English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Патриша Райън: Не настоявайте за използването на английски!

Filmed:
1,883,122 views

На TEDxDubai, дългогодишната преподавателка по английски език Патриша Райън задава провокативен въпрос: Дали фокусирането на света върху английския език предотвратява разпространението на страхотни идеи на други езици? (Например: какво щеше да стане, ако Айнщайн трябваше да премине TOEFL (Тест по Английски като Чужд Език)? Това е страстна защита за превеждането и споделянето на идеи.

- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

I know what you're thinkingмислене.
Знам какво си мислите.
00:16
You think I've lostзагубен my way,
Мислите си, че съм се загубила,
00:18
and somebody'sнякой е going to come on the stageсцена in a minuteминута
и някой ще дойде на сцената след минута
00:20
and guideръководство me gentlyлеко back to my seatседалка.
и ще ме отведе обратно на мястото ми.
00:22
(ApplauseАплодисменти)
(Ръкопляскания)
00:24
I get that all the time in DubaiДубай.
Чувам това постоянно в Дубай.
00:30
"Here on holidayпразник are you, dearскъп?"
"Вие сте тук на почивка, нали скъпа?"
00:33
(LaughterСмях)
(Смях)
00:35
"Come to visitпосещение the childrenдеца?
"Дошли сте на посещение на децата?
00:37
How long are you stayingпребиваващ?"
Колко дълго ще останете?"
00:40
Well actuallyвсъщност, I hopeнадявам се for a while longerповече време yetоще.
Ами всъщност, надявам се, поне за още известно време.
00:42
I have been livingжив and teachingобучение in the GulfЗалив
Аз живея и преподавам в Персийския залив
00:45
for over 30 yearsгодини.
повече от 30 години.
00:48
(ApplauseАплодисменти)
(Ръкопляскания)
00:50
And in that time, I have seenвидян a lot of changesпромени.
И през това време видях много промени.
00:54
Now that statisticстатистика
Сега, тази статистика
00:58
is quiteсъвсем shockingскандален.
е доста шокираща.
01:00
And I want to talk to you todayднес
И днес искам да ви разкажа
01:02
about languageезик lossзагуба
за загубата на езиците
01:04
and the globalizationглобализацията of EnglishАнглийски.
и глобализацията на английския език.
01:06
I want to tell you about my friendприятел
Искам да ви разкажа за моята приятелка,
01:09
who was teachingобучение EnglishАнглийски to adultsвъзрастни in AbuАбу DhabiДаби.
която преподаваше английски на възрастни в Абу Даби.
01:11
And one fine day,
И един прекрасен ден,
01:14
she decidedреши to take them into the gardenградина
тя решила да ги отведе в градината,
01:16
to teachпреподавам them some natureприрода vocabularyлексика.
да ги научи няколко думи свързани с природата.
01:18
But it was she who endedприключила up learningизучаване на
Но тя се оказала тази, която научила
01:20
all the ArabicАрабски wordsдуми for the localместен plantsрастения,
всякакви арабски думи за местните растения,
01:22
as well as theirтехен usesупотреби --
както и тяхната употреба --
01:24
medicinalлекарствени usesупотреби, cosmeticsкозметика,
за медицински цели, козметика,
01:26
cookingготварски, herbalБилкови.
готвене, билки.
01:29
How did those studentsстуденти get all that knowledgeзнание?
Как са се сдобили учениците с тези познания?
01:32
Of courseкурс, from theirтехен grandparentsбаби и дядовци
Разбира се, от техните баби и дядовци
01:34
and even theirтехен great-grandparentsпра-баба и Дядо.
и дори от техните прародители.
01:36
It's not necessaryнеобходимо to tell you how importantважно it is
Не е необходимо да ви казвам колко е важно
01:39
to be ableспособен to communicateобщуват
да можем да общуваме
01:42
acrossпрез generationsпоколения.
между поколенията.
01:44
But sadlyза съжаление, todayднес,
Но за съжаление, днес,
01:46
languagesезици are dyingумиращ
езиците умират
01:48
at an unprecedentedбезпрецедентен rateскорост.
с безпрецедентна скорост.
01:50
A languageезик diesумира everyвсеки 14 daysдни.
Един език умира на всеки 14 дни.
01:52
Now, at the sameедин и същ time,
Сега, в същото време,
01:56
EnglishАнглийски is the undisputedбезспорен globalв световен мащаб languageезик.
английският е безспорния световен език.
01:58
Could there be a connectionВръзка?
Дали има някаква връзка?
02:00
Well I don't know.
Ами не знам.
02:02
But I do know that I've seenвидян a lot of changesпромени.
Но знам, че съм видяла много промени.
02:04
When I first cameдойде out to the GulfЗалив, I cameдойде to KuwaitКувейт
Когато за първи път пристигнах в Персийския залив, дойдох в Кувейт,
02:07
in the daysдни when it was still a hardshipтрудности postпост.
в дните, когато това все още беше трудно място.
02:10
ActuallyВсъщност, not that long agoпреди.
Всъщност, не толкова отдавна.
02:13
That is a little bitмалко too earlyрано.
Това е от малко по-рано.
02:15
But neverthelessвъпреки това,
Но както и да е,
02:18
I was recruitedнаети by the BritishБритански CouncilСъвет,
бях наета от Британския съвет,
02:20
alongзаедно with about 25 other teachersучители.
заедно с около 25 други учители.
02:22
And we were the first non-Muslimsне-мюсюлманите
И ние бяхме първите, които не бяха мюсюлмани,
02:24
to teachпреподавам in the stateсъстояние schoolsучилища there in KuwaitКувейт.
да преподават в държавните училища там в Кувейт.
02:26
We were broughtдонесе to teachпреподавам EnglishАнглийски
Бяха ни довели да преподаваме английски език,
02:29
because the governmentправителство wanted to modernizeмодернизират the countryдържава
защото правителството искаше да модернизира страната,
02:31
and to empowerовластяване the citizensграждани throughпрез educationобразование.
и да даде възможности на гражданите чрез образованието.
02:35
And of courseкурс, the U.K. benefitedсе възползвали
И разбира се, Великобритания се възползва
02:38
from some of that lovelyпрекрасен oilмасло wealthблагосъстояние.
от част от това чудесно богатство от петрол.
02:40
Okay.
Добре.
02:43
Now this is the majorголям changeпромяна that I've seenвидян --
Сега това е съществената промяна, която видях --
02:45
how teachingобучение EnglishАнглийски
как преподаването на английски език
02:48
has morphedтрансформира
се трансформира
02:50
from beingсъщество a mutuallyвзаимно beneficialполезни practiceпрактика
от това да бъде взаимно полезна практика,
02:52
to becomingпревръща a massiveмасов internationalмеждународен businessбизнес that it is todayднес.
до това да се превърне в огромния международен бизнес, който е днес.
02:56
No longerповече време just a foreignчуждестранен languageезик on the schoolучилище curriculumучебна програма,
Вече не е само чужд език в учебната програма.
02:59
and no longerповече време the soleподметка domainдомейн
И повече не е единствено владение
03:03
of motherмайка EnglandАнглия,
на майка Англия.
03:05
it has becomeда стане a bandwagonбанда
Той се е превърнал в популярен тренд
03:07
for everyвсеки English-speakingГовореща английски nationнация on earthземя.
за всеки англоговорящ народ на земята.
03:09
And why not?
И защо не?
03:12
After all, the bestнай-доброто educationобразование --
В крайна сметка, най-доброто образование --
03:14
accordingСпоред to the latestпоследен WorldСветът UniversityУниверситет RankingsКласиране --
според Световната ранглиста на университетите --
03:17
is to be foundнамерено in the universitiesуниверситетите
може да бъде получено в университетите
03:20
of the U.K. and the U.S.
във Великобритания и САЩ.
03:22
So everybodyвсички wants to have an EnglishАнглийски educationобразование, naturallyестествено.
Така че всеки иска да има английско образование, естествено.
03:26
But if you're not a nativeместен speakerговорител,
Но ако английският не ви е майчин език,
03:30
you have to passминавам a testтест.
ще трябва да се явите на тест.
03:32
Now can it be right
Може ли да бъде правилно
03:34
to rejectотхвърли a studentстудент
да се отхвърли студент,
03:36
on linguisticлингвистичен abilityспособност aloneсам?
базирано само на езиковите му умения?
03:38
PerhapsМоже би you have a computerкомпютър scientistучен
Вероятно има компютърен учен,
03:40
who'sкой е a geniusгений.
който е гений.
03:42
Would he need the sameедин и същ languageезик as a lawyerадвокат, for exampleпример?
Дали той се нуждае от същия език като адвокат, например?
03:44
Well, I don't think so.
Ами, не мисля, че е така.
03:47
We EnglishАнглийски teachersучители rejectотхвърли them all the time.
Ние, учителите по английски език, ги отхвърляме през цялото време.
03:51
We put a stop signзнак,
Ние поставяме знак за спиране,
03:54
and we stop them in theirтехен tracksпесни.
и ги спираме по техния път.
03:56
They can't pursueпреследвам theirтехен dreamмечта any longerповече време,
Те не могат да следват повече своята мечта,
03:58
'tilоблицовка they get EnglishАнглийски.
докато не усвоят английски език.
04:00
Now let me put it this way:
Нека да кажем това по различен начин,
04:04
if I metсрещнах a monolingualЕдноезични DutchХоландски speakerговорител
ако срещна някой човек, който говори само холандски,
04:07
who had the cureлек for cancerрак,
който има лек за рака,
04:11
would I stop him from enteringвъвеждане my BritishБритански UniversityУниверситет?
дали ще го спра да влезе в британски университет?
04:13
I don't think so.
Не мисля, че ще го сторя.
04:16
But indeedнаистина, that is exactlyточно what we do.
Но наистина, ние правим точно това.
04:18
We EnglishАнглийски teachersучители are the gatekeepersвратарите.
Ние, учителите по английски език, сме пазачите.
04:21
And you have to satisfyпосрещам us first
И вие първо трябва да ни удовлетворите,
04:24
that your EnglishАнглийски is good enoughдостатъчно.
че вашият английски е достатъчно добър.
04:27
Now it can be dangerousопасно
Може да е опасно,
04:31
to give too much powerмощност
да се даде твърде много власт
04:33
to a narrowтесен segmentсегмент of societyобщество.
на малка част от обществото.
04:36
Maybe the barrierбариера would be too universalуниверсален.
Може би бариерата ще бъде твърде универсална.
04:38
Okay.
Добре.
04:41
"But," I hearчувам you say,
"Но", чувам ви да казвате,
04:43
"what about the researchизследване?
"какво да кажем за научните изследвания?
04:46
It's all in EnglishАнглийски."
Всички те са на английски език."
04:48
So the booksкниги are in EnglishАнглийски,
Така че книгите са на английски,
04:50
the journalsдневници are doneСвършен in EnglishАнглийски,
списанията се правят на английски,
04:52
but that is a self-fulfillingсамостоятелно изпълнение prophecyпророчеството.
но това е самоизпълняващо се пророчество.
04:54
It feedsемисии the EnglishАнглийски requirementизискване.
То подхранва изискването за английски език.
04:57
And so it goesотива on.
И продължава така нататък.
04:59
I askпитам you, what happenedсе случи to translationпревод?
Искам да ви попитам, какво стана с преводите?
05:01
If you think about the IslamicИслямска GoldenЗлатни AgeВъзраст,
Ако се замислите за ислямския Златен век,
05:04
there was lots of translationпревод then.
имало е много преводи тогава.
05:08
They translatedпреведена from LatinЛатинска and GreekГръцки
Превеждали от латински и гръцки език
05:11
into ArabicАрабски, into PersianПерсийски,
на арабски, на персийски,
05:14
and then it was translatedпреведена on
и после било превеждано
05:16
into the GermanicГермански languagesезици of EuropeЕвропа
на германските езици в Европа
05:18
and the RomanceРомантика languagesезици.
и на романските езици.
05:20
And so lightсветлина shoneблестеше uponвърху the DarkТъмно AgesВъзрасти of EuropeЕвропа.
И така светлината озарила тъмните векове в Европа.
05:22
Now don't get me wrongпогрешно;
Сега, не ме разбирайте погрешно;
05:27
I am not againstсрещу teachingобучение EnglishАнглийски,
не съм против преподаването на английски,
05:29
all you EnglishАнглийски teachersучители out there.
всички вие учители по английски език.
05:31
I love it that we have a globalв световен мащаб languageезик.
харесва ми, че имаме световен език.
05:33
We need one todayднес more than ever.
Днес ни трябва такъв, повече от всякога.
05:35
But I am againstсрещу usingизползвайки it
Но аз съм против употребата му
05:38
as a barrierбариера.
като бариера.
05:40
Do we really want to endкрай up with 600 languagesезици
Дали наистина искаме да се окажем с 600 езика,
05:42
and the mainосновен one beingсъщество EnglishАнглийски, or ChineseКитайски?
и основните да са английски, или китайски?
05:45
We need more than that. Where do we drawрисувам the lineлиния?
Нуждаем се от нещо повече. Но къде да теглим чертата?
05:48
This systemсистема
Тази система
05:51
equatesсе равнява intelligenceинтелигентност
приравнява интелигентността
05:53
with a knowledgeзнание of EnglishАнглийски,
с познанието по английски език,
05:56
whichкойто is quiteсъвсем arbitraryсвоеволен.
което е доста произволно.
05:59
(ApplauseАплодисменти)
(Ръкопляскания)
06:01
And I want to remindнапомням you
И искам да ви напомня,
06:07
that the giantsгиганти uponвърху whoseкойто shouldersраменете
че гигантите, на чиито рамене
06:09
today'sднес intelligentsiaинтелигенция standстоя
стои днешната интелигенция,
06:12
did not have to have EnglishАнглийски,
не е трябвало да знаят английски,
06:14
they didn't have to passминавам an EnglishАнглийски testтест.
не е трябвало да полагат тест по английски език.
06:16
CaseДело in pointточка, EinsteinАйнщайн.
Например Айнщайн.
06:18
He, by the way, was consideredразглеждан remedialотстраняване at schoolучилище
Той, между другото, бил считан за бавно развиващ се в училище,
06:22
because he was, in factфакт, dyslexicдислексия.
понеже бил, в действителност, с дислексия.
06:25
But fortunatelyза щастие for the worldсвят,
Но за щастие на света,
06:27
he did not have to passминавам an EnglishАнглийски testтест.
не е трябвало да полага тест по английски език.
06:29
Because they didn't startначало untilдо 1964
Защото те не започнали до 1964 година
06:32
with TOEFLTOEFL,
с TOEFL,
06:35
the AmericanАмерикански testтест of EnglishАнглийски.
американския тест по английски език.
06:37
Now it's explodedексплодира.
Сега това е експлодирало.
06:39
There are lots and lots of testsтестове of EnglishАнглийски.
Има безброй много тестове по английски език.
06:41
And millionsмилиони and millionsмилиони of studentsстуденти
И милиони и милиони студенти
06:44
take these testsтестове everyвсеки yearгодина.
полагат тези тестове всяка година.
06:46
Now you mightбиха могли, може think, you and me,
Може би си мислите, вие и аз,
06:48
"Those feesтакси aren'tне са badлошо, they're okay,"
че тези такси не са толкова зле, че са наред,
06:50
but they are prohibitiveзабранителни
но те са непосилни
06:52
to so manyмного millionsмилиони of poorбеден people.
за много милиони бедни хора.
06:54
So immediatelyведнага, we're rejectingотхвърляне them.
Така че мигновено, ние ги отхвърляме.
06:56
(ApplauseАплодисменти)
(Ръкопляскания)
06:58
It bringsноси to mindум a headlineзаглавие I saw recentlyнаскоро:
Това ми напомня за заглавие, което видях наскоро:
07:01
"EducationОбразование: The Great DivideРазделете."
"Образованието: Голямата пропаст."
07:04
Now I get it,
Сега го проумях,
07:06
I understandразбирам why people would want to focusфокус on EnglishАнглийски.
разбрах защо хората се съсредоточават върху английския език.
07:08
They want to give theirтехен childrenдеца the bestнай-доброто chanceшанс in life.
Те искат да дадат на децата си най-добрия шанс в живота.
07:11
And to do that, they need a WesternЗападна educationобразование.
И за да сторят това, те се нуждаят от западно образование.
07:15
Because, of courseкурс, the bestнай-доброто jobsработни места
Защото, разбира се, най-добрите работни места
07:18
go to people out of the WesternЗападна UniversitiesУниверситети,
отиват при хората от западните университети,
07:20
that I put on earlierпо-рано.
които ви показах по-рано.
07:23
It's a circularкръгъл thing.
Това е омагьосан кръг.
07:25
Okay.
Така.
07:27
Let me tell you a storyистория about two scientistsучени,
Нека ви разкажа една история за двама учени,
07:29
two EnglishАнглийски scientistsучени.
двама английски учени.
07:31
They were doing an experimentексперимент
Те правели експеримент,
07:33
to do with geneticsгенетика
свързан с генетиката,
07:35
and the forelimbsпредните крайници and the hindкошута limbsкрайници of animalsживотни.
и предните крайници и задните крайници на животните.
07:37
But they couldn'tне можех get the resultsрезултати they wanted.
Но не можели да получат резултатите, които искали.
07:40
They really didn't know what to do,
Те наистина не знаели какво да правят,
07:42
untilдо alongзаедно cameдойде a GermanНемски scientistучен
докато не се появил един немски учен,
07:44
who realizedосъзнах that they were usingизползвайки two wordsдуми
който осъзнал, че използвали две думи
07:47
for forelimbforelimb and hindкошута limbкрайник,
за предни и задни крайници,
07:50
whereasдокато geneticsгенетика does not differentiateдиференцират
докато в генетиката това няма значение,
07:52
and neitherнито едно does GermanНемски.
нито пък в немския език.
07:56
So bingoБинго,
Така че, бинго,
07:58
problemпроблем solvedрешен.
проблемът бил решен.
08:00
If you can't think a thought,
Ако не можете да измислите някаква мисъл
08:02
you are stuckзаби.
сте загубени.
08:04
But if anotherоще languageезик can think that thought,
Но ако друг език може да измисли тази мисъл,
08:07
then, by cooperatingсътрудничество,
тогава, чрез сътрудничество,
08:09
we can achieveпостигане and learnуча so much more.
можем да постигнем и да научим много повече.
08:11
My daughterдъщеря
Дъщеря ми,
08:16
cameдойде to EnglandАнглия from KuwaitКувейт.
дойде в Англия от Кувейт.
08:18
She had studiedучи scienceнаука and mathematicsматематика in ArabicАрабски.
Тя беше учила математика и естествени науки на арабски
08:21
It's an ArabicАрабски mediumсреда schoolучилище.
в едно арабско основно училище.
08:24
She had to translateпревеждам it into EnglishАнглийски at her grammarграматика schoolучилище.
Трябваше да ги превежда на английски език в нейната гимназия.
08:27
And she was the bestнай-доброто in the classклас
И тя беше най-добрата в класа
08:30
at those subjectsучебни предмети.
по тези предмети.
08:32
WhichКоито tellsразказва us
Което ни показва,
08:34
that when studentsстуденти come to us from abroadв чужбина,
че когато студентите идват при нас от чужбина,
08:36
we mayможе not be givingдавайки them enoughдостатъчно creditкредит
може би не им даваме достатъчно кредит,
08:38
for what they know,
за това, което знаят,
08:40
and they know it in theirтехен ownсобствен languageезик.
и те го знаят на техния собствен език.
08:42
When a languageезик diesумира,
Когато един език умира,
08:45
we don't know what we loseгубя with that languageезик.
ние не знаем какво губим с този език.
08:47
This is -- I don't know if you saw it on CNNCNN recentlyнаскоро --
Например -- не знам дали го видяхте по CNN наскоро --
08:50
they gaveдадох the HeroesГерои AwardНаграда
дадоха награда за героизъм
08:54
to a youngмлад KenyanКенийски shepherdовчар boyмомче
на едно младо момче, овчар от Кения,
08:56
who couldn'tне можех studyуча at night in his villageсело,
което не можело да учи през нощта в селото си,
08:59
like all the villageсело childrenдеца,
подобно на всички останали деца в селото,
09:02
because the keroseneкеросин lampлампа,
тъй като керосиновата лампа,
09:04
it had smokeдим and it damagedповреден his eyesочи.
тя изпускала дим и навредявала очите му.
09:06
And anywayтака или иначе, there was never enoughдостатъчно keroseneкеросин,
И между другото, никога нямало достатъчно керосин,
09:08
because what does a dollarдолар a day buyКупувам for you?
защото какво може да ви купи един долар на ден?
09:11
So he inventedизобретен
Така че той изобретил
09:14
a cost-freeбезплатна solarслънчев lampлампа.
безплатна лампа, задействана със слънчева светлина.
09:16
And now the childrenдеца in his villageсело
И сега децата в неговото село
09:19
get the sameедин и същ gradesкласове at schoolучилище
получават същите бележки в училище,
09:21
as the childrenдеца who have electricityелектричество at home.
като децата, които имат електроенергия у дома си.
09:23
(ApplauseАплодисменти)
(Ръкопляскания)
09:27
When he receivedприет his awardнаграда,
Докато получавал наградата си,
09:33
he said these lovelyпрекрасен wordsдуми:
той казал тези прекрасни думи:
09:35
"The childrenдеца can leadводя AfricaАфрика from what it is todayднес,
"Децата могат да изведат Африка от това, което е днес,
09:37
a darkтъмен continentконтинент,
тъмен континент,
09:40
to a lightсветлина continentконтинент."
до един светъл континент."
09:42
A simpleпрост ideaидея,
Една проста идея,
09:44
but it could have suchтакъв far-reachingширокообхватни consequencesпоследствия.
но може да има толкова значими последствия.
09:46
People who have no lightсветлина,
Хората, които нямат светлина,
09:50
whetherдали it's physicalфизически or metaphoricalметафорично,
било то физически или метафорично,
09:52
cannotне мога passминавам our examsизпити,
не могат да преминат нашите изпити,
09:55
and we can never know what they know.
и ние никога не можем да узнаем това, което знаят.
09:58
Let us not keep them and ourselvesсебе си
Нека да не ги държим, тях и нас,
10:01
in the darkтъмен.
на тъмно.
10:04
Let us celebrateпразнувам diversityразнообразие.
Нека да празнуваме многообразието.
10:06
MindУм your languageезик.
Внимавайте с езика си.
10:09
Use it to spreadразпространение great ideasидеи.
Използвайте го за да разпространявате страхотни идеи.
10:12
(ApplauseАплодисменти)
(Ръкопляскания)
10:16
Thank you very much.
Благодаря ви много.
10:23
(ApplauseАплодисменти)
(Ръкопляскания)
10:25
Translated by Anton Hikov
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

About the speaker:

Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com