English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: Ikkje insister på engelsk!

Filmed:
1,883,122 views

På TEDxDubai spør den erfarne engelsklæraren Patricia Ryan det provoserande spørsmålet: Er det store fokuset på engelsk eit hinder for spreiinga av store idear frå andre språksamfunn? (For eksempel: kva om Einstein måtte ta TOEFL-testen?) Her kjem ho med eit kjærleg forsvar for omsetjing og deling av idear..

- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

I know what you're thinking.
Eg veit kva de tenkjer.
00:16
You think I've lost my way,
De trur eg har gått feil,
00:18
and somebody's going to come on the stage in a minute
og at nokon skal koma på scena om eit minutt
00:20
and guide me gently back to my seat.
og visa meg vegen tilbake til setet mitt.
00:22
(Applause)
(Applaus)
00:24
I get that all the time in Dubai.
Eg får høyra det heile tida i Dubai.
00:30
"Here on holiday are you, dear?"
"Er du her på ferie?"
00:33
(Laughter)
(Latter)
00:35
"Come to visit the children?
"Kome her på besøk til barna dine?"
00:37
How long are you staying?"
"Kor lenge skal du vera her?"
00:40
Well actually, I hope for a while longer yet.
Vel, eg håpar det blir ei stund til.
00:42
I have been living and teaching in the Gulf
Eg har budd og vore lærar i Golfen
00:45
for over 30 years.
i over 30 år.
00:48
(Applause)
(Applaus)
00:50
And in that time, I have seen a lot of changes.
Og i løpet av den tida, har eg sett mange endringar.
00:54
Now that statistic
Den statistikken
00:58
is quite shocking.
er ganske sjokkerande.
01:00
And I want to talk to you today
Og eg vil snakka til dykk i dag
01:02
about language loss
om tap av språk
01:04
and the globalization of English.
og globaliseringa av engelsk.
01:06
I want to tell you about my friend
Eg vil fortelja dykk om vennen min
01:09
who was teaching English to adults in Abu Dhabi.
som var engelsklærar for vaksne i Abu Dhabi.
01:11
And one fine day,
Og ein fin dag
01:14
she decided to take them into the garden
bestemte ho seg for å ta dei med ut i hagen
01:16
to teach them some nature vocabulary.
og læra dei vokabular frå hagen.
01:18
But it was she who ended up learning
Men ho enda sjølv opp med å læra
01:20
all the Arabic words for the local plants,
alle dei arabiske orda for lokale planter,
01:22
as well as their uses --
og alt dei kunne nyttast til -
01:24
medicinal uses, cosmetics,
medisinsk bruk, kosmetikk,
01:26
cooking, herbal.
matlaging eller urter.
01:29
How did those students get all that knowledge?
Korleis fekk desse studentane all denne kunnskapen?
01:32
Of course, from their grandparents
Sjølvsagt, frå besteforeldra deira
01:34
and even their great-grandparents.
og jamvel oldeforeldra deira.
01:36
It's not necessary to tell you how important it is
Det er ikkje nødvendig å fortelja dykk kor viktig det er
01:39
to be able to communicate
å vera i stand til å kommunisere
01:42
across generations.
på tvers av generasjonar.
01:44
But sadly, today,
Men sørgjeleg nok, i dag,
01:46
languages are dying
er fleire språk døyande
01:48
at an unprecedented rate.
i ein fart ingen har sett tidlegare.
01:50
A language dies every 14 days.
Eit språk døyr kvar fjortande dag.
01:52
Now, at the same time,
Til same tid
01:56
English is the undisputed global language.
er engelsk det udiskutable globale språket.
01:58
Could there be a connection?
Kan det vera ein samanheng?
02:00
Well I don't know.
Eg veit ikkje.
02:02
But I do know that I've seen a lot of changes.
Men eg veit at eg har sett mange endringar.
02:04
When I first came out to the Gulf, I came to Kuwait
Då eg først kom til Golfen, kom eg til Kuwait
02:07
in the days when it was still a hardship post.
i dei dagane det var eit område med motgang.
02:10
Actually, not that long ago.
Faktisk, ikkje så lenge sidan.
02:13
That is a little bit too early.
Det er litt for tidleg.
02:15
But nevertheless,
Men likevel,
02:18
I was recruited by the British Council,
eg blei rekruttert av British Council
02:20
along with about 25 other teachers.
saman med kring 25 andre lærarar.
02:22
And we were the first non-Muslims
Og me var dei første ikkje-muslimane
02:24
to teach in the state schools there in Kuwait.
som fekk undervisa i dei statlege skulane i Kuwait.
02:26
We were brought to teach English
Me fekk koma for å undervisa engelsk
02:29
because the government wanted to modernize the country
fordi styresmaktene ønskte å modernisera landet,
02:31
and to empower the citizens through education.
og styrkja innbyggjarane sine gjennom utdanning.
02:35
And of course, the U.K. benefited
Og sjølvsagt, Storbritannia tente på
02:38
from some of that lovely oil wealth.
noko av den kjekke oljerikdomen.
02:40
Okay.
Ok.
02:43
Now this is the major change that I've seen --
Dette er den store endringa eg har sett,
02:45
how teaching English
korleis engelsk
02:48
has morphed
har endra seg
02:50
from being a mutually beneficial practice
frå å vera av gjensidig interesse,
02:52
to becoming a massive international business that it is today.
til å bli den massive internasjonale verksemda det er i dag.
02:56
No longer just a foreign language on the school curriculum,
Ikkje berre eit framanspråk på skulepensumet.
02:59
and no longer the sole domain
Og ikkje lenger eit domene
03:03
of mother England,
for mor England åleine.
03:05
it has become a bandwagon
Det er blitt noko som alle heng seg på,
03:07
for every English-speaking nation on earth.
alle engelsktalande nasjonar på jorda.
03:09
And why not?
Og kvifor ikkje?
03:12
After all, the best education --
Trass alt, den beste utdanninga -
03:14
according to the latest World University Rankings --
ifølgje den siste rangeringa over verdas universitet,
03:17
is to be found in the universities
er å finna ved
03:20
of the U.K. and the U.S.
dei britiske og amerikanske universiteta.
03:22
So everybody wants to have an English education, naturally.
Så alle ønskjer å ha ei engelsk utdanning, naturlegvis.
03:26
But if you're not a native speaker,
Men viss du ikkje har det som morsmål,
03:30
you have to pass a test.
må du stå på ein test.
03:32
Now can it be right
No, kan det vera rett
03:34
to reject a student
å avvisa ein student
03:36
on linguistic ability alone?
berre på grunnlag av språklege evner?
03:38
Perhaps you have a computer scientist
Kanskje har du ein dataspesialist
03:40
who's a genius.
som er eit geni.
03:42
Would he need the same language as a lawyer, for example?
Vil han ha trong for det same språket som ein jurist, til dømes?
03:44
Well, I don't think so.
Vel, eg trur ikkje det.
03:47
We English teachers reject them all the time.
Me engelsklærarar avviser dei heile tida.
03:51
We put a stop sign,
Me set opp eit stoppskilt,
03:54
and we stop them in their tracks.
og me stoppar dei på vegen deira.
03:56
They can't pursue their dream any longer,
Dei får ikkje følgja draumen deira lenger,
03:58
'til they get English.
før dei kan engelsk.
04:00
Now let me put it this way:
Og la meg seia det slik,
04:04
if I met a monolingual Dutch speaker
viss eg hadde møtt ein einspråkleg nederlendar,
04:07
who had the cure for cancer,
som hadde kuren mot kreft,
04:11
would I stop him from entering my British University?
ville eg stoppa han frå å byrja på det engelske universitetet mitt?
04:13
I don't think so.
Eg trur ikkje det.
04:16
But indeed, that is exactly what we do.
Men jau, det er akkurat det me gjer.
04:18
We English teachers are the gatekeepers.
Me engelsklærarar er portvaktarane.
04:21
And you have to satisfy us first
Og du må tilfredsstilla oss først
04:24
that your English is good enough.
om at engelsken din er god nok.
04:27
Now it can be dangerous
Det kan vera farleg
04:31
to give too much power
å gi for mykje makt
04:33
to a narrow segment of society.
til eit smalt lag av samfunnet.
04:36
Maybe the barrier would be too universal.
Kanskje vil barrieren vera for universell.
04:38
Okay.
Ok.
04:41
"But," I hear you say,
"Men", høyrer eg de seia,
04:43
"what about the research?
"kva med forskinga?"
04:46
It's all in English."
"Den er jo alltid på engelsk".
04:48
So the books are in English,
Ja, bøkene er på engelsk
04:50
the journals are done in English,
tidsskrifta er laga på engelsk,
04:52
but that is a self-fulfilling prophecy.
men det er ein sjølvoppfyllande profeti.
04:54
It feeds the English requirement.
Det møter krava til engelsken.
04:57
And so it goes on.
Og slik går det vidare.
04:59
I ask you, what happened to translation?
Eg spør dykk: kva skjedde med omsetting?
05:01
If you think about the Islamic Golden Age,
Viss de tenkjer på gullalderen i islam,
05:04
there was lots of translation then.
så var det ein mengde omsetting då.
05:08
They translated from Latin and Greek
Dei omsette frå latinsk og gresk
05:11
into Arabic, into Persian,
til arabisk og persisk
05:14
and then it was translated on
og det blei omsett vidare
05:16
into the Germanic languages of Europe
til dei germanske språka i Europa
05:18
and the Romance languages.
og dei romanske språka.
05:20
And so light shone upon the Dark Ages of Europe.
Og slik kom det lys etter dei mørke åra i Europa.
05:22
Now don't get me wrong;
Ikkje mistyd meg,
05:27
I am not against teaching English,
eg er ikkje mot å undervisa i engelsk,
05:29
all you English teachers out there.
til alle engelsklærarar der ute.
05:31
I love it that we have a global language.
Eg elskar at me har eit globalt språk.
05:33
We need one today more than ever.
Me treng eit slik språk meir enn nokon gong.
05:35
But I am against using it
Men eg er i mot å bruka det
05:38
as a barrier.
som ein barriere.
05:40
Do we really want to end up with 600 languages
Ønskjer me verkeleg å enda opp med 600 språk,
05:42
and the main one being English, or Chinese?
med engelsk eller kinesisk som hovudspråk?
05:45
We need more than that. Where do we draw the line?
Me treng meir enn det. Kvar skal me setja grensa?
05:48
This system
Dette systemet
05:51
equates intelligence
føretrekk intelligens
05:53
with a knowledge of English,
med kunnskap om engelsk
05:56
which is quite arbitrary.
som er heilt tilfeldig.
05:59
(Applause)
(Applaus)
06:01
And I want to remind you
Og eg vil minna dykk på
06:07
that the giants upon whose shoulders
at gigantane som dagens
06:09
today's intelligentsia stand
intelligensia står på skuldrane av
06:12
did not have to have English,
ikkje måtte ha engelsk,
06:14
they didn't have to pass an English test.
dei måtte ikkje stå på ein engelsktest.
06:16
Case in point, Einstein.
Ta til dømes Einstein.
06:18
He, by the way, was considered remedial at school
Han var forresten rekna som under middels på skulen
06:22
because he was, in fact, dyslexic.
fordi han hadde dysleksi.
06:25
But fortunately for the world,
Men heldigvis for verda,
06:27
he did not have to pass an English test.
så trong han ikkje stå på ein engelsktest.
06:29
Because they didn't start until 1964
Fordi dei starta ikkje før i 1964
06:32
with TOEFL,
med TOEFL,
06:35
the American test of English.
den amerikanske engelsktesten.
06:37
Now it's exploded.
No har det eksplodert.
06:39
There are lots and lots of tests of English.
Det er mengder av engelsktestar.
06:41
And millions and millions of students
Og millionar på millionar av studentar
06:44
take these tests every year.
tek desse testane kvart år.
06:46
Now you might think, you and me,
No kan det vera de tenkjer, de og meg,
06:48
"Those fees aren't bad, they're okay,"
at desse avgiftene for å ta ein test, er ok,
06:50
but they are prohibitive
men dei hindrar
06:52
to so many millions of poor people.
så mange millionar av fattige folk.
06:54
So immediately, we're rejecting them.
Så me må kvitta oss med dei med ein gong.
06:56
(Applause)
(Applaus)
06:58
It brings to mind a headline I saw recently:
Dette bringer meg til ei overskrift eg såg nettopp:
07:01
"Education: The Great Divide."
"Utdanning: Det store skiljet"
07:04
Now I get it,
No forstår eg det,
07:06
I understand why people would want to focus on English.
eg forstår kvifor folk vil ha fokus på engelsk.
07:08
They want to give their children the best chance in life.
Dei vil gje borna sine dei beste sjansane til å lukkast.
07:11
And to do that, they need a Western education.
For å gje dei dette, har dei bruk for ei vestleg utdanning.
07:15
Because, of course, the best jobs
Fordi, sjølvsagt, dei beste jobbane
07:18
go to people out of the Western Universities,
går til folk som går ut frå vestlege universitet,
07:20
that I put on earlier.
som eg viste tidlegare.
07:23
It's a circular thing.
Det er noko som går i sirkel.
07:25
Okay.
Ok.
07:27
Let me tell you a story about two scientists,
La meg fortelja ei historie om to vitskapsmenn.
07:29
two English scientists.
To engelske vitskapsmenn.
07:31
They were doing an experiment
Dei heldt på med eit eksperiment
07:33
to do with genetics
som hadde med genetikk å gjera
07:35
and the forelimbs and the hind limbs of animals.
- om frambeina og bakbeina på dyr.
07:37
But they couldn't get the results they wanted.
Men dei fekk ikkje resultata dei ønskte.
07:40
They really didn't know what to do,
Dei ana ikkje kva dei skulle gjera
07:42
until along came a German scientist
til det kom ein tysk vitskapsmann
07:44
who realized that they were using two words
som skjøna at dei brukte to ord
07:47
for forelimb and hind limb,
for frambein og bakbein,
07:50
whereas genetics does not differentiate
medan genetikken ikkje skilde mellom dei,
07:52
and neither does German.
noko ikkje tysken heller gjorde.
07:56
So bingo,
Så bingo,
07:58
problem solved.
problemet var løyst.
08:00
If you can't think a thought,
Viss du ikkje kan tenkja ein tanke
08:02
you are stuck.
så sit du fast.
08:04
But if another language can think that thought,
Men viss eit anna språk kan tenkja den tanken,
08:07
then, by cooperating,
så, ved å samarbeida,
08:09
we can achieve and learn so much more.
kan me oppnå og læra så mykje meir.
08:11
My daughter
Dottera mi
08:16
came to England from Kuwait.
kom til England frå Kuwait.
08:18
She had studied science and mathematics in Arabic.
Ho hadde studert naturfag og matte på arabisk.
08:21
It's an Arabic medium school.
Det er ein arabiskspråkleg skule.
08:24
She had to translate it into English at her grammar school.
Ho måtte omsetja faga til engelsk.
08:27
And she was the best in the class
Og ho var best i klassen
08:30
at those subjects.
i desse faga.
08:32
Which tells us
Dette fortel oss
08:34
that when students come to us from abroad,
at når studentar kjem utanlandsfrå
08:36
we may not be giving them enough credit
vil me ikkje alltid gje dei nok ros
08:38
for what they know,
for kva dei veit,
08:40
and they know it in their own language.
som dei veit på sitt eige språk.
08:42
When a language dies,
Når eit språk døyr
08:45
we don't know what we lose with that language.
veit me ikkje kva me mistar med dette språket.
08:47
This is -- I don't know if you saw it on CNN recently --
Dette er -- eg veit ikkje om de såg det på CNN nyleg --
08:50
they gave the Heroes Award
dei gav Helteprisen
08:54
to a young Kenyan shepherd boy
til ein ung kenyansk gjetargut
08:56
who couldn't study at night in his village,
som ikkje kunne gjera lekser om kvelden i landsbyen sin
08:59
like all the village children,
som dei andre landsbyborna
09:02
because the kerosene lamp,
fordi parafinlampa hans
09:04
it had smoke and it damaged his eyes.
hadde for mykje røyk og ho øydela augo hans.
09:06
And anyway, there was never enough kerosene,
Og likevel, var det aldri nok parafin,
09:08
because what does a dollar a day buy for you?
fordi kor mykje har du råd til for ein dollar om dagen?
09:11
So he invented
Så han fann opp
09:14
a cost-free solar lamp.
ein kostnadsfri solcellelampe.
09:16
And now the children in his village
Og no får borna i landsbyen hans
09:19
get the same grades at school
dei same karakterane på skulen
09:21
as the children who have electricity at home.
som borna som har elektrisitet heime.
09:23
(Applause)
(Applaus)
09:27
When he received his award,
Då han mottok denne prisen,
09:33
he said these lovely words:
sa han desse flotte orda:
09:35
"The children can lead Africa from what it is today,
"Borna kan leia Afrika frå kva det er i dag,
09:37
a dark continent,
eit mørkt kontinent,
09:40
to a light continent."
til eit lyst kontinent."
09:42
A simple idea,
Ein enkel ide,
09:44
but it could have such far-reaching consequences.
men det kan ha så langtrekkjande konsekvensar.
09:46
People who have no light,
Folk som ikkje har lys,
09:50
whether it's physical or metaphorical,
anten fysisk eller metaforisk,
09:52
cannot pass our exams,
kan ikkje stå på eksamen,
09:55
and we can never know what they know.
og me kan aldri få vita kva dei veit.
09:58
Let us not keep them and ourselves
La oss ikkje la dei og oss sjølve
10:01
in the dark.
vera i mørkret.
10:04
Let us celebrate diversity.
La oss feira mangfald.
10:06
Mind your language.
Pass på språket ditt.
10:09
Use it to spread great ideas.
Bruk det til å spreia store idear.
10:12
(Applause)
(Applaus)
10:16
Thank you very much.
Takk skal de ha.
10:23
(Applause)
(Applaus)
10:25

▲Back to top

About the speaker:

Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com