English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Bill Gates: Innovating to zero!

Бил Гейтс за енергията: Иновации към нула!

Filmed:
4,756,430 views

На TED 2010 Бил Гейтс разкрива визията си за енергийното бъдеще на земята, като описва нуждата от "чудеса" за избягване на глобална катастрофа и обяснява защо поддържа един крайно различен тип ядрен реактор. Каква е целта? Нулеви въглеродни емисии до края 2050-та година в световен мащаб.

- Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio

I'm going to talk todayднес about energyенергия and climateклимат.
Днес ще говоря за енергия и климат.
00:16
And that mightбиха могли, може seemИзглежда a bitмалко surprisingизненадващ because
Може да изглежда малко изненадващо, защото
00:20
my full-timeпълен работен ден work at the FoundationФондация is mostlyв повечето случаи about vaccinesваксини and seedsсемена,
във фондацията по цял ден се занимавам с ваксини и семена,
00:22
about the things that we need to inventизмислям and deliverдоставям
с нещата, които е нужно да изобретяваме и предоставяме
00:27
to help the poorestбедната two billionмилиард liveживея better livesживота.
на най-бедните два милиарда души за да им помогнем да имат по-добър живот.
00:30
But energyенергия and climateклимат are extremelyизвънредно importantважно to these people --
Но енергията и климатът са изключително важни за тези хора,
00:35
in factфакт, more importantважно than to anyoneнякой elseоще on the planetпланета.
всъщност, по-важни, отколкото за когото и да било друг на планетата.
00:40
The climateклимат gettingполучаване на worseпо-лошо meansсредства that manyмного yearsгодини, theirтехен cropsкултури won'tняма да growрастат:
Влошаването на климата означава, че дълги години посевите им няма да растат.
00:45
There will be too much rainдъжд, not enoughдостатъчно rainдъжд,
Ще има твърде много или недостатъчно дъжд.
00:50
things will changeпромяна in waysначини
Нещата ще се променят по начини,
00:53
that theirтехен fragileчуплив environmentзаобикаляща среда simplyпросто can't supportподдържа.
които крехката им среда просто не може да поддържа.
00:55
And that leadsпроводници to starvationглад, it leadsпроводници to uncertaintyнесигурност, it leadsпроводници to unrestразмирици.
А това би довело до глад, несигурност и тревога.
00:59
So, the climateклимат changesпромени will be terribleужасен for them.
Климатичните промени ще бъдат ужасни за тях.
01:04
AlsoСъщо така, the priceцена of energyенергия is very importantважно to them.
Цената на енергията също е много важна за тях.
01:08
In factфакт, if you could pickизбирам just one thing to lowerнисък the priceцена of,
Всъщност, ако може да се избере само едно нещо, чиято цена да се понижи,
01:11
to reduceнамаляване на povertyбедност, by farдалече you would pickизбирам energyенергия.
за да се намали бедността, очевидният избор би бил енергията.
01:14
Now, the priceцена of energyенергия has come down over time.
Цената на енергията спада с течение на времето.
01:18
Really advancedнапреднал civilizationцивилизация is basedбазиран on advancesаванси in energyенергия.
Всъщност, прогресът на цивилизацията се базира на усъвършенстването на енергията.
01:22
The coalвъглища revolutionреволюция fueledподхранва the IndustrialПромишлени RevolutionРеволюция,
Въглищната революция е поддържала индустриалната революция,
01:28
and, even in the 1900s we'veние имаме seenвидян a very rapidбърз declineупадък in the priceцена of electricityелектричество,
и, дори в началото на ХХ век, сме преживели много бърз спад в цената на електричеството,
01:32
and that's why we have refrigeratorsхладилници, air-conditioningклиматик,
затова имаме хладилници, климатици,
01:38
we can make modernмодерен materialsматериали and do so manyмного things.
можем да произвеждаме модерни материали и да правим толкова много неща.
01:41
And so, we're in a wonderfulчудесен situationситуация with electricityелектричество in the richбогат worldсвят.
Богатият свят няма проблем с електричеството.
01:45
But, as we make it cheaperпо-евтин -- and let's go for makingприготвяне it twiceдва пъти as cheapевтин --
Но поевтиняването на електричеството... да кажем, ако цената му спадне двойно...
01:52
we need to meetСреща a newнов constraintограничение,
води до ново затруднение -
01:59
and that constraintограничение has to do with COCO2.
това затруднение е свързано с въглеродния двуокис (СО2).
02:01
COCO2 is warmingзагряване the planetпланета,
СО2 затопля планетата,
02:05
and the equationуравнение on COCO2 is actuallyвсъщност a very straightforwardпрост one.
а уравнението за СО2 всъщност е съвсем недвусмислено.
02:08
If you sumсума up the COCO2 that getsполучава emittedизлъчваната,
Ако се сумира изхвърления СО2,
02:14
that leadsпроводници to a temperatureтемпература increaseнараства,
това води до повишаване на температурата,
02:18
and that temperatureтемпература increaseнараства leadsпроводници to some very negativeотрицателен effectsвещи:
от което следват някои много негативни последствия.
02:21
the effectsвещи on the weatherметеорологично време; perhapsможе би worseпо-лошо, the indirectнепреки effectsвещи,
Последствия върху климата и, вероятно по-лошо, странични ефекти
02:25
in that the naturalестествен ecosystemsекосистеми can't adjustрегулирате to these rapidбърз changesпромени,
в резултат от това, че природните екосистеми не могат да се настроят към бързите промени,
02:28
and so you get ecosystemекосистема collapsesсвива.
и водят до сривове в самите екосистемите.
02:33
Now, the exactточен amountколичество of how you mapкарта
Точното изчисление на това
02:36
from a certainопределен increaseнараства of COCO2 to what temperatureтемпература will be
как дадено повишение на СО2 ще доведе до температурна промяна
02:39
and where the positiveположителен feedbacksобратни are,
и къде са положителните отзиви,
02:43
there's some uncertaintyнесигурност there, but not very much.
е с известна несигурност, но не много.
02:45
And there's certainlyразбира се uncertaintyнесигурност about how badлошо those effectsвещи will be,
И със сигурност има несигурност за това колко лоши ще бъдат тези последствия,
02:48
but they will be extremelyизвънредно badлошо.
но ще бъдат изключително лоши.
02:51
I askedпопитах the topвръх scientistsучени on this severalняколко timesпъти:
Питал съм няколко пъти водещи учени -
02:54
Do we really have to get down to nearблизо до zeroнула?
наистина ли трябва да сведем емисиите близо до нула?
02:56
Can't we just cutразрез it in halfнаполовина or a quarterтримесечие?
Не може ли просто ги да намалим наполовина или с четвърт?
02:59
And the answerотговор is that untilдо we get nearблизо до to zeroнула,
И отговорът е, че ако не стигнем близо до нула,
03:02
the temperatureтемпература will continueпродължи to riseиздигам се.
температурата ще продължи да се повишава.
03:06
And so that's a bigголям challengeпредизвикателство.
И така, това е голямо предизвикателство.
03:08
It's very differentразличен than sayingпоговорка "We're a twelve-foot-highдванадесет-крак-висока truckкамион tryingопитвайки to get underпри a ten-footдесет крак bridgeмост,
Много различно е от това, да сме в камион, висок 12 фута, и се опитваме да минем под 10-футов мост
03:10
and we can just sortвид of squeezeстискане underпри."
и да можем някак си да се промъкнем отдолу.
03:15
This is something that has to get to zeroнула.
Това е нещо, което трябва да сведем до нула.
03:18
Now, we put out a lot of carbonвъглероден dioxideдвуокис everyвсеки yearгодина,
Всяка година отделяме много въглероден двуокис,
03:22
over 26 billionмилиард tonsт.
над 26 милиарда тона.
03:26
For eachвсеки AmericanАмерикански, it's about 20 tonsт;
На всеки американец се падат около 20 тона.
03:28
for people in poorбеден countriesдържави, it's lessпо-малко than one tonтон.
На хората в бедните страни се пада по-малко от един тон.
03:32
It's an averageсредно аритметично of about fiveпет tonsт for everyoneвсеки on the planetпланета.
Това прави средно около пет тона на човек на планетата.
03:35
And, somehowнякак си, we have to make changesпромени
И някак трябва да направим промени,
03:39
that will bringвъвеждат that down to zeroнула.
които да сведат това количество до нула.
03:41
It's been constantlyпостоянно going up.
За сега то постоянно се покачва.
03:44
It's only variousразлични economicикономически changesпромени that have even flattenedсплескан it at all,
С различни икономически промени можехме да изравним покачването,
03:46
so we have to go from rapidlyбързо risingнарастващ
така че трябва да преминем от бързо покачване
03:51
to fallingпадане, and fallingпадане all the way to zeroнула.
към спадане, и то спадане чак до нула.
03:54
This equationуравнение has fourчетирима factorsфактори,
Това уравнение има четири фактора.
03:57
a little bitмалко of multiplicationумножение:
Малко умножение.
03:59
So, you've got a thing on the left, COCO2, that you want to get to zeroнула,
От ляво имаме СО2, което искаме да сведем до нула,
04:01
and that's going to be basedбазиран on the numberномер of people,
и това ще се базира на броя хора,
04:04
the servicesуслуги eachвсеки person'sчовек usingизползвайки on averageсредно аритметично,
услугите, които използва средно всяко лице,
04:08
the energyенергия on averageсредно аритметично for eachвсеки serviceобслужване,
средната енергия за всяка услуга
04:11
and the COCO2 beingсъщество put out perна unitмерна единица of energyенергия.
и СО2, който се излъчва за единица енергия.
04:14
So, let's look at eachвсеки one of these
Да разгледаме всеки от тези фактори
04:18
and see how we can get this down to zeroнула.
и да видим как можем да сведем уравнението до нула.
04:20
ProbablyВероятно, one of these numbersчисленост is going to have to get prettyкрасива nearблизо до to zeroнула.
Вероятно всеки фактор ще трябва доста да се доближи до нула.
04:24
Now that's back from highВисоко schoolучилище algebraалгебра,
Това е гимназиална алгебра,
04:28
but let's take a look.
но нека ги разгледаме отделно.
04:31
First, we'veние имаме got populationнаселение.
Първо имаме населението.
04:33
The worldсвят todayднес has 6.8 billionмилиард people.
В света днес има 6,8 милиарда души.
04:35
That's headedозаглавен up to about nineдевет billionмилиард.
Тенденцията е да достигне скоро до около девет милиарда.
04:38
Now, if we do a really great jobработа on newнов vaccinesваксини,
Ако се справим наистина страхотно с новите ваксини,
04:40
healthздраве careгрижа, reproductiveрепродуктивна healthздраве servicesуслуги,
здравеопазването, ползите от репродуктивно здраве,
04:44
we could lowerнисък that by, perhapsможе би, 10 or 15 percentна сто,
можем да го понижим тенденцията вероятно с 10 или 15 процента,
04:46
but there we see an increaseнараства of about 1.3.
но сега виждаме повишаване с около 1,3.
04:50
The secondвтори factorфактор is the servicesуслуги we use.
Вторият фактор са услугите, които използваме.
04:54
This encompassesобхваща everything:
Това включва всичко -
04:57
the foodхрана we eatЯжте, clothingоблекло, TVТЕЛЕВИЗИЯ, heatingотопление.
храната, която консумираме, дрехите, телевизията, отоплението.
04:59
These are very good things:
Това са все хубави неща,
05:03
gettingполучаване на ridизбавям of povertyбедност meansсредства providingосигуряване these servicesуслуги
и намаляването на бедността означава, че тези услуги
05:06
to almostпочти everyoneвсеки on the planetпланета.
ще са достъпни за почти всички на планетата.
05:09
And it's a great thing for this numberномер to go up.
И това би било чудесно.
05:11
In the richбогат worldсвят, perhapsможе би the topвръх one billionмилиард,
В богатия свят, вероятно най-богатия един милиард,
05:15
we probablyвероятно could cutразрез back and use lessпо-малко,
мож би бихме могли да пестим и да използваме по-малко ресурси,
05:17
but everyвсеки yearгодина, this numberномер, on averageсредно аритметично, is going to go up,
но ежегодно средната консумация ще се повишава,
05:19
and so, over all, that will more than doubleдвойно
и така като цяло ще достигне над двойно повече
05:23
the servicesуслуги deliveredдоставено perна personчовек.
от услугите, доставяни на лице.
05:27
Here we have a very basicосновен serviceобслужване:
Да вземем една елементарна услуга
05:30
Do you have lightingосветление in your houseкъща to be ableспособен to readПрочети your homeworkдомашна работа?
Имате ли осветление в къщата си, за да може да четете домашното си -
05:32
And, in factфакт, these kidsдеца don't, so they're going out
защото тези деца нямат, така че излизат навън
05:35
and readingчетене theirтехен schoolучилище work underпри the streetулица lampsлампи.
и четат учебниците си под уличните лампи.
05:37
Now, efficiencyефективност, E, the energyенергия for eachвсеки serviceобслужване,
А сега - ефективност, Е, енергията за всяка услуга,
05:42
here finallyнакрая we have some good newsНовини.
тук най-сетне имаме някои добри новини.
05:46
We have something that's not going up.
Имаме нещо, което не се покачва.
05:48
ThroughЧрез variousразлични inventionsизобретения and newнов waysначини of doing lightingосветление,
Чрез различни изобретения и нови начини за осветление
05:50
throughпрез differentразличен typesвидове of carsавтомобили, differentразличен waysначини of buildingсграда buildingsсгради --
чрез различни типове коли, различни начини за строене на сгради.
05:53
there are a lot of servicesуслуги where you can bringвъвеждат
има много услуги, където използваната енергия
05:58
the energyенергия for that serviceобслужване down quiteсъвсем substantiallyпо същество.
може да се понижи доста устойчиво,
06:01
Some individualиндивидуален servicesуслуги even bringвъвеждат it down by 90 percentна сто.
при някои индивидуални услуги - да се понижи до 90 процента.
06:05
There are other servicesуслуги like how we make fertilizerторове,
При други, например при производството на изкуствен тор,
06:08
or how we do airвъздух transportтранспорт,
или при въздушния транспорт,
06:11
where the roomsстаи for improvementподобрение are farдалече, farдалече lessпо-малко.
възможностите за понижение са далеч, далеч по-малко.
06:13
And so, overallцялостен here, if we're optimisticоптимистичен,
И така, като цяло, ако сме оптимисти,
06:17
we mayможе get a reductionнамаление of a factorфактор of threeтри to even, perhapsможе би, a factorфактор of sixшест.
може да получим трикратно, или дори шесткратно съкращаване.
06:19
But for these first threeтри factorsфактори now,
Но при тези първи три фактора
06:26
we'veние имаме goneси отиде from 26 billionмилиард to, at bestнай-доброто, maybe 13 billionмилиард tonsт,
стигнахме от 26 милиарда до, в най-добрия случай, може би 13 милиарда тона,
06:29
and that just won'tняма да cutразрез it.
което просто не е достатъчно.
06:34
So let's look at this fourthчетвърти factorфактор --
Затова, нека погледнем четвъртия фактор -
06:36
this is going to be a keyключ one --
той ще е ключов -
06:38
and this is the amountколичество of COCO2 put out perна eachвсеки unitмерна единица of energyенергия.
и това е количеството СО2, излъчвано за всяка единица енергия.
06:40
And so the questionвъпрос is: Can you actuallyвсъщност get that to zeroнула?
И така, въпросът е: може ли то наистина да се сведе до нула?
06:46
If you burnгоря coalвъглища, no.
Ако се горят въглища, не.
06:50
If you burnгоря naturalестествен gasгаз, no.
Ако се гори природен газ, не.
06:52
AlmostПочти everyвсеки way we make electricityелектричество todayднес,
Почти всеки начин за производство на електричество днес
06:54
exceptс изключение for the emergingнововъзникващите renewablesвъзобновяеми енергийни източници and nuclearядрен, putsпоставя out COCO2.
освен възобновяемото и ядреното производство, отделя СО2.
06:57
And so, what we're going to have to do at a globalв световен мащаб scaleмащаб,
Това, което ще трябва да направим в глобален мащаб,
07:03
is createсъздавам a newнов systemсистема.
е да създадем нова система.
07:06
And so, we need energyенергия miraclesчудеса.
Нужни са ни енергийни чудеса.
07:09
Now, when I use the termтермин "miracleчудо," I don't mean something that's impossibleневъзможен.
Като казвам "чудеса", нямам предвид нещо, което е невъзможно.
07:11
The microprocessorмикропроцесор is a miracleчудо. The personalперсонален computerкомпютър is a miracleчудо.
Микропроцесорът е чудо. Персоналният компютър е чудо.
07:15
The InternetИнтернет and its servicesуслуги are a miracleчудо.
Интернет и неговите услуги са чудо.
07:20
So, the people here have participatedучаствала in the creationсъздаване of manyмного miraclesчудеса.
Хората тук са участвали в създаването на много чудеса.
07:23
UsuallyОбикновено, we don't have a deadlineкраен срок,
Обикновено нямаме краен срок,
07:28
where you have to get the miracleчудо by a certainопределен dateдата.
при който трябва да направиш чудото до определена дата.
07:30
UsuallyОбикновено, you just kindмил of standстоя by, and some come alongзаедно, some don't.
Обикновено просто опитваш, и понякога се получава, друг път не.
07:32
This is a caseслучай where we actuallyвсъщност have to driveпът at fullпълен speedскорост
Но в този случай, ще трябва да вървим с пълна скорост
07:36
and get a miracleчудо in a prettyкрасива tightстегнат timelineвремева скала.
и да постигнем чудо при доста стегнат времеви график.
07:40
Now, I thought, "How could I really captureулавяне this?
Помислих си, как всъщност бих могъл да представя това?
07:45
Is there some kindмил of naturalестествен illustrationилюстрация,
Има ли някакъв вид естествена илюстрация,
07:48
some demonstrationдемонстрация that would grabзаграбване people'sнародната imaginationвъображение here?"
някаква демонстрация, която би грабнала въображението на хората тук?
07:50
I thought back to a yearгодина agoпреди when I broughtдонесе mosquitosкомари,
Сетих се как преди година говорих за комарите,
07:55
and somehowнякак си people enjoyedсе забавлявахме that.
и това някак се хареса на публиката.
07:59
(LaughterСмях)
(Смях)
08:01
It really got them involvedучастващи in the ideaидея of,
Презентацията наистина ги заангажира с идеята, че
08:03
you know, there are people who liveживея with mosquitosкомари.
разбирате ли, има хора, които живеят с комари.
08:06
So, with energyенергия, all I could come up with is this.
А за енергията ми хрумна само едно
08:09
I decidedреши that releasingосвобождаване firefliesсветулки
реших, че ще пусна няколко светулки
08:14
would be my contributionпринос to the environmentзаобикаляща среда here this yearгодина.
които ще бъдат моят принос към околната среда тази година.
08:17
So here we have some naturalестествен firefliesсветулки.
Тук имаме няколко естествени светулки.
08:21
I'm told they don't biteхапя; in factфакт, they mightбиха могли, може not even leaveоставям that jarбуркан.
Казаха ми, че не хапят, всъщност те може дори да не излязат от буркана.
08:24
(LaughterСмях)
(Смях)
08:27
Now, there's all sortsвидове of gimmickyизмамно solutionsрешения like that one,
Има всякакви трикови решения като това със светулките,
08:30
but they don't really addдобави up to much.
но те всъщност не допринасят особено.
08:35
We need solutionsрешения -- eitherедин one or severalняколко --
Нужни са ни решения, едно или няколко,
08:37
that have unbelievableневероятно scaleмащаб
с невероятен мащаб
08:41
and unbelievableневероятно reliabilityнадеждност,
и невероятна надеждност,
08:45
and, althoughмакар че there's manyмного directionsинструкции people are seekingтърсене,
и макар че хората работят в много посоки,
08:47
I really only see fiveпет that can achieveпостигане the bigголям numbersчисленост.
аз виждам само пет, в които могат да постигнат големи резултати.
08:50
I've left out tideсезон, geothermalгеотермална енергия, fusionсинтез, biofuelsбиогоривата.
Отхвърлих прилива, геотермала, топенето, биогоривата.
08:54
Those mayможе make some contributionпринос,
Те може да имат известен принос,
08:59
and if they can do better than I expectочаквам, so much the better,
а ако могат да се справят по-добре, отколкото очаквам, още по-хубаво,
09:01
but my keyключ pointточка here
но тезата ми тук е
09:03
is that we're going to have to work on eachвсеки of these fiveпет,
че ще трябва да работим по всеки от изброените пет фактора
09:05
and we can't give up any of them because they look dauntingобезсърчително,
и не можем да се откажем от никой от тях, защото изглеждат обезсърчаващи,
09:09
because they all have significantзначителен challengesпредизвикателства.
защото при всеки от тях има значителни предизвикателства.
09:13
Let's look first at the burningизгаряне fossilвкаменелост fuelsгорива,
Да разгледаме първо употребата на изкопаеми горива,
09:17
eitherедин burningизгаряне coalвъглища or burningизгаряне naturalестествен gasгаз.
горенето на въглища или на природен газ.
09:19
What you need to do there, seemsИзглежда like it mightбиха могли, може be simpleпрост, but it's not,
Онова, което е нужно да се направи изглежда просто, но не е,
09:23
and that's to take all the COCO2, after you've burnedизгорени it, going out the flueдимните,
е да се вземе целият изгорен СО2,
09:26
pressurizeсгъстяват it, createсъздавам a liquidтечност, put it somewhereнякъде,
да се херметизира, да се втечни, да се сложи някъде
09:32
and hopeнадявам се it staysпрестой there.
и да се надяваме, че ще си остане там.
09:35
Now we have some pilotпилот things that do this at the 60 to 80 percentна сто levelниво,
Имаме някои пилотни проекти, с които този процес е осъществим до 60 или 80 %,
09:37
but gettingполучаване на up to that fullпълен percentageпроцент, that will be very trickyсложен,
но да се стигне до 100% реализация ще бъде проблемно
09:41
and agreeingдоговарянето on where these COCO2 quantitiesколичества should be put will be hardтвърд,
и ще е трудно да се разберем къде точно да съхраняваме количествата СО2,
09:45
but the toughestтрудният one here is this long-termдългосрочен issueпроблем.
но най-сериозен е дългосрочния въпрос.
09:51
Who'sКой на going to be sure?
Как можем да сме сигурни?
09:54
Who'sКой на going to guaranteeгаранция something that is literallyбуквално billionsмилиарди of timesпъти largerпо-голям
Кой ще гарантира безопасността на нещо, което е буквално милиарди пъти по-голямо
09:56
than any typeТип of wasteотпадъци you think of in termsусловия of nuclearядрен or other things?
от който и да е тип отпадък, за който може да се сети човек, като ядрени или други подобни?
10:00
This is a lot of volumeсила на звука.
Това е огромен обем.
10:04
So that's a toughтруден one.
Така че е задачата е трудна.
10:07
NextСледваща would be nuclearядрен.
После да разгледаме ядреното гориво.
10:09
It alsoсъщо has threeтри bigголям problemsпроблеми:
При него също има три големи проблема.
10:11
CostРазходи, particularlyособено in highlyсилно regulatedрегулиран countriesдържави, is highВисоко;
Цената, особено във високо регулирани страни, е висока.
10:14
the issueпроблем of the safetyбезопасност, really feelingчувство good about nothing could go wrongпогрешно,
Сигурността, наистина да се чувстваме уверени, че нищо няма да се обърка,
10:18
that, even thoughвъпреки че you have these humanчовек operatorsоператорите,
и въпреки, че с ядреното гориво работят хора,
10:22
that the fuelгориво doesn't get used for weaponsоръжия.
то няма да се използва за производство на оръжия.
10:25
And then what do you do with the wasteотпадъци?
И накрая, какво да се прави с отпадъците?
10:28
And, althoughмакар че it's not very largeголям, there are a lot of concernsопасения about that.
Те не са много, но и за тях трябва да се погрижим
10:30
People need to feel good about it.
Хората трябва да се чувстват комфортно по въпроса с ядрените отпадъци
10:33
So threeтри very toughтруден problemsпроблеми that mightбиха могли, може be solvableрешими,
Имаме три много трудни, вероятно разрешими, проблеми
10:35
and so, should be workedработил on.
и трябва да работим по тях.
10:40
The last threeтри of the fiveпет, I've groupedгрупирани togetherзаедно.
Последните три от петте съм групирал заедно.
10:42
These are what people oftenчесто referсе отнасят to as the renewableвъзобновяема sourcesизточници.
Обикновено ги наричаме възобновими източници.
10:45
And they actuallyвсъщност -- althoughмакар че it's great they don't requireизисква fuelгориво --
Макар и да е чудесно, че те не изискват гориво,
10:49
they have some disadvantagesнедостатъци.
те имат своите недостатъци.
10:53
One is that the densityплътност of energyенергия gatheredсъбрана in these technologiesтехнологии
Единият е, че съхраняемостта на енергията, събирана чрез тези технологии,
10:55
is dramaticallyдрастично lessпо-малко than a powerмощност plantрастение.
е далеч по-ниска от тази в електроцентралите
11:01
This is energyенергия farmingЗемеделие, so you're talkingговорим about manyмного squareквадрат milesмили,
Това е фермерство за енергия, нужни са много квадратни мили,
11:03
thousandsхиляди of time more area■ площ than you think of as a normalнормален energyенергия plantрастение.
хиляди пъти повече място, от колкото за нормална енергийна централа.
11:07
AlsoСъщо така, these are intermittentнепостоянно sourcesизточници.
Също така, това са непостоянни източници.
11:12
The sunслънце doesn't shineблясък all day, it doesn't shineблясък everyвсеки day,
Слънцето не свети по цял ден, не свети всеки ден,
11:15
and, likewiseсъщо, the windвятър doesn't blowудар all the time.
вятърът също не духа постоянно.
11:18
And so, if you dependзависи on these sourcesизточници,
Ако зависим от тези източници,
11:21
you have to have some way of gettingполучаване на the energyенергия
трябва да можем да си набавяме енергията
11:23
duringпо време на those time periodsпериоди that it's not availableна разположение.
и през онези периоди, в която тя не е налична.
11:26
So, we'veние имаме got bigголям costцена challengesпредизвикателства here,
Имаме големи ценови предизвикателства.
11:29
we have transmissionтрансмисия challengesпредизвикателства:
Имаме предизвикателства при преноса на енергия.
11:32
for exampleпример, say this energyенергия sourceизточник is outsideизвън your countryдържава;
Например - ако енергийния източник е извън страната ви -
11:34
you not only need the technologyтехнология,
ви е нужна не само технологията,
11:37
but you have to dealсделка with the riskриск of the energyенергия comingидващ from elsewhereдругаде.
но трябва и да се справите с риска по вноса на енергията.
11:39
And, finallyнакрая, this storageсъхранение problemпроблем.
И накрая, проблема със съхранението.
11:44
And, to dimensionalizeматериализират this, I wentотидох throughпрез and lookedпогледнах at
За да представя измеренията на съхранението разгледах
11:46
all the typesвидове of batteriesбатерии that get madeизработен --
всички типове батерии, които се произвеждат -
11:49
for carsавтомобили, for computersкомпютри, for phonesтелефони, for flashlightsпрожектори, for everything --
за коли, за компютри, за телефони, за фенерчета, за всичко
11:52
and comparedсравнение that to the amountколичество of electricalелектрически energyенергия the worldсвят usesупотреби,
и ги сравних с количеството електроенергия, което използва светът.
11:56
and what I foundнамерено is that all the batteriesбатерии we make now
Установих, че всички батерии, които правим сега,
12:01
could storeмагазин lessпо-малко than 10 minutesминути of all the energyенергия.
биха могли да съхранят по-малко от 10 минути от енергията, която ползваме.
12:05
And so, in factфакт, we need a bigголям breakthroughпробив here,
Нуждаем се голямо научно постижение,
12:09
something that's going to be a factorфактор of 100 better
което да бъде стократно по-добро
12:12
than the approachesподходи we have now.
от решенията, с които разполагаме сега.
12:16
It's not impossibleневъзможен, but it's not a very easyлесно thing.
Не е невъзможно, но не е много лесно.
12:18
Now, this showsпредавания up when you try to get the intermittentнепостоянно sourceизточник
Това е проблем който възниква ако искаме непостоянните източници
12:22
to be aboveпо-горе, say, 20 to 30 percentна сто of what you're usingизползвайки.
да доставят, да кажем, 20 или 30 % от енергията, която ползваме.
12:26
If you're countingброене on it for 100 percentна сто,
Ако разчитаме на тях 100 процента,
12:30
you need an incredibleневероятен miracleчудо batteryбатерия.
ни е нужна невероятна батерия-чудо.
12:32
Now, how we're going to go forwardнапред on this -- what's the right approachподход?
Сега, как ще продължим от тук нататък: какъв е правилният подход?
12:38
Is it a ManhattanМанхатън ProjectПроект? What's the thing that can get us there?
Проект "Манхатън" ли е това? Кое ще ни доведе до решение?
12:41
Well, we need lots of companiesкомпании workingработа on this, hundredsстотици.
Нуждаем се от много фирми, които да работят по проблема, стотици.
12:45
In eachвсеки of these fiveпет pathsпътеки, we need at leastнай-малко a hundredсто people.
По всеки от тези пет пътя са ни нужни поне сто души.
12:50
And a lot of them, you'llти ще look at and say, "They're crazyлуд." That's good.
И мнозина от тях, бихте нарекли луди. Това е добре.
12:53
And, I think, here in the TEDТЕД groupгрупа,
Мисля, че тук, в групата TED,
12:57
we have manyмного people who are alreadyвече pursuingпреследва this.
имаме много хора, които вече вървят в тази посока.
13:00
BillБил GrossБруто has severalняколко companiesкомпании, includingвключително one calledНаречен eSolareSolar
Бил Грос има няколко фирми, включително една, наречена "Исолар",
13:04
that has some great solarслънчев thermalтермична technologiesтехнологии.
която има някои страхотни слънчеви топлинни технологии.
13:08
VinodВинод Khosla'sКносла investingинвестирането in dozensдесетки of companiesкомпании
Винод Кносла инвестира в множество фирми,
13:10
that are doing great things and have interestingинтересен possibilitiesвъзможности,
които вършат чудесни неща и имат интересни възможности,
13:14
and I'm tryingопитвайки to help back that.
а аз се опитвам да ги подпомагам.
13:18
NathanНейтън MyhrvoldМирволд and I actuallyвсъщност are backingподкрепа a companyкомпания
Ние с Нейтън Мирволд всъщност поддържаме една фирма,
13:20
that, perhapsможе би surprisinglyучудващо, is actuallyвсъщност takingприемате the nuclearядрен approachподход.
която, вероятно изненадващо, работи по ядрения подход.
13:24
There are some innovationsиновации in nuclearядрен: modularмодулна, liquidтечност.
При ядрената енергия има някои иновации - модуларното, течното.
13:28
And innovationиновация really stoppedспряна in this industryпромишленост quiteсъвсем some agoпреди,
А иновациите в този отрасъл всъщност спряха доста отдавна,
13:32
so the ideaидея that there's some good ideasидеи layingполагане around is not all that surprisingизненадващ.
така че факта, че са все пак има добри идеи, едва ли е изненадващ.
13:36
The ideaидея of TerraPowerTerraPower is that, insteadвместо of burningизгаряне a partчаст of uraniumуран --
Идеята на Терапауър е, вместо да се гори част от уран,
13:41
the one percentна сто, whichкойто is the U235 --
единият процент, който е U235,
13:47
we decidedреши, "Let's burnгоря the 99 percentна сто, the U238."
решихме да горим 99 процент, U238
13:50
It is kindмил of a crazyлуд ideaидея.
Това е някак налудничава идея.
13:55
In factфакт, people had talkedговорих about it for a long time,
Хората отдавна говорят за нея,
13:57
but they could never simulateсимулирам properlyправилно whetherдали it would work or not,
но никога не са могли да симулират подобаващо дали ще проработи, или не,
14:00
and so it's throughпрез the adventАдвент of modernмодерен supercomputersсуперкомпютри
но с идването на модерните суперкомпютри
14:04
that now you can simulateсимулирам and see that, yes,
симулацията е възможна, и да,
14:07
with the right material'sна материала approachподход, this looksвъншност like it would work.
с правилен подход към материала изглежда, че ще проработи.
14:09
And, because you're burningизгаряне that 99 percentна сто,
И тъй като се горят онези 99 процента,
14:15
you have greatlyзначително improvedподобрен costцена profileпрофил.
има значително понижение на цената
14:18
You actuallyвсъщност burnгоря up the wasteотпадъци, and you can actuallyвсъщност use as fuelгориво
При този подход можем да изгаряме отпадъците и да използваме като гориво
14:22
all the leftoverостанал wasteотпадъци from today'sднес reactorsреактори.
всички отпадъци от днешните реактори.
14:26
So, insteadвместо of worryingтревожна about them, you just take that. It's a great thing.
Вместо да се тревожим за тях, просто ги оползотворяваме. Страхотно е.
14:29
It breathesдиша this uraniumуран as it goesотива alongзаедно, so it's kindмил of like a candleсвещ.
Вдишва този уран, докато върви. Така че е един вид като свещ.
14:34
You can see it's a logдънер there, oftenчесто referredпосочена to as a travelingпътуване waveвълна reactorреактор.
Виждате, че тук има група данни, често наричана пътуващ вълнови реактор.
14:38
In termsусловия of fuelгориво, this really solvesрешава the problemпроблем.
По отношение на гориво, това наистина решава проблема.
14:42
I've got a pictureснимка here of a placeмясто in KentuckyКентъки.
Ето снимка на едно място в Кентъки.
14:46
This is the leftoverостанал, the 99 percentна сто,
Това е остатъкът, 99-те процента,
14:49
where they'veте имат takenвзета out the partчаст they burnгоря now,
при което са махнали частта, която горят сега,
14:51
so it's calledНаречен depletedизчерпани uraniumуран.
затова се нарича обеднен уран.
14:53
That would powerмощност the U.S. for hundredsстотици of yearsгодини.
Това би захранвало САЩ в продължение на стотици години.
14:55
And, simplyпросто by filteringфилтриране seawaterморска вода in an inexpensiveевтин processпроцес,
И чрез просто филтриране на морска вода при евтин процес
14:58
you'dти можеш have enoughдостатъчно fuelгориво for the entireцял lifetimeживот of the restПочивка of the planetпланета.
бихме осигурили гориво за целия живот на останалата част от планетата.
15:01
So, you know, it's got lots of challengesпредизвикателства aheadнапред,
Така че, разбирате ли, предстоят много предизвикателства,
15:06
but it is an exampleпример of the manyмного hundredsстотици and hundredsстотици of ideasидеи
но това е пример за стотиците и стотици идеи,
15:10
that we need to moveход forwardнапред.
които трябва да придвижим напред.
15:15
So let's think: How should we measureмярка ourselvesсебе си?
Да помислим, как трябва да отчитаме напредъка?
15:18
What should our reportдоклад cardкарта look like?
Как трябва да изглежда доклада ни?
15:21
Well, let's go out to where we really need to get,
Нека да стигнем там, за където сме се запътили
15:24
and then look at the intermediateмеждинен.
а после да погледнем преходното.
15:27
For 2050, you've heardчух manyмного people talk about this 80 percentна сто reductionнамаление.
Чували сте много хора да говорят за това 80-процентно съкращаване до 2050-та
15:29
That really is very importantважно, that we get there.
Наистина е много важно да стигнем дотам.
15:34
And that 20 percentна сто will be used up by things going on in poorбеден countriesдържави,
А останалите 20 процента ще бъдат използвани за неща, ставащи в бедни страни,
15:38
still some agricultureселско стопанство,
все още известно земеделие.
15:42
hopefullyда се надяваме we will have cleanedизчистен up forestryгорското стопанство, cementцимент.
Да се надяваме, че ще сме разчистили лесовъдството, цимента.
15:44
So, to get to that 80 percentна сто,
И така, за да стигнем до онези 80 процента,
15:48
the developedразвита countriesдържави, includingвключително countriesдържави like ChinaКитай,
развитите страни, включително страни като Китай,
15:51
will have had to switchключ theirтехен electricityелектричество generationпоколение altogetherобщо.
ще трябва да превключат изцяло производството си на електричество.
15:55
So, the other gradeклас is: Are we deployingразполагане на this zero-emissionнулеви емисии technologyтехнология,
Другият въпрос е - развиваме ли тази технология за нулеви емисии,
16:00
have we deployedразгърнати it in all the developedразвита countriesдържави
разгърнали ли сме я във всички развити страни
16:06
and we're in the processпроцес of gettingполучаване на it elsewhereдругаде?
започнали ли сме процеса по въвеждането и другаде.
16:08
That's superсупер importantважно.
Това е много важно.
16:11
That's a keyключ elementелемент of makingприготвяне that reportдоклад cardкарта.
И е ключов елемент от съставянето на този доклад.
16:13
So, backingподкрепа up from there, what should the 2020 reportдоклад cardкарта look like?
И така, да се върнем пак - как трябва да изглежда отчетът за 2020-та?
16:17
Well, again, it should have the two elementsелементи.
Трябва да има двата елемента.
16:22
We should go throughпрез these efficiencyефективност measuresмерки to startначало gettingполучаване на reductionsнамаления:
Трябва да прегледаме ефективността, за да започнем да отчитаме понижение.
16:24
The lessпо-малко we emitизлъчват, the lessпо-малко that sumсума will be of COCO2,
Колкото по-малко излъчваме, толкова по-малка ще бъде сумата от СО2,
16:28
and, thereforeСледователно, the lessпо-малко the temperatureтемпература.
следователно температурата ще спада.
16:31
But in some waysначини, the gradeклас we get there,
Но в известно отношение нашия успех
16:33
doing things that don't get us all the way to the bigголям reductionsнамаления,
при нещата, които не водят до значителни понижения,
16:36
is only equallyпо равно, or maybe even slightlyмалко lessпо-малко, importantважно than the other,
е еднакво, или може би дори малко по-малко, важен от другата страна,
16:40
whichкойто is the pieceпарче of innovationиновация on these breakthroughsпробиви.
която е иновацията при научните постижения.
16:44
These breakthroughsпробиви, we need to moveход those at fullпълен speedскорост,
Тези научни постижения, трябва да движим с пълна скорост
16:48
and we can measureмярка that in termsусловия of companiesкомпании,
и можем да ги измерим като брой компании,
16:51
pilotпилот projectsпроекти, regulatoryрегулаторен things that have been changedпроменен.
пилотни проетни, регулации, които са били променени.
16:54
There's a lot of great booksкниги that have been writtenписмен about this.
Има много страхотни книги, написани по въпроса.
16:57
The AlАл GoreГор bookКнига, "Our ChoiceИзбор"
Книгата на АЛ Гор, "Нашият избор"
17:00
and the DavidДейвид McKayМаккей bookКнига, "SustainableУстойчиво EnergyЕнергия WithoutБез the HotГорещи AirВъздух."
и книгата на Дейвид Маккей, "Устойчива енергия без горещия въздух".
17:03
They really go throughпрез it and createсъздавам a frameworkрамка
Те наистина се задълбочават в проблема и създават рамка
17:06
that this can be discussedобсъден broadlyнай-общо,
за широко обсъждане,
17:09
because we need broadширок backingподкрепа for this.
защото ни трябва широка подкрепа.
17:11
There's a lot that has to come togetherзаедно.
Трябва да се обединят много неща.
17:14
So this is a wishпожелавам.
Така че, това е едно желание.
17:16
It's a very concreteбетон wishпожелавам that we inventизмислям this technologyтехнология.
Много конкретно желание да изобретим тази технология.
17:18
If you gaveдадох me only one wishпожелавам for the nextследващия 50 yearsгодини --
Ако ми дадете само едно желание за следващите 50 години,
17:22
I could pickизбирам who'sкой е presidentпрезидент,
да избера кой да е президент,
17:25
I could pickизбирам a vaccineваксина, whichкойто is something I love,
или да избера ваксина - нещо, което обичам,
17:27
or I could pickизбирам that this thing
или да избера как
17:30
that's halfнаполовина the costцена with no COCO2 getsполучава inventedизобретен --
да избретим начин да се съкрати на две цената без намеса на СО2,
17:32
this is the wishпожелавам I would pickизбирам.
това е желанието, което бих избрал.
17:36
This is the one with the greatestнай велик impactвъздействие.
То ще бъде с най-огромен ефект.
17:38
If we don't get this wishпожелавам,
Ако това желание не се сбъдне,
17:40
the divisionделене betweenмежду the people who think shortнисък termтермин and long termтермин will be terribleужасен,
разделението между хората, които мислят краткосрочно и дългосрочно, ще бъде ужасно,
17:42
betweenмежду the U.S. and ChinaКитай, betweenмежду poorбеден countriesдържави and richбогат,
между САЩ и Китай, между бедни и богати страни,
17:46
and mostнай-много of all the livesживота of those two billionмилиард will be farдалече worseпо-лошо.
и най-вече живота на онези два милиарда ще бъде далеч по-лош.
17:49
So, what do we have to do?
И така, какво трябва да направим?
17:54
What am I appealingобжалване to you to stepстъпка forwardнапред and driveпът?
Към какво ви призовавам да пристъпите от днес нататък?
17:56
We need to go for more researchизследване fundingфинансиране.
Трябва ни повече изследователско финансиране.
18:01
When countriesдържави get togetherзаедно in placesместа like CopenhagenКопенхаген,
Когато страните се събират на места като Копенхаген,
18:04
they shouldn'tне трябва just discussобсъждам the COCO2.
не трябва само да обсъждат СО2.
18:06
They should discussобсъждам this innovationиновация agendaдневен ред,
Трябва да обсъждат този иновационен дневен ред,
18:09
and you'dти можеш be stunnedзашеметени at the ridiculouslyабсурдно lowниско levelsнива of spendingразходи
а ще бъдете поразени от смешно ниските разходи
18:11
on these innovativeиновативен approachesподходи.
по изследователско финансиране.
18:16
We do need the marketпазар incentivesстимули -- COCO2 taxданък, capшапка с козирка and tradeтърговия --
Нужни са ни пазарните поощрения, данък СО2, схемата "cap and trade",
18:18
something that getsполучава that priceцена signalсигнал out there.
нещо, което подава онзи ценови сигнал.
18:22
We need to get the messageсъобщение out.
Нужно е да разпространим идеята.
18:25
We need to have this dialogueдиалог be a more rationalрационален, more understandableразбираем dialogueдиалог,
Нужно е да направим този диалог по-рационален, по-разбираем,
18:27
includingвключително the stepsстъпки that the governmentправителство takes.
включително стъпките, които предприема правителството.
18:30
This is an importantважно wishпожелавам, but it is one I think we can achieveпостигане.
Това е важно желание, но според мен е постижимо.
18:33
Thank you.
Благодаря.
18:37
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
18:39
Thank you.
Благодаря.
18:50
ChrisКрис AndersonАндерсън: Thank you. Thank you.
Крис Андесън: Благодаря. Благодаря.
18:52
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
18:54
Thank you. So to understandразбирам more about TerraPowerTerraPower, right --
Благодаря. Бих искал да разбера повече за Терапауър -
18:59
I mean, first of all, can you give a senseсмисъл of what scaleмащаб of investmentинвестиция this is?
може ли първо да ни дадете представа от какъв мащаб е тази инвестиция?
19:05
BilBil GatesГейтс: To actuallyвсъщност do the softwareсофтуер, buyКупувам the supercomputerсуперкомпютър,
Бил Гейтс: За да се направи реално софтуер чрез суперкомпютъра,
19:10
hireнаем all the great scientistsучени, whichкойто we'veние имаме doneСвършен,
да се наемат всички велики учени, което сме направили,
19:14
that's only tensдесетки of millionsмилиони,
са нужни само десетина милиона,
19:16
and even onceведнъж we testтест our materialsматериали out in a RussianРуски reactorреактор
и дори да тестваме материалите си в руски реактор,
19:19
to make sure that our materialsматериали work properlyправилно,
за да се уверим, че материалите ни работят подобаващо,
19:22
then you'llти ще only be up in the hundredsстотици of millionsмилиони.
разходите биха стигнали до няколко стотин милиона.
19:26
The toughтруден thing is buildingсграда the pilotпилот reactorреактор;
Трудното е да се построи пилотният реактор,
19:28
findingнамиране the severalняколко billionмилиард, findingнамиране the regulatorрегулатор, the locationместоположение
финансирането е няколко милиарда, за да се открие регулатор, местоположението,
19:31
that will actuallyвсъщност buildпострои the first one of these.
необходими за реалното построяване на реактора.
19:36
OnceВеднъж you get the first one builtпостроен, if it worksвърши работа as advertisedрекламират,
Щом реактора е готов, и ако работи според очакванията,
19:38
then it's just clearясно as day, because the economicsикономика, the energyенергия densityплътност,
тогава е ясно като ден, защото финансирането, плътността на енергията
19:42
are so differentразличен than nuclearядрен as we know it.
са толкова различни от познатата ни ядрена енергия.
19:46
CACA: And so, to understandразбирам it right, this involvesвключва buildingсграда deepДълбок into the groundприземен
КА: И така, за да разберем правилно - това включва строеж дълбоко в земята,
19:48
almostпочти like a verticalвертикален kindмил of columnколона of nuclearядрен fuelгориво,
почти като вертикална колона от ядрено гориво,
19:52
of this sortвид of spentпрекарах uraniumуран,
от този вид използван уран,
19:56
and then the processпроцес startsзапочва at the topвръх and kindмил of worksвърши работа down?
а после процесът започва отгоре и някак върви надолу?
19:58
BGBG: That's right. TodayДнес, you're always refuelingзареждам гориво the reactorреактор,
БГ: Точно така. Днес реакторът винаги трябва да се презарежда,
20:01
so you have lots of people and lots of controlsконтроли that can go wrongпогрешно:
затова има много хора и много контроли, които може да се объркат,
20:04
that thing where you're openingотвор it up and movingдвижещ things in and out,
заради това, че го отваряш, внасяш и изнасяш неща.
20:07
that's not good.
Това не е добре.
20:10
So, if you have very cheapевтин fuelгориво that you can put 60 yearsгодини in --
Но ако имаме много евтино гориво за следващите 60 години,
20:12
just think of it as a logдънер --
просто мислете за това като за група данни,
20:17
put it down and not have those sameедин и същ complexitiesусложнения.
просто го оставяме и нямаме старите усложнения.
20:19
And it just sitsседи there and burnsизгаряния for the 60 yearsгодини, and then it's doneСвършен.
Оставяме го да си гори 60 години, и това е всичко.
20:22
CACA: It's a nuclearядрен powerмощност plantрастение that is its ownсобствен wasteотпадъци disposalобезвреждане solutionрешение.
КА: Това е ядрена електроцентрала със своя собствена вградена безотпадна технология.
20:27
BGBG: Yeah. Well, what happensслучва се with the wasteотпадъци,
БГ: Да. А какво се случва с отпадъците -
20:31
you can let it sitседя there -- there's a lot lessпо-малко wasteотпадъци underпри this approachподход --
може да се оставят там... има много по-малко отпадъци при този подход...
20:33
then you can actuallyвсъщност take that,
после всъщност може да се вземат,
20:38
and put it into anotherоще one and burnгоря that.
да се проложат при друг подход и пак да се използват.
20:40
And we startначало off actuallyвсъщност by takingприемате the wasteотпадъци that existsсъществува todayднес,
Всъщност в началото ще вземем съществуващите днес отпадъци,
20:43
that's sittingседнал in these coolingохлаждане poolsбасейни or dryсух caskingварели by reactorsреактори --
съхранявани в охлаждащи басейни или сухи варели край реактора.
20:47
that's our fuelгориво to beginзапочвам with.
Това ще е първоначалното ни гориво.
20:51
So, the thing that's been a problemпроблем from those reactorsреактори
С други думи, онова което е било проблем при старите реактори
20:53
is actuallyвсъщност what getsполучава fedхранени into oursнаш,
ще бъде това, което захранва новите,
20:56
and you're reducingнамаляване на the volumeсила на звука of the wasteотпадъци quiteсъвсем dramaticallyдрастично
и обема на отпадъците ще спадне доста драстично
20:58
as you're going throughпрез this processпроцес.
при преминаването през този процес.
21:01
CACA: I mean, you're talkingговорим to differentразличен people around the worldсвят
КА: А според вашите разговори с различни хора по света
21:03
about the possibilitiesвъзможности here.
за възможностите тук,
21:05
Where is there mostнай-много interestинтерес in actuallyвсъщност doing something with this?
къде има най-голям интерес това наистина да се приложи на практика?
21:07
BGBG: Well, we haven'tима не pickedизбран a particularособен placeмясто,
БГ: Е, не сме избрали определено място,
21:10
and there's all these interestingинтересен disclosureразкриване на информация rulesправилник about anything that's calledНаречен "nuclearядрен,"
а и съществуват всички онези правила за тайна, свързани с всичко, наречено ядрено,
21:13
so we'veние имаме got a lot of interestинтерес,
така че имаме голям интерес
21:21
that people from the companyкомпания have been in RussiaРусия, IndiaИндия, ChinaКитай --
и хора от фирмата са били в Русия, Индия, Китай.
21:23
I've been back seeingвиждане the secretaryсекретар of energyенергия here,
Върнах се и се срещнах със секретаря на енергетиката тук,
21:27
talkingговорим about how this fitsуниверсален into the energyенергия agendaдневен ред.
говорихме как се вписва това в енергийния дневен ред.
21:29
So I'm optimisticоптимистичен. You know, the FrenchФренски and JapaneseЯпонски have doneСвършен some work.
Така че съм оптимист. Знаете ли, французите и японците са свършили известна работа.
21:33
This is a variantвариант on something that has been doneСвършен.
Това е вариант на нещо, което е било правено.
21:36
It's an importantважно advanceнапредък, but it's like a fastбърз reactorреактор,
Това е важен напредък, но е като бърз реактор,
21:40
and a lot of countriesдържави have builtпостроен them,
а много страни са ги строили,
21:44
so anybodyнякой who'sкой е doneСвършен a fastбърз reactorреактор is a candidateкандидат to be where the first one getsполучава builtпостроен.
така че всеки, който е правил бърз реактор, е кандидат за място, където да се построи първият.
21:46
CACA: So, in your mindум, timescaleвремева and likelihoodвероятност
КА: А какви са според вас времевата рамка и вероятността
21:51
of actuallyвсъщност takingприемате something like this liveживея?
наистина да се направи нещо такова на живо?
21:56
BGBG: Well, we need -- for one of these high-scaleмащаб, electro-generationелектро-поколение things
БГ: За електрогенератор от подобен мащаб
21:59
that's very cheapевтин,
това е много евтино,
22:04
we have 20 yearsгодини to inventизмислям and then 20 yearsгодини to deployразполагане на.
имаме 20 години за да го изобретим, а после - 20 години да го въведем.
22:06
That's sortвид of the deadlineкраен срок that the environmentalна околната среда modelsмодели
Това е един вид крайният срок, който моделите за околната среда
22:10
have shownпосочен us that we have to meetСреща.
са ни показали, че трябва да спазим.
22:15
And, you know, TerraPowerTerraPower, if things go well -- whichкойто is wishingжелаещи for a lot --
А, знаете ли, Терапауър - ако нещата минат добре, за което все пак няма гаранция,
22:17
could easilyлесно meetСреща that.
спокойно би могъл да отговори на това изискване.
22:22
And there are, fortunatelyза щастие now, dozensдесетки of companiesкомпании --
И за щастие сега има множество фирми,
22:24
we need it to be hundredsстотици --
нужни са ни стотици,
22:27
who, likewiseсъщо, if theirтехен scienceнаука goesотива well,
които по подобен начин, ако научната им част мине добре,
22:29
if the fundingфинансиране for theirтехен pilotпилот plantsрастения goesотива well,
ако финансирането за пилотните им заводи мине добре,
22:31
that they can competeсъстезавам се for this.
ще могат да се конкурират по между си.
22:34
And it's bestнай-доброто if multipleмногократни succeedуспявам,
И е най-добре, ако много от тях успеят,
22:36
because then you could use a mixразбъркайте of these things.
защото тогава ще можем да използваме комбинация от тези неща.
22:38
We certainlyразбира се need one to succeedуспявам.
Със сигурност ни е нужно една да успее.
22:41
CACA: In termsусловия of big-scaleмащабни possibleвъзможен gameигра changesпромени,
КА: С оглед на възможните широкомащабни промени в играта,
22:43
is this the biggestНай-големият that you're awareосведомен of out there?
това ли е най-големия съществуващ проект?
22:46
BGBG: An energyенергия breakthroughпробив is the mostнай-много importantважно thing.
БГ: Един енергиен пробив е най-важното нещо.
22:49
It would have been, even withoutбез the environmentalна околната среда constraintограничение,
Би било, дори без изискването за екологичност,
22:53
but the environmentalна околната среда constraintограничение just makesправи it so much greaterпо-голяма.
но екологичното изискване го прави далеч по-велико.
22:55
In the nuclearядрен spaceпространство, there are other innovatorsноватори.
В ядрената област има и други иноватори.
23:00
You know, we don't know theirтехен work as well as we know this one,
Не познаваме тяхната работа толкова добре, както познаваме това,
23:03
but the modularмодулна people, that's a differentразличен approachподход.
но модуларните хора, това е различен подход.
23:06
There's a liquid-typeтечен вид reactorреактор, whichкойто seemsИзглежда a little hardтвърд,
Има реактор от течен тип, което изглежда малко трудно,
23:09
but maybe they say that about us.
но може би и те смятат така за нас.
23:13
And so, there are differentразличен onesтакива,
И така, съществуват различни подходи,
23:15
but the beautyкрасота of this is a moleculeмолекула of uraniumуран
но красотата на нашия е, че една молекула уран
23:18
has a millionмилион timesпъти as much energyенергия as a moleculeмолекула of, say, coalвъглища,
има милион пъти повече енергия, отколкото молекула от, да кажем, въглища,
23:21
and so -- if you can dealсделка with the negativesнегативи,
и затова, ако можем да се справим с негативите,
23:25
whichкойто are essentiallyпо същество the radiationрадиация --
които по същество са радиацията,
23:28
the footprintследа and costцена, the potentialпотенциал,
отпечатъкът и цената, потенциалът,
23:31
in termsусловия of effectефект on landземя and variousразлични things,
с оглед на ефект върху земята и различни неща,
23:34
is almostпочти in a classклас of its ownсобствен.
е почти от нова класа.
23:36
CACA: If this doesn't work, then what?
КА: Ако това не подейства, тогава какво?
23:40
Do we have to startначало takingприемате emergencyспешен случай measuresмерки
Трябва ли да започнем да вземаме спешни мерки,
23:44
to try and keep the temperatureтемпература of the earthземя stableстабилен?
за да се опитаме да поддържаме температурата на земята стабилна?
23:48
BGBG: If you get into that situationситуация,
БГ: Ако попаднем в такава ситуация,
23:51
it's like if you've been over-eatingпрекомерно хранене, and you're about to have a heartсърце attackатака:
ще е все едно си преяждал и си на път да получиш инфаркт.
23:53
Then where do you go? You mayможе need heartсърце surgeryхирургия or something.
Тогава какво правиш? Може да ти е нужна сърдечна операция или нещо подобно.
23:58
There is a lineлиния of researchизследване on what's calledНаречен geoengineeringgeoengineering,
Има линия на научни изследвания по тема, която се нарича геоинженерство,
24:02
whichкойто are variousразлични techniquesтехники that would delayзакъснение the heatingотопление
а именно - разнообразни техники, които биха отложили затоплянето,
24:06
to buyКупувам us 20 or 30 yearsгодини to get our actакт togetherзаедно.
с 20 или 30 години, за да се вземем в ръце.
24:09
Now, that's just an insuranceзастраховка policyполитика.
Това е само застрахователна полица.
24:12
You hopeнадявам се you don't need to do that.
Надяваме се, че няма да се стига до там.
24:14
Some people say you shouldn'tне трябва even work on the insuranceзастраховка policyполитика
Някои хора казват, че дори не ни трябва застраховка
24:16
because it mightбиха могли, може make you lazyмързелив,
защото тя може да ни направи мързеливи,
24:18
that you'llти ще keep eatingхраня се because you know heartсърце surgeryхирургия will be there to saveспасяване you.
че ще продължаваш да ядеш, защото знаеш, че има сърдечна операция, която да те спаси.
24:20
I'm not sure that's wiseмъдър, givenдаден the importanceважност of the problemпроблем,
Не съм сигурен, че това е мъдро, като се има предвид важността на проблема,
24:24
but there's now the geoengineeringgeoengineering discussionдискусия
но сега я има геоинженерната дискусия
24:27
about -- should that be in the back pocketджоб in caseслучай things happenстава fasterпо-бързо,
дали това трябва да бъде резерва, в случай че нещата се случат по-бързо,
24:31
or this innovationиновация goesотива a lot slowerпо-бавно than we expectочаквам?
или тази иновация върви много по-бавно, отколкото очакваме.
24:35
CACA: ClimateКлимат skepticsскептици: If you had a sentenceизречение or two to say to them,
КА: Скептиците относно климата: ако можехте да им кажете едно или две изречения,
24:40
how mightбиха могли, може you persuadeубеждавам them that they're wrongпогрешно?
как бихте ги убедил, че грешат?
24:45
BGBG: Well, unfortunatelyза жалост, the skepticsскептици come in differentразличен campsлагери.
БГ: Е, за съжаление, скептиците са в различни лагери.
24:50
The onesтакива who make scientificнаучен argumentsаргументи are very fewмалцина.
Онези, които дават научни аргументи, са много малко.
24:54
Are they sayingпоговорка that there's negativeотрицателен feedbackобратна връзка effectsвещи
Да не би да казват, че има негативни ефекти - обратна връзка,
24:58
that have to do with cloudsоблаци that offsetотместване things?
свързани с облаците, които компенсират нещата?
25:01
There are very, very fewмалцина things that they can even say
Има много, много малко неща, които могат дори да кажат,
25:03
there's a chanceшанс in a millionмилион of those things.
че има шанс едно на милион за онези неща.
25:06
The mainосновен problemпроблем we have here, it's kindмил of like AIDSСПИН.
Основният проблем тук, някак прилича на СПИН.
25:09
You make the mistakeгрешка now, and you payплащам for it a lot laterпо късно.
Правиш грешката сега, а плащаш за нея много по-късно.
25:12
And so, when you have all sortsвидове of urgentспешно problemsпроблеми,
И така, когато имаш всякакви спешни проблеми,
25:16
the ideaидея of takingприемате painболка now that has to do with a gainпечалба laterпо късно,
идеята да си даваш труд сега е свързана с по-късна полза...
25:20
and a somewhatдо известна степен uncertainнесигурен painболка thing --
а и този труд едва ли ще е кой знае колко тежък.
25:23
in factфакт, the IPCCIPCC reportдоклад, that's not necessarilyнепременно the worstнай-лошото caseслучай,
Всъщност докладът на МКЗР не е непременно най-лошият случай
25:26
and there are people in the richбогат worldсвят who look at IPCCIPCC
и има хора в богатия свят, които гледат МКЗР
25:32
and say, "OK, that isn't that bigголям of a dealсделка."
и казват - добре, не е чак пък толкова зле.
25:34
The factфакт is it's that uncertainнесигурен partчаст that should moveход us towardsкъм this.
Фактът е, че несигурността трябва да ни тласка напред.
25:38
But my dreamмечта here is that, if you can make it economicикономически,
Но моята мечта е, че ако може да се направи икономично
25:42
and meetСреща the COCO2 constraintsограничения,
и да се посрещнат СО2 ограниченията,
25:45
then the skepticsскептици say, "OK,
тогава скептиците ще кажат - добре,
25:47
I don't careгрижа that it doesn't put out COCO2,
не ми пука, че не отделя СО2,
25:49
I kindмил of wishпожелавам it did put out COCO2,
някак ми се иска да отделяше СО2,
25:51
but I guessпредполагам I'll acceptприемам it because it's cheaperпо-евтин than what's come before."
но предполагам, че ще го приема, защото е по-евтино от онова, което имахме преди.
25:53
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
25:57
CACA: And so, that would be your responseотговор to the BjornБьорн LomborgЛомборг argumentаргумент,
КА: И така, това ще бъде вашият отговор на довода на Бьорн Ломборг,
26:01
that basicallyв основата си if you spendхарча all this energyенергия tryingопитвайки to solveрешавам the COCO2 problemпроблем,
че ако се изразходва цялата тази енергия в опити да се разреши проблема с СО2,
26:05
it's going to take away all your other goalsцели
това ще ни отдалечи от другите задачи,
26:09
of tryingопитвайки to ridизбавям the worldсвят of povertyбедност and malariaмалария and so forthнапред,
от опитите да се освободи светът от бедност, малария и така нататък.
26:11
it's a stupidтъп wasteотпадъци of the Earth'sНа земята resourcesресурси to put moneyпари towardsкъм that
Че е глупава загуба да се влагат пари в тази насока,
26:14
when there are better things we can do.
след като има по-добри неща, върху които можем да работим.
26:18
BGBG: Well, the actualдействителен spendingразходи on the R&D pieceпарче --
БГ: Реалните разходи по изследване и развитие -
26:20
say the U.S. should spendхарча 10 billionмилиард a yearгодина more than it is right now --
да кажем, че САЩ трябва да харчат по 10 милиарда годишно повече, отколкото в момента -
26:23
it's not that dramaticдраматичен.
не са чак толкова драматични.
26:27
It shouldn'tне трябва take away from other things.
Не трябва да се откъсваме от другите световни проблеми.
26:29
The thing you get into bigголям moneyпари on, and this, reasonableразумен people can disagreeне съм съгласен,
Онова, за което се дават големи пари, и това, разумните хора може да не се съгласят,
26:31
is when you have something that's non-economic-неикономически and you're tryingопитвайки to fundфонд that --
е, когато имаш нещо, което не е икономично и се опитваш да го финансираш.
26:34
that, to me, mostlyв повечето случаи is a wasteотпадъци.
Това за мен е до голяма степен прахосване.
26:37
UnlessОсвен ако не you're very closeблизо and you're just fundingфинансиране the learningизучаване на curveкрива
Освен ако си много близо и просто финансираш изучаването на процеса
26:40
and it's going to get very cheapевтин,
и ще стане много евтино.
26:43
I believe we should try more things that have a potentialпотенциал
Вярвам, че трябва да се стараем да понижим цената на онези неща,
26:45
to be farдалече lessпо-малко expensiveскъп.
които имат потенциал
26:49
If the trade-offкомпромис you get into is, "Let's make energyенергия superсупер expensiveскъп,"
Ако компромиса тук е да направим енергията супер скъпа,
26:51
then the richбогат can affordпозволим that.
тогава богатите ще могат да си я позволят.
26:56
I mean, all of us here could payплащам fiveпет timesпъти as much for our energyенергия
Инскам да кажа, всички ние бихме могли да плащаме петкратно повече за енергия
26:58
and not changeпромяна our lifestyleначин на живот.
и да не променим начина си на живот.
27:01
The disasterбедствие is for that two billionмилиард.
Катастрофата е за онези два милиарда.
27:03
And even LomborgЛомборг has changedпроменен.
И дори Ломборг се е променил.
27:05
His shtickshtick now is, "Why isn't the R&D gettingполучаване на more discussedобсъден?"
Сега дрънка защо изследването и развитието не се обсъждат повече.
27:07
He's still, because of his earlierпо-рано stuffматерия,
Той все още, заради по-раншните си неща,
27:12
still associatedсвързана with the skepticскептик campлагер,
все още е свързан със скептичния лагер,
27:14
but he's realizedосъзнах that's a prettyкрасива lonelyсамотен campлагер,
но е осъзнал, че това е доста самотен лагер,
27:16
and so, he's makingприготвяне the R&D pointточка.
и затова се е насочил към изследване и развитие.
27:19
And so there is a threadнишка of something that I think is appropriateподходящ.
И така, има нишка от нещо, което според мен е подходящо.
27:22
The R&D pieceпарче, it's crazyлуд how little it's fundedобезпечена.
Частта изследване и развитие - лудост е колко слабо се финансира.
27:27
CACA: Well BillБил, I suspectзаподозрян I speakговоря on the behalfимето of mostнай-много people here
КА: Е, Бил, подозирам, че говоря от името на повечето хора тук,
27:30
to say I really hopeнадявам се your wishпожелавам comesидва trueвярно. Thank you so much.
като казвам - наистина се надявам желанието ти да се сбъдне. Много ти благодаря.
27:33
BGBG: Thank you.
БГ: Благодаря.
27:36
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
27:38
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Yolina Brunner

▲Back to top

About the speaker:

Bill Gates - Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation.

Why you should listen

Bill Gates is the founder and former CEO of Microsoft. A geek icon, tech visionary and business trailblazer, Gates' leadership -- fueled by his long-held dream that millions might realize their potential through great software -- made Microsoft a personal computing powerhouse and a trendsetter in the Internet dawn. Whether you're a suit, chef, quant, artist, media maven, nurse or gamer, you've probably used a Microsoft product today.

In summer of 2008, Gates left his day-to-day role with Microsoft to focus on philanthropy. Holding that all lives have equal value (no matter where they're being lived), the Bill and Melinda Gates Foundation has now donated staggering sums to HIV/AIDS programs, libraries, agriculture research and disaster relief -- and offered vital guidance and creative funding to programs in global health and education. Gates believes his tech-centric strategy for giving will prove the killer app of planet Earth's next big upgrade.

Read a collection of Bill and Melinda Gates' annual letters, where they take stock of the Gates Foundation and the world. And follow his ongoing thinking on his personal website, The Gates Notes. His new paper, "The Next Epidemic," is published by the New England Journal of Medicine.

More profile about the speaker
Bill Gates | Speaker | TED.com