamer gaat dan we verwachten.
24:35
CACA: ClimateKlimaat skepticssceptici: If you had a sentencezin or two to say to them,
CA: Klimaat sceptici: als je een of twee zinnen tot hen kon zeggen,
24:40
how mightmacht you persuadeoverhalen them that they're wrongfout?
hoe zou u ze ervan overtuigen dat ze fout zitten?
24:45
BGBG: Well, unfortunatelyhelaas, the skepticssceptici come in differentverschillend campskampen.
BG: Nou, helaas komen de sceptici uit verschillende kampen.
24:50
The onesdegenen who make scientificwetenschappelijk argumentsargumenten are very fewweinig.
Er zijn er heel weinig met wetenschappelijke argumenten.
24:54
Are they sayinggezegde that there's negativenegatief feedbackterugkoppeling effectsbijwerkingen
Zeggen ze dat er negatieve feedback effecten zijn
24:58
that have to do with cloudswolken that offsetoffset things?
die te maken hebben met de wolken die dingen compenseren?
25:01
There are very, very fewweinig things that they can even say
Er zijn zeer, zeer weinig dingen die ze nog kunnen beweren
25:03
there's a chancekans in a millionmiljoen of those things.
er is een kans van één op een miljoen dat die optreden.
25:06
The mainhoofd problemprobleem we have here, it's kindsoort of like AIDSAIDS.
Het belangrijkste probleem dat we hier hebben is net zoiets als aids.
25:09
You make the mistakevergissing now, and you paybetalen for it a lot laterlater.
Je maakt de fout nu, en je betaalt er veel later voor.
25:12
And so, when you have all sortssoorten of urgentdringend problemsproblemen,
En ja, wanneer je allerlei dringende problemen hebt,
25:16
the ideaidee of takingnemen painpijn now that has to do with a gainkrijgen laterlater,
het idee achter nu de pijn nemen om later het voordeel te krijgen --
25:20
and a somewhatenigszins uncertainonzeker painpijn thing --
en een enigszins onzekere pijn.
25:23
in factfeit, the IPCCIPCC reportrapport, that's not necessarilynodig the worstslechtst casegeval,
In feite beschrijft het IPCC-rapport niet noodzakelijk het ergste scenario,
25:26
and there are people in the richrijk worldwereld- who look at IPCCIPCC
en er zijn mensen in de rijke wereld die uitgaan van het IPCC
25:32
and say, "OK, that isn't that biggroot of a dealtransactie."
en zeggen, oké, dat valt allemaal nogal mee.
25:34
The factfeit is it's that uncertainonzeker partdeel that should moveverhuizing us towardsnaar this.
Het zou die onzekerheid moeten zijn die ons hiernaar laat streven.
25:38
But my dreamdroom here is that, if you can make it economiceconomisch,
Maar mijn droom is dat, als je het economisch kunt maken,
25:42
and meetontmoeten the COCO2 constraintsbeperkingen,
én laat voldoen aan de CO2-beperkingen,
25:45
then the skepticssceptici say, "OK,
vervolgens de sceptici zeggen, oké,
25:47
I don't carezorg that it doesn't put out COCO2,
het kan me niet schelen dat er geen CO2 uit komt,
25:49
I kindsoort of wishwens it did put out COCO2,
ik zou misschien zelfs wensen dat er wel CO2 uit kwam,
25:51
but I guessraden I'll acceptaccepteren it because it's cheapergoedkoper than what's come before."
maar ik zal het maar accepteren omdat het goedkoper is dan eerst.
25:53
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
25:57
CACA: And so, that would be your responseantwoord to the BjornBjorn LomborgLomborg argumentargument,
CA: En dat zou uw reactie zijn op het argument van Bjorn Lomborg,
26:01
that basicallyeigenlijk if you spendbesteden all this energyenergie tryingproberen to solveoplossen the COCO2 problemprobleem,
dat eigenlijk als je al deze energie besteedt aan het oplossen van het CO2-probleem,
26:05
it's going to take away all your other goalsdoelen
gaat dat ten koste van al je andere doelen
26:09
of tryingproberen to ridbevrijden the worldwereld- of povertyarmoede and malariamalaria- and so forthvoort,
om te proberen de wereld te verlossen van armoede en malaria, enzovoort.
26:11
it's a stupiddom wasteverspilling of the Earth'sAarde resourcesmiddelen to put moneygeld towardsnaar that
Het is een domme verspilling van hulpbronnen om geld daar aan te besteden
26:14
when there are better things we can do.
als er betere dingen zijn die we ermee kunnen doen.
26:18
BGBG: Well, the actualwerkelijk spendinguitgaven on the R&D piecestuk --
BG: Nou, de werkelijke uitgaven voor dat R&D gedeelte --
26:20
say the U.S. should spendbesteden 10 billionmiljard a yearjaar more than it is right now --
zeg dat de VS per jaar 10 miljard meer moeten besteden dan nu --
26:23
it's not that dramaticdramatisch.
is niet zo dramatisch.
26:27
It shouldn'tmoet niet take away from other things.
Het hoeft niet weggehaald worden bij andere dingen.
26:29
The thing you get into biggroot moneygeld on, and this, reasonableredelijk people can disagreehet oneens zijn,
Het loopt pas echt in grote bedragen, en hierover kunnen redelijke mensen van mening verschillen,
26:31
is when you have something that's non-economicniet-economische and you're tryingproberen to fundfonds that --
wanneer je iets dat oneconomisch is, probeert te financieren.
26:34
that, to me, mostlymeestal is a wasteverspilling.
Dat is, volgens mij, meestal een verspilling.
26:37
UnlessTenzij you're very closedichtbij and you're just fundingfinanciering the learningaan het leren curvekromme
Tenzij je heel dicht bij een oplossing bent en je alleen de leercurve financiert
26:40
and it's going to get very cheapgoedkoop,
en dan wordt het heel goedkoop.
26:43
I believe we should try more things that have a potentialpotentieel
Ik denk dat we meer dingen moeten proberen die de potentie hebben
26:45
to be farver lessminder expensiveduur.
om veel minder duur te zijn.
26:49
If the trade-offinruil you get into is, "Let's make energyenergie supersuper expensiveduur,"
Als het uitgangspunt waarmee je start is, laten we de energie super duur maken,
26:51
then the richrijk can affordveroorloven that.
dan kunnen de rijken zich dat veroorloven.
26:56
I mean, all of us here could paybetalen fivevijf timestijden as much for our energyenergie
Ik bedoel, wij allen hier zouden vijf keer zo veel voor onze energie kunnen betalen
26:58
and not changeverandering our lifestylelevensstijl.
zonder onze levensstijl te hoeven veranderen.
27:01
The disasterramp is for that two billionmiljard.
De ramp is voor die twee miljard.
27:03
And even LomborgLomborg has changedveranderd.
En zelfs Lomborg is veranderd.
27:05
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettingkrijgen more discussedbesproken?"
Zijn credo is nu, waarom wordt er niet meer over R&D gesproken.
27:07
He's still, because of his earliervroeger stuffspul,
Hij wordt nog steeds, vanwege zijn eerdere uitspraken,
27:12
still associatedgeassocieerd with the skepticscepticus campkamp,
geassocieerd met het sceptische kamp,
27:14
but he's realizedrealiseerde that's a prettymooi lonelyeenzaam campkamp,
maar hij besefte dat dat een vrij eenzaam kamp is,
27:16
and so, he's makingmaking the R&D pointpunt.
en dus, heeft hij nu het R&D-standpunt.
27:19
And so there is a threaddraad of something that I think is appropriategeschikt.
En dus loopt er een rode draad die denk ik van belang is.
27:22
The R&D piecestuk, it's crazygek how little it's fundedgefinancierde.
Het is gek hoe weinig het R&D gedeelte is gefinancierd.
27:27
CACA: Well BillBill, I suspectverdachte I speakspreken on the behalfnamens of mostmeest people here
CA: Nou Bill, ik vermoed dat ik uit naam van de meeste mensen hier spreek
27:30
to say I really hopehoop your wishwens comeskomt truewaar. Thank you so much.
als ik zeg, dat ik echt hoop dat jouw wens in vervulling gaat. Hartelijk bedankt.
27:33
BGBG: Thank you.
BG: Dank je.
27:36
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
27:38
Translated by Rudolf Penninkhof
Reviewed by Roel Verbunt

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com