English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Алиса Милер: Халықаралық жаңалықтар көзқарасымызға қалай әсер етеді?

Filmed:
2,027,441 views

Public Radio International басшысы Алиса Милер не себепті қазір әлем жаңалығын көбірек білгіміз келетінін түсіндіреді. Себебі Америка медиасы көп нәрсені жасырып отыр. Өз сөзін статистикалық деректермен және графикамен дәлелдейді.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the news shape the way we see the world?
Жаңалықтар әлем туралы көзқарасымызға
қалай әсер етеді?
00:18
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Мынау жер бедеріне қатысты
әлемнің көрінісі.
00:22
And here's how news shapes what Americans see.
Ал мынау америкалықтар
жаңалық есебінен әлемді қарай көретіні.
00:28
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Мынау карта (Қол шапалақ)
секундына Америкадағы ақпарат ұйымдары
00:35
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
қай жаңалыққа тоқталғанын
көрсетіп тұр.
00:49
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
Әр ел бойынша, 2007 жылдың
ақпан айынан дерек.
00:54
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Мынау Солтүтстік Корея
ядро қаруын бөлшектеуге келіскен ай.
00:59
There was massive flooding in Indonesia.
Сол уақытта Индонезияда
су тасқыны болды.
01:05
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Парижде IPCC адамның ғаламдық
жылынуға тікелей әсер ететін баяндады.
01:09
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Америка әлемдегі барлық жаңалық таратудың
79 пайызына ие.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Картадан Американың осы үлесін алып,
қалған 21 пайызына қарасақ
01:22
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
Иракты көреміз, ортадағы үлкен жасыл,
қалғандары кішкентай.
01:27
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Ресей, Қытай және Үндістан туралы ақпарат
бар болғаны бір пайызды құрайды.
01:34
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Барлық жаңалықты сараптап,
бір оқиғаны алып тастағанда
01:42
here's how the world looked.
әлем былай көрінді.
01:48
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Қандай оқиға дейсіз бе?
Анна Николь Смиздің өлімі.
01:50
This story eclipsed every country except Iraq,
Бұл жаңалық Ирақтан басқа
барлық оқиғаны ығыстырды.
01:57
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
Сөйтіп IPCC есебінде
он есе көп кездесті.
02:00
And the cycle continues;
Дәл осы жағдай қайталанып отыр.
02:06
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
Соңғы кездері Бритниге көп назар ауды.
02:08
So, why don't we hear more about the world?
Бірақ неге әлем жаңалықтарын естімейміз?
02:11
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Бір себебі жаңалық агенттіктері
шетелдегі тілшілер қосынын қысқартты.
02:14
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
ABC Найробиде, Жаңа Дели мен Мумбайда
бір адамнан қалдырды,
02:20
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
күллі Африкада, Үндістан мен Оңтүстік
Америкада тілшілері жоқ.
02:29
-- places that are home to more than two billion people.
Ол аймақта 2 млрд. адам тұрады.
02:37
The reality is that covering Britney is cheaper.
Шындығында Бритни туралы
жаңалық жасау арзан.
02:43
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Әлем туралы жаңалықтың жетіспеушілігі
адамдар жаңалықты қайдан
02:48
when we see where people go for news.
көретініне байланысты
күрделене түседі.
02:51
Local TV news looms large,
Жергілікті жаңалықтар көбейгенімен
02:54
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
бар болғаны 12 пайызын
халықаралық жаңалыққа арнайды.
02:58
And what about the web?
Интернет ше?
03:03
The most popular news sites don't do much better.
Танымал интернет сайттарда
жағдай мәз емес.
03:05
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Былтыр Пью және Колумбия Журналистика
мектебі 1400 жаңалықты зерттеді.
03:09
that appeared on Google News' front page.
Барлығын Google-дың негізгі
бетінен алды.
03:14
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Сөйтсе, олар да күнделікті
ақпаратпен шектелген.
03:17
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Э-контентке жасалған тура сондай
зерттеу америкалықтардың
03:21
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
халықаралық жаңалығы
AP мен Reuters көшірмесі болып шықты.
03:26
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
Әрі бұл жаңалықтардың өзіне қандай
қатысы барын адамдар оңай түсіне алмайды.
03:30
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Осының бәрін ескеретін болсаңыз,
бүгінгі университет түлегі
03:34
as well as less educated Americans,
оқымаған америкалықтар секілді
03:39
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
әлем туралы 20 жыл бұрынғыға
қарағанда неге аз білетінін ұғасыз.
03:41
And if you think it's simply because we are not interested,
Бұның бәрі біздің аз
қызыққанымыздан десеңіз,
03:44
you would be wrong.
қателесесіз.
03:50
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Соңғы кездері шетел жаңалықтарын
үнемі қадағалайтын америкалықтар
03:52
grew to over 50 percent.
50 пайызға артқан.
03:59
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Ең бастысы: өзара байланысы артып
бара жатқан әлем туралы
04:01
in our increasingly interconnected world?
америкалықтар қате түсінік
қалыптастырғанын қалаймыз ба?
04:09
I know we can do better.
Біз бұны жөндей аламыз деп ойлаймын.
04:12
And can we afford not to? Thank you.
Немқұрайлы болмайық. Рақмет.
04:15
Translated by Askhat Yerkimbay
Reviewed by Ayan Gizzat

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com