English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

Patricia Ryan: Netrvajte na angličtine!

Filmed
Views 1,732,748

Dlhoročná učiteľka angličtiny Patricia Ryan sa na dubajskom TEDx pýta provokatívnu otázku: Je celosvetové sústredenie sa na angličtinu brzdou v šírení skvelých myšlienok v iných jazykoch? (Napríklad: Čo ak by musel Einstein prejsť skúškami TOEFL?) Je to vášnivá obrana prekladania a zdieľania myšlienok.

- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

I know what you're thinking.
Viem, čo si myslíte.
00:16
You think I've lost my way,
Myslíte si, že som sa stratila
00:18
and somebody's going to come on the stage in a minute
a o chvíľu niekto príde na javisko
00:20
and guide me gently back to my seat.
a jemne ma odprevadí naspäť na miesto.
00:22
(Applause)
(Potlesk)
00:24
I get that all the time in Dubai.
V Dubaji sa mi to stáva stále.
00:30
"Here on holiday are you, dear?"
„Ste tu na dovolenke, babi?"
00:33
(Laughter)
(Smiech)
00:35
"Come to visit the children?
„Prišli ste navštíviť deti?
00:37
How long are you staying?"
Ako dlho sa zdržíte?"
00:40
Well actually, I hope for a while longer yet.
Vlastne, dúfam, že ešte chvíľku.
00:42
I have been living and teaching in the Gulf
Žijem a učím v Perzskom zálive už
00:45
for over 30 years.
vyše 30 rokov.
00:48
(Applause)
(Potlesk)
00:50
And in that time, I have seen a lot of changes.
A za tú dobu som videla veľa zmien.
00:54
Now that statistic
Táto štatistika
00:58
is quite shocking.
je dosť šokujúca.
01:00
And I want to talk to you today
A dnes by som vám chcela porozprávať
01:02
about language loss
o vytrácajúcich sa jazykoch
01:04
and the globalization of English.
a globalizácii angličtiny.
01:06
I want to tell you about my friend
Rada by som vám porozprávala o mojej kamarátke,
01:09
who was teaching English to adults in Abu Dhabi.
ktorá učila angličtinu dospelých v Abú Dabí.
01:11
And one fine day,
A jedného pekného dňa
01:14
she decided to take them into the garden
sa rozhodla, že ich zoberie do záhrady,
01:16
to teach them some nature vocabulary.
aby ich naučila prírodnú slovnú zásobu.
01:18
But it was she who ended up learning
Ale bola to ona, kto sa na koniec učil
01:20
all the Arabic words for the local plants,
všetky arabské slová pre miestne rastliny
01:22
as well as their uses --
a ich použitie...
01:24
medicinal uses, cosmetics,
v medicíne, v kozmetike,
01:26
cooking, herbal.
vo varení, bylinkárstve.
01:29
How did those students get all that knowledge?
Odkiaľ to tí študenti všetko vedeli?
01:32
Of course, from their grandparents
Samozrejme, od ich starých rodičov,
01:34
and even their great-grandparents.
či dokonca prastarých rodičov.
01:36
It's not necessary to tell you how important it is
Nemusím vám zdôrazňovať, aké dôležité je
01:39
to be able to communicate
vedieť komunikovať
01:42
across generations.
v rámci viacerých generácií.
01:44
But sadly, today,
Smutné však je, že v súčasnosti
01:46
languages are dying
jazyky vymierajú
01:48
at an unprecedented rate.
nevídaným tempom.
01:50
A language dies every 14 days.
Každých 14 dní zomrie jeden jazyk.
01:52
Now, at the same time,
A súčasne je angličtina
01:56
English is the undisputed global language.
neohrozeným globálnym jazykom.
01:58
Could there be a connection?
Mohol by tam byť súvis?
02:00
Well I don't know.
Ja teda neviem.
02:02
But I do know that I've seen a lot of changes.
Viem však, že som videla mnohé zmeny.
02:04
When I first came out to the Gulf, I came to Kuwait
Keď som prvýkrát prišla do Zálivu, prišla som do Kuvajtu
02:07
in the days when it was still a hardship post.
v čase, keď tam ešte vládli tvrdé podmienky.
02:10
Actually, not that long ago.
Nie, až tak dávno to nebolo.
02:13
That is a little bit too early.
To je až príliš dávno.
02:15
But nevertheless,
Ale napriek tomu...
02:18
I was recruited by the British Council,
Zamestnala som sa v British Council
02:20
along with about 25 other teachers.
spolu s približne 25 ďalšími učiteľmi.
02:22
And we were the first non-Muslims
A boli sme prví nemoslimovia, ktorí
02:24
to teach in the state schools there in Kuwait.
učili v kuvajtských štátnych školách.
02:26
We were brought to teach English
Poslali nás tam, aby sme učili angličtinu,
02:29
because the government wanted to modernize the country
pretože vláda chcela modernizovať krajinu
02:31
and to empower the citizens through education.
a posilniť obyvateľov prostredníctvom vzdelania.
02:35
And of course, the U.K. benefited
A samozrejme, Spojené kráľovstvo profitovalo
02:38
from some of that lovely oil wealth.
z toho krásneho ropného bohatstva.
02:40
Okay.
OK.
02:43
Now this is the major change that I've seen --
A tu je tá najväčšia zmena, akej som bola svedkom -
02:45
how teaching English
a to, ako sa výučba angličtiny
02:48
has morphed
pretransformovala
02:50
from being a mutually beneficial practice
zo vzájomne prospešnej činnosti na
02:52
to becoming a massive international business that it is today.
masívny medzinárodný biznis, akým je dnes.
02:56
No longer just a foreign language on the school curriculum,
Nie je to už len cudzí jazyk v školskom rozvrhu.
02:59
and no longer the sole domain
Ani výhradná doména
03:03
of mother England,
matky Anglicka.
03:05
it has become a bandwagon
Stala sa z toho módna záležitosť
03:07
for every English-speaking nation on earth.
pre každý anglicky hovoriaci národ na svete.
03:09
And why not?
A prečo nie?
03:12
After all, the best education --
Koniec koncov, najlepšie vzdelanie -
03:14
according to the latest World University Rankings --
podľa posledného rebríčka svetových univerzít (World University Rankings) -
03:17
is to be found in the universities
nájdete na univerzitách
03:20
of the U.K. and the U.S.
v Spojenom Kráľovstve a USA.
03:22
So everybody wants to have an English education, naturally.
Čiže, pochopiteľne, každý chce mať anglické vzdelanie.
03:26
But if you're not a native speaker,
Ale ak angličtina nie je vašim materinským jazykom,
03:30
you have to pass a test.
musíte urobiť test.
03:32
Now can it be right
A teraz, je správne
03:34
to reject a student
odmietnuť študenta
03:36
on linguistic ability alone?
len na základe jazykových znalostí?
03:38
Perhaps you have a computer scientist
Napríklad si vezmite počítačového vedca,
03:40
who's a genius.
ktorý je geniálny.
03:42
Would he need the same language as a lawyer, for example?
Bude potrebať rovnakú jazykovú úroveň, ako napríklad právnik?
03:44
Well, I don't think so.
To asi ťažko.
03:47
We English teachers reject them all the time.
My, učitelia angličtiny, ich odmietame v jednom kuse.
03:51
We put a stop sign,
Ukážeme im stopku
03:54
and we stop them in their tracks.
a zabrzdíme ich ďalší postup.
03:56
They can't pursue their dream any longer,
Nemôžu ďalej nasledovať svoj sen, pokým
03:58
'til they get English.
sa nenaučia po anglicky.
04:00
Now let me put it this way:
Povedzme si to takto,
04:04
if I met a monolingual Dutch speaker
keby som stretla monolingválneho Holanďana,
04:07
who had the cure for cancer,
ktorý by mal liek proti rakovine,
04:11
would I stop him from entering my British University?
znemožnila by som mu štúdium na mojej Britskej Univerzite?
04:13
I don't think so.
Asi nie.
04:16
But indeed, that is exactly what we do.
Ale paradoxne, presne toto robíme.
04:18
We English teachers are the gatekeepers.
My, učitelia angličtiny, sme strážcami brány.
04:21
And you have to satisfy us first
A o tom, či je vaša angličtina dostatočná,
04:24
that your English is good enough.
musíte najskôr presvedčiť nás.
04:27
Now it can be dangerous
Vložiť priveľkú moc do rúk
04:31
to give too much power
úzkeho okruhu spoločnosti
04:33
to a narrow segment of society.
môže byť nebezpečné.
04:36
Maybe the barrier would be too universal.
Možno by tá stopka bola príliš univerzálna.
04:38
Okay.
No dobre.
04:41
"But," I hear you say,
Vy si však môžete povedať:
04:43
"what about the research?
„Ale čo taký výskum?
04:46
It's all in English."
Všetko je v angličtine."
04:48
So the books are in English,
Knihy sú v angličtine,
04:50
the journals are done in English,
periodiká sú v angličtine,
04:52
but that is a self-fulfilling prophecy.
ale to je sebanaplňujúce proroctvo.
04:54
It feeds the English requirement.
Len napĺňa požiadavku na potrebu angličtiny.
04:57
And so it goes on.
A tak to pokračuje stále ďalej.
04:59
I ask you, what happened to translation?
Ja sa vás pýtam, čo sa stalo s prekladom?
05:01
If you think about the Islamic Golden Age,
Keď si spomeniete na zlatý vek islamu,
05:04
there was lots of translation then.
vtedy prekladateľstvo prekvitalo.
05:08
They translated from Latin and Greek
Prekladali z latinčiny a gréčtiny
05:11
into Arabic, into Persian,
do arabčiny, do perzštiny,
05:14
and then it was translated on
a to sa ďalej prekladalo do
05:16
into the Germanic languages of Europe
európskych germánskych
05:18
and the Romance languages.
a románskych jazykov.
05:20
And so light shone upon the Dark Ages of Europe.
A tak nastal úsvit v temnom veku Európy.
05:22
Now don't get me wrong;
Teraz ma nechápte zle,
05:27
I am not against teaching English,
vy všetci učitelia angličtiny,
05:29
all you English teachers out there.
ja nemám nič proti výučbe angličtiny.
05:31
I love it that we have a global language.
Myslím, že je skvelé, že máme globálny jazyk.
05:33
We need one today more than ever.
Dnes ho potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.
05:35
But I am against using it
Ale som proti tomu, aby sa používal
05:38
as a barrier.
ako prekážka.
05:40
Do we really want to end up with 600 languages
Naozaj chceme skončiť so 600 jazykmi
05:42
and the main one being English, or Chinese?
s vedúcou angličtinou alebo čínštinou?
05:45
We need more than that. Where do we draw the line?
Potrebujeme viac ako toto. Kde tomu vytýčime hranicu?
05:48
This system
Tento systém
05:51
equates intelligence
dáva znamienko „rovná sa" medzi inteligenciu
05:53
with a knowledge of English,
a znalosť angličtiny,
05:56
which is quite arbitrary.
čo je dosť nepremyslené.
05:59
(Applause)
(Potlesk)
06:01
And I want to remind you
A chcem vám pripomenúť,
06:07
that the giants upon whose shoulders
že obri, na ktorých pleciach leží
06:09
today's intelligentsia stand
dnešné poznanie,
06:12
did not have to have English,
nemuseli mať angličtinu,
06:14
they didn't have to pass an English test.
nemuseli prejsť testom z angličtiny.
06:16
Case in point, Einstein.
Príkladom tohto je Einstein.
06:18
He, by the way, was considered remedial at school
Mimochodom, on bol v škole považovaný za problémového žiaka,
06:22
because he was, in fact, dyslexic.
pretože bol dyslektik.
06:25
But fortunately for the world,
Ale našťastie pre svet,
06:27
he did not have to pass an English test.
nemusel spraviť skúšku z angličtiny.
06:29
Because they didn't start until 1964
Pretože s TOEFL - americkým testom
06:32
with TOEFL,
angličtiny ako cudzieho jazyka,
06:35
the American test of English.
začali až od roku 1964.
06:37
Now it's exploded.
Teraz sa s nimi roztrhlo vrece.
06:39
There are lots and lots of tests of English.
Existujú kvantá a kvantá skúšok z angličtiny.
06:41
And millions and millions of students
A milióny a milióny študentov
06:44
take these tests every year.
ich každoročne podstupujú.
06:46
Now you might think, you and me,
Mohlo by sa vám zdať, vám a mne,
06:48
"Those fees aren't bad, they're okay,"
že tieto poplatky nie sú až také vysoké,
06:50
but they are prohibitive
ale v skutočnosti znemožňujú
06:52
to so many millions of poor people.
štúdium miliónom nemajetných ľudí.
06:54
So immediately, we're rejecting them.
Takže ich okamžite odmietame.
06:56
(Applause)
(Potlesk)
06:58
It brings to mind a headline I saw recently:
Pripomína mi to titulok, ktorý som nedávno videla:
07:01
"Education: The Great Divide."
„Vzdelanie: Obrovská priepasť"
07:04
Now I get it,
Ako, ja tomu rozumiem,
07:06
I understand why people would want to focus on English.
chápem, prečo sa ľudia zameriavajú na angličtinu.
07:08
They want to give their children the best chance in life.
Chcú poskytnúť svojim deťom najlepšie šance v živote.
07:11
And to do that, they need a Western education.
A aby to dosiahli, potrebujú západné vzdelanie.
07:15
Because, of course, the best jobs
Pretože, prirodzene, najlepšie miesta
07:18
go to people out of the Western Universities,
dostanú ľudia zo západných univerzít,
07:20
that I put on earlier.
ako som už spomínala.
07:23
It's a circular thing.
Je to ako uzavretý kruh.
07:25
Okay.
OK.
07:27
Let me tell you a story about two scientists,
Dovoľte mi povedať vám príbeh o dvoch vedcoch,
07:29
two English scientists.
dvoch anglických vedcoch.
07:31
They were doing an experiment
Robili nejaký genetický
07:33
to do with genetics
pokus, ktorý sa týkal
07:35
and the forelimbs and the hind limbs of animals.
predných a zadných zvieracích končatín.
07:37
But they couldn't get the results they wanted.
Nedokázali sa však dopracovať k želanému výsledku.
07:40
They really didn't know what to do,
Vážne nevedeli, čo majú robiť,
07:42
until along came a German scientist
až kým raz neprišiel nemecký vedec,
07:44
who realized that they were using two words
ktorý si uvedomil, že používajú dva výrazy
07:47
for forelimb and hind limb,
pre predné a zadné končatiny,
07:50
whereas genetics does not differentiate
čo genetika vôbec nerozoznáva
07:52
and neither does German.
a rovnako ani nemčina.
07:56
So bingo,
Čiže bingo,
07:58
problem solved.
problém vyriešený.
08:00
If you can't think a thought,
Keď nedokážete pomenovať myšlienku,
08:02
you are stuck.
ďalej sa nepohnete.
08:04
But if another language can think that thought,
Ale ak iný jazyk dokáže pomenovať tú istú myšlienku,
08:07
then, by cooperating,
tak môžeme pomocou spolupráce
08:09
we can achieve and learn so much more.
dosiahnuť a pochopiť oveľa viac.
08:11
My daughter
Moja dcéra
08:16
came to England from Kuwait.
prišla do Anglicka z Kuvajtu.
08:18
She had studied science and mathematics in Arabic.
Prírodné vedy a matematiku študovala v arabčine.
08:21
It's an Arabic medium school.
Je to arabská stredná škola.
08:24
She had to translate it into English at her grammar school.
Na gymnáziu si to musela prekladať do angličtiny.
08:27
And she was the best in the class
A bola v tých predmetoch najlepšia
08:30
at those subjects.
z triedy.
08:32
Which tells us
Z toho nám vyplýva,
08:34
that when students come to us from abroad,
že keď k nám prídu študenti zo zahraničia,
08:36
we may not be giving them enough credit
možno im nedávame dostatočné uznanie
08:38
for what they know,
za to, čo vedia,
08:40
and they know it in their own language.
a oni to vedia vo svojom vlastnom jazyku.
08:42
When a language dies,
Keď zaniká jazyk,
08:45
we don't know what we lose with that language.
nevieme, čo všetko strácame spolu s ním.
08:47
This is -- I don't know if you saw it on CNN recently --
Toto je - neviem, či ste to teraz sledovali na CNN -
08:50
they gave the Heroes Award
Jednu z cien "Hrdinovia CNN" (CNN Heroes) dostal
08:54
to a young Kenyan shepherd boy
mladý pastier z Kene,
08:56
who couldn't study at night in his village,
ktorý nemohol študovať v noci vo svojej dedine,
08:59
like all the village children,
rovnako ako ostatné dedinské deti,
09:02
because the kerosene lamp,
lebo dym z petrolejovej lampy
09:04
it had smoke and it damaged his eyes.
mu poškodzoval zrak.
09:06
And anyway, there was never enough kerosene,
A tak či tak, petroleju nikdy nebolo nazvyš,
09:08
because what does a dollar a day buy for you?
pretože čo si už len kúpite za dolár na deň?
09:11
So he invented
Tak vynašiel
09:14
a cost-free solar lamp.
solárne lampy bez nákladov.
09:16
And now the children in his village
A teraz deti v jeho dedine
09:19
get the same grades at school
dostávajú rovnaké známky v škole
09:21
as the children who have electricity at home.
ako deti, ktoré majú doma elektrinu.
09:23
(Applause)
(Potlesk)
09:27
When he received his award,
Keď si prevzal svoju cenu,
09:33
he said these lovely words:
povedal tieto krásne slová:
09:35
"The children can lead Africa from what it is today,
„Deti môžu spraviť z temného svetadielu,
09:37
a dark continent,
akým je Afrika dnes,
09:40
to a light continent."
svetadiel plný svetla.
09:42
A simple idea,
Jednoduchý nápad
09:44
but it could have such far-reaching consequences.
môže mať také ďalekosiahle následky.
09:46
People who have no light,
Ľudia, ktorý nemajú svetlo,
09:50
whether it's physical or metaphorical,
či už fyzické alebo metaforické,
09:52
cannot pass our exams,
nemôžu prejsť našimi skúškami
09:55
and we can never know what they know.
a my sa nikdy nedozvieme, čo všetko vedia.
09:58
Let us not keep them and ourselves
Nedovoľme im ani sebe zostať
10:01
in the dark.
v tme.
10:04
Let us celebrate diversity.
Poďme osláviť rôznorodosť.
10:06
Mind your language.
Starajte sa o svoj jazyk.
10:09
Use it to spread great ideas.
Používajte ho na šírenie skvelých myšlienok.
10:12
(Applause)
(Potlesk)
10:16
Thank you very much.
Ďakujem vám veľmi pekne.
10:23
(Applause)
(Potlesk)
10:25

▲Back to top

About the speaker:

Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com