English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller xəbərlər haqqında xəbərləri paylaşır

Filmed:
2,027,441 views

Public Radio İnternational-ın başçısı Alisa Millernə dünya haqqında xəbərlərlə daha çox maraqlansa da ABŞ medyasında daha az işıqlandırılmasından danışır. Göz açan statistika və göstəricilər.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the news shape the way we see the world?
Xəbərlər dünyaya baxışımızı necə formalaşdırır?
00:18
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Bu dünyanın torpaq həcminə əsaslanan görünüşüdür.
00:22
And here's how news shapes what Americans see.
Bu isə Ameriklalıların xəbərlərdən gördüyü dünyadır.
00:28
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Bu xəritə -- (Alqışlar) -- Amerika xəbər agentliklərinin
00:35
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
yayımladığı xəbərlərin ölkələr üzrə bölgüsüdür,
00:49
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
2007-ci ilin Fevralı- bir il əvvələ aiddir.
00:54
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Həmin vaxt Şimali Koreya öz nüvə avadanlıqlarını leğv etməyə razılaşdı,
00:59
There was massive flooding in Indonesia.
İndoneziyada güclü sel oldu.
01:05
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Parisdə, IPCC( İqlim Dəyişikliyi Hökumətlərarası birliyi) insanın qlobal istiləşməyə təsirini təsdiqləyən elmi tədqiqatı açıqladı.
01:09
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Xəbərlərin 79 faizi isə Birləşmiş Ştatlar haqda idi.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Və biz Amerikanı çıxıb qalan 21 faizə baxsaq
01:22
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
digər xırda xəbərlərlə yanaşı, böyük İraq görünür--yaşıl rənglidir xəritədə.
01:27
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Rusiya, Çin və Hindistanla bağlı xəbərlər ancaq bir faiz təşkil edirdi.
01:34
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Bütün xəbərləri incələdik və yalnız bir xəbəri çıxardıqda
01:42
here's how the world looked.
dünya bu cür görünürdü.
01:48
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Bu hansı xəbər idi? Anna Nicole Smithin ölümü.
01:50
This story eclipsed every country except Iraq,
Bu xəbər Iraqdan başqa bütün ölkələri üstələdi.
01:57
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
və IPCC tədqiqatından 10 dəfə çox işıqlandırıldı.
02:00
And the cycle continues;
Ölkələrə davam edirəm;
02:06
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
bildiyimiz kimi Britney axır vaxtlar çox görünür.
02:08
So, why don't we hear more about the world?
Niyə dünya haqqında daha çox eşitmirik?
02:11
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Birincisi xəbər agentlikləri regional bürolarının sayını yarıya endiriblər.
02:14
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
ABCnin Nairobi, New Delhi və Mumbaidəki bir nəfərlik bürolarından başqa
02:20
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
Afrikada, Hindistanda ve Cənubi Amerikada xəbər büroları yoxdur
02:29
-- places that are home to more than two billion people.
--2 milyarddan çox insanın yaşadığı ərazidir həmin ərazilər.
02:37
The reality is that covering Britney is cheaper.
Əslində Britney haqda xəbər hazırlamaq daha ucuzdur.
02:43
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Xəbər başlıqlarında global mövzuların yer almaması
02:48
when we see where people go for news.
bütün insanlığa zərər vura bilər.
02:51
Local TV news looms large,
Televiziya xəbərlərinin çoxu yerli xarakter daışıyır,
02:54
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
yalnız 12%-i dünyadan olur.
02:58
And what about the web?
Bəs internet?
03:03
The most popular news sites don't do much better.
Ən məhşur xəbər saytları da təxminən eynidir.
03:05
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Keçən il Pew and the Kolumbiya J-School Google News əsas səhifəsindəki
03:09
that appeared on Google News' front page.
1400 yazını analiz etmişdi.
03:14
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Hamısı 24 news-dakı xəbərlərlə eyni idi.
03:17
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
E-contentin araşdırmalarına görə də ABŞ-dakı global xəbərlər
03:21
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
AP və Reuters xəbər agentliklərindən götürülür,
03:26
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
sadəcə anlaşılmasın deyə məzmunu dəyişdirilir.
03:30
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Bunların hamısına nəzər salsaq indiki universitet məzunu və ya daha
03:34
as well as less educated Americans,
savadsız amerikalıların dünya haqda 20 il
03:39
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
əvvəlkinə nisbətən daha az bilməsinin səbəbini aydın görə bilərik.
03:41
And if you think it's simply because we are not interested,
Və əgər düşünürsünüz ki, biz maraqlanmırıq
03:44
you would be wrong.
səhv edirsiniz.
03:50
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Son illərdə beynəlxalq xəbərləri yaxından izlədiyini söyləyən Amerikalılar
03:52
grew to over 50 percent.
50 faizi aşıb.
03:59
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Əsl sual: bu forması dəyişmiş dünya baxışı bizim Amerikalılar üçün istədiyimizdir?
04:01
in our increasingly interconnected world?
xüsusilə də qarşılıqlı əlaqədə olan dünyamızda?
04:09
I know we can do better.
Mən bilirəm ki, biz daha yaxşısını bacararıq
04:12
And can we afford not to? Thank you.
Niyə də yox axı?. Təşəkkürlər.
04:15
Translated by Ruslan M
Reviewed by Gulchin Taghiyeva

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com