ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com
TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Алиса Миллер: Мэдээний тухай мэдээ

Filmed:
2,182,143 views

Олон Улсын Нийтийн Радионы захирал Алиса Миллер яагаад Америкийн мэдээллийн агентлагууд бидэнд бага мэдээлэл хүргэдэг учир шалтгааны талаар ярьж байна. Гэтэл бид улам ихийг мэдэхийг хүсдэг. Нүд нээсэн статистикийн болон график мэдээлэл.
- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
0
4000
Дэлхий ертөнцийн тухай хандлагыг
мэдээ хэрхэн өөрчилдөг вэ?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
4000
6000
Хуурай газрын хэмжээгээр тодорхойлоход
дэлхий ингэж харагддаг.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
10000
6000
Энд Америкчуудын хандлагыг мэдээ
хэрхэн өөрчилдөг нь харагдаж байна.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
17000
14000
(Алга ташилт) Энэ газрын зурагт
2007 оны 2-р сарын байдлаар
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
31000
5000
Америкийн сүлжээ, кабелийн мэдээний
байгууллагуудын улс орнуудын тухай хийсэн
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
36000
5000
мэдээний секундын тоогоор нь
ангилсан нь харагдаж байна.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
41000
6000
Тухайн үед Хойд Солонгос цөмийн зэвсгийн
үйлдвэрээ нураах шийдвэр гаргасан.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
47000
4000
Мөн Индонезид их хэмжээний үер болсон.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
51000
8000
Парист дэлхийн дулааралд хүн хэрхэн
нөлөөлж байгааг IPCC баталсан.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
59000
5000
АНУ бүх мэдээний 79 хувийг эзэлж байна.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
64000
5000
За тэгвэл АНУ-ыг тооцолгүй
үлдсэн 21 хувийг нь харъя.
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
69000
7000
Иракийн талаар их мэдээлэл
бусдаасаа маш их байна.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
76000
8000
Орос, Хятад, Энэтхэгтэй холбоотой мэдээг
нэгтгэвэл дөнгөж нэг хувьд хүрч байна.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
84000
6000
Тэгвэл ганцхан мэдээг эндээс хасаад
бусад бүх мэдээг судалж үзвэл
01:48
here's how the world looked.
14
90000
2000
дэлхий ингэж харагдах юм.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
92000
6000
Тэр чинь ямар мэдээ билээ?
Анна Николь Смит нас барсан тухай.
(Инээд)
Энэ мэдээ Иракаас бусад
бүх оронд цацагдсан байна.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
99000
3000
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
102000
5000
Мөн IPCC-ийн гаргасан мэдээллээр
10 дахин их хугацаанд цацагдсан.
02:06
And the cycle continues;
18
108000
2000
Энэ үзэгдэл үргэлжилсээр байна.
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
110000
3000
Бидний мэдэхээр Бритни Спирс
сүүлийн үед мэдээгээр их гарах болсон.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
113000
3000
Яагаад олон улсын мэдээг
үзэж сонсохгүй байна вэ?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
116000
6000
Нэг шалтгаан нь мэдээний агентлагууд
гадаад дахь салбаруудаа
2 дахин бууруулсан.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
122000
9000
ABC-ийн 1 хүнтэй бяцхан салбар
Наироби, Нью Дэли, Мумбайд
байдгийг эс тооцвол
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
131000
8000
Африк, Энэтхэг, Өмнөд Америкт
мэдээний сувгийн салбар байдаггүй.
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
139000
5000
Гэтэл тэнд 2 тэрбум хүн
амьдарч байна шүү дээ.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
145000
5000
Үнэндээ Бритнигийн талаарх мэдээг
хямдхан хийж болдогт байгаа юм.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
150000
3000
Гэтэл дэлхийн бусад мэдээллийн нөөцийг
хүмүүс хаанаас авч байгаатай хамт тооцвол
улам таагүй сонсогдоно.
02:51
when we see where people go for news.
27
153000
2000
02:54
Local TV news looms large,
28
156000
4000
Орон нутгийн телевизүүд
том л юм шиг харагдана.
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
160000
4000
Харамсалтай олон улсын мэдээнд
дөнгөж 12 хувийг л зарцуулдаг.
03:03
And what about the web?
30
165000
2000
Тэгвэл цахим хуудсууд ямар байдаг бол?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
167000
4000
Ихэнх алдартай мэдээний сайтууд
энэ тал дээр дутмаг ажилладаг.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
171000
5000
Өнгөрсөн жил Пью болон
Колумбын сургууль Google News-ийн
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
176000
3000
нүүр хуудсан дээр гарсан
14,000 мэдээг судалахад
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
179000
4000
нэгэн ижил 24 үйл явдлын тухай
бичигдсэн байжээ.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
183000
5000
Түүнчлэн АНУ-ын мэдээний агентлагуудын
олон улсын ихэнх мэдээ нь
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
188000
4000
AP болон Ройтерсоос гарсан мэдээллийг
дахин боловсруулдаг нь харагдсан.
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
192000
4000
Бас мэдээний тухай суурь мэдээлэл өгдөггүй
Уг нь ингэвэл улам ойлгомжтой болно.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
196000
5000
Эдгээрийг бүгдэнг нь нийлүүлээд
өнөөгийн коллежийн оюутнууд
мөн боловсрол багатай Америкчууд
бусад улсууд 20 жилийн өмнө
03:39
as well as less educated Americans,
39
201000
2000
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
203000
3000
мэддэг байснаас ч бага мэдээлэлтэй байгааг
тайлбарлаж болох юм.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
206000
6000
Бид нар зүгээр л тэр талаар
сонирхдоггүй шүү дээ гэж
03:50
you would be wrong.
42
212000
2000
та бодож байгаа бол энэ буруу.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
214000
7000
Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн мэдээг
ихэнхээ сонсож дагаж байдаг
03:59
grew to over 50 percent.
44
221000
2000
Америкчуудын тоо 2 дахин нэмэгдсэн.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
223000
8000
Гол асуулт бол олон улсын мэдээллийг
өөрчилж гажуулсан байдлаар
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
231000
3000
Америкчуудад хүргэхийг
бид хүсэж байна гэж үү?
04:12
I know we can do better.
47
234000
3000
Бид үүнээс илүүг хийж чадна.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
237000
3000
Тэгээд ч бид үүнийг хийхгүй байж
чадна гэж үү?
Баярлалаа.
Translated by Buyandelger Ulziikhuu
Reviewed by Tulga Buya

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com

Data provided by TED.

We use Font Awesome icons and the license is here.

"English-Video.net" was created in May 2015.

Last updated: 2020/01/12. With the termination of the "TED API", this site will no longer be updated.

We are currently in the process of creating a new site called "eng.lish.video", so please visit it.

If you have any questions or suggestions, please feel free to write comments in your language on the contact form.

Privacy Policy

Developer's blog