ABOUT THE SPEAKER
Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com
TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Bill Gates over energie: Innoveren naar nul!

Filmed:
4,882,452 views

Tijdens TED 2010 deelt Bill Gates zijn visie voor de toekomst van de energievoorziening van de wereld. Hij beschrijft de noodzaak voor "wonderen" om een globale ramp te voorkomen en hij legt uit waarom hij een radicaal nieuw soort kernenergiereactor steunt. Het noodzakelijke einddoel? Wereldwijd nul CO2 uitstoot in 2050.
- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I'm going to talk todayvandaag about energyenergie and climateklimaat.
0
1000
4000
Ik ga vandaag praten over energie en klimaat.
00:20
And that mightmacht seemlijken a bitbeetje surprisingverrassend because
1
5000
2000
En dat lijkt misschien een beetje verrassend, omdat
00:22
my full-timefull time work at the FoundationStichting is mostlymeestal about vaccinesvaccins and seedszaden,
2
7000
5000
mijn full-time werk bij de stichting vooral gaat over vaccins en zaden,
00:27
about the things that we need to inventuitvinden and deliverleveren
3
12000
3000
over de dingen die we moeten uitvinden en leveren
00:30
to help the poorestarmste two billionmiljard liveleven better liveslevens.
4
15000
5000
om de armste twee miljard mensen te helpen.
00:35
But energyenergie and climateklimaat are extremelyuiterst importantbelangrijk to these people --
5
20000
5000
Maar energie en klimaat zijn uitermate belangrijk voor deze mensen,
00:40
in factfeit, more importantbelangrijk than to anyoneiedereen elseanders on the planetplaneet.
6
25000
5000
in feite belangrijker dan voor eender wie op deze planeet.
00:45
The climateklimaat gettingkrijgen worseerger meansmiddelen that manyveel yearsjaar, theirhun cropsgewassen won'tzal niet growgroeien:
7
30000
5000
Het klimaat verslechtert zodat hun gewassen niet zullen groeien.
00:50
There will be too much rainregen, not enoughgenoeg rainregen,
8
35000
3000
Er zal teveel regen vallen, of te weinig.
00:53
things will changeverandering in waysmanieren
9
38000
2000
Dingen zullen veranderen zodat
00:55
that theirhun fragilebreekbaar environmentmilieu simplyeenvoudigweg can't supportondersteuning.
10
40000
4000
hun kwetsbare milieu het gewoon niet meer aankan.
00:59
And that leadsleads to starvationuithongering, it leadsleads to uncertaintyonzekerheid, it leadsleads to unrestonrust.
11
44000
5000
En dat leidt tot honger. Het leidt tot onzekerheid. Het leidt tot onrust.
01:04
So, the climateklimaat changesveranderingen will be terribleverschrikkelijk for them.
12
49000
4000
Dus zal de klimaatverandering een ramp voor hen betekenen.
01:08
AlsoOok, the priceprijs of energyenergie is very importantbelangrijk to them.
13
53000
3000
De prijs van energie is uitermate belangrijk voor hen.
01:11
In factfeit, if you could pickplukken just one thing to lowerlager the priceprijs of,
14
56000
3000
In feite, als je maar één ding kon kiezen om goedkoper te maken,
01:14
to reduceverminderen povertyarmoede, by farver you would pickplukken energyenergie.
15
59000
4000
om de armoede te verminderen zou je energie kiezen.
01:18
Now, the priceprijs of energyenergie has come down over time.
16
63000
4000
De energieprijs is stilaan aan het dalen.
01:22
Really advancedgevorderd civilizationbeschaving is basedgebaseerde on advancesvoorschotten in energyenergie.
17
67000
6000
Echt, geavanceerde beschaving is gebaseerd op de vooruitgang in energie.
01:28
The coalsteenkool revolutionrevolutie fueledaangewakkerd the IndustrialIndustriële RevolutionRevolutie,
18
73000
4000
De steenkoolrevolutie leidde tot de industriële revolutie,
01:32
and, even in the 1900s we'vewij hebben seengezien a very rapidsnel declineafwijzen in the priceprijs of electricityelektriciteit,
19
77000
6000
en zelfs in de twintigste eeuw was er een zeer snelle prijsdaling voor elektriciteit,
01:38
and that's why we have refrigeratorskoelkasten, air-conditioningairconditioning,
20
83000
3000
en daarom hebben we koelkasten, airconditioning,
01:41
we can make modernmodern materialsmaterialen and do so manyveel things.
21
86000
4000
kunnen we moderne materialen maken en zo veel dingen doen.
01:45
And so, we're in a wonderfulprachtig situationsituatie with electricityelektriciteit in the richrijk worldwereld-.
22
90000
7000
En zo hebben we een prachtige situatie met elektriciteit in de rijke wereld.
01:52
But, as we make it cheapergoedkoper -- and let's go for makingmaking it twicetweemaal as cheapgoedkoop --
23
97000
7000
maar, nu we het goedkoper maken -- en laten we het twee keer zo goedkoop maken --
01:59
we need to meetontmoeten a newnieuwe constraintbeperking,
24
104000
2000
dan is er wel een nieuwe beperking,
02:01
and that constraintbeperking has to do with COCO2.
25
106000
4000
en die heeft te maken met CO2.
02:05
COCO2 is warmingverwarming the planetplaneet,
26
110000
3000
CO2 leidt tot het opwarmen van de planeet,
02:08
and the equationvergelijking on COCO2 is actuallywerkelijk a very straightforwardrechtdoorzee one.
27
113000
6000
en de vergelijking van CO2 is eigenlijk een heel eenvoudige.
02:14
If you sumsom up the COCO2 that getskrijgt emitteduitgestoten,
28
119000
4000
Als je optelt: de CO2 die wordt uitgestoten,
02:18
that leadsleads to a temperaturetemperatuur- increasetoename,
29
123000
3000
die leidt tot een temperatuurstijging,
02:21
and that temperaturetemperatuur- increasetoename leadsleads to some very negativenegatief effectsbijwerkingen:
30
126000
4000
en die temperatuurstijging leidt tot een aantal zeer negatieve effecten.
02:25
the effectsbijwerkingen on the weatherweer; perhapsmisschien worseerger, the indirectindirecte effectsbijwerkingen,
31
130000
3000
De effecten van het weer en, misschien nog erger, de indirecte effecten,
02:28
in that the naturalnatuurlijk ecosystemsecosystemen can't adjustaanpassen to these rapidsnel changesveranderingen,
32
133000
5000
dat de natuurlijke ecosystemen zich niet kunnen aanpassen aan deze snelle veranderingen,
02:33
and so you get ecosystemecosysteem collapsesinstort.
33
138000
3000
en zo krijg je ecosystemen die instorten.
02:36
Now, the exactexact amountbedrag of how you mapkaart
34
141000
3000
Nu, de exacte hoeveelheid van hoe je
02:39
from a certainzeker increasetoename of COCO2 to what temperaturetemperatuur- will be
35
144000
4000
vanaf een bepaalde toename van CO2 naar welke temperatuursstijging zal gaan
02:43
and where the positivepositief feedbacksfeedback are,
36
148000
2000
en waar de positieve terugkoppelingen zijn,
02:45
there's some uncertaintyonzekerheid there, but not very much.
37
150000
3000
daarover is enige onzekerheid, maar niet erg veel.
02:48
And there's certainlyzeker uncertaintyonzekerheid about how badslecht those effectsbijwerkingen will be,
38
153000
3000
En er is zeker onzekerheid over hoe erg de gevolgen zullen zijn,
02:51
but they will be extremelyuiterst badslecht.
39
156000
3000
maar ze zullen zeer ernstig zijn.
02:54
I askedgevraagd the toptop scientistswetenschappers on this severalverscheidene timestijden:
40
159000
2000
Ik heb dit vaak gevraagd aan top-wetenschappers.
02:56
Do we really have to get down to nearin de buurt zeronul?
41
161000
3000
moeten we echt uitkomen nabij nul?
02:59
Can't we just cutbesnoeiing it in halfvoor de helft or a quarterkwartaal?
42
164000
3000
Kunnen we niet de helft of een kwart nemen?
03:02
And the answerantwoord is that untiltot we get nearin de buurt to zeronul,
43
167000
4000
En het antwoord is dat, totdat we in de buurt van nul komen,
03:06
the temperaturetemperatuur- will continuevoortzetten to risestijgen.
44
171000
2000
de temperatuur zal blijven stijgen.
03:08
And so that's a biggroot challengeuitdaging.
45
173000
2000
En dat is dus een grote uitdaging.
03:10
It's very differentverschillend than sayinggezegde "We're a twelve-foot-hightwaalf-voet hoge truckvrachtauto tryingproberen to get underonder a ten-foottien-voet bridgebrug,
46
175000
5000
Het is heel anders dan bijvoorbeeld een 4 meter hoge vrachtwagen onder een brug van 3,6 meter proberen te krijgen,
03:15
and we can just sortsoort of squeezeknijpen underonder."
47
180000
3000
die kunnen we eronder persen.
03:18
This is something that has to get to zeronul.
48
183000
4000
Dit is iets dat naar nul moet.
03:22
Now, we put out a lot of carbonkoolstof dioxidedioxide everyelk yearjaar,
49
187000
4000
Nu, we stoten jaarlijks veel CO2 uit,
03:26
over 26 billionmiljard tonstons.
50
191000
2000
meer dan 26 miljard ton.
03:28
For eachelk AmericanAmerikaanse, it's about 20 tonstons;
51
193000
4000
Voor elke Amerikaan is dit ongeveer 20 ton.
03:32
for people in poorarm countrieslanden, it's lessminder than one tonton.
52
197000
3000
Voor mensen in arme landen is het minder dan één ton.
03:35
It's an averagegemiddelde of about fivevijf tonstons for everyoneiedereen on the planetplaneet.
53
200000
4000
Het is een gemiddelde van ongeveer vijf ton voor iedereen op de planeet.
03:39
And, somehowhoe dan ook, we have to make changesveranderingen
54
204000
2000
En we moeten, hoe dan ook, dingen veranderen
03:41
that will bringbrengen that down to zeronul.
55
206000
3000
om dat naar nul te brengen.
03:44
It's been constantlyvoortdurend going up.
56
209000
2000
Het is constant omhoog gegaan.
03:46
It's only variousdivers economiceconomisch changesveranderingen that have even flattenedafgeplatte it at all,
57
211000
5000
Alleen wat economische veranderingen hebben het wat afgevlakt,
03:51
so we have to go from rapidlysnel risingstijgende lijn
58
216000
3000
dus we moeten van een snelle toename
03:54
to fallingvallend, and fallingvallend all the way to zeronul.
59
219000
3000
naar een afname, en van een afname helemaal naar nul.
03:57
This equationvergelijking has fourvier factorsfactoren,
60
222000
2000
Deze vergelijking heeft vier factoren.
03:59
a little bitbeetje of multiplicationvermenigvuldiging:
61
224000
2000
Een beetje vermenigvuldiging.
04:01
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zeronul,
62
226000
3000
Dus, je hebt iets aan de linkerkant, CO2, dat je naar nul wilt brengen,
04:04
and that's going to be basedgebaseerde on the numberaantal of people,
63
229000
4000
en dat is gebaseerd op het aantal mensen,
04:08
the servicesdiensten eachelk person'spersonen usinggebruik makend van on averagegemiddelde,
64
233000
3000
het gemiddelde gebruik van diensten per persoon,
04:11
the energyenergie on averagegemiddelde for eachelk serviceservice,
65
236000
3000
het gemiddelde aan energie voor elke dienst,
04:14
and the COCO2 beingwezen put out perper uniteenheid of energyenergie.
66
239000
4000
en de CO2 uitstoot per energie-eenheid.
04:18
So, let's look at eachelk one of these
67
243000
2000
Dus, laten we deze eens stuk voor stuk bekijken
04:20
and see how we can get this down to zeronul.
68
245000
4000
en zien hoe we dit naar nul kunnen krijgen.
04:24
ProbablyWaarschijnlijk, one of these numbersgetallen is going to have to get prettymooi nearin de buurt to zeronul.
69
249000
4000
Waarschijnlijk moet één van deze waarden in de buurt van nul komen.
04:28
Now that's back from highhoog schoolschool- algebraalgebra,
70
253000
3000
Dat is middelbare school wiskunde,
04:31
but let's take a look.
71
256000
2000
maar laten we een kijkje nemen.
04:33
First, we'vewij hebben got populationbevolking.
72
258000
2000
Allereerst hebben we de bevolking.
04:35
The worldwereld- todayvandaag has 6.8 billionmiljard people.
73
260000
3000
Nu, de wereld heeft vandaag de dag 6,8 miljard mensen.
04:38
That's headedopschrift up to about ninenegen billionmiljard.
74
263000
2000
Dat is aan het stijgen tot ongeveer negen miljard.
04:40
Now, if we do a really great jobbaan on newnieuwe vaccinesvaccins,
75
265000
4000
Dus, als we het echt goed doen met nieuwe vaccins,
04:44
healthGezondheid carezorg, reproductivereproductieve healthGezondheid servicesdiensten,
76
269000
2000
gezondheidszorg, reproductieve gezondheidszorg,
04:46
we could lowerlager that by, perhapsmisschien, 10 or 15 percentprocent,
77
271000
4000
dan zouden we dat kunnen verlagen met, misschien, 10 of 15 procent,
04:50
but there we see an increasetoename of about 1.3.
78
275000
4000
maar daar zien we een stijging van ongeveer 1,3.
04:54
The secondtweede factorfactor is the servicesdiensten we use.
79
279000
3000
De tweede factor is de diensten die wij gebruiken.
04:57
This encompassesomvat everything:
80
282000
2000
Dit omvat alles,
04:59
the foodeten we eateten, clothingkleding, TVTV, heatingverwarming.
81
284000
4000
het voedsel dat we eten, kleding, tv, verwarming.
05:03
These are very good things:
82
288000
3000
Dit zijn heel goede dingen,
05:06
gettingkrijgen ridbevrijden of povertyarmoede meansmiddelen providinghet verstrekken van these servicesdiensten
83
291000
3000
en het wegwerken van armoede betekent het leveren van deze diensten
05:09
to almostbijna everyoneiedereen on the planetplaneet.
84
294000
2000
aan bijna iedereen op de planeet.
05:11
And it's a great thing for this numberaantal to go up.
85
296000
4000
Dus is het geweldig als dit getal stijgt.
05:15
In the richrijk worldwereld-, perhapsmisschien the toptop one billionmiljard,
86
300000
2000
In de rijke wereld, misschien wel de top één miljard,
05:17
we probablywaarschijnlijk could cutbesnoeiing back and use lessminder,
87
302000
2000
kunnen we waarschijnlijk bezuinigen en het verbruik minderen,
05:19
but everyelk yearjaar, this numberaantal, on averagegemiddelde, is going to go up,
88
304000
4000
maar jaarlijks gaat dit getal, gemiddeld genomen, omhoog,
05:23
and so, over all, that will more than doubledubbele
89
308000
4000
En dus, in totaal, zullen de geleverde diensten
05:27
the servicesdiensten deliveredgeleverd perper personpersoon.
90
312000
3000
per persoon meer dan verdubbelen.
05:30
Here we have a very basicbasis- serviceservice:
91
315000
2000
Hier hebben we een zeer eenvoudige dienst.
05:32
Do you have lightingverlichting in your househuis to be ablein staat to readlezen your homeworkhuiswerk?
92
317000
3000
Heb je verlichting in je huis om je huiswerk te lezen,
05:35
And, in factfeit, these kidskinderen don't, so they're going out
93
320000
2000
feit is, deze kinderen niet, dus gaan ze naar buiten
05:37
and readinglezing theirhun schoolschool- work underonder the streetstraat lampslampen.
94
322000
4000
en lezen ze hun huiswerk onder de lantaarnpalen.
05:42
Now, efficiencyrendement, E, the energyenergie for eachelk serviceservice,
95
327000
4000
Dus, efficiëntie, E, de energie voor elke dienst.
05:46
here finallyTenslotte we have some good newsnieuws.
96
331000
2000
Eindelijk hebben we goed nieuws.
05:48
We have something that's not going up.
97
333000
2000
We hebben iets dat niet stijgt.
05:50
ThroughDoor middel van variousdivers inventionsuitvindingen and newnieuwe waysmanieren of doing lightingverlichting,
98
335000
3000
Via diverse uitvindingen en nieuwe manieren van verlichting,
05:53
throughdoor differentverschillend typestypes of carsauto's, differentverschillend waysmanieren of buildinggebouw buildingsgebouwen --
99
338000
5000
door middel van andere soorten auto's, andere manieren van bouwen.
05:58
there are a lot of servicesdiensten where you can bringbrengen
100
343000
3000
Er zijn veel diensten waar je
06:01
the energyenergie for that serviceservice down quiteheel substantiallywezenlijk.
101
346000
4000
de energie die nodig is behoorlijk kunt verlagen.
06:05
Some individualindividu servicesdiensten even bringbrengen it down by 90 percentprocent.
102
350000
3000
Sommige individuele diensten, zelfs met 90 procent.
06:08
There are other servicesdiensten like how we make fertilizerkunstmest,
103
353000
3000
Er zijn andere diensten, zoals hoe we mest produceren
06:11
or how we do airlucht transportvervoer-,
104
356000
2000
of hoe we met luchtverkeer omgaan,
06:13
where the roomskamers for improvementverbetering are farver, farver lessminder.
105
358000
4000
waar de ruimte voor verbetering veel kleiner is.
06:17
And so, overallglobaal here, if we're optimisticoptimistisch,
106
362000
2000
En dus, als we optimistisch zijn,
06:19
we maymei get a reductionvermindering of a factorfactor of threedrie to even, perhapsmisschien, a factorfactor of sixzes.
107
364000
7000
kunnen we hier een factor drie tot zelfs, misschien, een factor zes reduceren.
06:26
But for these first threedrie factorsfactoren now,
108
371000
3000
Maar voor deze eerste drie factoren
06:29
we'vewij hebben goneweg from 26 billionmiljard to, at bestbeste, maybe 13 billionmiljard tonstons,
109
374000
5000
zijn we van 26 miljard naar, op zijn best, 13 miljard gegaan
06:34
and that just won'tzal niet cutbesnoeiing it.
110
379000
2000
en dat is gewoon niet genoeg.
06:36
So let's look at this fourthvierde factorfactor --
111
381000
2000
Dus laten we eens kijken naar deze vierde factor --
06:38
this is going to be a keysleutel one --
112
383000
2000
dit zal een bepalende zijn --
06:40
and this is the amountbedrag of COCO2 put out perper eachelk uniteenheid of energyenergie.
113
385000
6000
en dat is de CO2 uitstoot per energie-eenheid.
06:46
And so the questionvraag is: Can you actuallywerkelijk get that to zeronul?
114
391000
4000
Dus de vraag is, kan je die naar nul krijgen?
06:50
If you burnbrandwond coalsteenkool, no.
115
395000
2000
Als je kolen stookt, nee.
06:52
If you burnbrandwond naturalnatuurlijk gasgas-, no.
116
397000
2000
Als je aardgas stookt, nee.
06:54
AlmostBijna everyelk way we make electricityelektriciteit todayvandaag,
117
399000
3000
Vrijwel elke manier waarop we vandaag de dag elektriciteit produceren,
06:57
exceptbehalve for the emergingopkomende renewableshernieuwbare energiebronnen and nuclearnucleair, putsputs out COCO2.
118
402000
6000
behalve de opkomende duurzame energie en kernenergie, produceert CO2.
07:03
And so, what we're going to have to do at a globalglobaal scaleschaal,
119
408000
3000
En wat we dus op globale schaal moeten doen,
07:06
is createcreëren a newnieuwe systemsysteem.
120
411000
3000
is een nieuw systeem creëren.
07:09
And so, we need energyenergie miracleswonderen.
121
414000
2000
Dus hebben we energiewonderen nodig.
07:11
Now, when I use the termtermijn "miraclewonder," I don't mean something that's impossibleonmogelijk.
122
416000
4000
Dus, als ik de term wonder gebruik, doel ik niet op iets dat onmogelijk is.
07:15
The microprocessormicroprocessor is a miraclewonder. The personalpersoonlijk computercomputer is a miraclewonder.
123
420000
5000
De microprocessor is een wonder. De pc is een wonder.
07:20
The InternetInternet and its servicesdiensten are a miraclewonder.
124
425000
3000
Het internet en zijn diensten zijn een wonder.
07:23
So, the people here have participateddeelgenomen in the creationschepping of manyveel miracleswonderen.
125
428000
5000
Dus, de mensen hier hebben bijgedragen aan het creëren van vele wonderen.
07:28
UsuallyMeestal, we don't have a deadlinedeadline,
126
433000
2000
Normaliter hebben we geen deadline,
07:30
where you have to get the miraclewonder by a certainzeker datedatum.
127
435000
2000
wanneer je het wonder op een bepaalde datum moet hebben.
07:32
UsuallyMeestal, you just kindsoort of standstand by, and some come alonglangs, some don't.
128
437000
4000
Meestal wacht je gewoon af, en soms gebeurt het, soms niet.
07:36
This is a casegeval where we actuallywerkelijk have to driverijden at fullvol speedsnelheid
129
441000
4000
Dit is een zaak waarbij we eigenlijk op volle snelheid moeten varen
07:40
and get a miraclewonder in a prettymooi tightstrak timelinetijdlijn.
130
445000
5000
en een wonder moeten krijgen binnen een strakke agenda.
07:45
Now, I thought, "How could I really capturevangst this?
131
450000
3000
Nu dacht ik, hoe kan ik dit werkelijk weergeven?
07:48
Is there some kindsoort of naturalnatuurlijk illustrationillustratie,
132
453000
2000
Is er een soort van natuurlijke illustratie,
07:50
some demonstrationdemonstratie that would grabgrijpen people'sPeople's imaginationverbeelding here?"
133
455000
5000
een demonstratie die bij mensen tot de verbeelding spreekt?
07:55
I thought back to a yearjaar agogeleden when I broughtbracht mosquitosmuggen,
134
460000
4000
Ik dacht terug aan een jaar geleden toen ik muggen meebracht
07:59
and somehowhoe dan ook people enjoyedgenoten that.
135
464000
2000
en op de een of andere manier vond men dat leuk.
08:01
(LaughterGelach)
136
466000
2000
(Lachen)
08:03
It really got them involvedbetrokken in the ideaidee of,
137
468000
3000
Het maakte ze werkelijk betrokken bij het idee
08:06
you know, there are people who liveleven with mosquitosmuggen.
138
471000
3000
dat er mensen zijn die met muggen leven.
08:09
So, with energyenergie, all I could come up with is this.
139
474000
5000
Dus, met energie, was dit het enige dat ik kon bedenken.
08:14
I decidedbeslist that releasingvrijgeven firefliesGlimwormen
140
479000
3000
Ik besloot vuurvliegjes vrij te laten
08:17
would be my contributionbijdrage to the environmentmilieu here this yearjaar.
141
482000
4000
als mijn bijdrage aan het milieu hier dit jaar.
08:21
So here we have some naturalnatuurlijk firefliesGlimwormen.
142
486000
3000
Dus hier hebben we wat natuurlijke vuurvliegjes.
08:24
I'm told they don't bitebeet; in factfeit, they mightmacht not even leavehet verlof that jarpot.
143
489000
3000
Mij is verteld dat ze niet bijten, sterker nog, ze verlaten misschien niet eens deze pot.
08:27
(LaughterGelach)
144
492000
3000
(Lachen)
08:30
Now, there's all sortssoorten of gimmickygimmickachtige solutionsoplossingen like that one,
145
495000
5000
Dus, er zijn allerlei gimmickachtige oplossingen zoals die,
08:35
but they don't really addtoevoegen up to much.
146
500000
2000
maar ze leveren niet echt iets op.
08:37
We need solutionsoplossingen -- eithereen van beide one or severalverscheidene --
147
502000
4000
We hebben oplossingen nodig, een of meerdere,
08:41
that have unbelievableongelooflijk scaleschaal
148
506000
4000
op een ongelooflijke schaal
08:45
and unbelievableongelooflijk reliabilitybetrouwbaarheid,
149
510000
2000
en van een ongelooflijke betrouwbaarheid
08:47
and, althoughhoewel there's manyveel directionsroutebeschrijving people are seekingop zoek naar,
150
512000
3000
en, hoewel mensen in vele richtingen zoeken,
08:50
I really only see fivevijf that can achievebereiken the biggroot numbersgetallen.
151
515000
4000
zie ik er eigenlijk slechts vijf die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren.
08:54
I've left out tidetij, geothermalgeothermische, fusionfusie, biofuelsbiobrandstoffen.
152
519000
5000
Daarbij laat ik getijdekracht, geothermische energie, kernfusie, biobrandstoffen er uit.
08:59
Those maymei make some contributionbijdrage,
153
524000
2000
Die misschien wel iets bij kunnen dragen
09:01
and if they can do better than I expectverwachten, so much the better,
154
526000
2000
en als ze het beter doen dan ik verwacht, is dat des te beter,
09:03
but my keysleutel pointpunt here
155
528000
2000
maar mijn belangrijkste punt hier
09:05
is that we're going to have to work on eachelk of these fivevijf,
156
530000
4000
is dat we zullen moeten werken aan elk van deze vijf
09:09
and we can't give up any of them because they look dauntingontmoedigend,
157
534000
4000
en we kunnen er geen een laten zitten omdat het er zo onoverkomelijk uitziet,
09:13
because they all have significantsignificant challengesuitdagingen.
158
538000
4000
want ze hebben allemaal hun eigen belangrijke moeilijkheden.
09:17
Let's look first at the burningbrandend fossilfossiel fuelsbrandstoffen,
159
542000
2000
Laten we eerst naar fossiele brandstoffen kijken,
09:19
eithereen van beide burningbrandend coalsteenkool or burningbrandend naturalnatuurlijk gasgas-.
160
544000
4000
ofwel verbranding van steenkool ofwel verbranding van aardgas.
09:23
What you need to do there, seemslijkt like it mightmacht be simpleeenvoudig, but it's not,
161
548000
3000
Wat je daar moet doen, lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet.
09:26
and that's to take all the COCO2, after you've burnedverbrand it, going out the fluerookgasafvoer,
162
551000
6000
Je moet alle CO2 na de verbranding opvangen,
09:32
pressurizedruk uitoefenen it, createcreëren a liquidvloeistof, put it somewhereergens,
163
557000
3000
onder druk zetten, vloeibaar maken en ergens op slaan
09:35
and hopehoop it staysverblijven there.
164
560000
2000
en hopen dat het daar blijft.
09:37
Now we have some pilotpiloot things that do this at the 60 to 80 percentprocent levelniveau,
165
562000
4000
Nu zijn er een aantal proefprojecten die dit op het niveau van 60 tot 80 procent doen,
09:41
but gettingkrijgen up to that fullvol percentagepercentage, that will be very trickytricky,
166
566000
4000
maar het naar 100% krijgen, zal heel erg lastig zijn
09:45
and agreeingakkoord on where these COCO2 quantitieshoeveelheden should be put will be hardhard,
167
570000
6000
en bepalen waar we al dat CO2 moeten opslaan is ook erg lastig,
09:51
but the toughestzwaarste one here is this long-termlangetermijn issuekwestie.
168
576000
3000
maar het moeilijkste hiervan is het langetermijnprobleem.
09:54
Who'sDie de going to be sure?
169
579000
2000
Wie zal dit zeker weten?
09:56
Who'sDie de going to guaranteegarantie something that is literallyletterlijk billionsmiljarden of timestijden largergrotere
170
581000
4000
Wie zal er garant staan voor iets dat letterlijk miljarden malen groter is
10:00
than any typetype of wasteverspilling you think of in termstermen of nuclearnucleair or other things?
171
585000
4000
dan welke soort afval je ook kan bedenken in termen van nucleaire of andere dingen?
10:04
This is a lot of volumevolume.
172
589000
3000
Dit is een enorm volume.
10:07
So that's a toughtaai one.
173
592000
2000
Dus dat wordt moeilijk.
10:09
NextVolgende would be nuclearnucleair.
174
594000
2000
De volgende is nucleaire energie.
10:11
It alsoook has threedrie biggroot problemsproblemen:
175
596000
3000
Ook hier kleven drie grote problemen aan.
10:14
CostKosten, particularlyvooral in highlyzeer regulatedgereglementeerde countrieslanden, is highhoog;
176
599000
4000
De kosten, met name in sterk gereguleerde landen, zijn hoog.
10:18
the issuekwestie of the safetyveiligheid, really feelinggevoel good about nothing could go wrongfout,
177
603000
4000
De kwestie van de veiligheid, echt zekerheid dat niets mis kan gaan,
10:22
that, even thoughhoewel you have these humanmenselijk operatorsexploitanten,
178
607000
3000
dat, ook al heb je deze menselijke operatoren,
10:25
that the fuelbrandstof doesn't get used for weaponswapens.
179
610000
3000
dat de splijtstof niet voor kernwapens kan worden gebruikt.
10:28
And then what do you do with the wasteverspilling?
180
613000
2000
En wat doe je met het afval?
10:30
And, althoughhoewel it's not very largegroot, there are a lot of concernszorgen about that.
181
615000
3000
En, hoewel het niet zo veel is, zijn er veel zorgen over.
10:33
People need to feel good about it.
182
618000
2000
Men moet er een goed gevoel over hebben.
10:35
So threedrie very toughtaai problemsproblemen that mightmacht be solvableoplosbaar,
183
620000
5000
Dus drie zeer moeilijke problemen die misschien oplosbaar zijn,
10:40
and so, should be workedwerkte on.
184
625000
2000
en waaraan moet worden gewerkt.
10:42
The last threedrie of the fivevijf, I've groupedgegroepeerd togethersamen.
185
627000
3000
De laatste drie van de vijf, heb ik gegroepeerd.
10:45
These are what people oftenvaak referverwijzen to as the renewablehernieuwbare sourcesbronnen.
186
630000
4000
Dit zijn wat mensen vaak de hernieuwbare bronnen noemen.
10:49
And they actuallywerkelijk -- althoughhoewel it's great they don't requirevereisen fuelbrandstof --
187
634000
4000
En die - hoewel het geweldig is dat ze geen brandstof vereisen -
10:53
they have some disadvantagesnadelen.
188
638000
2000
toch enkele nadelen hebben.
10:55
One is that the densitydichtheid of energyenergie gatheredverzamelde in these technologiestechnologieën
189
640000
6000
Een daarvan is dat de dichtheid van de energie gewonnen door deze technologieën
11:01
is dramaticallydramatisch lessminder than a powermacht plantfabriek.
190
646000
2000
beduidend lager is dan die van een elektriciteitscentrale.
11:03
This is energyenergie farminglandbouw, so you're talkingpratend about manyveel squareplein milesmijlen,
191
648000
4000
Dit is energielandbouw, dan heb je het over vele vierkante kilometers,
11:07
thousandsduizenden of time more areaGebied than you think of as a normalnormaal energyenergie plantfabriek.
192
652000
5000
duizenden malen meer ruimte dan je nodig hebt voor een normale energiecentrale.
11:12
AlsoOok, these are intermittentintermitterende sourcesbronnen.
193
657000
3000
Ook zijn dit intermitterende bronnen.
11:15
The sunzon doesn't shineschijnen all day, it doesn't shineschijnen everyelk day,
194
660000
3000
De zon niet schijnt de hele dag, en ook niet elke dag,
11:18
and, likewisehetzelfde, the windwind doesn't blowblazen all the time.
195
663000
3000
en, ook waait het niet altijd.
11:21
And so, if you dependafhangen on these sourcesbronnen,
196
666000
2000
En dus, als je afhankelijk bent van deze bronnen,
11:23
you have to have some way of gettingkrijgen the energyenergie
197
668000
3000
moet je ook een manier vinden om energie te hebben
11:26
duringgedurende those time periodsperiodes that it's not availablebeschikbaar.
198
671000
3000
tijdens die perioden dat ze niet beschikbaar zijn.
11:29
So, we'vewij hebben got biggroot costkosten challengesuitdagingen here,
199
674000
3000
Dus, we hebben grote kostenuitdagingen hier.
11:32
we have transmissiontransmissie challengesuitdagingen:
200
677000
2000
We hebben transport uitdagingen.
11:34
for examplevoorbeeld, say this energyenergie sourcebron is outsidebuiten your countryland;
201
679000
3000
Stel bijvoorbeeld dat deze energiebron zich buiten je land bevindt,
11:37
you not only need the technologytechnologie,
202
682000
2000
je hebt dan niet alleen de technologie nodig,
11:39
but you have to dealtransactie with the riskrisico of the energyenergie comingkomt eraan from elsewhereelders.
203
684000
5000
maar je hebt te maken met het risico van de energie afkomstig van elders.
11:44
And, finallyTenslotte, this storageopslagruimte problemprobleem.
204
689000
2000
En, ten slotte, het opslag probleem.
11:46
And, to dimensionalizedimensionalize this, I wentgegaan throughdoor and lookedkeek at
205
691000
3000
En om dat zichtbaar te maken heb ik gekeken naar
11:49
all the typestypes of batteriesbatterijen that get madegemaakt --
206
694000
3000
alle soorten batterijen die gemaakt worden;
11:52
for carsauto's, for computerscomputers, for phonestelefoons, for flashlightszaklampen, for everything --
207
697000
4000
voor auto's, voor computers, voor telefoons, voor zaklampen, voor alles,
11:56
and comparedvergeleken that to the amountbedrag of electricalelektrisch energyenergie the worldwereld- usestoepassingen,
208
701000
5000
en vergeleken dat de hoeveelheid elektrische energie die de wereld gebruikt,
12:01
and what I foundgevonden is that all the batteriesbatterijen we make now
209
706000
4000
en wat ik vond is dat alle batterijen die we maken
12:05
could storeop te slaan lessminder than 10 minutesnotulen of all the energyenergie.
210
710000
4000
minder dan 10 minuten van alle energie kunnen opslaan.
12:09
And so, in factfeit, we need a biggroot breakthroughdoorbraak here,
211
714000
3000
Dus we hebben hier een grote doorbraak nodig,
12:12
something that's going to be a factorfactor of 100 better
212
717000
4000
iets dat een factor honderd beter wordt
12:16
than the approachesbenaderingen we have now.
213
721000
2000
dan de aanpak die we nu hebben.
12:18
It's not impossibleonmogelijk, but it's not a very easygemakkelijk thing.
214
723000
4000
Het is niet onmogelijk, maar het is niet makkelijk.
12:22
Now, this showsshows up when you try to get the intermittentintermitterende sourcebron
215
727000
4000
Dit wordt belangrijk als je probeert die onbetrouwbare bron
12:26
to be abovebovenstaand, say, 20 to 30 percentprocent of what you're usinggebruik makend van.
216
731000
4000
hoger te krijgen dan 20 tot 30 procent van wat je gebruikt.
12:30
If you're countingtelling on it for 100 percentprocent,
217
735000
2000
Als je er voor 100% op rekent,
12:32
you need an incredibleongelooflijk miraclewonder batteryaccu.
218
737000
5000
dan heb je een wonderbatterij nodig.
12:38
Now, how we're going to go forwardvooruit on this -- what's the right approachnadering?
219
743000
3000
Nu, hoe gaan we voortgang vinden: wat is de juiste aanpak?
12:41
Is it a ManhattanManhattan ProjectProject? What's the thing that can get us there?
220
746000
4000
Is het een Manhattan-project? Hoe kunnen we dit bereiken?
12:45
Well, we need lots of companiesbedrijven workingwerkend on this, hundredshonderden.
221
750000
5000
Nou, we hebben veel bedrijven nodig die er aan werken, honderden.
12:50
In eachelk of these fivevijf pathspaden, we need at leastminst a hundredhonderd people.
222
755000
3000
In elk van deze vijf paden, ten minste honderd mensen.
12:53
And a lot of them, you'llje zult look at and say, "They're crazygek." That's good.
223
758000
4000
En veel van hen, zult u gek vinden.. Dat is goed.
12:57
And, I think, here in the TEDTED groupgroep,
224
762000
3000
En, ik denk dat hier in de TED-groep,
13:00
we have manyveel people who are alreadynu al pursuingnastreven this.
225
765000
4000
we veel mensen hebben die dit al nastreven.
13:04
BillBill GrossBruto has severalverscheidene companiesbedrijven, includinginclusief one calledriep eSolareSolar
226
769000
4000
Bill Gross heeft verschillende bedrijven, waaronder een genaamd eSolar
13:08
that has some great solarzonne- thermalthermische technologiestechnologieën.
227
773000
2000
die grote thermische zonne-technologieën heeft.
13:10
VinodVinod Khosla'sKhosla van investinginvesteren in dozenstientallen of companiesbedrijven
228
775000
4000
Vinod Khosla investeert in tientallen bedrijven
13:14
that are doing great things and have interestinginteressant possibilitiesmogelijkheden,
229
779000
4000
Die geweldige dingen doen en interessante mogelijkheden hebben,
13:18
and I'm tryingproberen to help back that.
230
783000
2000
en ik probeer dat te ondersteunen.
13:20
NathanNathan MyhrvoldMyhrvold and I actuallywerkelijk are backingsteun a companybedrijf
231
785000
4000
Nathan Myhrvold en ik ondersteunen een bedrijf
13:24
that, perhapsmisschien surprisinglyverrassend, is actuallywerkelijk takingnemen the nuclearnucleair approachnadering.
232
789000
4000
dat, misschien verrassend, kernenergie gebruikt.
13:28
There are some innovationsinnovaties in nuclearnucleair: modularmodulaire, liquidvloeistof.
233
793000
4000
Er zijn een aantal vernieuwingen in kernenergie, modules, en vloeibaar.
13:32
And innovationinnovatie really stoppedgestopt in this industryindustrie quiteheel some agogeleden,
234
797000
4000
En er is al heel lang geen innovatie in deze industrie,
13:36
so the ideaidee that there's some good ideasideeën layingtot vaststelling van around is not all that surprisingverrassend.
235
801000
5000
dus het is niet zo vreemd dat er goede nieuwe ideeën zijn.
13:41
The ideaidee of TerraPowerTerraPower is that, insteadin plaats daarvan of burningbrandend a partdeel of uraniumuranium --
236
806000
6000
Het idee van Terrapower is dat, in plaats van slechts een klein deel uranium te gebruiken;
13:47
the one percentprocent, whichwelke is the U235 --
237
812000
3000
één procent, namelijk U-235,
13:50
we decidedbeslist, "Let's burnbrandwond the 99 percentprocent, the U238."
238
815000
5000
besloten we de 99% te gebruiken, U-238.
13:55
It is kindsoort of a crazygek ideaidee.
239
820000
2000
Een beetje vreemd idee..
13:57
In factfeit, people had talkedgesproken about it for a long time,
240
822000
3000
Men heeft hier ooit wel over gedacht,
14:00
but they could never simulatesimuleren properlynaar behoren whetherof it would work or not,
241
825000
4000
maar ze konden nooit goed simuleren of het zou werken.
14:04
and so it's throughdoor the adventkomst of modernmodern supercomputerssupercomputers
242
829000
3000
Maar door de komst van supercomputers kan
14:07
that now you can simulatesimuleren and see that, yes,
243
832000
2000
dat nu wel, en ja!
14:09
with the right material'smateriaal approachnadering, this lookslooks like it would work.
244
834000
6000
Met de juiste materialen zal dit waarschijnlijk werken.
14:15
And, because you're burningbrandend that 99 percentprocent,
245
840000
3000
En omdat je de 99% gebruikt,
14:18
you have greatlyzeer improvedverbeterd costkosten profileProfiel.
246
843000
4000
verminderen de kosten enorm.
14:22
You actuallywerkelijk burnbrandwond up the wasteverspilling, and you can actuallywerkelijk use as fuelbrandstof
247
847000
4000
Je gebruikt zelfs het afval, en als brandstof kan je
14:26
all the leftoverovergebleven wasteverspilling from today'svandaag reactorsreactoren.
248
851000
3000
al het overgebleven afval van huidige reactoren gebruiken.
14:29
So, insteadin plaats daarvan of worryingzorgwekkend about them, you just take that. It's a great thing.
249
854000
5000
Dus in plaats van zorgen, levert dat nieuwe brandstof, dat is geweldig!
14:34
It breathesademt this uraniumuranium as it goesgaat alonglangs, so it's kindsoort of like a candlekaars.
250
859000
4000
Het gebruikt dit uranium tijdens de reactie. Het lijkt op een kaars.
14:38
You can see it's a loglogboek there, oftenvaak referredgenoemd to as a travelingop reis waveGolf reactorreactor.
251
863000
4000
Je ziet in deze animatie, vaak word het een 'voortgaande-golf' reactor genoemd.
14:42
In termstermen of fuelbrandstof, this really solvesLost the problemprobleem.
252
867000
4000
Voor de brandstof, is dit echt dé oplossing.
14:46
I've got a pictureafbeelding here of a placeplaats in KentuckyKentucky.
253
871000
3000
Ik heb hier een foto van een plaats in Kentucky.
14:49
This is the leftoverovergebleven, the 99 percentprocent,
254
874000
2000
Dit is kernafval, de 99 procent,
14:51
where they'veze hebben takeningenomen out the partdeel they burnbrandwond now,
255
876000
2000
waar de 1% uit is gehaald.
14:53
so it's calledriep depleteduitgeput uraniumuranium.
256
878000
2000
Dus het heet verarmd uranium.
14:55
That would powermacht the U.S. for hundredshonderden of yearsjaar.
257
880000
3000
Dat is genoeg voor de VS voor honderden jaren.
14:58
And, simplyeenvoudigweg by filteringfiltering seawaterzeewater in an inexpensivegoedkoop processwerkwijze,
258
883000
3000
En door op een goedkope manier zeewater te filteren,
15:01
you'dje zou have enoughgenoeg fuelbrandstof for the entiregeheel lifetimelevenslang of the restrust uit of the planetplaneet.
259
886000
5000
krijg je genoeg brandstof voor de levensduur van de hele planeet.
15:06
So, you know, it's got lots of challengesuitdagingen aheadverder,
260
891000
4000
Dus, er zijn veel uitdagingen voor de toekomst,
15:10
but it is an examplevoorbeeld of the manyveel hundredshonderden and hundredshonderden of ideasideeën
261
895000
5000
maar het is een voorbeeld van de vele honderden en honderden ideeën
15:15
that we need to moveverhuizing forwardvooruit.
262
900000
3000
die we nodig hebben om vooruit te gaan.
15:18
So let's think: How should we measuremaatregel ourselvesonszelf?
263
903000
3000
Dus laten we denken, hoe meten we onszelf?
15:21
What should our reportrapport cardkaart look like?
264
906000
3000
Hoe moet ons rapport er uit zien?
15:24
Well, let's go out to where we really need to get,
265
909000
3000
Laten we eerst kijken waar we moeten uitkomen,
15:27
and then look at the intermediatetussen-.
266
912000
2000
en dan naar de tussenweg.
15:29
For 2050, you've heardgehoord manyveel people talk about this 80 percentprocent reductionvermindering.
267
914000
5000
Voor 2050, spreken veel mensen over 80% reductie.
15:34
That really is very importantbelangrijk, that we get there.
268
919000
4000
En dat het echt belangrijk is om dat te halen.
15:38
And that 20 percentprocent will be used up by things going on in poorarm countrieslanden,
269
923000
4000
En dat 20 procent zal worden gebruikt door arme landen,
15:42
still some agriculturelandbouw,
270
927000
2000
een deel landbouw.
15:44
hopefullyhopelijk we will have cleanedschoongemaakt up forestrybosbouw, cementcement.
271
929000
4000
Hopelijk hebben we schone bosbouw en cement.
15:48
So, to get to that 80 percentprocent,
272
933000
3000
Dus, om die 80% te halen moeten
15:51
the developedontwikkelde countrieslanden, includinginclusief countrieslanden like ChinaChina,
273
936000
4000
de ontwikkelde landen, waaronder landen als China,
15:55
will have had to switchschakelaar theirhun electricityelektriciteit generationgeneratie altogetherover het geheel genomen.
274
940000
5000
hun elektriciteitsproductie helemaal schoon hebben.
16:00
So, the other graderang is: Are we deployingimplementeren this zero-emissionnul-emissie technologytechnologie,
275
945000
6000
En de andere vereiste: Passen we uitstootloze technologie toe
16:06
have we deployedingezet it in all the developedontwikkelde countrieslanden
276
951000
2000
in alle ontwikkelde landen,
16:08
and we're in the processwerkwijze of gettingkrijgen it elsewhereelders?
277
953000
3000
en zijn we bezig dat elders te introduceren?
16:11
That's supersuper importantbelangrijk.
278
956000
2000
Dat is super belangrijk.
16:13
That's a keysleutel elementelement of makingmaking that reportrapport cardkaart.
279
958000
4000
Dat is een belangrijk meetpunt voor dat rapport.
16:17
So, backingsteun up from there, what should the 2020 reportrapport cardkaart look like?
280
962000
5000
Dus, hoe moet het rapport voor 2020 er uit gaan zien?
16:22
Well, again, it should have the two elementselementen.
281
967000
2000
Nou, het moet aan die twee eisen voldoen.
16:24
We should go throughdoor these efficiencyrendement measuresmaatregelen to startbegin gettingkrijgen reductionsreducties:
282
969000
4000
We moeten door die efficiëntie verbeteringen de uitstoot verlagen.
16:28
The lessminder we emituitstoten, the lessminder that sumsom will be of COCO2,
283
973000
3000
Hoe minder we uitstoten, hoe lager de CO2 wordt,
16:31
and, thereforedaarom, the lessminder the temperaturetemperatuur-.
284
976000
2000
en dus, hoe lager de temperatuur.
16:33
But in some waysmanieren, the graderang we get there,
285
978000
3000
Maar in sommige opzichten, de mate die we behalen,
16:36
doing things that don't get us all the way to the biggroot reductionsreducties,
286
981000
4000
door dingen te doen die ons niet helemaal naar de grote verlagingen brengen,
16:40
is only equallyeven, or maybe even slightlylicht lessminder, importantbelangrijk than the other,
287
985000
4000
slechts even, of misschien zelfs iets minder belangrijk dan de andere,
16:44
whichwelke is the piecestuk of innovationinnovatie on these breakthroughsdoorbraken.
288
989000
4000
dat is het stuk van innovatie op deze doorbraken.
16:48
These breakthroughsdoorbraken, we need to moveverhuizing those at fullvol speedsnelheid,
289
993000
3000
Deze doorbraken moeten we doorzetten op volle snelheid,
16:51
and we can measuremaatregel that in termstermen of companiesbedrijven,
290
996000
3000
en we kunnen die meten in termen van bedrijven,
16:54
pilotpiloot projectsprojecten, regulatoryregelgevende things that have been changedveranderd.
291
999000
3000
proefprojecten, regelgevende dingen die zijn veranderd.
16:57
There's a lot of great booksboeken that have been writtengeschreven about this.
292
1002000
3000
Hier is een groot aantal mooie boeken over geschreven.
17:00
The AlAl GoreGore bookboek, "Our ChoiceKeuze"
293
1005000
3000
Het boek van Al Gore, "Onze Keuze"
17:03
and the DavidDavid McKayMcKay bookboek, "SustainableDuurzame EnergyEnergie WithoutZonder the HotHete AirLucht."
294
1008000
3000
en het boek van David McKay boek, "Duurzame Energie Zonder de hete lucht."
17:06
They really go throughdoor it and createcreëren a frameworkkader
295
1011000
3000
Ze belichten het echt goed en stellen een kader
17:09
that this can be discussedbesproken broadlyin grote lijnen,
296
1014000
2000
dat dit in grote lijnen kan worden besproken,
17:11
because we need broadbreed backingsteun for this.
297
1016000
3000
want we moeten hier een breed draagvlak voor krijgen.
17:14
There's a lot that has to come togethersamen.
298
1019000
2000
Er is veel dat samen moet komen.
17:16
So this is a wishwens.
299
1021000
2000
Dus dit is een wens.
17:18
It's a very concretebeton wishwens that we inventuitvinden this technologytechnologie.
300
1023000
4000
Het is een heel concrete wens dat we deze technologie uitvinden.
17:22
If you gavegaf me only one wishwens for the nextvolgende 50 yearsjaar --
301
1027000
3000
Als je me maar één wens gaf voor de komende 50 jaar,
17:25
I could pickplukken who'swie is presidentpresident,
302
1030000
2000
ik zou kunnen kiezen wie president werd,
17:27
I could pickplukken a vaccinevaccin, whichwelke is something I love,
303
1032000
3000
ik kon een vaccin kiezen, iets waar ik van houd,
17:30
or I could pickplukken that this thing
304
1035000
2000
of ik kon kiezen
17:32
that's halfvoor de helft the costkosten with no COCO2 getskrijgt inventeduitgevonden --
305
1037000
4000
dat iets wordt uitgevonden met de helft van de kosten, zonder CO2 uitstoot,
17:36
this is the wishwens I would pickplukken.
306
1041000
2000
dit is de wens ik zou kiezen.
17:38
This is the one with the greatestbeste impactbotsing.
307
1043000
2000
Dit is degene met de grootste impact.
17:40
If we don't get this wishwens,
308
1045000
2000
Als we deze wens niet krijgen,
17:42
the divisionafdeling betweentussen the people who think shortkort termtermijn and long termtermijn will be terribleverschrikkelijk,
309
1047000
4000
de scheiding tussen de mensen die denken op korte termijn en op lange termijn zal verschrikkelijk zijn,
17:46
betweentussen the U.S. and ChinaChina, betweentussen poorarm countrieslanden and richrijk,
310
1051000
3000
tussen de VS en China, tussen arme en rijke landen,
17:49
and mostmeest of all the liveslevens of those two billionmiljard will be farver worseerger.
311
1054000
5000
en vooral de levens van die twee miljard zullen veel erger worden.
17:54
So, what do we have to do?
312
1059000
2000
Dus, wat moeten we doen?
17:56
What am I appealingaantrekkelijk to you to stepstap forwardvooruit and driverijden?
313
1061000
5000
Wat vraag ik u te gaan ontwikkelen?
18:01
We need to go for more researchOnderzoek fundingfinanciering.
314
1066000
3000
We moeten voor meer financiering van onderzoek gaan.
18:04
When countrieslanden get togethersamen in placesplaatsen like CopenhagenCopenhagen,
315
1069000
2000
Als landen samenkomen in plaatsen als Kopenhagen,
18:06
they shouldn'tmoet niet just discussbespreken the COCO2.
316
1071000
3000
moeten ze niet alleen praten over de CO2.
18:09
They should discussbespreken this innovationinnovatie agendaagenda,
317
1074000
2000
Ze moeten deze innovatie-agenda bespreken,
18:11
and you'dje zou be stunnedbedwelmd at the ridiculouslybelachelijk lowlaag levelslevels of spendinguitgaven
318
1076000
5000
en u zult versteld staan van de belachelijk lage uitgaven
18:16
on these innovativeinnovatief approachesbenaderingen.
319
1081000
2000
aan deze innovatieve benaderingen.
18:18
We do need the marketmarkt incentivesprikkels -- COCO2 taxbelasting, cappet and tradehandel --
320
1083000
4000
We hebben marktprikkels nodig, CO2-belasting, plafond en handel,
18:22
something that getskrijgt that priceprijs signalsignaal out there.
321
1087000
3000
iets dat de kosten zichtbaar maakt.
18:25
We need to get the messagebericht out.
322
1090000
2000
We moeten de boodschap uitdragen.
18:27
We need to have this dialoguedialoog be a more rationalrationeel, more understandablebegrijpelijk dialoguedialoog,
323
1092000
3000
Deze dialoog moet rationeler en begrijpelijker worden,
18:30
includinginclusief the stepsstappen that the governmentregering takes.
324
1095000
3000
met inbegrip van de stappen die de regering neemt.
18:33
This is an importantbelangrijk wishwens, but it is one I think we can achievebereiken.
325
1098000
4000
Dit is een belangrijke wens, maar ik denk dat we het kunnen bereiken.
18:37
Thank you.
326
1102000
2000
Bedankt.
18:39
(ApplauseApplaus)
327
1104000
11000
(Applaus)
18:50
Thank you.
328
1115000
2000
Bedankt.
18:52
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. Thank you.
329
1117000
2000
Chris Anderson: Dank je. Bedankt.
18:54
(ApplauseApplaus)
330
1119000
5000
(Applaus)
18:59
Thank you. So to understandbegrijpen more about TerraPowerTerraPower, right --
331
1124000
6000
Bedankt. Nu begrijp ik meer over Terrapower, oké --
19:05
I mean, first of all, can you give a sensezin of what scaleschaal of investmentinvestering this is?
332
1130000
5000
Ik bedoel, de eerste plaats, kunt u een idee geven van omvang van de investeringen?
19:10
BilBil GatesGates: To actuallywerkelijk do the softwaresoftware, buykopen the supercomputersupercomputer,
333
1135000
4000
Bill Gates: Om alleen de software te doen, koop de supercomputer,
19:14
hirehuren all the great scientistswetenschappers, whichwelke we'vewij hebben donegedaan,
334
1139000
2000
alle grote wetenschappers inhuren, wat we gedaan hebben,
19:16
that's only tenstientallen of millionsmiljoenen,
335
1141000
3000
dat is slechts tientallen miljoenen,
19:19
and even onceeen keer we testtest our materialsmaterialen out in a RussianRussisch reactorreactor
336
1144000
3000
en zelfs al testen we een keer onze materialen in een Russische reactor
19:22
to make sure that our materialsmaterialen work properlynaar behoren,
337
1147000
4000
om er zeker van te zijn dat onze materialen goed werken,
19:26
then you'llje zult only be up in the hundredshonderden of millionsmiljoenen.
338
1151000
2000
dan zal het hooguit in de honderden miljoenen lopen.
19:28
The toughtaai thing is buildinggebouw the pilotpiloot reactorreactor;
339
1153000
3000
Het lastige wordt de bouw van de experimentele reactor,
19:31
findingbevinding the severalverscheidene billionmiljard, findingbevinding the regulatorregulator, the locationplaats
340
1156000
5000
het vinden van de paar miljard, het vinden van de regulator, de locatie
19:36
that will actuallywerkelijk buildbouwen the first one of these.
341
1161000
2000
om zo'n eerste daadwerkelijk te bouwen.
19:38
OnceEenmaal you get the first one builtgebouwd, if it workswerken as advertisedgeadverteerd,
342
1163000
4000
Zodra je de eerste hebt gebouwd, als deze werkt zoals geadverteerd,
19:42
then it's just clearduidelijk as day, because the economicseconomie, the energyenergie densitydichtheid,
343
1167000
4000
dan is het gewoon overduidelijk, omdat de economie, de energie-dichtheid,
19:46
are so differentverschillend than nuclearnucleair as we know it.
344
1171000
2000
zo anders zijn dan kernenergie zoals wij die kennen.
19:48
CACA: And so, to understandbegrijpen it right, this involvesimpliceert buildinggebouw deepdiep into the groundgrond
345
1173000
4000
CA: En ja, om het goed te begrijpen, het gaat om bouwen diep onder de grond
19:52
almostbijna like a verticalverticaal kindsoort of columnkolom of nuclearnucleair fuelbrandstof,
346
1177000
4000
bijna als een soort verticale kolom van nucleaire brandstof,
19:56
of this sortsoort of spentdoorgebracht uraniumuranium,
347
1181000
2000
van dit soort van verbruikte uranium,
19:58
and then the processwerkwijze startsstarts at the toptop and kindsoort of workswerken down?
348
1183000
3000
en dan begint het proces aan de bovenkant en werkt dan naar beneden?
20:01
BGBG: That's right. TodayVandaag, you're always refuelingbijtanken the reactorreactor,
349
1186000
3000
BG: Dat klopt. Vandaag moet de reactor telkens worden bijgevuld,
20:04
so you have lots of people and lots of controlscontrols that can go wrongfout:
350
1189000
3000
dus je hebt heel veel mensen en veel van de controles die fout in kunnen gaan,
20:07
that thing where you're openingopening it up and movingin beweging things in and out,
351
1192000
3000
dat ding dat je moet openen en dingen erin en eruit moet doen.
20:10
that's not good.
352
1195000
2000
Dat is niet goed.
20:12
So, if you have very cheapgoedkoop fuelbrandstof that you can put 60 yearsjaar in --
353
1197000
5000
Dus, als je een zeer goedkope brandstof hebt die je 60 jaar kan inzetten --
20:17
just think of it as a loglogboek --
354
1202000
2000
denk er maar aan het als een achtergrondproces --
20:19
put it down and not have those samedezelfde complexitiescomplexiteiten.
355
1204000
3000
zet het neer en heb geen last van die complexiteit.
20:22
And it just sitszit there and burnsbrandwonden for the 60 yearsjaar, and then it's donegedaan.
356
1207000
5000
En het zit er gewoon en brandt zestig jaar door, en dan is het gedaan.
20:27
CACA: It's a nuclearnucleair powermacht plantfabriek that is its owneigen wasteverspilling disposalverwijdering solutionoplossing.
357
1212000
4000
CA: Het is een kerncentrale, die zijn eigen afvalprobleem oplost.
20:31
BGBG: Yeah. Well, what happensgebeurt with the wasteverspilling,
358
1216000
2000
BG: Ja. Nou, wat gebeurt er met het afval,
20:33
you can let it sitzitten there -- there's a lot lessminder wasteverspilling underonder this approachnadering --
359
1218000
5000
je kunt het laten zitten -- er is veel minder afval met deze aanpak --
20:38
then you can actuallywerkelijk take that,
360
1223000
2000
of je kunt het daadwerkelijk weghalen,
20:40
and put it into anothereen ander one and burnbrandwond that.
361
1225000
3000
en leg het in een andere en brandt het daar.
20:43
And we startbegin off actuallywerkelijk by takingnemen the wasteverspilling that existsbestaat todayvandaag,
362
1228000
4000
En we beginnen met het afval op te maken dat vandaag bestaat,
20:47
that's sittingzittend in these coolingkoeling poolszwembaden or drydroog caskingcasking by reactorsreactoren --
363
1232000
4000
dat zit in de reactor of is opgeslagen in vaten.
20:51
that's our fuelbrandstof to beginbeginnen with.
364
1236000
2000
Dat is onze brandstof om mee te beginnen.
20:53
So, the thing that's been a problemprobleem from those reactorsreactoren
365
1238000
3000
Dus, wat een probleem was vanuit deze reactoren
20:56
is actuallywerkelijk what getskrijgt fedgevoed into oursDe onze,
366
1241000
2000
is eigenlijk wat wordt ingevoerd in de onze,
20:58
and you're reducingvermindering the volumevolume of the wasteverspilling quiteheel dramaticallydramatisch
367
1243000
3000
en je vermindert het volume van het afval nogal dramatisch
21:01
as you're going throughdoor this processwerkwijze.
368
1246000
2000
door dit proces.
21:03
CACA: I mean, you're talkingpratend to differentverschillend people around the worldwereld-
369
1248000
2000
CA: Maar in je globale gesprekken
21:05
about the possibilitiesmogelijkheden here.
370
1250000
2000
over deze mogelijkheden,
21:07
Where is there mostmeest interestinteresseren in actuallywerkelijk doing something with this?
371
1252000
3000
waar is de meeste interesse om hiermee echt iets te doen?
21:10
BGBG: Well, we haven'thebben niet pickeduitgekozen a particularbijzonder placeplaats,
372
1255000
3000
BG: Nou, we hebben nog geen bepaalde plaats uitgekozen,
21:13
and there's all these interestinginteressant disclosureopenbaarmaking rulesreglement about anything that's calledriep "nuclearnucleair,"
373
1258000
8000
en er zijn overal interessante openbaringsregels over alles wat nucleair heet,
21:21
so we'vewij hebben got a lot of interestinteresseren,
374
1266000
2000
dus we genieten veel belangstelling,
21:23
that people from the companybedrijf have been in RussiaRusland, IndiaIndia, ChinaChina --
375
1268000
4000
dat mensen uit het bedrijf in Rusland, India, China zijn geweest.
21:27
I've been back seeingziend the secretarysecretaris of energyenergie here,
376
1272000
2000
Ik heb de staatssecretaris van energie hierover ontmoet,
21:29
talkingpratend about how this fitspast bij into the energyenergie agendaagenda.
377
1274000
4000
om te praten over hoe dit past in de energie-agenda.
21:33
So I'm optimisticoptimistisch. You know, the FrenchFrans and JapaneseJapans have donegedaan some work.
378
1278000
3000
Dus ik ben optimistisch. U weet dat de Fransen en de Japanners wat werk hebben gedaan.
21:36
This is a variantvariant on something that has been donegedaan.
379
1281000
4000
Dit is een variant op iets dat al gedaan is.
21:40
It's an importantbelangrijk advancevan te voren, but it's like a fastsnel reactorreactor,
380
1285000
4000
Het is een belangrijke stap vooruit, maar het is als een snelle reactor,
21:44
and a lot of countrieslanden have builtgebouwd them,
381
1289000
2000
en veel landen hebben ze gebouwd,
21:46
so anybodyiemand who'swie is donegedaan a fastsnel reactorreactor is a candidatekandidaat-lidstaten to be where the first one getskrijgt builtgebouwd.
382
1291000
5000
dus iedereen die een snelle reactor gedaan heeft, is een potentiële kandidaat om de eerste te bouwen.
21:51
CACA: So, in your mindgeest, timescaletijdschaal and likelihoodwaarschijnlijkheid
383
1296000
5000
CA: Dus, in je geest, tijdschema en waarschijnlijkheid
21:56
of actuallywerkelijk takingnemen something like this liveleven?
384
1301000
3000
van iets als dit aan de gang te krijgen?
21:59
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scalehoge-schaal, electro-generationElectro-generatie things
385
1304000
5000
BG: Nou, we hebben voor zulke elektriciteitsopwekking op grote schaal dingen nodig
22:04
that's very cheapgoedkoop,
386
1309000
2000
die heel goedkoop zijn,
22:06
we have 20 yearsjaar to inventuitvinden and then 20 yearsjaar to deployimplementeren.
387
1311000
4000
we hebben 20 jaar om te bedenken en vervolgens 20 jaar om te implementeren.
22:10
That's sortsoort of the deadlinedeadline that the environmentalmilieu modelsmodellen
388
1315000
5000
Dat is een soort van termijn die de milieu-modellen
22:15
have showngetoond us that we have to meetontmoeten.
389
1320000
2000
ons geleerd hebben waaraan we moeten voldoen.
22:17
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichwelke is wishingIk wens for a lot --
390
1322000
5000
En, weet je, Terrapower, als alles goed gaat, wat veel mensen wensen,
22:22
could easilygemakkelijk meetontmoeten that.
391
1327000
2000
zou dat gemakkelijk kunnen.
22:24
And there are, fortunatelygelukkig now, dozenstientallen of companiesbedrijven --
392
1329000
3000
En er zijn nu gelukkig tientallen bedrijven,
22:27
we need it to be hundredshonderden --
393
1332000
2000
we hebben er honderden nodig,
22:29
who, likewisehetzelfde, if theirhun sciencewetenschap goesgaat well,
394
1334000
2000
die, eveneens, indien hun onderzoek goed gaat,
22:31
if the fundingfinanciering for theirhun pilotpiloot plantsplanten goesgaat well,
395
1336000
3000
als de financiering voor hun proefinstallaties goed gaat,
22:34
that they can competeconcurreren for this.
396
1339000
2000
dat ze hiermee kunnen concurreren.
22:36
And it's bestbeste if multiplemeerdere succeedslagen,
397
1341000
2000
En het is het beste als er meerdere slagen,
22:38
because then you could use a mixmengen of these things.
398
1343000
3000
want dan kan je gebruik maken van een mix van deze dingen.
22:41
We certainlyzeker need one to succeedslagen.
399
1346000
2000
We hebben minstens één nodig om te slagen.
22:43
CACA: In termstermen of big-scalegrote-schaal possiblemogelijk gamespel changesveranderingen,
400
1348000
3000
CA: In termen van mogelijke veranderingen op grote schaal,
22:46
is this the biggestgrootste that you're awarebewust of out there?
401
1351000
3000
is dit de grootste die je kent?
22:49
BGBG: An energyenergie breakthroughdoorbraak is the mostmeest importantbelangrijk thing.
402
1354000
4000
BG: Een energie doorbraak is het allerbelangrijkste.
22:53
It would have been, even withoutzonder the environmentalmilieu constraintbeperking,
403
1358000
2000
Dat zou het zijn geweest, zelfs zonder de milieu-beperking,
22:55
but the environmentalmilieu constraintbeperking just makesmerken it so much greatergroter.
404
1360000
5000
maar de milieu-beperking maakt het juist zo veel groter.
23:00
In the nuclearnucleair spaceruimte, there are other innovatorsinnovators.
405
1365000
3000
In de nucleaire sector zijn ook andere vernieuwers.
23:03
You know, we don't know theirhun work as well as we know this one,
406
1368000
3000
Weet je, we kennen hun werk niet zo goed als deze,
23:06
but the modularmodulaire people, that's a differentverschillend approachnadering.
407
1371000
3000
maar de modulaire mensen, dat is een andere benadering.
23:09
There's a liquid-typevloeistof-type reactorreactor, whichwelke seemslijkt a little hardhard,
408
1374000
4000
Er is een type vloeistofreactor, die een beetje moeilijk lijkt,
23:13
but maybe they say that about us.
409
1378000
2000
maar misschien zeggen ze dat over ons ook.
23:15
And so, there are differentverschillend onesdegenen,
410
1380000
3000
Dus er zijn verschillende,
23:18
but the beautyschoonheid of this is a moleculemolecuul of uraniumuranium
411
1383000
3000
maar de schoonheid hiervan is een uraniummolecule
23:21
has a millionmiljoen timestijden as much energyenergie as a moleculemolecuul of, say, coalsteenkool,
412
1386000
4000
heeft een miljoen keer zoveel energie als bv. een koolstofmolecuul,
23:25
and so -- if you can dealtransactie with the negativesnegatieven,
413
1390000
3000
en zo, als je kunt omgaan met de negatieve effecten,
23:28
whichwelke are essentiallyin wezen the radiationbestraling --
414
1393000
3000
die in wezen zijn de straling,
23:31
the footprintvoetspoor and costkosten, the potentialpotentieel,
415
1396000
3000
de voetafdruk en de kosten, de mogelijkheden,
23:34
in termstermen of effecteffect on landland- and variousdivers things,
416
1399000
2000
in termen van effect op het land en verschillende dingen,
23:36
is almostbijna in a classklasse of its owneigen.
417
1401000
4000
is in bijna een klasse apart.
23:40
CACA: If this doesn't work, then what?
418
1405000
4000
CA: Als dit niet werkt, wat dan?
23:44
Do we have to startbegin takingnemen emergencynoodgeval measuresmaatregelen
419
1409000
4000
Moeten we beginnen met het treffen van noodmaatregelen
23:48
to try and keep the temperaturetemperatuur- of the earthaarde stablestal?
420
1413000
3000
om te proberen de temperatuur van de aarde stabiel te houden?
23:51
BGBG: If you get into that situationsituatie,
421
1416000
2000
BG: Als je in die situatie komt,
23:53
it's like if you've been over-eatingover-eating, and you're about to have a hearthart- attackaanval:
422
1418000
5000
is het alsof u overgewicht hebt, en op het punt staat om een hartaanval te krijgen.
23:58
Then where do you go? You maymei need hearthart- surgerychirurgie or something.
423
1423000
4000
Waar ga je dan naar toe? Je kunt een hartoperatie of zoiets nodig hebben.
24:02
There is a linelijn of researchOnderzoek on what's calledriep geoengineeringgeoengineering,
424
1427000
4000
Er is een lijn van onderzoek die geo-engineering heet,
24:06
whichwelke are variousdivers techniquestechnieken that would delayvertraging the heatingverwarming
425
1431000
3000
dat zijn verschillende technieken die de verwarming zouden vertragen
24:09
to buykopen us 20 or 30 yearsjaar to get our acthandelen togethersamen.
426
1434000
3000
waarmee we ons 20 of 30 jaar kopen om onze oplossing rond te krijgen.
24:12
Now, that's just an insuranceverzekering policyhet beleid.
427
1437000
2000
Dat is gewoon een soort verzekering.
24:14
You hopehoop you don't need to do that.
428
1439000
2000
Je hoopt dat je die niet nodig hebt.
24:16
Some people say you shouldn'tmoet niet even work on the insuranceverzekering policyhet beleid
429
1441000
2000
Sommige mensen zeggen dat je zelfs niet moet werken aan zo'n verzekering
24:18
because it mightmacht make you lazylui,
430
1443000
2000
omdat het je misschien lui maakt,
24:20
that you'llje zult keep eatingaan het eten because you know hearthart- surgerychirurgie will be there to savebesparen you.
431
1445000
4000
dat je blijft eten omdat je weet dat er een hartoperatie bestaat om je te redden.
24:24
I'm not sure that's wisewijs, givengegeven the importancebelang of the problemprobleem,
432
1449000
3000
Ik weet niet of dat verstandig is, gezien het belang van het probleem,
24:27
but there's now the geoengineeringgeoengineering discussiondiscussie
433
1452000
4000
maar er is nu de geo-engineering discussie
24:31
about -- should that be in the back pocketzak- in casegeval things happengebeuren fastersneller,
434
1456000
4000
over, moet dat in de achterzak voor het geval dingen sneller gebeuren,
24:35
or this innovationinnovatie goesgaat a lot slowertragere than we expectverwachten?
435
1460000
3000
of als de innovatie een stuk langzamer gaat dan we verwachten.
24:40
CACA: ClimateKlimaat skepticssceptici: If you had a sentencezin or two to say to them,
436
1465000
5000
CA: Klimaat sceptici: als je een of twee zinnen tot hen kon zeggen,
24:45
how mightmacht you persuadeoverhalen them that they're wrongfout?
437
1470000
4000
hoe zou u ze ervan overtuigen dat ze fout zitten?
24:50
BGBG: Well, unfortunatelyhelaas, the skepticssceptici come in differentverschillend campskampen.
438
1475000
4000
BG: Nou, helaas komen de sceptici uit verschillende kampen.
24:54
The onesdegenen who make scientificwetenschappelijk argumentsargumenten are very fewweinig.
439
1479000
4000
Er zijn er heel weinig met wetenschappelijke argumenten.
24:58
Are they sayinggezegde that there's negativenegatief feedbackterugkoppeling effectsbijwerkingen
440
1483000
3000
Zeggen ze dat er negatieve feedback effecten zijn
25:01
that have to do with cloudswolken that offsetoffset things?
441
1486000
2000
die te maken hebben met de wolken die dingen compenseren?
25:03
There are very, very fewweinig things that they can even say
442
1488000
3000
Er zijn zeer, zeer weinig dingen die ze nog kunnen beweren
25:06
there's a chancekans in a millionmiljoen of those things.
443
1491000
3000
er is een kans van één op een miljoen dat die optreden.
25:09
The mainhoofd problemprobleem we have here, it's kindsoort of like AIDSAIDS.
444
1494000
3000
Het belangrijkste probleem dat we hier hebben is net zoiets als aids.
25:12
You make the mistakevergissing now, and you paybetalen for it a lot laterlater.
445
1497000
4000
Je maakt de fout nu, en je betaalt er veel later voor.
25:16
And so, when you have all sortssoorten of urgentdringend problemsproblemen,
446
1501000
4000
En ja, wanneer je allerlei dringende problemen hebt,
25:20
the ideaidee of takingnemen painpijn now that has to do with a gainkrijgen laterlater,
447
1505000
3000
het idee achter nu de pijn nemen om later het voordeel te krijgen --
25:23
and a somewhatenigszins uncertainonzeker painpijn thing --
448
1508000
3000
en een enigszins onzekere pijn.
25:26
in factfeit, the IPCCIPCC reportrapport, that's not necessarilynodig the worstslechtst casegeval,
449
1511000
6000
In feite beschrijft het IPCC-rapport niet noodzakelijk het ergste scenario,
25:32
and there are people in the richrijk worldwereld- who look at IPCCIPCC
450
1517000
2000
en er zijn mensen in de rijke wereld die uitgaan van het IPCC
25:34
and say, "OK, that isn't that biggroot of a dealtransactie."
451
1519000
4000
en zeggen, oké, dat valt allemaal nogal mee.
25:38
The factfeit is it's that uncertainonzeker partdeel that should moveverhuizing us towardsnaar this.
452
1523000
4000
Het zou die onzekerheid moeten zijn die ons hiernaar laat streven.
25:42
But my dreamdroom here is that, if you can make it economiceconomisch,
453
1527000
3000
Maar mijn droom is dat, als je het economisch kunt maken,
25:45
and meetontmoeten the COCO2 constraintsbeperkingen,
454
1530000
2000
én laat voldoen aan de CO2-beperkingen,
25:47
then the skepticssceptici say, "OK,
455
1532000
2000
vervolgens de sceptici zeggen, oké,
25:49
I don't carezorg that it doesn't put out COCO2,
456
1534000
2000
het kan me niet schelen dat er geen CO2 uit komt,
25:51
I kindsoort of wishwens it did put out COCO2,
457
1536000
2000
ik zou misschien zelfs wensen dat er wel CO2 uit kwam,
25:53
but I guessraden I'll acceptaccepteren it because it's cheapergoedkoper than what's come before."
458
1538000
4000
maar ik zal het maar accepteren omdat het goedkoper is dan eerst.
25:57
(ApplauseApplaus)
459
1542000
4000
(Applaus)
26:01
CACA: And so, that would be your responseantwoord to the BjornBjorn LomborgLomborg argumentargument,
460
1546000
4000
CA: En dat zou uw reactie zijn op het argument van Bjorn Lomborg,
26:05
that basicallyeigenlijk if you spendbesteden all this energyenergie tryingproberen to solveoplossen the COCO2 problemprobleem,
461
1550000
4000
dat eigenlijk als je al deze energie besteedt aan het oplossen van het CO2-probleem,
26:09
it's going to take away all your other goalsdoelen
462
1554000
2000
gaat dat ten koste van al je andere doelen
26:11
of tryingproberen to ridbevrijden the worldwereld- of povertyarmoede and malariamalaria- and so forthvoort,
463
1556000
3000
om te proberen de wereld te verlossen van armoede en malaria, enzovoort.
26:14
it's a stupiddom wasteverspilling of the Earth'sAarde resourcesmiddelen to put moneygeld towardsnaar that
464
1559000
4000
Het is een domme verspilling van hulpbronnen om geld daar aan te besteden
26:18
when there are better things we can do.
465
1563000
2000
als er betere dingen zijn die we ermee kunnen doen.
26:20
BGBG: Well, the actualwerkelijk spendinguitgaven on the R&D piecestuk --
466
1565000
3000
BG: Nou, de werkelijke uitgaven voor dat R&D gedeelte --
26:23
say the U.S. should spendbesteden 10 billionmiljard a yearjaar more than it is right now --
467
1568000
4000
zeg dat de VS per jaar 10 miljard meer moeten besteden dan nu --
26:27
it's not that dramaticdramatisch.
468
1572000
2000
is niet zo dramatisch.
26:29
It shouldn'tmoet niet take away from other things.
469
1574000
2000
Het hoeft niet weggehaald worden bij andere dingen.
26:31
The thing you get into biggroot moneygeld on, and this, reasonableredelijk people can disagreehet oneens zijn,
470
1576000
3000
Het loopt pas echt in grote bedragen, en hierover kunnen redelijke mensen van mening verschillen,
26:34
is when you have something that's non-economicniet-economische and you're tryingproberen to fundfonds that --
471
1579000
3000
wanneer je iets dat oneconomisch is, probeert te financieren.
26:37
that, to me, mostlymeestal is a wasteverspilling.
472
1582000
3000
Dat is, volgens mij, meestal een verspilling.
26:40
UnlessTenzij you're very closedichtbij and you're just fundingfinanciering the learningaan het leren curvekromme
473
1585000
3000
Tenzij je heel dicht bij een oplossing bent en je alleen de leercurve financiert
26:43
and it's going to get very cheapgoedkoop,
474
1588000
2000
en dan wordt het heel goedkoop.
26:45
I believe we should try more things that have a potentialpotentieel
475
1590000
4000
Ik denk dat we meer dingen moeten proberen die de potentie hebben
26:49
to be farver lessminder expensiveduur.
476
1594000
2000
om veel minder duur te zijn.
26:51
If the trade-offinruil you get into is, "Let's make energyenergie supersuper expensiveduur,"
477
1596000
5000
Als het uitgangspunt waarmee je start is, laten we de energie super duur maken,
26:56
then the richrijk can affordveroorloven that.
478
1601000
2000
dan kunnen de rijken zich dat veroorloven.
26:58
I mean, all of us here could paybetalen fivevijf timestijden as much for our energyenergie
479
1603000
3000
Ik bedoel, wij allen hier zouden vijf keer zo veel voor onze energie kunnen betalen
27:01
and not changeverandering our lifestylelevensstijl.
480
1606000
2000
zonder onze levensstijl te hoeven veranderen.
27:03
The disasterramp is for that two billionmiljard.
481
1608000
2000
De ramp is voor die twee miljard.
27:05
And even LomborgLomborg has changedveranderd.
482
1610000
2000
En zelfs Lomborg is veranderd.
27:07
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettingkrijgen more discussedbesproken?"
483
1612000
5000
Zijn credo is nu, waarom wordt er niet meer over R&D gesproken.
27:12
He's still, because of his earliervroeger stuffspul,
484
1617000
2000
Hij wordt nog steeds, vanwege zijn eerdere uitspraken,
27:14
still associatedgeassocieerd with the skepticscepticus campkamp,
485
1619000
2000
geassocieerd met het sceptische kamp,
27:16
but he's realizedrealiseerde that's a prettymooi lonelyeenzaam campkamp,
486
1621000
3000
maar hij besefte dat dat een vrij eenzaam kamp is,
27:19
and so, he's makingmaking the R&D pointpunt.
487
1624000
3000
en dus, heeft hij nu het R&D-standpunt.
27:22
And so there is a threaddraad of something that I think is appropriategeschikt.
488
1627000
5000
En dus loopt er een rode draad die denk ik van belang is.
27:27
The R&D piecestuk, it's crazygek how little it's fundedgefinancierde.
489
1632000
3000
Het is gek hoe weinig het R&D gedeelte is gefinancierd.
27:30
CACA: Well BillBill, I suspectverdachte I speakspreken on the behalfnamens of mostmeest people here
490
1635000
3000
CA: Nou Bill, ik vermoed dat ik uit naam van de meeste mensen hier spreek
27:33
to say I really hopehoop your wishwens comeskomt truewaar. Thank you so much.
491
1638000
3000
als ik zeg, dat ik echt hoop dat jouw wens in vervulling gaat. Hartelijk bedankt.
27:36
BGBG: Thank you.
492
1641000
2000
BG: Dank je.
27:38
(ApplauseApplaus)
493
1643000
3000
(Applaus)
Translated by Rudolf Penninkhof
Reviewed by Roel Verbunt

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com