English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxDubai

Patricia Ryan: Don't insist on English!

אל תתעקשו על אנגלית!

Filmed:
1,805,936 views

ב-TEDxDubai, פטרישה ראיין, מורה ותיקה לאנגלית ותיקה, שואלת שאלה פרובוקטיבית: האם הפוקוס העולמי על אנגלית מונע את הפיזור של רעיונות מצוינים בשפות אחרות? (למשל, מה אם אלברט איינשטיין היה צריך לעבור את ה-TOEFL, מבחן שמייצג יכולת ללמוד באנגלית?) ההרצאה מגנה באופן נלהב על תרגום ושיתוף של רעיונות.

- Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change. Full bio

I know what you're thinkingחושב.
אני יודעת מה אתם חושבים.
00:16
You think I've lostאבד my way,
אתם חושבים שהלכתי לאיבוד,
00:18
and somebody'sשל מישהו going to come on the stageשלב in a minuteדַקָה
ושמישהו תיכף יעלה לבמה
00:20
and guideלהנחות me gentlyבעדינות back to my seatמושב.
וידריך אותי בעדינות לכיסא שלי.
00:22
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
00:24
I get that all the time in Dubaiדובאי.
אומרים לי את זה כל הזמן פה בדובאי.
00:30
"Here on holidayחַג are you, dearיָקָר?"
"את כאן בחופשה, מתוקה?"
00:33
(Laughterצחוק)
(צחוק)
00:35
"Come to visitלְבַקֵר the childrenיְלָדִים?
"באת לבקר את הילדים?"
00:37
How long are you stayingלהישאר?"
"לכמה זמן את פה?"
00:40
Well actuallyלמעשה, I hopeלְקַווֹת for a while longerארוך יותר yetעדיין.
טוב, למעשה, אני מקווה להישאר פה זמן ארוך.
00:42
I have been livingחַי and teachingהוֹרָאָה in the Gulfמפרץ
אני כבר גרה ומלמדת במפרץ הפרסי
00:45
for over 30 yearsשנים.
יותר מ-30 שנים.
00:48
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
00:50
And in that time, I have seenלראות a lot of changesשינויים.
ובשנים האלה, הבחנתי בשינויים רבים.
00:54
Now that statisticסטטיסטי
הנתון הסטטיסטי הזה
00:58
is quiteדַי shockingמְזַעזֵעַ.
מזעזע מאוד.
01:00
And I want to talk to you todayהיום
והיום, אני רוצה לספר לכם
01:02
about languageשפה lossהֶפסֵד
על אובדן שפות
01:04
and the globalizationגלובליזציה of Englishאנגלית.
והגלובליזציה של האנגלית.
01:06
I want to tell you about my friendחָבֵר
אני רוצה לספר לכם על ידידה שלי
01:09
who was teachingהוֹרָאָה Englishאנגלית to adultsמבוגרים in Abuאבו Dhabiדא.
שלימדה אנגלית למבוגרים באבו דאבי.
01:11
And one fine day,
ויום אחד
01:14
she decidedהחליט to take them into the gardenגן
היא החליטה לקחת אותם לתוך הגן
01:16
to teachלְלַמֵד them some natureטֶבַע vocabularyאוצר מילים.
כדי ללמד אותם מילים הקשורות לטבע.
01:18
But it was she who endedהסתיים up learningלְמִידָה
אך, בעצם, היא זו שלמדה
01:20
all the Arabicעֲרָבִית wordsמילים for the localמְקוֹמִי plantsצמחים,
את כל המילים הערביות לצמחים מקומיים,
01:22
as well as theirשֶׁלָהֶם usesשימו --
בנוסף לשימושים שלהם --
01:24
medicinalתְרוּפָתִי usesשימו, cosmeticsקוסמטיקה,
שימושים תרופתיים, קוסמטיים,
01:26
cookingבישול, herbalצמחים.
שימושים לבישול, שימושים צמחיים.
01:29
How did those studentsסטודנטים get all that knowledgeיֶדַע?
איך כל התלמידים האלה רכשו את הידע הזה?
01:32
Of courseקוּרס, from theirשֶׁלָהֶם grandparentsסבים
בטח, מהסבים שלהם,
01:34
and even theirשֶׁלָהֶם great-grandparentsסבתא וסבא רבא.
ואפילו מההורים של הסבים שלהם.
01:36
It's not necessaryנחוץ to tell you how importantחָשׁוּב it is
אני לא צריכה לספר לכם על החשיבות
01:39
to be ableיכול to communicateלתקשר
של תקשורת
01:42
acrossלְרוֹחָב generationsדורות.
בין דורות.
01:44
But sadlyבעצב, todayהיום,
אבל היום, למרבה הצער,
01:46
languagesשפות are dyingגְסִיסָה
שפות רבות מתות
01:48
at an unprecedentedחֲסַר תַקְדִים rateציון.
בשיעור חסר תקדים.
01:50
A languageשפה diesמת everyכֹּל 14 daysימים.
שפה אחת מתה כל שבועיים.
01:52
Now, at the sameאותו time,
אבל, באותו זמן,
01:56
Englishאנגלית is the undisputedבלתי מעורער globalגלוֹבָּלִי languageשפה.
כולם מסכימים שאנגלית היא השפה הגלובלית.
01:58
Could there be a connectionחיבור?
האם יש קשר?
02:00
Well I don't know.
אני לא יודעת.
02:02
But I do know that I've seenלראות a lot of changesשינויים.
אבל אני כן יודעת שהבחנתי בשינויים רבים.
02:04
When I first cameבא out to the Gulfמפרץ, I cameבא to Kuwaitכווית
כשהגעתי למפרץ בפעם הראשונה, באתי לכווית
02:07
in the daysימים when it was still a hardshipמצוקה postהודעה.
בתקופה כאשר עוד היה קשה לגור בה.
02:10
Actuallyבעצם, not that long agoלִפנֵי.
בעצם, לא מזמן.
02:13
That is a little bitbit too earlyמוקדם.
התמונה הזאת היא מוקדמת מדי.
02:15
But neverthelessעל כל פנים,
אף על פי כן,
02:18
I was recruitedגויסו by the Britishבריטי Councilהמועצה,
גוייסתי על ידי המועצה הבריטית
02:20
alongלְאוֹרֶך with about 25 other teachersמורים.
יחד עם 25 מורים אחרים.
02:22
And we were the first non-Muslimsלא מוסלמים
ואנחנו היינו האנשים הראשונים שלא היו מוסלמים
02:24
to teachלְלַמֵד in the stateמדינה schoolsבתי ספר there in Kuwaitכווית.
שלימדו בכווית בבתי הספר הממלכתיים.
02:26
We were broughtהביא to teachלְלַמֵד Englishאנגלית
הובאנו ללמד אנגלית
02:29
because the governmentמֶמְשָׁלָה wanted to modernizeלְחַדֵשׁ the countryמדינה
כי הממשלה רצתה להפוך את המדינה למודרנית
02:31
and to empowerלהעצים the citizensאזרחים throughדרך educationהַשׂכָּלָה.
ולחזק את הציבור דרך החינוך.
02:35
And of courseקוּרס, the U.K. benefitedנהנו
וללא ספק, בריטניה הרוויחה
02:38
from some of that lovelyיָפֶה oilשֶׁמֶן wealthעוֹשֶׁר.
מהעושר הנפלא של הנפט.
02:40
Okay.
טוב.
02:43
Now this is the majorגדול changeשינוי that I've seenלראות --
עכשיו, השינוי העיקרי שראיתי --
02:45
how teachingהוֹרָאָה Englishאנגלית
איך ההוראה של אנגלית
02:48
has morphedמורפף
השתנתה,
02:50
from beingלהיות a mutuallyהֲדָדִית beneficialמוֹעִיל practiceלְתַרְגֵל
מתרגול מועיל לכולם,
02:52
to becomingהִתהַוּוּת a massiveמַסִיבִי internationalבינלאומי businessעֵסֶק that it is todayהיום.
לעסק עצום ובינלאומי כפי שהוא כיום.
02:56
No longerארוך יותר just a foreignזָר languageשפה on the schoolבית ספר curriculumתכנית לימודים,
היא כבר לא רק שפה זרה בתכנית הלימוד,
02:59
and no longerארוך יותר the soleבלעדי domainתְחוּם
והיא כבר לא רק שייכת
03:03
of motherאִמָא Englandאַנְגלִיָה,
ל"אמא אנגליה".
03:05
it has becomeהפכו a bandwagonמְכוֹנִית הַתִזְמוֹרֶת
היא השתנה לקרון המוביל
03:07
for everyכֹּל English-speakingדובר אנגלית nationאוּמָה on earthכדור הארץ.
לכל מדינה שמדברת אנגלית בעולם.
03:09
And why not?
ולמה לא?
03:12
After all, the bestהטוב ביותר educationהַשׂכָּלָה --
בסופו של דבר, החינוך הכי טוב --
03:14
accordingלפי to the latestהכי מאוחר Worldעוֹלָם Universityאוּנִיבֶרְסִיטָה Rankingsדירוגים --
לפי הדרוגים של אוניברסיטאות בעולם --
03:17
is to be foundמצאתי in the universitiesאוניברסיטאות
הוא החינוך באוניברסיטאות
03:20
of the U.K. and the U.S.
בבריטניה ובארה"ב,
03:22
So everybodyכולם wants to have an Englishאנגלית educationהַשׂכָּלָה, naturallyבאופן טבעי.
אז כולם רוצים חינוך באנגלית, כמובן.
03:26
But if you're not a nativeיָלִיד speakerרַמקוֹל,
אבל אם אתה לא דובר אנגלית כשפת אם,
03:30
you have to passלַעֲבוֹר a testמִבְחָן.
אתה צריך לעבור מבחן.
03:32
Now can it be right
האם זה צודק
03:34
to rejectלִדחוֹת a studentתלמיד
לדחות סטודנט
03:36
on linguisticלשוני abilityיְכוֹלֶת aloneלבד?
רק לפי יכולת בלשנית?
03:38
Perhapsאוּלַי you have a computerמַחשֵׁב scientistמַדְעָן
אולי יש מדען מחשב
03:40
who'sמי זה a geniusגָאוֹן.
והוא גאון.
03:42
Would he need the sameאותו languageשפה as a lawyerעורך דין, for exampleדוגמא?
האם הוא צריך את אותו הז'רגון כעורך דין, למשל?
03:44
Well, I don't think so.
לפי דעתי, לא.
03:47
We Englishאנגלית teachersמורים rejectלִדחוֹת them all the time.
מורים לאנגלית כמונו דוחים אותם כל הזמן.
03:51
We put a stop signסִימָן,
אנחנו שמים תמרור עצור,
03:54
and we stop them in theirשֶׁלָהֶם tracksמסלולים.
ועוצרים אותם צ'יק צ'ק.
03:56
They can't pursueלרדוף theirשֶׁלָהֶם dreamחולם any longerארוך יותר,
הם לא יכולים לרדוף אחרי חלומותיהם יותר,
03:58
'tilעד they get Englishאנגלית.
עד שהם יודעים אנגלית.
04:00
Now let me put it this way:
אז, אומר זאת כך,
04:04
if I metנפגש a monolingualחד שפתי Dutchהוֹלַנדִי speakerרַמקוֹל
אם אפגוש אדם שיודע רק הולנדית
04:07
who had the cureריפוי for cancerמחלת הסרטן,
שיש לו מרפא לסרטן,
04:11
would I stop him from enteringכניסה my Britishבריטי Universityאוּנִיבֶרְסִיטָה?
האם אמנע ממנו להיכנס לאוניברסיטה הבריטית שלי?
04:13
I don't think so.
לא נראה לי.
04:16
But indeedאכן, that is exactlyבְּדִיוּק what we do.
אבל כך בדיוק אנו עושים.
04:18
We Englishאנגלית teachersמורים are the gatekeepersשומרי סף.
אנחנו, המורים לאנגלית, אנחנו השוערים.
04:21
And you have to satisfyלְסַפֵּק us first
ואתה חייב לספק אותנו קודם,
04:24
that your Englishאנגלית is good enoughמספיק.
שהאנגלית שלך די טובה בשבילנו.
04:27
Now it can be dangerousמְסוּכָּן
כן, יכול להיות מסוכן
04:31
to give too much powerכּוֹחַ
לתת יותר מדי כוח
04:33
to a narrowלְצַמְצֵם segmentמִגזָר of societyחֶברָה.
לחלק צר של הציבור.
04:36
Maybe the barrierמַחסוֹם would be too universalאוניברסלי.
אולי המחסום יהיה יותר מדי אוניברסלי.
04:38
Okay.
טוב.
04:41
"But," I hearלִשְׁמוֹעַ you say,
"אבל," אני שומעת אתכם אומרים,
04:43
"what about the researchמחקר?
"מה עם המחקר?"
04:46
It's all in Englishאנגלית."
"הכל באנגלית."
04:48
So the booksספרים are in Englishאנגלית,
לכן כל הספרים הם באנגלית,
04:50
the journalsכתבי עת are doneבוצע in Englishאנגלית,
העיתונים הם באנגלית,
04:52
but that is a self-fulfillingהגשמה עצמית prophecyנְבוּאָה.
אבל זו נבואה המגשימה את עצמה.
04:54
It feedsהזנות the Englishאנגלית requirementדְרִישָׁה.
היא מזינה את הדרישה לאנגלית.
04:57
And so it goesהולך on.
וכך זה נמשך.
04:59
I askלִשְׁאוֹל you, what happenedקרה to translationתִרגוּם?
אני שאולת אתכם, מה עם תרגום?
05:01
If you think about the Islamicהאסלאמית Goldenזָהוּב Ageגיל,
אם חושבים על תור הזהב של אסלאם
05:04
there was lots of translationתִרגוּם then.
היה אז הרבה תרגום.
05:08
They translatedמְתוּרגָם from Latinלָטִינִית and Greekיווני
תרגמו מלטינית ויוונית
05:11
into Arabicעֲרָבִית, into Persianפַּרסִית,
לערבית, לפרסית,
05:14
and then it was translatedמְתוּרגָם on
ואז תרגמו את זה
05:16
into the Germanicגרמנית languagesשפות of Europeאֵירוֹפָּה
לשפות הגרמניות של אירופה
05:18
and the Romanceרומנטיקה languagesשפות.
והשפות הרומאניות.
05:20
And so lightאוֹר shoneזרח uponעַל the Darkאפל Agesגילאים of Europeאֵירוֹפָּה.
ואז זרח האור על ימי הבינים האירופאים.
05:22
Now don't get me wrongלא בסדר;
תבינו אותי,
05:27
I am not againstמול teachingהוֹרָאָה Englishאנגלית,
אני לא נגד הוראת האנגלית,
05:29
all you Englishאנגלית teachersמורים out there.
לידיעת כל המורים לאנגלית,
05:31
I love it that we have a globalגלוֹבָּלִי languageשפה.
אני מתה על זה שיש לנו שפה גלובלית.
05:33
We need one todayהיום more than ever.
אנחנו היום זקוקים לאחת כזו, בלי ספק.
05:35
But I am againstמול usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני it
אבל אני נגד השימוש באנגלית
05:38
as a barrierמַחסוֹם.
כמחסום.
05:40
Do we really want to endסוֹף up with 600 languagesשפות
האם אנחנו ממש רוצים להיות עם 600 שפות
05:42
and the mainרָאשִׁי one beingלהיות Englishאנגלית, or Chineseסִינִית?
כשהשפה העיקרית היא אנגלית או סינית?
05:45
We need more than that. Where do we drawלצייר the lineקַו?
אנחנו צריכים יותר מזה. איפה שמים את הגבול?
05:48
This systemמערכת
המערכת הזאת
05:51
equatesשווה intelligenceאינטליגנציה
משווה אינטליגנציה
05:53
with a knowledgeיֶדַע of Englishאנגלית,
לידע של אנגלית,
05:56
whichאיזה is quiteדַי arbitraryשרירותי.
וזה שרירותי מאוד.
05:59
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
06:01
And I want to remindלְהַזכִּיר you
ואני רוצה להזכיר לכם
06:07
that the giantsענקים uponעַל whoseשל מי shouldersכתפיים
ש"האינטליגנציה" של היום
06:09
today'sשל היום intelligentsiaאינטליגנציה standלַעֲמוֹד
עומדת על כתפי ענקים
06:12
did not have to have Englishאנגלית,
שלא היו חייבים לדבר אנגלית,
06:14
they didn't have to passלַעֲבוֹר an Englishאנגלית testמִבְחָן.
ושלא היו חייבים לעבור את מבחן האנגלית.
06:16
Caseמקרה in pointנְקוּדָה, Einsteinאיינשטיין.
לדוגמה: אלברט אינשטיין.
06:18
He, by the way, was consideredנחשב remedialמְרַפֵּא at schoolבית ספר
הוא, אגב, היה סטודנט מיוחד בבית הספר.
06:22
because he was, in factעוּבדָה, dyslexicדיסלקטי.
מפנה שהוא היה, בעצם, דיסלקטי.
06:25
But fortunatelyלְמַרְבֶּה הַמַזָל for the worldעוֹלָם,
אז למרבה המזל בשביל העולם,
06:27
he did not have to passלַעֲבוֹר an Englishאנגלית testמִבְחָן.
הוא לא היה חייב לעבור מבחן באנגלית.
06:29
Because they didn't startהַתחָלָה untilעד 1964
כי רק ב 1964 החלו לבחון
06:32
with TOEFLTOEFL,
עם TOEFL,
06:35
the Americanאֲמֶרִיקָאִי testמִבְחָן of Englishאנגלית.
המבחן האמריקאי לאנגלית.
06:37
Now it's explodedהתפוצצה.
עכשיו הכל מתפוצץ.
06:39
There are lots and lots of testsבדיקות of Englishאנגלית.
יש המון מבחני אנגלית.
06:41
And millionsמיליונים and millionsמיליונים of studentsסטודנטים
ומיליוני סטודנטים
06:44
take these testsבדיקות everyכֹּל yearשָׁנָה.
שעוברים את המבחנים האלה כל שנה.
06:46
Now you mightאולי think, you and me,
אולי אתם חושבים, אתם ואני,
06:48
"Those feesאגרות aren'tלא badרַע, they're okay,"
שהאגרות האלה לא רעות, שהן בסדר,
06:50
but they are prohibitiveאוֹסְרָנִי
אבל הן מגבילות
06:52
to so manyרב millionsמיליונים of poorעני people.
מיליוני אנשים עניים.
06:54
So immediatelyמיד, we're rejectingדוחה them.
כך שאנחנו דוחים אותם מיידית.
06:56
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
06:58
It bringsמביא to mindאכפת a headlineכּוֹתֶרֶת I saw recentlyלאחרונה:
זה מזכיר לי כותרת שראיתי לא מזמן,
07:01
"Educationחינוך: The Great Divideלחלק."
"חינוך: הפירוד העצום."
07:04
Now I get it,
עכשיו, אני מבינה,
07:06
I understandמבין why people would want to focusמוֹקֵד on Englishאנגלית.
אני מבינה מדוע אנשים רוצים להתמקד באנגלית.
07:08
They want to give theirשֶׁלָהֶם childrenיְלָדִים the bestהטוב ביותר chanceהִזדַמְנוּת in life.
הם רוצים לתת לילדיהם את הסיכוי הכי טוב להצליח.
07:11
And to do that, they need a Westernהמערבי educationהַשׂכָּלָה.
ולשם כך הם חייבים חינוך מערבי.
07:15
Because, of courseקוּרס, the bestהטוב ביותר jobsמקומות תעסוקה
כי, כמובן, המקצועות הכי טובים
07:18
go to people out of the Westernהמערבי Universitiesאוניברסיטאות,
ילכו לסטודנטים של אוניברסיטאות מערביות,
07:20
that I put on earlierמוקדם יותר.
כמו שהצגתי קודם.
07:23
It's a circularעָגוֹל thing.
זה ענין מעגלי.
07:25
Okay.
טוב.
07:27
Let me tell you a storyכַּתָבָה about two scientistsמדענים,
אספר לכם סיפור על שני מדענים,
07:29
two Englishאנגלית scientistsמדענים.
שני מדענים בריטיים.
07:31
They were doing an experimentלְנַסוֹת
הם ערכו ניסוי
07:33
to do with geneticsגנטיקה
הקשור לגנטיקה
07:35
and the forelimbsforelimbs and the hindאֲחוֹרִי limbsגפיים of animalsבעלי חיים.
ולרגלים של חיות.
07:37
But they couldn'tלא יכול get the resultsתוצאות they wanted.
אבל הם לא הגיעו לתוצאות שחיפשו.
07:40
They really didn't know what to do,
הם ממש לא ידעו מה לעשות,
07:42
untilעד alongלְאוֹרֶך cameבא a Germanגֶרמָנִיָת scientistמַדְעָן
עד שהגיע מדען גרמני
07:44
who realizedהבין that they were usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני two wordsמילים
שהבין שהבריטים השתמשו בשתי מילים
07:47
for forelimbIism using and hindאֲחוֹרִי limbאֵיבָר,
לרגל קדמית ולרגל אחורית,
07:50
whereasואילו geneticsגנטיקה does not differentiateלְהַבחִין
בעוד הגנטיקה לא מבדילה בין הרגליים,
07:52
and neitherלא זה ולא זה does Germanגֶרמָנִיָת.
והשפה גרמנית גם לא מבדילה.
07:56
So bingoבינגו,
ולכן "בינגו!"
07:58
problemבְּעָיָה solvedנפתרה.
נפתרה הבעיה.
08:00
If you can't think a thought,
אם אתה לא יכול לדמיין מחשבה,
08:02
you are stuckתָקוּעַ.
אתה תקוע.
08:04
But if anotherאַחֵר languageשפה can think that thought,
אבל אם שפה אחרת כן יכולה לדמיין את המחשבה הזאת,
08:07
then, by cooperatingשיתוף פעולה,
ככה, דרך שיתוף-פעולה,
08:09
we can achieveלְהַשִׂיג and learnלִלמוֹד so much more.
אנחנו יכולים להצליח וללמוד כל כך הרבה יותר.
08:11
My daughterבַּת
הבת שלי,
08:16
cameבא to Englandאַנְגלִיָה from Kuwaitכווית.
באה לאנגליה מכווית.
08:18
She had studiedמְחוֹשָׁב scienceמַדָע and mathematicsמָתֵימָטִיקָה in Arabicעֲרָבִית.
היא למדה מדע ומתמטיקה בערבית.
08:21
It's an Arabicעֲרָבִית mediumבינוני schoolבית ספר.
בבית-הספר שלה מלמדים בערבית.
08:24
She had to translateלתרגם it into Englishאנגלית at her grammarדקדוק schoolבית ספר.
היא היתה צריכה לתרגם את המושגים לאנגלית.
08:27
And she was the bestהטוב ביותר in the classמעמד
והיא היתה הכי טובה בכיתה שלה
08:30
at those subjectsנושאים.
בלימודים האלה.
08:32
Whichאיזה tellsאומר us
זה אומר לנו
08:34
that when studentsסטודנטים come to us from abroadמחוץ לארץ,
שכאשר סטודנטים באים אלינו מחוץ לארץ,
08:36
we mayמאי not be givingמַתָן them enoughמספיק creditאַשׁרַאי
אפשר שאנחנו לא נותנים להם מספיק קרדיט
08:38
for what they know,
על הידע שלהם.
08:40
and they know it in theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ languageשפה.
והם יודעים את הדברים האלה בשפה שלהם.
08:42
When a languageשפה diesמת,
כששפה מתה,
08:45
we don't know what we loseלאבד with that languageשפה.
אנחנו לא יודעים מה נאבד עם אותה שפה.
08:47
This is -- I don't know if you saw it on CNNCNN recentlyלאחרונה --
אני לא יודעת עם ראיתם את זה ב-CNN לאחרונה --
08:50
they gaveנתן the Heroesגיבורים Awardפרס
CNN נתנו את "פרס הגיבורים"
08:54
to a youngצָעִיר Kenyanקניה shepherdרועה boyיֶלֶד
לילד, רועה צאן מקניה,
08:56
who couldn'tלא יכול studyלימוד at night in his villageכְּפָר,
שלא היה יכול ללמוד בלילה בכפר שלו
08:59
like all the villageכְּפָר childrenיְלָדִים,
כמו הילדים האחרים בכפר,
09:02
because the keroseneנֵפט lampמנורה,
כי מנורת הקרוסין שלו ייצרה
09:04
it had smokeעָשָׁן and it damagedפגום his eyesעיניים.
עשן שהכאיב לעיניו.
09:06
And anywayבכל מקרה, there was never enoughמספיק keroseneנֵפט,
ובכל אופן, גם לא היה מספיק קרוסין,
09:08
because what does a dollarדוֹלָר a day buyלִקְנוֹת for you?
כי מה אפשר לקנות עם דולר אחד ליום?
09:11
So he inventedבדוי
אז הוא המציא
09:14
a cost-freeבחינם solarסוֹלָרִי lampמנורה.
מנורה סולרית בלי עלות.
09:16
And now the childrenיְלָדִים in his villageכְּפָר
ועכשיו, הילדים בכפר שלו
09:19
get the sameאותו gradesציוני at schoolבית ספר
מקבלים את אותם הציונים בבית-הספר
09:21
as the childrenיְלָדִים who have electricityחַשְׁמַל at home.
כמו הילדים שיש להם חשמל בבית.
09:23
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
09:27
When he receivedקיבלו his awardפרס,
כאשר הוא קיבל הפרס שלו,
09:33
he said these lovelyיָפֶה wordsמילים:
הוא אמר את המילים יפות האלה:
09:35
"The childrenיְלָדִים can leadעוֹפֶרֶת Africaאַפְרִיקָה from what it is todayהיום,
"ילדי אפריקה יכולים להוביל את אפריקה ממה שהיא היום,
09:37
a darkאפל continentיַבֶּשֶׁת,
יבשת חשוכה,
09:40
to a lightאוֹר continentיַבֶּשֶׁת."
ליבשת מוארת."
09:42
A simpleפָּשׁוּט ideaרַעְיוֹן,
רעיון פשוט,
09:44
but it could have suchכגון far-reachingמרחיק לכת consequencesהשלכות.
אבל עם השלכות מרחיקות לכת.
09:46
People who have no lightאוֹר,
אנשים בלי אור,
09:50
whetherהאם it's physicalגוּפָנִי or metaphoricalמוּשׁאָל,
פיסיקלי או מטאפורי,
09:52
cannotלא יכול passלַעֲבוֹר our examsבחינות,
לא יכולים לעבור את המבחנים שלנו,
09:55
and we can never know what they know.
ולעולם לא נדע מה הם יודעים.
09:58
Let us not keep them and ourselvesבְּעָצמֵנוּ
הבה לא נשאיר אותם ואותנו
10:01
in the darkאפל.
בחושך.
10:04
Let us celebrateלַחֲגוֹג diversityגיוון.
הבה נחגוג גיוון.
10:06
Mindאכפת your languageשפה.
השתמשו בשפה שלכם.
10:09
Use it to spreadהתפשטות great ideasרעיונות.
תשתמשו בה לפזר רעיונות נפלאים.
10:12
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
10:16
Thank you very much.
תודה רבה לכם.
10:23
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
10:25
Translated by Jonathan Mannheim
Reviewed by Sigal Tifferet

▲Back to top

About the speaker:

Patricia Ryan - Language teacher
Patricia Ryan has spent the past three-plus decades teaching English in Arabic countries -- where she has seen vast cultural (and linguistic) change.

Why you should listen

UK-born language teacher Patricia Ryan has spent most of the past 40 years teaching English in the countries of the Arabian Gulf.
She is currently teaching at Zayed University in Dubai, and studying for a second Masters degree in Law.

More profile about the speaker
Patricia Ryan | Speaker | TED.com