ABOUT THE SPEAKER
Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com
TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: No insisteixin amb l'anglès!

Filmed:
2,020,780 views

Al TEDxDubai, Patricia Ryan, professora d'anglès de fa molt de temps, demana provocadorament: Que el món se centri en l'anglès evita la propagació de grans idees en altres llengües? (Per exemple: Què hauria passat si Einstein hagués hagut d'examinar-se del TOEFL?) Una apassionada defensa de la traducció i de compartir el coneixement.
- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I know what you're thinkingpensant.
0
1000
2000
Sé que n'estan pensant.
00:18
You think I've lostperdut my way,
1
3000
2000
Que m'hi he perdut,
00:20
and somebody'salgú going to come on the stageetapa in a minuteminut
2
5000
2000
que algú pujarà a l'escenari ara mateix
00:22
and guideguia me gentlysuaument back to my seatseient.
3
7000
2000
i m'acompanyarà amablement al meu seient.
00:24
(ApplauseAplaudiments)
4
9000
6000
(Aplaudiments)
00:30
I get that all the time in DubaiDubai.
5
15000
3000
Em passa això sempre a Dubai.
00:33
"Here on holidayfesta are you, dearestimat?"
6
18000
2000
"De vacances, oi?"
00:35
(LaughterRiure)
7
20000
2000
(Riallades)
00:37
"Come to visitvisita the childrennens?
8
22000
3000
"De visita als fills?
00:40
How long are you stayingquedant-se?"
9
25000
2000
Quan de temps s'hi estarà?"
00:42
Well actuallyen realitat, I hopeesperança for a while longermés llarg yetencara.
10
27000
3000
Encara espero que una mica més.
00:45
I have been livingvivent and teachingensenyament in the GulfGolf
11
30000
3000
Visc i faig classes al Golf
00:48
for over 30 yearsanys.
12
33000
2000
fa més de 30 anys.
00:50
(ApplauseAplaudiments)
13
35000
4000
(Aplaudiments)
00:54
And in that time, I have seenvist a lot of changescanvis.
14
39000
4000
I en tot aquest temps, s'han produït molts canvis.
00:58
Now that statisticestadística
15
43000
2000
Aquesta estadística
01:00
is quitebastant shockingimpactant.
16
45000
2000
sobta força.
01:02
And I want to talk to you todayavui
17
47000
2000
I vull parlar-los avui
01:04
about languagellenguatge losspèrdua
18
49000
2000
sobre la pèrdua de llengües
01:06
and the globalizationglobalització of EnglishAnglès.
19
51000
3000
i la globalització de l'anglès.
01:09
I want to tell you about my friendamic
20
54000
2000
Els parlaré d'una amiga
01:11
who was teachingensenyament EnglishAnglès to adultsadults in AbuAbu DhabiDhabi.
21
56000
3000
que ensenyava anglès a adults a Abu Dhabi.
01:14
And one fine day,
22
59000
2000
I un bon dia,
01:16
she decidedva decidir to take them into the gardenjardí
23
61000
2000
va decidir portar-los al jardí
01:18
to teachensenyar them some naturenaturalesa vocabularyvocabulari.
24
63000
2000
per ensenyar-los vocabulari de la natura.
01:20
But it was she who endedacabat up learningaprenentatge
25
65000
2000
Però va ser ella qui va acabar aprenent
01:22
all the ArabicÀrab wordsparaules for the locallocal plantsplantes,
26
67000
2000
tots els noms de les plantes locals en àrab,
01:24
as well as theirels seus usesusos --
27
69000
2000
així com les seves propietats --
01:26
medicinalmedicinals usesusos, cosmeticscosmètica,
28
71000
3000
usos mèdics, cosmètics,
01:29
cookingcuinar, herbala base de plantes.
29
74000
3000
a la cuina, d'herbolari.
01:32
How did those studentsestudiants get all that knowledgeconeixement?
30
77000
2000
Com havien assolit aquells estudiants tot aquest coneixement?
01:34
Of coursecurs, from theirels seus grandparentsavis
31
79000
2000
Dels seus avis, esclar,
01:36
and even theirels seus great-grandparentsbesavis.
32
81000
3000
i fins i tot dels seus besavis.
01:39
It's not necessarynecessari to tell you how importantimportant it is
33
84000
3000
No cal dir-los com és d'important
01:42
to be ablecapaç to communicatecomunicar-se
34
87000
2000
la transmissió de coneixements
01:44
acrossa través de generationsgeneracions.
35
89000
2000
d'una generació a una altra.
01:46
But sadlytristament, todayavui,
36
91000
2000
Però tristament, avui dia,
01:48
languagesidiomes are dyingmorint
37
93000
2000
les llengües moren
01:50
at an unprecedentedsense precedents ratetaxa.
38
95000
2000
a una velocitat sense precedents.
01:52
A languagellenguatge diesmor everycada 14 daysdies.
39
97000
3000
Una llengua mor cada 14 dies.
01:56
Now, at the samemateix time,
40
101000
2000
Ara, alhora,
01:58
EnglishAnglès is the undisputedindiscutible globalglobal languagellenguatge.
41
103000
2000
l'anglès és la llengua global sense discussió.
02:00
Could there be a connectionconnexió?
42
105000
2000
Podria haver-hi una connexió?
02:02
Well I don't know.
43
107000
2000
No ho sé.
02:04
But I do know that I've seenvist a lot of changescanvis.
44
109000
3000
Però sé que he vist molts canvis.
02:07
When I first cameva venir out to the GulfGolf, I cameva venir to KuwaitAràbia Saudita
45
112000
3000
El meu primer destí al Golf va ser a Kuwait,
02:10
in the daysdies when it was still a hardshipdificultats postpublicació.
46
115000
3000
quan encara era molt complicat treballar aquí.
02:13
ActuallyEn realitat, not that long agofa.
47
118000
2000
De fet, no fa tant de temps.
02:15
That is a little bitpoc too earlyaviat.
48
120000
3000
Era una mica massa d'hora.
02:18
But neverthelessno obstant,
49
123000
2000
Tanmateix,
02:20
I was recruitedcontractat by the BritishBritànic CouncilConsell,
50
125000
2000
em va contractar el British Council
02:22
alongjunts with about 25 other teachersprofessors.
51
127000
2000
juntament amb uns 25 professors més.
02:24
And we were the first non-Muslimsno-musulmans
52
129000
2000
I vam ser els primers no musulmans
02:26
to teachensenyar in the stateestat schoolsescoles there in KuwaitAràbia Saudita.
53
131000
3000
d'ensenyar a les escoles públiques de Kuwait.
02:29
We were broughtportat to teachensenyar EnglishAnglès
54
134000
2000
Ens van portar per ensenyar anglès
02:31
because the governmentgovern wanted to modernizemodernitzar the countrypaís
55
136000
4000
perquè el govern volia modernitzar el país
02:35
and to empowerautoritzar the citizensciutadans througha través educationeducació.
56
140000
3000
i elevar el nivell dels ciutadans mitjançant l'educació.
02:38
And of coursecurs, the U.K. benefitedbeneficiat
57
143000
2000
I, per descomptat, el RU treia algun profit
02:40
from some of that lovelypreciosa oiloli wealthriquesa.
58
145000
3000
de la fantàstica riquesa del petroli.
02:43
Okay.
59
148000
2000
Val.
02:45
Now this is the majormajor changecanviar that I've seenvist --
60
150000
3000
Això és el canvi més gran que he vist --
02:48
how teachingensenyament EnglishAnglès
61
153000
2000
com l'ensenyament de l'anglès
02:50
has morphedmorphed
62
155000
2000
ha metamorfosejat
02:52
from beingser a mutuallymútuament beneficialbeneficiós practicepràctica
63
157000
4000
d'una pràctica beneficiosa per a les dues parts
02:56
to becomingconvertint-se a massivemassiu internationalinternacional businessnegocis that it is todayavui.
64
161000
3000
al negoci massiu internacional que és avui dia.
02:59
No longermés llarg just a foreignestranger languagellenguatge on the schoolescola curriculumcurrículum,
65
164000
4000
No fa gaire, només era una llengua estrangera al currículum escolar.
03:03
and no longermés llarg the solesola domaindomini
66
168000
2000
I no fa gaire també el domini exclusiu
03:05
of mothermare EnglandAnglaterra,
67
170000
2000
de la mare Anglaterra.
03:07
it has becomeconvertir-se en a bandwagoncarro
68
172000
2000
Ara ha esdevingut un motor
03:09
for everycada English-speakingParla anglès nationnació on earthterra.
69
174000
3000
per a totes les nacions anglòfones del món.
03:12
And why not?
70
177000
2000
I per què no?
03:14
After all, the bestmillor educationeducació --
71
179000
3000
Després de tot, la millor educació --
03:17
accordingsegons to the latestel més recent WorldMón UniversityUniversitat RankingsClassificacions --
72
182000
3000
segons els últims rànquings de World University --
03:20
is to be foundtrobat in the universitiesuniversitats
73
185000
2000
es troba a les universitats
03:22
of the U.K. and the U.S.
74
187000
4000
del RU i dels EUA.
03:26
So everybodytothom wants to have an EnglishAnglès educationeducació, naturallynaturalment.
75
191000
4000
Així que tothom vol rebre educació anglesa, naturalment.
03:30
But if you're not a nativenatiu speakerparlant,
76
195000
2000
Però si no s'és parlant nadiu,
03:32
you have to passpassar a testprova.
77
197000
2000
s'ha de passar un test.
03:34
Now can it be right
78
199000
2000
Així que, és just
03:36
to rejectrebutjar a studentestudiant
79
201000
2000
rebutjar un estudiant
03:38
on linguisticlingüístic abilityhabilitat alonesol?
80
203000
2000
només per una qüestió lingüística?
03:40
PerhapsPotser you have a computerordinador scientistcientífic
81
205000
2000
Potser hi ha un informàtic
03:42
who'squi és a geniusgeni.
82
207000
2000
que és un geni.
03:44
Would he need the samemateix languagellenguatge as a lawyeradvocat, for exampleexemple?
83
209000
3000
Té les mateixes necessitats lingüístiques que un advocat, per exemple?
03:47
Well, I don't think so.
84
212000
3000
No ho crec.
03:51
We EnglishAnglès teachersprofessors rejectrebutjar them all the time.
85
216000
3000
Els professors d'anglès en rebutgem tothora.
03:54
We put a stop signsigne,
86
219000
2000
Donem l'estop,
03:56
and we stop them in theirels seus trackspistes.
87
221000
2000
i els aturem en el seu camí.
03:58
They can't pursueperseguir theirels seus dreamsomiar any longermés llarg,
88
223000
2000
Ja no poden perseguir el seu somni,
04:00
'tiltil they get EnglishAnglès.
89
225000
3000
fins que demostrin el seu nivell d'anglès.
04:04
Now let me put it this way:
90
229000
3000
Deixin-m'ho dir així,
04:07
if I metes va reunir a monolingualmonolingüe DutchNeerlandès speakerparlant
91
232000
4000
si trobés un neerlandès monolingüe
04:11
who had the curecura for cancercàncer,
92
236000
2000
que sabés com es guareix el càncer,
04:13
would I stop him from enteringentrant my BritishBritànic UniversityUniversitat?
93
238000
3000
evitaria que entrés a la meva universitat britànica?
04:16
I don't think so.
94
241000
2000
No ho crec.
04:18
But indeeden efecte, that is exactlyexactament what we do.
95
243000
3000
Però de fet, és exactament el que fem.
04:21
We EnglishAnglès teachersprofessors are the gatekeepersguardians.
96
246000
3000
Els professors d'anglès som els guardians.
04:24
And you have to satisfysatisfacció us first
97
249000
3000
I primer se'ns ha de demostrar
04:27
that your EnglishAnglès is good enoughsuficient.
98
252000
3000
que es té un anglès prou acurat.
04:31
Now it can be dangerousperillós
99
256000
2000
Pot ser perillós
04:33
to give too much powerpoder
100
258000
3000
donar massa poder
04:36
to a narrowestreta segmentsegment of societysocietat.
101
261000
2000
a un petit segment de la societat.
04:38
Maybe the barrierbarrera would be too universaluniversal.
102
263000
3000
Tal vegada seria un problema general.
04:41
Okay.
103
266000
2000
Val.
04:43
"But," I hearescoltar you say,
104
268000
3000
"Però", us sento dir,
04:46
"what about the researchrecerca?
105
271000
2000
"què dius de la recerca?
04:48
It's all in EnglishAnglès."
106
273000
2000
Es fa tota en anglès."
04:50
So the booksllibres are in EnglishAnglès,
107
275000
2000
Els llibres s'escriuen en anglès,
04:52
the journalsRevistes are donefet in EnglishAnglès,
108
277000
2000
els diaris també,
04:54
but that is a self-fulfillingseu compliment prophecyprofecia.
109
279000
3000
però això és una lectura interessada,
04:57
It feedsalimenta the EnglishAnglès requirementrequeriment.
110
282000
2000
que satisfà els interessos anglesos.
04:59
And so it goesva on.
111
284000
2000
I així continua.
05:01
I askpreguntar you, what happenedsucceït to translationtraducció?
112
286000
3000
Us pregunto, què passa amb la traducció?
05:04
If you think about the IslamicIslàmica GoldenD'or AgeEdat,
113
289000
4000
Si pensen en l'edat d'or de l'Islam,
05:08
there was lots of translationtraducció then.
114
293000
3000
es traduïa moltíssim.
05:11
They translatedtraduït from LatinLlatí and GreekGrec
115
296000
3000
Es traduïa del llatí i del grec
05:14
into ArabicÀrab, into PersianPersa,
116
299000
2000
a l'àrab o el persa,
05:16
and then it was translatedtraduït on
117
301000
2000
i llavors es traduïa
05:18
into the GermanicGermànic languagesidiomes of EuropeEuropa
118
303000
2000
a les llengües germàniques d'Europa
05:20
and the RomanceRomanç languagesidiomes.
119
305000
2000
i les romàniques.
05:22
And so lightllum shoneva brillar upondamunt the DarkFosc AgesEdats of EuropeEuropa.
120
307000
4000
I d'aquesta manera s'il·luminava els anys obscurs d'Europa.
05:27
Now don't get me wrongmal;
121
312000
2000
No em mal interpreteu:
05:29
I am not againsten contra teachingensenyament EnglishAnglès,
122
314000
2000
No estic contra l'ensenyament de l'anglès,
05:31
all you EnglishAnglès teachersprofessors out there.
123
316000
2000
professors d'anglès.
05:33
I love it that we have a globalglobal languagellenguatge.
124
318000
2000
M'encanta que tinguem una llengua global.
05:35
We need one todayavui more than ever.
125
320000
3000
En necessitem una, avui més que mai.
05:38
But I am againsten contra usingutilitzant it
126
323000
2000
Però estic en contra d'usar-la
05:40
as a barrierbarrera.
127
325000
2000
com una barrera.
05:42
Do we really want to endfinal up with 600 languagesidiomes
128
327000
3000
De veritat volem deixar-ho només en 600 llengües
05:45
and the mainprincipal one beingser EnglishAnglès, or ChineseXinès?
129
330000
3000
i que la principal sigui l'anglès, o el xinès?
05:48
We need more than that. Where do we drawdibuixar the linelínia?
130
333000
3000
Necessitem més que això. On posarem la frontera?
05:51
This systemsistema
131
336000
2000
Aquest sistema
05:53
equatesequival intelligenceintel·ligència
132
338000
3000
equipara la intel·ligència
05:56
with a knowledgeconeixement of EnglishAnglès,
133
341000
3000
amb el coneixement de l'anglès,
05:59
whichquin is quitebastant arbitraryarbitrari.
134
344000
2000
cosa força arbitrària.
06:01
(ApplauseAplaudiments)
135
346000
6000
(Aplaudiments)
06:07
And I want to remindrecorda you
136
352000
2000
I vull recordar-los
06:09
that the giantsgegants upondamunt whoseels qui shouldersespatlles
137
354000
3000
que els gegants sobre les espatlles dels quals
06:12
today'savui intelligentsiaintel·lectualitat standestand
138
357000
2000
reposa el saber d'avui
06:14
did not have to have EnglishAnglès,
139
359000
2000
no sabien anglès,
06:16
they didn't have to passpassar an EnglishAnglès testprova.
140
361000
2000
no havien de passar cap examen d'anglès.
06:18
CaseCas in pointpunt, EinsteinEinstein.
141
363000
3000
Per exemple, Einstein.
06:22
He, by the way, was consideredconsiderat remedialcorrectives at schoolescola
142
367000
3000
Era considerat un alumne amb dificultats
06:25
because he was, in factfet, dyslexicdislèxic.
143
370000
2000
perquè, de fet, era dislèctic.
06:27
But fortunatelyafortunadament for the worldmón,
144
372000
2000
Però afortunadament per al món,
06:29
he did not have to passpassar an EnglishAnglès testprova.
145
374000
3000
no va haver de passar un examen d'anglès.
06:32
Because they didn't startcomençar untilfins a 1964
146
377000
3000
Perquè aquests no van començar fins el 1964
06:35
with TOEFLTOEFL,
147
380000
2000
amb el TOEFL,
06:37
the AmericanNord-americà testprova of EnglishAnglès.
148
382000
2000
l'examen nord-americà d'anglès.
06:39
Now it's explodedva explotar.
149
384000
2000
Ara hi ha un boom.
06:41
There are lots and lots of testsproves of EnglishAnglès.
150
386000
3000
Hi ha un munt d'exàmens d'anglès.
06:44
And millionsmilions and millionsmilions of studentsestudiants
151
389000
2000
I milions i milions d'estudiants
06:46
take these testsproves everycada yearcurs.
152
391000
2000
els fan cada any.
06:48
Now you mightpotser think, you and me,
153
393000
2000
Poden pensar, vostès i jo,
06:50
"Those feestarifes aren'tno ho són baddolent, they're okay,"
154
395000
2000
que els preus no estan malament, que estan bé,
06:52
but they are prohibitiveprohibitiu
155
397000
2000
però són prohibitius
06:54
to so manymolts millionsmilions of poorpobre people.
156
399000
2000
per a molts milions de pobres.
06:56
So immediatelyimmediatament, we're rejectingrebutjant them.
157
401000
2000
Així que directament, els rebutgem.
06:58
(ApplauseAplaudiments)
158
403000
3000
(Aplaudiments)
07:01
It bringsporta to mindment a headlinetitular I saw recentlyrecentment:
159
406000
3000
Això em recorda un titular que vaig veure fa poc:
07:04
"EducationL'educació: The Great DivideDividir."
160
409000
2000
"Educació: La gran separació".
07:06
Now I get it,
161
411000
2000
Ara ho entenc,
07:08
I understandentendre why people would want to focusenfocament on EnglishAnglès.
162
413000
3000
comprenc per què la gent se centra en l'anglès.
07:11
They want to give theirels seus childrennens the bestmillor chanceoportunitat in life.
163
416000
3000
Volen donar-los als seus fills les millors oportunitats.
07:15
And to do that, they need a WesternWestern educationeducació.
164
420000
3000
I per fer-ho, necessiten rebre una educació occidental.
07:18
Because, of coursecurs, the bestmillor jobstreballs
165
423000
2000
Perquè, per descomptat, els millors treballs
07:20
go to people out of the WesternWestern UniversitiesUniversitats,
166
425000
3000
van a gent que surt de les universitats occidentals,
07:23
that I put on earlierabans.
167
428000
2000
com he subratllat abans.
07:25
It's a circularcircular thing.
168
430000
2000
És un cercle.
07:27
Okay.
169
432000
2000
Val.
07:29
Let me tell you a storyhistòria about two scientistscientífics,
170
434000
2000
Deixin-me explicar una història sobre dos científics,
07:31
two EnglishAnglès scientistscientífics.
171
436000
2000
dos científics anglesos.
07:33
They were doing an experimentexperiment
172
438000
2000
Feien un experiment
07:35
to do with geneticsgenètica
173
440000
2000
relacionat amb la genètica
07:37
and the forelimbspotes anteriors and the hindpotes posteriors limbsextremitats of animalsanimals.
174
442000
3000
i les extremitats anteriors i posteriors dels animals.
07:40
But they couldn'tno podia get the resultsresultats they wanted.
175
445000
2000
Però no van poder assolir els resultats desitjats.
07:42
They really didn't know what to do,
176
447000
2000
Realment no sabien què fer,
07:44
untilfins a alongjunts cameva venir a GermanAlemany scientistcientífic
177
449000
3000
fins que va arribar-hi un científic alemany
07:47
who realizedadonar-se'n that they were usingutilitzant two wordsparaules
178
452000
3000
que es va adonar que utilitzaven dues paraules
07:50
for forelimbextremitat anterior and hindpotes posteriors limbextremitat,
179
455000
2000
per a extremitats anteriors i extremitats posteriors,
07:52
whereasmentre que geneticsgenètica does not differentiatediferenciar
180
457000
4000
mentre que la genètica no les diferenciava
07:56
and neithercap dels dos does GermanAlemany.
181
461000
2000
ni tampoc l'alemany.
07:58
So bingoBingo,
182
463000
2000
Justa la fusta,
08:00
problemproblema solvedresolt.
183
465000
2000
problema resolt.
08:02
If you can't think a thought,
184
467000
2000
Si no es pot fer un pensament,
08:04
you are stuckenganxat.
185
469000
3000
s'està encallat.
08:07
But if anotherun altre languagellenguatge can think that thought,
186
472000
2000
Però si una altra llengua pot fer aquest pensament,
08:09
then, by cooperatingcooperant,
187
474000
2000
llavors, en col·laboració,
08:11
we can achieveaconseguir and learnaprendre so much more.
188
476000
3000
podem aconseguir i aprendre molt més.
08:16
My daughterfilla
189
481000
2000
La meva filla
08:18
cameva venir to EnglandAnglaterra from KuwaitAràbia Saudita.
190
483000
3000
va arribar a Anglaterra des de Kuwait.
08:21
She had studiedestudiat scienceciència and mathematicsmatemàtiques in ArabicÀrab.
191
486000
3000
Hi havia estudiat ciències i matemàtiques en àrab.
08:24
It's an ArabicÀrab mediummitjà schoolescola.
192
489000
3000
L'àrab era la llengua vehicular de l'escola.
08:27
She had to translatetraduir it into EnglishAnglès at her grammargramàtica schoolescola.
193
492000
3000
A l'escola anglesa, s'ho va haver de traduir tot de l'àrab.
08:30
And she was the bestmillor in the classclasse
194
495000
2000
I va ser la millor de la classe
08:32
at those subjectstemes.
195
497000
2000
en aquestes assignatures.
08:34
WhichQue tellsli diu us
196
499000
2000
La qual cosa ens diu
08:36
that when studentsestudiants come to us from abroada l'estranger,
197
501000
2000
que, quan els estudiants vénen de fora,
08:38
we maypot not be givingdonant them enoughsuficient creditcrèdit
198
503000
2000
no donem prou importància
08:40
for what they know,
199
505000
2000
a allò que saben,
08:42
and they know it in theirels seus ownpropi languagellenguatge.
200
507000
3000
ni que ho saben en la seva llengua.
08:45
When a languagellenguatge diesmor,
201
510000
2000
Quan una llengua mor,
08:47
we don't know what we loseperdre with that languagellenguatge.
202
512000
3000
no sabem què perdem amb aquesta llengua.
08:50
This is -- I don't know if you saw it on CNNCNN recentlyrecentment --
203
515000
4000
D'això, --no sé si van veure a la CNN fa poc--
08:54
they gaveva donar the HeroesHerois AwardPremi
204
519000
2000
van concedir el premi Heroes
08:56
to a youngjove KenyanKenyà shepherdpastor boynoi
205
521000
3000
a un jove pastoret kenyà
08:59
who couldn'tno podia studyestudiar at night in his villagepoble,
206
524000
3000
que no podia estudiar de nit a la seva aldea,
09:02
like all the villagepoble childrennens,
207
527000
2000
com la resta de nens de l'aldea,
09:04
because the kerosenequerosè lampllum,
208
529000
2000
a causa de la làmpada de querosè,
09:06
it had smokefum and it damagedespatllat his eyesulls.
209
531000
2000
feia fum i li feia mal als ulls.
09:08
And anywayDe tota manera, there was never enoughsuficient kerosenequerosè,
210
533000
3000
I, de qualsevol manera, mai no hi havia prou querosè,
09:11
because what does a dollardòlar a day buycomprar for you?
211
536000
3000
perquè què farien amb un dòlar al dia?
09:14
So he inventedinventat
212
539000
2000
Així que va inventar
09:16
a cost-freelliure de cost solarsolar lampllum.
213
541000
3000
una làmpada solar lliure de costos.
09:19
And now the childrennens in his villagepoble
214
544000
2000
I ara els nens de la seva aldea
09:21
get the samemateix gradesqualificacions at schoolescola
215
546000
2000
treuen les mateixes notes a l'escola
09:23
as the childrennens who have electricityelectricitat at home.
216
548000
4000
que els nens que tenen electricitat a casa.
09:27
(ApplauseAplaudiments)
217
552000
6000
(Aplaudiments)
09:33
When he receivedrebut his awardpremi,
218
558000
2000
Quan va rebre el premi,
09:35
he said these lovelypreciosa wordsparaules:
219
560000
2000
va dir aquestes precioses paraules:
09:37
"The childrennens can leaddirigir AfricaÀfrica from what it is todayavui,
220
562000
3000
"Els nens poden portar l'Àfrica d'allò que és avui dia,
09:40
a darkfosc continentcontinent,
221
565000
2000
un continent fosc,
09:42
to a lightllum continentcontinent."
222
567000
2000
fins a un continent lluminós".
09:44
A simplesenzill ideaidea,
223
569000
2000
Una idea simple,
09:46
but it could have suchtal far-reachinggran envergadura consequencesconseqüències.
224
571000
3000
però que podria tenir conseqüències de llarg abast.
09:50
People who have no lightllum,
225
575000
2000
La gent que no té llum,
09:52
whetherja sigui it's physicalfísic or metaphoricalmetafòrica,
226
577000
3000
ja sigui físicament o metafòrica,
09:55
cannotno pot passpassar our examsexàmens,
227
580000
3000
no pot passar els nostres exàmens,
09:58
and we can never know what they know.
228
583000
3000
i mai no podrem saber els seus coneixements.
10:01
Let us not keep them and ourselvesnosaltres mateixos
229
586000
3000
No els mantinguem a ells, i a nosaltres,
10:04
in the darkfosc.
230
589000
2000
en la foscor.
10:06
Let us celebratecelebrar diversitydiversitat.
231
591000
3000
Gaudim de la diversitat.
10:09
MindMent your languagellenguatge.
232
594000
3000
Preocupin-se per la seva llengua.
10:12
Use it to spreaddifusió great ideasidees.
233
597000
4000
Usin-la per divulgar les grans idees.
10:16
(ApplauseAplaudiments)
234
601000
7000
(Aplaudiments)
10:23
Thank you very much.
235
608000
2000
Moltes gràcies. Xucran.
10:25
(ApplauseAplaudiments)
236
610000
3000
(Aplaudiments)
Translated by Rafel Marco i Molina
Reviewed by Carme Rossell

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com