English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: Propsa inte på engelska!

Filmed:
1,883,122 views

Vid TEDxDubai ställer engelskläraren Patricia Ryan en provocerande fråga: Hindrar världens fokusering på engelska att stora idéer kan spridas på andra språk? (Vad hade t.ex. hänt om Einstein tvingats klara av ett test i engelska som främmande språk?). Det är ett passionerat försvar för att översätta och dela idéer.

- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

I know what you're thinkingtänkande.
Jag vet vad ni tänker.
00:16
You think I've lostförlorat my way,
Ni tänker att jag har gått fel,
00:18
and somebody'snågons going to come on the stageskede in a minuteminut
och att någon strax kommer upp på scenen
00:20
and guideguide me gentlyförsiktigt back to my seatsittplats.
för att hjälpa mig tillbaka till min plats.
00:22
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
00:24
I get that all the time in DubaiDubai.
Jag får höra det hela tiden i Dubai.
00:30
"Here on holidaySemester are you, dearKära?"
"Är du här på semester, raring?"
00:33
(LaughterSkratt)
(Skratt)
00:35
"Come to visitbesök the childrenbarn?
"Kommit hit för att besöka barnen?"
00:37
How long are you stayingvistas?"
"Hur länge stannar du?"
00:40
Well actuallyfaktiskt, I hopehoppas for a while longerlängre yetän.
Förhoppningsvis ytterligare ett tag.
00:42
I have been livinglevande and teachingundervisning in the GulfViken
Jag har bott och undervisat vid Persiska viken
00:45
for over 30 yearsår.
i över trettio år.
00:48
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
00:50
And in that time, I have seensett a lot of changesförändringar.
Under den tiden har jag sett en hel del förändringar.
00:54
Now that statisticstatistisk
Statistiken
00:58
is quiteganska shockingupprörande.
är rätt så chockerande.
01:00
And I want to talk to you todayi dag
Och idag vill jag tala med er
01:02
about languagespråk lossförlust
om språkförlust
01:04
and the globalizationglobaliseringen of EnglishEngelska.
och engelskans globalisering.
01:06
I want to tell you about my friendvän
Jag vill berätta om min vän
01:09
who was teachingundervisning EnglishEngelska to adultsvuxna in AbuAbu DhabiDhabi.
som undervisade i engelska för vuxna, i Abu Dhabi.
01:11
And one fine day,
En vacker dag
01:14
she decidedbestämt to take them into the gardenträdgård
tog hon med sig studenterna ut i trädgården
01:16
to teachlära them some naturenatur vocabularyordförråd.
för att lära dem lite naturvokabulär.
01:18
But it was she who endedslutade up learninginlärning
Men det slutade med att det var hon som fick lära sig
01:20
all the ArabicArabiska wordsord for the locallokal plantsväxter,
alla arabiska ord för de lokala växterna,
01:22
as well as theirderas usesanvändningar --
likväl som deras användningsområden --
01:24
medicinalläkemedel usesanvändningar, cosmeticskosmetika,
medicinska, kosmetiska,
01:26
cookingmatlagning, herbalnaturläkemedel.
i matlagning, som örter.
01:29
How did those studentsstudenter get all that knowledgekunskap?
Hur fick studenterna all den kunskapen?
01:32
Of coursekurs, from theirderas grandparentsmor-och farföräldrar
Från sina mor- och farföräldrar förstås
01:34
and even theirderas great-grandparentsstora-farföräldrar.
och även från sina föräldrars mor- och farföräldrar.
01:36
It's not necessarynödvändig to tell you how importantViktig it is
Jag behöver inte tala om för er hur viktigt det är
01:39
to be ablestånd to communicatekommunicera
att kunna kommunicera
01:42
acrosstvärs över generationsgenerationer.
över generationsgränserna.
01:44
But sadlyTyvärr, todayi dag,
Men idag är det tyvärr så
01:46
languagesspråk are dyingdöende
att språk dör ut
01:48
at an unprecedentedutan motstycke rateBetygsätta.
i en aldrig förut skådad takt.
01:50
A languagespråk diesdör everyvarje 14 daysdagar.
Det dör ett språk var fjortonde dag.
01:52
Now, at the samesamma time,
Och på samma gång
01:56
EnglishEngelska is the undisputedobestridda globalglobal languagespråk.
är engelska det oomtvistade globala språket.
01:58
Could there be a connectionförbindelse?
Kan det finnas en koppling?
02:00
Well I don't know.
Jag vet inte.
02:02
But I do know that I've seensett a lot of changesförändringar.
Men jag vet att jag har sett många förändringar
02:04
When I first camekom out to the GulfViken, I camekom to KuwaitKuwait
När jag först kom till Persiska viken så kom jag till Kuwait
02:07
in the daysdagar when it was still a hardshipumbäranden postposta.
på den tiden då det fortfarande var en strapats.
02:10
ActuallyFaktiskt, not that long agosedan.
Faktiskt inte för så länge sedan.
02:13
That is a little bitbit too earlytidigt.
Det är lite för tidigt
02:15
But neverthelessändå,
Men hur som helst,
02:18
I was recruitedrekryterade by the BritishBrittiska CouncilRådet,
rekryterades jag av British Council
02:20
alonglängs with about 25 other teacherslärare.
tillsammans med ungefär 25 andra lärare.
02:22
And we were the first non-Muslimsicke-muslimer
Vi var de första icke-muslimer
02:24
to teachlära in the statestat schoolsskolor there in KuwaitKuwait.
som undervisade i statliga skolor där i Kuwait.
02:26
We were broughttog med to teachlära EnglishEngelska
Vi togs dit för att lära ut engelska
02:29
because the governmentregering wanted to modernizemodernisera the countryland
eftersom regeringen ville modernisera landet
02:31
and to empowerbemyndiga the citizensmedborgare throughgenom educationutbildning.
och stärka befolkningen genom utbildning.
02:35
And of coursekurs, the U.K. benefiteddragit av
Storbritannien drog såklart också nytta
02:38
from some of that lovelyhärlig oilolja wealthrikedom.
av den där åtråvärda oljerikedomen.
02:40
Okay.
Okej.
02:43
Now this is the majorstörre changeByta that I've seensett --
Detta är den stora förändring jag har sett --
02:45
how teachingundervisning EnglishEngelska
hur undervisning i engelska
02:48
has morphedmorphed
har gått från
02:50
from beingvarelse a mutuallyömsesidigt beneficialfördelaktigt practiceöva
att vara något som gör nytta för båda sidor
02:52
to becomingpassande a massivemassiv internationalinternationell businessföretag that it is todayi dag.
till att vara den massiva internationella affärsrörelse som den är idag.
02:56
No longerlängre just a foreignutländsk languagespråk on the schoolskola curriculumläroplan,
Inte längre bara ett främmande språk på skolschemat.
02:59
and no longerlängre the soleenda domaindomän
Och inte längre bara
03:03
of mothermor EnglandEngland,
Englands gebit.
03:05
it has becomebli a bandwagonbandwagon
Det har blivit en trend
03:07
for everyvarje English-speakingEngelsktalande nationnation on earthjord.
för varje engelsktalande land på jorden.
03:09
And why not?
Och varför inte?
03:12
After all, the bestbäst educationutbildning --
Trots allt återfinns den bästa utbildningen --
03:14
accordingenligt to the latestsenast WorldVärlden UniversityUniversitet RankingsRanking --
enligt den senaste universitetsrankingen i världen --
03:17
is to be foundhittades in the universitiesuniversitet
på universiteten
03:20
of the U.K. and the U.S.
i Storbritannien och USA.
03:22
So everybodyalla wants to have an EnglishEngelska educationutbildning, naturallynaturligtvis.
Så alla vill naturligtvis få en engelsk utbildning.
03:26
But if you're not a nativeinföding speakerhögtalare,
Men om du inte har engelskan som modersmål,
03:30
you have to passpassera a testtesta.
måste du klara ett test.
03:32
Now can it be right
Kan det vara rätt
03:34
to rejectavvisa a studentstuderande
att avvisa en student
03:36
on linguisticspråklig abilityförmåga aloneensam?
enbart på grund av språkkunskaper?
03:38
PerhapsKanske you have a computerdator scientistforskare
Du kanske har en datorforskare
03:40
who'ssom är a geniusgeni.
som är ett geni.
03:42
Would he need the samesamma languagespråk as a lawyeradvokat, for exampleexempel?
Behöver han samma språk som, till exempel, en advokat?
03:44
Well, I don't think so.
Jag tror inte det.
03:47
We EnglishEngelska teacherslärare rejectavvisa them all the time.
Vi engelsklärare avvisar dem hela tiden.
03:51
We put a stop signskylt,
Vi sätter upp en stoppskylt,
03:54
and we stop them in theirderas tracksspår.
och stoppar dem på vägen.
03:56
They can't pursuebedriva theirderas dreamdröm any longerlängre,
De kan inte längre följa sina drömmar,
03:58
'tiltil they get EnglishEngelska.
förrän de förstår engelska.
04:00
Now let me put it this way:
Låt mig nu säga såhär,
04:04
if I metuppfyllda a monolingualenspråkiga DutchNederländska speakerhögtalare
att om jag mötte en enspråkig holländare
04:07
who had the curebota for cancercancer,
som hade ett botemedel mot cancer,
04:11
would I stop him from enteringin my BritishBrittiska UniversityUniversitet?
skulle jag stoppa honom från att studera vid mitt engelska universitet?
04:13
I don't think so.
Jag skulle inte tro det.
04:16
But indeedverkligen, that is exactlyexakt what we do.
Men ändå är det exakt detta vi gör.
04:18
We EnglishEngelska teacherslärare are the gatekeepersGatekeepers.
Vi engelsklärare är portvakterna,
04:21
And you have to satisfyuppfylla us first
och du måste först försäkra oss
04:24
that your EnglishEngelska is good enoughtillräckligt.
om att din engelska är bra nog.
04:27
Now it can be dangerousfarlig
Det kan vara riskabelt
04:31
to give too much powerkraft
att ge för mycket makt
04:33
to a narrowsmal segmentsegmentet of societysamhälle.
till en liten del av samhället.
04:36
Maybe the barrierbarriär would be too universaluniversell.
Kanske skulle barriären vara för universell.
04:38
Okay.
Okej.
04:41
"But," I hearhöra you say,
"Men", hör jag att ni säger,
04:43
"what about the researchforskning?
"forskningen då?
04:46
It's all in EnglishEngelska."
Den är ju på engelska"
04:48
So the booksböcker are in EnglishEngelska,
Ja, böckerna är på engelska,
04:50
the journalsjournaler are doneGjort in EnglishEngelska,
tidskrifterna görs på engelska,
04:52
but that is a self-fulfillingsjälvuppfyllande prophecyprofetia.
men det är en själuppfyllande profetia.
04:54
It feedsflöden the EnglishEngelska requirementkrav.
Det uppfyller kravet på engelska,
04:57
And so it goesgår on.
och så fortsätter det.
04:59
I askfråga you, what happenedhände to translationöversättning?
Jag frågar er, vad hände med översättningar?
05:01
If you think about the IslamicIslamiska GoldenGyllene AgeÅlder,
Om ni tänker tillbaka på islams gyllene ålder,
05:04
there was lots of translationöversättning then.
så gjordes det massor av översättningar då.
05:08
They translatedöversatt from LatinLatin and GreekGrekiska
De översatte från latin och grekiska
05:11
into ArabicArabiska, into PersianPersiska,
till arabiska, persiska,
05:14
and then it was translatedöversatt on
och sedan översattes det vidare
05:16
into the GermanicGermanska languagesspråk of EuropeEuropa
till de germanska språken i Europa
05:18
and the RomanceRomance languagesspråk.
och de romanska språken.
05:20
And so lightljus shonelyste upon the DarkMörka AgesÅldrar of EuropeEuropa.
Och så blev Europas medeltid upplyst.
05:22
Now don't get me wrongfel;
Missförstå mig inte;
05:27
I am not againstmot teachingundervisning EnglishEngelska,
jag är inte emot att lära ut engelska,
05:29
all you EnglishEngelska teacherslärare out there.
alla ni engelsklärare där ute.
05:31
I love it that we have a globalglobal languagespråk.
Jag älskar att vi har ett globalt språk.
05:33
We need one todayi dag more than ever.
Vi behöver ett idag mer än någonsin.
05:35
But I am againstmot usinganvänder sig av it
Men jag är emot att använda det
05:38
as a barrierbarriär.
som en barriär.
05:40
Do we really want to endslutet up with 600 languagesspråk
Vill vi verkligen hamna i en sits med 600 språk
05:42
and the mainhuvud one beingvarelse EnglishEngelska, or ChineseKinesiska?
där huvudspråket är engelska, eller kinesiska?
05:45
We need more than that. Where do we drawdra the linelinje?
Vi behöver mer än det. Var drar vi gränsen?
05:48
This systemsystemet
Det här systemet
05:51
equateslikställer intelligenceintelligens
likställer intelligens
05:53
with a knowledgekunskap of EnglishEngelska,
med kunskaper i engelska,
05:56
whichsom is quiteganska arbitrarygodtycklig.
vilket är rätt så godtyckligt.
05:59
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
06:01
And I want to remindpåminna you
Och jag vill påminna er om
06:07
that the giantsjättar upon whosevars shouldersaxlar
att de jättar på vilkas axlar
06:09
today'sdagens intelligentsiaintelligentian standstå
dagens intelligentia står
06:12
did not have to have EnglishEngelska,
behövde inte engelskan.
06:14
they didn't have to passpassera an EnglishEngelska testtesta.
De tvingades inte klara ett språktest.
06:16
CaseFallet in pointpunkt, EinsteinEinstein.
Se bara på Einstein.
06:18
He, by the way, was consideredanses vara remedialavhjälpande at schoolskola
Han behövde för övrigt stödundervisning i skolan
06:22
because he was, in factfaktum, dyslexicdyslektiker.
eftersom han faktiskt var dyslektiker.
06:25
But fortunatelyLyckligtvis for the worldvärld,
Men turligt nog för världen,
06:27
he did not have to passpassera an EnglishEngelska testtesta.
behövde han inte klara något test i engelska.
06:29
Because they didn't startStart untilfram tills 1964
För det var inte förrän 1964 man började
06:32
with TOEFLTOEFL,
med TOEFL (Test of English as a Foreign Language),
06:35
the AmericanAmerikansk testtesta of EnglishEngelska.
det amerikanska engelsktestet.
06:37
Now it's explodedexploderad.
Nu har det exploderat.
06:39
There are lots and lots of teststester of EnglishEngelska.
Det finns mängder och åter mängder av tester.
06:41
And millionsmiljoner and millionsmiljoner of studentsstudenter
Och miljoner och åter miljoner studenter
06:44
take these teststester everyvarje yearår.
gör dessa tester varje år.
06:46
Now you mightmakt think, you and me,
Nu tänker ni kanske, både ni och jag,
06:48
"Those feesavgifter aren'tinte baddålig, they're okay,"
att de där testavgifterna inte är så farliga, de är okej,
06:50
but they are prohibitiveoöverkomliga
men de är avskräckande
06:52
to so manymånga millionsmiljoner of poorfattig people.
för så många miljoner fattiga människor.
06:54
So immediatelyomedelbart, we're rejectingförkasta them.
Så där avvisar vi dem omedelbart.
06:56
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
06:58
It bringsger to mindsinne a headlinerubrik I saw recentlynyligen:
Det påminner mig om en rubrik jag såg nyligen;
07:01
"EducationUtbildning: The Great DivideDela upp."
"Utbildning: Den stora skiljelinjen"
07:04
Now I get it,
Nu förstår jag det,
07:06
I understandförstå why people would want to focusfokus on EnglishEngelska.
förstår jag varför människor fokuserar på engelska.
07:08
They want to give theirderas childrenbarn the bestbäst chancechans in life.
De vill ge sina barn de bästa möjligheterna i livet.
07:11
And to do that, they need a WesternWestern educationutbildning.
Och för att göra det, behöver de en västerländsk utbildning.
07:15
Because, of coursekurs, the bestbäst jobsjobb
För de bästa jobben går förstås
07:18
go to people out of the WesternWestern UniversitiesUniversitet,
till folk från de västerländska universiteten
07:20
that I put on earliertidigare.
som jag visade tidigare.
07:23
It's a circularcirkulär thing.
Det går i en cirkel.
07:25
Okay.
Okej
07:27
Let me tell you a storyberättelse about two scientistsvetenskapsmän,
Låt mig berätta om två vetenskapsmän,
07:29
two EnglishEngelska scientistsvetenskapsmän.
två engelska vetenskapsmän.
07:31
They were doing an experimentexperimentera
De gjorde ett experiment,
07:33
to do with geneticsgenetik
som hade med genetik att göra,
07:35
and the forelimbsframbenen and the hindHind limbslemmar of animalsdjur.
och fram- och bakbenen på djur.
07:37
But they couldn'tkunde inte get the resultsresultat they wanted.
Men de kunde inte få de resultat som de önskade.
07:40
They really didn't know what to do,
De visste inte vad de skulle göra,
07:42
untilfram tills alonglängs camekom a GermanTyska scientistforskare
förrän en tysk vetenskapsman dök upp
07:44
who realizedinsåg that they were usinganvänder sig av two wordsord
och insåg att de använde två ord för
07:47
for forelimbforelimb and hindHind limblem,
framben och bakben,
07:50
whereasmedan geneticsgenetik does not differentiateskilja
medan genetiken inte gör någon skillnad,
07:52
and neithervarken does GermanTyska.
och inte heller tyskan.
07:56
So bingoBingo,
Så bingo,
07:58
problemproblem solvedlöst.
problemet var löst.
08:00
If you can't think a thought,
Om du inte kan tänka en tanke,
08:02
you are stuckfastnat.
så sitter du fast.
08:04
But if anotherannan languagespråk can think that thought,
Men om ett annat språk kan tänka den tanken,
08:07
then, by cooperatingsamarbetsvilliga,
kan vi, genom att samarbeta,
08:09
we can achieveuppnå and learnlära sig so much more.
nå längre och lära oss så mycket mer.
08:11
My daughterdotter
Min dotter
08:16
camekom to EnglandEngland from KuwaitKuwait.
kom till England från Kuwait.
08:18
She had studiedstuderade sciencevetenskap and mathematicsmatematik in ArabicArabiska.
Hon hade studerat fysik och matematik på arabiska.
08:21
It's an ArabicArabiska mediummedium schoolskola.
Vid en arabisk grundskola.
08:24
She had to translateÖversätt it into EnglishEngelska at her grammargrammatik schoolskola.
Hon fick översätta allt till engelska sedan i sin engelska grundskola.
08:27
And she was the bestbäst in the classklass
Och hon var bäst i sin klass
08:30
at those subjectsämnen.
i dessa ämnen.
08:32
WhichSom tellsberättar us
Vilket säger oss
08:34
that when studentsstudenter come to us from abroadutomlands,
att när studenter kommer till oss från andra länder,
08:36
we mayMaj not be givingger them enoughtillräckligt creditkreditera
kanske vi inte sätter tilltro
08:38
for what they know,
till det de kan,
08:40
and they know it in theirderas ownegen languagespråk.
och de kan det på sitt eget språk.
08:42
When a languagespråk diesdör,
När ett språk dör
08:45
we don't know what we loseförlora with that languagespråk.
vet vi inte vad vi förlorar tillsammans med det språket.
08:47
This is -- I don't know if you saw it on CNNCNN recentlynyligen --
Det här är -- jag vet inte om ni såg det på CNN nyligen --
08:50
they gavegav the HeroesHjältar AwardAward
de delade ut Heroes Award
08:54
to a youngung KenyanKenyanska shepherdherde boypojke
till en ung kenyansk herde
08:56
who couldn'tkunde inte studystudie at night in his villageby,
som inte kunde plugga i sin by på kvällarna
08:59
like all the villageby childrenbarn,
som alla barnen i byn,
09:02
because the kerosenefotogen lamplampa,
eftersom fotogenlampan
09:04
it had smokerök and it damagedskadad his eyesögon.
rykte och skadade hans ögon.
09:06
And anywayi alla fall, there was never enoughtillräckligt kerosenefotogen,
Dessutom fanns det ändå aldrig tillräckligt med fotogen,
09:08
because what does a dollardollar a day buyköpa for you?
för hur mycket kan man köpa om man lever på en dollar om dagen?
09:11
So he inventeduppfann
Så han uppfann
09:14
a cost-freekostnadsfritt solarsol- lamplampa.
en kostnadsfri solcellslampa.
09:16
And now the childrenbarn in his villageby
Och nu får barnen i hans by
09:19
get the samesamma gradesbetyg at schoolskola
samma betyg i skolan
09:21
as the childrenbarn who have electricityelektricitet at home.
som de barn som har elektricitet hemma.
09:23
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
09:27
When he receivedmottagen his awardtilldela,
När han fick sin utmärkelse,
09:33
he said these lovelyhärlig wordsord:
sa han dessa underbara ord:
09:35
"The childrenbarn can leadleda AfricaAfrika from what it is todayi dag,
"Barnen kan leda Afrika från vad det är idag,
09:37
a darkmörk continentkontinent,
en mörk kontinent,
09:40
to a lightljus continentkontinent."
till en ljus kontinent."
09:42
A simpleenkel ideaaning,
En enkel idé,
09:44
but it could have suchsådan far-reachinglångtgående consequenceskonsekvenser.
men den kan ha så långtgående konsekvenser.
09:46
People who have no lightljus,
Människor som saknarr ljus,
09:50
whetherhuruvida it's physicalfysisk or metaphoricalmetaforiska,
vare sig det är fysiskt eller metaforiskt,
09:52
cannotkan inte passpassera our examstentor,
kan inte klara våra examina,
09:55
and we can never know what they know.
och vi kan aldrig veta vad de vet.
09:58
Let us not keep them and ourselvesoss själva
Låt oss inte hålla dem och oss själva
10:01
in the darkmörk.
i mörkret.
10:04
Let us celebratefira diversitymångfald.
Låt oss hylla olikheterna.
10:06
MindSinne your languagespråk.
Ta hand om ditt språk.
10:09
Use it to spreadspridning great ideasidéer.
Använd det för att sprida storslagna idéer
10:12
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
10:16
Thank you very much.
Tack så mycket.
10:23
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
10:25
Translated by Lisbeth Pekkari
Reviewed by David Unger

▲Back to top

About the speaker:

Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com